Home / Ashtaka / Shri Sita Rama Ashtakam Lyrics in Malayalam and Meaning | Sita Slokam

Shri Sita Rama Ashtakam Lyrics in Malayalam and Meaning | Sita Slokam

Here Sita Devi is used as an adjective of Lord Rama, in the sense that she is always with him. The prayer is addressed to Lord Sri Rama Chandra. Sri Sita Ramashtakam was translated by P. R. Ramachander

SitaRama Ashtakam Lyrics in Malayalam:

|| ശ്രീസീതാരാമാഷ്ടകം ||

ബ്രഹ്മമഹേന്ദ്രസുരേന്ദ്രമരുദ്ഗണരുദ്രമുനീന്ദ്രഗണൈരതിരംയം
ക്ഷീരസരിത്പതിതീരമുപേത്യ നുതം ഹി സതാമവിതാരമുദാരം ।
ഭൂമിഭരപ്രശമാര്‍ഥമഥ പ്രഥിതപ്രകടീകൃതചിദ്ഘനമൂര്‍തിം ।
ത്വാം ഭജതോ രഘുനന്ദന ദേഹി ദയാഘന മേ സ്വപദാംബുജദാസ്യം || 1 ||

പദ്മദലായതലോചന ഹേ രഘുവംശവിഭൂഷണ ദേവ ദയാലോ
നിര്‍മലനീരദനീലതനോഽഖിലലോകഹൃദംബുജഭാസക ഭാനോ ।
കോമലഗാത്ര പവിത്രപദാബ്ജരജഃകണപാവിത ഗൌതമകാന്ത ।
ത്വാം ഭജതോ രഘുനന്ദന ദേഹി ദയാഘന മേ സ്വപദാംബുജദാസ്യം || 2 ||

പൂര്‍ണ പരാത്പര പാലയ മാമതിദീനമനാഥമനന്തസുഖാബ്ധേ
പ്രാവൃഡദഭ്രതഡിത്സുമനോഹരപീതവരാംബര രാമ നമസ്തേ ।
കാമവിഭഞ്ജന കാന്തതരാനന കാഞ്ചനഭൂഷണ രത്നകിരീട ।
ത്വാം ഭജതോ രഘുനന്ദന ദേഹി ദയാഘന മേ സ്വപദാംബുജദാസ്യം || 3 ||

ദിവ്യശരച്ഛശികാന്തിഹരോജ്ജ്വലമൌക്തികമാലവിശാലസുമൌലേ
കോടിരവിപ്രഭ ചാരുചരിത്രപവിത്ര വിചിത്രധനുഃശരപാണേ ।
ചണ്ഡമഹാഭുജദണ്ഡവിഖണ്ഡിതരാക്ഷസരാജമഹാഗജദണ്ഡം ।
ത്വാം ഭജതോ രഘുനന്ദന ദേഹി ദയാഘന മേ സ്വപദാംബുജദാസ്യം || 4 ||

ദോഷവിഹിംസ്രഭുജങ്ഗസഹസ്രസുരോഷമഹാനലകീലകലാപേ
ജന്‍മജരാമരണോര്‍മിമയേ മദമന്‍മഥനക്രവിചക്രഭവാബ്ധൌ ।
ദുഃഖനിധൌ ച ചിരം പതിതം കൃപയാദ്യ സമുദ്ധര രാമ തതോ മാം ।
ത്വാം ഭജതോ രഘുനന്ദന ദേഹി ദയാഘന മേ സ്വപദാംബുജദാസ്യം || 5 ||

സംസൃതിഘോരമദോത്കടകുഞ്ജരതൃട്ക്ഷുദനീരദപിണ്ഡിതതുണ്ഡം
ദണ്ഡകരോന്‍മഥിതം ച രജസ്തമ ഉന്‍മദമോഹപദോജ്ഝിതമാര്‍തം ।
ദീനമനന്യഗതിം കൃപണം ശരണാഗതമാശു വിമോചയ മൂഢം ।
ത്വാം ഭജതോ രഘുനന്ദന ദേഹി ദയാഘന മേ സ്വപദാംബുജദാസ്യം || 6 ||

