Gita - Geetaa

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Malayalam

Shrimad Geeta Saar from Agni Purana 381 in Malayalam:

॥ ശ്രീമദ് ഗീതാസാരഃ അഗ്നിപുരാണാന്തർഗതഃ ॥
അഗ്നിരുവാച —
ഗീതാസാരം പ്രവക്ഷ്യാമി സർവഗീതോത്തമോത്തമം ।
കൃഷ്ണോഽർജുനായ യമാഹ പുരാ വൈ ഭുക്തിമുക്തിദം ॥ 381.1 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച —
ഗതാസുരഗതാസുർവാ ന ശോച്യോ ദേഹവാനജഃ ।
ആത്മാഽജരോഽമരോഽഭേദ്യസ്തസ്മാച്ഛോകാദികം ത്യജേത് ॥ 381.2 ॥

ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ ।
സംഗാത് കാമസ്തതഃ ക്രോധഃ ക്രോധാത്സമ്മോഹ ഏവ ച ॥ 381.3 ॥

സമ്മോഹാത് സ്മൃതിവിഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ।
ദുഃസംഗഹാനിഃ സത്സംഗാന്മോക്ഷകാമീ ച കാമനുത് ॥ 381.4 ॥

കാമത്യാഗാദാത്മനിഷ്ഠഃ സ്ഥിരപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ ।
യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർതി സംയമീ ॥ 381.5 ॥

യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഃ ।
ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ ॥ 381.6 ॥

നൈവ തസ്യ കൃതേനാർഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന ।
തത്ത്വവിത്തു മഹാവാഹോ ഗുണകർമവിഭാഗയോഃ ॥ 381.7 ॥

ഗുണാ ഗുണേഷു വർതന്തേ ഇതി മത്വാ ന സജ്ജതേ ।
സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യതി ॥ 381.8 ॥

ജ്ഞാനാഗ്നിഃ സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേഽർജുന ।
ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ॥ 381.9 ॥

ലിപ്യതേ ന സ പാപേന പദ്മപത്രമിവാംഭസാ ।
സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനാം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ॥ 381.11 ॥

ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ ।
ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഽഭിജായതേ ॥ 381.11 ॥

ന ഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിദ്ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി ।
ദൈവീ ഹ്യേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ ॥ 381.12 ॥

മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ ।
ആർതോ ജിജ്ഞാസുരർഥാർഥീ ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ ॥ 381.13 ॥

ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജ്ഞാനീ ചൈകത്വമാസ്ഥിതഃ ।
അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോഽധ്യാത്മമുച്യതേ ॥ 381.14 ॥

ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗഃ കർമസഞ്ജ്ഞിതഃ ।
അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം ॥ 381.15 ॥

അധിയജ്ഞോഽഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര ।
അന്തകാലേ സ്മരന്മാഞ്ച മദ്ഭാവം യാത്യസംശയഃ ॥ 381.16 ॥

യം യം ഭാവം സ്മരന്നന്തേ ത്യജേദ്ദേഹം തമാപ്നുയാത് ।
പ്രാണം ന്യസ്യ ഭ്രുവോർമധ്യേ അന്തേ പ്രാപ്നോതി മത്പരം ॥ 381.17 ॥

ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വദൻ ദേഹം ത്യജൻ തഥാ ।
ബ്രഹ്മാദിസ്തംഭപര്യന്താഃ സർവേ മമ വിഭൂതയഃ ॥ 381.18 ॥

ശ്രീമന്തശ്ചോർജിതാഃ സർവേ മമാംശാഃ പ്രാണിനഃ സ്മൃതാഃ ।
അഹമേകോ വിശ്വരുപ ഇതി ജ്ഞാത്വാ വിമുച്യതേ ॥ 381.19 ॥

ക്ഷേത്രം ശരീരം യോ വേത്തി ക്ഷേത്രജ്ഞഃ സ പ്രകീർതിതഃ ।
ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ജ്ഞാനം മതം മമ ॥ 381.21 ॥

മഹാഭൂതാന്യഹംഗാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ।
ഇന്ദ്രിയാണി ദശൗകഞ്ച പഞ്ച ചേന്ദ്രിയഗോചരാഃ ॥ 381.21 ॥

ഇച്ഛാ ദ്വേഷഃ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാ ധൃതിഃ ।
ഏതത്ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം ॥ 381.22 ॥

അമാനിത്വമദംഭിത്വമഹിസാ ക്ഷാന്തിരാർജവം ।
ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹഃ ॥ 381.23 ॥

ഇന്ദ്രിയാർഥേഷു വൈരാഗ്യമനഹങ്കാര ഏവ ച ।
ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധിദുഃഖദോഷാനുദർശനം ॥ 381.24 ॥

ആസക്തിരനഭിഷ്വംഗഃ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു ।
നിത്യഞ്ച സമചിത്തത്ത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു ॥ 381.25 ॥

മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണീ ।
വിവിക്തദേശസേവിത്വമരതിർജനസംസദി ॥ 381.26 ॥

അധ്യാത്മജ്ഞാനനിഷ്ഠത്വൻ തത്ത്വജ്ഞാനാനുദർശനം ।
ഏതജ്ജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തമജ്ഞാനം യദതോഽന്യഥാ ॥ 381.27 ॥

ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യത് ജ്ഞാത്വാഽമൃതമശ്നുതേ ।
അനാദി പരമം ബ്രഹ്മ സത്ത്വം നാമ തദുച്യതേ ॥ 381.28 ॥

സർവതഃ പാണിപാദാം തത് സർവതോഽക്ഷിശിരോമുഖം ।
സർവതഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി ॥ 381.29 ॥

സർവേന്ദ്രിയഗുണാഭാസം സർവേന്ദിയവിവർജിതം ।
അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ ച ॥ 381.31 ॥

ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാമചരഞ്ചരമേവ ച ।
സൂക്ഷമത്വാത്തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥഞ്ചാന്തികേഽപി യത് ॥ 381.31 ॥

അവിഭക്തഞ്ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ।
ഭൂതഭർതൃ ച വിജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച ॥ 381.32 ॥

ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജയോതിസ്തമസഃ പരമുച്യതേ ।
ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ ഘിഷ്ഠിതം ॥ 381.33 ॥

ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മനാ ।
അന്യേ സാംഖ്യേന യോഗേന കർമയോഗേന ചാപരേ ॥ 381.34 ॥

അന്യേ ത്വേവമജാനന്തോ ശ്രുത്വാന്യേഭ്യ ഉപാസതേ ।
തേഽപി ചാശു തരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണാഃ ॥ 381.35 ॥ BG 13.25 ചാതിതര
സത്ത്വാത്സഞ്ജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച ।
പ്രമാദമോഹൗ തമസോ ഭവതോഽജ്ഞാനമേവ ച ॥ 381.36 ॥

ഗുണാ വർതന്ത ഇത്യേവ യോഽവതിഷ്ഠതി നേംഗതേ ।
മാനാവമാനമിത്രാരിതുല്യസ്ത്യാഗീ സ നിർഗുണഃ ॥ 381.37 ॥

ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ।
ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത് ॥ 381.38 ॥

ദ്വൗ ഭൂതസർഗൗ ലോകേഽസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ।
അഹിംസാദിഃ ക്ഷമാ ചൈവ ദൈവീസമ്പത്തിതോ നൃണാം ॥ 381.39 ॥

ന ശൗചം നാപി വാചാരോ ഹ്യാസുരീസമ്പദോദ്ഭവഃ ।
നരകത്വാത് ക്രോധലോഭകാമസ്തസ്മാത്ത്രയം ത്യജേത് ॥ 381.41 ॥

യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം സത്ത്വാദ്യൈസ്ത്രിവിധം സ്മൃതം ।
ആയുഃ സത്ത്വബലാരോഗ്യസുഖായാന്നന്തു സാത്ത്വികം ॥ 381.41 ॥

ദുഃഖശോകാമയായാന്നം തീക്ഷ്ണരൂക്ഷന്തു രാജസം ।
അമേധ്യോച്ഛിഷ്ടപൂത്യന്നം താമസം നീരസാദികം ॥ 381.42 ॥

യഷ്ടവ്യോ വിധിനാ യജ്ഞോ നിഷ്കാമായ സ സാത്ത്വികഃ ।
യജ്ഞഃ ഫലായ ദംഭാത്മീ രാജസസ്താമസഃ ക്രതുഃ ॥ 381.43 ॥ var ദംഭാർഥം
ശ്രദ്ധാമന്ത്രാദിവിധ്യുക്തം തപഃ ശാരീരമുച്യതേ ।
ദേവാദിപൂജാഽഹിംസാദി വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ ॥ 381.44 ॥

അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം സ്വാധ്യായസജ്ജപഃ ।
മാനസം ചിത്തസംശുദ്ധേർമൗനമാത്മവിനിഗ്രഹഃ ॥ 381.45 ॥

സാത്ത്വികഞ്ച തപോഽകാമം ഫലാദ്യർഥന്തു രാജസം ।
താമസം പരപീഡായൈ സാത്ത്വികം ദാനമുച്യതേ ॥ 381.46 ॥

ദേശാദൗ ചൈവ ദാതവ്യമുപകാരായ രാജസം ।
അദേശാദാവവജ്ഞാതം താമസം ദാനമീരിതം ॥ 381.47 ॥

ഓന്തത്സദിതി നിർദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധഃ സ്മൃതഃ ।
യജ്ഞദാനാദികം കർമ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം നൃണാം ॥ 381.48 ॥

അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രഞ്ച ത്രിവിന്ധം കർമണഃ ഫലം ।
ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ ന തു സന്ന്യാസിനാം ക്വചിത് ॥ 381.49 ॥

താമസഃ കർമസംയോഗാത് മോഹാത്ക്ലേശഭയാദികാത് ।
രാജസഃ സാത്ത്വികോഽകാമാത് പഞ്ചൈതേ കർമഹേതവഃ ॥ 381.51 ॥

അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർതാ കരണഞ്ച പൃഥഗ്വിധം ।
ത്രിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ടാ ദൈവഞ്ചൈവാത്ര പഞ്ചമം ॥ 381.51 ॥

ഏകം ജ്ഞാനം സാത്ത്വികം സ്യാത് പൃഥഗ് ജ്ഞാനന്തു രാജസം ।
അതത്ത്വാർഥന്താമസം സ്യാത് കർമാകാമായ സാത്ത്വികം ॥ 381.52 ॥

കാമായ രാജസം കർമ മോഹാത് കർമ തു താമസം ।
സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോഃ സമഃ കർതാ സാത്ത്വികോ രാജസോഽത്യപി ॥ 381.53 ॥

ശഠോഽലസസ്താമസഃ സ്യാത് കാര്യാദിധീശ്ച സാത്ത്വികീ ।
കാര്യാർഥം സാ രാജസീ സ്യാദ്വിപരീതാ തു താമസീ ॥ 381.54 ॥

മനോധൃതിഃ സാത്ത്വികീ സ്യാത് പ്രീതികാമേതി രാജസീ ।
താമസീ തു പ്രശോകാദൗ സുഖം സത്ത്വാത്തദന്തഗം ॥ 381.55 ॥

സുഖം തദ്രാജസഞ്ചാഗ്രേ അന്തേ ദുഃഖന്തു താമസം ।
അതഃ പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദന്തതം ॥ 381.56 ॥

സ്വകർമണാ തമഭ്യർച്യ വിഷ്ണും സിദ്ധിഞ്ച വിന്ദതി ।
കർമണാ മനസാ വാചാ സർവാവസ്ഥാസു സർവദാ ॥ 381.57 ॥

ബ്രഹ്മാദിസ്തംഭപര്യന്തം ജഗദ്വിഷ്ണുഞ്ച വേത്തി യഃ ।
സിദ്ധിമാപ്നോതി ഭഗവദ്ഭക്തോ ഭാഗവതോ ധ്രുവം ॥ 381.58 ॥

ഇത്യാദിമഹാപുരാണേ ആഗ്നേയേ ഗീതാസാരോ നാമൈകാശീത്യധികത്രിശതതമോഽധ്യായഃ ॥

Also Read:

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment