Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in English

Shrimad Geeta Saar from Agni Purana 381 in English:

॥ shreemad geetaasaarah’ agnipuraanaantargatah ॥
agniruvaacha —
geetaasaaram pravakshyaami sarvageetottamottamam ।
kri’shno’rjunaaya yamaaha puraa vai bhuktimuktidam ॥ 381.1 ॥

shreebhagavaanuvaacha —
gataasuragataasurvaa na shochyo dehavaanajah’ ।
aatmaa’jaro’maro’bhedyastasmaachchhokaadikam tyajet ॥ 381.2 ॥

dhyaayato vishayaan pumsah’ sangasteshoopajaayate ।
sangaat kaamastatah’ krodhah’ krodhaatsammoha eva cha ॥ 381.3 ॥

sammohaat smri’tivibhramsho buddhinaashaat pranashyati ।
duh’sangahaanih’ satsangaanmokshakaamee cha kaamanut ॥ 381.4 ॥

kaamatyaagaadaatmanisht’hah’ sthiraprajnyastadochyate ।
yaa nishaa sarvabhootaanaam tasyaam jaagarti samyamee ॥ 381.5 ॥

yasyaam jaagrati bhootaani saa nishaa pashyato muneh’ ।
aatmanyeva cha santusht’astasya kaaryam na vidyate ॥ 381.6 ॥

naiva tasya kri’tenaartho naakri’teneha kashchana ।
tattvavittu mahaavaaho gunakarmavibhaagayoh’ ॥ 381.7 ॥

gunaa guneshu vartante iti matvaa na sajjate ।
sarvam jnyaanaplavenaiva vri’jinam santarishyati ॥ 381.8 ॥

nyaanaagnih’ sarvakarmaani bhasmasaat kurute’rjuna ।
brahmanyaadhaaya karmaani sangam tyaktvaa karoti yah’ ॥ 381.9 ॥

lipyate na sa paapena padmapatramivaambhasaa ।
sarvabhooteshu chaatmaanaam sarvabhootaani chaatmani ॥ 381.11 ॥

eekshate yogayuktaatmaa sarvatra samadarshanah’ ।
shucheenaam shreemataam gehe yogabhrasht’o’bhijaayate ॥ 381.11 ॥

na hi kalyaanakri’t kashchiddurgatim taata gachchhati ।
daivee hyeshaa gunamayee mama maayaa duratyayaa ॥ 381.12 ॥

maameva ye prapadyante maayaametaam taranti te ।
aarto jijnyaasurarthaarthee jnyaanee cha bharatarshabha ॥ 381.13 ॥

chaturvidhaa bhajante maam jnyaanee chaikatvamaasthitah’ ।
aksharam brahma paramam svabhaavo’dhyaatmamuchyate ॥ 381.14 ॥

bhootabhaavodbhavakaro visargah’ karmasanjnyitah’ ।
adhibhootam ksharo bhaavah’ purushashchaadhidaivatam ॥ 381.15 ॥

adhiyajnyo’hamevaatra dehe dehabhri’taam vara ।
antakaale smaranmaancha madbhaavam yaatyasamshayah’ ॥ 381.16 ॥

yam yam bhaavam smarannante tyajeddeham tamaapnuyaat ।
praanam nyasya bhruvormadhye ante praapnoti matparam ॥ 381.17 ॥

omityekaaksharam brahma vadan deham tyajan tathaa ।
brahmaadistambhaparyantaah’ sarve mama vibhootayah’ ॥ 381.18 ॥

shreemantashchorjitaah’ sarve mamaamshaah’ praaninah’ smri’taah’ ।
ahameko vishvarupa iti jnyaatvaa vimuchyate ॥ 381.19 ॥

kshetram shareeram yo vetti kshetrajnyah’ sa prakeertitah’ ।
kshetrakshetrajnyayorjnyaanam yattajjnyaanam matam mama ॥ 381.21 ॥

mahaabhootaanyahangaaro buddhiravyaktameva cha ।
indriyaani dashaukancha pancha chendriyagocharaah’ ॥ 381.21 ॥

ichchhaa dveshah’ sukham duh’kham sanghaatashchetanaa dhri’tih’ ।
etatkshetram samaasena savikaaramudaahri’tam ॥ 381.22 ॥

amaanitvamadambhitvamahisaa kshaantiraarjavam ।
aachaaryopaasanam shaucham sthairyamaatmavinigrahah’ ॥ 381.23 ॥

indriyaartheshu vairaagyamanahankaara eva cha ।
yanmamri’tyujaraavyaadhiduh’khadoshaanudarshanam ॥ 381.24 ॥

aasaktiranabhishvangah’ putradaaragri’haadishu ।
nityancha samachittattvamisht’aanisht’opapattishu ॥ 381.25 ॥

mayi chaananyayogena bhaktiravyabhichaarinee ।
viviktadeshasevitvamaratirjanasamsadi ॥ 381.26 ॥

adhyaatmajnyaananisht’hatvan tattvajnyaanaanudarshanam ।
etajjnyaanamiti proktamajnyaanam yadato’nyathaa ॥ 381.27 ॥

nyeyam yattat pravakshyaami yat jnyaatvaa’mri’tamashnute ।
anaadi paramam brahma sattvam naama taduchyate ॥ 381.28 ॥

sarvatah’ paanipaadaam tat sarvato’kshishiromukham ।
sarvatah’ shrutimalloke sarvamaavri’tya tisht’hati ॥ 381.29 ॥

sarvendriyagunaabhaasam sarvendiyavivarjitam ।
asaktam sarvabhri’chchaiva nirgunam gunabhoktri’ cha ॥ 381.31 ॥

bahirantashcha bhootaanaamacharancharameva cha ।
sookshamatvaattadavijnyeyam doorasthanchaantike’pi yat ॥ 381.31 ॥

avibhaktancha bhooteshu vibhaktamiva cha sthitam ।
bhootabhartri’ cha vijnyeyam grasishnu prabhavishnu cha ॥ 381.32 ॥

jyotishaamapi tajjayotistamasah’ paramuchyate ।
nyaanam jnyeyam jnyaanagamyam hri’di sarvasya ghisht’hitam ॥ 381.33 ॥

dhyaanenaatmani pashyanti kechidaatmaanamaatmanaa ।
anye saankhyena yogena karmayogena chaapare ॥ 381.34 ॥

anye tvevamajaananto shrutvaanyebhya upaasate ।
te’pi chaashu tarantyeva mri’tyum shrutiparaayanaah’ ॥ 381.35 ॥ BG 13.25 chaatitara
sattvaatsanjaayate jnyaanam rajaso lobha eva cha ।
pramaadamohau tamaso bhavato’jnyaanameva cha ॥ 381.36 ॥

gunaa vartanta ityeva yo’vatisht’hati nengate ।
maanaavamaanamitraaritulyastyaagee sa nirgunah’ ॥ 381.37 ॥

oordhvamoolamadhah’shaakhamashvattham praahuravyayam ।
chhandaamsi yasya parnaani yastam veda sa vedavit ॥ 381.38 ॥

dvau bhootasargau loke’smin daiva aasura eva cha ।
ahimsaadih’ kshamaa chaiva daiveesampattito nri’naam ॥ 381.39 ॥

na shaucham naapi vaachaaro hyaasureesampadodbhavah’ ।
narakatvaat krodhalobhakaamastasmaattrayam tyajet ॥ 381.41 ॥

yajnyastapastathaa daanam sattvaadyaistrividham smri’tam ।
aayuh’ sattvabalaarogyasukhaayaannantu saattvikam ॥ 381.41 ॥

duh’khashokaamayaayaannam teekshnarookshantu raajasam ।
amedhyochchhisht’apootyannam taamasam neerasaadikam ॥ 381.42 ॥

yasht’avyo vidhinaa yajnyo nishkaamaaya sa saattvikah’ ।
yajnyah’ phalaaya dambhaatmee raajasastaamasah’ kratuh’ ॥ 381.43 ॥ var dambhaartham
shraddhaamantraadividhyuktam tapah’ shaareeramuchyate ।
devaadipoojaa’himsaadi vaangmayam tapa uchyate ॥ 381.44 ॥

anudvegakaram vaakyam satyam svaadhyaayasajjapah’ ।
maanasam chittasamshuddhermaunamaatmavinigrahah’ ॥ 381.45 ॥

saattvikancha tapo’kaamam phalaadyarthantu raajasam ।
taamasam parapeed’aayai saattvikam daanamuchyate ॥ 381.46 ॥

deshaadau chaiva daatavyamupakaaraaya raajasam ।
adeshaadaavavajnyaatam taamasam daanameeritam ॥ 381.47 ॥

ontatsaditi nirdesho brahmanastrividhah’ smri’tah’ ।
yajnyadaanaadikam karma bhuktimuktipradam nri’naam ॥ 381.48 ॥

anisht’amisht’am mishrancha trivindham karmanah’ phalam ।
bhavatyatyaaginaam pretya na tu sannyaasinaam kvachit ॥ 381.49 ॥

taamasah’ karmasamyogaat mohaatkleshabhayaadikaat ।
raajasah’ saattviko’kaamaat panchaite karmahetavah’ ॥ 381.51 ॥

adhisht’haanam tathaa kartaa karanancha pri’thagvidham ।
trividhaashcha pri’thak chesht’aa daivanchaivaatra panchamam ॥ 381.51 ॥

ekam jnyaanam saattvikam syaat pri’thag jnyaanantu raajasam ।
atattvaarthantaamasam syaat karmaakaamaaya saattvikam ॥ 381.52 ॥

kaamaaya raajasam karma mohaat karma tu taamasam ।
siddhyasiddhyoh’ samah’ kartaa saattviko raajaso’tyapi ॥ 381.53 ॥

shat’ho’lasastaamasah’ syaat kaaryaadidheeshcha saattvikee ।
kaaryaartham saa raajasee syaadvipareetaa tu taamasee ॥ 381.54 ॥

manodhri’tih’ saattvikee syaat preetikaameti raajasee ।
taamasee tu prashokaadau sukham sattvaattadantagam ॥ 381.55 ॥

sukham tadraajasanchaagre ante duh’khantu taamasam ।
atah’ pravri’ttirbhootaanaam yena sarvamidantatam ॥ 381.56 ॥

svakarmanaa tamabhyarchya vishnum siddhincha vindati ।
karmanaa manasaa vaachaa sarvaavasthaasu sarvadaa ॥ 381.57 ॥

brahmaadistambhaparyantam jagadvishnuncha vetti yah’ ।
siddhimaapnoti bhagavadbhakto bhaagavato dhruvam ॥ 381.58 ॥

ityaadimahaapuraane aagneye geetaasaaro naamaikaasheetyadhikatrishatatamo’dhyaayah’ ॥

Also Read:

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top