Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Telugu

Shrimad Geeta Saar from Agni Purana 381 in Telugu:

॥ ஶ்ரீமத்³ கீ³தாஸார꞉ அக்³னிபுராணாந்தர்க³த꞉॥
அக்³நிருவாச —
கீ³தாஸாரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வகீ³தோத்தமோத்தமம் ।
க்ருʼஷ்ணோ(அ)ர்ஜுனாய யமாஹ புரா வை பு⁴க்திமுக்தித³ம் ॥ 381.1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச —
க³தாஸுரக³தாஸுர்வா ந ஶோச்யோ தே³ஹவானஜ꞉ ।
ஆத்மா(அ)ஜரோ(அ)மரோ(அ)பே⁴த்³யஸ்தஸ்மாச்சோ²காதி³கம்ʼ த்யஜேத் ॥ 381.2 ॥

த்⁴யாயதோ விஷயான் பும்ʼஸ꞉ ஸங்க³ஸ்தேஷூபஜாயதே ।
ஸங்கா³த் காமஸ்தத꞉ க்ரோத⁴꞉ க்ரோதா⁴த்ஸம்மோஹ ஏவ ச ॥ 381.3 ॥

ஸம்மோஹாத் ஸ்ம்ருʼதிவிப்⁴ரம்ʼஶோ பு³த்³தி⁴நாஶாத் ப்ரணஶ்யதி ।
து³꞉ஸங்க³ஹானி꞉ ஸத்ஸங்கா³ன்மோக்ஷகாமீ ச காமனுத் ॥ 381.4 ॥

காமத்யாகா³தா³த்மநிஷ்ட²꞉ ஸ்தி²ரப்ரஜ்ஞஸ்ததோ³ச்யதே ।
யா நிஶா ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ தஸ்யாம்ʼ ஜாக³ர்தி ஸம்ʼயமீ ॥ 381.5 ॥

யஸ்யாம்ʼ ஜாக்³ரதி பூ⁴தானி ஸா நிஶா பஶ்யதோ முனே꞉ ।
ஆத்மன்யேவ ச ஸந்துஷ்டஸ்தஸ்ய கார்யம்ʼ ந வித்³யதே ॥ 381.6 ॥

நைவ தஸ்ய க்ருʼதேனார்தோ² நாக்ருʼதேனேஹ கஶ்சன ।
தத்த்வவித்து மஹாவாஹோ கு³ணகர்மவிபா⁴க³யோ꞉ ॥ 381.7 ॥

கு³ணா கு³ணேஷு வர்தந்தே இதி மத்வா ந ஸஜ்ஜதே ।
ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞானப்லவேனைவ வ்ருʼஜினம்ʼ ஸந்தரிஷ்யதி ॥ 381.8 ॥

ஜ்ஞாநாக்³னி꞉ ஸர்வகர்மாணி ப⁴ஸ்மஸாத் குருதே(அ)ர்ஜுன ।
ப்³ரஹ்மண்யாதா⁴ய கர்மாணி ஸங்க³ம்ʼ த்யக்த்வா கரோதி ய꞉ ॥ 381.9 ॥

லிப்யதே ந ஸ பாபேன பத்³மபத்ரமிவாம்ப⁴ஸா ।
ஸர்வபூ⁴தேஷு சாத்மானாம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி ॥ 381.11 ॥

ஈக்ஷதே யோக³யுக்தாத்மா ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶன꞉ ।
ஶுசீனாம்ʼ ஶ்ரீமதாம்ʼ கே³ஹே யோக³ப்⁴ரஷ்டோ(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 381.11 ॥

ந ஹி கல்யாணக்ருʼத் கஶ்சித்³து³ர்க³திம்ʼ தாத க³ச்ச²தி ।
தை³வீ ஹ்யேஷா கு³ணமயீ மம மாயா து³ரத்யயா ॥ 381.12 ॥

மாமேவ யே ப்ரபத்³யந்தே மாயாமேதாம்ʼ தரந்தி தே ।
ஆர்தோ ஜிஜ்ஞாஸுரர்தா²ர்தீ² ஜ்ஞானீ ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 381.13 ॥

சதுர்விதா⁴ ப⁴ஜந்தே மாம்ʼ ஜ்ஞானீ சைகத்வமாஸ்தி²த꞉ ।
அக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரமம்ʼ ஸ்வபா⁴வோ(அ)த்⁴யாத்மமுச்யதே ॥ 381.14 ॥

பூ⁴தபா⁴வோத்³ப⁴வகரோ விஸர்க³꞉ கர்மஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ।
அதி⁴பூ⁴தம்ʼ க்ஷரோ பா⁴வ꞉ புருஷஶ்சாதி⁴தை³வதம் ॥ 381.15 ॥

அதி⁴யஜ்ஞோ(அ)ஹமேவாத்ர தே³ஹே தே³ஹப்⁴ருʼதாம்ʼ வர ।
அந்தகாலே ஸ்மரன்மாஞ்ச மத்³பா⁴வம்ʼ யாத்யஸம்ʼஶய꞉ ॥ 381.16 ॥

யம்ʼ யம்ʼ பா⁴வம்ʼ ஸ்மரன்னந்தே த்யஜேத்³தே³ஹம்ʼ தமாப்னுயாத் ।
ப்ராணம்ʼ ந்யஸ்ய ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே அந்தே ப்ராப்னோதி மத்பரம் ॥ 381.17 ॥

ஓமித்யேகாக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம வத³ன் தே³ஹம்ʼ த்யஜன் ததா² ।
ப்³ரஹ்மாதி³ஸ்தம்ப⁴பர்யந்தா꞉ ஸர்வே மம விபூ⁴தய꞉ ॥ 381.18 ॥

ஶ்ரீமந்தஶ்சோர்ஜிதா꞉ ஸர்வே மமாம்ʼஶா꞉ ப்ராணின꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
அஹமேகோ விஶ்வருப இதி ஜ்ஞாத்வா விமுச்யதே ॥ 381.19 ॥

க்ஷேத்ரம்ʼ ஶரீரம்ʼ யோ வேத்தி க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ ஸ ப்ரகீர்தித꞉ ।
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோர்ஜ்ஞானம்ʼ யத்தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ மதம்ʼ மம ॥ 381.21 ॥

மஹாபூ⁴தான்யஹங்கா³ரோ பு³த்³தி⁴ரவ்யக்தமேவ ச ।
இந்த்³ரியாணி த³ஶௌகஞ்ச பஞ்ச சேந்த்³ரியகோ³சரா꞉ ॥ 381.21 ॥

இச்சா² த்³வேஷ꞉ ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ஸங்கா⁴தஶ்சேதனா த்⁴ருʼதி꞉ ।
ஏதத்க்ஷேத்ரம்ʼ ஸமாஸேன ஸவிகாரமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 381.22 ॥

அமானித்வமத³ம்பி⁴த்வமஹிஸா க்ஷாந்திரார்ஜவம் ।
ஆசார்யோபாஸனம்ʼ ஶௌசம்ʼ ஸ்தை²ர்யமாத்மவிநிக்³ரஹ꞉ ॥ 381.23 ॥

இந்த்³ரியார்தே²ஷு வைராக்³யமனஹங்கார ஏவ ச ।
ஜன்மம்ருʼத்யுஜராவ்யாதி⁴து³꞉க²தோ³ஷானுத³ர்ஶனம் ॥ 381.24 ॥

ஆஸக்திரனபி⁴ஷ்வங்க³꞉ புத்ரதா³ரக்³ருʼஹாதி³ஷு ।
நித்யஞ்ச ஸமசித்தத்த்வமிஷ்டாநிஷ்டோபபத்திஷு ॥ 381.25 ॥

மயி சானன்யயோகே³ன ப⁴க்திரவ்யபி⁴சாரிணீ ।
விவிக்ததே³ஶஸேவித்வமரதிர்ஜனஸம்ʼஸதி³ ॥ 381.26 ॥

அத்⁴யாத்மஜ்ஞானநிஷ்ட²த்வன் தத்த்வஜ்ஞானானுத³ர்ஶனம் ।
ஏதஜ்ஜ்ஞானமிதி ப்ரோக்தமஜ்ஞானம்ʼ யத³தோ(அ)ன்யதா² ॥ 381.27 ॥

ஜ்ஞேயம்ʼ யத்தத் ப்ரவக்ஷ்யாமி யத் ஜ்ஞாத்வா(அ)ம்ருʼதமஶ்னுதே ।
அநாதி³ பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸத்த்வம்ʼ நாம தது³ச்யதே ॥ 381.28 ॥

ஸர்வத꞉ பாணிபாதா³ம்ʼ தத் ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுக²ம் ।
ஸர்வத꞉ ஶ்ருதிமல்லோகே ஸர்வமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²தி ॥ 381.29 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியகு³ணாபா⁴ஸம்ʼ ஸர்வேந்தி³யவிவர்ஜிதம் ।
அஸக்தம்ʼ ஸர்வப்⁴ருʼச்சைவ நிர்கு³ணம்ʼ கு³ணபோ⁴க்த்ருʼ ச ॥ 381.31 ॥

