Home » Hindu Mantras » Gita - Geetaa » Shrimad Gita Sarah Lyrics in Tamil
Gita - Geetaa

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Tamil

Shrimad Gitasarah in Tamil:

॥ ஶ்ரீமத்³ கீ³தாஸார꞉ ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச —
கீ³தாஸாரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி அர்ஜுனாயோதி³தம்ʼ புரா ।
அஷ்டாங்க³யோக³யுக்தாத்மா ஸர்வவேதா³ந்தபாரக³꞉ ॥ 1 ॥

ஆத்மலாப⁴꞉ பரோ நான்ய ஆத்மா தே³ஹாதி³வர்ஜித꞉.
ரூபாதி³ஹீனோ தே³ஹாந்த꞉கரணத்வாதி³லோசனம் ॥ 2 ॥

விஜ்ஞானரஹித꞉ ப்ராண꞉ ஸுஷுப்தோ(அ)ஹம்ʼ ப்ரதீயதே ।
நாஹமாத்மா ச து³꞉கா²தி³ ஸம்ʼஸாராதி³ஸமன்வயாத் ॥ 3 ॥

விதூ⁴ம இவ தீ³ப்தார்சிராதீ³ப்த இவ தீ³ப்திமான் ।
வைத்³யுதோ(அ)க்³நிரிவாகாஶே ஹ்ருʼத்ஸங்கே³ ஆத்மனா(ஆ)த்மனி ॥ 4 ॥

ஶ்ரோத்ராதீ³னி ந பஶ்யந்தி ஸ்வம்ʼ ஸ்வமாத்மானமாத்மனா ।
ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வத³ர்ஶீ ச க்ஷேத்ரஜ்ஞஸ்தானி பஶ்யதி ॥ 5 ॥

ஸதா³ ப்ரகாஶதே ஹ்யாத்மா படே தீ³போ ஜலன்னிவ ।
ஜ்ஞானமுத்பத்³யதே பும்ʼஸாம்ʼ க்ஷயாத் பாபஸ்ய கர்மண꞉ ॥ 6 ॥

யதா²த³ர்ஶதலப்ரக்²யே பஶ்யத்யாத்மானமாத்மனி ।
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தா²ம்ʼஶ்ச மஹாபூ⁴தானி பஞ்சகம் ॥ 7 ॥

மனோபு³த்³தி⁴ரஹங்காரமவ்யக்தம்ʼ புருஷஸ்ததா² ।
ப்ரஸங்க்²யானபராவ்யாப்தோ விமுக்தோ ப³ந்த⁴னைர்ப⁴வேத் ॥ 8 ॥

இந்த்³ரியக்³ராமமகி²லம்ʼ மனஸாபி⁴நிவேஶ்ய ச ।
மனஶ்சைவாப்யஹங்காரே ப்ரதிஷ்டா²ப்ய ச பாண்ட³வ ॥ 9 ॥

அஹங்காரம்ʼ ததா² பு³த்³தௌ⁴ பு³த்³தி⁴ம்ʼ ச ப்ரக்ருʼதாவபி ।
ப்ரக்ருʼதிம்ʼ புருஷே ஸ்தா²ப்ய புருஷம்ʼ ப்³ரஹ்மணி ந்யஸேத் ॥ 10 ॥

நவத்³வாரமித³ம்ʼ கே³ஹம்ʼ திஸ்ரூʼணாம்ʼ பஞ்சஸாக்ஷிகம் ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞாதி⁴ஷ்டி²தம்ʼ வித்³வான் யோ வேத³ ஸ பர꞉ கவி꞉ ॥ 11 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதானி ச ।
ஜ்ஞானயஜ்ஞஸ்ய ஸர்வாணி கலாம்ʼ நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச —
யமஶ்ச நியம꞉ பார்த² ஆஸனம்ʼ ப்ராணஸம்ʼயம꞉ ।
ப்ரத்யாஹாரஸ்ததா² த்⁴யானம்ʼ தா⁴ரணார்ஜுன ஸப்தமீ ।
ஸமாதி⁴விதி⁴ சாஷ்டாங்கோ³ யோக³ உக்தோ விமுக்தயே ॥ 13 ॥

காயேன மனஸா வாசா ஸர்வபு⁴தேஷு ஸர்வதா³ ।
ஹிம்ʼஸாவிராமகோ த⁴ர்மோ ஹ்யஹிம்ʼஸா பரமம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 14 ॥

விதி⁴னா யா ப⁴வேத்³தி⁴ம்ʼஸா ஸா த்வஹிம்ʼஸா ப்ரகீர்திதா ।
ஸத்யம்ʼ ப்³ரூயாத் ப்ரியம்ʼ ப்³ரூயான்ன ப்³ரூயாத்ஸத்யமப்ரியம் ।
ப்ரியம்ʼ ச நாந்ருʼதம்ʼ ப்³ரூயாதே³ஷ த⁴ர்ம꞉ ஸனாதன꞉ ॥ 15 ॥

யச்ச த்³ரவ்யாபஹரணம்ʼ சௌர்யாத்³வாத² ப³லேன வா ।
ஸ்தேயம்ʼ தஸ்யானாசரணம்ʼ அஸ்தேயம்ʼ த⁴ர்மஸாத⁴னம் ॥ 16 ॥

கர்மணா மனஸா வாசா ஸர்வாவஸ்தா²ஸு ஸர்வதா³.
ஸர்வத்ர மைது²னத்யாக³ம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ ப்ரசக்ஷதே ॥ 17 ॥

த்³ரவ்யாணாமப்யநாதா³னமாபத்ஸ்வபி ததே²ச்ச²யா ।
அபரிக்³ரஹமித்யாஹுஸ்தம்ʼ ப்ரயத்னேன வர்ஜயேத் ॥ 18 ॥

த்³விதா⁴ ஶௌசம்ʼ ம்ருʼஜ்ஜலாப்⁴யாம்ʼ பா³ஹ்யம்ʼ பா⁴வாத³தா²ந்தரம்.
யத்³ருʼச்சா²லாப⁴தஸ்துஷ்டி꞉ ஸந்தோஷ꞉ ஸுக²லக்ஷணம் ॥ 19 ॥

மனஸஶ்சேந்த்³ரியாணாம்ʼ ச ஐகாக்³ர்யம்ʼ பரமம்ʼ தப꞉ ।
ஶரீரஶோஷணம்ʼ வாபி க்ருʼச்ச்²ரசாந்த்³ராயணாதி³பி⁴꞉ ॥ 20 ॥

வேதா³ந்தஶதருத்³ரீயப்ரணவாதி³ ஜபம்ʼ பு³தா⁴꞉ ।
ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கரம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ ஸ்வாத்⁴யாயம்ʼ பரிசக்ஷதே ॥ 21 ॥

ஸ்துதிஸ்மரணபூஜாதி³ வாங்மன꞉காயகர்மபி⁴꞉ ।
அநிஶ்சலா ஹரௌ ப⁴க்திரேததீ³ஶ்வரசிந்தனம் ॥ 22 ॥

ஆஸனம்ʼ ஸ்வஸ்திகம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ பத்³மமர்தா⁴ஸனஸ்ததா² ।
ப்ராண꞉ ஸ்வதே³ஹஜோ வாயுராராமஸ்தந்நிரோத⁴னம் ॥ 23 ॥

இந்த்³ரியாணாம்ʼ விசரதாம்ʼ விஷயேஷு த்வஸத்ஸ்விவ ।
நிரோத⁴꞉ ப்ரோச்யதே ஸத்³பி⁴꞉ ப்ரத்யாஹாரஸ்து பாண்ட³வ ॥ 24 ॥

மூர்தாமூர்தப்³ரஹ்மரூபசிந்தனம்ʼ த்⁴யானமுச்யதே ।
யோகா³ரம்பே⁴ மூர்தஹரிம்ʼ அமூர்தமபி சிந்தயேத் ॥ 25 ॥

அக்³னிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தோ² வாயுர்தே³வஶ்சதுர்பு⁴ஜ꞉ ।
ஶங்க²சக்ரக³தா³பத்³மயுக்த꞉ கௌஸ்துப⁴ஸம்ʼயுத꞉ ॥ 26 ॥

வனமாலீ கௌஸ்துபே⁴ன ரதோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞக꞉ ।
தா⁴ரணேத்யுச்யதே சேயம்ʼ தா⁴ர்யதே யன்மனோலயே ॥ 27 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேத்யவஸ்தா²னம்ʼ ஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யதே ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி வாக்யாச்ச ஜ்ஞானான்மோக்ஷோ ப⁴வேந்ந்ருʼணாம் ॥ 28 ॥

ஶ்ரத்³த⁴யானந்த³சைதன்யம்ʼ லக்ஷயித்வா ஸ்தி²தஸ்ய ச ।
ப்³ரஹ்மாஹமஸ்ம்யஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ-ப்³ரஹ்ம-பதா³ர்த²யோ꞉ ॥ 29 ॥

ஹரிருவாச —
கீ³தாஸாரமிதி ப்ரோக்தம்ʼ விதி⁴னாபி மயா தவ ।
ய꞉ படே²த் ஶ்ருʼணுயாத்³வாபி ஸோ(அ)பி மோக்ஷமவாப்னுயாத் ॥ 30 ॥

இதி ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஶ்ரீமத்³கீ³தாஸார꞉ ஸமாப்த꞉ ॥

Also Read:

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment