Home / Ashtaka / Shri Tripurarnavokta Varganta Stotram Lyrics in English

Shri Tripurarnavokta Varganta Stotram Lyrics in English

śrītripurārṇavoktavargāntastotraṃ Lyrics in English:

ksmambvagniranakharkenduyasttaprayayugaksaraih ।
matrbhairavagam vande devim tripurabhairavim ॥ 1॥

kadivargastakakarasamastastakavigraham ।
astasaktyavrtam vande devim tripurabhairavim ॥ 2॥

svarasodasakanam tu sat trimsadbhih paraparaih ।
sat trimsattatvagam vande devim tripurabhairavim ॥ 3॥

sat trimsattatvasamsthapyasivacandrakalasvapi ।
kaditattvantaram vande devim tripurabhairavim ॥ 4॥

a i maya dvayopadhivicitrendukalavatim ।
sarvatmikam param vande devim tripurabhairavim ॥ 5॥

sadadhvapindayonistham mandalatrayakundalim ।
liṅgatrayatigam vande devim tripurabhairavim ॥ 6॥

svayambhuhrdayam banabhrukamantahsthitetaram ।
pracyam pratyakcitim vande devim tripurabhairavim ॥ 7॥

aksarantargatasesanamarupam kriyaparam ।
saktim visvesvarim vande devim tripurabhairavim ॥ 8॥

vargante pathitavyam syat stotrametatsamahitaih ।
sarvan kamanavapnoti ante sayujyamapnuyat ॥ 9॥

iti sritripurarnavoktavargantastotram sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment