Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Gujarati

Shrimad Gitasarah in Gujarati:

॥ શ્રીમદ્ ગીતાસારઃ ॥
શ્રીભગવાનુવાચ —
ગીતાસારં પ્રવક્ષ્યામિ અર્જુનાયોદિતં પુરા ।
અષ્ટાઙ્ગયોગયુક્તાત્મા સર્વવેદાન્તપારગઃ ॥ ૧ ॥

આત્મલાભઃ પરો નાન્ય આત્મા દેહાદિવર્જિતઃ.
રૂપાદિહીનો દેહાન્તઃકરણત્વાદિલોચનમ્ ॥ ૨ ॥

વિજ્ઞાનરહિતઃ પ્રાણઃ સુષુપ્તોઽહં પ્રતીયતે ।
નાહમાત્મા ચ દુઃખાદિ સંસારાદિસમન્વયાત્ ॥ ૩ ॥

વિધૂમ ઇવ દીપ્તાર્ચિરાદીપ્ત ઇવ દીપ્તિમાન્ ।
વૈદ્યુતોઽગ્નિરિવાકાશે હૃત્સઙ્ગે આત્મનાઽઽત્મનિ ॥ ૪ ॥

શ્રોત્રાદીનિ ન પશ્યન્તિ સ્વં સ્વમાત્માનમાત્મના ।
સર્વજ્ઞઃ સર્વદર્શી ચ ક્ષેત્રજ્ઞસ્તાનિ પશ્યતિ ॥ ૫ ॥

સદા પ્રકાશતે હ્યાત્મા પટે દીપો જલન્નિવ ।
જ્ઞાનમુત્પદ્યતે પુંસાં ક્ષયાત્ પાપસ્ય કર્મણઃ ॥ ૬ ॥

યથાદર્શતલપ્રખ્યે પશ્યત્યાત્માનમાત્મનિ ।
ઇન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થાંશ્ચ મહાભૂતાનિ પઞ્ચકમ્ ॥ ૭ ॥

મનોબુદ્ધિરહઙ્કારમવ્યક્તં પુરુષસ્તથા ।
પ્રસંખ્યાનપરાવ્યાપ્તો વિમુક્તો બન્ધનૈર્ભવેત્ ॥ ૮ ॥

ઇન્દ્રિયગ્રામમખિલં મનસાભિનિવેશ્ય ચ ।
મનશ્ચૈવાપ્યહઙ્કારે પ્રતિષ્ઠાપ્ય ચ પાણ્ડવ ॥ ૯ ॥

અહઙ્કારં તથા બુદ્ધૌ બુદ્ધિં ચ પ્રકૃતાવપિ ।
પ્રકૃતિં પુરુષે સ્થાપ્ય પુરુષં બ્રહ્મણિ ન્યસેત્ ॥ ૧૦ ॥

નવદ્વારમિદં ગેહં તિસૄણાં પઞ્ચસાક્ષિકમ્ ।
ક્ષેત્રજ્ઞાધિષ્ઠિતં વિદ્વાન્ યો વેદ સ પરઃ કવિઃ ॥ ૧૧ ॥

અશ્વમેધસહસ્રાણિ વાજપેયશતાનિ ચ ।
જ્ઞાનયજ્ઞસ્ય સર્વાણિ કલાં નાર્હન્તિ ષોડશીમ્ ॥ ૧૨ ॥

શ્રીભગવાનુવાચ —
યમશ્ચ નિયમઃ પાર્થ આસનં પ્રાણસંયમઃ ।
પ્રત્યાહારસ્તથા ધ્યાનં ધારણાર્જુન સપ્તમી ।
સમાધિવિધિ ચાષ્ટાઙ્ગો યોગ ઉક્તો વિમુક્તયે ॥ ૧૩ ॥

કાયેન મનસા વાચા સર્વભુતેષુ સર્વદા ।
હિંસાવિરામકો ધર્મો હ્યહિંસા પરમં સુખમ્ ॥ ૧૪ ॥

વિધિના યા ભવેદ્ધિંસા સા ત્વહિંસા પ્રકીર્તિતા ।
સત્યં બ્રૂયાત્ પ્રિયં બ્રૂયાન્ન બ્રૂયાત્સત્યમપ્રિયમ્ ।
પ્રિયં ચ નાનૃતં બ્રૂયાદેષ ધર્મઃ સનાતનઃ ॥ ૧૫ ॥

યચ્ચ દ્રવ્યાપહરણં ચૌર્યાદ્વાથ બલેન વા ।
સ્તેયં તસ્યાનાચરણં અસ્તેયં ધર્મસાધનમ્ ॥ ૧૬ ॥

કર્મણા મનસા વાચા સર્વાવસ્થાસુ સર્વદા.
સર્વત્ર મૈથુનત્યાગં બ્રહ્મચર્યં પ્રચક્ષતે ॥ ૧૭ ॥

દ્રવ્યાણામપ્યનાદાનમાપત્સ્વપિ તથેચ્છયા ।
અપરિગ્રહમિત્યાહુસ્તં પ્રયત્નેન વર્જયેત્ ॥ ૧૮ ॥

દ્વિધા શૌચં મૃજ્જલાભ્યાં બાહ્યં ભાવાદથાન્તરમ્.
યદૃચ્છાલાભતસ્તુષ્ટિઃ સન્તોષઃ સુખલક્ષણમ્ ॥ ૧૯ ॥

મનસશ્ચેન્દ્રિયાણાં ચ ઐકાગ્ર્યં પરમં તપઃ ।
શરીરશોષણં વાપિ કૃચ્છ્રચાન્દ્રાયણાદિભિઃ ॥ ૨૦ ॥

વેદાન્તશતરુદ્રીયપ્રણવાદિ જપં બુધાઃ ।
સત્ત્વશુદ્ધિકરં પુંસાં સ્વાધ્યાયં પરિચક્ષતે ॥ ૨૧ ॥

સ્તુતિસ્મરણપૂજાદિ વાઙ્મનઃકાયકર્મભિઃ ।
અનિશ્ચલા હરૌ ભક્તિરેતદીશ્વરચિન્તનમ્ ॥ ૨૨ ॥

આસનં સ્વસ્તિકં પ્રોક્તં પદ્મમર્ધાસનસ્તથા ।
પ્રાણઃ સ્વદેહજો વાયુરારામસ્તન્નિરોધનમ્ ॥ ૨૩ ॥

ઇન્દ્રિયાણાં વિચરતાં વિષયેષુ ત્વસત્સ્વિવ ।
નિરોધઃ પ્રોચ્યતે સદ્ભિઃ પ્રત્યાહારસ્તુ પાણ્ડવ ॥ ૨૪ ॥

મૂર્તામૂર્તબ્રહ્મરૂપચિન્તનં ધ્યાનમુચ્યતે ।
યોગારમ્ભે મૂર્તહરિં અમૂર્તમપિ ચિન્તયેત્ ॥ ૨૫ ॥

અગ્નિમણ્ડલમધ્યસ્થો વાયુર્દેવશ્ચતુર્ભુજઃ ।
શંખચક્રગદાપદ્મયુક્તઃ કૌસ્તુભસંયુતઃ ॥ ૨૬ ॥

વનમાલી કૌસ્તુભેન રતોઽહં બ્રહ્મસંજ્ઞકઃ ।
ધારણેત્યુચ્યતે ચેયં ધાર્યતે યન્મનોલયે ॥ ૨૭ ॥

અહં બ્રહ્મેત્યવસ્થાનં સમાધિરભિધીયતે ।
અહં બ્રહ્માસ્મિ વાક્યાચ્ચ જ્ઞાનાન્મોક્ષો ભવેન્નૃણામ્ ॥ ૨૮ ॥

શ્રદ્ધયાનન્દચૈતન્યં લક્ષયિત્વા સ્થિતસ્ય ચ ।
બ્રહ્માહમસ્મ્યહં બ્રહ્મ અહં-બ્રહ્મ-પદાર્થયોઃ ॥ ૨૯ ॥

હરિરુવાચ —
ગીતાસારમિતિ પ્રોક્તં વિધિનાપિ મયા તવ ।
યઃ પઠેત્ શૃણુયાદ્વાપિ સોઽપિ મોક્ષમવાપ્નુયાત્ ॥ ૩૦ ॥

ઇતિ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદે
શ્રીમદ્ગીતાસારઃ સમાપ્તઃ ॥

Also Read:

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top