Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Malayalam

Shrimad Gitasarah in Malayalam:

॥ ശ്രീമദ് ഗീതാസാരഃ ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച —
ഗീതാസാരം പ്രവക്ഷ്യാമി അർജുനായോദിതം പുരാ ।
അഷ്ടാംഗയോഗയുക്താത്മാ സർവവേദാന്തപാരഗഃ ॥ 1 ॥

ആത്മലാഭഃ പരോ നാന്യ ആത്മാ ദേഹാദിവർജിതഃ.
രൂപാദിഹീനോ ദേഹാന്തഃകരണത്വാദിലോചനം ॥ 2 ॥

വിജ്ഞാനരഹിതഃ പ്രാണഃ സുഷുപ്തോഽഹം പ്രതീയതേ ।
നാഹമാത്മാ ച ദുഃഖാദി സംസാരാദിസമന്വയാത് ॥ 3 ॥

വിധൂമ ഇവ ദീപ്താർചിരാദീപ്ത ഇവ ദീപ്തിമാൻ ।
വൈദ്യുതോഽഗ്നിരിവാകാശേ ഹൃത്സംഗേ ആത്മനാഽഽത്മനി ॥ 4 ॥

ശ്രോത്രാദീനി ന പശ്യന്തി സ്വം സ്വമാത്മാനമാത്മനാ ।
സർവജ്ഞഃ സർവദർശീ ച ക്ഷേത്രജ്ഞസ്താനി പശ്യതി ॥ 5 ॥

സദാ പ്രകാശതേ ഹ്യാത്മാ പടേ ദീപോ ജലന്നിവ ।
ജ്ഞാനമുത്പദ്യതേ പുംസാം ക്ഷയാത് പാപസ്യ കർമണഃ ॥ 6 ॥

യഥാദർശതലപ്രഖ്യേ പശ്യത്യാത്മാനമാത്മനി ।
ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർഥാംശ്ച മഹാഭൂതാനി പഞ്ചകം ॥ 7 ॥

മനോബുദ്ധിരഹങ്കാരമവ്യക്തം പുരുഷസ്തഥാ ।
പ്രസംഖ്യാനപരാവ്യാപ്തോ വിമുക്തോ ബന്ധനൈർഭവേത് ॥ 8 ॥

ഇന്ദ്രിയഗ്രാമമഖിലം മനസാഭിനിവേശ്യ ച ।
മനശ്ചൈവാപ്യഹങ്കാരേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ ച പാണ്ഡവ ॥ 9 ॥

അഹങ്കാരം തഥാ ബുദ്ധൗ ബുദ്ധിം ച പ്രകൃതാവപി ।
പ്രകൃതിം പുരുഷേ സ്ഥാപ്യ പുരുഷം ബ്രഹ്മണി ന്യസേത് ॥ 10 ॥

നവദ്വാരമിദം ഗേഹം തിസൄണാം പഞ്ചസാക്ഷികം ।
ക്ഷേത്രജ്ഞാധിഷ്ഠിതം വിദ്വാൻ യോ വേദ സ പരഃ കവിഃ ॥ 11 ॥

അശ്വമേധസഹസ്രാണി വാജപേയശതാനി ച ।
ജ്ഞാനയജ്ഞസ്യ സർവാണി കലാം നാർഹന്തി ഷോഡശീം ॥ 12 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച —
യമശ്ച നിയമഃ പാർഥ ആസനം പ്രാണസംയമഃ ।
പ്രത്യാഹാരസ്തഥാ ധ്യാനം ധാരണാർജുന സപ്തമീ ।
സമാധിവിധി ചാഷ്ടാംഗോ യോഗ ഉക്തോ വിമുക്തയേ ॥ 13 ॥

കായേന മനസാ വാചാ സർവഭുതേഷു സർവദാ ।
ഹിംസാവിരാമകോ ധർമോ ഹ്യഹിംസാ പരമം സുഖം ॥ 14 ॥

വിധിനാ യാ ഭവേദ്ധിംസാ സാ ത്വഹിംസാ പ്രകീർതിതാ ।
സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാന്ന ബ്രൂയാത്സത്യമപ്രിയം ।
പ്രിയം ച നാനൃതം ബ്രൂയാദേഷ ധർമഃ സനാതനഃ ॥ 15 ॥

