Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Oriya

Shrimad Gitasarah in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତାସାରଃ ॥
ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ —
ଗୀତାସାରଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଅର୍ଜୁନାୟୋଦିତଂ ପୁରା ।
ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗୟୋଗୟୁକ୍ତାତ୍ମା ସର୍ୱବେଦାନ୍ତପାରଗଃ ॥ ୧ ॥

ଆତ୍ମଲାଭଃ ପରୋ ନାନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦେହାଦିବର୍ଜିତଃ।
ରୂପାଦିହୀନୋ ଦେହାନ୍ତଃକରଣତ୍ୱାଦିଲୋଚନମ୍ ॥ ୨ ॥

ବିଜ୍ଞାନରହିତଃ ପ୍ରାଣଃ ସୁଷୁପ୍ତୋଽହଂ ପ୍ରତୀୟତେ ।
ନାହମାତ୍ମା ଚ ଦୁଃଖାଦି ସଂସାରାଦିସମନ୍ୱୟାତ୍ ॥ ୩ ॥

ବିଧୂମ ଇବ ଦୀପ୍ତାର୍ଚିରାଦୀପ୍ତ ଇବ ଦୀପ୍ତିମାନ୍ ।
ବୈଦ୍ୟୁତୋଽଗ୍ନିରିବାକାଶେ ହୃତ୍ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମନାଽଽତ୍ମନି ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୋତ୍ରାଦୀନି ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସ୍ୱଂ ସ୍ୱମାତ୍ମାନମାତ୍ମନା ।
ସର୍ୱଜ୍ଞଃ ସର୍ୱଦର୍ଶୀ ଚ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞସ୍ତାନି ପଶ୍ୟତି ॥ ୫ ॥

ସଦା ପ୍ରକାଶତେ ହ୍ୟାତ୍ମା ପଟେ ଦୀପୋ ଜଲନ୍ନିବ ।
ଜ୍ଞାନମୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ପୁଂସାଂ କ୍ଷୟାତ୍ ପାପସ୍ୟ କର୍ମଣଃ ॥ ୬ ॥

ଯଥାଦର୍ଶତଲପ୍ରଖ୍ୟେ ପଶ୍ୟତ୍ୟାତ୍ମାନମାତ୍ମନି ।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥାଂଶ୍ଚ ମହାଭୂତାନି ପଞ୍ଚକମ୍ ॥ ୭ ॥

ମନୋବୁଦ୍ଧିରହଙ୍କାରମବ୍ୟକ୍ତଂ ପୁରୁଷସ୍ତଥା ।
ପ୍ରସଂଖ୍ୟାନପରାବ୍ୟାପ୍ତୋ ବିମୁକ୍ତୋ ବନ୍ଧନୈର୍ଭବେତ୍ ॥ ୮ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମମଖିଲଂ ମନସାଭିନିବେଶ୍ୟ ଚ ।
ମନଶ୍ଚୈବାପ୍ୟହଙ୍କାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ଚ ପାଣ୍ଡବ ॥ ୯ ॥

ଅହଙ୍କାରଂ ତଥା ବୁଦ୍ଧୌ ବୁଦ୍ଧିଂ ଚ ପ୍ରକୃତାବପି ।
ପ୍ରକୃତିଂ ପୁରୁଷେ ସ୍ଥାପ୍ୟ ପୁରୁଷଂ ବ୍ରହ୍ମଣି ନ୍ୟସେତ୍ ॥ ୧୦ ॥

ନବଦ୍ୱାରମିଦଂ ଗେହଂ ତିସୄଣାଂ ପଞ୍ଚସାକ୍ଷିକମ୍ ।
କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାଧିଷ୍ଠିତଂ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଯୋ ବେଦ ସ ପରଃ କବିଃ ॥ ୧୧ ॥

ଅଶ୍ୱମେଧସହସ୍ରାଣି ବାଜପେୟଶତାନି ଚ ।
ଜ୍ଞାନୟଜ୍ଞସ୍ୟ ସର୍ୱାଣି କଲାଂ ନାର୍ହନ୍ତି ଷୋଡଶୀମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ —
ଯମଶ୍ଚ ନିୟମଃ ପାର୍ଥ ଆସନଂ ପ୍ରାଣସଂୟମଃ ।
ପ୍ରତ୍ୟାହାରସ୍ତଥା ଧ୍ୟାନଂ ଧାରଣାର୍ଜୁନ ସପ୍ତମୀ ।
ସମାଧିବିଧି ଚାଷ୍ଟାଙ୍ଗୋ ଯୋଗ ଉକ୍ତୋ ବିମୁକ୍ତୟେ ॥ ୧୩ ॥

କାୟେନ ମନସା ବାଚା ସର୍ୱଭୁତେଷୁ ସର୍ୱଦା ।
ହିଂସାବିରାମକୋ ଧର୍ମୋ ହ୍ୟହିଂସା ପରମଂ ସୁଖମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ବିଧିନା ଯା ଭବେଦ୍ଧିଂସା ସା ତ୍ୱହିଂସା ପ୍ରକୀର୍ତିତା ।
ସତ୍ୟଂ ବ୍ରୂୟାତ୍ ପ୍ରିୟଂ ବ୍ରୂୟାନ୍ନ ବ୍ରୂୟାତ୍ସତ୍ୟମପ୍ରିୟମ୍ ।
ପ୍ରିୟଂ ଚ ନାନୃତଂ ବ୍ରୂୟାଦେଷ ଧର୍ମଃ ସନାତନଃ ॥ ୧୫ ॥

ଯଚ୍ଚ ଦ୍ରବ୍ୟାପହରଣଂ ଚୌର୍ୟାଦ୍ୱାଥ ବଲେନ ବା ।
ସ୍ତେୟଂ ତସ୍ୟାନାଚରଣଂ ଅସ୍ତେୟଂ ଧର୍ମସାଧନମ୍ ॥ ୧୬ ॥

କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା ସର୍ୱାବସ୍ଥାସୁ ସର୍ୱଦା।
ସର୍ୱତ୍ର ମୈଥୁନତ୍ୟାଗଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟଂ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ ॥ ୧୭ ॥

ଦ୍ରବ୍ୟାଣାମପ୍ୟନାଦାନମାପତ୍ସ୍ୱପି ତଥେଚ୍ଛୟା ।
ଅପରିଗ୍ରହମିତ୍ୟାହୁସ୍ତଂ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ବର୍ଜୟେତ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଦ୍ୱିଧା ଶୌଚଂ ମୃଜ୍ଜଲାଭ୍ୟାଂ ବାହ୍ୟଂ ଭାବାଦଥାନ୍ତରମ୍।
ଯଦୃଚ୍ଛାଲାଭତସ୍ତୁଷ୍ଟିଃ ସନ୍ତୋଷଃ ସୁଖଲକ୍ଷଣମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ମନସଶ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ଚ ଐକାଗ୍ର୍ୟଂ ପରମଂ ତପଃ ।
ଶରୀରଶୋଷଣଂ ବାପି କୃଚ୍ଛ୍ରଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣାଦିଭିଃ ॥ ୨୦ ॥

ବେଦାନ୍ତଶତରୁଦ୍ରୀୟପ୍ରଣବାଦି ଜପଂ ବୁଧାଃ ।
ସତ୍ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧିକରଂ ପୁଂସାଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଂ ପରିଚକ୍ଷତେ ॥ ୨୧ ॥

ସ୍ତୁତିସ୍ମରଣପୂଜାଦି ବାଙ୍ମନଃକାୟକର୍ମଭିଃ ।
ଅନିଶ୍ଚଲା ହରୌ ଭକ୍ତିରେତଦୀଶ୍ୱରଚିନ୍ତନମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ଆସନଂ ସ୍ୱସ୍ତିକଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ପଦ୍ମମର୍ଧାସନସ୍ତଥା ।
ପ୍ରାଣଃ ସ୍ୱଦେହଜୋ ବାୟୁରାରାମସ୍ତନ୍ନିରୋଧନମ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ବିଚରତାଂ ବିଷୟେଷୁ ତ୍ୱସତ୍ସ୍ୱିବ ।
ନିରୋଧଃ ପ୍ରୋଚ୍ୟତେ ସଦ୍ଭିଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାରସ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ॥ ୨୪ ॥

ମୂର୍ତାମୂର୍ତବ୍ରହ୍ମରୂପଚିନ୍ତନଂ ଧ୍ୟାନମୁଚ୍ୟତେ ।
ଯୋଗାରମ୍ଭେ ମୂର୍ତହରିଂ ଅମୂର୍ତମପି ଚିନ୍ତୟେତ୍ ॥ ୨୫ ॥

ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥୋ ବାୟୁର୍ଦେବଶ୍ଚତୁର୍ଭୁଜଃ ।
ଶଂଖଚକ୍ରଗଦାପଦ୍ମୟୁକ୍ତଃ କୌସ୍ତୁଭସଂୟୁତଃ ॥ ୨୬ ॥

ବନମାଲୀ କୌସ୍ତୁଭେନ ରତୋଽହଂ ବ୍ରହ୍ମସଂଜ୍ଞକଃ ।
ଧାରଣେତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ଚେୟଂ ଧାର୍ୟତେ ଯନ୍ମନୋଲୟେ ॥ ୨୭ ॥

ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମେତ୍ୟବସ୍ଥାନଂ ସମାଧିରଭିଧୀୟତେ ।
ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବାକ୍ୟାଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନାନ୍ମୋକ୍ଷୋ ଭବେନ୍ନୃଣାମ୍ ॥ ୨୮ ॥

ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନନ୍ଦଚୈତନ୍ୟଂ ଲକ୍ଷୟିତ୍ୱା ସ୍ଥିତସ୍ୟ ଚ ।
ବ୍ରହ୍ମାହମସ୍ମ୍ୟହଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅହଂ-ବ୍ରହ୍ମ-ପଦାର୍ଥୟୋଃ ॥ ୨୯ ॥

ହରିରୁବାଚ —
ଗୀତାସାରମିତି ପ୍ରୋକ୍ତଂ ବିଧିନାପି ମୟା ତବ ।
ଯଃ ପଠେତ୍ ଶୃଣୁୟାଦ୍ୱାପି ସୋଽପି ମୋକ୍ଷମବାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୩୦ ॥

ଇତି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନସଂବାଦେ
ଶ୍ରୀମଦ୍ଗୀତାସାରଃ ସମାପ୍ତଃ ॥

Also Read:

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top