Home / Ashtaka / Shri Sita Rama Ashtakam Lyrics in Kannada and Meaning | Sita Slokam

Shri Sita Rama Ashtakam Lyrics in Kannada and Meaning | Sita Slokam

Here Sita Devi is used as an adjective of Lord Rama, in the sense that she is always with him. The prayer is addressed to Lord Sri Rama Chandra. Sri Sita Ramashtakam was translated by P. R. Ramachander

SitaRama Ashtakam Lyrics in Kannada:

|| ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮಮಹೇನ್ದ್ರಸುರೇನ್ದ್ರಮರುದ್ಗಣರುದ್ರಮುನೀನ್ದ್ರಗಣೈರತಿರಮ್ಯಂ
ಕ್ಷೀರಸರಿತ್ಪತಿತೀರಮುಪೇತ್ಯ ನುತಂ ಹಿ ಸತಾಮವಿತಾರಮುದಾರಮ್ ।
ಭೂಮಿಭರಪ್ರಶಮಾರ್ಥಮಥ ಪ್ರಥಿತಪ್ರಕಟೀಕೃತಚಿದ್ಘನಮೂರ್ತಿಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ರಘುನನ್ದನ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಮೇ ಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || 1 ||

ಪದ್ಮದಲಾಯತಲೋಚನ ಹೇ ರಘುವಂಶವಿಭೂಷಣ ದೇವ ದಯಾಲೋ
ನಿರ್ಮಲನೀರದನೀಲತನೋಽಖಿಲಲೋಕಹೃದಮ್ಬುಜಭಾಸಕ ಭಾನೋ ।
ಕೋಮಲಗಾತ್ರ ಪವಿತ್ರಪದಾಬ್ಜರಜಃಕಣಪಾವಿತ ಗೌತಮಕಾನ್ತ ।
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ರಘುನನ್ದನ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಮೇ ಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || 2 ||

ಪೂರ್ಣ ಪರಾತ್ಪರ ಪಾಲಯ ಮಾಮತಿದೀನಮನಾಥಮನನ್ತಸುಖಾಬ್ಧೇ
ಪ್ರಾವೃಡದಭ್ರತಡಿತ್ಸುಮನೋಹರಪೀತವರಾಮ್ಬರ ರಾಮ ನಮಸ್ತೇ ।
ಕಾಮವಿಭಂಜನ ಕಾನ್ತತರಾನನ ಕಾಂಚನಭೂಷಣ ರತ್ನಕಿರೀಟ ।
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ರಘುನನ್ದನ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಮೇ ಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || 3 ||

ದಿವ್ಯಶರಚ್ಛಶಿಕಾನ್ತಿಹರೋಜ್ಜ್ವಲಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲವಿಶಾಲಸುಮೌಲೇ
ಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭ ಚಾರುಚರಿತ್ರಪವಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಧನುಃಶರಪಾಣೇ ।
ಚಂಡಮಹಾಭುಜದಂಡವಿಖಂಡಿತರಾಕ್ಷಸರಾಜಮಹಾಗಜದಂಡಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ರಘುನನ್ದನ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಮೇ ಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || 4 ||

ದೋಷವಿಹಿಂಸ್ರಭುಜಂಗಸಹಸ್ರಸುರೋಷಮಹಾನಲಕೀಲಕಲಾಪೇ
ಜನ್ಮಜರಾಮರಣೋರ್ಮಿಮಯೇ ಮದಮನ್ಮಥನಕ್ರವಿಚಕ್ರಭವಾಬ್ಧೌ ।
ದುಃಖನಿಧೌ ಚ ಚಿರಂ ಪತಿತಂ ಕೃಪಯಾದ್ಯ ಸಮುದ್ಧರ ರಾಮ ತತೋ ಮಾಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ರಘುನನ್ದನ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಮೇ ಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || 5 ||

ಸಂಸೃತಿಘೋರಮದೋತ್ಕಟಕುಂಜರತೃಟ್ಕ್ಷುದನೀರದಪಿಂಡಿತತುಂಡಂ
ದಂಡಕರೋನ್ಮಥಿತಂ ಚ ರಜಸ್ತಮ ಉನ್ಮದಮೋಹಪದೋಜ್ಝಿತಮಾರ್ತಮ್ ।
ದೀನಮನನ್ಯಗತಿಂ ಕೃಪಣಂ ಶರಣಾಗತಮಾಶು ವಿಮೋಚಯ ಮೂಢಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ರಘುನನ್ದನ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಮೇ ಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || 6 ||

ಜನ್ಮಶತಾರ್ಜಿತಪಾಪಸಮನ್ವಿತಹೃತ್ಕಮಲೇ ಪತಿತೇ ಪಶುಕಲ್ಪೇ
ಹೇ ರಘುವೀರ ಮಹಾರಣಧೀರ ದಯಾಂ ಕುರು ಮಯ್ಯತಿಮನ್ದಮನೀಷೇ ।
ತ್ವಂ ಜನನೀ ಭಗಿನೀ ಚ ಪಿತಾ ಮಮ ತಾವದಸಿ ತ್ವವಿತಾಪಿ ಕೃಪಾಲೋ ।
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ರಘುನನ್ದನ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಮೇ ಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || 7 ||

ತ್ವಾಂ ತು ದಯಾಲುಮಕಿಂಚನವತ್ಸಲಮುತ್ಪಲಹಾರಮಪಾರಮುದಾರಂ ರಾಮ
ವಿಹಾಯ ಕಮನ್ಯಮನಾಮಯಮೀಶ ಜನಂ ಶರಣಂ ನನು ಯಾಯಾಮ್ ।
ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಮತಃ ಶ್ರಿತಮೇವ ಮುದಾ ಖಲು ದೇವ ಸದಾವ ಸಸೀತ ।
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ರಘುನನ್ದನ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಮೇ ಸ್ವಪದಾಮ್ಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || 8 ||

ಯಃ ಕರುಣಾಮೃತಸಿನ್ಧುರನಾಥಜನೋತ್ತಮಬನ್ಧುರಜೋತ್ತಮಕಾರೀ
ಭಕ್ತಭಯೋರ್ಮಿಭವಾಬ್ಧಿತರಿಃ ಸರಯೂತಟಿನೀತಟಚಾರುವಿಹಾರೀ ।
ತಸ್ಯ ರಘುಪ್ರವರಸ್ಯ ನಿರನ್ತರಮಷ್ಟಕಮೇತದನಿಷ್ಟಹರಂ ವೈ ಯಸ್ತು
ಪಠೇದಮರಃ ಸ ನರೋ ಲಭತೇಽಚ್ಯುತರಾಮಪದಾಮ್ಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || 9 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧುಸೂದನಾಶ್ರಮಶಿಷ್ಯಾಚ್ಯುತಯತಿವಿರಚಿತಂ
ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Sita Ramashtakam Meaning:

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Who is being praised in the pretty banks of the ocean of milk,
By Brahma, Shiva, Indra, Maruths, Rudra, and groups of saints,
Who is partial in protecting good people, who is greater than the greatest,
Who has appeared in this world to reduce the burden of this earth,
As a pretty slightly black human being, though he is full of wisdom. || 1 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh God with lotus like eyes, Oh ornament to the clan of Raghu,
Oh store house of mercy, Oh God with the colour of rich cloud,
Oh God who is like Sun helping the entire world open like lotus,
Oh Pretty God and Oh God who made Ahalya pure by the holy dust of his feet. || 2 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh Complete God, Oh great divine one, Oh limitless sea of pleasure,
Please look after me as I am an orphan and one who is oppressed,
Oh God who wears the yellow silk shining like a streak of lightning in rainy season,
Oh Rama, Oh God who removed the pride of the God of love by the shine of his face,
Oh God who wears Golden ornaments and Oh God with gem studded crown, my salutations. || 3 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh who wears a crown decorated by chain of gems,
Which are prettier than the moon of the autumn,
Oh God who shines like billions of Suns, Oh God who holds a bow and arrow,
Oh God who does several pretty acts of Dharma,
And oh Valorous God who killed the very powerful and strong Ravana, || 4 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
And save me from the ocean of cruel serpents which are nothing but my faults,
From the flame of the great fire, in the tide of birth, growth and death,
From the ocean of the crowd of crocodiles called mental pride and fatigue,
And from the collection of sorrows where I have fallen for some time, Oh Rama. || 5 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh Rama please save me who is a fool but surrendered to you,
As I am the source of satisfying the hunger of the rutted elephant,
Which is the domestic life and being grinded by the feet of God of death,
And have lost my health due to the madness created by regal and base qualities,
And as I am oppressed, does not have any other go. || 6 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
As I am a sinner accumulating sin in my heart during several births
As I am down trodden and like an animal, Oh Hero of the clan of Raghus,
Oh Valorous God in wars, please show mercy on me as I am a slow witted one.
And though you are my mother, sister, and father, accept me as your slave. || 7 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh merciful one, Oh God who loves the poor, Oh God who wears a garland of lily,
Oh Rama, arguing within myself as to Whom else can I surrender to, except you,
I decided to surrender at your lotus like feet, Oh Rama who is along with Sita. || 8 ||

He who reads without fail the all sorrow removing octet of the chief of the Raghu clan
Who is nectar of ocean of mercy, The closest relation to all orphans,
Who does only good deeds, who is the boat to the devotees,
Which helps them cross the ocean of domestic life with torrential waves,
Who wanders in the shores of River Sarayu, would get rid of death,
And becomes lucky enough to serve the lotus feet of Lord Rama. || 9 ||

Add Comment

Click here to post a comment