യച്ച ദ്രവ്യാപഹരണം ചൗര്യാദ്വാഥ ബലേന വാ ।
സ്തേയം തസ്യാനാചരണം അസ്തേയം ധർമസാധനം ॥ 16 ॥

കർമണാ മനസാ വാചാ സർവാവസ്ഥാസു സർവദാ.
സർവത്ര മൈഥുനത്യാഗം ബ്രഹ്മചര്യം പ്രചക്ഷതേ ॥ 17 ॥

ദ്രവ്യാണാമപ്യനാദാനമാപത്സ്വപി തഥേച്ഛയാ ।
അപരിഗ്രഹമിത്യാഹുസ്തം പ്രയത്നേന വർജയേത് ॥ 18 ॥

ദ്വിധാ ശൗചം മൃജ്ജലാഭ്യാം ബാഹ്യം ഭാവാദഥാന്തരം.
യദൃച്ഛാലാഭതസ്തുഷ്ടിഃ സന്തോഷഃ സുഖലക്ഷണം ॥ 19 ॥

മനസശ്ചേന്ദ്രിയാണാം ച ഐകാഗ്ര്യം പരമം തപഃ ।
ശരീരശോഷണം വാപി കൃച്ഛ്രചാന്ദ്രായണാദിഭിഃ ॥ 20 ॥

വേദാന്തശതരുദ്രീയപ്രണവാദി ജപം ബുധാഃ ।
സത്ത്വശുദ്ധികരം പുംസാം സ്വാധ്യായം പരിചക്ഷതേ ॥ 21 ॥

സ്തുതിസ്മരണപൂജാദി വാങ്മനഃകായകർമഭിഃ ।
അനിശ്ചലാ ഹരൗ ഭക്തിരേതദീശ്വരചിന്തനം ॥ 22 ॥

ആസനം സ്വസ്തികം പ്രോക്തം പദ്മമർധാസനസ്തഥാ ।
പ്രാണഃ സ്വദേഹജോ വായുരാരാമസ്തന്നിരോധനം ॥ 23 ॥

ഇന്ദ്രിയാണാം വിചരതാം വിഷയേഷു ത്വസത്സ്വിവ ।
നിരോധഃ പ്രോച്യതേ സദ്ഭിഃ പ്രത്യാഹാരസ്തു പാണ്ഡവ ॥ 24 ॥

മൂർതാമൂർതബ്രഹ്മരൂപചിന്തനം ധ്യാനമുച്യതേ ।
യോഗാരംഭേ മൂർതഹരിം അമൂർതമപി ചിന്തയേത് ॥ 25 ॥

അഗ്നിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ വായുർദേവശ്ചതുർഭുജഃ ।
ശംഖചക്രഗദാപദ്മയുക്തഃ കൗസ്തുഭസംയുതഃ ॥ 26 ॥

വനമാലീ കൗസ്തുഭേന രതോഽഹം ബ്രഹ്മസഞ്ജ്ഞകഃ ।
ധാരണേത്യുച്യതേ ചേയം ധാര്യതേ യന്മനോലയേ ॥ 27 ॥

അഹം ബ്രഹ്മേത്യവസ്ഥാനം സമാധിരഭിധീയതേ ।
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി വാക്യാച്ച ജ്ഞാനാന്മോക്ഷോ ഭവേന്നൃണാം ॥ 28 ॥

ശ്രദ്ധയാനന്ദചൈതന്യം ലക്ഷയിത്വാ സ്ഥിതസ്യ ച ।
ബ്രഹ്മാഹമസ്മ്യഹം ബ്രഹ്മ അഹം-ബ്രഹ്മ-പദാർഥയോഃ ॥ 29 ॥

ഹരിരുവാച —
ഗീതാസാരമിതി പ്രോക്തം വിധിനാപി മയാ തവ ।
യഃ പഠേത് ശൃണുയാദ്വാപി സോഽപി മോക്ഷമവാപ്നുയാത് ॥ 30 ॥

ഇതി ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുനസംവാദേ
ശ്രീമദ്ഗീതാസാരഃ സമാപ്തഃ ॥

Also Read:

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top