ജന്‍മശതാര്‍ജിതപാപസമന്വിതഹൃത്കമലേ പതിതേ പശുകല്‍പേ
ഹേ രഘുവീര മഹാരണധീര ദയാം കുരു മയ്യതിമന്ദമനീഷേ ।
ത്വം ജനനീ ഭഗിനീ ച പിതാ മമ താവദസി ത്വവിതാപി കൃപാലോ ।
ത്വാം ഭജതോ രഘുനന്ദന ദേഹി ദയാഘന മേ സ്വപദാംബുജദാസ്യം || 7 ||

ത്വാം തു ദയാലുമകിഞ്ചനവത്സലമുത്പലഹാരമപാരമുദാരം രാമ
വിഹായ കമന്യമനാമയമീശ ജനം ശരണം നനു യായാം ।
ത്വത്പദപദ്മമതഃ ശ്രിതമേവ മുദാ ഖലു ദേവ സദാവ സസീത ।
ത്വാം ഭജതോ രഘുനന്ദന ദേഹി ദയാഘന മേ സ്വപദാംബുജദാസ്യം || 8 ||

യഃ കരുണാമൃതസിന്ധുരനാഥജനോത്തമബന്ധുരജോത്തമകാരീ
ഭക്തഭയോര്‍മിഭവാബ്ധിതരിഃ സരയൂതടിനീതടചാരുവിഹാരീ ।
തസ്യ രഘുപ്രവരസ്യ നിരന്തരമഷ്ടകമേതദനിഷ്ടഹരം വൈ യസ്തു
പഠേദമരഃ സ നരോ ലഭതേഽച്യുതരാമപദാംബുജദാസ്യം || 9 ||

|| ഇതി ശ്രീമന്‍മധുസൂദനാശ്രമശിഷ്യാച്യുതയതിവിരചിതം
ശ്രീസീതാരാമാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ||

Sita Ramashtakam Meaning:

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Who is being praised in the pretty banks of the ocean of milk,
By Brahma, Shiva, Indra, Maruths, Rudra, and groups of saints,
Who is partial in protecting good people, who is greater than the greatest,
Who has appeared in this world to reduce the burden of this earth,
As a pretty slightly black human being, though he is full of wisdom. || 1 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh God with lotus like eyes, Oh ornament to the clan of Raghu,
Oh store house of mercy, Oh God with the colour of rich cloud,
Oh God who is like Sun helping the entire world open like lotus,
Oh Pretty God and Oh God who made Ahalya pure by the holy dust of his feet. || 2 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh Complete God, Oh great divine one, Oh limitless sea of pleasure,
Please look after me as I am an orphan and one who is oppressed,
Oh God who wears the yellow silk shining like a streak of lightning in rainy season,
Oh Rama, Oh God who removed the pride of the God of love by the shine of his face,
Oh God who wears Golden ornaments and Oh God with gem studded crown, my salutations. || 3 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh who wears a crown decorated by chain of gems,
Which are prettier than the moon of the autumn,
Oh God who shines like billions of Suns, Oh God who holds a bow and arrow,
Oh God who does several pretty acts of Dharma,
And oh Valorous God who killed the very powerful and strong Ravana, || 4 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
And save me from the ocean of cruel serpents which are nothing but my faults,
From the flame of the great fire, in the tide of birth, growth and death,
From the ocean of the crowd of crocodiles called mental pride and fatigue,
And from the collection of sorrows where I have fallen for some time, Oh Rama. || 5 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh Rama please save me who is a fool but surrendered to you,
As I am the source of satisfying the hunger of the rutted elephant,
Which is the domestic life and being grinded by the feet of God of death,
And have lost my health due to the madness created by regal and base qualities,
And as I am oppressed, does not have any other go. || 6 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
As I am a sinner accumulating sin in my heart during several births
As I am down trodden and like an animal, Oh Hero of the clan of Raghus,
Oh Valorous God in wars, please show mercy on me as I am a slow witted one.
And though you are my mother, sister, and father, accept me as your slave. || 7 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh merciful one, Oh God who loves the poor, Oh God who wears a garland of lily,
Oh Rama, arguing within myself as to Whom else can I surrender to, except you,
I decided to surrender at your lotus like feet, Oh Rama who is along with Sita. || 8 ||

He who reads without fail the all sorrow removing octet of the chief of the Raghu clan
Who is nectar of ocean of mercy, The closest relation to all orphans,
Who does only good deeds, who is the boat to the devotees,
Which helps them cross the ocean of domestic life with torrential waves,
Who wanders in the shores of River Sarayu, would get rid of death,
And becomes lucky enough to serve the lotus feet of Lord Rama. || 9 ||

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts