Lakshmi Stotram

Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in Malayalam and English

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam / Sri Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in Malayalam:

ദേവ്യുവാച
ദേവദേവ! മഹാദേവ! ത്രികാലജ്ഞ! മഹേശ്വര!
കരുണാകര ദേവേശ! ഭക്താനുഗ്രഹകാരക! ||

അഷ്ടോത്തര ശതം ലക്ഷ്മ്യാഃ ശ്രോതുമിച്ഛാമി തത്ത്വതഃ ||

ഈശ്വര ഉവാച
ദേവി! സാധു മഹാഭാഗേ മഹാഭാഗ്യ പ്രദായകമ് |
സര്വൈശ്വര്യകരം പുണ്യം സര്വപാപ പ്രണാശനമ് ||

സര്വദാരിദ്ര്യ ശമനം ശ്രവണാദ്ഭുക്തി മുക്തിദമ് |
രാജവശ്യകരം ദിവ്യം ഗുഹ്യാദ്-ഗുഹ്യതരം പരമ് ||

ദുര്ലഭം സര്വദേവാനാം ചതുഷ്ഷഷ്ടി കളാസ്പദമ് |
പദ്മാദീനാം വരാംതാനാം നിധീനാം നിത്യദായകമ് ||

സമസ്ത ദേവ സംസേവ്യമ് അണിമാദ്യഷ്ട സിദ്ധിദമ് |
കിമത്ര ബഹുനോക്തേന ദേവീ പ്രത്യക്ഷദായകമ് ||

തവ പ്രീത്യാദ്യ വക്ഷ്യാമി സമാഹിതമനാശ്ശൃണു |
അഷ്ടോത്തര ശതസ്യാസ്യ മഹാലക്ഷ്മിസ്തു ദേവതാ ||

ക്ലീം ബീജ പദമിത്യുക്തം ശക്തിസ്തു ഭുവനേശ്വരീ |
അംഗന്യാസഃ കരന്യാസഃ സ ഇത്യാദി പ്രകീര്തിതഃ ||

Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali

ധ്യാനമ്
വംദേ പദ്മകരാം പ്രസന്നവദനാം സൗഭാഗ്യദാം ഭാഗ്യദാം
ഹസ്താഭ്യാമഭയപ്രദാം മണിഗണൈഃ നാനാവിധൈഃ ഭൂഷിതാമ് |
ഭക്താഭീഷ്ട ഫലപ്രദാം ഹരിഹര ബ്രഹ്മാധിഭിസ്സേവിതാം
പാര്ശ്വേ പംകജ ശംഖപദ്മ നിധിഭിഃ യുക്താം സദാ ശക്തിഭിഃ ||

സരസിജ നയനേ സരോജഹസ്തേ ധവള തരാംശുക ഗംധമാല്യ ശോഭേ |
ഭഗവതി ഹരിവല്ലഭേ മനോജ്ഞേ ത്രിഭുവന ഭൂതികരി പ്രസീദമഹ്യമ് ||

ഓം
പ്രകൃതിം, വികൃതിം, വിദ്യാം, സര്വഭൂത ഹിതപ്രദാമ് |
ശ്രദ്ധാം, വിഭൂതിം, സുരഭിം, നമാമി പരമാത്മികാമ് || 1 ||

വാചം, പദ്മാലയാം, പദ്മാം, ശുചിം, സ്വാഹാം, സ്വധാം, സുധാമ് |
ധന്യാം, ഹിരണ്യയീം, ലക്ഷ്മീം, നിത്യപുഷ്ടാം, വിഭാവരീമ് || 2 ||

അദിതിം ച, ദിതിം, ദീപ്താം, വസുധാം, വസുധാരിണീമ് |
നമാമി കമലാം, കാംതാം, ക്ഷമാം, ക്ഷീരോദ സംഭവാമ് || 3 ||

അനുഗ്രഹപരാം, ബുദ്ധിം, അനഘാം, ഹരിവല്ലഭാമ് |
അശോകാ,മമൃതാം ദീപ്താം, ലോകശോക വിനാശിനീമ് || 4 ||

നമാമി ധര്മനിലയാം, കരുണാം, ലോകമാതരമ് |
പദ്മപ്രിയാം, പദ്മഹസ്താം, പദ്മാക്ഷീം, പദ്മസുംദരീമ് || 5 ||

പദ്മോദ്ഭവാം, പദ്മമുഖീം, പദ്മനാഭപ്രിയാം, രമാമ് |
പദ്മമാലാധരാം, ദേവീം, പദ്മിനീം, പദ്മഗംധിനീമ് || 6 ||

പുണ്യഗംധാം, സുപ്രസന്നാം, പ്രസാദാഭിമുഖീം, പ്രഭാമ് |
നമാമി ചംദ്രവദനാം, ചംദ്രാം, ചംദ്രസഹോദരീമ് || 7 ||

ചതുര്ഭുജാം, ചംദ്രരൂപാം, ഇംദിരാ,മിംദുശീതലാമ് |
ആഹ്ലാദ ജനനീം, പുഷ്ടിം, ശിവാം, ശിവകരീം, സതീമ് || 8 ||

വിമലാം, വിശ്വജനനീം, തുഷ്ടിം, ദാരിദ്ര്യ നാശിനീമ് |
പ്രീതി പുഷ്കരിണീം, ശാംതാം, ശുക്ലമാല്യാംബരാം, ശ്രിയമ് || 9 ||

ഭാസ്കരീം, ബില്വനിലയാം, വരാരോഹാം, യശസ്വിനീമ് |
വസുംധരാ, മുദാരാംഗാം, ഹരിണീം, ഹേമമാലിനീമ് || 10 ||

ധനധാന്യകരീം, സിദ്ധിം, സ്രൈണസൗമ്യാം, ശുഭപ്രദാമ് |
നൃപവേശ്മ ഗതാനംദാം, വരലക്ഷ്മീം, വസുപ്രദാമ് || 11 ||

ശുഭാം, ഹിരണ്യപ്രാകാരാം, സമുദ്രതനയാം, ജയാമ് |
നമാമി മംഗളാം ദേവീം, വിഷ്ണു വക്ഷഃസ്ഥല സ്ഥിതാമ് || 12 ||

വിഷ്ണുപത്നീം, പ്രസന്നാക്ഷീം, നാരായണ സമാശ്രിതാമ് |
ദാരിദ്ര്യ ധ്വംസിനീം, ദേവീം, സര്വോപദ്രവ വാരിണീമ് || 13 ||

നവദുര്ഗാം, മഹാകാളീം, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവാത്മികാമ് |
ത്രികാലജ്ഞാന സംപന്നാം, നമാമി ഭുവനേശ്വരീമ് || 14 ||

ലക്ഷ്മീം ക്ഷീരസമുദ്രരാജ തനയാം ശ്രീരംഗധാമേശ്വരീമ് |
ദാസീഭൂത സമസ്തദേവ വനിതാം ലോകൈക ദീപാംകുരാമ് ||
ശ്രീമന്മംദ കടാക്ഷ ലബ്ധ വിഭവദ്-ബ്രഹ്മേംദ്ര ഗംഗാധരാമ് |
ത്വാം ത്രൈലോക്യ കുടുംബിനീം സരസിജാം വംദേ മുകുംദപ്രിയാമ് || 15 ||

മാതര്നമാമി! കമലേ! കമലായതാക്ഷി!
ശ്രീ വിഷ്ണു ഹൃത്-കമലവാസിനി! വിശ്വമാതഃ!
ക്ഷീരോദജേ കമല കോമല ഗര്ഭഗൗരി!
ലക്ഷ്മീ! പ്രസീദ സതതം സമതാം ശരണ്യേ || 16 ||

ത്രികാലം യോ ജപേത് വിദ്വാന് ഷണ്മാസം വിജിതേംദ്രിയഃ |
ദാരിദ്ര്യ ധ്വംസനം കൃത്വാ സര്വമാപ്നോത്-യയത്നതഃ |
ദേവീനാമ സഹസ്രേഷു പുണ്യമഷ്ടോത്തരം ശതമ് |
യേന ശ്രിയ മവാപ്നോതി കോടിജന്മ ദരിദ്രതഃ || 17 ||

ഭൃഗുവാരേ ശതം ധീമാന് പഠേത് വത്സരമാത്രകമ് |
അഷ്ടൈശ്വര്യ മവാപ്നോതി കുബേര ഇവ ഭൂതലേ ||
ദാരിദ്ര്യ മോചനം നാമ സ്തോത്രമംബാപരം ശതമ് |
യേന ശ്രിയ മവാപ്നോതി കോടിജന്മ ദരിദ്രതഃ || 18 ||

ഭുക്ത്വാതു വിപുലാന് ഭോഗാന് അംതേ സായുജ്യമാപ്നുയാത് |
പ്രാതഃകാലേ പഠേന്നിത്യം സര്വ ദുഃഖോപ ശാംതയേ |
പഠംതു ചിംതയേദ്ദേവീം സര്വാഭരണ ഭൂഷിതാമ് || 19 ||

ഇതി ശ്രീ ലക്ഷ്മീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ്

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam / Sri Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in English

devyuvaacha
devadeva mahaadeva trikaalagya maheshvara |
karuNaakara devesha bhakta anugrahakaaraka || 1 ||

ashTottara shatam lakshmyaah shrotum icChaami tattvataha ||

eeshvara uvaacha

devi saadhu mahaabhaage mahaabhaagya pradaayakam |
sarvaishvaryakaram puNyam sarvapaapa praNaashanam || 2 ||

sarvadaaridrya shamanam shravaNaat bhukti muktidam |
raajavashyakaram divyam guhyaat guhyatamam param || 3 ||

durlabham sarvadevaanaam chatuhshashTi kalaaspadam |
padmaadeenaam varaantaanaam vidheenaam nitya daayakam || 4 ||

samasta deva samsevyam aNimaadyashTa siddhidam |
kim atra bahunoktena devee pratyaksha daayakam || 5 ||

tava preetyaadya vakshyaami samaahitamanaah shruNum |
ashTottara shatasyaasya mahaa lakshmeestu devataa || 6 ||

kleem padam ityuktam shaktistu bhuvaneshvaree |
anganyaasah karanyaasa sa ityaadih prakeertitaha || 7 ||

|| dhyaanam ||
vande padmakaraam prasannavadanaam soubhaagyadaam bhaagyadaam
hastaabhyaam abhayapradaam maNigaNaih naanaavidhaih bhooshitaam |

bhakta abheeshTa phalapradaam harihara brahmaadibhih sevitaam
paarshve pankaja shankha padmanidhibhih yuktaam sadaa shaktibhihi ||

sarasijanilaye sarojahaste dhavaLatamaam shukagandha maalyashobhe |
bhagavati harivallabhe manogye tribhuvana bhootikari praseeda mahyam ||

|| stotram ||
prakrutim vikrutim vidyaam sarvabhoota hitapradaam |
shraddhaam vibhootim surabhim namaami paramaatmikaam || 1 ||

vaacham padmaalayaam padmaam shuchim svaahaam svadhaam sudhaam |
dhanyaam hiraNmayeem lakshmeem nityapushTaam vibhaavareem || 2 ||

aditim cha ditim deeptaam vasudhaam vasudhaariNeem |
namaami kamalaam kaantaam kaamaaksheem krodhasambhavaam || 3 ||

anugrahapadaam buddhim anaghaam harivallabhaam |
ashokaam amrutaam deeptaam lokashoka vinaashineem || 4 ||

namaami dharmanilayaam karuNaam lokamaataram |
padmapriyaam padmahastaam padmaaksheem padmasundareem || 5 ||

padmodbhavaam padmamukheem padmanaabhapriyaam ramaam |
padmamaalaadharaam deveem padmineem padmagandhineem || 6 ||

puNyagandhaam suprasannaam prasaadaabhimukheem prabhaam |
namaami chandravadanaam chandraam chandrasahodareem || 7 ||

chaturbhujaam chandraroopaam indiraam indusheetalaam |
aahlaadajananeem pushTi shivaam shivakareem sateem || 8 ||

vimalaam vishvajananeem tushTim daaridryanaashineem |
preetipushkaraNeem shaantaam shuklamaalyaambaraam shriyam || 9 ||

bhaaskareem bilvanilayaam varaarohaam yashasvineem |
vasundharaam udaaraangeem hariNeem hemamaalineem || 10 ||

dhanadhaanyakareem siddhim sadaa saumyaam shubhapradaam |
nrupaveshm agataanandaam varalakshmeem vasupradaam || 11 ||

shubhaam hiraNyapraakaaraam samudratanayaam jayaam |
namaami mangalaa deveem vishNuvakshah sthala sthitaam || 12 ||

vishNupatneem prasannaaksheem naaraayaNa samaashritaam |
daaridrya dhvamsineem deveem sarvopadrava haariNeem || 13 ||

navadurgaam mahaakaaleem brahma vishNu shivaatmikaam |
trikaala gyaana sampannaam namaami bhuvaneshvareem || 14 ||

lakshmeem ksheerasamudraraaja tanayaam shreerangadhaamineem
daaseebhoota samasta deva vanitaam lokaika deepaankuraam |
shreemanmanda kaTaaksha labdha vibhava brahmendra gangaadharaam
tvaam trailokya kuTumbineem sarasijaam vande mukunda priyaam || 15 ||

maatarnamaami kamale kamalaayataakshi
shree vishNu hrutkamalavaasini vishvamaataha |
ksheerodaje kamala komala garbhagouri
lakshmi praseeda satatam namataam sharaNye || 16 ||

trikaalam yo japet vidvaan shaNmaasam vijitendriyaha |
daaridrya dhvamsanam krutvaa sarvam aapnotyayatnataha || 17 ||

deveenaama sahasreshu puNyam ashTottaram shatam |
yena shriyam avaapnoti koTijanma daridrataha || 18 ||

bhruguvaare shatam dheemaan paThedvatsara maatrakam |
ashTaishvaryam avaapnoti kubera iva bhootale || 19 ||

daaridrya mochanam naama stotram ambaaparam shatam |
yena shriyam avaapnoti koTijanma daridritaha || 20 ||

bhuktvaa tu vipulaan bhohaanasyaah saayujyam aapnuyaat |
praatahkaale paThennityam sarvaduhkhopa shaantaye || 21 ||

paTham astu chintayet deveem sarvaabharaNa bhooshitaam |
|| iti shree lakshmee ashTottara shatanaama stotram sampoorNam ||