Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shringarashatak by Bhartrihari Lyrics in Punjabi | Hindu Shataka

Bhartrihari’s Shringara Ashatak Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼ਂਗਾਰਸ਼ਤਕਂ ਭਰ੍ਤਹਰਿਵਿਰਚਿਤਮ੍ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀ ॥

ਵਸਂਤਤਿਲਕਾ

ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੁਹਰਯੋ ਹਰਿਣੇਕ੍ਸ਼ਣਾਨਾਂ
ਯੇਨਾਕ੍ਰਿਯਨ੍ਤ ਸਤਤਂ ਗਹਕਰ੍ਮਦਾਸਾਃ ॥

ਵਾਚਾਮਗੋਚਰਚਰਿਤ੍ਰਵਿਚਿਤ੍ਰਿਤਾਯ
ਤਸ੍ਮੈ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਕੁਸੁਮਾਯੁਧਾਯ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਕ੍ਵਚਿਤ੍ਸੁਭ੍ਰੂਭਙ੍ਗੈਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਲਜ੍ਜਾਪਰਿਣਤੈਃ
ਕ੍ਵਚਿਦ੍ ਭੀਤਿਤ੍ਰਸ੍ਤੈਃ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਚ ਲੀਲਾਵਿਲਸਿਤੈਃ ॥

ਕੁਮਾਰੀਣਾਮੇਭਿਰ੍ਵਦਨਕਮਲੈਰ੍ਨੇਤ੍ਰਚਲਿਤੈਃ
ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਨੀਲਾਬ੍ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਕਰਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾ ਇਵ ਦਿਸ਼ਃ ॥ ੨ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਮੁਗ੍ਧੇ! ਧਾਨੁਸ਼੍ਕਤਾ ਕੇਯਮਪੂਰ੍ਵਾ ਤ੍ਵਯਿ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਯਯਾ ਵਿਧ੍ਯਸਿ ਚੇਤਾਂਸਿ ਗੁਣੈਰੇਵ ਨ ਸਾਯਕੈਃ ॥ ੩ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਅਨਾਘ੍ਰਾਤਂ ਪੁਸ਼੍ਪਂ; ਕਿਸਲਯਮਲੂਨਂ ਕਰਰੁਹੈ-
ਰਨਾਵਿਦ੍ਧਂ ਰਤ੍ਨਂ ਮਧੁ ਨਵਮਨਾਸ੍ਵਾਦਿਤਰਸਮ੍ ॥

ਅਖਣ੍ਡਂ ਪੁਣ੍ਯਾਨਾਂ ਫਲਮਿਵ ਚ ਤਦ੍ਰੂਪਮਨਘਂ
ਨ ਜਾਨੇ ਭੋਕ੍ਤਾਰਂ ਕਮਿਹ ਸਮੁਪਸ੍ਥਾਸ੍ਯਤਿ ਵਿਧਿਃ ॥ ੪ ॥

%ਏ Fਰੋਮ੍ ਸ਼ਾਕੁਨ੍ਤਲ
ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਸ੍ਮਿਤਂ ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ ਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਸਰਲਤਰਲੋ ਦਸ਼੍ਟਿਵਿਭਵਃ
ਪਰਿਸ੍ਪਨ੍ਦੋ ਵਾਚਾਮਭਿਨਵਵਿਲਾਸੋਕ੍ਤਿਸਰਸਃ ॥

ਗਤਾਨਾਮਾਰਮ੍ਭਃ ਕਿਸਲਯਿਤਲੀਲਾਪਰਿਕਰਃ
ਸ੍ਪਸ਼ਨ੍ਤ੍ਯਾਸ੍ਤਾਰੁਣ੍ਯਂ ਕਿਮਿਹ ਨ ਹਿ ਰਮ੍ਯਂ ਮਗਦਸ਼ਃ? ॥ ੫ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਵ੍ਯਾਦੀਰ੍ਘੇਣ ਚਲੇਨ ਵਕ੍ਰਗਤਿਨਾ ਤੇਜਸ੍ਵਿਨਾ ਭੋਗਿਨਾ
ਨੀਲਾਬ੍ਜਦ੍ਯੁਤਿਨਾऽਹਿਨਾ ਵਰਮਹਂ ਦਸ਼੍ਟੋ, ਨ ਤਚ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ॥

ਦਸ਼੍ਟੇ ਸਨ੍ਤਿ ਚਿਕਿਤ੍ਸਕਾ ਦਿਸ਼ਿ-ਦਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਿਨੋ
ਮੁਗ੍ਧਾਕ੍ਸ਼ੀਕ੍ਸ਼ਣਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਸ੍ਯ ਨ ਹਿ ਮੇ ਵੈਦ੍ਯੋ ਨ ਚਾਪ੍ਯੌਸ਼ਧਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਵਂਸ਼ਸ੍ਥ

ਸ੍ਮਿਤੇਨ ਭਾਵੇਨ ਚ ਲਜ੍ਜਯਾ ਭਿਯਾ
ਪਰਾਙ੍ਮੁਖੈਰਰ੍ਧਕਟਾਕ੍ਸ਼ਵੀਕ੍ਸ਼ਣੈਃ ॥

ਵਚੋਭਿਰੀਰ੍ਸ਼੍ਯਾਕਲਹੇਨ ਲੀਲਯਾ
ਸਮਸ੍ਤਭਾਵੈਃ ਖਲੁ ਬਨ੍ਧਨਂ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭ ॥

ਸ਼ਾਲਿਨੀ

ਭ੍ਰੂਚਾਤੁਰ੍ਯਾਕੁਞ੍ਚਿਤਾਕ੍ਸ਼ਾਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਃ
ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਾ ਵਾਚੋ ਲਜ੍ਜਿਤਾਸ਼੍ਚੈਵ ਹਾਸਾਃ ॥

ਲੀਲਾਮਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤਂ ਚ ਸ੍ਥਿਤਂ ਚ
ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਮੇਤਦ੍ ਭੂਸ਼ਣਂ ਚਾਯੁਧਂ ਚ ॥ ੮ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਡਮ੍ਬਿ ਪਙ੍ਕਜਪਰੀਹਾਸਕ੍ਸ਼ਮੇ ਲੋਚਨੇ
ਵਰ੍ਣਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਪਾਕਰਿਸ਼੍ਣੁਰਲਿਨੀਜਿਸ਼੍ਣੁਃ ਕਚਾਨਾਂ ਚਯਃ ॥

ਵਕ੍ਸ਼ੋਜਾਵਿਭਕੁਮ੍ਭਵਿਭ੍ਰਮਹਰੌ ਗੁਰ੍ਵੀ ਨਿਤਮ੍ਬਸ੍ਥਲੀ
ਵਾਚਾਂ ਹਾਰਿ ਚ ਮਾਰ੍ਦਵਂ ਯੁਵਤਿਸ਼ੁ ਸ੍ਵਾਭਾਵਿਕਂ ਮਣ੍ਡਨਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਵ੍ਯੇਸ਼ੁ ਕਿਮੁਤ੍ਤਮਂ ਮਗਦਸ਼ਃ ਪ੍ਰੇਮਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ ਮੁਖਂ
ਘ੍ਰਾਤਵ੍ਯੇਸ਼੍ਵਪਿ ਕਿਂ? ਤਦਾਸ੍ਯਪਵਨਃ, ਸ਼੍ਰਵ੍ਯੇਸ਼ੁ ਕਿਂ? ਤਦ੍ਵਚਃ ॥

ਕਿਂ ਸ੍ਵਾਦ੍ਯੇਸ਼ੁ? ਤਦੋਸ਼੍ਠਪਲ੍ਲਵਰਸਃ; ਸ੍ਪਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਕਿਂ ? ਤਦ੍ਵਪੁਃ
ਧ੍ਯੇਯਂ ਕਿਂ? ਨਵਯੌਵਨਂ ਸਹਦਯੈਃ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਤਦ੍ਵਿਭ੍ਰਮਾਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾ

ਏਤਾਸ਼੍ਚਲਦ੍ਵਲਯਸਂਹਤਿਮੇਖਲੋਤ੍ਥ
ਝਂਕਾਰਨੂਪੁਰਪਰਾਜਿਤਰਾਜਹਂਸ੍ਯਃ ॥

ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਿ ਕਸ੍ਯ ਨ ਮਨੋ ਵਿਵਸ਼ਂ ਤਰੁਣ੍ਯੋ
ਵਿਤ੍ਰਸ੍ਤਮੁਗ੍ਧਹਰਿਣੀਸਦਸ਼ੈਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੈਃ ॥ ੧੧ ॥

ਦੋਧਕ

ਕੁਙ੍ਕੁਮਪਙ੍ਕਕਲਙ੍ਕਿਤਦੇਹਾ ਗੌਰਪਯੋਧਰਕਮ੍ਪਿਤਹਾਰਾ ।
ਨੂਪੁਰਹਂਸਰਣਤ੍ਪਦਪਦ੍ਮਾ ਕਂ ਨ ਵਸ਼ੀਕੁਰੁਤੇ ਭੁਵਿ ਰਾਮਾ ? ॥ ੧੨ ॥

ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾ

ਨੂਨਂ ਹਿ ਤੇ ਕਵਿਵਰਾ ਵਿਪਰੀਤਬੋਧਾ
ਯੇ ਨਿਤ੍ਯਮਾਹੁਰਬਲਾ ਇਤਿ ਕਾਮਿਨੀਸ੍ਤਾਃ ॥

ਯਾਭਿਰ੍ਵਿਲੋਲਤਰਤਾਰਕਦਸ਼੍ਟਿਪਾਤੈਃ
ਸ਼ਕ੍ਰਾਦਯੋऽਪਿ ਵਿਜਿਤਾਸ੍ਤ੍ਵਬਲਾਃ ਕਥਂ ਤਾਃ ? ॥ ੧੩ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਨੂਨਮਾਜ੍ਞਾਕਰਸ੍ਤਸ੍ਯਾਃ ਸੁਭ੍ਰੁਵੋ ਮਕਰਧ੍ਵਜਃ ।
ਯਤਸ੍ਤਨ੍ਨੇਤ੍ਰਸਞ੍ਚਾਰਸੂਚਿਤੇਸ਼ੁ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ ॥ ੧੪ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਕੇਸ਼ਾਃ ਸਂਯਮਿਨਃ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰਪਿ ਪਰਂ ਪਾਰਂ ਗਤੇ ਲੋਚਨੇ
ਅਨ੍ਤਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਮਪਿ ਸ੍ਵਭਾਵਸ਼ੁਚਿਭਿਃ ਕੀਰ੍ਣਂ ਦ੍ਵਿਜਾਨਾਂ ਗਣੈਃ ॥

ਮੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸਤਤਾਧਿਵਾਸਰੁਚਿਰੌ ਵਕ੍ਸ਼ੋਜਕੁਮ੍ਭਾਵਿਮਾ
ਵਿਤ੍ਥਂ ਤਨ੍ਵਿ! ਵਪੁਃ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਮਪਿ ਤੇ ਕ੍ਸ਼ੋਭਂ ਕਰੋਤ੍ਯੇਵ ਨਃ ॥ ੧੫ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਸਤਿ ਪ੍ਰਦੀਪੇ ਸਤ੍ਯਗ੍ਨੌ ਸਤ੍ਸੁ ਨਾਨਾਮਣਿਸ਼੍ਵਪਿ ।
ਵਿਨਾ ਮੇ ਮਗਸ਼ਾਵਾਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਤਮੋਭੂਤਮਿਦਂ ਜਗਤ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਉਦ੍ਵਤ੍ਤਃ ਸ੍ਤਨਭਾਰ ਏਸ਼ ਤਰਲੇ ਨੇਤ੍ਰੇ ਚਲੇ ਭ੍ਰੂਲਤੇ
ਰਾਗਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤਮੋਸ਼੍ਠਪਲ੍ਲਵਮਿਦਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਨਾਮ ਵ੍ਯਥਾਮ੍ ॥

ਸੌਭਾਗ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਲਿਕੇਵ ਲਿਖਿਤਾ ਪੁਸ਼੍ਪਾਯੁਧੇਨ ਸ੍ਵਯਂ
ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾऽਪਿ ਕਰੋਤਿ ਤਾਪਮਧਿਕਂ ਰੋਮਾਵਲੀ ਕੇਨ ਸਾ ? ॥ ੧੭ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਮੁਖੇਨ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤੇਨ ਮਹਾਨੀਲੈਃ ਸ਼ਿਰੋਰੁਹੈਃ ।
ਪਾਣਿਭ੍ਯਾਂ ਪਦ੍ਮਰਾਗਾਭ੍ਯਾਂ ਰੇਜੇ ਰਤ੍ਨਮਯੀਵ ਸਾ ॥ ੧੮ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਗੁਰੁਣਾ ਸ੍ਤਨਭਾਰੇਣ ਮੁਖਚਨ੍ਦ੍ਰੇਣ ਭਾਸ੍ਵਤਾ ।
ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਾਭ੍ਯਾਂ ਪਾਦਾਭ੍ਯਾਂ ਰੇਜੇ ਗ੍ਰਹਮਯੀਵ ਸਾ ॥ ੧੯ ॥

ਵਸਂਤਤਿਲਕਾ

ਤਸ੍ਯਾਃ ਸ੍ਤਨੌ ਯਦਿ ਘਨੌ, ਜਘਨਂ ਚ ਹਾਰਿ
ਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਚ ਚਾਰੁ ਤਵ ਚਿਤ੍ਤ ਕਿਮਾਕੁਲਤ੍ਵਮ੍ ॥

ਪੁਣ੍ਯਂ ਕੁਰੁਸ਼੍ਵ ਯਦਿ ਤੇਸ਼ੁ ਤਵਾਸ੍ਤਿ ਵਾਞ੍ਛਾ
ਪੁਣ੍ਯੈਰ੍ਵਿਨਾ ਨ ਹਿ ਭਵਨ੍ਤਿ ਸਮੀਹਿਤਾਰ੍ਥਾਃ ॥ ੨੦ ॥

ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾ

ਸਮ੍ਮੋਹਯਨ੍ਤਿ ਮਦਯਨ੍ਤਿ ਵਿਡਮ੍ਬਯਨ੍ਤਿ
ਨਿਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਨ੍ਤਿ ਰਮਯਨ੍ਤਿ ਵਿਸ਼ਾਦਯਨ੍ਤਿ ॥

ਏਤਾਃ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਸਦਯਂ ਹਦਯਂ ਨਰਾਣਾਂ
ਕਿਂ ਨਾਮ ਵਾਮਨਯਨਾ ਨ ਸਮਾਚਰਨ੍ਤਿ ॥ ੨੧ ॥

ਰਤ੍ਥੋਦ੍ਧਤਾ

ਤਾਵਦੇਵ ਕਤਿਨਾਂ ਹਦਿ ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਯੇਸ਼ ਨਿਰ੍ਮਲਵਿਵੇਕਦੀਪਕਃ ।
ਯਾਵਦੇਵ ਨ ਕੁਰਙ੍ਗਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾਂ ਤਾਡ੍ਯਤੇ ਚਟੁਲਲੋਚਨਾਞ੍ਚਲੈਃ ॥ ੨੨ ॥

ਮਾਲਿਨੀ

ਵਚਸਿ ਭਵਤਿ ਸਙ੍ਗਤ੍ਯਾਗਮੁਦ੍ਦਿਸ਼੍ਯ ਵਾਰ੍ਤਾ
ਸ਼੍ਰੁਤਿਮੁਖਮੁਖਰਾਣਾਂ ਕੇਵਲਂ ਪਣ੍ਡਿਤਾਨਾਮ੍ ॥

ਜਘਨਮਰੁਣਰਤ੍ਨਗ੍ਰਨ੍ਥਿਕਾਞ੍ਚੀਕਲਾਪਂ
ਕੁਵਲਯਨਯਨਾਨਾਂ ਕੋ ਵਿਹਾਤੁਂ ਸਮਰ੍ਥਃ ? ॥ ੨੩ ॥

ਆਰ੍ਯਾ

ਸ੍ਵਪਰਪ੍ਰਤਾਰਕੋऽਸੌ ਨਿਨ੍ਦਤਿ ਯੋऽਲੀਕਪਣ੍ਡਿਤੋ ਯੁਵਤਿਮ੍ ।
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ਤਪਸੋऽਪਿ ਫਲਂ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਤਸ੍ਯਾਪਿ ਫਲਂ ਤਥਾਪ੍ਸਰਸਃ ॥ ੨੪ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਅਜਿਤਾਤ੍ਮਸੁ ਸਮ੍ਬਦ੍ਧਃ ਸਮਾਧਿਕਤਚਾਪਲਃ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਕੁਟਿਲਃ ਸ੍ਤਬ੍ਧੋ ਭ੍ਰੂਵਿਕ੍ਸ਼ੇਪਃ ਖਲਾਯਤੇ ॥ ੨੫ ॥

ਸ੍ਰਗ੍ਧਰਾ

ਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗੇ ਤਾਵਦਾਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰਭਵਤਿ ਚ ਨਰਸ੍ਤਾਵਦੇਵੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ
ਲਜ੍ਜਾਂ ਤਾਵਦ੍ਵਿਧਤ੍ਤੇ ਵਿਨਯਮਪਿ ਸਮਾਲਮ੍ਬਤੇ ਤਾਵਦੇਵ ॥

ਭ੍ਰੂਚਾਪਾਕਸ਼੍ਟਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸ਼੍ਰਵਣਪਥਗਤਾ ਨੀਲਪਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣ ਏਤੇ
ਯਾਵਲ੍ਲੀਲਾਵਤੀਨਾਂ ਹਦਿ ਨ ਧਤਿਮੁਸ਼ੋ ਦਸ਼੍ਟਿਬਾਣਾਃ ਪਤਨ੍ਤਿ ॥ ੨੬ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪਰਾਸ਼ਰਪ੍ਰਭਤਯੋ ਵਾਤਾਮ੍ਬੁਪਰ੍ਣਾਸ਼ਨਾਃ
ਤੇऽਪਿ ਸ੍ਤ੍ਰੀਮੁਖਪਙ੍ਕਜਂ ਸੁਲਲਿਤਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵੈਵ ਮੋਹਂ ਗਤਾਃ ॥

ਸ਼ਾਲ੍ਯਨ੍ਨਂ ਸਘਤਂ ਪਯੋਦਧਿਯੁਤਂ ਯੇ ਭੁਞ੍ਜਤੇ ਮਾਨਵਾਃ
ਤੇਸ਼ਾਮਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਨਿਗ੍ਰਹੋ ਯਦਿ ਭਵੇਦ੍ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਸ੍ਤਰੇਤ੍ਸਾਗਰਮ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਉਪਜਾਤਿ

ਸੁਧਾਮਯੋऽਪਿ ਕ੍ਸ਼ਯਰੋਗਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਾਸਾਗ੍ਰਮੁਕ੍ਤਾਫਲਕਚ੍ਛਲੇਨ ॥

ਅਨਙ੍ਗਸਂਜੀਵਨਦਸ਼੍ਟਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮੁਖਾਮਤਂ ਤੇ ਪਿਬਤੀਵ ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ॥ ੨੮ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਅਸਾਰਾਃ ਸਨ੍ਤ੍ਵੇਤੇ ਵਿਰਸਵਿਰਸਾਸ਼੍ਚੈਵ ਵਿਸ਼ਯਾ
ਜੁਗੁਪ੍ਸਨ੍ਤਾਂ ਯਦ੍ਵਾ ਨਨੁ ਸਕਲਦੋਸ਼ਾਸ੍ਪਦਮਿਤਿ ॥

ਤਥਾਪ੍ਯਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵੇ ਪ੍ਰਣਿਹਿਤਧਿਯਾਮਪ੍ਯਨਬਲਃ
ਤਦੀਯੋ ਨਾਖ੍ਯੇਯਃ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਹਦਯੇ ਕੋऽਪਿ ਮਹਿਮਾ ॥ ੨੯ ॥

ਵਸਂਤਤਿਲਕਾ

ਵਿਸ੍ਤਾਰਿਤਂ ਮਕਰਕੇਤਨਧੀਵਰੇਣ
ਸ੍ਤ੍ਰੀਸਂਜ੍ਞਿਤਂ ਬਡਿਸ਼ਮਤ੍ਰ ਭਵਾਮ੍ਬੁਰਾਸ਼ੌ ॥

ਯੇਨਾਚਿਰਾਤ੍ਤਦਧਰਾਮਿਸ਼ਲੋਲਮਰ੍ਤ੍ਯ-
ਮਤ੍ਸ੍ਯਾਦ੍ਵਿਕਸ਼੍ਯ ਸ ਪਚਤ੍ਯਨੁਰਾਗਵਹ੍ਨੌ ॥੩੦ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਕਾਮਿਨੀਕਾਯਕਾਨ੍ਤਾਰੇ ਸ੍ਤਨਪਰ੍ਵਤਦੁਰ੍ਗਮੇ ।
ਮਾ ਸਞ੍ਚਰ ਮਨਃਪਾਨ੍ਥ ! ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਤੇ ਸ੍ਮਰਤਸ੍ਕਰਃ ॥ ੩੧ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਨ ਗਮ੍ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਂ ਨ ਚ ਭਵਤਿ ਭੈਸ਼ਜ੍ਯਵਿਸ਼ਯੋ
ਨ ਚਾਪਿ ਪ੍ਰਧ੍ਵਂਸਂ ਵ੍ਰਜਤਿ ਵਿਵਿਧੈਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਸ਼ਤੈਃ ॥

ਭ੍ਰਮਾਵੇਸ਼ਾਦਙ੍ਗੇ ਕਮਪਿ ਵਿਦਧਦ੍ਭਙ੍ਗਮਸਕਤ੍
ਸ੍ਮਰਾਪਸ੍ਮਾਰੋऽਯਂ ਭ੍ਰਮਯਤਿ ਦਸ਼ਂ ਧੂਰ੍ਣਯਤਿ ਚ ॥ ੩੨ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਤਾਵਨ੍ਮਹਤ੍ਤ੍ਵਂ ਪਾਣ੍ਡਿਤ੍ਯਂ ਕੁਲੀਨਤ੍ਵਂ ਵਿਵੇਕਿਤਾ ।
ਯਾਵਜ੍ਜ੍ਵਲਤਿ ਨਾਙ੍ਗੇਸ਼ੁ ਹਨ੍ਤ ਪਞ੍ਚੇਸ਼ੁਪਾਵਕਃ ॥ ੩੩ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਸ੍ਤ੍ਰੀਮੁਦ੍ਰਾਂ ਝਸ਼ਕੇਤਨਸ੍ਯ ਪਰਮਾਂ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀਂ
ਯੇ ਮੂਢਾਃ ਪ੍ਰਵਿਹਾਯ ਯਾਨ੍ਤਿ ਕੁਧਿਯੋ ਮਿਥ੍ਯਾਫਲਾਨ੍ਵੇਸ਼ਿਣਃ ॥

ਤੇ ਤੇਨੈਵ ਨਿਹਤ੍ਯ ਨਿਰ੍ਦਯਤਰਂ ਨਗ੍ਨੀਕਤਾ ਮੁਣ੍ਡਿਤਾਃ
ਕੇਚਿਤ੍ਪਞ੍ਚਸ਼ਿਖੀਕਤਾਸ਼੍ਚ ਜਟਿਲਾਃ ਕਾਪਾਲਿਕਾਸ਼੍ਚਾਪਰੇ ॥ ੩੪ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਕਸ਼ਃ ਕਾਣਃ ਖਞ੍ਜਃ ਸ਼੍ਰਵਣਰਹਿਤਃ ਪੁਚ੍ਛਵਿਕਲੋ
ਵ੍ਰਣੀ ਪੂਯਕ੍ਲਿਨ੍ਨਃ ਕਮਿਕੁਲਸ਼ਤੈਰਾਵਤਤਨੁਃ ॥

ਕ੍ਸ਼ੁਧਾਕ੍ਸ਼ਾਮੋ ਜੀਰ੍ਣਃ ਪਿਠਰਕਕਪਾਲਾਰ੍ਪਿਤਗਲਃ
ਸ਼ੁਨੀਮਨ੍ਵੇਤਿ ਸ਼੍ਵਾ ! ਹਤਮਪਿ ਚ ਹਨ੍ਤ੍ਯੇਵ ਮਦਨਃ ॥ ੩੫ ॥

ਵਸਂਤਤਿਲਕਾ

ਮਤ੍ਤੇਭਕੁਮ੍ਭਦਲਨੇ ਭੁਵਿ ਸਨ੍ਤਿ ਸ਼ੂਰਾਃ
ਕੇਚਿਤ੍ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਮਗਰਾਜਵਧੇऽਪਿ ਦਕ੍ਸ਼ਾਃ ॥

ਕਿਨ੍ਤੁ ਬ੍ਰਵੀਮਿ ਬਲਿਨਾਂ ਪੁਰਤਃ ਪ੍ਰਸਹ੍ਯ
ਕਂਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਦਲਨੇ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯਾਃ ॥ ੩੬ ॥

ਹਰਿਣੀ

ਪਰਿਮਲਭਤੋ ਵਾਤਾਃ ਸ਼ਾਖਾ ਨਵਾਙ੍ਕੁਰਕੋਟਯੋ
ਮਧੁਰਵਿਰੁਤੋਤ੍ਕਣ੍ਠਾ ਵਾਚਃ ਪ੍ਰਿਯਾਃ ਪਿਕਪਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮ੍ ॥

ਵਿਰਲਸੁਰਤਸ੍ਵੇਦੋਦ੍ਗਾਰਾ ਵਧੂਵਦਨੇਨ੍ਦਵਃ
ਪ੍ਰਸਰਤਿ ਮਧੌ ਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਂ ਜਾਤੋ ਨ ਕਸ੍ਯ ਗੁਣੋਦਯਃ ? ॥ ੩੭ ॥

ਦ੍ਰੁਤਵਿਲਮ੍ਬਿਤ

ਮਧੁਰਯਂ ਮਧੁਰੈਰਪਿ ਕੋਕਿਲਾ
ਕਲਰਵੈਰ੍ਮਲਯਸ੍ਯ ਚ ਵਾਯੁਭਿਃ ॥

ਵਿਰਹਿਣਃ ਪ੍ਰਹਿਣਸ੍ਤਿ ਸ਼ਰੀਰਿਣੋ
ਵਿਪਦਿ ਹਨ੍ਤ ਸੁਧਾऽਪਿ ਵਿਸ਼ਾਯਤੇ ॥ ੩੮ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਆਵਾਸਃ ਕਿਲਕਿਞ੍ਚਿਤਸ੍ਯ ਦਯਿਤਾਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਵਿਲਾਸਾਲਸਾਃ
ਕਰ੍ਣੇ ਕੋਕਿਲਕਾਮਿਨੀਕਲਰਵਃ ਸ੍ਮੇਰੋ ਲਤਾਮਣ੍ਡਪਃ ॥

ਗੋਸ਼੍ਠੀ ਸਤ੍ਕਵਿਭਿਃ ਸਮਂ ਕਤਿਪਯੈਃ ਸੇਵ੍ਯਾਃ ਸਿਤਾਂਸ਼ੋ ਕਰਾਃ
ਕੇਸ਼ਾਞ੍ਚਿਤ੍ਸੁਖਯਨ੍ਤਿ ਧਨ੍ਯਹਦਯਂ ਚੈਤ੍ਰੇ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਃ ਕ੍ਸ਼ਪਾਃ ॥ ੩੯ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਪਾਨ੍ਥਸ੍ਤ੍ਰੀਵਿਰਹਾਗ੍ਨਿਤੀਵ੍ਰਤਰਤਾਮਾਤਨ੍ਵਤੀ ਮਞ੍ਜਰੀ
ਮਾਕਨ੍ਦੇਸ਼ੁ ਪਿਕਾਙ੍ਗਨਾਭਿਰਧੁਨਾ ਸੋਤ੍ਕਣ੍ਠਮਾਲੋਕ੍ਯਤੇ ॥

ਅਪ੍ਯੇਤੇ ਨਵਪਾਟਲੀਪਰਿਮਲਪ੍ਰਾਗ੍ਭਾਰਪਾਟਚ੍ਚਰਾ
ਵਾਨ੍ਤਿ ਕ੍ਲਾਨ੍ਤਿਵਿਤਾਨਤਾਨਵਕਤਃ ਸ਼੍ਰੀਖਣ੍ਡਸ਼ੈਲਾਨਿਲਾਃ ॥੪੦ ॥

ਆਰ੍ਯਾ

ਪ੍ਰਿਯਪੁਰਤੋ ਯੁਵਤੀਨਾਂ ਤਾਵਤ੍ਪਦਮਾਤਨੋਤਿ ਹਦਿ ਮਾਨਃ ।
ਭਵਤਿ ਨ ਯਾਵਚ੍ਚਨ੍ਦਨਤਰੁਸੁਰਭਿਰ੍ਨਿਰ੍ਮਲਃ ਪਵਨਃ ॥ ੪੧ ॥

ਆਰ੍ਯਾ

ਸਹਕਾਰਕੁਸੁਮਕੇਸਰਨਿਕਰਭਰਾਮੋਦਮੂਰ੍ਚ੍ਛਿਤਦਿਗਨ੍ਤੇ ।
ਮਧੁਰਮਧੁਵਿਧੁਰਮਧੁਪੇ ਮਧੌ ਭਵੇਤ੍ਕਸ੍ਯ ਨੋਤ੍ਕਣ੍ਠਾ ॥ ੪੨ ॥

ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾ

ਅਚ੍ਛਾਚ੍ਛਚਨ੍ਦਨਰਸਾਰ੍ਦ੍ਰਕਰਾ ਮਗਾਕ੍ਸ਼੍ਯੋ
ਧਾਰਾਗਹਾਣਿ ਕੁਸੁਮਾਨਿ ਚ ਕੌਮੁਦੀ ਚ ॥

ਮਨ੍ਦੋ ਮਰੁਤ੍ਸੁਮਨਸਃ ਸ਼ੁਚਿ ਹਰ੍ਮ੍ਯਪਸ਼੍ਠਂ
ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮੇ ਮਦਂ ਚ ਮਦਨਂ ਚ ਵਿਵਰ੍ਧਯਨ੍ਤਿ ॥ ੪੩ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਸ੍ਰਜੋ ਹਦ੍ਯਾਮੋਦਾ ਵ੍ਯਜਨਪਵਨਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਿਰਣਾਃ
ਪਰਾਗਃ ਕਾਸਾਰੋ ਮਲਯਜਰਸਃ ਸੀਧੁ ਵਿਸ਼ਦਮ੍ ॥

ਸ਼ੁਚਿਃ ਸੌਧੋਤ੍ਸਙ੍ਗਃ ਪ੍ਰਤਨੁ ਵਸਨਂ ਪਙ੍ਕਜਦਸ਼ੋ
ਨਿਦਾਧਾਰ੍ਤਾ ਹ੍ਯੇਤਤ੍ਸੁਖਮੁਪਲਭਨ੍ਤੇ ਸੁਕਤਿਨਃ ॥ ੪੪ ॥

ਦੋਧਕ

ਤਰੁਣੀਵੈਸ਼ੋਹੀਪਿਤਕਾਮਾ ਵਿਕਸਿਤਜਾਤੀਪੁਸ਼੍ਪਸੁਗਨ੍ਧਿਃ ।
ਉਨ੍ਨਤਪੀਨਪਯੋਧਰਭਾਰਾ ਪ੍ਰਾਵਟ੍ ਕੁਰੁਤੇ ਕਸ੍ਯ ਨ ਹਰ੍ਸ਼ਮ੍ ? ॥ ੪੫ ॥

ਮਾਲਿਨੀ

ਵਿਯਦੁਪਚਿਤਮੇਘਂ ਭੂਮਯਃ ਕਨ੍ਦਲਿਨ੍ਯੋ
ਨਵਕੁਟਜਕਦਮ੍ਬਾਮੋਦਿਨੋ ਗਨ੍ਧਵਾਹਾਃ ॥

ਸ਼ਿਖਿਕੁਲਕਲਕੇਕਾਰਾਵਰਮ੍ਯਾ ਵਨਾਨ੍ਤਾਃ
ਸੁਖਿਨਮਸੁਖਿਨਂ ਵਾ ਸਰ੍ਵਮੁਤ੍ਕਣ੍ਠਯਨ੍ਤਿ ॥ ੪੬ ॥

ਆਰ੍ਯਾ

ਉਪਰਿ ਘਨਂ ਘਨਪਟਲਂ ਤਿਰ੍ਯਗ੍ਗਿਰਯੋऽਪਿ ਨਰ੍ਤਿਤਮਯੂਰਾਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਰਪਿ ਕਨ੍ਦਲਧਵਲਾ ਦਸ਼੍ਟਿਂ ਪਥਿਕਃ ਕ੍ਵ ਯਾਪਯਤੁ ? ॥ ੪੭ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਇਤੋ ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਵਲ੍ਲੀਵਿਲਸਿਤਮਿਤਃ ਕੇਤਕਿਤਰੋਃ
ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਗਨ੍ਧਃ ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਜ੍ਜਲਦਨਿਨਦਸ੍ਫੂਰ੍ਜਿਤਮਿਤਃ ॥

ਇਤਃ ਕੇਕੀਕ੍ਰਿਡਾਕਲਕਲਰਵਃ ਪਕ੍ਸ਼੍ਮਲਦਸ਼ਾਂ
ਕਥਂ ਯਾਸ੍ਯਨ੍ਤ੍ਯੇਤੇ ਵਿਰਹਦਿਵਸਾਃ ਸਮ੍ਭਤਰਸਾਃ ? ॥ ੪੮ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਅਸੂਚੀਸਂਚਾਰੇ ਤਮਸਿ ਨਭਸਿ ਪ੍ਰੌਢਜਲਦ
ਧ੍ਵਨਿਪ੍ਰਾਯੇ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਪਤਤਿ ਦਸ਼ਦਾਂ ਨੀਰਨਿਚਯੇ ॥

ਇਦਂ ਸੌਦਾਮਿਨ੍ਯਾਃ ਕਨਕਕਮਨੀਯਂ ਵਿਲਸਿਤਂ
ਮੁਦਂ ਚ ਗ੍ਲਾਨਿਂ ਚ ਪ੍ਰਥਯਤਿ ਪਥਿਸ਼੍ਵੇਵ ਸੁਦਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੪੯ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਆਸਾਰੇਸ਼ੁ ਨ ਹਰ੍ਮ੍ਯਤਃ ਪ੍ਰਿਤਤਮੈਰ੍ਯਾਤੁਂ ਯਦਾ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ
ਸ਼ੀਤੋਤ੍ਕਮ੍ਪਨਿਮਿਤ੍ਤਮਾਯਤਦਸ਼ਾ ਗਾਢਂ ਸਮਾਲਿਙ੍ਗ੍ਯਤੇ ॥

ਜਾਤਾਃ ਸ਼ੀਕਰਸ਼ੀਤਲਾਸ਼੍ਚ ਮਰੁਤਸ਼੍ਚਾਤ੍ਯਨ੍ਤਖੇਦਚ੍ਛਿਦੋ
ਧਨ੍ਯਾਨਾਂ ਬਤ ਦੁਰ੍ਸਿਨਂ ਸੁਦਿਨਤਾਂ ਯਾਤਿ ਪ੍ਰਿਯਾਸਙ੍ਗਮੇ ॥ ੫੦ ॥

ਸ੍ਰਗ੍ਧਰਾ

ਅਰ੍ਧਂ ਨੀਤ੍ਵਾ ਨਿਸ਼ਾਯਾਃ ਸਰਭਸਸੁਰਤਾਯਾਸਖਿਨ੍ਨਸ਼੍ਲਥਾਙ੍ਗਃ
ਪ੍ਰੋਦ੍ਭੂਤਾਸਹ੍ਯਤਸ਼੍ਣੋ ਮਧੁਮਦਨਿਰਤੋ ਹਰ੍ਮ੍ਯਪਸ਼੍ਠੇ ਵਿਵਿਕ੍ਤੇ ॥

ਸਮ੍ਭੋਗਾਕ੍ਲਾਨ੍ਤਕਾਨ੍ਤਾਸ਼ਿਥਿਲਭੁਜਲਤਾऽऽਵਰ੍ਜਿਤਂ ਕਰ੍ਕਰੀਤੋ
ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਭਿਨ੍ਨਾਚ੍ਛਧਾਰਂ ਨ ਪਿਬਤਿ ਸਲਿਲਂ ਸ਼ਾਰਦਂ ਮਂਦਭਾਗ੍ਯਃ ॥ ੫੧ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਹੇਮਨ੍ਤੇ ਦਧਿਦੁਗ੍ਧਸਰ੍ਪਿਰਸ਼ਨਾ ਮਾਞ੍ਜਿਸ਼੍ਠਵਾਸੋਭਤਃ
ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਦ੍ਰਵਸਾਨ੍ਦ੍ਰਦਿਗ੍ਧਵਪੁਸ਼ਃ ਖਿਨ੍ਨਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰੈ ਰਤੈਃ ॥

ਪੀਨੋਰੁਸ੍ਤਨਕਾਮਿਨੀਜਨਕਤਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਾ ਗਹ੍ਯਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰੇ
ਤਾਮ੍ਬੂਲੀਦਲਪੂਗਪੂਰਿਤਮੁਖਾ ਧਨ੍ਯਾਃ ਸੁਖਂ ਸ਼ੇਰਤੇ ॥ ੫੨ ॥

ਸ੍ਰਗ੍ਧਰਾ

ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਤ੍ਪ੍ਰੌਢਪ੍ਰਿਯਙ੍ਗੁਦ੍ਯੁਤਿਭਤਿ ਵਿਦਲਤ੍ਕੁਨ੍ਦਮਾਦ੍ਯਦ੍ਦ੍ਵਿਰੇਫੇ
ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਾਲੇਯਵਾਤਪ੍ਰਚਲਵਿਕਸਿਤੋਦ੍ਦਾਮਮਨ੍ਦਾਰਦਾਮ੍ਨਿ ॥

ਯੇਸ਼ਾਂ ਨੋ ਕਣ੍ਠਲਗ੍ਨਾ ਕ੍ਸ਼ਣਮਪਿ ਤੁਹਿਨਕ੍ਸ਼ੋਦਦਕ੍ਸ਼ਾ ਮਗਾਕ੍ਸ਼ੀ
ਤੇਸ਼ਾਮਾਯਾਮਯਾਮਾ ਯਮਸਦਨਸਮਾ ਯਾਮਿਨੀ ਯਾਤਿ ਯੂਨਾਮ੍ ॥ ੫੩ ॥

%ਸ੍ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰऋਤੁ
ਸ੍ਰਗ੍ਧਰਾ

ਚੁਮ੍ਬਨ੍ਤੋ ਗਣ੍ਡਭਿਤ੍ਤੀਰਲਕਵਤਿ ਮੁਖੇ ਸੀਤ੍ਕਤਾਨ੍ਯਾਦਧਾਨਾ
ਵਕ੍ਸ਼ਃਸੂਤ੍ਕਞ੍ਚੁਕੇਸ਼ੁ ਸ੍ਤਨਭਰਪੁਲਕੋਦ੍ਭੇਦਮਾਪਾਦਯਨ੍ਤਃ ॥

ਊਰੂਨਾਕਮ੍ਪਯਨ੍ਤਃ ਪਥੁਜਘਨਤਟਾਤ੍ਸ੍ਰਂਸਯਨ੍ਤੋਂऽਸ਼ੁਕਾਨਿ
ਵ੍ਯਕ੍ਤਂ ਕਾਨ੍ਤਾਜਨਾਨਾਂ ਵਿਟਚਰਿਤਕਤਃ ਸ਼ੈਸ਼ਿਰਾ ਵਾਨ੍ਤਿ ਵਾਤਾਃ ॥ ੫੪ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਕੇਸ਼ਾਨਾਕੁਲਯਨ੍ ਦਸ਼ੋ ਮੁਕੁਲਯਨ੍ ਵਾਸੋ ਬਲਾਦਾਕ੍ਸ਼ਿਪਨ੍
ਆਤਨ੍ਵਨ੍ ਪੁਲਕੋਦ੍ਗਮਂ ਪ੍ਰਕਟਯਨ੍ਨਾਵੇਗਕਮ੍ਪਂ ਗਤੈਃ ॥

ਵਾਰਂਵਾਰਮੁਦਾਰਸੀਤ੍ਕਤਕਤੋ ਦਨ੍ਤਚ੍ਛਦਾਨ੍ਪੀਡਯਨ੍
ਪ੍ਰਾਯਃ ਸ਼ੈਸ਼ਿਰ ਏਸ਼ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਮਰੁਤ੍ਕਾਨ੍ਤਾਸੁ ਕਾਨ੍ਤਾਯਤੇ ॥ ੫੫ ॥

ਉਪਜਾਤਿ

ਵਿਸ਼੍ਰਮ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਰਮ੍ਯ ਵਨਦ੍ਰੁਮਾਣਾਂ ਛਾਯਾਸੁ ਤਨ੍ਵੀ ਵਿਚਚਾਰ ਕਾਚਿਤ੍ ।
ਸ੍ਤਨੋਤ੍ਤਰੀਯੇਣ ਕਰੋਦ੍ਧਤੇਨ ਨਿਵਾਰਯਨ੍ਤੀ ਸ਼ਸ਼ਿਨੋ ਮਯੂਖਾਨ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਹਰਿਣੀ

ਪ੍ਰਣਯਮਧੁਰਾਃ ਪ੍ਰੇਮੋਦ੍ਗਾਢਾ ਰਸਾਦਲਸਾਸ੍ਤਤੋ
ਭਣਿਤਿਮਧੁਰਾ ਮੁਗ੍ਧਪ੍ਰਾਯਾਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਸਮ੍ਮਦਾਃ ॥

ਪ੍ਰਕਤਿਸੁਭਗਾ ਵਿਸ਼੍ਰਮ੍ਭਾਰ੍ਹਾਃ ਸ੍ਮਰੋਦਯਦਾਯਿਨੋ
ਰਹਸਿ ਕਿਮਪਿ ਸ੍ਵੈਰਾਲਾਪਾ ਹਰਨ੍ਤਿ ਮਗੀਦਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਉਪਜਾਤਿ

ਅਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮਾਤ੍ਰਕਾਮਾ
ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪਰਿਸ਼੍ਵਙ੍ਗਸੁਖੈਕਲੋਲਾਃ ॥

ਆਲਿਙ੍ਗਿਤਾਯਾਂ ਪੁਨਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼੍ਯਾਂ
ਆਸ਼ਾਸ੍ਮਹੇ ਵਿਗ੍ਰਹਯੋਰਭੇਦਮ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਰਥੋਦ੍ਧਤਾ

ਮਾਲਤੀ ਸ਼ਿਰਸਿ ਜਮ੍ਭਣੋਨ੍ਮੁਖੀ
ਚਨ੍ਦਨਂ ਵਪੁਸ਼ਿ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ॥

ਵਕ੍ਸ਼ਸਿ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾ ਮਨੋਹਰਾ
ਸ੍ਵਰ੍ਗ ਏਵ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟ ਆਗਤਃ ॥ ੫੯ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਪ੍ਰਾਙ੍ਮਾਮੇਤਿ ਮਨਾਗਨਾਗਤਰਸਂ ਜਾਤਾਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਤਤਃ
ਸਵ੍ਰੀਡਂ ਤਦਨੁ ਸ਼੍ਲਥੀਕਤਤਨੁ ਪ੍ਰਧ੍ਵਸ੍ਤਧੈਰ੍ਯਂ ਪੁਨਃ ॥

ਪ੍ਰੇਮਾਰ੍ਦ੍ਰਂ ਸ੍ਪਹਣੀਯਨਿਰ੍ਭਰਰਹਃਕ੍ਰੀਡਾਪ੍ਰਗਲ੍ਭਂ ਤਤੋ
ਨਿਃਸ਼ਙ੍ਕਾਙ੍ਗਵਿਕਰ੍ਸ਼ਣਾਧਿਕਸੁਖਂ ਰਮ੍ਯਂ ਕੁਲਸ੍ਤ੍ਰੀਰਤਮ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਮਾਲਿਨੀ

ਉਰਸਿ ਨਿਪਤਿਤਾਨਾਂ ਸ੍ਰਸ੍ਤਧਮ੍ਮਿਲ੍ਲਕਾਨਾਂ
ਮੁਕੁਲਿਤਨਯਨਾਨਾਂ ਕਿਞ੍ਚਿਦੁਨ੍ਮੀਲਿਤਾਨਾਮ੍ ॥

ਉਪਰਿਸੁਰਤਖੇਦਸ੍ਵਿਨ੍ਨਗਣ੍ਡਸ੍ਥਲੀਨਾਂ
ਅਧਰਮਧੁ ਵਧੂਨਾਂ ਭਾਗ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ਪਿਬਨ੍ਤਿ ॥ ੬੧ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਪ੍ਰੇਮਸਂਰਮ੍ਭਾਦਾਰਭਨ੍ਤੇ ਯਦਙ੍ਗਨਾਃ ॥

ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਹਮਾਧਾਤੁਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾऽਪਿ ਖਲੁ ਕਾਤਰਃ ॥ ੬੨ ॥

ਆਰ੍ਯਾ

ਆਮੀਲਿਤਨਯਨਾਨਾਂ ਯਤ੍ਸੁਰਤਰਸੋऽਨੁ ਸਂਵਿਦਂ ਭਾਤਿ ।
ਮਿਥੁਨੈਰ੍ਮਿਥੋऽਵਧਾਰਿਤਮਵਿਤਥਮਿਦਮੇਵ ਕਾਮਨਿਰ੍ਵਹਣਮ੍ ॥ ੬੩ ॥

ਵਸਂਤਤਿਲਕਾ

ਮਤ੍ਤੇਭਕੁਮ੍ਭਪਰਿਣਾਹਿਨਿ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਰ੍ਦ੍ਰੇ
ਕਾਨ੍ਤਾਪਯੋਧਰਤਟੇ ਰਸਖੇਦਖਿਨ੍ਨਃ ॥

ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਨਿਧਾਯ ਭੁਜਪਞ੍ਜਰਮਧ੍ਯਵਰ੍ਤੀ
ਧਨ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ਪਾਂ ਕ੍ਸ਼ਪਯਤਿ ਕ੍ਸ਼ਣਲਬ੍ਧਨਿਦ੍ਰਃ ॥ ੬੪ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਏਤਤ੍ਕਾਮਫਲਂ ਲੋਕੇ ਯਦ੍ਦ੍ਵਯੋਰੇਕਚਿਤ੍ਤਤਾ ।
ਅਨ੍ਯਚਿਤ੍ਤਕਤੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਵਯੋਰੇਵ ਸਙ੍ਗਮਃ ॥ ੬੫ ॥

ਸ਼ਾਲਿਨੀ

ਏਕੋ ਦੇਵਃ ਕੇਸ਼ਵੋ ਵਾ ਸ਼ਿਵੋ ਵਾ ਹ੍ਯੇਕਂ ਮਿਤ੍ਰਂ ਭੂਪਤਿਰ੍ਵਾ ਯਤਿਰ੍ਵਾ ।
ਏਕੋ ਵਾਸਃ ਪਤ੍ਤਨੇ ਵਾ ਵਨੇ ਵਾ ਹ੍ਯੇਕਾ ਭਾਰ੍ਯਾ ਸੁਂਦਰੀ ਵਾ ਦਰੀ ਵਾ ॥ ੬੫-ਅ ॥

ਉਪਜਾਤਿ

ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਯਮੁਤ੍ਸਾਰ੍ਯ ਵਿਚਾਰ੍ਯ ਕਾਰ੍ਯਮਾਰ੍ਯਾਃ ਸਮਰ੍ਯਾਦਮਿਦਂ ਵਦਨ੍ਤੁ ॥

ਸੇਵ੍ਯਾ ਨਿਤਮ੍ਬਾਃ ਕਿਮੁ ਭੂਧਰਣਾਮੁਤ ਸ੍ਮਰਸ੍ਮੇਰਵਿਲਾਸਿਨੀਨਾਮ੍ ॥ ੬੬ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਆਵਾਸਃ ਕ੍ਰਿਯਤਾਂ ਗਾਙ੍ਗੇ ਪਾਪਵਾਰਿਣਿ ਵਾਰਿਣਿ ।
ਸ੍ਤਨਮਧ੍ਯੇ ਤਰੁਣ੍ਯਾ ਵਾ ਮਨੋਹਾਰਿਣਿ ਹਾਰਿਣਿ ॥ ੬੭ ॥

ਮਾਲਿਨੀ

ਦਿਸ਼ਃ ਵਨਹਰਿਣੀਭ੍ਯਃ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਵਂਸ਼ਚ੍ਛਵੀਨਾਂ
ਕਵਲਮੁਪਲਕੋਟਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਮੂਲਂ ਕੁਸ਼ਾਨਾਮ੍ ॥

ਸ਼ੁਕਯੁਵਤਿਕਪੋਲਾਪਾਣ੍ਡੁ ਤਾਮ੍ਬੂਲਵਲ੍ਲੀ-
ਦਲਮਰੂਣਨਖਾਗ੍ਰੈਃ ਪਾਟਿਤਂ ਵਾ ਵਧੂਭ੍ਯਃ ॥ ੬੯ ॥

ਸ੍ਰਗ੍ਧਰਾ

ਸਂਸਾਰੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਨਸਾਰੇ ਪਰਿਣਤਿਤਰਲੇ ਦ੍ਵੇ ਗਤੀ ਪਣ੍ਡਿਤਾਨਾਂ
ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਾਮਤਾਮ੍ਭਃਪ੍ਲਵਲੁਲਿਤਧਿਯਾਂ ਯਾਤੁ ਕਾਲਃ ਕਥਞ੍ਚਿਤ੍ ॥

ਨੋਚੇਨ੍ਮੁਗ੍ਧਾਙ੍ਗਨਾਨਾਂ ਸ੍ਤਨਜਘਨਭਰਾਭੋਗਸਮ੍ਭੋਗਿਨੀਨਾਂ
ਸ੍ਥੂਲੋਪਸ੍ਥਸ੍ਥਲੀਸ਼ੁ ਸ੍ਥਗਿਤਕਰਤਲਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਲੋਲੋਦ੍ਯਤਾਨਾਮ੍ ॥ ੭੦ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਭਵਨ੍ਤੋ ਵੇਦਾਨ੍ਤਪ੍ਰਣਿਹਿਤਧਿਯਾਮਾਪ੍ਤਗੁਰਵੋ
ਵਿਸ਼ਿਤ੍ਰਾਲਾਪਾਨਾਂ ਵਯਮਪਿ ਕਵੀਨਾਮਨੁਚਰਾਃ ॥

ਤਥਾਪ੍ਯੇਤਦ੍ ਬ੍ਰੂਮੋ ਨ ਹਿ ਪਰਹਿਤਾਤ੍ਪੁਣ੍ਯਮਧਿਕਂ
ਨ ਚਾਸ੍ਮਿਨ੍ਸਂਸਾਰੇ ਕੁਵਲਯਦਸ਼ੋ ਰਮ੍ਯਮਪਰਮ੍ ॥ ੭੧ ॥

ਮਾਲਿਨੀ

ਕਿਮਿਹ ਬਹੁਭਿਰੁਕ੍ਤੈਰ੍ਯੁਕ੍ਤਿਸ਼ੂਨ੍ਯੈਃ ਪ੍ਰਲਾਪੈਃ
ਦ੍ਵਯਮਿਹ ਪੁਰੁਸ਼ਾਣਾਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸੇਵਨੀਯਮ੍ ॥

ਅਭਿਨਵਮਦਲੀਲਾਲਾਲਸਂ ਸੁਂਦਰੀਣਾਂ
ਸ੍ਤਨਭਰਪਰਿਖਿਨ੍ਨਂ ਯੌਵਨਂ ਵ ਵਨਂ ਵਾ ॥ ੭੨ ॥

ਸ੍ਰਗ੍ਧਰਾ

ਰਾਗਸ੍ਯਾਗਾਰਮੇਕਂ ਨਰਕਸ਼ਤਮਹਾਦੁਃਖਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਹੇਤੁਃ
ਮੋਹਸ੍ਯੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਬੀਜਂ ਜਲਧਰਪਟਲਂ ਜ੍ਞਾਨਤਾਰਾਧਿਪਸ੍ਯ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸ੍ਯੈਕਮਿਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਕਟਿਤਵਿਵਿਧਸ੍ਪਸ਼੍ਟਦੋਸ਼ਪ੍ਰਬਨ੍ਧਂ
ਲੋਕੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਨ ਹ੍ਯਨਰ੍ਥਵ੍ਰਜਕੁਲਭਵਨਂ ਯੌਵਨਾਦਨ੍ਯਦਸ੍ਤਿ ॥ ੭੩ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਸ਼ਂਗਾਰਦ੍ਰੁਮਨੀਰਦੇ ਪ੍ਰਸਮਰਕ੍ਰੀਡਾਰਸ ਸ੍ਰੋਤਸਿ
ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਪ੍ਰਿਯਬਾਨ੍ਧਵੇ ਚਤੁਰਤਾਮੁਕ੍ਤਾਫਲੋਦਨ੍ਵਤਿ ॥

ਤਨ੍ਵੀਨੇਤ੍ਰਚਕੋਰਪਾਰ੍ਵਣਵਿਧੌ ਸੌਭਾਗ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਿਧੌ
ਧਨ੍ਯਃ ਕੋऽਪਿ ਨ ਵਿਕ੍ਰਿਯਾਂ ਕਲਯਤਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਨਵੇ ਯੌਵਨੇ ॥ ੭੪ ॥

ਸ੍ਰਗ੍ਧਰਾ

ਰਾਜਂਸ੍ਤਸ਼੍ਣਾਮ੍ਬੁਰਾਸ਼ੇਰ੍ਨ ਹਿ ਜਗਤਿ ਗਤਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦੇਵਾਵਸਾਨਂ
ਕੋ ਵਾਰ੍ਥੋऽਰ੍ਥੈ ਪ੍ਰਭੂਤੈਃ ਸ੍ਵਵਪੁਸ਼ਿ ਗਲਿਤੇ ਯੌਵਨੇ ਸਾਨੁਰਾਗੇ ॥

ਗਚ੍ਛਾਮਃ ਸਦ੍ਮ ਤਾਵਦ੍ਵਿਕਸਿਤਕੁਮੁਦੇਨ੍ਦੀਵਰਾਲੋਕਿਨੀਨਾਂ
ਯਾਵਚ੍ਚਾਕ੍ਰਮ੍ਯ ਰੂਪਂ ਝਟਿਨਿ ਨ ਜਰਯਾ ਲੁਪ੍ਯਤੇ ਪ੍ਰੇਯਸੀਨਾਮ੍ ॥ ੭੫ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਜਾਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਧਾਯ ਚ ਦੁਰ੍ਮੁਖਾਯ ਚ ਜਰਾਜੀਰ੍ਣਾਖਿਲਾਙ੍ਗਾਯ ਚ
ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਯ ਚ ਦੁਸ਼੍ਕੁਲਾਯ ਚ ਗਲਤ੍ਕੁਸ਼੍ਠਾਭਿਭੂਤਾਯ ਚ ॥

ਯਚ੍ਛਨ੍ਤੀਸ਼ੁ ਮਨੋਹਰਂ ਨਿਜਵਪੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਲਵਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਯਾ
ਪਣ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ੁ ਵਿਵੇਕਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ੁ ਰਜ੍ਯੇਤ ਕਃ ? ॥ ੭੬ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਵੇਸ਼੍ਯਾऽਸੌ ਮਦਨਜ੍ਵਾਲਾ ਰੂਪੇਨ੍ਧਨਵਿਵਰ੍ਧਿਤਾ ।
ਕਾਮਿਭਿਰ੍ਯਤ੍ਰ ਹੂਯਨ੍ਤੇ ਯੌਵਨਾਨਿ ਧਨਾਨਿ ਚ ॥ ੭੭ ॥

ਆਰ੍ਯਾ

ਕਸ਼੍ਚੁਮ੍ਬਤਿ ਕੁਲਪੁਰੁਸ਼ੋ ਵੇਸ਼੍ਯਾਧਰਪਲ੍ਲਵਂ ਮਨੋਜ੍ਞਮਪਿ ।
ਚਾਰਭਟਚੌਰਚੇਟਕਨਟਵਿਟਨਿਸ਼੍ਠੀਵਨਸ਼ਰਾਵਮ੍ ? ॥ ੭੮

ਸ੍ਰਗ੍ਧਰਾ

ਸਂਸਾਰੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਨਸਾਰੇ ਕੁਨਪਤਿਭਵਨਦ੍ਵਾਰਸੇਵਾਵਲਮ੍ਬ
ਵ੍ਯਾਸਙ੍ਗਧ੍ਵਸ੍ਤਧੈਰ੍ਯਂ ਕਥਮਮਲਧਿਯੋ ਮਾਨਸਂ ਸਂਵਿਦਧ੍ਯੁ: ? ॥

ਯਦ੍ਯੇਤਾਃ ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਦਿਨ੍ਦੁਦ੍ਯੁਤਿਨਿ ਵਯਭਤੋ ਨ ਸ੍ਯੁਰਮ੍ਭੋਜਨੇਤ੍ਰਾਃ
ਪ੍ਰੇਙ੍ਖਤ੍ਕਾਞ੍ਚੀਕਲਾਪਾਃ ਸ੍ਤਨਭਰਵਿਨਮਨ੍ਮਧ੍ਯਭਾਜਸ੍ਤਰੁਣ੍ਯਃ ? ॥ ੭੯ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਸਿਦ੍ਧਾਧ੍ਯਾਸਿਤਕਨ੍ਦਰੇ ਹਰਵਸ਼ਸ੍ਕਨ੍ਧਾਵਰੁਗ੍ਣਦ੍ਰੁਮੇ
ਗਙ੍ਗਾਧੌਤਸ਼ਿਲਾਤਲੇ ਹਿਮਵਤਃ ਸ੍ਥਾਨੇ ਸ੍ਥਿਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸਿ ॥

ਕਃ ਕੁਰ੍ਵੀਤ ਸ਼ਿਰਃ ਪ੍ਰਮਾਣਮਲਿਨਂ ਮ੍ਲਾਨਂ ਮਨਸ੍ਵੀ ਜਨੋ
ਯਦ੍ਵਿਤ੍ਰਸ੍ਤਰਕੁਰਙ੍ਗਸ਼ਾਵਨਯਨਾ ਨ ਸ੍ਯੁਃ ਸ੍ਮਰਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮੦ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਸਂਸਾਰੋਦਧਿਨਿਸ੍ਤਾਰ ਪਦਵੀ ਨ ਦਵੀਯਸੀ ।
ਅਨ੍ਤਰਾ ਦੁਸ੍ਤਰਾ ਨ ਸ੍ਯੁਰ੍ਯਦਿ ਰੇ ਮਦਿਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੮੧ ॥

ਇਂਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾ

ਸਤ੍ਯਂ ਜਨਾ ਵਚ੍ਮਿ ਨ ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤਾਲ੍ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਪਿ ਤਥ੍ਯਮੇਤਤ੍ ।
ਨਾਨ੍ਯਨ੍ਮਨੋਹਾਰਿ ਨਿਤਮ੍ਬਿਨੀਭ੍ਯੋ ਦੁਃਖੈਕਹੇਤੁਰ੍ਨ ਚ ਕਸ਼੍ਚਿਦਨ੍ਯਃ ॥ ੮੨ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਕਾਨ੍ਤੇਤ੍ਯੁਤ੍ਪਲਲੋਚਨੇਤਿ ਵਿਪੁਲਸ਼੍ਰੋਣੀਭਰੇਤ੍ਯੁਤ੍ਸੁਕਃ
ਪੀਨੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਪਯੋਧਰੇਤਿ ਸੁਮੁਖਾਮ੍ਭੋਜੇਤਿ ਸੁਭ੍ਰੂਰਿਤਿ ॥

ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਮਾਦ੍ਯਤਿ ਮੋਦਤੇऽਭਿਰਮਤੇ ਪ੍ਰਸ੍ਤੌਤਿ ਵਿਦ੍ਵਾਨਪਿ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਸ਼ੁਚਿਭਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਂ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਮਹੋ ਮੋਹਸ੍ਯ ਦੁਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਟਿਤਮ੍ ! ॥ ੮੩ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਸ੍ਮਤਾ ਭਵਤਿ ਤਾਪਾਯ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਚੋਨ੍ਮਾਦਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾ ਭਵਤਿ ਮੋਹਾਯ ! ਸਾ ਨਾਮ ਦਯਿਤਾ ਕਥਮ੍ ? ॥ ੮੪ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਤਾਵਦੇਵਾਮਤਮਯੀ ਯਾਵਲ੍ਲੋਚਨਗੋਚਰਾ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਃਪਥਾਦਤੀਤਾ ਤੁ ਵਿਸ਼ਾਦਪ੍ਯਤਿਰਿਚ੍ਯਤੇ ॥ ੮੫ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਨਾਮਤਂ ਨ ਵਿਸ਼ਂ ਕਿਞ੍ਚਿਦੇਕਾਂ ਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਨਿਤਮ੍ਬਿਨੀਮ੍ ।
ਸੈਵਾਮਤਰੁਤਾ ਰਕ੍ਤਾ ਵਿਰਕ੍ਤਾ ਵਿਸ਼ਵਲ੍ਲਰੀ ॥ ੮੬ ॥

ਸ੍ਰਗ੍ਧਰਾ

ਆਵਰ੍ਤਃ ਸਂਸ਼ਯਾਨਾਮਵਿਨਯਭਵਨਂ ਪਤ੍ਤਨਂ ਸਾਹਸਾਨਾਂ
ਦੋਸ਼ਾਣਾਂ ਸਂਵਿਧਾਨਂ ਕਪਟਸ਼ਤਮਯਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਮਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨਾਮ੍ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਵਿਘ੍ਨੌ ਨਰਕਪੁਰਮੁਖਂ ਸਰ੍ਵਮਾਯਾਕਰਣ੍ਡਂ
ਸ੍ਤ੍ਰੀਯਨ੍ਤ੍ਰਂ ਕੇਨ ਸਸ਼੍ਟਂ ਵਿਸ਼ਮਮਤਮਯਂ ਪ੍ਰਾਣਿਲੋਕਸ੍ਯ ਪਾਸ਼ਃ ॥ ੮੭ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਨੋ ਸਤ੍ਯੇਨ ਮਗਾਙ੍ਕ ਏਸ਼ ਵਦਨੀਭੂਤੋ ਨ ਚੇਨ੍ਦੀਵਰ-
ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਂ ਲੋਚਨਤਾਂ ਗਤਂ ਨ ਕਨਕੈਰਪ੍ਯਙ੍ਗਯਸ਼੍ਟਿਃ ਕਤਾ ॥

ਕਿਂ ਤ੍ਵੇਵਂ ਕਵਿਭਿਃ ਪ੍ਰਤਾਰਿਤਮਨਾਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਵਿਜਾਨਨ੍ਨਪਿ
ਤ੍ਵਙ੍ਮਾਂਸਾਸ੍ਥਿਮਯਂ ਵਪੁਰ੍ਮਗਦਸ਼ਾਂ ਮਨ੍ਦੋ ਜਨਃ ਸੇਵਤੇ ॥ ੮੮ ॥

ਉਪਜਾਤਿ

ਲੀਲਾਵਤੀਨਾਂ ਸਹਜਾ ਵਿਲਾਸਾਸ੍ਤ ਏਵ ਮੂਢਸ੍ਯ ਹਦਿ ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਤਿ ॥

ਰਾਗੋ ਨਲਿਨ੍ਯਾ ਹਿ ਨਿਸਰ੍ਗਸਿਦ੍ਧਸ੍ਤਤ੍ਰ ਭ੍ਰਮਤ੍ਯੇਵ ਵਥਾ ਸ਼ਡਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ॥ ੮੯ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਯਦੇਤਤ੍ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਦ੍ਯੁਤਿਹਰਮੁਦਾਰਾਕਤਿਵਰਂ
ਮੁਖਾਬ੍ਜਂ ਤਨ੍ਵਙ੍ਗ੍ਯਾਃ ਕਿਲ ਵਸਤਿ ਤਤ੍ਰਾਧਰਮਧੁ ॥

ਇਦਂ ਤਤ੍ਕਿਮ੍ਪਾਕਦ੍ਰੁਮਫਲਮਿਵਾਤੀਵ ਵਿਰਸਂ
ਵ੍ਯਤੀਤੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਾਲੇ ਵਿਸ਼ਮਿਵ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯਸੁਖਦਮ੍ ॥ ੯੦ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਅਗ੍ਰਾਹ੍ਯਂ ਹਦਯਂ ਯਥੈਵ ਵਦਨਂ ਯਦ੍ਦਰ੍ਪਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ
ਭਾਵਃ ਪਰ੍ਵਤਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮਾਰ੍ਗਵਿਸ਼ਮਃ ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਂ ਨ ਵਿਜ੍ਞਾਯਤੇ ॥

ਚਿਤ੍ਤਂ ਪੁਸ਼੍ਕਰਪਤ੍ਰਤੋਯਤਰਲਂ ਵਿਦ੍ਵਦ੍ਭਿਰਾਸ਼ਂਸਿਤਂ
ਨਾਰੀ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਙ੍ਕੁਰੈਰਿਵ ਲਤਾ ਦੋਸ਼ੈਃ ਸਮਂ ਵਰ੍ਧਿਤਾ ॥ ੯੧ ॥

ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਭ੍

ਜਲ੍ਪਨ੍ਤਿ ਸਾਰ੍ਧਮਨ੍ਯੇਨ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਯਂ ਸਵਿਭ੍ਰਮਮ੍ ।
ਹਦ੍ਗਤਂ ਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਯਂ ਪ੍ਰਿਯਃ ਕੋ ਨਾਮ ਯੋਸ਼ਿਤਾਮ੍ ? ॥ ੯੨ ॥

ਵੈਤਾਲੀਯ

ਮਧੁ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਵਾਚਿ ਯੋਸ਼ਿਤਾਂ ਹਦਿ ਹਾਲਾਹਲਮੇਵ ਕੇਵਲਮ੍ ।
ਅਤ ਏਵ ਨਿਪੀਯਤੇऽਧਰੋ ਹਦਯਂ ਮੁਸ਼੍ਟਿਭਿਰੇਵ ਤਾਡ੍ਯਤੇ ॥ ੯੩ ॥

ਮਾਲਿਨੀ

ਇਹ ਹਿ ਮਧੁਰਗੀਤਂ ਨਤ੍ਯਮੇਤਦ੍ਰਸੋऽਯਂ
ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਪਰਿਮਲੋऽਸੌ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ ਏਸ਼ ਸ੍ਤਨਾਨਾਮ੍ ।
ਇਤਿ ਹਤਪਰਮਾਰ੍ਥੈਰਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯੈਰ੍ਭਾਮ੍ਯਮਾਣਃ
ਸ੍ਵਹਿਤਕਰਣਦਕ੍ਸ਼ੈਃ ਪਞ੍ਚਭਿਰ੍ਵਞ੍ਚਿਤੋऽਸਿ ॥ ੯੪ ॥

ਮਨ੍ਦਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾ

ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞੋऽਪਿ ਪ੍ਰਥਿਤਵਿਨਯੋऽਪ੍ਯਾਤ੍ਮਬੋਧੋऽਪਿ ਬਾਢਂ
ਸਂਸਾਰੇऽਸ੍ਮਿਨ੍ਭਵਤਿ ਵਿਰਲੋ ਭਾਜਨਂ ਸਦ੍ਗਤੀਨਾਮ੍ ॥

ਯੇਨੈਤਸ੍ਮਿਨ੍ਨਿਰਯਨਗਰਦ੍ਵਾਰਮੁਦ੍ਘਾਟਯਨ੍ਤੀ
ਵਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀਣਾਂ ਭਵਤਿ ਕੁਟਿਲਾ ਭ੍ਰੂਲਤਾ ਕੁਞ੍ਚਿਕੇਵ ॥ ੯੫ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਉਨ੍ਮੀਲਤ੍ਤ੍ਰਿਵਲਿਤਰਙ੍ਗਨਿਲਯਾ ਪ੍ਰੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਪੀਨਸ੍ਤਨ-
ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੇਨੋਦ੍ਯਤਚਕ੍ਰਵਾਕਮਿਥੁਨਾ ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਬੁਜੋਦ੍ਭਾਸਿਨੀ ॥

ਕਾਨ੍ਤਾਕਾਰਧਰਾ ਨਦੀਯਮਭਿਤਃ ਕ੍ਰੂਰਾਸ਼ਯਾ ਨੇਸ਼੍ਯਤੇ
ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਮਜ੍ਜਨਂ ਯਦਿ ਤਦਾ ਦੂਰੇਣ ਸਨ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਹਰਿਣੀ

ਅਪਸਰ ਸਖੇ ਦੂਰਾਦਸ੍ਮਾਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਵਿਸ਼ਾਨਲਾਤ੍
ਪ੍ਰਕਤਿਕੁਟਿਲਾਦ੍ਯੋਸ਼ਿਤ੍ਸਰ੍ਪਾਦ੍ਵਿਲਾਸਫਣਾਭਤਃ ॥

ਇਤਰਫਣਿਨਾ ਦਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਕ੍ਯਸ਼੍ਚਿਕਿਤ੍ਸਿਤੁਮੌਸ਼ਧੇ-
ਸ਼੍ਚਤੁਰਵਨਿਤਾਭੋਗਿਗ੍ਰਸ੍ਤਂ ਤ੍ਯਜਨ੍ਤਿ ਹਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣਃ ॥ ੯੭ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਿਤਾਗ੍ਰਾ

ਇਦਮਨੁਚਿਤਮਕ੍ਰਮਸ਼੍ਚ ਪੁਂਸਾਂ
ਯਦਿਹ ਜਰਾਸ੍ਵਪਿ ਮਾਨ੍ਮਥਾ ਵਿਕਾਰਾਃ ।
ਯਦਪਿ ਚ ਨ ਕਤਂ ਨਿਤਮ੍ਬਿਨੀਨਾਂ
ਸ੍ਤਨਪਤਨਾਵਧਿ ਜੀਵਿਤਂ ਰਤਂ ਵਾ ॥ ੯੮ ॥

ਵਸਨ੍ਤਤਿਲਕਾ

ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤ ਏਵ ਤਰਲਾਯਤਲੋਚਨਾਨਾਂ
ਤਾਰੁਣ੍ਯਦਰ੍ਪਘਨਪੀਨਪਯੋਧਰਾਣਾਮ੍ ॥

ਕ੍ਸ਼ਾਮੋਦਰੋਪਰਿਲਸਤ੍ਤ੍ਰਿਵਲੀਲਤਾਨਾਂ
ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾऽऽਕਤਿਂ ਵਿਕਤਿਮੇਤਿ ਮਨੋ ਨ ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ॥ ੯੯ ॥

ਆਰ੍ਯਾ

ਵਿਰਹੋऽਪਿ ਸਙ੍ਗਮਃ ਖਲੁ ਪਰਸ੍ਪਰਂ ਸਙ੍ਗਤਂ ਮਨੋ ਯੇਸ਼ਾਮ੍ ।
ਹਦਯਮਪਿ ਵਿਘਟ੍ਟਿਤਂ ਚੇਤ੍ਸਙ੍ਗੋ ਵਿਰਹਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਯਤਿ ॥ ੧੦੦ ॥

ਰਥੋਦ੍ਧਤਾ

ਕਿਂ ਗਤੇਨ ਯਦਿ ਸਾ ਨ ਜੀਵਤਿ
ਪ੍ਰਾਣਿਤਿ ਪ੍ਰਿਯਤਮਾ ਤਥਾऽਪਿ ਕਿਮ੍ ॥

ਇਤ੍ਯੁਦੀਰ੍ਯ ਨਵਮੇਘਦਰ੍ਸ਼ਨੇ
ਨ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਪਥਿਕਃ ਸ੍ਵਮਨ੍ਦਿਰਮ੍ ॥ ੧੦੧ ॥

ਹਰਿਣੀ

ਵਿਰਮਤ ਬੁਧਾ ਯੋਸ਼ਿਤ੍ਸਙ੍ਗਾਤ੍ ਸੁਖਾਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਭਙ੍ਗੁਰਾਤ੍
ਕੁਰੁਤ ਕਰੁਣਾਮੈਤ੍ਰੀਪ੍ਰਜ੍ਞਾਵਧੂਜਨਸਙ੍ਗਮਮ੍ ॥

ਨ ਖਲੁ ਨਰਕੇ ਹਾਰਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਂ ਘਨਸ੍ਤਨਮਣ੍ਡਲਂ
ਸ਼ਰਣਮਥਵਾ ਸ਼੍ਰੋਣੀਬਿਮ੍ਬਂ ਰਣਨ੍ਮਣਿਮੇਖਲਮ੍ ॥ ੧੦੨ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਯਦਾ ਯੋਗਾਭ੍ਯਾਸਵ੍ਯਸਨਵਸ਼ਯੋਰਾਤ੍ਮਮਨਸੋ-
ਰਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ ਮੈਤ੍ਰੀ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਯਮਿਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਕਿਮੁ ਤੈਃ ॥

ਪ੍ਰਿਯਾਣਾਮਾਲਾਪੈਰਧਰਮਧੁਭਿਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਵਿਧੁਭਿਃ
ਸਨਿਃਸ਼੍ਵਾਸਾਮੋਦੈਃ ਸਕੁਚਕਲਸ਼ਾਸ਼੍ਲੇਸ਼ਸੁਰਤੈਃ ? ॥ ੧੦੩ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਸੁਧਾਸ਼ੁਭ੍ਰਂ ਧਾਮ ਸ੍ਫੁਰਦਮਲਰਸ਼੍ਮਿਃ ਸ਼ਸ਼ਧਰਃ
ਪ੍ਰਿਯਾਵਕ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਭੋਜਂ ਮਲਯਜਰਸਸ਼੍ਚਾਤਿਸੁਰਭਿਃ ॥

ਸ੍ਰਜੋ ਹਦ੍ਯਾਮੋਦਾਸ੍ਤਦਿਦਮਖਿਲਂ ਰਾਗਿਣਿ ਜਨੇ
ਕਰੋਤ੍ਯਨ੍ਤਃਕ੍ਸ਼ੋਭਂ ਨ ਤੁ ਵਿਸ਼ਯਸਂਸਰ੍ਗਵਿਮੁਖੇ ॥ ੧੦੪ ॥

ਮਂਦਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾ

ਬਾਲੇ ਲੀਲਾਮੁਕੁਲਿਤਮਮੀ ਸੁਂਦਰਾ ਦਸ਼੍ਟਿਪਾਤਾਃ
ਕਿਂ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਯਨ੍ਤੇ ਵਿਰਮ ਵਿਰਮ ਵ੍ਯਰ੍ਥ ਏਸ਼ ਸ਼੍ਰਮਸ੍ਤੇ ॥

ਸਮ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਨ੍ਤ੍ਯੇ ਵਯਸਿ ਵਿਰਤਂ ਬਾਲ੍ਯਮਾਸ੍ਥਾ ਵਨਾਨ੍ਤੇ
ਕ੍ਸ਼ੀਣੋ ਮੋਹਸ੍ਤਣਮਿਵ ਜਗਜ੍ਜਾਲਮਾਲੋਕਯਾਮਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਇਯਂ ਬਾਲਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਨਵਰਤਮਿਨ੍ਦੀਵਰਦਲ-
ਪ੍ਰਭਾਚੋਰਂ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਕ੍ਸ਼ਿਪਤਿ ਕਿਮਭਿਪ੍ਰੇਤਮਨਯਾ ? ॥

ਗਤੋ ਮੋਹੋऽਸ੍ਮਾਕਂ ਸ੍ਮਰਸ਼ਬਰਬਾਣਵ੍ਯਤਿਕਰ-
ਜ੍ਵਲਜ੍ਜ੍ਵਾਲਾਃ ਸ਼ਾਂਤਾਸ੍ਤਦਪਿ ਨ ਵਰਾਕੀ ਵਿਰਮਤਿ ॥ ੧੦੬ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਿਕ੍ਰੀਡਿਤ

ਕਿਂ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪ ! ਸ਼ਰਂ ਕਦਰ੍ਥਯਸਿ ਰੇ ਕੋਦਣ੍ਡਝਙ੍ਕਾਰਿਤੈ ?
ਰੇ ਰੇ ਕੋਕਿਲ ਕੋਮਲਂ ਕਲਰਵਂ ਕਿਂ ਵਾ ਵਥਾ ਜਲ੍ਪਸਿ ॥

ਮੁਗ੍ਧੇ ! ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਵਿਦਗ੍ਧਮੁਗ੍ਧਮਧੁਰੈਰ੍ਲੋਲੈਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੈਰਲਂ
ਚੇਤਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿ ਚਂਦ੍ਰਚੂਡਚਰਣਧ੍ਯਾਨਾਮਤੇ ਵਰ੍ਤਤੇ ॥੧੦੭ ॥

ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ

ਯਦਾऽऽਸੀਦਜ੍ਞਾਨਂ ਸ੍ਮਰਤਿਮਿਰਸਞ੍ਚਾਰਜਨਿਤਂ
ਤਦਾ ਸਰ੍ਵਂ ਨਾਰੀਮਯਮਿਦਮਸ਼ੇਸ਼ਂ ਜਗਦਭੂਤ੍ ।
ਇਦਾਨੀਮਸ੍ਮਾਕਂ ਪਟੁਤਰਵਿਵੇਕਾਞ੍ਜਨਦਸ਼ਾਂ
ਸਮੀਭੂਤਾ ਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਪਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਮਨੁਤੇ ॥ ੧੦੮ ॥

ਭਰ੍ਤਹਰਿਕਤ ਸ਼ਤਕਤ੍ਰਯੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top