Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrimad Gita Sarah Lyrics in English

Shrimad Gitasarah in English:

॥ shreemad geetaasaarah ॥
shreebhagavaanuvaacha —
geetaasaaram pravakshyaami arjunaayoditam puraa ।
asht’aangayogayuktaatmaa sarvavedaantapaaragah’ ॥ 1 ॥

aatmalaabhah’ paro naanya aatmaa dehaadivarjitah’.
roopaadiheeno dehaantah’karanatvaadilochanam ॥ 2 ॥

vijnyaanarahitah’ praanah’ sushupto’ham prateeyate ।
naahamaatmaa cha duh’khaadi samsaaraadisamanvayaat ॥ 3 ॥

vidhooma iva deeptaarchiraadeepta iva deeptimaan ।
vaidyuto’gnirivaakaashe hri’tsange aatmanaa”tmani ॥ 4 ॥

shrotraadeeni na pashyanti svam svamaatmaanamaatmanaa ।
sarvajnyah’ sarvadarshee cha kshetrajnyastaani pashyati ॥ 5 ॥

sadaa prakaashate hyaatmaa pat’e deepo jalanniva ।
nyaanamutpadyate pumsaam kshayaat paapasya karmanah’ ॥ 6 ॥

yathaadarshatalaprakhye pashyatyaatmaanamaatmani ।
indriyaaneendriyaarthaamshcha mahaabhootaani panchakam ॥ 7 ॥

manobuddhirahankaaramavyaktam purushastathaa ।
prasankhyaanaparaavyaapto vimukto bandhanairbhavet ॥ 8 ॥

indriyagraamamakhilam manasaabhiniveshya cha ।
manashchaivaapyahankaare pratisht’haapya cha paand’ava ॥ 9 ॥

ahankaaram tathaa buddhau buddhim cha prakri’taavapi ।
prakri’tim purushe sthaapya purusham brahmani nyaset ॥ 10 ॥

navadvaaramidam geham tisree’naam panchasaakshikam ।
kshetrajnyaadhisht’hitam vidvaan yo veda sa parah’ kavih’ ॥ 11 ॥

ashvamedhasahasraani vaajapeyashataani cha ।
nyaanayajnyasya sarvaani kalaam naarhanti shod’asheem ॥ 12 ॥

shreebhagavaanuvaacha —
yamashcha niyamah’ paartha aasanam praanasamyamah’ ।
pratyaahaarastathaa dhyaanam dhaaranaarjuna saptamee ।
samaadhividhi chaasht’aango yoga ukto vimuktaye ॥ 13 ॥

kaayena manasaa vaachaa sarvabhuteshu sarvadaa ।
himsaaviraamako dharmo hyahimsaa paramam sukham ॥ 14 ॥

vidhinaa yaa bhaveddhimsaa saa tvahimsaa prakeertitaa ।
satyam brooyaat priyam brooyaanna brooyaatsatyamapriyam ।
priyam cha naanri’tam brooyaadesha dharmah’ sanaatanah’ ॥ 15 ॥

yachcha dravyaapaharanam chauryaadvaatha balena vaa ।
steyam tasyaanaacharanam asteyam dharmasaadhanam ॥ 16 ॥

karmanaa manasaa vaachaa sarvaavasthaasu sarvadaa.
sarvatra maithunatyaagam brahmacharyam prachakshate ॥ 17 ॥

dravyaanaamapyanaadaanamaapatsvapi tathechchhayaa ।
aparigrahamityaahustam prayatnena varjayet ॥ 18 ॥

dvidhaa shaucham mri’jjalaabhyaam baahyam bhaavaadathaantaram.
yadri’chchhaalaabhatastusht’ih’ santoshah’ sukhalakshanam ॥ 19 ॥

manasashchendriyaanaam cha aikaagryam paramam tapah’ ।
shareerashoshanam vaapi kri’chchhrachaandraayanaadibhih’ ॥ 20 ॥

vedaantashatarudreeyapranavaadi japam budhaah’ ।
sattvashuddhikaram pumsaam svaadhyaayam parichakshate ॥ 21 ॥

stutismaranapoojaadi vaangmanah’kaayakarmabhih’ ।
anishchalaa harau bhaktiretadeeshvarachintanam ॥ 22 ॥

aasanam svastikam proktam padmamardhaasanastathaa ।
praanah’ svadehajo vaayuraaraamastannirodhanam ॥ 23 ॥

indriyaanaam vicharataam vishayeshu tvasatsviva ।
nirodhah’ prochyate sadbhih’ pratyaahaarastu paand’ava ॥ 24 ॥

moortaamoortabrahmaroopachintanam dhyaanamuchyate ।
yogaarambhe moortaharim amoortamapi chintayet ॥ 25 ॥

agnimand’alamadhyastho vaayurdevashchaturbhujah’ ।
shankhachakragadaapadmayuktah’ kaustubhasamyutah’ ॥ 26 ॥

vanamaalee kaustubhena rato’ham brahmasanjnyakah’ ।
dhaaranetyuchyate cheyam dhaaryate yanmanolaye ॥ 27 ॥

aham brahmetyavasthaanam samaadhirabhidheeyate ।
aham brahmaasmi vaakyaachcha jnyaanaanmoksho bhavennri’naam ॥ 28 ॥

shraddhayaanandachaitanyam lakshayitvaa sthitasya cha ।
brahmaahamasmyaham brahma aham-brahma-padaarthayoh’ ॥ 29 ॥

hariruvaacha —
geetaasaaramiti proktam vidhinaapi mayaa tava ।
yah’ pat’het shri’nuyaadvaapi so’pi mokshamavaapnuyaat ॥ 30 ॥

iti brahmavidyaayaam yogashaastre shreekri’shnaarjunasamvaade
shreemadgeetaasaarah’ samaaptah’ ॥

Also Read:

Shrimad Gita Sarah Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrimad Gita Sarah Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top