Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shringarashatak by Bhartrihari Lyrics in Malayalam | Hindu Shataka

Bhartrihari’s Shringara Ashatak Lyrics in Malayalam:

॥ ശൃംഗാരശതകം ഭര്‍തൃഹരിവിരചിതം ॥

॥ ശ്രീ ॥

വസംതതിലകാ

ശംഭുഃ സ്വയംഭുഹരയോ ഹരിണേക്ഷണാനാം
യേനാക്രിയന്ത സതതം ഗൃഹകര്‍മദാസാഃ ॥

വാചാമഗോചരചരിത്രവിചിത്രിതായ
തസ്മൈ നമോ ഭഗവതേ കുസുമായുധായ ॥ 1 ॥

ശിഖരിണീ

ക്വചിത്സുഭ്രൂഭങ്ഗൈഃ ക്വചിദപി ച ലജ്ജാപരിണതൈഃ
ക്വചിദ് ഭീതിത്രസ്തൈഃ ക്വചിദപി ച ലീലാവിലസിതൈഃ ॥

കുമാരീണാമേഭിര്‍വദനകമലൈര്‍നേത്രചലിതൈഃ
സ്ഫുരന്നീലാബ്ജാനാം പ്രകരപരിപൂര്‍ണാ ഇവ ദിശഃ ॥ 2 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

മുഗ്ധേ! ധാനുഷ്കതാ കേയമപൂര്‍വാ ത്വയി ദൃശ്യതേ ।
യയാ വിധ്യസി ചേതാംസി ഗുണൈരേവ ന സായകൈഃ ॥ 3 ॥

ശിഖരിണീ

അനാഘ്രാതം പുഷ്പം; കിസലയമലൂനം കരരുഹൈ-
രനാവിദ്ധം രത്നം മധു നവമനാസ്വാദിതരസം ॥

അഖണ്ഡം പുണ്യാനാം ഫലമിവ ച തദ്രൂപമനഘം
ന ജാനേ ഭോക്താരം കമിഹ സമുപസ്ഥാസ്യതി വിധിഃ ॥ 4 ॥

%ഏ Fരോം ശാകുന്തല
ശിഖരിണീ

സ്മിതം കിഞ്ചിദ് വക്ത്രേ സരലതരലോ ദൃഷ്ടിവിഭവഃ
പരിസ്പന്ദോ വാചാമഭിനവവിലാസോക്തിസരസഃ ॥

ഗതാനാമാരംഭഃ കിസലയിതലീലാപരികരഃ
സ്പൃശന്ത്യാസ്താരുണ്യം കിമിഹ ന ഹി രംയം മൃഗദൃശഃ? ॥ 5 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

വ്യാദീര്‍ഘേണ ചലേന വക്രഗതിനാ തേജസ്വിനാ ഭോഗിനാ
നീലാബ്ജദ്യുതിനാഽഹിനാ വരമഹം ദഷ്ടോ, ന തച്ചക്ഷുഷാ ॥

ദഷ്ടേ സന്തി ചികിത്സകാ ദിശി-ദിശി പ്രായേണ ധര്‍മാര്‍ഥിനോ
മുഗ്ധാക്ഷീക്ഷണവീക്ഷിതസ്യ ന ഹി മേ വൈദ്യോ ന ചാപ്യൌഷധം ॥ 6 ॥

വംശസ്ഥ

സ്മിതേന ഭാവേന ച ലജ്ജയാ ഭിയാ
പരാങ്മുഖൈരര്‍ധകടാക്ഷവീക്ഷണൈഃ ॥

വചോഭിരീര്‍ഷ്യാകലഹേന ലീലയാ
സമസ്തഭാവൈഃ ഖലു ബന്ധനം സ്ത്രിയഃ ॥ 7 ॥

ശാലിനീ

ഭ്രൂചാതുര്യാകുഞ്ചിതാക്ഷാഃ കടാക്ഷാഃ
സ്നിഗ്ധാ വാചോ ലജ്ജിതാശ്ചൈവ ഹാസാഃ ॥

ലീലാമന്ദം പ്രസ്ഥിതം ച സ്ഥിതം ച
സ്ത്രീണാമേതദ് ഭൂഷണം ചായുധം ച ॥ 8 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

വക്ത്രം ചന്ദ്രവിഡംബി പങ്കജപരീഹാസക്ഷമേ ലോചനേ
വര്‍ണഃ സ്വര്‍ണമപാകരിഷ്ണുരലിനീജിഷ്ണുഃ കചാനാം ചയഃ ॥

വക്ഷോജാവിഭകുംഭവിഭ്രമഹരൌ ഗുര്‍വീ നിതംബസ്ഥലീ
വാചാം ഹാരി ച മാര്‍ദവം യുവതിഷു സ്വാഭാവികം മണ്ഡനം ॥ 9 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

ദ്രഷ്ടവ്യേഷു കിമുത്തമം മൃഗദൃശഃ പ്രേമപ്രസന്നം മുഖം
ഘ്രാതവ്യേഷ്വപി കിം? തദാസ്യപവനഃ, ശ്രവ്യേഷു കിം? തദ്വചഃ ॥

കിം സ്വാദ്യേഷു? തദോഷ്ഠപല്ലവരസഃ; സ്പൃശ്യേഷു കിം ? തദ്വപുഃ
ധ്യേയം കിം? നവയൌവനം സഹൃദയൈഃ സര്‍വത്ര തദ്വിഭ്രമാഃ ॥ 10 ॥

വസന്തതിലകാ

ഏതാശ്ചലദ്വലയസംഹതിമേഖലോത്ഥ
ഝംകാരനൂപുരപരാജിതരാജഹംസ്യഃ ॥

കുര്‍വന്തി കസ്യ ന മനോ വിവശം തരുണ്യോ
വിത്രസ്തമുഗ്ധഹരിണീസദൃശൈഃ കടാക്ഷൈഃ ॥ 11 ॥

ദോധക

കുങ്കുമപങ്കകലങ്കിതദേഹാ ഗൌരപയോധരകമ്പിതഹാരാ ।
നൂപുരഹംസരണത്പദപദ്മാ കം ന വശീകുരുതേ ഭുവി രാമാ ? ॥ 12 ॥

വസന്തതിലകാ

നൂനം ഹി തേ കവിവരാ വിപരീതബോധാ
യേ നിത്യമാഹുരബലാ ഇതി കാമിനീസ്താഃ ॥

യാഭിര്‍വിലോലതരതാരകദൃഷ്ടിപാതൈഃ
ശക്രാദയോഽപി വിജിതാസ്ത്വബലാഃ കഥം താഃ ? ॥ 13 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

നൂനമാജ്ഞാകരസ്തസ്യാഃ സുഭ്രുവോ മകരധ്വജഃ ।
യതസ്തന്നേത്രസഞ്ചാരസൂചിതേഷു പ്രവര്‍തതേ ॥ 14 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

കേശാഃ സംയമിനഃ ശ്രുതേരപി പരം പാരം ഗതേ ലോചനേ
അന്തര്‍വക്ത്രമപി സ്വഭാവശുചിഭിഃ കീര്‍ണം ദ്വിജാനാം ഗണൈഃ ॥

മുക്താനാം സതതാധിവാസരുചിരൌ വക്ഷോജകുംഭാവിമാ
വിത്ഥം തന്വി! വപുഃ പ്രശാന്തമപി തേ ക്ഷോഭം കരോത്യേവ നഃ ॥ 15 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

സതി പ്രദീപേ സത്യഗ്നൌ സത്സു നാനാമണിഷ്വപി ।
വിനാ മേ മൃഗശാവാക്ഷ്യാ തമോഭൂതമിദം ജഗത് ॥ 16 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

ഉദ്വൃത്തഃ സ്തനഭാര ഏഷ തരലേ നേത്രേ ചലേ ഭ്രൂലതേ
രാഗാധിഷ്ഠിതമോഷ്ഠപല്ലവമിദം കുര്‍വന്തു നാമ വ്യഥാം ॥

സൌഭാഗ്യാക്ഷരമാലികേവ ലിഖിതാ പുഷ്പായുധേന സ്വയം
മധ്യസ്ഥാഽപി കരോതി താപമധികം രോമാവലീ കേന സാ ? ॥ 17 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

മുഖേന ചന്ദ്രകാന്തേന മഹാനീലൈഃ ശിരോരുഹൈഃ ।
പാണിഭ്യാം പദ്മരാഗാഭ്യാം രേജേ രത്നമയീവ സാ ॥ 18 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

ഗുരുണാ സ്തനഭാരേണ മുഖചന്ദ്രേണ ഭാസ്വതാ ।
ശനൈശ്ചരാഭ്യാം പാദാഭ്യാം രേജേ ഗ്രഹമയീവ സാ ॥ 19 ॥

വസംതതിലകാ

തസ്യാഃ സ്തനൌ യദി ഘനൌ, ജഘനം ച ഹാരി
വക്ത്രം ച ചാരു തവ ചിത്ത കിമാകുലത്വം ॥

പുണ്യം കുരുഷ്വ യദി തേഷു തവാസ്തി വാഞ്ഛാ
പുണ്യൈര്‍വിനാ ന ഹി ഭവന്തി സമീഹിതാര്‍ഥാഃ ॥ 20 ॥

വസന്തതിലകാ

സമ്മോഹയന്തി മദയന്തി വിഡംബയന്തി
നിര്‍ഭര്‍ത്സയന്തി രമയന്തി വിഷാദയന്തി ॥

ഏതാഃ പ്രവിശ്യ സദയം ഹൃദയം നരാണാം
കിം നാമ വാമനയനാ ന സമാചരന്തി ॥ 21 ॥

രത്ഥോദ്ധതാ

താവദേവ കൃതിനാം ഹൃദി സ്ഫുരത്യേഷ നിര്‍മലവിവേകദീപകഃ ।
യാവദേവ ന കുരങ്ഗചക്ഷുഷാം താഡ്യതേ ചടുലലോചനാഞ്ചലൈഃ ॥ 22 ॥

മാലിനീ

വചസി ഭവതി സങ്ഗത്യാഗമുദ്ദിശ്യ വാര്‍താ
ശ്രുതിമുഖമുഖരാണാം കേവലം പണ്ഡിതാനാം ॥

ജഘനമരുണരത്നഗ്രന്ഥികാഞ്ചീകലാപം
കുവലയനയനാനാം കോ വിഹാതും സമര്‍ഥഃ ? ॥ 23 ॥

ആര്യാ

സ്വപരപ്രതാരകോഽസൌ നിന്ദതി യോഽലീകപണ്ഡിതോ യുവതിം ।
യസ്മാത്തപസോഽപി ഫലം സ്വര്‍ഗസ്തസ്യാപി ഫലം തഥാപ്സരസഃ ॥ 24 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

അജിതാത്മസു സംബദ്ധഃ സമാധികൃതചാപലഃ ।
ഭുജങ്ഗകുടിലഃ സ്തബ്ധോ ഭ്രൂവിക്ഷേപഃ ഖലായതേ ॥ 25 ॥

സ്രഗ്ധരാ

സന്‍മാര്‍ഗേ താവദാസ്തേ പ്രഭവതി ച നരസ്താവദേവീന്ദ്രിയാണാം
ലജ്ജാം താവദ്വിധത്തേ വിനയമപി സമാലംബതേ താവദേവ ॥

ഭ്രൂചാപാകൃഷ്ടമുക്താഃ ശ്രവണപഥഗതാ നീലപക്ഷ്മാണ ഏതേ
യാവല്ലീലാവതീനാം ഹൃദി ന ധൃതിമുഷോ ദൃഷ്ടിബാണാഃ പതന്തി ॥ 26 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

വിശ്വാമിത്രപരാശരപ്രഭൃതയോ വാതാംബുപര്‍ണാശനാഃ
തേഽപി സ്ത്രീമുഖപങ്കജം സുലലിതം ദൃഷ്ട്വൈവ മോഹം ഗതാഃ ॥

ശാല്യന്നം സഘൃതം പയോദധിയുതം യേ ഭുഞ്ജതേ മാനവാഃ
തേഷാമിന്ദ്രിയനിഗ്രഹോ യദി ഭവേദ്വിന്ധ്യസ്തരേത്സാഗരം ॥ 27 ॥

ഉപജാതി

സുധാമയോഽപി ക്ഷയരോഗശാന്ത്യൈ നാസാഗ്രമുക്താഫലകച്ഛലേന ॥

അനങ്ഗസംജീവനദൃഷ്ടശക്തിര്‍മുഖാമൃതം തേ പിബതീവ ചന്ദ്രഃ ॥ 28 ॥

ശിഖരിണീ

അസാരാഃ സന്ത്വേതേ വിരസവിരസാശ്ചൈവ വിഷയാ
ജുഗുപ്സന്താം യദ്വാ നനു സകലദോഷാസ്പദമിതി ॥

തഥാപ്യന്തസ്തത്ത്വേ പ്രണിഹിതധിയാമപ്യനബലഃ
തദീയോ നാഖ്യേയഃ സ്ഫുരതി ഹൃദയേ കോഽപി മഹിമാ ॥ 29 ॥

വസംതതിലകാ

വിസ്താരിതം മകരകേതനധീവരേണ
സ്ത്രീസംജ്ഞിതം ബഡിശമത്ര ഭവാംബുരാശൌ ॥

യേനാചിരാത്തദധരാമിഷലോലമര്‍ത്യ-
മത്സ്യാദ്വികൃഷ്യ സ പചത്യനുരാഗവഹ്നൌ ॥30 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

കാമിനീകായകാന്താരേ സ്തനപര്‍വതദുര്‍ഗമേ ।
മാ സഞ്ചര മനഃപാന്ഥ ! തത്രാസ്തേ സ്മരതസ്കരഃ ॥ 31 ॥

ശിഖരിണീ

ന ഗംയോ മന്ത്രാണാം ന ച ഭവതി ഭൈഷജ്യവിഷയോ
ന ചാപി പ്രധ്വംസം വ്രജതി വിവിധൈഃ ശാന്തികശതൈഃ ॥

ഭ്രമാവേശാദങ്ഗേ കമപി വിദധദ്ഭങ്ഗമസകൃത്
സ്മരാപസ്മാരോഽയം ഭ്രമയതി ദൃശം ധൂര്‍ണയതി ച ॥ 32 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

താവന്‍മഹത്ത്വം പാണ്ഡിത്യം കുലീനത്വം വിവേകിതാ ।
യാവജ്ജ്വലതി നാങ്ഗേഷു ഹന്ത പഞ്ചേഷുപാവകഃ ॥ 33 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

സ്ത്രീമുദ്രാം ഝഷകേതനസ്യ പരമാം സര്‍വാര്‍ഥസമ്പത്കരീം
യേ മൂഢാഃ പ്രവിഹായ യാന്തി കുധിയോ മിഥ്യാഫലാന്വേഷിണഃ ॥

തേ തേനൈവ നിഹത്യ നിര്‍ദയതരം നഗ്നീകൃതാ മുണ്ഡിതാഃ
കേചിത്പഞ്ചശിഖീകൃതാശ്ച ജടിലാഃ കാപാലികാശ്ചാപരേ ॥ 34 ॥

ശിഖരിണീ

കൃശഃ കാണഃ ഖഞ്ജഃ ശ്രവണരഹിതഃ പുച്ഛവികലോ
വ്രണീ പൂയക്ലിന്നഃ കൃമികുലശതൈരാവൃതതനുഃ ॥

ക്ഷുധാക്ഷാമോ ജീര്‍ണഃ പിഠരകകപാലാര്‍പിതഗലഃ
ശുനീമന്വേതി ശ്വാ ! ഹതമപി ച ഹന്ത്യേവ മദനഃ ॥ 35 ॥

വസംതതിലകാ

മത്തേഭകുംഭദലനേ ഭുവി സന്തി ശൂരാഃ
കേചിത്പ്രചണ്ഡമൃഗരാജവധേഽപി ദക്ഷാഃ ॥

കിന്തു ബ്രവീമി ബലിനാം പുരതഃ പ്രസഹ്യ
കംദര്‍പദര്‍പദലനേ വിരലാ മനുഷ്യാഃ ॥ 36 ॥

ഹരിണീ

പരിമലഭൃതോ വാതാഃ ശാഖാ നവാങ്കുരകോടയോ
മധുരവിരുതോത്കണ്ഠാ വാചഃ പ്രിയാഃ പികപക്ഷിണാം ॥

വിരലസുരതസ്വേദോദ്ഗാരാ വധൂവദനേന്ദവഃ
പ്രസരതി മധൌ രാത്ര്യാം ജാതോ ന കസ്യ ഗുണോദയഃ ? ॥ 37 ॥

ദ്രുതവിലംബിത

മധുരയം മധുരൈരപി കോകിലാ
കലരവൈര്‍മലയസ്യ ച വായുഭിഃ ॥

വിരഹിണഃ പ്രഹിണസ്തി ശരീരിണോ
വിപദി ഹന്ത സുധാഽപി വിഷായതേ ॥ 38 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

ആവാസഃ കിലകിഞ്ചിതസ്യ ദയിതാഃ പാര്‍ശ്വേ വിലാസാലസാഃ
കര്‍ണേ കോകിലകാമിനീകലരവഃ സ്മേരോ ലതാമണ്ഡപഃ ॥

ഗോഷ്ഠീ സത്കവിഭിഃ സമം കതിപയൈഃ സേവ്യാഃ സിതാംശോ കരാഃ
കേഷാഞ്ചിത്സുഖയന്തി ധന്യഹൃദയം ചൈത്രേ വിചിത്രാഃ ക്ഷപാഃ ॥ 39 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

പാന്ഥസ്ത്രീവിരഹാഗ്നിതീവ്രതരതാമാതന്വതീ മഞ്ജരീ
മാകന്ദേഷു പികാങ്ഗനാഭിരധുനാ സോത്കണ്ഠമാലോക്യതേ ॥

അപ്യേതേ നവപാടലീപരിമലപ്രാഗ്ഭാരപാടച്ചരാ
വാന്തി ക്ലാന്തിവിതാനതാനവകൃതഃ ശ്രീഖണ്ഡശൈലാനിലാഃ ॥40 ॥

ആര്യാ

പ്രിയപുരതോ യുവതീനാം താവത്പദമാതനോതി ഹൃദി മാനഃ ।
ഭവതി ന യാവച്ചന്ദനതരുസുരഭിര്‍നിര്‍മലഃ പവനഃ ॥ 41 ॥

ആര്യാ

സഹകാരകുസുമകേസരനികരഭരാമോദമൂര്‍ച്ഛിതദിഗന്തേ ।
മധുരമധുവിധുരമധുപേ മധൌ ഭവേത്കസ്യ നോത്കണ്ഠാ ॥ 42 ॥

വസന്തതിലകാ

അച്ഛാച്ഛചന്ദനരസാര്‍ദ്രകരാ മൃഗാക്ഷ്യോ
ധാരാഗൃഹാണി കുസുമാനി ച കൌമുദീ ച ॥

മന്ദോ മരുത്സുമനസഃ ശുചി ഹര്‍ംയപൃഷ്ഠം
ഗ്രീഷ്മേ മദം ച മദനം ച വിവര്‍ധയന്തി ॥ 43 ॥

ശിഖരിണീ

സ്രജോ ഹൃദ്യാമോദാ വ്യജനപവനശ്ചന്ദ്രകിരണാഃ
പരാഗഃ കാസാരോ മലയജരസഃ സീധു വിശദം ॥

ശുചിഃ സൌധോത്സങ്ഗഃ പ്രതനു വസനം പങ്കജദൃശോ
നിദാധാര്‍താ ഹ്യേതത്സുഖമുപലഭന്തേ സുകൃതിനഃ ॥ 44 ॥

ദോധക

തരുണീവൈഷോഹീപിതകാമാ വികസിതജാതീപുഷ്പസുഗന്ധിഃ ।
ഉന്നതപീനപയോധരഭാരാ പ്രാവൃട് കുരുതേ കസ്യ ന ഹര്‍ഷം ? ॥ 45 ॥

മാലിനീ

വിയദുപചിതമേഘം ഭൂമയഃ കന്ദലിന്യോ
നവകുടജകദംബാമോദിനോ ഗന്ധവാഹാഃ ॥

ശിഖികുലകലകേകാരാവരംയാ വനാന്താഃ
സുഖിനമസുഖിനം വാ സര്‍വമുത്കണ്ഠയന്തി ॥ 46 ॥

ആര്യാ

ഉപരി ഘനം ഘനപടലം തിര്യഗ്ഗിരയോഽപി നര്‍തിതമയൂരാഃ ।
ക്ഷിതിരപി കന്ദലധവലാ ദൃഷ്ടിം പഥികഃ ക്വ യാപയതു ? ॥ 47 ॥

ശിഖരിണീ

ഇതോ വിദ്യുദ്വല്ലീവിലസിതമിതഃ കേതകിതരോഃ
സ്ഫുരദ്ഗന്ധഃ പ്രോദ്യജ്ജലദനിനദസ്ഫൂര്‍ജിതമിതഃ ॥

ഇതഃ കേകീക്രിഡാകലകലരവഃ പക്ഷ്മലദൃശാം
കഥം യാസ്യന്ത്യേതേ വിരഹദിവസാഃ സംഭൃതരസാഃ ? ॥ 48 ॥

ശിഖരിണീ

അസൂചീസംചാരേ തമസി നഭസി പ്രൌഢജലദ
ധ്വനിപ്രായേ തസ്മിന്‍ പതതി ദൃശദാം നീരനിചയേ ॥

ഇദം സൌദാമിന്യാഃ കനകകമനീയം വിലസിതം
മുദം ച ഗ്ലാനിം ച പ്രഥയതി പഥിഷ്വേവ സുദൃശാം ॥ 49 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

ആസാരേഷു ന ഹര്‍ംയതഃ പ്രിതതമൈര്യാതും യദാ ശക്യതേ
ശീതോത്കമ്പനിമിത്തമായതദൃശാ ഗാഢം സമാലിങ്ഗ്യതേ ॥

ജാതാഃ ശീകരശീതലാശ്ച മരുതശ്ചാത്യന്തഖേദച്ഛിദോ
ധന്യാനാം ബത ദുര്‍സിനം സുദിനതാം യാതി പ്രിയാസങ്ഗമേ ॥ 50 ॥

സ്രഗ്ധരാ

അര്‍ധം നീത്വാ നിശായാഃ സരഭസസുരതായാസഖിന്നശ്ലഥാങ്ഗഃ
പ്രോദ്ഭൂതാസഹ്യതൃഷ്ണോ മധുമദനിരതോ ഹര്‍ംയപൃഷ്ഠേ വിവിക്തേ ॥

സംഭോഗാക്ലാന്തകാന്താശിഥിലഭുജലതാഽഽവര്‍ജിതം കര്‍കരീതോ
ജ്യോത്സ്നാഭിന്നാച്ഛധാരം ന പിബതി സലിലം ശാരദം മംദഭാഗ്യഃ ॥ 51 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

ഹേമന്തേ ദധിദുഗ്ധസര്‍പിരശനാ മാഞ്ജിഷ്ഠവാസോഭൃതഃ
കാശ്മീരദ്രവസാന്ദ്രദിഗ്ധവപുഷഃ ഖിന്നാ വിചിത്രൈ രതൈഃ ॥

പീനോരുസ്തനകാമിനീജനകൃതാശ്ലേഷാ ഗൃഹ്യാഭ്യന്തരേ
താംബൂലീദലപൂഗപൂരിതമുഖാ ധന്യാഃ സുഖം ശേരതേ ॥ 52 ॥

സ്രഗ്ധരാ

പ്രോദ്യത്പ്രൌഢപ്രിയങ്ഗുദ്യുതിഭൃതി വിദലത്കുന്ദമാദ്യദ്ദ്വിരേഫേ
കാലേ പ്രാലേയവാതപ്രചലവികസിതോദ്ദാമമന്ദാരദാംനി ॥

യേഷാം നോ കണ്ഠലഗ്നാ ക്ഷണമപി തുഹിനക്ഷോദദക്ഷാ മൃഗാക്ഷീ
തേഷാമായാമയാമാ യമസദനസമാ യാമിനീ യാതി യൂനാം ॥ 53 ॥

%സ് ശിശിരഋതു
സ്രഗ്ധരാ

ചുംബന്തോ ഗണ്ഡഭിത്തീരലകവതി മുഖേ സീത്കൃതാന്യാദധാനാ
വക്ഷഃസൂത്കഞ്ചുകേഷു സ്തനഭരപുലകോദ്ഭേദമാപാദയന്തഃ ॥

ഊരൂനാകമ്പയന്തഃ പൃഥുജഘനതടാത്സ്രംസയന്തോംഽശുകാനി
വ്യക്തം കാന്താജനാനാം വിടചരിതകൃതഃ ശൈശിരാ വാന്തി വാതാഃ ॥ 54 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

കേശാനാകുലയന്‍ ദൃശോ മുകുലയന്‍ വാസോ ബലാദാക്ഷിപന്‍
ആതന്വന്‍ പുലകോദ്ഗമം പ്രകടയന്നാവേഗകമ്പം ഗതൈഃ ॥

വാരംവാരമുദാരസീത്കൃതകൃതോ ദന്തച്ഛദാന്‍പീഡയന്‍
പ്രായഃ ശൈശിര ഏഷ സമ്പ്രതി മരുത്കാന്താസു കാന്തായതേ ॥ 55 ॥

ഉപജാതി

വിശ്രംയ വിശ്രംയ വനദ്രുമാണാം ഛായാസു തന്വീ വിചചാര കാചിത് ।
സ്തനോത്തരീയേണ കരോദ്ധൃതേന നിവാരയന്തീ ശശിനോ മയൂഖാന്‍ ॥ 56 ॥

ഹരിണീ

പ്രണയമധുരാഃ പ്രേമോദ്ഗാഢാ രസാദലസാസ്തതോ
ഭണിതിമധുരാ മുഗ്ധപ്രായാഃ പ്രകാശിതസമ്മദാഃ ॥

പ്രകൃതിസുഭഗാ വിശ്രംഭാര്‍ഹാഃ സ്മരോദയദായിനോ
രഹസി കിമപി സ്വൈരാലാപാ ഹരന്തി മൃഗീദൃശാം ॥ 57 ॥

ഉപജാതി

അദര്‍ശനേ ദര്‍ശനമാത്രകാമാ
ദൃഷ്ട്വാ പരിഷ്വങ്ഗസുഖൈകലോലാഃ ॥

ആലിങ്ഗിതായാം പുനരായതാക്ഷ്യാം
ആശാസ്മഹേ വിഗ്രഹയോരഭേദം ॥ 58 ॥

രഥോദ്ധതാ

മാലതീ ശിരസി ജൃംഭണോന്‍മുഖീ
ചന്ദനം വപുഷി കുങ്കുമാന്വിതം ॥

വക്ഷസി പ്രിയതമാ മനോഹരാ
സ്വര്‍ഗ ഏവ പരിശിഷ്ട ആഗതഃ ॥ 59 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

പ്രാങ്മാമേതി മനാഗനാഗതരസം ജാതാഭിലാഷാം തതഃ
സവ്രീഡം തദനു ശ്ലഥീകൃതതനു പ്രധ്വസ്തധൈര്യം പുനഃ ॥

പ്രേമാര്‍ദ്രം സ്പൃഹണീയനിര്‍ഭരരഹഃക്രീഡാപ്രഗല്‍ഭം തതോ
നിഃശങ്കാങ്ഗവികര്‍ഷണാധികസുഖം രംയം കുലസ്ത്രീരതം ॥ 60 ॥

മാലിനീ

ഉരസി നിപതിതാനാം സ്രസ്തധമ്മില്ലകാനാം
മുകുലിതനയനാനാം കിഞ്ചിദുന്‍മീലിതാനാം ॥

ഉപരിസുരതഖേദസ്വിന്നഗണ്ഡസ്ഥലീനാം
അധരമധു വധൂനാം ഭാഗ്യവന്തഃ പിബന്തി ॥ 61 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

ഉന്‍മത്തപ്രേമസംരംഭാദാരഭന്തേ യദങ്ഗനാഃ ॥

തത്ര പ്രത്യൂഹമാധാതും ബ്രഹ്മാഽപി ഖലു കാതരഃ ॥ 62 ॥

ആര്യാ

ആമീലിതനയനാനാം യത്സുരതരസോഽനു സംവിദം ഭാതി ।
മിഥുനൈര്‍മിഥോഽവധാരിതമവിതഥമിദമേവ കാമനിര്‍വഹണം ॥ 63 ॥

വസംതതിലകാ

മത്തേഭകുംഭപരിണാഹിനി കുങ്കുമാര്‍ദ്രേ
കാന്താപയോധരതടേ രസഖേദഖിന്നഃ ॥

വക്ഷോ നിധായ ഭുജപഞ്ജരമധ്യവര്‍തീ
ധന്യഃ ക്ഷപാം ക്ഷപയതി ക്ഷണലബ്ധനിദ്രഃ ॥ 64 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

ഏതത്കാമഫലം ലോകേ യദ്ദ്വയോരേകചിത്തതാ ।
അന്യചിത്തകൃതേ കാമേ ശവയോരേവ സങ്ഗമഃ ॥ 65 ॥

ശാലിനീ

ഏകോ ദേവഃ കേശവോ വാ ശിവോ വാ ഹ്യേകം മിത്രം ഭൂപതിര്‍വാ യതിര്‍വാ ।
ഏകോ വാസഃ പത്തനേ വാ വനേ വാ ഹ്യേകാ ഭാര്യാ സുംദരീ വാ ദരീ വാ ॥ 65-അ ॥

ഉപജാതി

മാത്സര്യമുത്സാര്യ വിചാര്യ കാര്യമാര്യാഃ സമര്യാദമിദം വദന്തു ॥

സേവ്യാ നിതംബാഃ കിമു ഭൂധരണാമുത സ്മരസ്മേരവിലാസിനീനാം ॥ 66 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

ആവാസഃ ക്രിയതാം ഗാങ്ഗേ പാപവാരിണി വാരിണി ।
സ്തനമധ്യേ തരുണ്യാ വാ മനോഹാരിണി ഹാരിണി ॥ 67 ॥

മാലിനീ

ദിശഃ വനഹരിണീഭ്യഃ സ്നിഗ്ധവംശച്ഛവീനാം
കവലമുപലകോടിച്ഛിന്നമൂലം കുശാനാം ॥

ശുകയുവതികപോലാപാണ്ഡു താംബൂലവല്ലീ-
ദലമരൂണനഖാഗ്രൈഃ പാടിതം വാ വധൂഭ്യഃ ॥ 69 ॥

സ്രഗ്ധരാ

സംസാരേഽസ്മിന്നസാരേ പരിണതിതരലേ ദ്വേ ഗതീ പണ്ഡിതാനാം
തത്ത്വജ്ഞാനാമൃതാംഭഃപ്ലവലുലിതധിയാം യാതു കാലഃ കഥഞ്ചിത് ॥

നോചേന്‍മുഗ്ധാങ്ഗനാനാം സ്തനജഘനഭരാഭോഗസംഭോഗിനീനാം
സ്ഥൂലോപസ്ഥസ്ഥലീഷു സ്ഥഗിതകരതലസ്പര്‍ശലോലോദ്യതാനാം ॥ 70 ॥

ശിഖരിണീ

ഭവന്തോ വേദാന്തപ്രണിഹിതധിയാമാപ്തഗുരവോ
വിശിത്രാലാപാനാം വയമപി കവീനാമനുചരാഃ ॥

തഥാപ്യേതദ് ബ്രൂമോ ന ഹി പരഹിതാത്പുണ്യമധികം
ന ചാസ്മിന്‍സംസാരേ കുവലയദൃശോ രംയമപരം ॥ 71 ॥

മാലിനീ

കിമിഹ ബഹുഭിരുക്തൈര്യുക്തിശൂന്യൈഃ പ്രലാപൈഃ
ദ്വയമിഹ പുരുഷാണാം സര്‍വദാ സേവനീയം ॥

അഭിനവമദലീലാലാലസം സുംദരീണാം
സ്തനഭരപരിഖിന്നം യൌവനം വ വനം വാ ॥ 72 ॥

സ്രഗ്ധരാ

രാഗസ്യാഗാരമേകം നരകശതമഹാദുഃഖസമ്പ്രാപ്തിഹേതുഃ
മോഹസ്യോത്പത്തിബീജം ജലധരപടലം ജ്ഞാനതാരാധിപസ്യ ॥

കന്ദര്‍പസ്യൈകമിത്രം പ്രകടിതവിവിധസ്പഷ്ടദോഷപ്രബന്ധം
ലോകേഽസ്മിന്ന ഹ്യനര്‍ഥവ്രജകുലഭവനം യൌവനാദന്യദസ്തി ॥ 73 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

ശൃംഗാരദ്രുമനീരദേ പ്രസൃമരക്രീഡാരസ സ്രോതസി
പ്രദ്യുംനപ്രിയബാന്ധവേ ചതുരതാമുക്താഫലോദന്വതി ॥

തന്വീനേത്രചകോരപാര്‍വണവിധൌ സൌഭാഗ്യലക്ഷ്മീനിധൌ
ധന്യഃ കോഽപി ന വിക്രിയാം കലയതി പ്രാപ്തേ നവേ യൌവനേ ॥ 74 ॥

സ്രഗ്ധരാ

രാജംസ്തൃഷ്ണാംബുരാശേര്‍ന ഹി ജഗതി ഗതഃ കശ്ചിദേവാവസാനം
കോ വാര്‍ഥോഽര്‍ഥൈ പ്രഭൂതൈഃ സ്വവപുഷി ഗലിതേ യൌവനേ സാനുരാഗേ ॥

ഗച്ഛാമഃ സദ്മ താവദ്വികസിതകുമുദേന്ദീവരാലോകിനീനാം
യാവച്ചാക്രംയ രൂപം ഝടിനി ന ജരയാ ലുപ്യതേ പ്രേയസീനാം ॥ 75 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

ജാന്ത്യന്ധായ ച ദുര്‍മുഖായ ച ജരാജീര്‍ണാഖിലാങ്ഗായ ച
ഗ്രാമീണായ ച ദുഷ്കുലായ ച ഗലത്കുഷ്ഠാഭിഭൂതായ ച ॥

യച്ഛന്തീഷു മനോഹരം നിജവപുര്ലക്ഷ്മീലവാകാങ്ക്ഷയാ
പണ്യസ്ത്രീഷു വിവേകകല്‍പലതികാശസ്ത്രീഷു രജ്യേത കഃ ? ॥ 76 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

വേശ്യാഽസൌ മദനജ്വാലാ രൂപേന്ധനവിവര്‍ധിതാ ।
കാമിഭിര്യത്ര ഹൂയന്തേ യൌവനാനി ധനാനി ച ॥ 77 ॥

ആര്യാ

കശ്ചുംബതി കുലപുരുഷോ വേശ്യാധരപല്ലവം മനോജ്ഞമപി ।
ചാരഭടചൌരചേടകനടവിടനിഷ്ഠീവനശരാവം ? ॥ 78

സ്രഗ്ധരാ

സംസാരേഽസ്മിന്നസാരേ കുനൃപതിഭവനദ്വാരസേവാവലംബ
വ്യാസങ്ഗധ്വസ്തധൈര്യം കഥമമലധിയോ മാനസം സംവിദധ്യു: ? ॥

യദ്യേതാഃ പ്രോദ്യദിന്ദുദ്യുതിനി വയഭൃതോ ന സ്യുരംഭോജനേത്രാഃ
പ്രേങ്ഖത്കാഞ്ചീകലാപാഃ സ്തനഭരവിനമന്‍മധ്യഭാജസ്തരുണ്യഃ ? ॥ 79 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

സിദ്ധാധ്യാസിതകന്ദരേ ഹരവൃഷസ്കന്ധാവരുഗ്ണദ്രുമേ
ഗങ്ഗാധൌതശിലാതലേ ഹിമവതഃ സ്ഥാനേ സ്ഥിതേ ശ്രേയസി ॥

കഃ കുര്‍വീത ശിരഃ പ്രമാണമലിനം ംലാനം മനസ്വീ ജനോ
യദ്വിത്രസ്തരകുരങ്ഗശാവനയനാ ന സ്യുഃ സ്മരാസ്ത്രം സ്ത്രിയഃ ॥ 80 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

സംസാരോദധിനിസ്താര പദവീ ന ദവീയസീ ।
അന്തരാ ദുസ്തരാ ന സ്യുര്യദി രേ മദിരേക്ഷണാ ॥ 81 ॥

ഇംദ്രവജ്രാ

സത്യം ജനാ വച്മി ന പക്ഷപാതാല്ലോകേഷു സപ്തസ്വപി തഥ്യമേതത് ।
നാന്യന്‍മനോഹാരി നിതംബിനീഭ്യോ ദുഃഖൈകഹേതുര്‍ന ച കശ്ചിദന്യഃ ॥ 82 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

കാന്തേത്യുത്പലലോചനേതി വിപുലശ്രോണീഭരേത്യുത്സുകഃ
പീനോത്തുങ്ഗപയോധരേതി സുമുഖാംഭോജേതി സുഭ്രൂരിതി ॥

ദൃഷ്ട്വാ മാദ്യതി മോദതേഽഭിരമതേ പ്രസ്തൌതി വിദ്വാനപി
പ്രത്യക്ഷാശുചിഭസ്ത്രികാം സ്ത്രിയമഹോ മോഹസ്യ ദുശ്ചേഷ്ടിതം ! ॥ 83 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

സ്മൃതാ ഭവതി താപായ ദൃഷ്ട്വാ ചോന്‍മാദവര്‍ധിനീ ।
സ്പൃഷ്ടാ ഭവതി മോഹായ ! സാ നാമ ദയിതാ കഥം ? ॥ 84 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

താവദേവാമൃതമയീ യാവല്ലോചനഗോചരാ ।
ചക്ഷുഃപഥാദതീതാ തു വിഷാദപ്യതിരിച്യതേ ॥ 85 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

നാമൃതം ന വിഷം കിഞ്ചിദേകാം മുക്ത്വാ നിതംബിനീം ।
സൈവാമൃതരുതാ രക്താ വിരക്താ വിഷവല്ലരീ ॥ 86 ॥

സ്രഗ്ധരാ

ആവര്‍തഃ സംശയാനാമവിനയഭവനം പത്തനം സാഹസാനാം
ദോഷാണാം സംവിധാനം കപടശതമയം ക്ഷേത്രമപ്രത്യയാനാം ॥

സ്വര്‍ഗദ്വാരസ്യ വിഘ്നൌ നരകപുരമുഖം സര്‍വമായാകരണ്ഡം
സ്ത്രീയന്ത്രം കേന സൃഷ്ടം വിഷമമൃതമയം പ്രാണിലോകസ്യ പാശഃ ॥ 87 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

നോ സത്യേന മൃഗാങ്ക ഏഷ വദനീഭൂതോ ന ചേന്ദീവര-
ദ്വന്ദ്വം ലോചനതാം ഗതം ന കനകൈരപ്യങ്ഗയഷ്ടിഃ കൃതാ ॥

കിം ത്വേവം കവിഭിഃ പ്രതാരിതമനാസ്തത്ത്വം വിജാനന്നപി
ത്വങ്മാംസാസ്ഥിമയം വപുര്‍മൃഗദൃശാം മന്ദോ ജനഃ സേവതേ ॥ 88 ॥

ഉപജാതി

ലീലാവതീനാം സഹജാ വിലാസാസ്ത ഏവ മൂഢസ്യ ഹൃദി സ്ഫുരന്തി ॥

രാഗോ നലിന്യാ ഹി നിസര്‍ഗസിദ്ധസ്തത്ര ഭ്രമത്യേവ വൃഥാ ഷഡങ്ഘ്രിഃ ॥ 89 ॥

ശിഖരിണീ

യദേതത്പൂര്‍ണേന്ദുദ്യുതിഹരമുദാരാകൃതിവരം
മുഖാബ്ജം തന്വങ്ഗ്യാഃ കില വസതി തത്രാധരമധു ॥

ഇദം തത്കിമ്പാകദ്രുമഫലമിവാതീവ വിരസം
വ്യതീതേഽസ്മിന്‍ കാലേ വിഷമിവ ഭവിഷ്യത്യസുഖദം ॥ 90 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

അഗ്രാഹ്യം ഹൃദയം യഥൈവ വദനം യദ്ദര്‍പണാന്തര്‍ഗതം
ഭാവഃ പര്‍വതസൂക്ഷ്മമാര്‍ഗവിഷമഃ സ്ത്രീണാം ന വിജ്ഞായതേ ॥

ചിത്തം പുഷ്കരപത്രതോയതരലം വിദ്വദ്ഭിരാശംസിതം
നാരീ നാമ വിഷാങ്കുരൈരിവ ലതാ ദോഷൈഃ സമം വര്‍ധിതാ ॥ 91 ॥

അനുഷ്ടുഭ്

ജല്‍പന്തി സാര്‍ധമന്യേന പശ്യന്ത്യന്യം സവിഭ്രമം ।
ഹൃദ്ഗതം ചിന്തയന്ത്യന്യം പ്രിയഃ കോ നാമ യോഷിതാം ? ॥ 92 ॥

വൈതാലീയ

മധു തിഷ്ഠതി വാചി യോഷിതാം ഹൃദി ഹാലാഹലമേവ കേവലം ।
അത ഏവ നിപീയതേഽധരോ ഹൃദയം മുഷ്ടിഭിരേവ താഡ്യതേ ॥ 93 ॥

മാലിനീ

ഇഹ ഹി മധുരഗീതം നൃത്യമേതദ്രസോഽയം
സ്ഫുരതി പരിമലോഽസൌ സ്പര്‍ശ ഏഷ സ്തനാനാം ।
ഇതി ഹതപരമാര്‍ഥൈരിന്ദ്രിയൈര്‍ഭാംയമാണഃ
സ്വഹിതകരണദക്ഷൈഃ പഞ്ചഭിര്‍വഞ്ചിതോഽസി ॥ 94 ॥

മന്ദാക്രാന്താ

ശാസ്ത്രജ്ഞോഽപി പ്രഥിതവിനയോഽപ്യാത്മബോധോഽപി ബാഢം
സംസാരേഽസ്മിന്‍ഭവതി വിരലോ ഭാജനം സദ്ഗതീനാം ॥

യേനൈതസ്മിന്നിരയനഗരദ്വാരമുദ്ഘാടയന്തീ
വാമാക്ഷീണാം ഭവതി കുടിലാ ഭ്രൂലതാ കുഞ്ചികേവ ॥ 95 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

ഉന്‍മീലത്ത്രിവലിതരങ്ഗനിലയാ പ്രോത്തുങ്ഗപീനസ്തന-
ദ്വന്ദ്വേനോദ്യതചക്രവാകമിഥുനാ വക്ത്രാംബുജോദ്ഭാസിനീ ॥

കാന്താകാരധരാ നദീയമഭിതഃ ക്രൂരാശയാ നേഷ്യതേ
സംസാരാര്‍ണവമജ്ജനം യദി തദാ ദൂരേണ സന്ത്യജ്യതാം ॥ 96 ॥

ഹരിണീ

അപസര സഖേ ദൂരാദസ്മാത്കടാക്ഷവിഷാനലാത്
പ്രകൃതികുടിലാദ്യോഷിത്സര്‍പാദ്വിലാസഫണാഭൃതഃ ॥

ഇതരഫണിനാ ദഷ്ടഃ ശക്യശ്ചികിത്സിതുമൌഷധേ-
ശ്ചതുരവനിതാഭോഗിഗ്രസ്തം ത്യജന്തി ഹി മന്ത്രിണഃ ॥ 97 ॥

പുഷ്പിതാഗ്രാ

ഇദമനുചിതമക്രമശ്ച പുംസാം
യദിഹ ജരാസ്വപി മാന്‍മഥാ വികാരാഃ ।
യദപി ച ന കൃതം നിതംബിനീനാം
സ്തനപതനാവധി ജീവിതം രതം വാ ॥ 98 ॥

വസന്തതിലകാ

ധന്യാസ്ത ഏവ തരലായതലോചനാനാം
താരുണ്യദര്‍പഘനപീനപയോധരാണാം ॥

ക്ഷാമോദരോപരിലസത്ത്രിവലീലതാനാം
ദൃഷ്ട്വാഽഽകൃതിം വികൃതിമേതി മനോ ന യേഷാം ॥ 99 ॥

ആര്യാ

വിരഹോഽപി സങ്ഗമഃ ഖലു പരസ്പരം സങ്ഗതം മനോ യേഷാം ।
ഹൃദയമപി വിഘട്ടിതം ചേത്സങ്ഗോ വിരഹം വിശേഷയതി ॥ 100 ॥

രഥോദ്ധതാ

കിം ഗതേന യദി സാ ന ജീവതി
പ്രാണിതി പ്രിയതമാ തഥാഽപി കിം ॥

ഇത്യുദീര്യ നവമേഘദര്‍ശനേ
ന പ്രയാതി പഥികഃ സ്വമന്ദിരം ॥ 101 ॥

ഹരിണീ

വിരമത ബുധാ യോഷിത്സങ്ഗാത് സുഖാത്ക്ഷണഭങ്ഗുരാത്
കുരുത കരുണാമൈത്രീപ്രജ്ഞാവധൂജനസങ്ഗമം ॥

ന ഖലു നരകേ ഹാരാക്രാന്തം ഘനസ്തനമണ്ഡലം
ശരണമഥവാ ശ്രോണീബിംബം രണന്‍മണിമേഖലം ॥ 102 ॥

ശിഖരിണീ

യദാ യോഗാഭ്യാസവ്യസനവശയോരാത്മമനസോ-
രവിച്ഛിന്നാ മൈത്രീ സ്ഫുരതി യമിനസ്തസ്യ കിമു തൈഃ ॥

പ്രിയാണാമാലാപൈരധരമധുഭിര്‍വക്ത്രവിധുഭിഃ
സനിഃശ്വാസാമോദൈഃ സകുചകലശാശ്ലേഷസുരതൈഃ ? ॥ 103 ॥

ശിഖരിണീ

സുധാശുഭ്രം ധാമ സ്ഫുരദമലരശ്മിഃ ശശധരഃ
പ്രിയാവക്ത്രാംഭോജം മലയജരസശ്ചാതിസുരഭിഃ ॥

സ്രജോ ഹൃദ്യാമോദാസ്തദിദമഖിലം രാഗിണി ജനേ
കരോത്യന്തഃക്ഷോഭം ന തു വിഷയസംസര്‍ഗവിമുഖേ ॥ 104 ॥

മംദാക്രാന്താ

ബാലേ ലീലാമുകുലിതമമീ സുംദരാ ദൃഷ്ടിപാതാഃ
കിം ക്ഷിപ്യന്തേ വിരമ വിരമ വ്യര്‍ഥ ഏഷ ശ്രമസ്തേ ॥

സമ്പ്രത്യന്ത്യേ വയസി വിരതം ബാല്യമാസ്ഥാ വനാന്തേ
ക്ഷീണോ മോഹസ്തൃണമിവ ജഗജ്ജാലമാലോകയാമഃ ॥ 105 ॥

ശിഖരിണീ

ഇയം ബാലാ മാം പ്രത്യനവരതമിന്ദീവരദല-
പ്രഭാചോരം ചക്ഷുഃ ക്ഷിപതി കിമഭിപ്രേതമനയാ ? ॥

ഗതോ മോഹോഽസ്മാകം സ്മരശബരബാണവ്യതികര-
ജ്വലജ്ജ്വാലാഃ ശാംതാസ്തദപി ന വരാകീ വിരമതി ॥ 106 ॥

ശാര്‍ദൂലവിക്രീഡിത

കിം കന്ദര്‍പ ! ശരം കദര്‍ഥയസി രേ കോദണ്ഡഝങ്കാരിതൈ ?
രേ രേ കോകില കോമലം കലരവം കിം വാ വൃഥാ ജല്‍പസി ॥

മുഗ്ധേ ! സ്നിഗ്ധവിദഗ്ധമുഗ്ധമധുരൈര്ലോലൈഃ കടാക്ഷൈരലം
ചേതഃ സമ്പ്രതി ചംദ്രചൂഡചരണധ്യാനാമൃതേ വര്‍തതേ ॥107 ॥

ശിഖരിണീ

യദാഽഽസീദജ്ഞാനം സ്മരതിമിരസഞ്ചാരജനിതം
തദാ സര്‍വം നാരീമയമിദമശേഷം ജഗദഭൂത് ।
ഇദാനീമസ്മാകം പടുതരവിവേകാഞ്ജനദൃശാം
സമീഭൂതാ ദൃഷ്ടിസ്ത്രിഭുവനമപി ബ്രഹ്മ മനുതേ ॥ 108 ॥

ഭര്‍തൃഹരികൃത ശതകത്രയീ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top