Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Kannada

Shrimad Geeta Saar from Agni Purana 381 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾಸಾರಃ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಃ ॥
ಅಗ್ನಿರುವಾಚ —
ಗೀತಾಸಾರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಗೀತೋತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ।
ಕೃಷ್ಣೋಽರ್ಜುನಾಯ ಯಮಾಹ ಪುರಾ ವೈ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಂ ॥ 381.1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ —
ಗತಾಸುರಗತಾಸುರ್ವಾ ನ ಶೋಚ್ಯೋ ದೇಹವಾನಜಃ ।
ಆತ್ಮಾಽಜರೋಽಮರೋಽಭೇದ್ಯಸ್ತಸ್ಮಾಚ್ಛೋಕಾದಿಕಂ ತ್ಯಜೇತ್ ॥ 381.2 ॥

ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೇ ।
ಸಂಗಾತ್ ಕಾಮಸ್ತತಃ ಕ್ರೋಧಃ ಕ್ರೋಧಾತ್ಸಮ್ಮೋಹ ಏವ ಚ ॥ 381.3 ॥

ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿವಿಭ್ರಂಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ।
ದುಃಸಂಗಹಾನಿಃ ಸತ್ಸಂಗಾನ್ಮೋಕ್ಷಕಾಮೀ ಚ ಕಾಮನುತ್ ॥ 381.4 ॥

ಕಾಮತ್ಯಾಗಾದಾತ್ಮನಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೇ ।
ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮೀ ॥ 381.5 ॥

ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಃ ।
ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಚ ಸಂತುಷ್ಟಸ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 381.6 ॥

ನೈವ ತಸ್ಯ ಕೃತೇನಾರ್ಥೋ ನಾಕೃತೇನೇಹ ಕಶ್ಚನ ।
ತತ್ತ್ವವಿತ್ತು ಮಹಾವಾಹೋ ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗಯೋಃ ॥ 381.7 ॥

ಗುಣಾ ಗುಣೇಷು ವರ್ತಂತೇ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನ ಸಜ್ಜತೇ ।
ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಪ್ಲವೇನೈವ ವೃಜಿನಂ ಸಂತರಿಷ್ಯತಿ ॥ 381.8 ॥

ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೇಽರ್ಜುನ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತಿ ಯಃ ॥ 381.9 ॥

ಲಿಪ್ಯತೇ ನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಾ ।
ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚಾತ್ಮಾನಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ ॥ 381.11 ॥

ಈಕ್ಷತೇ ಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶನಃ ।
ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೇ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟೋಽಭಿಜಾಯತೇ ॥ 381.11 ॥

ನ ಹಿ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ ಕಶ್ಚಿದ್ದುರ್ಗತಿಂ ತಾತ ಗಚ್ಛತಿ ।
ದೈವೀ ಹ್ಯೇಷಾ ಗುಣಮಯೀ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ ॥ 381.12 ॥

ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ ತೇ ।
ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರರ್ಥಾರ್ಥೀ ಜ್ಞಾನೀ ಚ ಭರತರ್ಷಭ ॥ 381.13 ॥

ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜಂತೇ ಮಾಂ ಜ್ಞಾನೀ ಚೈಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ ।
ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋಽಧ್ಯಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೇ ॥ 381.14 ॥

ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗಃ ಕರ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಃ ।
ಅಧಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋ ಭಾವಃ ಪುರುಷಶ್ಚಾಧಿದೈವತಂ ॥ 381.15 ॥

ಅಧಿಯಜ್ಞೋಽಹಮೇವಾತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹಭೃತಾಂ ವರ ।
ಅಂತಕಾಲೇ ಸ್ಮರನ್ಮಾಂಚ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತ್ಯಸಂಶಯಃ ॥ 381.16 ॥

ಯಂ ಯಂ ಭಾವಂ ಸ್ಮರನ್ನಂತೇ ತ್ಯಜೇದ್ದೇಹಂ ತಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಪ್ರಾಣಂ ನ್ಯಸ್ಯ ಭ್ರುವೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಅಂತೇ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮತ್ಪರಂ ॥ 381.17 ॥

ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದನ್ ದೇಹಂ ತ್ಯಜನ್ ತಥಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ತಂಭಪರ್ಯಂತಾಃ ಸರ್ವೇ ಮಮ ವಿಭೂತಯಃ ॥ 381.18 ॥

ಶ್ರೀಮಂತಶ್ಚೋರ್ಜಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಮಮಾಂಶಾಃ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ।
ಅಹಮೇಕೋ ವಿಶ್ವರುಪ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ॥ 381.19 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶರೀರಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಸ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತಜ್ಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ ॥ 381.21 ॥

ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಗಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೌಕಂಚ ಪಂಚ ಚೇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಾಃ ॥ 381.21 ॥

ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ ।
ಏತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾಹೃತಂ ॥ 381.22 ॥

ಅಮಾನಿತ್ವಮದಂಭಿತ್ವಮಹಿಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ ।
ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹಃ ॥ 381.23 ॥

ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಮನಹಂಕಾರ ಏವ ಚ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿದುಃಖದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ ॥ 381.24 ॥

ಆಸಕ್ತಿರನಭಿಷ್ವಂಗಃ ಪುತ್ರದಾರಗೃಹಾದಿಷು ।
ನಿತ್ಯಂಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ತ್ವಮಿಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು ॥ 381.25 ॥

ಮಯಿ ಚಾನನ್ಯಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ ।
ವಿವಿಕ್ತದೇಶಸೇವಿತ್ವಮರತಿರ್ಜನಸಂಸದಿ ॥ 381.26 ॥

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠತ್ವನ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾನುದರ್ಶನಂ ।
ಏತಜ್ಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಮಜ್ಞಾನಂ ಯದತೋಽನ್ಯಥಾ ॥ 381.27 ॥

ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾಽಮೃತಮಶ್ನುತೇ ।
ಅನಾದಿ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ತ್ವಂ ನಾಮ ತದುಚ್ಯತೇ ॥ 381.28 ॥

ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಾಂ ತತ್ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಂ ।
ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಲ್ಲೋಕೇ ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 381.29 ॥

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗುಣಾಭಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದಿಯವಿವರ್ಜಿತಂ ।
ಅಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃಚ್ಚೈವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣಭೋಕ್ತೃ ಚ ॥ 381.31 ॥

ಬಹಿರಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಮಚರಂಚರಮೇವ ಚ ।
ಸೂಕ್ಷಮತ್ವಾತ್ತದವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂಚಾಂತಿಕೇಽಪಿ ಯತ್ ॥ 381.31 ॥

ಅವಿಭಕ್ತಂಚ ಭೂತೇಷು ವಿಭಕ್ತಮಿವ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ।
ಭೂತಭರ್ತೃ ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ಚ ॥ 381.32 ॥

ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಜಯೋತಿಸ್ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಘಿಷ್ಠಿತಂ ॥ 381.33 ॥

ಧ್ಯಾನೇನಾತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಕೇಚಿದಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ।
ಅನ್ಯೇ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಚಾಪರೇ ॥ 381.34 ॥

ಅನ್ಯೇ ತ್ವೇವಮಜಾನಂತೋ ಶ್ರುತ್ವಾನ್ಯೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೇ ।
ತೇಽಪಿ ಚಾಶು ತರಂತ್ಯೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿಪರಾಯಣಾಃ ॥ 381.35 ॥ BG 13.25 ಚಾತಿತರ
ಸತ್ತ್ವಾತ್ಸಂಜಾಯತೇ ಜ್ಞಾನಂ ರಜಸೋ ಲೋಭ ಏವ ಚ ।
ಪ್ರಮಾದಮೋಹೌ ತಮಸೋ ಭವತೋಽಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ ॥ 381.36 ॥

ಗುಣಾ ವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋಽವತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೇ ।
ಮಾನಾವಮಾನಮಿತ್ರಾರಿತುಲ್ಯಸ್ತ್ಯಾಗೀ ಸ ನಿರ್ಗುಣಃ ॥ 381.37 ॥

ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಂ ।
ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ ॥ 381.38 ॥

ದ್ವೌ ಭೂತಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ ।
ಅಹಿಂಸಾದಿಃ ಕ್ಷಮಾ ಚೈವ ದೈವೀಸಂಪತ್ತಿತೋ ನೃಣಾಂ ॥ 381.39 ॥

ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ವಾಚಾರೋ ಹ್ಯಾಸುರೀಸಂಪದೋದ್ಭವಃ ।
ನರಕತ್ವಾತ್ ಕ್ರೋಧಲೋಭಕಾಮಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್ ॥ 381.41 ॥

ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ಸತ್ತ್ವಾದ್ಯೈಸ್ತ್ರಿವಿಧಂ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಆಯುಃ ಸತ್ತ್ವಬಲಾರೋಗ್ಯಸುಖಾಯಾನ್ನಂತು ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ॥ 381.41 ॥

ದುಃಖಶೋಕಾಮಯಾಯಾನ್ನಂ ತೀಕ್ಷ್ಣರೂಕ್ಷಂತು ರಾಜಸಂ ।
ಅಮೇಧ್ಯೋಚ್ಛಿಷ್ಟಪೂತ್ಯನ್ನಂ ತಾಮಸಂ ನೀರಸಾದಿಕಂ ॥ 381.42 ॥

