Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Guru Gita Lyrics in Kannada

Shri Guru Geetaa in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗುರುಗೀತಾ ॥ (Dharma Mandala DLI version)
॥ ಅಥ ಶ್ರೀಗುರುಗೀತಾ ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಗೀತಾ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಬ್ರೂಹಿ ನಃ ಸೂತ ಕೃಪಯಾ ಶೃಣುಮಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 1 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ ।
ಗಿರೀಂದ್ರಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತೇ ।
ನಾನಾವೃಕ್ಷಲತಾಕೀರ್ಣೇ ನಾನಾಪಕ್ಷಿರವೈರ್ಯುತೇ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವರ್ತುಕುಸುಮಾಮೋದಮೋದಿತೇ ಸುಮನೋಹರೇ ।
ಶೈತ್ಯಸೌಗಂಧ್ಯಮಾಂದ್ಯಾಢ್ಯಮರುದ್ಭಿರುಪವೀಜಿತೇ ॥ 3 ॥

ಅಪ್ಸರೋಗಣಸಂಗೀತಕಲಧ್ವನಿನಿನಾದಿತೇ ।
ಸ್ಥಿರಚ್ಛಾಯಾದ್ರುಮಚ್ಛಾಯಾಚ್ಛಾದಿತೇ ಸ್ನಿಗ್ಧಮಂಜುಲೇ ॥ 4 ॥

ಮತ್ತಕೋಕಿಲಸಂದೋಹಸಂಘುಷ್ಟವಿಪಿನಾಂತರೇ ।
ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಗಣೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮೃತುರಾಜನಿಪೇವಿತೇ ॥ 5 ॥

ಸಿದ್ಧಚಾರಣಗಂಧರ್ವಗಾಣಪತ್ಯಗಣೈರ್ವೃತೇ ।
ತತ್ರ ಮೌನಧರಂ ದೇವಂ ಚರಾಚರಜಗದ್ಗುರುಂ ॥ 6 ॥

ಸದಾಶಿವಂ ಸದಾನಂದಂ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಂ ।
ಕರ್ಪೂರಕುಂದಧವಲಂ ಶುದ್ಧತತ್ತ್ವಮಯಂ ವಿಭುಂ ॥ 7 ॥

ದಿಗಂಬರಂ ದೀನನಾಥಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಯೋಗಿವಲ್ಲಭಂ ।
ಗಂಗಾಶೀಕರಸಂಸಿಕ್ತಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಂ ॥ 8 ॥

ವಿಭೂತಿಭೂಷಿತಂ ಶಾಂತಂ ವ್ಯಾಲಮಾಲಂ ಕಪಾಲಿನಂ ।
ಅಂಧಕಾರಿಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಕಂ ॥ 9 ॥

ಆಶುತೋಷಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ಕೈವಲ್ಯಫಲದಾಯಕಂ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾತಂಕಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರಂಜನಂ ॥ 10 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹಿತಕರ್ತಾರಂ ದೇವದೇವಂ ನಿರಾಮಯಂ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಸೀನಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ಸುಭೂಷಿತಂ ॥ 11 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮನಾವಿಷ್ಟಚಿತ್ತಂ ಗಿರಿಜಾಮುಖಪಂಕಜೇ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಾ ಸತೀ ॥ 12 ॥

ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ।
ವಿನಯಾಽವನತಾ ದೇವೀ ಪಾರ್ವತೀ ಶಿವಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 13 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ಸದಾಶಿವ ಜಗದ್ಗುರೋ ।
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಗುರುಗೀತಾಂ ವದ ಪ್ರಭೋ ॥ 14 ॥

ಕೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಭೋಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇಹೀ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ತ್ವಂ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ನಮಾಮಿ ಚರಣಂ ತವ ॥ 15 ॥

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಗುಶಬ್ದಸ್ತ್ವಂಧಕಾರಃ ಸ್ಯಾದ್ರುಶಬ್ದಸ್ತನ್ನಿರೋಧಕಃ ।
ಅಂಧಕಾರನಿರೋಧಿತ್ವಾದ್ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ॥ 16 ॥

ಗುಕಾರಃ ಪ್ರಥಮೋ ವರ್ಣೋ ಮಾಯಾದಿಗುಣಭಾಸಕಃ ।
ರುಕಾರೋ ದ್ವಿತೀಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಯಾಭ್ರಾಂತಿವಿಮೋಚಕಃ ॥ 17 ॥

ಗಕಾರಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ರೇಫಃ ಪಾಪಸ್ಯ ದಾಹಕಃ ।
ಉಕಾರಃ ಶಂಭುರಿತ್ಯುಕ್ತಸ್ತ್ರಿತಯಾಽಽತ್ಮಾ ಗುರುಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 18 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಮಾಯಾಮೋಹಿತಜೀವಾನಾಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾದಿತಃ ।
ರಕ್ಷಾಯೈ ಕಃ ಪ್ರಭವತಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸಂಸಾರಸಾಗರೇ ॥ 19 ॥

ತ್ವತ್ತೋ ನಾಽನ್ಯೋ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಕಶ್ಚಿಚ್ಛಕ್ನೋತಿ ವೈ ಪ್ರಭೋ ।
ದಾತುಂ ಪ್ರತಿವಚಶ್ಚಾಽಸ್ಯ ಲೋಕಶೋಕವಿಮೋಚನಂ ॥ 20 ॥

ತ್ರಿತಾಪತಪ್ತಜೀವಾನಾಂ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ಮಯಾ ಪ್ರಭೋ ।
ವಿಹಿತಃ ಸಾದರಂ ಪ್ರಶ್ನ ಉತ್ತರೇಣಾಽನುಗೃಹ್ಯತಾಂ ॥ 21 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಸಂಸಾರಾಽಪಾರಪಾಥೋಧೇಃ ಪಾರಂ ಗಂತುಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಶ್ರೀಗುರೋಶ್ಚರಣಾಽಮ್ಭೋಜನೌಕೇವೈಕಾಽವಲಂಬನಂ ॥ 22 ॥

ಸದ್ಗುರೋ ರೂಪಮಾದಾಯ ಜಗತ್ಯಾಮಹಮೇವ ಹಿ ।
ಉದ್ಧರಾಮ್ಯಖಿಲಾಂಜೀವಾನ್ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ ॥ 23 ॥

ಯೋ ಗುರುಃ ಸ ಶಿವಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಯಃ ಶಿವಃ ಸ ಗುರುರ್ಮತಃ ।
ಗುರೌ ಮಯಿ ನ ಭೇದೋಽಸ್ತಿ ಭೇದಸ್ತತ್ರ ನಿರರ್ಥಕಃ ॥ 24 ॥

ಗುರುರ್ಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾಽಽನಂದಸಾಗರೇ ।
ಉನ್ಮಜ್ಜಯತಿ ಜೀವಾನ್ಸ ತಾೆಂಸ್ತಥೈವ ನಿಮಜ್ಜಯನ್ ॥ 25 ॥

ಗುರುಸ್ತ್ರಿತಾಪತಪ್ತಾನಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ರಕ್ಷಿತಾ ಕ್ಷಿತೌ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಹಿ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 26 ॥

ಯಾದೃಗಸ್ತೀಹ ಸಂಬಂಧೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸ್ಯೇಶ್ವರೇಣ ವೈ ।
ತಥಾ ಕ್ರಿಯಾಽಽಖ್ಯಯೋಗಸ್ಯ ಸಂಬಂಧೋ ಗುರುಣಾ ಸಹ ॥ 27 ॥

ದೀಕ್ಷಾವಿಧಾವೀಶ್ವರೋ ವೈ ಕಾರಣಸ್ಥಲಮುಚ್ಯತೇ ।
ಗುರುಃ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಲಂಚಾಽತೋ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಗೀಯತೇ ॥ 28 ॥

ಗುರೌ ಮಾನುಪಬುದ್ಧಿಂ ತು ಮಂತ್ರೇ ಚಾಽಕ್ಷರಭಾವನಾಂ ।
ಪ್ರತಿಮಾಸು ಶಿಲಾಬುದ್ಧಿಂ ಕುರ್ವಾಣೋ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 29 ॥

ಜನ್ಮಹೇತೂ ಹಿ ಪಿತರೌ ಪೂಜನೀಯೌ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ಗುರುರ್ವಿಶೇಷತಃ ಪೂಜ್ಯೋ ಧರ್ಮಾಽಧರ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 30 ॥

ಗುರುಃ ಪಿತಾ ಗುರುರ್ಮಾತಾ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಗುರುರ್ಗತಿಃ ।
ಶಿವೇ ರುಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರೌ ರುಷ್ಟೇ ನ ಕಶ್ಚನ ॥ 31 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಜಗನ್ಮಂಗಲಕೃನ್ನಾಥ ವಿಶೇಷೇಣೋಪದಿಶ್ಯತಾಂ ।
ಲಕ್ಷಣಂ ಸದ್ಗುರೋರ್ಯೇನ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾತಂ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಂ ॥ 32 ॥

ಆಚಾರ್ಯಗುರುಭೇದೋಽಪಿ ಯೇನ ಸ್ಯಾದ್ವಿದಿತೋ ಮಮ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಂ ವಾ ತಯೋಃ ಕೇನ ಲಕ್ಷಣೇನಾಽನುಮೀಯತೇ ॥ 33 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪರೋ ದಕ್ಷಃ ಸರ್ವಶಾತ್ರಾರ್ಥವಿತ್ಸದಾ ।
ಸುವಚಾಃ ಸುಂದರಃ ಸ್ವಂಗಃ ಕುಲೀನಃ ಶುಭದರ್ಶನಃ ॥ 34 ॥

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಶಾಂತಮಾನಸಃ ।
ಮಾತೃಪಿತೃಹಿತೇ ಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಪರಾಯಣಃ ॥ 35 ॥

ಆಶ್ರಮೀ ದೇಶವಾಸೀ ಚ ಗುರುರೇವಂ ವಿಧೀಯತೇ ।
ಆಚಾರ್ಯಗುರುಶಬ್ದೌ ದ್ವೌ ಕ್ವಚಿತ್ಪರ್ಯಾಯವಾಚಕೌ ॥ 36 ॥

ಏವಮರ್ಥಗತೋ ಭೇದೋ ಭವತ್ಯಪಿ ತಯೋಃ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಉಪನೀಯ ದದದ್ವೇದಮಾಚಾರ್ಯಃ ಸ ಉದಾಹೃತಃ ॥ 37 ॥

ಯಃ ಸಾಧನಪ್ರಕರ್ಷಾರ್ಥಂ ದೀಕ್ಷಯೇತ್ಸ ಗುರುಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಔಪಪತ್ತಿಕಮಂಶಂತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಪಂಡಿತಃ ॥ 38 ॥

ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಧರ್ಮಮಿಚ್ಛೂನಾಂ ಸ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಸರ್ವದರ್ಶೀ ತು ಯಃ ಸಾಧುರ್ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಹಿತಾಯ ವೈ ॥ 39 ॥

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರಬೋಧಕಂ ।
ಉಅಪಾಸನಾವಿಧೇಃ ಸಮ್ಯಗೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪರಾತ್ಮನಃ ॥ 40 ॥

ಭೇದಾನ್ಪ್ರಶಾಸ್ತಿ ಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಸ ಗುರುಃ ಸಮುದಾಹೃತಃ ।
ಸಪ್ತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಭೂಮೀನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಾನಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 41 ॥

ಪ್ರಭೇದಾನ್ ಯೋ ವಿಜಾನಾತಿ ನಿಗಮಸ್ಯಾಽಽಗಮಸ್ಯ ಚ್ ಅ ।
ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚಾಽಧಿಕಾರಾೆಂಸ್ತ್ರೀನ್ಭವತಾತ್ಪರ್ಯಲಕ್ಷ್ಯತಃ ॥ 42 ॥

ತಂತ್ರೇಷು ಚ ಪುರಾಣೇಷು ಭಾಷಾಯಾಸ್ತ್ರಿವಿಧಾಂ ಸೃತಿಂ ।
ಸಮ್ಯಗ್ಭೇದೈರ್ವಿಜಾನಾತಿ ಭಾಷಾತತ್ತ್ವವಿಶಾರದಃ ॥ 43 ॥

ನಿಪುಣೋ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾಯಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಽಽಚಾರ್ಯಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಪಂಚತತ್ತ್ವವಿಭೇದಜ್ಞಃ ಪಂಚಭೇದಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 44 ॥

ಸಗುಣೋಪಾಸನಾಂ ಯಸ್ತು ಸಮ್ಯಗ್ಜಾನಾತಿ ಕೋವಿದಃ ।
ಚಾತುರ್ವಿಧ್ಯೇನ ವಿತತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಮುಪಾಸನಾಂ ॥ 45 ॥

ಗಂಭೀರಾರ್ಥಾಂ ವಿಜಾನೀತೇ ಬುಧೋ ನಿರ್ಮಲಮಾನಸಃ ।
ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ನಿಪುಣೋ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಸ್ತ್ರಿತಾಪಹೃತ್ ॥ 46 ॥

ಕರೋತಿ ಜೀವಕಲ್ಯಾಣಂ ಗುರುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 47 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಲಕ್ಷಣಂ ನಾಥ ಉಕ್ಷೂಣಾಂ ತ್ರಿತಾಪಹೃತ್ ।
ಗುರುಭಕ್ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಂಚಾಽಪಿ ಮೇ ವದ ॥ 48 ॥

ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಶ್ಚ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಕೈಃ ಶುಭಾಽಽಚಾರೈರವಾಪ್ಯತೇ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರೂಹಿ ತಾನಪಿ ॥ 49 ॥

ಯೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಲಬ್ಧೇನ ಶುಭಾಽಽಚಾರಾನ್ವಿತೈರ್ದ್ರುತಂ ।
ಮುಚ್ಯತೇ ಬಂಧನಾನ್ನಾಥ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸದ್ಗುರುಸೇವಕೈಃ ॥ 50 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಶಿಷ್ಯಃ ಕುಲೀನಃ ಶುದ್ಧಾಽಽತ್ಮಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರಾಯಣಃ ।
ಅಧೀತವೇದಃ ಕುಶಲೋ ದೂರಮುಕ್ತಮನೋಭವಃ ॥ 51 ॥

ಹಿತೈಷೀ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ನಿತ್ಯಮಾಸ್ತಿಕಸ್ತ್ಯಕ್ತವಂಚನಃ ।
ಸ್ವಧರ್ಮನಿರತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಿತೃಮಾತೃಹಿತೇ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 52 ॥

ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಣರತೋ ವಾಙ್ಮನಃಕಾಯಕರ್ಮಭಿಃ ।
ಶಿಷ್ಯಸ್ತು ಸ ಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತೋ ಗುರುಭಕ್ತಿರತಃ ಸದಾ ॥ 53 ॥

ಧರ್ಮಕಾಮಾದಿಸಂಯುಕ್ತೋ ಗುರುಮಂತ್ರಪರಾಯಣಃ ।
ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿರ್ಗುರೋಮಂತ್ರೇ ದೇವಪೂಜನತತ್ಪರಃ ॥ 54 ॥

ಗುರೂಪದಿಷ್ಟಮಾರ್ಗೇ ಚ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿರುದಾರಧೀಃ ।
ಅಲುಬ್ಧಃ ಸ್ಥಿರಗಾತ್ರಶ್ಚ ಆಜ್ಞಾಕಾರೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ॥ 55 ॥

ಏವಂವಿಧೋ ಭವೇಚ್ಛಿಷ್ಯ ಇತರೋ ದುಃಖಕೃದ್ಗುರೋಃ ।
ಶರೀರಮರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣಾೆಂಶ್ಚ ಗುರುಭ್ಯೋ ಯಃ ಸಮರ್ಪಯನ್ ॥ 56 ॥

