Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shringarashatak by Bhartrihari Lyrics in Kannada | Hindu Shataka

Bhartrihari’s Shringara Ashatak Lyrics in Kannada:

॥ ಶೃಂಗಾರಶತಕಂ ಭರ್ತೃಹರಿವಿರಚಿತಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀ ॥

ವಸಂತತಿಲಕಾ

ಶಮ್ಭುಃ ಸ್ವಯಮ್ಭುಹರಯೋ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾನಾಂ
ಯೇನಾಕ್ರಿಯನ್ತ ಸತತಂ ಗೃಹಕರ್ಮದಾಸಾಃ ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರಚರಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಿತಾಯ
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಕುಸುಮಾಯುಧಾಯ ॥ 1 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಕ್ವಚಿತ್ಸುಭ್ರೂಭಂಗೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲಜ್ಜಾಪರಿಣತೈಃ
ಕ್ವಚಿದ್ ಭೀತಿತ್ರಸ್ತೈಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಲೀಲಾವಿಲಸಿತೈಃ ॥

ಕುಮಾರೀಣಾಮೇಭಿರ್ವದನಕಮಲೈರ್ನೇತ್ರಚಲಿತೈಃ
ಸ್ಫುರನ್ನೀಲಾಬ್ಜಾನಾಂ ಪ್ರಕರಪರಿಪೂರ್ಣಾ ಇವ ದಿಶಃ ॥ 2 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಮುಗ್ಧೇ! ಧಾನುಷ್ಕತಾ ಕೇಯಮಪೂರ್ವಾ ತ್ವಯಿ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಯಯಾ ವಿಧ್ಯಸಿ ಚೇತಾಂಸಿ ಗುಣೈರೇವ ನ ಸಾಯಕೈಃ ॥ 3 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಅನಾಘ್ರಾತಂ ಪುಷ್ಪಂ; ಕಿಸಲಯಮಲೂನಂ ಕರರುಹೈ-
ರನಾವಿದ್ಧಂ ರತ್ನಂ ಮಧು ನವಮನಾಸ್ವಾದಿತರಸಮ್ ॥

ಅಖಂಡಂ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಫಲಮಿವ ಚ ತದ್ರೂಪಮನಘಂ
ನ ಜಾನೇ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಕಮಿಹ ಸಮುಪಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ವಿಧಿಃ ॥ 4 ॥

%ಏ Fರೋಮ್ ಶಾಕುನ್ತಲ
ಶಿಖರಿಣೀ

ಸ್ಮಿತಂ ಕಿಂಚಿದ್ ವಕ್ತ್ರೇ ಸರಲತರಲೋ ದೃಷ್ಟಿವಿಭವಃ
ಪರಿಸ್ಪನ್ದೋ ವಾಚಾಮಭಿನವವಿಲಾಸೋಕ್ತಿಸರಸಃ ॥

ಗತಾನಾಮಾರಮ್ಭಃ ಕಿಸಲಯಿತಲೀಲಾಪರಿಕರಃ
ಸ್ಪೃಶನ್ತ್ಯಾಸ್ತಾರುಣ್ಯಂ ಕಿಮಿಹ ನ ಹಿ ರಮ್ಯಂ ಮೃಗದೃಶಃ? ॥ 5 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ವ್ಯಾದೀರ್ಘೇಣ ಚಲೇನ ವಕ್ರಗತಿನಾ ತೇಜಸ್ವಿನಾ ಭೋಗಿನಾ
ನೀಲಾಬ್ಜದ್ಯುತಿನಾಽಹಿನಾ ವರಮಹಂ ದಷ್ಟೋ, ನ ತಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ ॥

ದಷ್ಟೇ ಸನ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾ ದಿಶಿ-ದಿಶಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿನೋ
ಮುಗ್ಧಾಕ್ಷೀಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಿತಸ್ಯ ನ ಹಿ ಮೇ ವೈದ್ಯೋ ನ ಚಾಪ್ಯೌಷಧಮ್ ॥ 6 ॥

ವಂಶಸ್ಥ

ಸ್ಮಿತೇನ ಭಾವೇನ ಚ ಲಜ್ಜಯಾ ಭಿಯಾ
ಪರಾಙ್ಮುಖೈರರ್ಧಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣೈಃ ॥

ವಚೋಭಿರೀರ್ಷ್ಯಾಕಲಹೇನ ಲೀಲಯಾ
ಸಮಸ್ತಭಾವೈಃ ಖಲು ಬನ್ಧನಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ॥ 7 ॥

ಶಾಲಿನೀ

ಭ್ರೂಚಾತುರ್ಯಾಕುಂಚಿತಾಕ್ಷಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ
ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ವಾಚೋ ಲಜ್ಜಿತಾಶ್ಚೈವ ಹಾಸಾಃ ॥

ಲೀಲಾಮನ್ದಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಚ
ಸ್ತ್ರೀಣಾಮೇತದ್ ಭೂಷಣಂ ಚಾಯುಧಂ ಚ ॥ 8 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ವಕ್ತ್ರಂ ಚನ್ದ್ರವಿಡಮ್ಬಿ ಪಂಕಜಪರೀಹಾಸಕ್ಷಮೇ ಲೋಚನೇ
ವರ್ಣಃ ಸ್ವರ್ಣಮಪಾಕರಿಷ್ಣುರಲಿನೀಜಿಷ್ಣುಃ ಕಚಾನಾಂ ಚಯಃ ॥

ವಕ್ಷೋಜಾವಿಭಕುಮ್ಭವಿಭ್ರಮಹರೌ ಗುರ್ವೀ ನಿತಮ್ಬಸ್ಥಲೀ
ವಾಚಾಂ ಹಾರಿ ಚ ಮಾರ್ದವಂ ಯುವತಿಷು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಮಂಡನಮ್ ॥ 9 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ದ್ರಷ್ಟವ್ಯೇಷು ಕಿಮುತ್ತಮಂ ಮೃಗದೃಶಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರಸನ್ನಂ ಮುಖಂ
ಘ್ರಾತವ್ಯೇಷ್ವಪಿ ಕಿಂ? ತದಾಸ್ಯಪವನಃ, ಶ್ರವ್ಯೇಷು ಕಿಂ? ತದ್ವಚಃ ॥

ಕಿಂ ಸ್ವಾದ್ಯೇಷು? ತದೋಷ್ಠಪಲ್ಲವರಸಃ; ಸ್ಪೃಶ್ಯೇಷು ಕಿಂ ? ತದ್ವಪುಃ
ಧ್ಯೇಯಂ ಕಿಂ? ನವಯೌವನಂ ಸಹೃದಯೈಃ ಸರ್ವತ್ರ ತದ್ವಿಭ್ರಮಾಃ ॥ 10 ॥

ವಸನ್ತತಿಲಕಾ

ಏತಾಶ್ಚಲದ್ವಲಯಸಂಹತಿಮೇಖಲೋತ್ಥ
ಝಂಕಾರನೂಪುರಪರಾಜಿತರಾಜಹಂಸ್ಯಃ ॥

ಕುರ್ವನ್ತಿ ಕಸ್ಯ ನ ಮನೋ ವಿವಶಂ ತರುಣ್ಯೋ
ವಿತ್ರಸ್ತಮುಗ್ಧಹರಿಣೀಸದೃಶೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ॥ 11 ॥

ದೋಧಕ

ಕುಂಕುಮಪಂಕಕಲಂಕಿತದೇಹಾ ಗೌರಪಯೋಧರಕಮ್ಪಿತಹಾರಾ ।
ನೂಪುರಹಂಸರಣತ್ಪದಪದ್ಮಾ ಕಂ ನ ವಶೀಕುರುತೇ ಭುವಿ ರಾಮಾ ? ॥ 12 ॥

ವಸನ್ತತಿಲಕಾ

ನೂನಂ ಹಿ ತೇ ಕವಿವರಾ ವಿಪರೀತಬೋಧಾ
ಯೇ ನಿತ್ಯಮಾಹುರಬಲಾ ಇತಿ ಕಾಮಿನೀಸ್ತಾಃ ॥

ಯಾಭಿರ್ವಿಲೋಲತರತಾರಕದೃಷ್ಟಿಪಾತೈಃ
ಶಕ್ರಾದಯೋಽಪಿ ವಿಜಿತಾಸ್ತ್ವಬಲಾಃ ಕಥಂ ತಾಃ ? ॥ 13 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ನೂನಮಾಜ್ಞಾಕರಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಸುಭ್ರುವೋ ಮಕರಧ್ವಜಃ ।
ಯತಸ್ತನ್ನೇತ್ರಸಂಚಾರಸೂಚಿತೇಷು ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 14 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಕೇಶಾಃ ಸಂಯಮಿನಃ ಶ್ರುತೇರಪಿ ಪರಂ ಪಾರಂ ಗತೇ ಲೋಚನೇ
ಅನ್ತರ್ವಕ್ತ್ರಮಪಿ ಸ್ವಭಾವಶುಚಿಭಿಃ ಕೀರ್ಣಂ ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಗಣೈಃ ॥

ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಸತತಾಧಿವಾಸರುಚಿರೌ ವಕ್ಷೋಜಕುಮ್ಭಾವಿಮಾ
ವಿತ್ಥಂ ತನ್ವಿ! ವಪುಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಮಪಿ ತೇ ಕ್ಷೋಭಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ನಃ ॥ 15 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಸತಿ ಪ್ರದೀಪೇ ಸತ್ಯಗ್ನೌ ಸತ್ಸು ನಾನಾಮಣಿಷ್ವಪಿ ।
ವಿನಾ ಮೇ ಮೃಗಶಾವಾಕ್ಷ್ಯಾ ತಮೋಭೂತಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 16 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಉದ್ವೃತ್ತಃ ಸ್ತನಭಾರ ಏಷ ತರಲೇ ನೇತ್ರೇ ಚಲೇ ಭ್ರೂಲತೇ
ರಾಗಾಧಿಷ್ಠಿತಮೋಷ್ಠಪಲ್ಲವಮಿದಂ ಕುರ್ವನ್ತು ನಾಮ ವ್ಯಥಾಮ್ ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕೇವ ಲಿಖಿತಾ ಪುಷ್ಪಾಯುಧೇನ ಸ್ವಯಂ
ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಽಪಿ ಕರೋತಿ ತಾಪಮಧಿಕಂ ರೋಮಾವಲೀ ಕೇನ ಸಾ ? ॥ 17 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಮುಖೇನ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತೇನ ಮಹಾನೀಲೈಃ ಶಿರೋರುಹೈಃ ।
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮರಾಗಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ರತ್ನಮಯೀವ ಸಾ ॥ 18 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಗುರುಣಾ ಸ್ತನಭಾರೇಣ ಮುಖಚನ್ದ್ರೇಣ ಭಾಸ್ವತಾ ।
ಶನೈಶ್ಚರಾಭ್ಯಾಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ರೇಜೇ ಗ್ರಹಮಯೀವ ಸಾ ॥ 19 ॥

ವಸಂತತಿಲಕಾ

ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ತನೌ ಯದಿ ಘನೌ, ಜಘನಂ ಚ ಹಾರಿ
ವಕ್ತ್ರಂ ಚ ಚಾರು ತವ ಚಿತ್ತ ಕಿಮಾಕುಲತ್ವಮ್ ॥

ಪುಣ್ಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದಿ ತೇಷು ತವಾಸ್ತಿ ವಾಂಛಾ
ಪುಣ್ಯೈರ್ವಿನಾ ನ ಹಿ ಭವನ್ತಿ ಸಮೀಹಿತಾರ್ಥಾಃ ॥ 20 ॥

ವಸನ್ತತಿಲಕಾ

ಸಮ್ಮೋಹಯನ್ತಿ ಮದಯನ್ತಿ ವಿಡಮ್ಬಯನ್ತಿ
ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಯನ್ತಿ ರಮಯನ್ತಿ ವಿಷಾದಯನ್ತಿ ॥

ಏತಾಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸದಯಂ ಹೃದಯಂ ನರಾಣಾಂ
ಕಿಂ ನಾಮ ವಾಮನಯನಾ ನ ಸಮಾಚರನ್ತಿ ॥ 21 ॥

ರತ್ಥೋದ್ಧತಾ

ತಾವದೇವ ಕೃತಿನಾಂ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರತ್ಯೇಷ ನಿರ್ಮಲವಿವೇಕದೀಪಕಃ ।
ಯಾವದೇವ ನ ಕುರಂಗಚಕ್ಷುಷಾಂ ತಾಡ್ಯತೇ ಚಟುಲಲೋಚನಾಂಚಲೈಃ ॥ 22 ॥

ಮಾಲಿನೀ

ವಚಸಿ ಭವತಿ ಸಂಗತ್ಯಾಗಮುದ್ದಿಶ್ಯ ವಾರ್ತಾ
ಶ್ರುತಿಮುಖಮುಖರಾಣಾಂ ಕೇವಲಂ ಪಂಡಿತಾನಾಮ್ ॥

ಜಘನಮರುಣರತ್ನಗ್ರನ್ಥಿಕಾಂಚೀಕಲಾಪಂ
ಕುವಲಯನಯನಾನಾಂ ಕೋ ವಿಹಾತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ? ॥ 23 ॥

ಆರ್ಯಾ

ಸ್ವಪರಪ್ರತಾರಕೋಽಸೌ ನಿನ್ದತಿ ಯೋಽಲೀಕಪಂಡಿತೋ ಯುವತಿಮ್ ।
ಯಸ್ಮಾತ್ತಪಸೋಽಪಿ ಫಲಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಫಲಂ ತಥಾಪ್ಸರಸಃ ॥ 24 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಅಜಿತಾತ್ಮಸು ಸಮ್ಬದ್ಧಃ ಸಮಾಧಿಕೃತಚಾಪಲಃ ।
ಭುಜಂಗಕುಟಿಲಃ ಸ್ತಬ್ಧೋ ಭ್ರೂವಿಕ್ಷೇಪಃ ಖಲಾಯತೇ ॥ 25 ॥

ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ಸನ್ಮಾರ್ಗೇ ತಾವದಾಸ್ತೇ ಪ್ರಭವತಿ ಚ ನರಸ್ತಾವದೇವೀನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಲಜ್ಜಾಂ ತಾವದ್ವಿಧತ್ತೇ ವಿನಯಮಪಿ ಸಮಾಲಮ್ಬತೇ ತಾವದೇವ ॥

ಭ್ರೂಚಾಪಾಕೃಷ್ಟಮುಕ್ತಾಃ ಶ್ರವಣಪಥಗತಾ ನೀಲಪಕ್ಷ್ಮಾಣ ಏತೇ
ಯಾವಲ್ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಹೃದಿ ನ ಧೃತಿಮುಷೋ ದೃಷ್ಟಿಬಾಣಾಃ ಪತನ್ತಿ ॥ 26 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಶರಪ್ರಭೃತಯೋ ವಾತಾಮ್ಬುಪರ್ಣಾಶನಾಃ
ತೇಽಪಿ ಸ್ತ್ರೀಮುಖಪಂಕಜಂ ಸುಲಲಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಮೋಹಂ ಗತಾಃ ॥

ಶಾಲ್ಯನ್ನಂ ಸಘೃತಂ ಪಯೋದಧಿಯುತಂ ಯೇ ಭುಂಜತೇ ಮಾನವಾಃ
ತೇಷಾಮಿನ್ದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹೋ ಯದಿ ಭವೇದ್ವಿನ್ಧ್ಯಸ್ತರೇತ್ಸಾಗರಮ್ ॥ 27 ॥

ಉಪಜಾತಿ

ಸುಧಾಮಯೋಽಪಿ ಕ್ಷಯರೋಗಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾಫಲಕಚ್ಛಲೇನ ॥

ಅನಂಗಸಂಜೀವನದೃಷ್ಟಶಕ್ತಿರ್ಮುಖಾಮೃತಂ ತೇ ಪಿಬತೀವ ಚನ್ದ್ರಃ ॥ 28 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಅಸಾರಾಃ ಸನ್ತ್ವೇತೇ ವಿರಸವಿರಸಾಶ್ಚೈವ ವಿಷಯಾ
ಜುಗುಪ್ಸನ್ತಾಂ ಯದ್ವಾ ನನು ಸಕಲದೋಷಾಸ್ಪದಮಿತಿ ॥

ತಥಾಪ್ಯನ್ತಸ್ತತ್ತ್ವೇ ಪ್ರಣಿಹಿತಧಿಯಾಮಪ್ಯನಬಲಃ
ತದೀಯೋ ನಾಖ್ಯೇಯಃ ಸ್ಫುರತಿ ಹೃದಯೇ ಕೋಽಪಿ ಮಹಿಮಾ ॥ 29 ॥

ವಸಂತತಿಲಕಾ

ವಿಸ್ತಾರಿತಂ ಮಕರಕೇತನಧೀವರೇಣ
ಸ್ತ್ರೀಸಂಜ್ಞಿತಂ ಬಡಿಶಮತ್ರ ಭವಾಮ್ಬುರಾಶೌ ॥

ಯೇನಾಚಿರಾತ್ತದಧರಾಮಿಷಲೋಲಮರ್ತ್ಯ-
ಮತ್ಸ್ಯಾದ್ವಿಕೃಷ್ಯ ಸ ಪಚತ್ಯನುರಾಗವಹ್ನೌ ॥30 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಕಾಮಿನೀಕಾಯಕಾನ್ತಾರೇ ಸ್ತನಪರ್ವತದುರ್ಗಮೇ ।
ಮಾ ಸಂಚರ ಮನಃಪಾನ್ಥ ! ತತ್ರಾಸ್ತೇ ಸ್ಮರತಸ್ಕರಃ ॥ 31 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ನ ಗಮ್ಯೋ ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಭೈಷಜ್ಯವಿಷಯೋ
ನ ಚಾಪಿ ಪ್ರಧ್ವಂಸಂ ವ್ರಜತಿ ವಿವಿಧೈಃ ಶಾನ್ತಿಕಶತೈಃ ॥

ಭ್ರಮಾವೇಶಾದಂಗೇ ಕಮಪಿ ವಿದಧದ್ಭಂಗಮಸಕೃತ್
ಸ್ಮರಾಪಸ್ಮಾರೋಽಯಂ ಭ್ರಮಯತಿ ದೃಶಂ ಧೂರ್ಣಯತಿ ಚ ॥ 32 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ತಾವನ್ಮಹತ್ತ್ವಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಕುಲೀನತ್ವಂ ವಿವೇಕಿತಾ ।
ಯಾವಜ್ಜ್ವಲತಿ ನಾಂಗೇಷು ಹನ್ತ ಪಂಚೇಷುಪಾವಕಃ ॥ 33 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಸ್ತ್ರೀಮುದ್ರಾಂ ಝಷಕೇತನಸ್ಯ ಪರಮಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಮ್ಪತ್ಕರೀಂ
ಯೇ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಯಾನ್ತಿ ಕುಧಿಯೋ ಮಿಥ್ಯಾಫಲಾನ್ವೇಷಿಣಃ ॥

ತೇ ತೇನೈವ ನಿಹತ್ಯ ನಿರ್ದಯತರಂ ನಗ್ನೀಕೃತಾ ಮುಂಡಿತಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪಂಚಶಿಖೀಕೃತಾಶ್ಚ ಜಟಿಲಾಃ ಕಾಪಾಲಿಕಾಶ್ಚಾಪರೇ ॥ 34 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಕೃಶಃ ಕಾಣಃ ಖಂಜಃ ಶ್ರವಣರಹಿತಃ ಪುಚ್ಛವಿಕಲೋ
ವ್ರಣೀ ಪೂಯಕ್ಲಿನ್ನಃ ಕೃಮಿಕುಲಶತೈರಾವೃತತನುಃ ॥

ಕ್ಷುಧಾಕ್ಷಾಮೋ ಜೀರ್ಣಃ ಪಿಠರಕಕಪಾಲಾರ್ಪಿತಗಲಃ
ಶುನೀಮನ್ವೇತಿ ಶ್ವಾ ! ಹತಮಪಿ ಚ ಹನ್ತ್ಯೇವ ಮದನಃ ॥ 35 ॥

ವಸಂತತಿಲಕಾ

ಮತ್ತೇಭಕುಮ್ಭದಲನೇ ಭುವಿ ಸನ್ತಿ ಶೂರಾಃ
ಕೇಚಿತ್ಪ್ರಚಂಡಮೃಗರಾಜವಧೇಽಪಿ ದಕ್ಷಾಃ ॥

ಕಿನ್ತು ಬ್ರವೀಮಿ ಬಲಿನಾಂ ಪುರತಃ ಪ್ರಸಹ್ಯ
ಕಂದರ್ಪದರ್ಪದಲನೇ ವಿರಲಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ॥ 36 ॥

ಹರಿಣೀ

ಪರಿಮಲಭೃತೋ ವಾತಾಃ ಶಾಖಾ ನವಾಂಕುರಕೋಟಯೋ
ಮಧುರವಿರುತೋತ್ಕಂಠಾ ವಾಚಃ ಪ್ರಿಯಾಃ ಪಿಕಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ ॥

ವಿರಲಸುರತಸ್ವೇದೋದ್ಗಾರಾ ವಧೂವದನೇನ್ದವಃ
ಪ್ರಸರತಿ ಮಧೌ ರಾತ್ರ್ಯಾಂ ಜಾತೋ ನ ಕಸ್ಯ ಗುಣೋದಯಃ ? ॥ 37 ॥

ದ್ರುತವಿಲಮ್ಬಿತ

ಮಧುರಯಂ ಮಧುರೈರಪಿ ಕೋಕಿಲಾ
ಕಲರವೈರ್ಮಲಯಸ್ಯ ಚ ವಾಯುಭಿಃ ॥

ವಿರಹಿಣಃ ಪ್ರಹಿಣಸ್ತಿ ಶರೀರಿಣೋ
ವಿಪದಿ ಹನ್ತ ಸುಧಾಽಪಿ ವಿಷಾಯತೇ ॥ 38 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಆವಾಸಃ ಕಿಲಕಿಂಚಿತಸ್ಯ ದಯಿತಾಃ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಿಲಾಸಾಲಸಾಃ
ಕರ್ಣೇ ಕೋಕಿಲಕಾಮಿನೀಕಲರವಃ ಸ್ಮೇರೋ ಲತಾಮಂಡಪಃ ॥

ಗೋಷ್ಠೀ ಸತ್ಕವಿಭಿಃ ಸಮಂ ಕತಿಪಯೈಃ ಸೇವ್ಯಾಃ ಸಿತಾಂಶೋ ಕರಾಃ
ಕೇಷಾಂಚಿತ್ಸುಖಯನ್ತಿ ಧನ್ಯಹೃದಯಂ ಚೈತ್ರೇ ವಿಚಿತ್ರಾಃ ಕ್ಷಪಾಃ ॥ 39 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಪಾನ್ಥಸ್ತ್ರೀವಿರಹಾಗ್ನಿತೀವ್ರತರತಾಮಾತನ್ವತೀ ಮಂಜರೀ
ಮಾಕನ್ದೇಷು ಪಿಕಾಂಗನಾಭಿರಧುನಾ ಸೋತ್ಕಂಠಮಾಲೋಕ್ಯತೇ ॥

ಅಪ್ಯೇತೇ ನವಪಾಟಲೀಪರಿಮಲಪ್ರಾಗ್ಭಾರಪಾಟಚ್ಚರಾ
ವಾನ್ತಿ ಕ್ಲಾನ್ತಿವಿತಾನತಾನವಕೃತಃ ಶ್ರೀಖಂಡಶೈಲಾನಿಲಾಃ ॥40 ॥

ಆರ್ಯಾ

ಪ್ರಿಯಪುರತೋ ಯುವತೀನಾಂ ತಾವತ್ಪದಮಾತನೋತಿ ಹೃದಿ ಮಾನಃ ।
ಭವತಿ ನ ಯಾವಚ್ಚನ್ದನತರುಸುರಭಿರ್ನಿರ್ಮಲಃ ಪವನಃ ॥ 41 ॥

ಆರ್ಯಾ

ಸಹಕಾರಕುಸುಮಕೇಸರನಿಕರಭರಾಮೋದಮೂರ್ಚ್ಛಿತದಿಗನ್ತೇ ।
ಮಧುರಮಧುವಿಧುರಮಧುಪೇ ಮಧೌ ಭವೇತ್ಕಸ್ಯ ನೋತ್ಕಂಠಾ ॥ 42 ॥

