Home / Ashtaka / Shri Vasavi Kanyakaparameshvari Ammavari Prarthan Lyrics in Kannada

Shri Vasavi Kanyakaparameshvari Ammavari Prarthan Lyrics in Kannada

Sri Vasavi Kanyaka Parameshvari Prarthan in Kannada:

ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಮ್ಮವಾರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಕನ್ಯಕಾಮ್ಬಾ ಕನ್ಯಕಾಮ್ಬಾ ಕನ್ಯಕಾಮ್ಬಾ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ।
ವಾಸವೀ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಜಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 1॥

ಕಮಲ?ಹಾನೈ? ಕಮಲವದನೇ ಕರುಣಹೃದಯೇ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ।
ಕನಕವರ್ಣೇ ಕನ್ಯಾರೂಪಿಣಿ ಕನಕವಾಸನೇ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 2॥

ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಪರಮಪಾವನಿ ಭಯವಿನಾಶಿನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ।
ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಿಣಿ ಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಿಣಿ ಭಕ್ತಪಾಲನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 3॥

ಭದ್ರರೂಪಿಣಿ ಭದ್ರದಾಯಿನಿ ಭಕ್ತಪಾಲನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ।
ಭಕ್ತಿರಂಜನಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನಿ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 4॥

ಕುಸುಮಪುತ್ರಿ ಅಸಮಗಾತ್ರಿ ಕಮಲನೇತ್ರಿ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ।
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಿವಂಶಮರ್ದನಿ ವಿಮಲಚರಿತೇ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 5॥

ವೈಶ್ಯತೋಷಿಣಿ ವಿಶ್ವಪೋಷಿಣಿ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ।
ವಿಶ್ವಮೋಹಿನಿ ವಿಶ್ವಪಾವನಿ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಣಿ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 6॥

ಭಕ್ತಿತೋ ಪಠಿ?ಯಿಂಚುವಾರಲ? ಪರಮಪಾವನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ।
ಇಹಪರಾ?ದುಲ? ?ಕೋರ್ಕಾಲಿಚ್ಚಾದು? ಈಶ್ವರೀ ಜಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 7॥

ವರ?ಮುಲಾಸಗಾದಾ? ಭಕ್ತ?ಜನುಲಕು? ವರದರೂಪಿಣಿ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ।
?ವಾಸಿಗ? ಪಾನುಗಾಂಡಪಟ್ಟಣಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿನಿ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಮ್ಮವಾರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ।

The words in ? marks are Telugu.

Add Comment

Click here to post a comment