ப³ஹிரந்தஶ்ச பூ⁴தாநாமசரஞ்சரமேவ ச ।
ஸூக்ஷமத்வாத்தத³விஜ்ஞேயம்ʼ தூ³ரஸ்த²ஞ்சாந்திகே(அ)பி யத் ॥ 381.31 ॥

அவிப⁴க்தஞ்ச பூ⁴தேஷு விப⁴க்தமிவ ச ஸ்தி²தம் ।
பூ⁴தப⁴ர்த்ருʼ ச விஜ்ஞேயம்ʼ க்³ரஸிஷ்ணு ப்ரப⁴விஷ்ணு ச ॥ 381.32 ॥

ஜ்யோதிஷாமபி தஜ்ஜயோதிஸ்தமஸ꞉ பரமுச்யதே ।
ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ஜ்ஞானக³ம்யம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ஸர்வஸ்ய கி⁴ஷ்டி²தம் ॥ 381.33 ॥

த்⁴யானேனாத்மனி பஶ்யந்தி கேசிதா³த்மானமாத்மனா ।
அன்யே ஸாங்க்²யேன யோகே³ன கர்மயோகே³ன சாபரே ॥ 381.34 ॥

அன்யே த்வேவமஜானந்தோ ஶ்ருத்வான்யேப்⁴ய உபாஸதே ।
தே(அ)பி சாஶு தரந்த்யேவ ம்ருʼத்யும்ʼ ஶ்ருதிபராயணா꞉ ॥ 381.35 ॥ BG 13.25 சாதிதர
ஸத்த்வாத்ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞானம்ʼ ரஜஸோ லோப⁴ ஏவ ச ।
ப்ரமாத³மோஹௌ தமஸோ ப⁴வதோ(அ)ஜ்ஞானமேவ ச ॥ 381.36 ॥

கு³ணா வர்தந்த இத்யேவ யோ(அ)வதிஷ்ட²தி நேங்க³தே ।
மானாவமானமித்ராரிதுல்யஸ்த்யாகீ³ ஸ நிர்கு³ண꞉ ॥ 381.37 ॥

ஊர்த்⁴வமூலமத⁴꞉ஶாக²மஶ்வத்த²ம்ʼ ப்ராஹுரவ்யயம் ।
ச²ந்தா³ம்ʼஸி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம்ʼ வேத³ ஸ வேத³வித் ॥ 381.38 ॥

த்³வௌ பூ⁴தஸர்கௌ³ லோகே(அ)ஸ்மின் தை³வ ஆஸுர ஏவ ச ।
அஹிம்ʼஸாதி³꞉ க்ஷமா சைவ தை³வீஸம்பத்திதோ ந்ருʼணாம் ॥ 381.39 ॥

ந ஶௌசம்ʼ நாபி வாசாரோ ஹ்யாஸுரீஸம்பதோ³த்³ப⁴வ꞉ ।
நரகத்வாத் க்ரோத⁴லோப⁴காமஸ்தஸ்மாத்த்ரயம்ʼ த்யஜேத் ॥ 381.41 ॥

யஜ்ஞஸ்தபஸ்ததா² தா³னம்ʼ ஸத்த்வாத்³யைஸ்த்ரிவித⁴ம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
ஆயு꞉ ஸத்த்வப³லாரோக்³யஸுகா²யான்னந்து ஸாத்த்விகம் ॥ 381.41 ॥

து³꞉க²ஶோகாமயாயான்னம்ʼ தீக்ஷ்ணரூக்ஷந்து ராஜஸம் ।
அமேத்⁴யோச்சி²ஷ்டபூத்யன்னம்ʼ தாமஸம்ʼ நீரஸாதி³கம் ॥ 381.42 ॥

யஷ்டவ்யோ விதி⁴னா யஜ்ஞோ நிஷ்காமாய ஸ ஸாத்த்விக꞉ ।
யஜ்ஞ꞉ ப²லாய த³ம்பா⁴த்மீ ராஜஸஸ்தாமஸ꞉ க்ரது꞉ ॥ 381.43 ॥ var த³ம்பா⁴ர்த²ம்ʼ
ஶ்ரத்³தா⁴மந்த்ராதி³வித்⁴யுக்தம்ʼ தப꞉ ஶாரீரமுச்யதே ।
தே³வாதி³பூஜா(அ)ஹிம்ʼஸாதி³ வாங்மயம்ʼ தப உச்யதே ॥ 381.44 ॥

அனுத்³வேக³கரம்ʼ வாக்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸ்வாத்⁴யாயஸஜ்ஜப꞉ ।
மானஸம்ʼ சித்தஸம்ʼஶுத்³தே⁴ர்மௌனமாத்மவிநிக்³ரஹ꞉ ॥ 381.45 ॥

ஸாத்த்விகஞ்ச தபோ(அ)காமம்ʼ ப²லாத்³யர்த²ந்து ராஜஸம் ।
தாமஸம்ʼ பரபீடா³யை ஸாத்த்விகம்ʼ தா³னமுச்யதே ॥ 381.46 ॥

தே³ஶாதௌ³ சைவ தா³தவ்யமுபகாராய ராஜஸம் ।
அதே³ஶாதா³வவஜ்ஞாதம்ʼ தாமஸம்ʼ தா³னமீரிதம் ॥ 381.47 ॥

ஓந்தத்ஸதி³தி நிர்தே³ஶோ ப்³ரஹ்மணஸ்த்ரிவித⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
யஜ்ஞதா³நாதி³கம்ʼ கர்ம பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம்ʼ ந்ருʼணாம் ॥ 381.48 ॥

அநிஷ்டமிஷ்டம்ʼ மிஶ்ரஞ்ச த்ரிவிந்த⁴ம்ʼ கர்மண꞉ ப²லம் ।
ப⁴வத்யத்யாகி³னாம்ʼ ப்ரேத்ய ந து ஸந்ந்யாஸினாம்ʼ க்வசித் ॥ 381.49 ॥

தாமஸ꞉ கர்மஸம்ʼயோகா³த் மோஹாத்க்லேஶப⁴யாதி³காத் ।
ராஜஸ꞉ ஸாத்த்விகோ(அ)காமாத் பஞ்சைதே கர்மஹேதவ꞉ ॥ 381.51 ॥

அதி⁴ஷ்டா²னம்ʼ ததா² கர்தா கரணஞ்ச ப்ருʼத²க்³வித⁴ம் ।
த்ரிவிதா⁴ஶ்ச ப்ருʼத²க் சேஷ்டா தை³வஞ்சைவாத்ர பஞ்சமம் ॥ 381.51 ॥

ஏகம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஸாத்த்விகம்ʼ ஸ்யாத் ப்ருʼத²க்³ ஜ்ஞானந்து ராஜஸம் ।
அதத்த்வார்த²ந்தாமஸம்ʼ ஸ்யாத் கர்மாகாமாய ஸாத்த்விகம் ॥ 381.52 ॥

காமாய ராஜஸம்ʼ கர்ம மோஹாத் கர்ம து தாமஸம் ।
ஸித்³த்⁴யஸித்³த்⁴யோ꞉ ஸம꞉ கர்தா ஸாத்த்விகோ ராஜஸோ(அ)த்யபி ॥ 381.53 ॥

ஶடோ²(அ)லஸஸ்தாமஸ꞉ ஸ்யாத் கார்யாதி³தீ⁴ஶ்ச ஸாத்த்விகீ ।
கார்யார்த²ம்ʼ ஸா ராஜஸீ ஸ்யாத்³விபரீதா து தாமஸீ ॥ 381.54 ॥

மனோத்⁴ருʼதி꞉ ஸாத்த்விகீ ஸ்யாத் ப்ரீதிகாமேதி ராஜஸீ ।
தாமஸீ து ப்ரஶோகாதௌ³ ஸுக²ம்ʼ ஸத்த்வாத்தத³ந்தக³ம் ॥ 381.55 ॥

ஸுக²ம்ʼ தத்³ராஜஸஞ்சாக்³ரே அந்தே து³꞉க²ந்து தாமஸம் ।
அத꞉ ப்ரவ்ருʼத்திர்பூ⁴தானாம்ʼ யேன ஸர்வமித³ந்ததம் ॥ 381.56 ॥

ஸ்வகர்மணா தமப்⁴யர்ச்ய விஷ்ணும்ʼ ஸித்³தி⁴ஞ்ச விந்த³தி ।
கர்மணா மனஸா வாசா ஸர்வாவஸ்தா²ஸு ஸர்வதா³ ॥ 381.57 ॥

ப்³ரஹ்மாதி³ஸ்தம்ப⁴பர்யந்தம்ʼ ஜக³த்³விஷ்ணுஞ்ச வேத்தி ய꞉ ।
ஸித்³தி⁴மாப்னோதி ப⁴க³வத்³ப⁴க்தோ பா⁴க³வதோ த்⁴ருவம் ॥ 381.58 ॥

இத்யாதி³மஹாபுராணே ஆக்³னேயே கீ³தாஸாரோ நாமைகாஶீத்யதி⁴கத்ரிஶததமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

Also Read:

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top