ಯಷ್ಟವ್ಯೋ ವಿಧಿನಾ ಯಜ್ಞೋ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯ ಸ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ।
ಯಜ್ಞಃ ಫಲಾಯ ದಂಭಾತ್ಮೀ ರಾಜಸಸ್ತಾಮಸಃ ಕ್ರತುಃ ॥ 381.43 ॥ var ದಂಭಾರ್ಥಂ
ಶ್ರದ್ಧಾಮಂತ್ರಾದಿವಿಧ್ಯುಕ್ತಂ ತಪಃ ಶಾರೀರಮುಚ್ಯತೇ ।
ದೇವಾದಿಪೂಜಾಽಹಿಂಸಾದಿ ವಾಙ್ಮಯಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 381.44 ॥

ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸಜ್ಜಪಃ ।
ಮಾನಸಂ ಚಿತ್ತಸಂಶುದ್ಧೇರ್ಮೌನಮಾತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹಃ ॥ 381.45 ॥

ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂಚ ತಪೋಽಕಾಮಂ ಫಲಾದ್ಯರ್ಥಂತು ರಾಜಸಂ ।
ತಾಮಸಂ ಪರಪೀಡಾಯೈ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ದಾನಮುಚ್ಯತೇ ॥ 381.46 ॥

ದೇಶಾದೌ ಚೈವ ದಾತವ್ಯಮುಪಕಾರಾಯ ರಾಜಸಂ ।
ಅದೇಶಾದಾವವಜ್ಞಾತಂ ತಾಮಸಂ ದಾನಮೀರಿತಂ ॥ 381.47 ॥

ಓಂತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿವಿಧಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಯಜ್ಞದಾನಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ ॥ 381.48 ॥

ಅನಿಷ್ಟಮಿಷ್ಟಂ ಮಿಶ್ರಂಚ ತ್ರಿವಿಂಧಂ ಕರ್ಮಣಃ ಫಲಂ ।
ಭವತ್ಯತ್ಯಾಗಿನಾಂ ಪ್ರೇತ್ಯ ನ ತು ಸನ್ನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 381.49 ॥

ತಾಮಸಃ ಕರ್ಮಸಂಯೋಗಾತ್ ಮೋಹಾತ್ಕ್ಲೇಶಭಯಾದಿಕಾತ್ ।
ರಾಜಸಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋಽಕಾಮಾತ್ ಪಂಚೈತೇ ಕರ್ಮಹೇತವಃ ॥ 381.51 ॥

ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾ ಕರ್ತಾ ಕರಣಂಚ ಪೃಥಗ್ವಿಧಂ ।
ತ್ರಿವಿಧಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಚೇಷ್ಟಾ ದೈವಂಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ॥ 381.51 ॥

ಏಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪೃಥಗ್ ಜ್ಞಾನಂತು ರಾಜಸಂ ।
ಅತತ್ತ್ವಾರ್ಥಂತಾಮಸಂ ಸ್ಯಾತ್ ಕರ್ಮಾಕಾಮಾಯ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ॥ 381.52 ॥

ಕಾಮಾಯ ರಾಜಸಂ ಕರ್ಮ ಮೋಹಾತ್ ಕರ್ಮ ತು ತಾಮಸಂ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮಃ ಕರ್ತಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ ರಾಜಸೋಽತ್ಯಪಿ ॥ 381.53 ॥

ಶಠೋಽಲಸಸ್ತಾಮಸಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾರ್ಯಾದಿಧೀಶ್ಚ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ।
ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಸಾ ರಾಜಸೀ ಸ್ಯಾದ್ವಿಪರೀತಾ ತು ತಾಮಸೀ ॥ 381.54 ॥

ಮನೋಧೃತಿಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರೀತಿಕಾಮೇತಿ ರಾಜಸೀ ।
ತಾಮಸೀ ತು ಪ್ರಶೋಕಾದೌ ಸುಖಂ ಸತ್ತ್ವಾತ್ತದಂತಗಂ ॥ 381.55 ॥

ಸುಖಂ ತದ್ರಾಜಸಂಚಾಗ್ರೇ ಅಂತೇ ದುಃಖಂತು ತಾಮಸಂ ।
ಅತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂತತಂ ॥ 381.56 ॥

ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಷ್ಣುಂ ಸಿದ್ಧಿಂಚ ವಿಂದತಿ ।
ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದಾ ॥ 381.57 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ತಂಭಪರ್ಯಂತಂ ಜಗದ್ವಿಷ್ಣುಂಚ ವೇತ್ತಿ ಯಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತೋ ಭಾಗವತೋ ಧ್ರುವಂ ॥ 381.58 ॥

ಇತ್ಯಾದಿಮಹಾಪುರಾಣೇ ಆಗ್ನೇಯೇ ಗೀತಾಸಾರೋ ನಾಮೈಕಾಶೀತ್ಯಧಿಕತ್ರಿಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read:

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrimad Gitasara from Agni Purana 381 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top