ಗುರುಭಿಃ ಶಿಷ್ಯತೇ ಯೋಗಂ ಸ ಶಿಷ್ಯ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೇ ।
ದೀರ್ಘದಂಡವದಾನಮ್ಯ ಸುಮನಾ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ॥ 57 ॥

ಆತ್ಮದಾರಾಽಽದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಗುರವೇ ಚ ನಿವೇದಯೇತ್ ।
ಆಸನಂ ಶಯನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ವಾಹನಂ ಭೂಷಣಾಽಽದಿಕಂ ॥ 58 ॥

ಸಾಧಕೇನ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಗುರೋಃ ಸಂತೋಷಕಾರಣಾತ್ ।
ಗುರುಪಾದೋದಕಂ ಪೇಯಂ ಗುರೋರುಚ್ಛಿಷ್ಟಭೋಜನಂ ॥ 59 ॥

ಗುರುಮೂರ್ತೇಃ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ ಗುರುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದಾ ಜಪೇತ್ ।
ಊರ್ಧ್ವಂ ತಿಷ್ಠೇದ್ಗುರೋರಗ್ರೇ ಲಬ್ಧಾಽನುಜ್ಞೋ ವಸೇತ್ ಪೃಥಕ್ ॥ 60 ॥

ನಿವೀತವಾಸಾ ವಿನಯೀ ಪ್ರಹ್ವಸ್ತಿಷ್ಠೇದ್ಗುರೌ ಪರಂ ।
ಗುರೌ ತಿಷ್ಠತಿ ತಿಷ್ಠೇಚ್ಚೋಪವಿಷ್ಟೇಽನುಜ್ಞಯಾ ವಸೇತ್ ॥ 61 ॥

ಸೇವತಾಽಙ್ಘ್ರೀ ಶಯಾನಸ್ಯ ಗಚ್ಛಂತಂಚಾಽಪ್ಯನುವ್ರಜೇತ್ ।
ಶರೀರಂ ಚೈವ ವಾಚಂ ಚ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಮನಾಂಸಿ ಚ ॥ 62 ॥

ನಿಯಮ್ಯ ಪ್ರಾಂಜಲಿಸ್ತಿಷ್ಠೇದ್ವೀಕ್ಷಮಾಣೋ ಗುರೋರ್ಮುಖಂ ।
ನಿತ್ಯಮುದ್ರಿತಪಾಣಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾಧ್ವಾಚಾರಃ ಸುಸಂಯತಃ ॥ 63 ॥

ಆಸ್ಯತಾಮಿತಿ ಚೋಕ್ತಃ ಸನ್ನಾಸೀತಾಽಭಿಮುಖಂ ಗುರೋಃ ।
ಹೀನಾನ್ನವಸ್ತ್ರವೇಶಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವದಾ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ॥ 64 ॥

ಉತ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಚಾಽಸ್ಯ ಚರಮಂ ಚೈವ ಸಂವಿಶೇತ್ ।
ದುಷ್ಕೃತಂ ನ ಗುರೋರ್ಬ್ರೂಯಾತ್ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಚೈನಂ ಪ್ರಸಾದಯೇತ್ ॥ 65 ॥

ಪರಿವಾದಂ ನ ಶ್ರುಣುಯಾದನ್ಯೇಷಾಮಪಿ ಕುರ್ವತಾಂ ।
ನೀಚಂ ಶಯ್ಯಾಸನಂ ಚಾಽಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ॥ 66 ॥

ಗುರೋಸ್ತು ಚಕ್ಷುರ್ವಿಷಯೇ ನ ಯಥೇಷ್ಟಾಽಽಸನೋ ಭವೇತ್ ।
ಚಾಪಲ್ಯಂ ಪ್ರಮದಾಗಾಥಾಮಹಂಕಾರಂ ಚ ವರ್ಜಯೇತ್ ॥ 67 ॥

ನಾಽಪೃಷ್ಟೋ ವಚನಂ ಕಿಂಚಿದ್ಬ್ರೂಯಾನ್ನಾಽಪಿ ನಿಷೇಧಯೇತ್ ।
ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುರುನಾಮ ಸದಾ ಜಪೇತ್ ॥ 68 ॥

ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಗುರೋರನ್ಯಂ ನ ಭಾವಯೇತ್ ।
ಗುರುರೂಪೇ ಸ್ಥಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 69 ॥

ಜಾತ್ಯಾಶ್ರಮಯಶೋವಿದ್ಯಾವಿತ್ತಗರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜನ್ ।
ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಗುರೋರನ್ಯಂ ನ ಭಾವಯೇತ್ ॥ 70 ॥

ಗುರುವಕ್ತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಭಕ್ತ್ಯಾಽನುಲಭ್ಯತೇ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗುರೋರಾರಾಧನಂ ಕುರು ॥ 71 ॥

ನೋದಾಹರೇದಸ್ಯ ನಾಮ ಪರೋಕ್ಷಮಪಿ ಕೇವಲಂ ।
ನ ಚ ವಾಽಸ್ಯಾಽನುಕುರ್ವೀತ ಗತಿಭಾಷಿತಚೇಷ್ಟಿತಂ ॥ 72 ॥

ಗುರೋರ್ಯತ್ರ ಪರೀವಾದೋ ನಿಂದಾ ವಾಽಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
ಕರ್ಣೌ ತತ್ರ ಪಿಧಾತವ್ಯೌ ಗಂತವ್ಯಂ ವಾ ತತೋಽನ್ಯತಃ ॥ 73 ॥

ಪರೀವಾದಾತ್ ಖರೋ ಭವೇತ್ ಶ್ವಾ ವೈ ಭವತಿ ನಿಂದಕಃ ।
ಪರಿಭೋಕ್ತಾ ಭವೇತ್ಕೃಮಿಃ ಕೀಟೋ ಭವತಿ ಮತ್ಸರೀ ॥ 74 ॥

ಗುರೋಃ ಶಯ್ಯಾಽಸನಂ ಯಾನಂ ಪಾದುಕೋಪಾನೌತ್ಪೀಠಕಂ ।
ಸ್ನಾನೋದಕಂ ತಥಾ ಛಾಯಾಂ ಕದಾಪಿ ನ ವಿಲಂಘಯೇತ್ ॥ 75 ॥

ಗುರೋರಗ್ರೇ ಪೃಥಕ್ ಪೂಜಾಮೌದ್ಧತ್ಯಂ ಚ ವಿವರ್ಜಯೇತ್ ।
ದೀಕ್ಷಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಚ ಗುರೋರಗ್ರೇ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ ॥ 76 ॥

ಋಣದಾನಂ ತಥಾಽಽದಾನಂ ವಸ್ತೂನಾಂ ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯಂ ।
ನ ಕುರ್ಯಾದ್ಗುರುಣಾ ಸಾರ್ದ್ಧೇ ಶಿಷ್ಯೋ ಭೃತ್ವಾ ಕದಾಚನ ॥ 78 ॥

ನ ಪ್ರೇರಯೇದ್ಗುರುಂ ತಾತಂ ಶಿಷ್ಯಃ ಪುತ್ರಶ್ಚ ಕರ್ಮಸು ।
ಗುರವೇ ದೇವಿ ಪಿತ್ರೇ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ವಮರ್ಪಯೇತ್ ॥ 79 ॥

ಸ ಚ ಶಿಷ್ಯಃ ಸ ಚ ಜ್ಞಾನೀ ಯ ಆಜ್ಞಾಂ ಪಾಲಯೇದ್ಗುರೋಃ ।
ನ ಕ್ಷೇಮಂ ತಸ್ಯ ಮೂಢಸ್ಯ ಯೋ ಗುರೋರವಚಸ್ಕರಃ ॥ 80 ॥

ಗುರೋರ್ಹಿತಂ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಂ ವಾಙ್ಮನಃಕಾಯಕರ್ಮಭಿಃ ।
ಅಹಿತಾಽಽಚರಣಾದ್ದೇವಿ ವಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಜಾಯತೇ ಕೃಮಿಃ ॥ 81 ॥

ಯಥಾ ಖನನ್ ಖನಿತ್ರೇಣ ನರೋ ವಾರ್ಯ್ಯಧಿಗಚ್ಛತಿ ।
ತಥಾ ಗುರುಗತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಶುಶ್ರೂಷುರಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 82 ॥

ಆಸಮಾಪ್ತೇಃ ಶರೀರಸ್ಯ ಯಸ್ತು ಶುಶ್ರೂಷತೇ ಗುರುಂ ।
ಸ ಗಚ್ಛತ್ಯಂಜಸಾ ವಿಪ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸದ್ಮ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 83 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಹೇ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗದ್ಗುರೋ ।
ತ್ರಿತಾಪಾದ್ರಕ್ಷಿತುಂ ಜೀವಾನ್ನೇತುಂ ಮುಕ್ತೇಃ ಪದಂ ತಥಾ ॥ 84 ॥

ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರೋಽತ್ರ ಗುರುಭಿರ್ಯಃ ಪ್ರಕಾಶಿತಃ ।
ತಲ್ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಭೇದಾೆಂಶ್ಚ ಕೃಪಯಾ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 85 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಮಂತ್ರಯೋಗೋ ಲಯಶ್ಚೈವ ರಾಜಯೋಗೋ ಹಠಸ್ತಥಾ ।
ಯೋಗಶ್ಚತುರ್ವಿಧಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಯೋಗಿಭಿಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ ॥ 86 ॥

ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಿಕಾ ಸೃಷ್ಟಿರ್ಯಸ್ಮಾತ್ತದವಲಂಬನಾತ್ ।
ಬಂಧನಾನ್ಮುಚ್ಯಮಾನೋಽಯಂ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕಃ ॥ 87 ॥

ತಾಮೇವ ಭೂಮಿಮಾಲಂಬ್ಯ ಸ್ಖಲನಂ ಯತ್ರ ಜಾಯತೇ ।
ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಜನಸ್ಸರ್ವೋಽಧ್ಯಕ್ಷೇಣೈತತ್ಸಮೀಕ್ಷ್ಯತೇ ॥ 88 ॥

ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕೈರ್ಭಾವೈರ್ಬಧ್ಯಂತೇ ನಿಖಿಲಾ ಜನಾಃ ।
ಅವಿದ್ಯಾಕಲಿತಾಶ್ಚೈವ ತಾದೃಕ್ಪ್ರಕೃತಿವೈಭವಾತ್ ॥ 89 ॥

ಆತ್ಮನಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಕೃತಿಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚಾಽನುಸೃತ್ಯ ವೈ ।
ನಾಮರೂಪಾತ್ಮನೋಶ್ಶಬ್ದಭಾವಯೋರವಲಂಬನಾತ್ ॥ 90 ॥

ಯೋ ಯೋಗಃ ಸಾಧ್ಯತೇ ಸೋಽಯಂ ಮಂತ್ರಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಪ್ರಾಣಾಽಪಾನನಾದಬಿಂದುಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮನಾಂ ॥ 91 ॥

ಮೇಲನಾದ್ಘಟತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ತಸ್ಮಾದ್ವೈ ಘಟ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಆಮಕುಂಭಮಿವಾಽಮ್ಭಸ್ಥಂ ಜೀರ್ಯಮಾಣಂ ಸದಾ ಘಟಂ ॥ 92 ॥

ಯೋಗಾನಲೇನ ಸಂದಹ್ಯ ಘಟಶುದ್ಧಿಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ।
ಘಟಯೋಗಸಮಾಯೋಗಾದ್ಧಠಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 93 ॥

ಮಂತ್ರಾದ್ಧಠೇನ ಸಂಪಾದ್ಯೋ ಯೋಗೋಽಯಮಿತಿ ವಾ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಹಠಯೋಗ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಹಠಾಜ್ಜೀವಶುಭಪ್ರದಃ ॥ 94 ॥

ಹಠಯೋಗೇನ ಪ್ರಥಮಂ ಜೀರ್ಯಮಾಣಾಮಿಮಾಂ ತನುಂ ।
ದ್ರಢ್ಯನ್ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಂ ವೈ ಕುರ್ಯಾದ್ಯೋಗಯುಜಂ ಪುನಃ ॥ 95 ॥

ಸ್ಥೂಲಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಯ ದೇಹೋ ವೈ ಪರಿಣಾಮಾಂತರಂ ಯತಃ ।
ಕಾದಿವರ್ಣಾನ್ಸಮಭ್ಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾಕ್ರಮಂ ॥ 96 ॥

ಯಥೋಪಲಭ್ಯತೇ ತದ್ವತ್ಸ್ಥೂಲದೇಹಸ್ಯ ಸಾಧನೈಃ ।
ಯೋಗೇನ ಮನಸೋ ಯೋಗೋ ಹಠಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 97 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪಿಂಡೇ ಸದೃಶೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕೃತಿಸಂಭವಾತ್ ।
ಸಮಷ್ಟಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಂಬಂಧಾದೇಕಸಂಬಂಧಗುಂಫಿತೇ ॥ 98 ॥

ಋಷಿದೇವಾಶ್ಚ ಪಿತರೋ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಪೂರುಷೌ ।
ತಿಷ್ಠಂತಿ ಪಿಂಡೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರಾಶಯಃ ॥ 99 ॥

ಪಿಂಡಜ್ಞಾನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ಗುರೂಪದೇಶತಃ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಮಾಪ್ತ್ವಾ ಯಥಾಯಥಂ ॥ 100 ॥

ತತೋ ನಿಪುಣಯಾ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಪುರುಷೇ ಪ್ರಕೃತೇರ್ಲಯಃ ।
ಲಯಯೋಗಾಽಭಿಧೇಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃತಃ ಶುದ್ಧೈರ್ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ॥ 101 ॥

ಭವಂತಿ ಮಂತ್ರಯೋಗಸ್ಯ ಷೋಡಶಾಂಗಾನಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ಯಥಾ ಸುಧಾಂಶೋರ್ಜಾಯಂತೇ ಕಲಾಃ ಷೋಡಶ ಶೋಭನಾಃ ॥ 102 ॥

ಭಕ್ತಿಃ ಶುದ್ಧಿಶ್ಚಾಽಽಸನಂಚ ಪಂಚಾಂಗಸ್ಯಾಽಪಿ ಸೇವನಂ ।
ಆಚಾರಧಾರಣೇ ದಿವ್ಯದೇಶಸೇವನಮಿತ್ಯಪಿ ॥ 103 ॥

ಪ್ರಾಣಕ್ರಿಯಾ ತಥಾ ಮುದ್ರಾ ತರ್ಪಣಂ ಹವನಂ ಬಲಿಃ ।
ಯಾಗೋ ಜಪಸ್ತಥಾ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮಾಧಿಶ್ಚೇತಿ ಷೋಡಶ ॥ 104 ॥

ಷಟ್ಕರ್ಮಾಽಽಸನಮುದ್ರಾಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಃ ಪ್ರಾಣಸಂಯಮಶ್ಚೈವ ।
ಧ್ಯಾನಸಮಾಧೀ ಸಪ್ತೈವಾಂಗಾನಿ ಸ್ಯುರ್ಹಠಸ್ಯ ಯೋಗಸ್ಯ ॥ 105 ॥

ಅಂಗಾನಿ ಲಯಯೋಗಸ್ಯ ನವೈವೇತಿ ಬುಧಾ ವಿದುಃ ।
ಯಮಶ್ಚ ನಿಯಮಶ್ಚೈವ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಯೇ ತಥಾ ॥ 106 ॥

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೋ ಧಾರಣಾ ಚ ಧ್ಯಾನಂಚಾಪಿ ಲಯಕ್ರಿಯಾ ।
ಸಮಾಧಿಶ್ಚ ನವಾಂಗಾನಿ ಲಯಯೋಗಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಂ ॥ 107 ॥

ಧ್ಯಾನಂ ವೈ ಮಂತ್ರಯೋಗಸ್ಯಾಽಧ್ಯಾತ್ಮಭಾವಾದ್ವಿನಿರ್ಗತಂ ।
ಪರಾನಂದಮಯೇ ಭಾವೇಽತೀಂದ್ರಿಯೇ ಚ ವಿಲಕ್ಷಣೇ ॥ 108 ॥

ಭ್ರಮದ್ಭಿಃ ಸಾಧಕಶ್ರೇಯೋವಾಂಛದ್ಭಿರ್ಯೋಗವಿತ್ತಮೈಃ ।
ಉಪಾಸನಾಂ ಪಂಚವಿಧಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಾಧಕಯೋಗ್ಯತಾಂ ॥ 109 ॥

ಮಂತ್ರಧ್ಯಾನಂ ಹಿ ಕಥಿತಮಧ್ಯಾತ್ಮಸ್ಯಾಽನುಸಾರತಃ ।
ವೇದತಂತ್ರಪುರಾಣೇಷು ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕೈಃ ॥ 110 ॥

ವರ್ಣಿತಂ ಶ್ರೇಯೈಚ್ಛದ್ಭಿರ್ಮಂತ್ರಯೋಗಪರಸ್ಯ ವೈ ।
ಧ್ಯಾನಾನಾಂ ವೈ ಬಹುತ್ವೇಽಪಿ ತತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪಂಚಧೈವ ಹಿ ॥ 111 ॥

ತೇಷಾಂ ಭಾವಮಯತ್ವೇನ ಸಮಾಧಿರಧಿಗಮ್ಯತೇ ।
ಮಂತ್ರಯೋಗೋ ಹಠಶ್ಚೈವ ಲಯಯೋಗಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ॥ 112 ॥

ಸ್ಥೂಲಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಥಾ ಬಿಂದು ಧ್ಯಾನಂ ತು ತ್ರಿವಿಧಂ ವಿದುಃ ।
ಸ್ಥೂಲಂ ಮೂರ್ತಿಮಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತೇಜೋಮಯಂ ಭವೇತ್ ॥ 113 ॥

ಬಿಂದುಂ ಬಿಂದುಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಡಲೀ ಪರದೇವತಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾನಾಂ ಹೇತುತಾ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 114 ॥

ತತ್ಸಾಹಾಯ್ಯಾತ್ಸಾಧ್ಯತೇ ಯೋ ರಾಜಯೋಗ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಮಂತ್ರೇ ಹಠೇ ಲಯೇ ಚೈವ ಸಿದ್ಧಿಮಾಸಾದ್ಯ ಯತ್ನತಃ ॥ 115 ॥

ಪೂರ್ಣಾಽಧಿಕಾರಮಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜಯೋಗಪರೋ ನರಃ ।
ಸಮಾಧಿರ್ಮಂತ್ರಯೋಗಸ್ಯ ಮಹಾಭಾವ ಇತೀರಿತಃ ॥ 116 ॥

ಹಠಸ್ಯ ಚ ಮಹಾಬೋಧಃ ಸಮಾಧಿಸ್ತೇನ ಸಿಧ್ಯತಿ ।
ಪ್ರಶಸ್ತೋ ಲಯಯೋಗಸ್ಯ ಸಮಾಧಿರ್ಹಿ ಮಹಾಲಯಃ ॥ 117 ॥

ವಿಚಾರಬುದ್ಧೇಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ರಾಜಯೋಗಸ್ಯ ಸಾಧನೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನಂ ಹಿ ತದ್ಧ್ಯಾನಂ ಸಮಾಧಿರ್ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಃ ॥ 118 ॥

ತೇನೋಪಲಬ್ಧಸಿದ್ಧಿರ್ಹಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರಕಥ್ಯತೇ ।
ಉಪಲಬ್ಧ ಮಹಾಭಾವಾ ಮಹಾಬೋಧಾಽನ್ವಿತಾಶ್ಚ ವಾ ॥ 119 ॥

ಮಹಾಲಯಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಶ್ಚ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾಽವಲಂಬತಃ ।
ಯೋಗಿನೋ ರಾಜಯೋಗಸ್ಯ ಭೂಮಿಮಾಸಾದಯಂತಿ ತೇ ॥ 120 ॥

ಯೋಗಸಾಧನಮೂರ್ದ್ಧರ್ನ್ಯೋ ರಾಜಯೋಗೋಽಭಿಧೀಯತೇ ॥ 121 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಯೋಗೇಶ ಜಗದಾಧಾರ ಕತಿಧೋಪಾಸನಾ ಚ ಕೇ ।
ತದ್ವಿಧೇರ್ಭಗವನ್ ಭೇದಾ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನಃ ॥ 122 ॥

ತಸ್ಯಾ ಕೇ ದಿವ್ಯದೇಶಾಶ್ಚ ದಿವ್ಯಭಾವೇನ ಭಾಸ್ವರಾಃ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ನಾಥ ವದಸ್ವ ವದತಾಂ ವರ ॥ 123 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಸಗುಣೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚಾಽಪಿ ದ್ವಿವಿಧೋ ಭೇದ ಈರ್ಯತೇ ।
ಉಪಾಸನಾವಿಧೇರ್ದೇವಿ ಸಗುಣೋಽಪಿ ದ್ವಿಧಾ ಮತಃ ॥ 124 ॥

ಸಕಾಮೋಪಾಸನಾಯಾಶ್ಚ ಭೇದಾ ಯದ್ಯಪಿ ನೈಕಶಃ ।
ಪರಂತ್ವನನ್ಯಭಕ್ತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿಮಿಚ್ಛತಾಂ ॥ 125 ॥

ಭೇದತ್ರಿತಯಮೇವೈತದ್ರಹಸ್ಯಂ ದೇವಿ ಗೋಪಿತಂ ।
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಗುಪ್ತರಹಸ್ಯಂ ತದ್ಭವತೀಂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೀಂ ॥ 126 ॥

ಸಮಾಹಿತೇನ ಶಾಂತೇನ ಸ್ವಾಂತೇನೈವಾಽವಧಾರ್ಯತಾಂ ।
ಪಂಚಾನಾಮಪಿ ದೇವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಚ ॥ 127 ॥

ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹರೂಪಾಣಾಂಚೇತ್ಯುಪಾಸ್ತಿಸ್ತ್ರಿಧಾ ಮತಾ ।
ವಿಷ್ಣುಃ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಗಣಾಧೀಶಶ್ಚ ಶಂಕರಃ ॥ 128 ॥

ಪಂಚೋಪಾಸ್ಯಾಃ ಸದಾ ದೇವಿ ಸಗುಣೋಪಾಸನಾವಿಧೌ ।
ಏತೇ ಪಂಚ ಮಹೇಶಾನಿ ಸಗುಣೋ ಭೇದ ಈರಿತಃ ॥ 129 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ನಿರ್ಗುಣೋಽಪಿ ನಿರಾಕಾರೋ ವ್ಯಾಪಕಃ ಸ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 130 ॥

ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿಧಾತುಂ ವಸುಧಾತಲೇ ।
ಬಿಭರ್ತಿ ಸಗುಣಂ ರೂಪಂ ತ್ವತ್ಸಾಹಾಯ್ಯಾತ್ಪತಿವ್ರತೇ ॥ 131 ॥

ಯಥಾ ಗವಾಂ ಶರೀರೇಷು ವ್ಯಾಪ್ತಂ ದುಗ್ಧಂ ರಸಾತ್ಮಕಂ ।
ಪರಂ ಪಯೋಧರಾದೇವ ಕೇವಲಂ ಕ್ಷರತೇ ಧ್ರುವಂ ॥ 132 ॥

ತಥೈವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತೋಽಪಿ ದೇವೋ ವ್ಯಾಪಕಭಾವತಃ ।
ದಿವ್ಯಷೋಡಶದೇಶೇಷು ಪೂಜ್ಯತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 133 ॥

ವಹ್ನ್ಯಂಬುಲಿಂಗಕುಡ್ಯಾನಿ ಸ್ಥಂಡಿಲಂ ಪಟಮಂಡಲೇ ।
ವಿಶಿಖಂ ನಿತ್ಯಯಂತ್ರಂಚ ಭಾವಯಂತ್ರಂಚ ವಿಗ್ರಹಃ ॥ 134 ॥

ಪೀಠಶ್ಚಾಪಿ ವಿಭೂತಿಶ್ಚ ಹೃನ್ಮೂರ್ದ್ಧಾಪಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಏತೇ ಷೋಡಶ ದಿವ್ಯಾಶ್ಚ ದೇಶಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾಽನಘೇ ॥ 135 ॥

ಯದ್ಯಚ್ಛರೀರಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಭಗವಾನ್ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ।
ವತೀರ್ಣೋ ವಿವಿಧಾ ಲೀಲಾ ವಿಧಾಯ ವಸುಧಾತಲೇ ॥ 136 ॥

ಜಗತ್ಪಾಲಯತೇ ದೇವಿ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹ ಏವ ಸಃ ।
ಉಪಾಸನಾಽನುಸಾರೇಣ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಭೂರಿಶಃ ॥ 137 ॥

ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹರೂಪಾಣಾಮಿತಿಹಾಸೋಽಪಿ ಲಭ್ಯತೇ ।
ತದುಪಾಸನಕಂಚಾಽಪಿ ಸಗುಣಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಂ ॥ 138 ॥

ವಿಷ್ಣೋಃ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಶಕ್ತೇಶ್ಚ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಚ ।
ಗೀತಾಸು ಗೀತಾ ಯೇ ಶಬ್ದಾ ವಿಷ್ಣುಸೂರ್ಯಾದಯಃ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 139 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚಾದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತೇ ಚಾಪಿ ವಾಚಕಃ ।
ಭಕ್ತಿಸ್ತು ತ್ರಿವಿಧಾ ಜ್ಞೇಯಾ ವೈಧೀ ರಾಗಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ ॥ 140 ॥

ದೇವೇ ಪರೋಽನುರಾಗಸ್ತು ಭಕ್ತಿಃ ಸಂಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ ।
ವಿಧಿನಾ ಯಾ ವಿನಿರ್ಣೀತಾ ನಿಷೇಧೇನ ತಥಾ ಪುನಃ ॥ 141 ॥

ಸಾಧ್ಯಮಾನಾ ಚ ಯಾ ಧೀರೈಃ ಸಾ ವೈಧೀ ಭಕ್ತಿರುಚ್ಯತೇ ।
ಯಯಾಽಽಸ್ವಾದ್ಯ ರಸಾನ್ಭಕ್ತೇರ್ಭಾವೇ ಮಜ್ಜತಿ ಸಾಧಕಃ ॥ 142 ॥

ರಾಗಾತ್ಮಿಕಾ ಸಾ ಕಥಿತಾ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಿಶಾರದೈಃ ।
ಪರಾಽಽನಂದಪ್ರದಾ ಭಕ್ತಿಃ ಪರಾಭಕ್ತಿರ್ಮತಾ ಬುಧೈಃ ॥ 143 ॥

ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಸಮಾಧಿಸ್ಥೈರ್ಯೋಗಿಭಿರ್ಯೋಗಪಾರಗೈಃ ।
ತ್ರೈಗುಣ್ಯಭೇದಾಸ್ತ್ರಿವಿಧಾ ಭಕ್ತಾ ವೈ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥ 144 ॥

ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರರ್ಥಾರ್ಥೀ ತಥಾ ತ್ರಿಗುಣತಃ ಪರಃ ।
ಪರಾಭಕ್ತ್ಯಧಿಕಾರೀ ಯೋ ಜ್ಞಾನಿಭಕ್ತಃ ಸ ತುರ್ಯಕಃ ॥ 145 ॥

ಉಪಾಸಕಾಃ ಸ್ಯುಸ್ತ್ರಿವಿಧಾಸ್ತ್ರಿಗುಣಸ್ಯಾಽನುಸಾರತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕ ಏವಾಽತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮನೀಷಿಭಿಃ ॥ 146 ॥

ಪ್ರಥಮಾ ಸಗುಣೋಪಾಸ್ತಿರವತಾರಾಽರ್ಚನಾಶ್ಚ ಯಾಃ ।
ವಿಹಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧ್ಯಾ ಚೇದತ್ರೈವಾಽನ್ತರ್ಭವಂತಿ ತಾಃ ॥ 147 ॥

ಸಕಾಮಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಹಿತಂ ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃಪೂಜನಂ ।
ಮಧ್ಯಮಂ ಮಧ್ಯಮಾ ಜ್ಞೇಯಾಸ್ತತ್ಕರ್ತಾರಸ್ತಥಾ ಪುನಃ ॥ 148 ॥

ಅಧಮಾ ವೈ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾಃ ಕ್ಷುದ್ರಶಕ್ತಿಸಮರ್ಚಕಾಃ ।
ಪ್ರೇತ್ಯಾದ್ಯುಪಾಸಂಕಾಶ್ಚೈವ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ಹ್ಯಧಮಾಽಧಮಾಃ ॥ 149 ॥

ಸರ್ವೋಪಾಸನಹೀನಾಸ್ತು ಪಶವಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಮೇವಾಽತ್ರ ಮುಖ್ಯಂ ಪರಮಮಂಗಲಂ ॥ 150 ॥

ನಿಃಶ್ರೇಯಸಕರಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಶುಭಾವಹಂ ॥ 151 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಯಥಾ ಮೇ ಗುರುಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾತಂ ಭವೇತ್ಪ್ರಭೋ ।
ತಥಾ ವಿಸ್ತರತೋ ನಾಥ ತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುದಾಹರ ॥ 152 ॥

ಸದ್ಗುರೋಮಹಿಮಾ ದೇವ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾತಃ ಶ್ರುತೋ ಭುವಿ ।
ಅಜ್ಞಾನತಮಸಾಽಽಚ್ಛನ್ನಂ ಮನೋಮಲಮಪೋಹತಿ ॥ 153 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 154 ॥

ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ।
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 155 ॥

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಽನ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ।
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 156 ॥

ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಸಚರಾಽಚರಂ ।
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 157 ॥

ಚಿನ್ಮಯಂ ವ್ಯಾಪ್ನುವನ್ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಂ ।
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 158 ॥

ಸರ್ವಶ್ರುತಿಶಿರೋರತ್ನವಿರಾಜಿತಪದಾಽಮ್ಬುಜಃ ।
ವೇದಾಂತಾಽಮ್ಬುಜಸೂರ್ಯೋ ಯಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 159 ॥

ಚೇತನಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾಂತೋ ವ್ಯೋಮಾಽತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ಬಿಂದುನಾದಕಲಾತೀತಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢಸ್ತತ್ತ್ವಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತಾ ಚ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 161 ॥

ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ಮಬಂಧವಿದಾಹಿನೇ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 162 ॥

ಶೋಷಣಂ ಭವಸಿಂಧೋಶ್ಚ ಜ್ಞಾಪನಂ ಸಾರಸಂಪದಃ ।
ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಸಮ್ಯಕ್ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 163 ॥

ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತತ್ತ್ವಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತಪಃ ।
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ಪರಂ ನಾಽಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 164 ॥

ಮನ್ನಾಥಃ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥೋ ಮದ್ಗುರುಃ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಮದಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 165 ॥

ಗುರುರಾದಿರನಾದಿಶ್ಚ ಗುರುಃ ಪರಮದೈವತಂ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಽಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 166 ॥

ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಪದಂ ।
ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಕೃಪಾ ॥ 167 ॥

ಸಪ್ತಸಾಗರಪರ್ಯಂತತೀರ್ಥಸ್ನಾನಾದಿಕೈಃ ಫಲಂ ।
ಗುರೋರಂಘ್ರಿಪಯೋಬಿಂದುಸಹಸ್ರಾಂಶೇನ ದುರ್ಲಭಂ ॥ 168 ॥

ಗುರುರೇವ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಂ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಽಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಗುರುಂ ॥ 169 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾ ಮುಕ್ತಿಪದಂ ಲಭತೇ ಗುರುಭಕ್ತಿತಃ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಽಸ್ತಿ ಧ್ಯೇಯೋಽಸೌ ಗುರುಮಾರ್ಗಿಣಾ ॥ 170 ॥

ಗುರೋಃ ಕೃಪಾಪ್ರಸಾದೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಸದಾಶಿವಾಃ ।
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಸಮರ್ಥಾಸ್ತೇ ಕೇವಲಂ ಗುರುಸೇವಯಾ ॥ 171 ॥

ದೇವಕಿನ್ನರಗಂಧರ್ವಾಃ ಪಿತರೋ ಯಕ್ಷಚಾರಣಾಃ ।
ಮುನಯೋಽಪಿ ನ ಜಾನಂತಿ ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಣಾವಿಧಿಂ ॥ 172 ॥

ನ ಮುಕ್ತಾ ದೇವಗಂಧರ್ವಾಃ ಪಿತರೋ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಾಃ ।
ಋಷಯಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಗುರುಸೇವಾಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ ॥ 173 ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಮವಿಜ್ಞಾಯ ಕೇವಲಂ ಗುರುಸೇವಯಾ ।
ತೇ ವೈ ಸಂನ್ಯಾಸಿನಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಇತರೇ ವೇಷಧಾರಿಣಃ ॥ 174 ॥

ಗುರೋಃ ಕೃಪಾಪ್ರಸಾದೇನ ಆತ್ಮಾರಾಮೋ ಹಿ ಲಭ್ಯತೇ ।
ಅನೇನ ಗುರುಮಾರ್ಗೇಣ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 175 ॥

ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಾದಸೇವನಾತ್ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾವಗಾಹಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ॥ 176 ॥

ಯಜ್ಞವ್ರತತಪೋದಾನಜಪತೀರ್ಥಾಽನುಸೇವನಂ ।
ಗುರುತತ್ತ್ವಮವಿಜ್ಞಾಯ ನಿಷ್ಫಲಂ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 177 ॥

ಮಂತ್ರರಾಜಮಿದಂ ದೇವಿ ಗುರುರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಂ ।
ಶ್ರುತಿವೇದಾಂತವಾಕ್ಯೇನ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಂ ಪದಂ ॥ 178 ॥

ಗುರುರ್ದೇವೋ ಗುರುರ್ಧರ್ಮೋ ಗುರುನಿಷ್ಠಾ ಪರಂ ತಪಃ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಂ ॥ 179 ॥

ಧನ್ಯಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಧನ್ಯೋ ಧನ್ಯೋ ವಂಶಃ ಕುಲಂ ತಥಾ ।
ಧನ್ಯಾ ಚ ವಸುಧಾ ದೇವಿ ಗುರುಭಕ್ತಿಃ ಸುದುರ್ಲಭಾ ॥ 180 ॥

ಶರೀರಮಿಂದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ಅರ್ಥಸ್ವಜನಬಾಂಧವಾಃ ।
ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕುಲಂ ದೇವಿ ಗುರುರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 181 ॥

ಆಜನ್ಮಕೋಟ್ಯಾಂ ದೇವೇಶಿ ಜಪವ್ರತತಪಃಕ್ರಿಯಾಃ ।
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಸಮಂ ದೇವಿ ಗುರುಸಂತೋಷಮಾತ್ರತಃ ॥ 182 ॥

ವಿದ್ಯಾಧನಮದೇನೈವ ಮಂದಭಾಗ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ ನರಾಃ ।
ಗುರೋಃ ಸೇವಾಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ ॥ 183 ॥

ಗುರುಸೇವಾಪರಂ ತೀರ್ಥಮನ್ಯತ್ತೀರ್ಥಮನರ್ಥಕಂ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಶ್ರಯಂ ದೇವಿ ಸದ್ಗುರೋಶ್ಚರಣಾಂಬುಜಂ ॥ 184 ॥

ಗುರುಧ್ಯಾನಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತವ ದೇವೇಶಿ ಶೃಣುಷ್ವ ಕಮಲಾನನೇ ॥ 185 ॥

ಪ್ರಾತಃ ಶಿರಸಿ ಶುಕ್ಲಾಬ್ಜೇ ದ್ವಿನೇತ್ರಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಗುರುಂ ।
ವರಾಽಭಯಕರಂ ಶಾಂತಂ ಸ್ಮರೇತ್ತನ್ನಾಮಪೂರ್ವಕಂ ॥ 186 ॥

ವಾಮೋರುಶಕ್ತಿಸಹಿತಂ ಕಾರುಣ್ಯೇನಾಽವಲೋಕಿತಂ ।
ಪ್ರಿಯಯಾ ಸವ್ಯಹಸ್ತೇನ ಧೃತಚಾರುಕಲೇವರಂ ॥ 187 ॥

ವಾಮೇನೋತ್ಪಲಧಾರಿಣ್ಯಾ ರಕ್ತಾಽಽಭರಣಭೂಷಯಾ ।
ಜ್ಞಾನಾಽಽನಂದಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸ್ಮರೇತ್ತನ್ನಾಮಪೂರ್ವಕಂ ॥ 188 ॥

ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಽಽಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ।
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 189 ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ಗುರವೇ ತಸ್ಮೈ ಇಷ್ಟದೇವಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಾಽಮೃತಂ ಹಂತಿ ವಿಷಂ ಸಂಸಾರಸಂಜ್ಞಿತಂ ॥ 190 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಮದೇಕಹೃದಯಾಽಽನಂದ ಜಗದಾತ್ಮನ್ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ರಹಸ್ಯಂ ಮೇ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂಚಾಪಿ ಸದ್ಗುರೋಃ ॥ 191 ॥

ವರ್ಣಿತಂ ಯತ್ತ್ವಯಾ ನಾಥ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಽಸ್ಮಿ ಸಾಂಪ್ರತಂ ।
ಭೂಯೋಽಪಿ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವನ್ಮುಖಾಜ್ಜಗದೀಶ್ವರ ॥ 192 ॥

ಪರತತ್ತ್ವೈಕರೂಪಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಾಽತೀತಪರಾಽಽತ್ಮನಃ ।
ಸಮಾಸೇನ ಸ್ವರೂಪಂ ಮೇ ವರ್ಣಯಿತ್ವಾ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 193 ॥

ಶ್ರೀಮಹದೇವ ಉವಾಚ ।
ಸ ಏಕ ಏವ ಸದ್ರೂಪಃ ಸತ್ಯೋಽದ್ವೈತಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಸದಾ ಪೂರ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಲಕ್ಷಣಃ ॥ 194 ॥

ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರ್ವಿಶೇಷೋ ನಿರಾಕುಲಃ ।
ಗುಣಾತೀತಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೃಗ್ವಿಭುಃ ॥ 195 ॥

ಗೂಢಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸನಾತನಃ ।
ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾಭಾಸಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 196 ॥

ಲೋಕಾಽತೀತೋ ಲೋಕಹೇತುರವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಃ ।
ಸ ವೇತ್ತಿ ವಿಶ್ವಂ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಕಶ್ಚನ ॥ 197 ॥

ತದಧೀನಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಽಚರಂ ।
ತದಾಲಂಬನತಸ್ತಿಷ್ಠೇದವಿತರ್ಕ್ಯಮಿದಂ ಜಗತ್ ॥ 198 ॥

ತತ್ಸತ್ಯತಾಮುಪಾಽಽಶ್ರಿತ್ಯ ಸದ್ವದ್ಭಾತಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ।
ತೇನೈವ ಹೇತುಭೂತೇನ ವಯಂ ಜಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 199 ॥

ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸ ಏಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಲೋಕೇಷು ಸೃಷ್ಟಿಕರಣಾತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಗೀಯತೇ ॥ 200 ॥

ವಿಷ್ಣುಃ ಪಾಲಯಿತಾ ದೇವಿ ಸಂಹರ್ತಾಽಹಂ ತದಿಚ್ಛಯಾ ।
ಇಂದ್ರಾಽಽದಯೋ ಲೋಕಪಾಲಾಃ ಸರ್ವೇ ತದ್ವಶವರ್ತಿನಃ ॥ 201 ॥

ಸ್ವೇ ಸ್ವೇಽಧಿಕಾರೇ ನಿರತಾಸ್ತೇ ಶಾಸತಿ ತದಾಜ್ಞಯಾ ।
ತ್ವಂ ಪುರಾ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಾಽಸಿ ಭುವನತ್ರಯೇ ॥ 202 ॥

ತೇನಾಽನ್ತರ್ಯಾಮಿರೂಪೇಣ ತತ್ತದ್ವಿಪಯಯೋಜಿತಾಃ ।
ಸ್ವಸ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಕುರ್ವಂತಿ ನ ಸ್ವತಂತ್ರಾಃ ಕದಾಚನ ॥ 203 ॥

ಯದ್ಭಯಾದ್ವಾತಿ ವಾತೋಽಪಿ ಸೂರ್ಯಸ್ತಪತಿ ಯದ್ಭಯಾತ್ ।
ವರ್ಷಂತಿ ತೋಯದಾಃ ಕಾಲೇ ಪುಷ್ಷ್ಯಂತಿ ತರವೋ ವನೇ ॥ 204 ॥

ಕಾಲಂ ಕಲಯತೇ ಕಾಲೇ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುರ್ಭಿಯೋ ಭಯಂ ।
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ಯತ್ತಚ್ಛಬ್ದೋಪಲಕ್ಷಿತಃ ॥ 205 ॥

ಸರ್ವೇ ದೇವಾಶ್ಚ ದೇವ್ಯಶ್ಚ ತನ್ಮಯಾಃ ಸುರವಂದಿತೇ ।
ಆಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಬಪರ್ಯಂತಂ ತನ್ಮಯಂ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ ॥ 206 ॥

ತಸ್ಮಿಂಸ್ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೇ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್ ।
ತದಾರಾಧನತೋ ದೇವಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರೀಣನಂ ಭವೇತ್ ॥ 207 ॥

ತರೋರ್ಮೂಲಾಽಭಿಷೀಕೇಣ ಯಥಾ ತದ್ಭುಜಪಲ್ಲವಾಃ ।
ತೃಪ್ಯಂತಿ ತದನುಷ್ಠಾನಾತ್ತಥಾ ಸರ್ವೇಽಮರಾದಯಃ ॥ 208 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಸಂಸಾರರೋಗಹೃನ್ನಾಥ ಕರುಣಾವರುಣಾಽಽಲಯ ।
ಗುರೋತ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಪೂರ್ಣಾ ಯಾ ಗುರೋರ್ಗೀತಾ ಸುವರ್ಣಿತಾ ॥ 209 ॥

ತತ್ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಫಲಂಚಾಽಪಿ ವಿನಿರ್ದಿಶ ।
ಜೀವಮಂಗಲಮೇತೇನ ಕೃಪಾತೋಽತಃ ಕೃಪಾಽರ್ಣವ ॥ 210 ॥

ಸಮ್ಯಗ್ವಿವಿಚ್ಯ ಸಂವರ್ಣ್ಯ ವಿನೋದಯ ದಯಾರ್ಣವ ।
ತ್ವದೃತೇ ಕೋ ಹಿ ದೇವೇಶ ಶಿಕ್ಷಾಂ ಮೇಽನ್ಯೋ ವಿಧಾಸ್ಯತಿ ॥ 211 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಇದಂ ತು ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಪಠ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇಽಥವಾ ।
ಲಿಖಿತ್ವಾ ವಾ ಪ್ರದೀಯೇತ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಂ ॥ 212 ॥

ಗುರುಗೀತಾಽಭಿಧಂ ದೇವಿ ಶುದ್ಧಂ ತತ್ತ್ವಂ ಮಯೋದಿತಂ ।
ಭವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಸದಾ ಜಪೇತ್ ॥ 213 ॥

ಗುರುಗೀತಾಽಕ್ಷರೈಕೈಕಂ ಮಂತ್ರರಾಜಮಿದಂ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಅನೇನ ವಿವಿಧಾ ಮಂತ್ರಾಃ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಂ ॥ 214 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ ।
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವಸಂಕಟನಾಶನಂ ॥ 215 ॥

ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಭೂತಾನಾಂ ಚೌರವ್ಯಾಘ್ರಭಯಾಽಪಹಂ ।
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಹರಂಚೈವ ವಿಭೂತಿಸಿದ್ಧಿದಂ ಧ್ರುವಂ ॥ 216 ॥

ಮೋಹನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪರಂ ಬಂಧನಮೋಚನಂ ।
ದೇವಭೂತಪ್ರಿಯಕರಂ ಲೋಕಾನ್ಸ್ವವಶಮಾನಯೇತ್ ॥ 217 ॥

ಮುಖಸ್ತಂಭಕರಂ ನೄಣಾಂ ಸದ್ಗುಣಾನಾಂ ವಿವರ್ಧನಂ ।
ದುಷ್ಕರ್ಮನಾಶನಂಚೈವ ಸತ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿದಂ ಭವೇತ್ ॥ 218 ॥

ಭಕ್ತಿದಂ ಸಿದ್ಧಯೇತ್ ಕಾರ್ಯಂ ನವಗ್ರಹಭಯಾಽಪಹಂ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಂಚೈವ ಸತ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿದಂ ಭವೇತ್ ॥ 219 ॥

ಸರ್ವಶಾಂತಿಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರಫಲಪ್ರದಂ ।
ಅವೈಧವ್ಯಕರಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಂ ಪರಂ ॥ 220 ॥

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿವರ್ಧಕಂ ।
ನಿಷ್ಕಾಮತಸ್ತ್ರಿವಾರಂ ವಾ ಜಪನ್ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 221 ॥

ಸರ್ವದುಃಖಭಯಂ ವಿಘ್ನಂ ನಾಶಯೇತ್ತಾಪಹಾರಕಂ ।
ಸರ್ವಬಾಧಾಪ್ರಶಮನಂ ಧರ್ಮಾಽರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷದಂ ॥ 222 ॥

ಯೋ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ಸ ತಮಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ।
ಕಾಮಿನಾಂ ಕಾಮಧೇನುಶ್ಚ ಕಲ್ಪಿತಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಃ ॥ 223 ॥

ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಚಿಂತಿತಸ್ಯ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಕಂ ।
ಜಪೇಚ್ಛಾಕ್ತಸ್ಯ ಶೈವಶ್ಚ ಗಾಣಪತ್ಯಶ್ಚ ವೈಷ್ಣವಃ ॥ 224 ॥

ಸೌರಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಿದಂ ದೇವಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷದಂ ।
ಸಂಸಾರಮಲನಾಶಾಽರ್ಥಂ ಭವತಾಪನಿವೃತ್ತಯೇ ॥ 225 ॥

ಗುರುಗೀತಾಽಮ್ಭಸಿ ಸ್ನಾನಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಕುರುತೇ ಸದಾ ।
ಯೋಗಯುಂಜಾನಚಿತ್ತಾನಾಂ ಗೀತೇಯಂ ಜ್ಞಾನವರ್ಧಿಕಾ ॥ 226 ॥

ತ್ರಿತಾಪತಾಪಿತಾನಾಂಚ ಜೀವಾನಾಂ ಪರಮೌಷಧಂ ।
ಸಂಸಾರಾಽಪಾರಪಾಥೋಧೌ ಮಜ್ಜತಾಂ ತರಣಿಃ ಶುಭಾ ॥ 227 ॥

ದೇಶಃ ಶುದ್ಧಃ ಸ ಯತ್ರಾಽಸೌ ಗೀತಾ ತಿಷ್ಠತಿ ದುರ್ಲಭಾ ।
ತತ್ರ ದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪೀಠೇ ವಸಂತಿ ಹಿ ॥ 228 ॥

ಶುಚಿರೇವ ಸದಾ ಜ್ಞಾನೀ ಗುರುಗೀತಾಜಪೇನ ತು ।
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 229 ॥

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ನಿಜಧರ್ಮೋ ಮಯೋದಿತಃ ।
ಗುರುಗೀತಾಸಮೋ ನಾಽಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ ॥ 230 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read:

Sri Guru Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top