Home / Ashtaka / Shri Venkatesha Mangalashtakam 2 Lyrics in Oriya

Shri Venkatesha Mangalashtakam 2 Lyrics in Oriya

Sri Venkatesha Mangala Ashtakam 2 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍ ୨ ॥

ଜମ୍ବୂଦ୍ଵୀପଗଶେଷଶୈଲଭୁଵନଃ ଶ୍ରୀଜାନିରାଦ୍ୟାତ୍ମଜଃ
ତାର୍କ୍ଷ୍ୟାହୀଶମୁଖାସନସ୍ତ୍ରିଭୁଵନସ୍ଥାଶେଷଲୋକପ୍ରିୟଃ
ଶ୍ରୀମତ୍ସ୍ଵାମିସରଃସୁଵର୍ଣମୁଖରୀସଂଵେଷ୍ଟିତଃ ସର୍ଵଦା
ଶ୍ରୀମଦ୍ଵେଙ୍କଟଭୂପତିର୍ମମ ସୁଖଂ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧॥

ସନ୍ତପ୍ତାମଲଜାତରୂପରଚିତାଗାରେ ନିଵିଷ୍ଟଃ ସଦା
ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରକଵାଟତୋରଣୟୁତଃ ପ୍ରାକାରସପ୍ତାନ୍ଵିତଃ ।
ଭାସ୍ଵତ୍କାଞ୍ଚନତୁଙ୍ଗଚାରୁଗରୁଡସ୍ତମ୍ଭେ ପତତ୍ପ୍ରାଣିନାଂ
ସ୍ଵପ୍ରେ ଵକ୍ତି ହିତାହିତଂ ସୁକରୁଣୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୨॥

ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚାଦ୍ରିଵିଚିତ୍ରଗୋପୁରଗଣୈଃ ପୂର୍ଣୈଃ ସୁଵର୍ଣାଚଲୈଃ
ଵିସ୍ତୀର୍ଣାମଲମଣ୍ଟପାୟୁତୟୁତୈର୍ନାନାଵନୈର୍ନିର୍ଭୟୈଃ ।
ପଞ୍ଚାସ୍ୟେଭଵରାହଖଡ୍ଗମୃଗଶାର୍ଦୂଲାଦିଭିଃ ଶ୍ରୀପତିଃ
ନିତ୍ୟଂ ଵେଦପରାୟଣସୁକୃତିନାଂ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୩॥

ଭେରୀମଙ୍ଗଲତୁର୍ୟଗୋମୁଖମୃଦଙ୍ଗାଦିସ୍ଵନୈଃ ଶୋଭିତେ
ତନ୍ତ୍ରୀଵେଣୁସୁଘୋଷଶୃଙ୍ଗକଲହୈଃ ଶବ୍ଦୈଶ୍ଚ ଦିଵ୍ୟୈର୍ନିଜୈଃ ।
ଗନ୍ଧର୍ଵାପ୍ସରକିନ୍ନରୋରଗନୃଭିର୍ନୃତ୍ୟଦ୍ଭିରାସେଵ୍ୟତେ
ନାନାଵାହନଗଃ ସମସ୍ତଫଲଦୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୪॥

ୟଃ ଶ୍ରୀଭାର୍ଗଵଵାସରେ ନିୟମତଃ କସ୍ତୂରିକାରେଣୁଭିଃ
ଶ୍ରୀମତ୍କୁଙ୍କୁମକେସରାମଲୟୁତଃ କର୍ପୂରମୁଖ୍ୟୈର୍ଜଲୈଃ ।
ସ୍ନାତଃ ପୁଣ୍ୟସୁକଞ୍ଚୁକେନ ଵିଲସତ୍କାଞ୍ଚୀକିରୀଟାଦିଭିଃ
ନାନାଭୂଷଣପୂଗଶୋଭିତତନୁର୍ଦଦ୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୫ ॥

ତୀର୍ଥଂ ପାଣ୍ଡଵନାମକଂ ଶୁଭକରଂ ତ୍ଵାକାଶଗଙ୍ଗା ପରା
ଇତ୍ୟାଦୀନି ସୁପୁଣ୍ୟରାଶିଜନକାନ୍ୟାୟୋଜନୈଃ ସର୍ଵଦା ।
ତୀର୍ଥଂ ତୁମ୍ବୁରୁନାମକଂ ତ୍ଵଘହରଂ ଧାରା କୁମାରାଭିଧା
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦନିଧିର୍ମହୀଧରଵରୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୬॥

ଆର୍ତାନାମତିଦୁସ୍ତରାମୟଗଣୈର୍ଜନ୍ମାନ୍ତରାଘୈରପି
ସଙ୍କଲ୍ପାତ୍ ପରିଶୋଧ୍ୟ ରକ୍ଷତି ନିଜସ୍ଥାନଂ ସଦା ଗଚ୍ଛତାମ୍ ।
ମାର୍ଗେ ନିର୍ଭୟତଃ ସ୍ଵନାମଗୃଣତୋ ଗୀତାଦିଭିଃ ସର୍ଵଦା
ନିତ୍ୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରପରାୟଣୈଃ ସୁକୃତିନାଂ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୭॥

ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣପୁଣ୍ୟଵର୍ୟଵନିତାପୂଜାସମାରାଧନୈରତ୍ନୈଃ
ପାୟସଭକ୍ଷ୍ୟଭୋଜ୍ୟସୁଘୃତକ୍ଷୀରାଦିଭିଃ ସର୍ଵଦା ।
ନିତ୍ୟଂ ଦାନତପଃପୁରାଣପଠନୈରାରାଧିତେ ଵେଙ୍କଟକ୍ଷେତ୍ରେ
ନନ୍ଦସୁପୂର୍ଣଚିତ୍ରମହିମା ଦଦ୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୮॥

ଇତ୍ୟେତଦ୍ଵରମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମିଦଂ ଶ୍ରୀଵାଦିରାଜେଶ୍ଵରୈ-
ରାଖ୍ୟାତଂ ଜଗତାମଭୀଷ୍ଟଫଲଦଂ ସର୍ଵାଶୁଭଧ୍ଵଂସନମ୍ ।
ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ସକଲାର୍ଥଦଂ ଶୁଭକରଂ ଵୈଵାହିକାଦିସ୍ଥଲେ
ତେଷାଂ ମଙ୍ଗଲଶଂସତାଂ ସୁମନସାଂ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୯॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଵାଦିରାଜତୀର୍ଥଶ୍ରୀଚରଣକୃତଂ ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment