Gita - Geetaa

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Kannada

Shrimad Gitasarah in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾಸಾರಃ ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ —
ಗೀತಾಸಾರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಜುನಾಯೋದಿತಂ ಪುರಾ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವೇದಾಂತಪಾರಗಃ ॥ 1 ॥

ಆತ್ಮಲಾಭಃ ಪರೋ ನಾನ್ಯ ಆತ್ಮಾ ದೇಹಾದಿವರ್ಜಿತಃ.
ರೂಪಾದಿಹೀನೋ ದೇಹಾಂತಃಕರಣತ್ವಾದಿಲೋಚನಂ ॥ 2 ॥

ವಿಜ್ಞಾನರಹಿತಃ ಪ್ರಾಣಃ ಸುಷುಪ್ತೋಽಹಂ ಪ್ರತೀಯತೇ ।
ನಾಹಮಾತ್ಮಾ ಚ ದುಃಖಾದಿ ಸಂಸಾರಾದಿಸಮನ್ವಯಾತ್ ॥ 3 ॥

ವಿಧೂಮ ಇವ ದೀಪ್ತಾರ್ಚಿರಾದೀಪ್ತ ಇವ ದೀಪ್ತಿಮಾನ್ ।
ವೈದ್ಯುತೋಽಗ್ನಿರಿವಾಕಾಶೇ ಹೃತ್ಸಂಗೇ ಆತ್ಮನಾಽಽತ್ಮನಿ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನಿ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸ್ವಂ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದರ್ಶೀ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಸ್ತಾನಿ ಪಶ್ಯತಿ ॥ 5 ॥

ಸದಾ ಪ್ರಕಾಶತೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಪಟೇ ದೀಪೋ ಜಲನ್ನಿವ ।
ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೇ ಪುಂಸಾಂ ಕ್ಷಯಾತ್ ಪಾಪಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ॥ 6 ॥

ಯಥಾದರ್ಶತಲಪ್ರಖ್ಯೇ ಪಶ್ಯತ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಿ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾಂಶ್ಚ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಪಂಚಕಂ ॥ 7 ॥

ಮನೋಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಮವ್ಯಕ್ತಂ ಪುರುಷಸ್ತಥಾ ।
ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನಪರಾವ್ಯಾಪ್ತೋ ವಿಮುಕ್ತೋ ಬಂಧನೈರ್ಭವೇತ್ ॥ 8 ॥

ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಮಖಿಲಂ ಮನಸಾಭಿನಿವೇಶ್ಯ ಚ ।
ಮನಶ್ಚೈವಾಪ್ಯಹಂಕಾರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಚ ಪಾಂಡವ ॥ 9 ॥

ಅಹಂಕಾರಂ ತಥಾ ಬುದ್ಧೌ ಬುದ್ಧಿಂ ಚ ಪ್ರಕೃತಾವಪಿ ।
ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷೇ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನ್ಯಸೇತ್ ॥ 10 ॥

ನವದ್ವಾರಮಿದಂ ಗೇಹಂ ತಿಸೄಣಾಂ ಪಂಚಸಾಕ್ಷಿಕಂ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಧಿಷ್ಠಿತಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋ ವೇದ ಸ ಪರಃ ಕವಿಃ ॥ 11 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಶತಾನಿ ಚ ।
ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಂ ॥ 12 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ —
ಯಮಶ್ಚ ನಿಯಮಃ ಪಾರ್ಥ ಆಸನಂ ಪ್ರಾಣಸಂಯಮಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಸ್ತಥಾ ಧ್ಯಾನಂ ಧಾರಣಾರ್ಜುನ ಸಪ್ತಮೀ ।
ಸಮಾಧಿವಿಧಿ ಚಾಷ್ಟಾಂಗೋ ಯೋಗ ಉಕ್ತೋ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ॥ 13 ॥

ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಸರ್ವಭುತೇಷು ಸರ್ವದಾ ।
ಹಿಂಸಾವಿರಾಮಕೋ ಧರ್ಮೋ ಹ್ಯಹಿಂಸಾ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ॥ 14 ॥

ವಿಧಿನಾ ಯಾ ಭವೇದ್ಧಿಂಸಾ ಸಾ ತ್ವಹಿಂಸಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾನ್ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಂ ।
ಪ್ರಿಯಂ ಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯಾದೇಷ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ ॥ 15 ॥

ಯಚ್ಚ ದ್ರವ್ಯಾಪಹರಣಂ ಚೌರ್ಯಾದ್ವಾಥ ಬಲೇನ ವಾ ।
ಸ್ತೇಯಂ ತಸ್ಯಾನಾಚರಣಂ ಅಸ್ತೇಯಂ ಧರ್ಮಸಾಧನಂ ॥ 16 ॥

ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದಾ.
ಸರ್ವತ್ರ ಮೈಥುನತ್ಯಾಗಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ॥ 17 ॥

ದ್ರವ್ಯಾಣಾಮಪ್ಯನಾದಾನಮಾಪತ್ಸ್ವಪಿ ತಥೇಚ್ಛಯಾ ।
ಅಪರಿಗ್ರಹಮಿತ್ಯಾಹುಸ್ತಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ವರ್ಜಯೇತ್ ॥ 18 ॥

ದ್ವಿಧಾ ಶೌಚಂ ಮೃಜ್ಜಲಾಭ್ಯಾಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಭಾವಾದಥಾಂತರಂ.
ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭತಸ್ತುಷ್ಟಿಃ ಸಂತೋಷಃ ಸುಖಲಕ್ಷಣಂ ॥ 19 ॥

ಮನಸಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಚ ಐಕಾಗ್ರ್ಯಂ ಪರಮಂ ತಪಃ ।
ಶರೀರಶೋಷಣಂ ವಾಪಿ ಕೃಚ್ಛ್ರಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದಿಭಿಃ ॥ 20 ॥

ವೇದಾಂತಶತರುದ್ರೀಯಪ್ರಣವಾದಿ ಜಪಂ ಬುಧಾಃ ।
ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೇ ॥ 21 ॥

ಸ್ತುತಿಸ್ಮರಣಪೂಜಾದಿ ವಾಙ್ಮನಃಕಾಯಕರ್ಮಭಿಃ ।
ಅನಿಶ್ಚಲಾ ಹರೌ ಭಕ್ತಿರೇತದೀಶ್ವರಚಿಂತನಂ ॥ 22 ॥

ಆಸನಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದ್ಮಮರ್ಧಾಸನಸ್ತಥಾ ।
ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ವದೇಹಜೋ ವಾಯುರಾರಾಮಸ್ತನ್ನಿರೋಧನಂ ॥ 23 ॥

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಚರತಾಂ ವಿಷಯೇಷು ತ್ವಸತ್ಸ್ವಿವ ।
ನಿರೋಧಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಸದ್ಭಿಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಸ್ತು ಪಾಂಡವ ॥ 24 ॥

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಬ್ರಹ್ಮರೂಪಚಿಂತನಂ ಧ್ಯಾನಮುಚ್ಯತೇ ।
ಯೋಗಾರಂಭೇ ಮೂರ್ತಹರಿಂ ಅಮೂರ್ತಮಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್ ॥ 25 ॥

ಅಗ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ವಾಯುರ್ದೇವಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಯುಕ್ತಃ ಕೌಸ್ತುಭಸಂಯುತಃ ॥ 26 ॥

ವನಮಾಲೀ ಕೌಸ್ತುಭೇನ ರತೋಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಜ್ಞಕಃ ।
ಧಾರಣೇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಚೇಯಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಯನ್ಮನೋಲಯೇ ॥ 27 ॥

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯವಸ್ಥಾನಂ ಸಮಾಧಿರಭಿಧೀಯತೇ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ವಾಕ್ಯಾಚ್ಚ ಜ್ಞಾನಾನ್ಮೋಕ್ಷೋ ಭವೇನ್ನೃಣಾಂ ॥ 28 ॥

ಶ್ರದ್ಧಯಾನಂದಚೈತನ್ಯಂ ಲಕ್ಷಯಿತ್ವಾ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮಸ್ಮ್ಯಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಪದಾರ್ಥಯೋಃ ॥ 29 ॥

ಹರಿರುವಾಚ —
ಗೀತಾಸಾರಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಧಿನಾಪಿ ಮಯಾ ತವ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸೋಽಪಿ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 30 ॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಮದ್ಗೀತಾಸಾರಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ॥

Also Read:

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment