Gita - Geetaa

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Tamil

Shrimad Geeta Saar from Agni Purana 381 in Tamil:

॥ శ్రీమద్ గీతాసారః అగ్నిపురాణాంతర్గతః ॥

అగ్నిరువాచ —
గీతాసారం ప్రవక్ష్యామి సర్వగీతోత్తమోత్తమం ।
కృష్ణోఽర్జునాయ యమాహ పురా వై భుక్తిముక్తిదం ॥ 381.1 ॥

శ్రీభగవానువాచ —
గతాసురగతాసుర్వా న శోచ్యో దేహవానజః ।
ఆత్మాఽజరోఽమరోఽభేద్యస్తస్మాచ్ఛోకాదికం త్యజేత్ ॥ 381.2 ॥

ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే ।
సంగాత్ కామస్తతః క్రోధః క్రోధాత్సమ్మోహ ఏవ చ ॥ 381.3 ॥

సమ్మోహాత్ స్మృతివిభ్రంశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి ।
దుఃసంగహానిః సత్సంగాన్మోక్షకామీ చ కామనుత్ ॥ 381.4 ॥

కామత్యాగాదాత్మనిష్ఠః స్థిరప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే ।
యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ ॥ 381.5 ॥

యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః ।
ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టస్తస్య కార్యం న విద్యతే ॥ 381.6 ॥

నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతేనేహ కశ్చన ।
తత్త్వవిత్తు మహావాహో గుణకర్మవిభాగయోః ॥ 381.7 ॥

గుణా గుణేషు వర్తంతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే ।
సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యతి ॥ 381.8 ॥

జ్ఞానాగ్నిః సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతేఽర్జున ।
బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః ॥ 381.9 ॥

లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా ।
సర్వభూతేషు చాత్మానాం సర్వభూతాని చాత్మని ॥ 381.11 ॥

ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః ।
శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోఽభిజాయతే ॥ 381.11 ॥

న హి కల్యాణకృత్ కశ్చిద్దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి ।
దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా ॥ 381.12 ॥

మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే ।
ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థీ జ్ఞానీ చ భరతర్షభ ॥ 381.13 ॥

చతుర్విధా భజంతే మాం జ్ఞానీ చైకత్వమాస్థితః ।
అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోఽధ్యాత్మముచ్యతే ॥ 381.14 ॥

భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంజ్ఞితః ।
అధిభూతం క్షరో భావః పురుషశ్చాధిదైవతం ॥ 381.15 ॥

అధియజ్ఞోఽహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర ।
అంతకాలే స్మరన్మాంచ మద్భావం యాత్యసంశయః ॥ 381.16 ॥

యం యం భావం స్మరన్నంతే త్యజేద్దేహం తమాప్నుయాత్ ।
ప్రాణం న్యస్య భ్రువోర్మధ్యే అంతే ప్రాప్నోతి మత్పరం ॥ 381.17 ॥

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వదన్ దేహం త్యజన్ తథా ।
బ్రహ్మాదిస్తంభపర్యంతాః సర్వే మమ విభూతయః ॥ 381.18 ॥

శ్రీమంతశ్చోర్జితాః సర్వే మమాంశాః ప్రాణినః స్మృతాః ।
అహమేకో విశ్వరుప ఇతి జ్ఞాత్వా విముచ్యతే ॥ 381.19 ॥

క్షేత్రం శరీరం యో వేత్తి క్షేత్రజ్ఞః స ప్రకీర్తితః ।
క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యత్తజ్జ్ఞానం మతం మమ ॥ 381.21 ॥

మహాభూతాన్యహంగారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ।
ఇంద్రియాణి దశౌకంచ పంచ చేంద్రియగోచరాః ॥ 381.21 ॥

ఇచ్ఛా ద్వేషః సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ।
ఏతత్క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం ॥ 381.22 ॥

అమానిత్వమదంభిత్వమహిసా క్షాంతిరార్జవం ।
ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మవినిగ్రహః ॥ 381.23 ॥

ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యమనహంకార ఏవ చ ।
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనం ॥ 381.24 ॥

ఆసక్తిరనభిష్వంగః పుత్రదారగృహాదిషు ।
నిత్యంచ సమచిత్తత్త్వమిష్టానిష్టోపపత్తిషు ॥ 381.25 ॥

మయి చానన్యయోగేన భక్తిరవ్యభిచారిణీ ।
వివిక్తదేశసేవిత్వమరతిర్జనసంసది ॥ 381.26 ॥

అధ్యాత్మజ్ఞాననిష్ఠత్వన్ తత్త్వజ్ఞానానుదర్శనం ।
ఏతజ్జ్ఞానమితి ప్రోక్తమజ్ఞానం యదతోఽన్యథా ॥ 381.27 ॥

జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యత్ జ్ఞాత్వాఽమృతమశ్నుతే ।
అనాది పరమం బ్రహ్మ సత్త్వం నామ తదుచ్యతే ॥ 381.28 ॥

సర్వతః పాణిపాదాం తత్ సర్వతోఽక్షిశిరోముఖం ।
సర్వతః శ్రుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి ॥ 381.29 ॥

సర్వేంద్రియగుణాభాసం సర్వేందియవివర్జితం ।
అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృ చ ॥ 381.31 ॥

బహిరంతశ్చ భూతానామచరంచరమేవ చ ।
సూక్షమత్వాత్తదవిజ్ఞేయం దూరస్థంచాంతికేఽపి యత్ ॥ 381.31 ॥

అవిభక్తంచ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం ।
భూతభర్తృ చ విజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ ॥ 381.32 ॥

జ్యోతిషామపి తజ్జయోతిస్తమసః పరముచ్యతే ।
జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య ఘిష్ఠితం ॥ 381.33 ॥

ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మనా ।
అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే ॥ 381.34 ॥

అన్యే త్వేవమజానంతో శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే ।
తేఽపి చాశు తరంత్యేవ మృత్యుం శ్రుతిపరాయణాః ॥ 381.35 ॥ BG 13.25 చాతితర
సత్త్వాత్సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ।
ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతోఽజ్ఞానమేవ చ ॥ 381.36 ॥

గుణా వర్తంత ఇత్యేవ యోఽవతిష్ఠతి నేంగతే ।
మానావమానమిత్రారితుల్యస్త్యాగీ స నిర్గుణః ॥ 381.37 ॥

ఊర్ధ్వమూలమధఃశాఖమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ।
ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ ॥ 381.38 ॥

ద్వౌ భూతసర్గౌ లోకేఽస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ ।
అహింసాదిః క్షమా చైవ దైవీసంపత్తితో నృణాం ॥ 381.39 ॥

న శౌచం నాపి వాచారో హ్యాసురీసంపదోద్భవః ।
నరకత్వాత్ క్రోధలోభకామస్తస్మాత్త్రయం త్యజేత్ ॥ 381.41 ॥

యజ్ఞస్తపస్తథా దానం సత్త్వాద్యైస్త్రివిధం స్మృతం ।
ఆయుః సత్త్వబలారోగ్యసుఖాయాన్నంతు సాత్త్వికం ॥ 381.41 ॥

దుఃఖశోకామయాయాన్నం తీక్ష్ణరూక్షంతు రాజసం ।
అమేధ్యోచ్ఛిష్టపూత్యన్నం తామసం నీరసాదికం ॥ 381.42 ॥

యష్టవ్యో విధినా యజ్ఞో నిష్కామాయ స సాత్త్వికః ।
యజ్ఞః ఫలాయ దంభాత్మీ రాజసస్తామసః క్రతుః ॥ 381.43 ॥ var దంభార్థం
శ్రద్ధామంత్రాదివిధ్యుక్తం తపః శారీరముచ్యతే ।
దేవాదిపూజాఽహింసాది వాఙ్మయం తప ఉచ్యతే ॥ 381.44 ॥

అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం స్వాధ్యాయసజ్జపః ।
మానసం చిత్తసంశుద్ధేర్మౌనమాత్మవినిగ్రహః ॥ 381.45 ॥

సాత్త్వికంచ తపోఽకామం ఫలాద్యర్థంతు రాజసం ।
తామసం పరపీడాయై సాత్త్వికం దానముచ్యతే ॥ 381.46 ॥

దేశాదౌ చైవ దాతవ్యముపకారాయ రాజసం ।
అదేశాదావవజ్ఞాతం తామసం దానమీరితం ॥ 381.47 ॥

ఓంతత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధః స్మృతః ।
యజ్ఞదానాదికం కర్మ భుక్తిముక్తిప్రదం నృణాం ॥ 381.48 ॥

అనిష్టమిష్టం మిశ్రంచ త్రివింధం కర్మణః ఫలం ।
భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య న తు సన్న్యాసినాం క్వచిత్ ॥ 381.49 ॥

తామసః కర్మసంయోగాత్ మోహాత్క్లేశభయాదికాత్ ।
రాజసః సాత్త్వికోఽకామాత్ పంచైతే కర్మహేతవః ॥ 381.51 ॥

అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణంచ పృథగ్విధం ।
త్రివిధాశ్చ పృథక్ చేష్టా దైవంచైవాత్ర పంచమం ॥ 381.51 ॥

ఏకం జ్ఞానం సాత్త్వికం స్యాత్ పృథగ్ జ్ఞానంతు రాజసం ।
అతత్త్వార్థంతామసం స్యాత్ కర్మాకామాయ సాత్త్వికం ॥ 381.52 ॥

కామాయ రాజసం కర్మ మోహాత్ కర్మ తు తామసం ।
సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః సమః కర్తా సాత్త్వికో రాజసోఽత్యపి ॥ 381.53 ॥

శఠోఽలసస్తామసః స్యాత్ కార్యాదిధీశ్చ సాత్త్వికీ ।
కార్యార్థం సా రాజసీ స్యాద్విపరీతా తు తామసీ ॥ 381.54 ॥

మనోధృతిః సాత్త్వికీ స్యాత్ ప్రీతికామేతి రాజసీ ।
తామసీ తు ప్రశోకాదౌ సుఖం సత్త్వాత్తదంతగం ॥ 381.55 ॥

సుఖం తద్రాజసంచాగ్రే అంతే దుఃఖంతు తామసం ।
అతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన సర్వమిదంతతం ॥ 381.56 ॥

స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య విష్ణుం సిద్ధించ విందతి ।
కర్మణా మనసా వాచా సర్వావస్థాసు సర్వదా ॥ 381.57 ॥

బ్రహ్మాదిస్తంభపర్యంతం జగద్విష్ణుంచ వేత్తి యః ।
సిద్ధిమాప్నోతి భగవద్భక్తో భాగవతో ధ్రువం ॥ 381.58 ॥

ఇత్యాదిమహాపురాణే ఆగ్నేయే గీతాసారో నామైకాశీత్యధికత్రిశతతమోఽధ్యాయః ॥

Also Read:

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment