Home / Ashtaka / Shri Vrajanavayuvaraja Ashtakam Lyrics in Tamil with Meaning

Shri Vrajanavayuvaraja Ashtakam Lyrics in Tamil with Meaning

Shri Vrajanavayuvarajashtakam in Tamil

ஶ்ரீவ்ரஜநவயுவராஜாஷ்டகம்

ஶ்ரீவ்ரஜநவயுவராஜாய நம: ।
முதி³ரமத³முதா³ரம் மர்த³யந்நங்க³காந்த்யா
வஸநருசிநிரஸ்தாம்போ⁴ஜகிஞ்ஜல்கஶோப:⁴ ।
தருணிமதரணீக்ஷாவிக்லவத்³பா³ல்யசந்த்³ரோ
வ்ரஜநவயுவராஜ: காங்க்ஷிதம் மே க்ருʼபீஷ்ட ॥ 1॥

பிதுரநிஶமக³ண்யப்ராணநிர்மந்த²நீய:
கலிததநுரிவாத்³தா⁴ மாத்ருʼவாத்ஸல்யபுஞ்ஜ: ।
அநுகு³ணகு³ருகோ³ஷ்டீ²த்³ருʼஷ்டிபீயூஷவர்தி-
ர்வ்ரஜநவயுவராஜ: காங்க்ஷிதம் மே க்ருʼபீஷ்ட ॥ 2॥

அகி²லஜக³தி ஜாக்³ரந்முக்³த⁴வைத³க்³த்⁴யசர்யா
ப்ரத²மகு³ருருத³க்³ரஸ்தா²மவிஶ்ராமஸௌத:⁴ ।
அநுபமகு³ணராஜீரஞ்ஜிதாஶேஷப³ந்து⁴-
ர்வ்ரஜநவயுவராஜ: காங்க்ஷிதம் மே க்ருʼபீஷ்ட ॥ 3॥

அபி மத³நபராஅர்தை⁴ர்து³ஷ்கரம் விக்ரியோர்மிம்
யுவதிஷு நித³தா⁴நோ ப்⁴ரூத⁴நுர்தூ⁴நநேந ।
ப்ரியஸஹசரவர்க³ப்ராணமீநாம்பு³ராஶி-
ர்வ்ரஜநவயுவராஜ: காங்க்ஷிதம் மே க்ருʼபீஷ்ட ॥ 4॥

நயநஶ்ருʼணிம்விநோத³க்ஷோபி⁴தாநங்க³நாகோ³
ந்மதி²தக³ஹநராதா⁴சித்தகாஸாரக³ர்ப:⁴ ।
ப்ரணயரஸமரந்தா³ஸ்வாத³லீலாஷட³ங்க்⁴ரி-
ர்வ்ரஜநவயுவராஜ: காங்க்ஷிதம் மே க்ருʼபீஷ்ட ॥ 5॥

அநுபத³முத³யந்த்யா ராதி⁴காஸங்க³ஸித்³த்⁴யா
ஸ்த²கி³தப்ருʼது²ரதா²ங்க³த்³வந்த்³வராகா³நுப³ந்த:⁴ ।
மது⁴ரிமமது⁴தா⁴ராதோ⁴ரணீநாமுத³ந்வாந்
வ்ரஜநவயுவராஜ: காங்க்ஷிதம் மே க்ருʼபீஷ்ட ॥ 6॥

அலகு⁴குடிலராதா⁴த்³ருʼஷ்டிவாரீநிருத்³த⁴
த்ரிஜக³த³பரதந்த்ரோத்³தா³மசேதோக³ஜேந்த்³ர: ।
ஸுக²முக²ரவிஶாகா²நர்மணா ஸ்மேரவக்த்ரோ
வ்ரஜநவயுவராஜ: காங்க்ஷிதம் மே க்ருʼபீஷ்ட ॥ 7॥

த்வயி ரஹஸி மிலந்த்யாம் ஸம்ப்⁴ரமந்யாஸபு⁴க்³நாப்ய்-
உஷஸி ஸகி² தவாலீமேக²லா பஶ்ய பா⁴தி ।
இதி விவ்ருʼதரஹஸ்யைர்ஹ்ரேபயந்ந் ஏவ ராதா⁴ம்
வ்ரஜநவயுவராஜ: காங்க்ஷிதம் மே க்ருʼபீஷ்ட ॥ 8॥

வ்ரஜநவயுவராஜஸ்யாஷ்டகம் துஷ்டபு³த்³தி:⁴
கலிதவரவிலாஸம் ய: ப்ரயத்நாத³தி⁴தே ।
பரிஜநக³ணநாயாம் நாம தஸ்யாநுரஜ்யந்
விலிக²தி கில் வ்ருʼந்தா³ரண்யராஜ்ஞீரஸஜ்ஞ: ॥ 9॥

இதி ஶ்ரீரூபகோ³ஸ்வாமிவிரசிதஸ்தவமாலாயாம் ஶ்ரீவ்ரஜநவயுவராஜாஷ்டகம் ஸமாப்தம் ।

Vraja Nava Yuva Rajastakam Meaning:

"May the young prince of Vraja, whose bodily luster defeats the pride of a monsoon cloud, the luster of Whose garment defeats that of the filaments of a lotusflower and the moon of Whose childhood becomes afflicted when he sees the sun of His adolescence rising, fulfill my desire!" || 1 ||

"May the young prince of Vraja, Who constantly stirs innumerable life-airs of His father, Who is the embodiment of His mother's great maternal love, and Who is the nectar wick for the eyes of His favorable superiors, fulfill my desire." || 2 ||

"May the young prince of Vraja, Who is the foremost and most splendid guru of all charming arts in the whole universe, Who is the most elevated resting place of valorous transcendental bliss and Who delights His innumerable friends with all His matchless attributes, fulfill my desire." || 3 ||

"May the young prince of Vraja, Who, by twanging the bow of His eyebrows, causes waves of agitation in the minds of the young girls that are hard to generate even by trillions of Cupids, and Who is the ocean in which the fish-like hearts of His dear friends play, fulfill my desire." || 4 ||

"May the young prince of Vraja, Whose goad-like eyes blissfully strike and agitate the elephant of erotic desires, thus causing it to wreak havoc in the depth of the lake of Sri Radha's heart, and Who is the bumblebee who relishes the honey of rasika loving pastimes, fulfill my desire!" || 5 ||

"May the young prince of Vraja, Whose constant love for Sri Radha defeats even the constant passionate love of the pairs of Cakravaka flamingoes (since they are separated at night, while Krsna can meet Radha day and night) and Who is the ocean wherein all the honey-rivers of sweetness stream, fulfill my desire!" || 6 ||

"May the young prince of Vraja, Whose indomitable lordly elephant-heart, which cannot be checked by anything within the three worlds, is bound by the strong and crooked ropes of Sri Radha's glance, and Whose face smiles as He hears the blissful jokes of talkative Visakha, fulfill my desire!" || 7 ||

"May the young prince of Vraja, Who by embarrasses Radha by revealing His intimate pastimes with Her, telling one girlfriend: "O sakhi! Just see how Your sakhi's waist bells shine, even though She quickly and hypocritically put them on again after suddenly meeting you in solitude at dawn!", fulfill my desire!" || 8 ||

"Sri Krsna, Who knows the flavors of Sri Vrndavanesvari Radhika's prema, will be pleased with anyone who carefully and with a satisfied heart, recites these eight verses, that describe the excellent enjoyments of the young prince of Vraja, and will count him by name amongst His own intimate associates." || 9 ||

Add Comment

Click here to post a comment