Home / Ashtaka / Shri Vrindavana Ashtakam Lyrics in Hindi with Meaning

Shri Vrindavana Ashtakam Lyrics in Hindi with Meaning

Rupa-Goswami was born in 1489, died in 1564, was a devotional teacher, a poet and a philosopher of the tradition Gaudiya Vaishnava. With his brother Sanatana Goswami, he is considered the oldest of the six Goswamis of Vrindavan associated with Caitanya Mahaprabhu, a hidden avatar of Krishna in Kali Yuga.

Sri Vrindavanashtakam Lyrics in Hindi:

श्रीवृन्दावनाष्टकम्
मुकुन्दमुरलीरवश्रवणफुल्लहृद्वल्लरी
कदम्बककरम्बितप्रतिकदम्बकुञ्जान्तरा ।
कलिन्दगिरिनन्दिनीकमलकन्दलान्दोलिना
सुगन्धिरनिलेन मे शरणमस्तु वृन्दाटवी ॥ १॥

विकुण्ठपुरसंश्रयाद् विपिनतोऽपि निःश्रेयसात्
सहस्रगुणितां श्रियं प्रदुहती रसश्रेयसीम् ।
चतुर्मुखमुखैरपि स्पृहिततार्णदेहोद्भवा
जगद्गुरुभिरग्रिमैः शरणमस्तु वृन्दाटवी ॥ २॥

अनारतविकस्वरव्रततिपुञ्जपुष्पावली
विसारिवरसौरभोद्गमरमाचमत्कारिणी ।
अमन्दमकरन्दभृद्विटपिवृन्दवृन्दीकृत
द्विरेफकुलवन्दिता शरणमस्तु वृन्दाटवी ॥ ३॥

क्षणद्युतिघनश्रियोव्रजनवीनयूनोः पदैः
सुवग्लुभिरलङ्कृता ललितलक्ष्मलक्ष्मीभरैः ।
तयोर्नखरमण्डलीशिखरकेलिचर्योचितै-
र्वृता किशलयाङ्कुरैः शरणमस्तु वृन्दाटवी ॥ ४॥

व्रजेन्द्रसखनन्दिनीशुभतराधिकारक्रिया
प्रभावजसुखोत्सवस्फुरितजङ्गमस्थावरा ।
प्रलम्बदमनानुजध्वनितवंशिकाकाकली
रसज्ञमृगमण्डला शरणमस्तु वृन्दाटवी ॥ ५॥

अमन्दमुदिरार्बुदाभ्यधिकमाधुरीमेदुर
व्रजेन्द्रसुतवीक्षणोन्नट्ण्तनीलकण्ठोत्करा ।
दिनेशसुहृदात्मजाकृतनिजाभिमानोल्लसल्-
लताखगमृगाङ्गना शरणमस्तु वृन्दाटवी ॥ ६॥

अगण्यगुणनागरीगणगरिष्ठगान्धर्विका
मनोजरणचातुरीपिशुनकुञ्जपुञ्जोज्ज्वला ।
जगत्त्रयकलागुरोर्ललितलास्यवल्गत्पद
प्रयोगविधिसाक्षिणी शरणमस्तु वृन्दाटवी ॥ ७॥

वरिष्ठहरिदासतापदसमृद्धगोवर्धना
मधूद्वहवधूचमत्कृतिनिवासरासस्थला ।
अगूढगहनश्रियो मधुरिमव्रजेनोज्ज्वला
व्रजस्य सहजेन मे शरणमस्तु वृन्दाटवी ॥ ८॥

इदं निखिलनिष्कुटावलिवरिष्ठवृन्दाटवी
गुणस्मरणकारि यः पठति सुष्ठु पद्याष्टकम् ।
वसन् व्यसनमुक्तधीरनिशमत्र सद्वासनः
स पीतवसने वशी रतिमवाप्य विक्रीडति ॥ ९॥

इति श्रीरूपगोस्वामिविरचितस्तवमालायां श्रीवृन्दावनाष्टकं सम्पूर्णम् ।

Shri Vrindavan Ashtakam Meaning:

May Vrndavana, which is fragrant with a gentle breeze that makes the lotuses in the Yamuna rock to and fro, where there are groves of kadamba trees and there are many gopis, their hearts blossoming with happiness by hearing the music of Lord Mukunda's flute, be my shelter. || 1 ||

May Vrndavana, where Lord Brahma and other jagad-gurus desire to be born even as a blade of grass, and which, even though it is a forest, are many thousands of times more opulent, beautiful, charming, and sweet than the spiritual cities of Vaikuntha, be my shelter. || 2 ||

May Vrndavana, where the fragrance of the eternally blossoming flower vines fills the goddess of fortune with wonder, and where the bumblebees in the trees filled with very sweet honey are poets who bow down and recite eloquent prayers, be my shelter. || 3 ||

May Vrndavana, which is decorated with blades of grass that bear the charming, gracefully marked footprints and playful toenail prints of the youthful divine couple of Vraja, who are as glorious as a monsoon cloud and lightning, be my shelter. || 4 ||

May Vrndavana, where the moving and inert creatures celebrate a festival of great happiness by seeing the glory of Srimati Radharani's beautiful pastimes, and where the deer taste the nectar of Lord Krsna's sweet flute-music, be my shelter. || 5 ||

May Vrndavana, where the peacocks leap and dance to see the prince of Vraja, who is more charming than a host of monsoon clouds, and where the does, birds, and flowering vines become jubilant to hear Srimati Radharani proudly claim the forest as Her property, be my shelter. || 6 ||

May Vrndavana, which is splendid with the expert skill in lover's quarrels of Srimati Radharani, the best of all virtuous heroines, and which is the witness to the gracefully dancing feet of Lord Krsna, the teacher of fine arts to the three worlds, be my shelter. || 7 ||

May Vrndavana, where is Govardhana Hill, which is fortunate to be the best servant of Lord Hari, and where is the rasa dance arena, which fills the beautiful gopis with wonder, and where is the splendid sweetness of many charming forest groves, be my shelter. || 8 ||

A person who resides here in Vrndavana, whose heart is free from sin, who controls his senses, who always stays with the devotees, and who carefully reads these eight verses, which bring to mind the transcendental virtues of Vrndavana, the best of all forest gardens, will attain love for and enjoy transcendental pastimes with Lord Krsna. || 9 ||

Add Comment

Click here to post a comment