ವಸನ್ತತಿಲಕಾ

ಅಚ್ಛಾಚ್ಛಚನ್ದನರಸಾರ್ದ್ರಕರಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೋ
ಧಾರಾಗೃಹಾಣಿ ಕುಸುಮಾನಿ ಚ ಕೌಮುದೀ ಚ ॥

ಮನ್ದೋ ಮರುತ್ಸುಮನಸಃ ಶುಚಿ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠಂ
ಗ್ರೀಷ್ಮೇ ಮದಂ ಚ ಮದನಂ ಚ ವಿವರ್ಧಯನ್ತಿ ॥ 43 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾ ವ್ಯಜನಪವನಶ್ಚನ್ದ್ರಕಿರಣಾಃ
ಪರಾಗಃ ಕಾಸಾರೋ ಮಲಯಜರಸಃ ಸೀಧು ವಿಶದಮ್ ॥

ಶುಚಿಃ ಸೌಧೋತ್ಸಂಗಃ ಪ್ರತನು ವಸನಂ ಪಂಕಜದೃಶೋ
ನಿದಾಧಾರ್ತಾ ಹ್ಯೇತತ್ಸುಖಮುಪಲಭನ್ತೇ ಸುಕೃತಿನಃ ॥ 44 ॥

ದೋಧಕ

ತರುಣೀವೈಷೋಹೀಪಿತಕಾಮಾ ವಿಕಸಿತಜಾತೀಪುಷ್ಪಸುಗನ್ಧಿಃ ।
ಉನ್ನತಪೀನಪಯೋಧರಭಾರಾ ಪ್ರಾವೃಟ್ ಕುರುತೇ ಕಸ್ಯ ನ ಹರ್ಷಮ್ ? ॥ 45 ॥

ಮಾಲಿನೀ

ವಿಯದುಪಚಿತಮೇಘಂ ಭೂಮಯಃ ಕನ್ದಲಿನ್ಯೋ
ನವಕುಟಜಕದಮ್ಬಾಮೋದಿನೋ ಗನ್ಧವಾಹಾಃ ॥

ಶಿಖಿಕುಲಕಲಕೇಕಾರಾವರಮ್ಯಾ ವನಾನ್ತಾಃ
ಸುಖಿನಮಸುಖಿನಂ ವಾ ಸರ್ವಮುತ್ಕಂಠಯನ್ತಿ ॥ 46 ॥

ಆರ್ಯಾ

ಉಪರಿ ಘನಂ ಘನಪಟಲಂ ತಿರ್ಯಗ್ಗಿರಯೋಽಪಿ ನರ್ತಿತಮಯೂರಾಃ ।
ಕ್ಷಿತಿರಪಿ ಕನ್ದಲಧವಲಾ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪಥಿಕಃ ಕ್ವ ಯಾಪಯತು ? ॥ 47 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಇತೋ ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲೀವಿಲಸಿತಮಿತಃ ಕೇತಕಿತರೋಃ
ಸ್ಫುರದ್ಗನ್ಧಃ ಪ್ರೋದ್ಯಜ್ಜಲದನಿನದಸ್ಫೂರ್ಜಿತಮಿತಃ ॥

ಇತಃ ಕೇಕೀಕ್ರಿಡಾಕಲಕಲರವಃ ಪಕ್ಷ್ಮಲದೃಶಾಂ
ಕಥಂ ಯಾಸ್ಯನ್ತ್ಯೇತೇ ವಿರಹದಿವಸಾಃ ಸಮ್ಭೃತರಸಾಃ ? ॥ 48 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಅಸೂಚೀಸಂಚಾರೇ ತಮಸಿ ನಭಸಿ ಪ್ರೌಢಜಲದ
ಧ್ವನಿಪ್ರಾಯೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಪತತಿ ದೃಶದಾಂ ನೀರನಿಚಯೇ ॥

ಇದಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯಾಃ ಕನಕಕಮನೀಯಂ ವಿಲಸಿತಂ
ಮುದಂ ಚ ಗ್ಲಾನಿಂ ಚ ಪ್ರಥಯತಿ ಪಥಿಷ್ವೇವ ಸುದೃಶಾಮ್ ॥ 49 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಆಸಾರೇಷು ನ ಹರ್ಮ್ಯತಃ ಪ್ರಿತತಮೈರ್ಯಾತುಂ ಯದಾ ಶಕ್ಯತೇ
ಶೀತೋತ್ಕಮ್ಪನಿಮಿತ್ತಮಾಯತದೃಶಾ ಗಾಢಂ ಸಮಾಲಿಂಗ್ಯತೇ ॥

ಜಾತಾಃ ಶೀಕರಶೀತಲಾಶ್ಚ ಮರುತಶ್ಚಾತ್ಯನ್ತಖೇದಚ್ಛಿದೋ
ಧನ್ಯಾನಾಂ ಬತ ದುರ್ಸಿನಂ ಸುದಿನತಾಂ ಯಾತಿ ಪ್ರಿಯಾಸಂಗಮೇ ॥ 50 ॥

ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ಅರ್ಧಂ ನೀತ್ವಾ ನಿಶಾಯಾಃ ಸರಭಸಸುರತಾಯಾಸಖಿನ್ನಶ್ಲಥಾಂಗಃ
ಪ್ರೋದ್ಭೂತಾಸಹ್ಯತೃಷ್ಣೋ ಮಧುಮದನಿರತೋ ಹರ್ಮ್ಯಪೃಷ್ಠೇ ವಿವಿಕ್ತೇ ॥

ಸಮ್ಭೋಗಾಕ್ಲಾನ್ತಕಾನ್ತಾಶಿಥಿಲಭುಜಲತಾಽಽವರ್ಜಿತಂ ಕರ್ಕರೀತೋ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿನ್ನಾಚ್ಛಧಾರಂ ನ ಪಿಬತಿ ಸಲಿಲಂ ಶಾರದಂ ಮಂದಭಾಗ್ಯಃ ॥ 51 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಹೇಮನ್ತೇ ದಧಿದುಗ್ಧಸರ್ಪಿರಶನಾ ಮಾಂಜಿಷ್ಠವಾಸೋಭೃತಃ
ಕಾಶ್ಮೀರದ್ರವಸಾನ್ದ್ರದಿಗ್ಧವಪುಷಃ ಖಿನ್ನಾ ವಿಚಿತ್ರೈ ರತೈಃ ॥

ಪೀನೋರುಸ್ತನಕಾಮಿನೀಜನಕೃತಾಶ್ಲೇಷಾ ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರೇ
ತಾಮ್ಬೂಲೀದಲಪೂಗಪೂರಿತಮುಖಾ ಧನ್ಯಾಃ ಸುಖಂ ಶೇರತೇ ॥ 52 ॥

ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಪ್ರೌಢಪ್ರಿಯಂಗುದ್ಯುತಿಭೃತಿ ವಿದಲತ್ಕುನ್ದಮಾದ್ಯದ್ದ್ವಿರೇಫೇ
ಕಾಲೇ ಪ್ರಾಲೇಯವಾತಪ್ರಚಲವಿಕಸಿತೋದ್ದಾಮಮನ್ದಾರದಾಮ್ನಿ ॥

ಯೇಷಾಂ ನೋ ಕಂಠಲಗ್ನಾ ಕ್ಷಣಮಪಿ ತುಹಿನಕ್ಷೋದದಕ್ಷಾ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ
ತೇಷಾಮಾಯಾಮಯಾಮಾ ಯಮಸದನಸಮಾ ಯಾಮಿನೀ ಯಾತಿ ಯೂನಾಮ್ ॥ 53 ॥

%ಸ್ ಶಿಶಿರಋತು
ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ಚುಮ್ಬನ್ತೋ ಗಂಡಭಿತ್ತೀರಲಕವತಿ ಮುಖೇ ಸೀತ್ಕೃತಾನ್ಯಾದಧಾನಾ
ವಕ್ಷಃಸೂತ್ಕಂಚುಕೇಷು ಸ್ತನಭರಪುಲಕೋದ್ಭೇದಮಾಪಾದಯನ್ತಃ ॥

ಊರೂನಾಕಮ್ಪಯನ್ತಃ ಪೃಥುಜಘನತಟಾತ್ಸ್ರಂಸಯನ್ತೋಂಽಶುಕಾನಿ
ವ್ಯಕ್ತಂ ಕಾನ್ತಾಜನಾನಾಂ ವಿಟಚರಿತಕೃತಃ ಶೈಶಿರಾ ವಾನ್ತಿ ವಾತಾಃ ॥ 54 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಕೇಶಾನಾಕುಲಯನ್ ದೃಶೋ ಮುಕುಲಯನ್ ವಾಸೋ ಬಲಾದಾಕ್ಷಿಪನ್
ಆತನ್ವನ್ ಪುಲಕೋದ್ಗಮಂ ಪ್ರಕಟಯನ್ನಾವೇಗಕಮ್ಪಂ ಗತೈಃ ॥

ವಾರಂವಾರಮುದಾರಸೀತ್ಕೃತಕೃತೋ ದನ್ತಚ್ಛದಾನ್ಪೀಡಯನ್
ಪ್ರಾಯಃ ಶೈಶಿರ ಏಷ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ಮರುತ್ಕಾನ್ತಾಸು ಕಾನ್ತಾಯತೇ ॥ 55 ॥

ಉಪಜಾತಿ

ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವಿಶ್ರಮ್ಯ ವನದ್ರುಮಾಣಾಂ ಛಾಯಾಸು ತನ್ವೀ ವಿಚಚಾರ ಕಾಚಿತ್ ।
ಸ್ತನೋತ್ತರೀಯೇಣ ಕರೋದ್ಧೃತೇನ ನಿವಾರಯನ್ತೀ ಶಶಿನೋ ಮಯೂಖಾನ್ ॥ 56 ॥

ಹರಿಣೀ

ಪ್ರಣಯಮಧುರಾಃ ಪ್ರೇಮೋದ್ಗಾಢಾ ರಸಾದಲಸಾಸ್ತತೋ
ಭಣಿತಿಮಧುರಾ ಮುಗ್ಧಪ್ರಾಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಸಮ್ಮದಾಃ ॥

ಪ್ರಕೃತಿಸುಭಗಾ ವಿಶ್ರಮ್ಭಾರ್ಹಾಃ ಸ್ಮರೋದಯದಾಯಿನೋ
ರಹಸಿ ಕಿಮಪಿ ಸ್ವೈರಾಲಾಪಾ ಹರನ್ತಿ ಮೃಗೀದೃಶಾಮ್ ॥ 57 ॥

ಉಪಜಾತಿ

ಅದರ್ಶನೇ ದರ್ಶನಮಾತ್ರಕಾಮಾ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪರಿಷ್ವಂಗಸುಖೈಕಲೋಲಾಃ ॥

ಆಲಿಂಗಿತಾಯಾಂ ಪುನರಾಯತಾಕ್ಷ್ಯಾಂ
ಆಶಾಸ್ಮಹೇ ವಿಗ್ರಹಯೋರಭೇದಮ್ ॥ 58 ॥

ರಥೋದ್ಧತಾ

ಮಾಲತೀ ಶಿರಸಿ ಜೃಮ್ಭಣೋನ್ಮುಖೀ
ಚನ್ದನಂ ವಪುಷಿ ಕುಂಕುಮಾನ್ವಿತಮ್ ॥

ವಕ್ಷಸಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ಮನೋಹರಾ
ಸ್ವರ್ಗ ಏವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಆಗತಃ ॥ 59 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಪ್ರಾಙ್ಮಾಮೇತಿ ಮನಾಗನಾಗತರಸಂ ಜಾತಾಭಿಲಾಷಾಂ ತತಃ
ಸವ್ರೀಡಂ ತದನು ಶ್ಲಥೀಕೃತತನು ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಪುನಃ ॥

ಪ್ರೇಮಾರ್ದ್ರಂ ಸ್ಪೃಹಣೀಯನಿರ್ಭರರಹಃಕ್ರೀಡಾಪ್ರಗಲ್ಭಂ ತತೋ
ನಿಃಶಂಕಾಂಗವಿಕರ್ಷಣಾಧಿಕಸುಖಂ ರಮ್ಯಂ ಕುಲಸ್ತ್ರೀರತಮ್ ॥ 60 ॥

ಮಾಲಿನೀ

ಉರಸಿ ನಿಪತಿತಾನಾಂ ಸ್ರಸ್ತಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕಾನಾಂ
ಮುಕುಲಿತನಯನಾನಾಂ ಕಿಂಚಿದುನ್ಮೀಲಿತಾನಾಮ್ ॥

ಉಪರಿಸುರತಖೇದಸ್ವಿನ್ನಗಂಡಸ್ಥಲೀನಾಂ
ಅಧರಮಧು ವಧೂನಾಂ ಭಾಗ್ಯವನ್ತಃ ಪಿಬನ್ತಿ ॥ 61 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಉನ್ಮತ್ತಪ್ರೇಮಸಂರಮ್ಭಾದಾರಭನ್ತೇ ಯದಂಗನಾಃ ॥

ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೂಹಮಾಧಾತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಪಿ ಖಲು ಕಾತರಃ ॥ 62 ॥

ಆರ್ಯಾ

ಆಮೀಲಿತನಯನಾನಾಂ ಯತ್ಸುರತರಸೋಽನು ಸಂವಿದಂ ಭಾತಿ ।
ಮಿಥುನೈರ್ಮಿಥೋಽವಧಾರಿತಮವಿತಥಮಿದಮೇವ ಕಾಮನಿರ್ವಹಣಮ್ ॥ 63 ॥

ವಸಂತತಿಲಕಾ

ಮತ್ತೇಭಕುಮ್ಭಪರಿಣಾಹಿನಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ದ್ರೇ
ಕಾನ್ತಾಪಯೋಧರತಟೇ ರಸಖೇದಖಿನ್ನಃ ॥

ವಕ್ಷೋ ನಿಧಾಯ ಭುಜಪಂಜರಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ಧನ್ಯಃ ಕ್ಷಪಾಂ ಕ್ಷಪಯತಿ ಕ್ಷಣಲಬ್ಧನಿದ್ರಃ ॥ 64 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಏತತ್ಕಾಮಫಲಂ ಲೋಕೇ ಯದ್ದ್ವಯೋರೇಕಚಿತ್ತತಾ ।
ಅನ್ಯಚಿತ್ತಕೃತೇ ಕಾಮೇ ಶವಯೋರೇವ ಸಂಗಮಃ ॥ 65 ॥

ಶಾಲಿನೀ

ಏಕೋ ದೇವಃ ಕೇಶವೋ ವಾ ಶಿವೋ ವಾ ಹ್ಯೇಕಂ ಮಿತ್ರಂ ಭೂಪತಿರ್ವಾ ಯತಿರ್ವಾ ।
ಏಕೋ ವಾಸಃ ಪತ್ತನೇ ವಾ ವನೇ ವಾ ಹ್ಯೇಕಾ ಭಾರ್ಯಾ ಸುಂದರೀ ವಾ ದರೀ ವಾ ॥ 65-ಅ ॥

ಉಪಜಾತಿ

ಮಾತ್ಸರ್ಯಮುತ್ಸಾರ್ಯ ವಿಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಯಾಃ ಸಮರ್ಯಾದಮಿದಂ ವದನ್ತು ॥

ಸೇವ್ಯಾ ನಿತಮ್ಬಾಃ ಕಿಮು ಭೂಧರಣಾಮುತ ಸ್ಮರಸ್ಮೇರವಿಲಾಸಿನೀನಾಮ್ ॥ 66 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಆವಾಸಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಗಾಂಗೇ ಪಾಪವಾರಿಣಿ ವಾರಿಣಿ ।
ಸ್ತನಮಧ್ಯೇ ತರುಣ್ಯಾ ವಾ ಮನೋಹಾರಿಣಿ ಹಾರಿಣಿ ॥ 67 ॥

ಮಾಲಿನೀ

ದಿಶಃ ವನಹರಿಣೀಭ್ಯಃ ಸ್ನಿಗ್ಧವಂಶಚ್ಛವೀನಾಂ
ಕವಲಮುಪಲಕೋಟಿಚ್ಛಿನ್ನಮೂಲಂ ಕುಶಾನಾಮ್ ॥

ಶುಕಯುವತಿಕಪೋಲಾಪಾಂಡು ತಾಮ್ಬೂಲವಲ್ಲೀ-
ದಲಮರೂಣನಖಾಗ್ರೈಃ ಪಾಟಿತಂ ವಾ ವಧೂಭ್ಯಃ ॥ 69 ॥

ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ಸಂಸಾರೇಽಸ್ಮಿನ್ನಸಾರೇ ಪರಿಣತಿತರಲೇ ದ್ವೇ ಗತೀ ಪಂಡಿತಾನಾಂ
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾಮೃತಾಮ್ಭಃಪ್ಲವಲುಲಿತಧಿಯಾಂ ಯಾತು ಕಾಲಃ ಕಥಂಚಿತ್ ॥

ನೋಚೇನ್ಮುಗ್ಧಾಂಗನಾನಾಂ ಸ್ತನಜಘನಭರಾಭೋಗಸಮ್ಭೋಗಿನೀನಾಂ
ಸ್ಥೂಲೋಪಸ್ಥಸ್ಥಲೀಷು ಸ್ಥಗಿತಕರತಲಸ್ಪರ್ಶಲೋಲೋದ್ಯತಾನಾಮ್ ॥ 70 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಭವನ್ತೋ ವೇದಾನ್ತಪ್ರಣಿಹಿತಧಿಯಾಮಾಪ್ತಗುರವೋ
ವಿಶಿತ್ರಾಲಾಪಾನಾಂ ವಯಮಪಿ ಕವೀನಾಮನುಚರಾಃ ॥

ತಥಾಪ್ಯೇತದ್ ಬ್ರೂಮೋ ನ ಹಿ ಪರಹಿತಾತ್ಪುಣ್ಯಮಧಿಕಂ
ನ ಚಾಸ್ಮಿನ್ಸಂಸಾರೇ ಕುವಲಯದೃಶೋ ರಮ್ಯಮಪರಮ್ ॥ 71 ॥

ಮಾಲಿನೀ

ಕಿಮಿಹ ಬಹುಭಿರುಕ್ತೈರ್ಯುಕ್ತಿಶೂನ್ಯೈಃ ಪ್ರಲಾಪೈಃ
ದ್ವಯಮಿಹ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಸರ್ವದಾ ಸೇವನೀಯಮ್ ॥

ಅಭಿನವಮದಲೀಲಾಲಾಲಸಂ ಸುಂದರೀಣಾಂ
ಸ್ತನಭರಪರಿಖಿನ್ನಂ ಯೌವನಂ ವ ವನಂ ವಾ ॥ 72 ॥

ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ರಾಗಸ್ಯಾಗಾರಮೇಕಂ ನರಕಶತಮಹಾದುಃಖಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಹೇತುಃ
ಮೋಹಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಬೀಜಂ ಜಲಧರಪಟಲಂ ಜ್ಞಾನತಾರಾಧಿಪಸ್ಯ ॥

ಕನ್ದರ್ಪಸ್ಯೈಕಮಿತ್ರಂ ಪ್ರಕಟಿತವಿವಿಧಸ್ಪಷ್ಟದೋಷಪ್ರಬನ್ಧಂ
ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ನ ಹ್ಯನರ್ಥವ್ರಜಕುಲಭವನಂ ಯೌವನಾದನ್ಯದಸ್ತಿ ॥ 73 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಶೃಂಗಾರದ್ರುಮನೀರದೇ ಪ್ರಸೃಮರಕ್ರೀಡಾರಸ ಸ್ರೋತಸಿ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪ್ರಿಯಬಾನ್ಧವೇ ಚತುರತಾಮುಕ್ತಾಫಲೋದನ್ವತಿ ॥

ತನ್ವೀನೇತ್ರಚಕೋರಪಾರ್ವಣವಿಧೌ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಧೌ
ಧನ್ಯಃ ಕೋಽಪಿ ನ ವಿಕ್ರಿಯಾಂ ಕಲಯತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ನವೇ ಯೌವನೇ ॥ 74 ॥

ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ರಾಜಂಸ್ತೃಷ್ಣಾಮ್ಬುರಾಶೇರ್ನ ಹಿ ಜಗತಿ ಗತಃ ಕಶ್ಚಿದೇವಾವಸಾನಂ
ಕೋ ವಾರ್ಥೋಽರ್ಥೈ ಪ್ರಭೂತೈಃ ಸ್ವವಪುಷಿ ಗಲಿತೇ ಯೌವನೇ ಸಾನುರಾಗೇ ॥

ಗಚ್ಛಾಮಃ ಸದ್ಮ ತಾವದ್ವಿಕಸಿತಕುಮುದೇನ್ದೀವರಾಲೋಕಿನೀನಾಂ
ಯಾವಚ್ಚಾಕ್ರಮ್ಯ ರೂಪಂ ಝಟಿನಿ ನ ಜರಯಾ ಲುಪ್ಯತೇ ಪ್ರೇಯಸೀನಾಮ್ ॥ 75 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಜಾನ್ತ್ಯನ್ಧಾಯ ಚ ದುರ್ಮುಖಾಯ ಚ ಜರಾಜೀರ್ಣಾಖಿಲಾಂಗಾಯ ಚ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಯ ಚ ದುಷ್ಕುಲಾಯ ಚ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಾಭಿಭೂತಾಯ ಚ ॥

ಯಚ್ಛನ್ತೀಷು ಮನೋಹರಂ ನಿಜವಪುರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಲವಾಕಾಂಕ್ಷಯಾ
ಪಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಷು ವಿವೇಕಕಲ್ಪಲತಿಕಾಶಸ್ತ್ರೀಷು ರಜ್ಯೇತ ಕಃ ? ॥ 76 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ವೇಶ್ಯಾಽಸೌ ಮದನಜ್ವಾಲಾ ರೂಪೇನ್ಧನವಿವರ್ಧಿತಾ ।
ಕಾಮಿಭಿರ್ಯತ್ರ ಹೂಯನ್ತೇ ಯೌವನಾನಿ ಧನಾನಿ ಚ ॥ 77 ॥

ಆರ್ಯಾ

ಕಶ್ಚುಮ್ಬತಿ ಕುಲಪುರುಷೋ ವೇಶ್ಯಾಧರಪಲ್ಲವಂ ಮನೋಜ್ಞಮಪಿ ।
ಚಾರಭಟಚೌರಚೇಟಕನಟವಿಟನಿಷ್ಠೀವನಶರಾವಮ್ ? ॥ 78

ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ಸಂಸಾರೇಽಸ್ಮಿನ್ನಸಾರೇ ಕುನೃಪತಿಭವನದ್ವಾರಸೇವಾವಲಮ್ಬ
ವ್ಯಾಸಂಗಧ್ವಸ್ತಧೈರ್ಯಂ ಕಥಮಮಲಧಿಯೋ ಮಾನಸಂ ಸಂವಿದಧ್ಯು: ? ॥

ಯದ್ಯೇತಾಃ ಪ್ರೋದ್ಯದಿನ್ದುದ್ಯುತಿನಿ ವಯಭೃತೋ ನ ಸ್ಯುರಮ್ಭೋಜನೇತ್ರಾಃ
ಪ್ರೇಂಖತ್ಕಾಂಚೀಕಲಾಪಾಃ ಸ್ತನಭರವಿನಮನ್ಮಧ್ಯಭಾಜಸ್ತರುಣ್ಯಃ ? ॥ 79 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಸಿದ್ಧಾಧ್ಯಾಸಿತಕನ್ದರೇ ಹರವೃಷಸ್ಕನ್ಧಾವರುಗ್ಣದ್ರುಮೇ
ಗಂಗಾಧೌತಶಿಲಾತಲೇ ಹಿಮವತಃ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತೇ ಶ್ರೇಯಸಿ ॥

ಕಃ ಕುರ್ವೀತ ಶಿರಃ ಪ್ರಮಾಣಮಲಿನಂ ಮ್ಲಾನಂ ಮನಸ್ವೀ ಜನೋ
ಯದ್ವಿತ್ರಸ್ತರಕುರಂಗಶಾವನಯನಾ ನ ಸ್ಯುಃ ಸ್ಮರಾಸ್ತ್ರಂ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ॥ 80 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಸಂಸಾರೋದಧಿನಿಸ್ತಾರ ಪದವೀ ನ ದವೀಯಸೀ ।
ಅನ್ತರಾ ದುಸ್ತರಾ ನ ಸ್ಯುರ್ಯದಿ ರೇ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾ ॥ 81 ॥

ಇಂದ್ರವಜ್ರಾ

ಸತ್ಯಂ ಜನಾ ವಚ್ಮಿ ನ ಪಕ್ಷಪಾತಾಲ್ಲೋಕೇಷು ಸಪ್ತಸ್ವಪಿ ತಥ್ಯಮೇತತ್ ।
ನಾನ್ಯನ್ಮನೋಹಾರಿ ನಿತಮ್ಬಿನೀಭ್ಯೋ ದುಃಖೈಕಹೇತುರ್ನ ಚ ಕಶ್ಚಿದನ್ಯಃ ॥ 82 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಕಾನ್ತೇತ್ಯುತ್ಪಲಲೋಚನೇತಿ ವಿಪುಲಶ್ರೋಣೀಭರೇತ್ಯುತ್ಸುಕಃ
ಪೀನೋತ್ತುಂಗಪಯೋಧರೇತಿ ಸುಮುಖಾಮ್ಭೋಜೇತಿ ಸುಭ್ರೂರಿತಿ ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾದ್ಯತಿ ಮೋದತೇಽಭಿರಮತೇ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ ವಿದ್ವಾನಪಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಶುಚಿಭಸ್ತ್ರಿಕಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮಹೋ ಮೋಹಸ್ಯ ದುಶ್ಚೇಷ್ಟಿತಮ್ ! ॥ 83 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಸ್ಮೃತಾ ಭವತಿ ತಾಪಾಯ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚೋನ್ಮಾದವರ್ಧಿನೀ ।
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಭವತಿ ಮೋಹಾಯ ! ಸಾ ನಾಮ ದಯಿತಾ ಕಥಮ್ ? ॥ 84 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ತಾವದೇವಾಮೃತಮಯೀ ಯಾವಲ್ಲೋಚನಗೋಚರಾ ।
ಚಕ್ಷುಃಪಥಾದತೀತಾ ತು ವಿಷಾದಪ್ಯತಿರಿಚ್ಯತೇ ॥ 85 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ನಾಮೃತಂ ನ ವಿಷಂ ಕಿಂಚಿದೇಕಾಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನಿತಮ್ಬಿನೀಮ್ ।
ಸೈವಾಮೃತರುತಾ ರಕ್ತಾ ವಿರಕ್ತಾ ವಿಷವಲ್ಲರೀ ॥ 86 ॥

ಸ್ರಗ್ಧರಾ

ಆವರ್ತಃ ಸಂಶಯಾನಾಮವಿನಯಭವನಂ ಪತ್ತನಂ ಸಾಹಸಾನಾಂ
ದೋಷಾಣಾಂ ಸಂವಿಧಾನಂ ಕಪಟಶತಮಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರಮಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಮ್ ॥

ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಸ್ಯ ವಿಘ್ನೌ ನರಕಪುರಮುಖಂ ಸರ್ವಮಾಯಾಕರಂಡಂ
ಸ್ತ್ರೀಯನ್ತ್ರಂ ಕೇನ ಸೃಷ್ಟಂ ವಿಷಮಮೃತಮಯಂ ಪ್ರಾಣಿಲೋಕಸ್ಯ ಪಾಶಃ ॥ 87 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ನೋ ಸತ್ಯೇನ ಮೃಗಾಂಕ ಏಷ ವದನೀಭೂತೋ ನ ಚೇನ್ದೀವರ-
ದ್ವನ್ದ್ವಂ ಲೋಚನತಾಂ ಗತಂ ನ ಕನಕೈರಪ್ಯಂಗಯಷ್ಟಿಃ ಕೃತಾ ॥

ಕಿಂ ತ್ವೇವಂ ಕವಿಭಿಃ ಪ್ರತಾರಿತಮನಾಸ್ತತ್ತ್ವಂ ವಿಜಾನನ್ನಪಿ
ತ್ವಙ್ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಯಂ ವಪುರ್ಮೃಗದೃಶಾಂ ಮನ್ದೋ ಜನಃ ಸೇವತೇ ॥ 88 ॥

ಉಪಜಾತಿ

ಲೀಲಾವತೀನಾಂ ಸಹಜಾ ವಿಲಾಸಾಸ್ತ ಏವ ಮೂಢಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸ್ಫುರನ್ತಿ ॥

ರಾಗೋ ನಲಿನ್ಯಾ ಹಿ ನಿಸರ್ಗಸಿದ್ಧಸ್ತತ್ರ ಭ್ರಮತ್ಯೇವ ವೃಥಾ ಷಡಂಘ್ರಿಃ ॥ 89 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಯದೇತತ್ಪೂರ್ಣೇನ್ದುದ್ಯುತಿಹರಮುದಾರಾಕೃತಿವರಂ
ಮುಖಾಬ್ಜಂ ತನ್ವಂಗ್ಯಾಃ ಕಿಲ ವಸತಿ ತತ್ರಾಧರಮಧು ॥

ಇದಂ ತತ್ಕಿಮ್ಪಾಕದ್ರುಮಫಲಮಿವಾತೀವ ವಿರಸಂ
ವ್ಯತೀತೇಽಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ವಿಷಮಿವ ಭವಿಷ್ಯತ್ಯಸುಖದಮ್ ॥ 90 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಹೃದಯಂ ಯಥೈವ ವದನಂ ಯದ್ದರ್ಪಣಾನ್ತರ್ಗತಂ
ಭಾವಃ ಪರ್ವತಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾರ್ಗವಿಷಮಃ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ ॥

ಚಿತ್ತಂ ಪುಷ್ಕರಪತ್ರತೋಯತರಲಂ ವಿದ್ವದ್ಭಿರಾಶಂಸಿತಂ
ನಾರೀ ನಾಮ ವಿಷಾಂಕುರೈರಿವ ಲತಾ ದೋಷೈಃ ಸಮಂ ವರ್ಧಿತಾ ॥ 91 ॥

ಅನುಷ್ಟುಭ್

ಜಲ್ಪನ್ತಿ ಸಾರ್ಧಮನ್ಯೇನ ಪಶ್ಯನ್ತ್ಯನ್ಯಂ ಸವಿಭ್ರಮಮ್ ।
ಹೃದ್ಗತಂ ಚಿನ್ತಯನ್ತ್ಯನ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಃ ಕೋ ನಾಮ ಯೋಷಿತಾಮ್ ? ॥ 92 ॥

ವೈತಾಲೀಯ

ಮಧು ತಿಷ್ಠತಿ ವಾಚಿ ಯೋಷಿತಾಂ ಹೃದಿ ಹಾಲಾಹಲಮೇವ ಕೇವಲಮ್ ।
ಅತ ಏವ ನಿಪೀಯತೇಽಧರೋ ಹೃದಯಂ ಮುಷ್ಟಿಭಿರೇವ ತಾಡ್ಯತೇ ॥ 93 ॥

ಮಾಲಿನೀ

ಇಹ ಹಿ ಮಧುರಗೀತಂ ನೃತ್ಯಮೇತದ್ರಸೋಽಯಂ
ಸ್ಫುರತಿ ಪರಿಮಲೋಽಸೌ ಸ್ಪರ್ಶ ಏಷ ಸ್ತನಾನಾಮ್ ।
ಇತಿ ಹತಪರಮಾರ್ಥೈರಿನ್ದ್ರಿಯೈರ್ಭಾಮ್ಯಮಾಣಃ
ಸ್ವಹಿತಕರಣದಕ್ಷೈಃ ಪಂಚಭಿರ್ವಂಚಿತೋಽಸಿ ॥ 94 ॥

ಮನ್ದಾಕ್ರಾನ್ತಾ

ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋಽಪಿ ಪ್ರಥಿತವಿನಯೋಽಪ್ಯಾತ್ಮಬೋಧೋಽಪಿ ಬಾಢಂ
ಸಂಸಾರೇಽಸ್ಮಿನ್ಭವತಿ ವಿರಲೋ ಭಾಜನಂ ಸದ್ಗತೀನಾಮ್ ॥

ಯೇನೈತಸ್ಮಿನ್ನಿರಯನಗರದ್ವಾರಮುದ್ಘಾಟಯನ್ತೀ
ವಾಮಾಕ್ಷೀಣಾಂ ಭವತಿ ಕುಟಿಲಾ ಭ್ರೂಲತಾ ಕುಂಚಿಕೇವ ॥ 95 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಉನ್ಮೀಲತ್ತ್ರಿವಲಿತರಂಗನಿಲಯಾ ಪ್ರೋತ್ತುಂಗಪೀನಸ್ತನ-
ದ್ವನ್ದ್ವೇನೋದ್ಯತಚಕ್ರವಾಕಮಿಥುನಾ ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಬುಜೋದ್ಭಾಸಿನೀ ॥

ಕಾನ್ತಾಕಾರಧರಾ ನದೀಯಮಭಿತಃ ಕ್ರೂರಾಶಯಾ ನೇಷ್ಯತೇ
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಜ್ಜನಂ ಯದಿ ತದಾ ದೂರೇಣ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ ॥ 96 ॥

ಹರಿಣೀ

ಅಪಸರ ಸಖೇ ದೂರಾದಸ್ಮಾತ್ಕಟಾಕ್ಷವಿಷಾನಲಾತ್
ಪ್ರಕೃತಿಕುಟಿಲಾದ್ಯೋಷಿತ್ಸರ್ಪಾದ್ವಿಲಾಸಫಣಾಭೃತಃ ॥

ಇತರಫಣಿನಾ ದಷ್ಟಃ ಶಕ್ಯಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಿತುಮೌಷಧೇ-
ಶ್ಚತುರವನಿತಾಭೋಗಿಗ್ರಸ್ತಂ ತ್ಯಜನ್ತಿ ಹಿ ಮನ್ತ್ರಿಣಃ ॥ 97 ॥

ಪುಷ್ಪಿತಾಗ್ರಾ

ಇದಮನುಚಿತಮಕ್ರಮಶ್ಚ ಪುಂಸಾಂ
ಯದಿಹ ಜರಾಸ್ವಪಿ ಮಾನ್ಮಥಾ ವಿಕಾರಾಃ ।
ಯದಪಿ ಚ ನ ಕೃತಂ ನಿತಮ್ಬಿನೀನಾಂ
ಸ್ತನಪತನಾವಧಿ ಜೀವಿತಂ ರತಂ ವಾ ॥ 98 ॥

ವಸನ್ತತಿಲಕಾ

ಧನ್ಯಾಸ್ತ ಏವ ತರಲಾಯತಲೋಚನಾನಾಂ
ತಾರುಣ್ಯದರ್ಪಘನಪೀನಪಯೋಧರಾಣಾಮ್ ॥

ಕ್ಷಾಮೋದರೋಪರಿಲಸತ್ತ್ರಿವಲೀಲತಾನಾಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಽಕೃತಿಂ ವಿಕೃತಿಮೇತಿ ಮನೋ ನ ಯೇಷಾಮ್ ॥ 99 ॥

ಆರ್ಯಾ

ವಿರಹೋಽಪಿ ಸಂಗಮಃ ಖಲು ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಗತಂ ಮನೋ ಯೇಷಾಮ್ ।
ಹೃದಯಮಪಿ ವಿಘಟ್ಟಿತಂ ಚೇತ್ಸಂಗೋ ವಿರಹಂ ವಿಶೇಷಯತಿ ॥ 100 ॥

ರಥೋದ್ಧತಾ

ಕಿಂ ಗತೇನ ಯದಿ ಸಾ ನ ಜೀವತಿ
ಪ್ರಾಣಿತಿ ಪ್ರಿಯತಮಾ ತಥಾಽಪಿ ಕಿಮ್ ॥

ಇತ್ಯುದೀರ್ಯ ನವಮೇಘದರ್ಶನೇ
ನ ಪ್ರಯಾತಿ ಪಥಿಕಃ ಸ್ವಮನ್ದಿರಮ್ ॥ 101 ॥

ಹರಿಣೀ

ವಿರಮತ ಬುಧಾ ಯೋಷಿತ್ಸಂಗಾತ್ ಸುಖಾತ್ಕ್ಷಣಭಂಗುರಾತ್
ಕುರುತ ಕರುಣಾಮೈತ್ರೀಪ್ರಜ್ಞಾವಧೂಜನಸಂಗಮಮ್ ॥

ನ ಖಲು ನರಕೇ ಹಾರಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಘನಸ್ತನಮಂಡಲಂ
ಶರಣಮಥವಾ ಶ್ರೋಣೀಬಿಮ್ಬಂ ರಣನ್ಮಣಿಮೇಖಲಮ್ ॥ 102 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಯದಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವ್ಯಸನವಶಯೋರಾತ್ಮಮನಸೋ-
ರವಿಚ್ಛಿನ್ನಾ ಮೈತ್ರೀ ಸ್ಫುರತಿ ಯಮಿನಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಮು ತೈಃ ॥

ಪ್ರಿಯಾಣಾಮಾಲಾಪೈರಧರಮಧುಭಿರ್ವಕ್ತ್ರವಿಧುಭಿಃ
ಸನಿಃಶ್ವಾಸಾಮೋದೈಃ ಸಕುಚಕಲಶಾಶ್ಲೇಷಸುರತೈಃ ? ॥ 103 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಸುಧಾಶುಭ್ರಂ ಧಾಮ ಸ್ಫುರದಮಲರಶ್ಮಿಃ ಶಶಧರಃ
ಪ್ರಿಯಾವಕ್ತ್ರಾಮ್ಭೋಜಂ ಮಲಯಜರಸಶ್ಚಾತಿಸುರಭಿಃ ॥

ಸ್ರಜೋ ಹೃದ್ಯಾಮೋದಾಸ್ತದಿದಮಖಿಲಂ ರಾಗಿಣಿ ಜನೇ
ಕರೋತ್ಯನ್ತಃಕ್ಷೋಭಂ ನ ತು ವಿಷಯಸಂಸರ್ಗವಿಮುಖೇ ॥ 104 ॥

ಮಂದಾಕ್ರಾನ್ತಾ

ಬಾಲೇ ಲೀಲಾಮುಕುಲಿತಮಮೀ ಸುಂದರಾ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಾಃ
ಕಿಂ ಕ್ಷಿಪ್ಯನ್ತೇ ವಿರಮ ವಿರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಏಷ ಶ್ರಮಸ್ತೇ ॥

ಸಮ್ಪ್ರತ್ಯನ್ತ್ಯೇ ವಯಸಿ ವಿರತಂ ಬಾಲ್ಯಮಾಸ್ಥಾ ವನಾನ್ತೇ
ಕ್ಷೀಣೋ ಮೋಹಸ್ತೃಣಮಿವ ಜಗಜ್ಜಾಲಮಾಲೋಕಯಾಮಃ ॥ 105 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಇಯಂ ಬಾಲಾ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯನವರತಮಿನ್ದೀವರದಲ-
ಪ್ರಭಾಚೋರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಕ್ಷಿಪತಿ ಕಿಮಭಿಪ್ರೇತಮನಯಾ ? ॥

ಗತೋ ಮೋಹೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ಮರಶಬರಬಾಣವ್ಯತಿಕರ-
ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಃ ಶಾಂತಾಸ್ತದಪಿ ನ ವರಾಕೀ ವಿರಮತಿ ॥ 106 ॥

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ

ಕಿಂ ಕನ್ದರ್ಪ ! ಶರಂ ಕದರ್ಥಯಸಿ ರೇ ಕೋದಂಡಝಂಕಾರಿತೈ ?
ರೇ ರೇ ಕೋಕಿಲ ಕೋಮಲಂ ಕಲರವಂ ಕಿಂ ವಾ ವೃಥಾ ಜಲ್ಪಸಿ ॥

ಮುಗ್ಧೇ ! ಸ್ನಿಗ್ಧವಿದಗ್ಧಮುಗ್ಧಮಧುರೈರ್ಲೋಲೈಃ ಕಟಾಕ್ಷೈರಲಂ
ಚೇತಃ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡಚರಣಧ್ಯಾನಾಮೃತೇ ವರ್ತತೇ ॥107 ॥

ಶಿಖರಿಣೀ

ಯದಾಽಽಸೀದಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಮರತಿಮಿರಸಂಚಾರಜನಿತಂ
ತದಾ ಸರ್ವಂ ನಾರೀಮಯಮಿದಮಶೇಷಂ ಜಗದಭೂತ್ ।
ಇದಾನೀಮಸ್ಮಾಕಂ ಪಟುತರವಿವೇಕಾಂಜನದೃಶಾಂ
ಸಮೀಭೂತಾ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಭುವನಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನುತೇ ॥ 108 ॥

ಭರ್ತೃಹರಿಕೃತ ಶತಕತ್ರಯೀ

Shringarashatak by Bhartrihari Lyrics in Kannada | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top