Gita - Geetaa

Sri Guru Gita Lyrics in Telugu

Shri Guru Geetaa in Telugu:

॥ శ్రీగురుగీతా ॥ (Dharma Mandala DLI version)

॥ అథ శ్రీగురుగీతా ॥

ఋషయ ఊచుః ।
గుహ్యాద్గుహ్యతరా విద్యా గురుగీతా విశేషతః ।
బ్రూహి నః సూత కృపయా శృణుమస్త్వత్ప్రసాదతః ॥ 1 ॥

సూత ఉవాచ ।
గిరీంద్రశిఖరే రమ్యే నానారత్నోపశోభితే ।
నానావృక్షలతాకీర్ణే నానాపక్షిరవైర్యుతే ॥ 2 ॥

సర్వర్తుకుసుమామోదమోదితే సుమనోహరే ।
శైత్యసౌగంధ్యమాంద్యాఢ్యమరుద్భిరుపవీజితే ॥ 3 ॥

అప్సరోగణసంగీతకలధ్వనినినాదితే ।
స్థిరచ్ఛాయాద్రుమచ్ఛాయాచ్ఛాదితే స్నిగ్ధమంజులే ॥ 4 ॥

మత్తకోకిలసందోహసంఘుష్టవిపినాంతరే ।
సర్వదా స్వగణైః సార్ద్ధమృతురాజనిపేవితే ॥ 5 ॥

సిద్ధచారణగంధర్వగాణపత్యగణైర్వృతే ।
తత్ర మౌనధరం దేవం చరాచరజగద్గురుం ॥ 6 ॥

సదాశివం సదానందం కరుణామృతసాగరం ।
కర్పూరకుందధవలం శుద్ధతత్త్వమయం విభుం ॥ 7 ॥

దిగంబరం దీననాథం యోగీంద్రం యోగివల్లభం ।
గంగాశీకరసంసిక్తజటామండలమండితం ॥ 8 ॥

విభూతిభూషితం శాంతం వ్యాలమాలం కపాలినం ।
అంధకారిం త్రిలోకేశం త్రిశూలవరధారకం ॥ 9 ॥

ఆశుతోషం జ్ఞానమయం కైవల్యఫలదాయకం ।
నిర్వికల్పం నిరాతంకం నిర్విశేషం నిరంజనం ॥ 10 ॥

సర్వేషాం హితకర్తారం దేవదేవం నిరామయం ।
కైలాసశిఖరాసీనం పంచవక్త్రం సుభూషితం ॥ 11 ॥

సర్వాత్మనావిష్టచిత్తం గిరిజాముఖపంకజే ।
ప్రణమ్య పరయా భక్త్యా కృతాంజలిపుటా సతీ ॥ 12 ॥

ప్రసన్నవదనం వీక్ష్య లోకానాం హితకామ్యయా ।
వినయాఽవనతా దేవీ పార్వతీ శివమబ్రవీత్ ॥ 13 ॥

శ్రీమహాదేవ్యువాచ ।
నమస్తే దేవదేవేశ సదాశివ జగద్గురో ।
ప్రాణేశ్వర మహాదేవ గురుగీతాం వద ప్రభో ॥ 14 ॥

కేన మార్గేణ భోః స్వామిన్ దేహీ బ్రహ్మమయో భవేత్ ।
త్వం కృపాం కురు మే దేవ నమామి చరణం తవ ॥ 15 ॥

శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ ।
గుశబ్దస్త్వంధకారః స్యాద్రుశబ్దస్తన్నిరోధకః ।
అంధకారనిరోధిత్వాద్గురురిత్యభిధీయతే ॥ 16 ॥

గుకారః ప్రథమో వర్ణో మాయాదిగుణభాసకః ।
రుకారో ద్వితీయో బ్రహ్మ మాయాభ్రాంతివిమోచకః ॥ 17 ॥

గకారః సిద్ధిదః ప్రోక్తో రేఫః పాపస్య దాహకః ।
ఉకారః శంభురిత్యుక్తస్త్రితయాఽఽత్మా గురుః స్మృతః ॥ 18 ॥

శ్రీమహాదేవ్యువాచ ।
మాయామోహితజీవానాం జన్మమృత్యుజరాదితః ।
రక్షాయై కః ప్రభవతి స్వామిన్ సంసారసాగరే ॥ 19 ॥

త్వత్తో నాఽన్యో దయాసింధో కశ్చిచ్ఛక్నోతి వై ప్రభో ।
దాతుం ప్రతివచశ్చాఽస్య లోకశోకవిమోచనం ॥ 20 ॥

త్రితాపతప్తజీవానాం కల్యాణార్థం మయా ప్రభో ।
విహితః సాదరం ప్రశ్న ఉత్తరేణాఽనుగృహ్యతాం ॥ 21 ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।
సంసారాఽపారపాథోధేః పారం గంతుం మహేశ్వరి ।
శ్రీగురోశ్చరణాఽమ్భోజనౌకేవైకాఽవలంబనం ॥ 22 ॥

సద్గురో రూపమాదాయ జగత్యామహమేవ హి ।
ఉద్ధరామ్యఖిలాంజీవాన్మృత్యుసంసారసాగరాత్ ॥ 23 ॥

యో గురుః స శివః సాక్షాద్యః శివః స గురుర్మతః ।
గురౌ మయి న భేదోఽస్తి భేదస్తత్ర నిరర్థకః ॥ 24 ॥

గురుర్జ్ఞానప్రదో నిత్యం పరమాఽఽనందసాగరే ।
ఉన్మజ్జయతి జీవాన్స తాె॒​ంస్తథైవ నిమజ్జయన్ ॥ 25 ॥

గురుస్త్రితాపతప్తానాం జీవానాం రక్షితా క్షితౌ ।
సచ్చిదానందరూపం హి గురుర్బ్రహ్మ న సంశయః ॥ 26 ॥

యాదృగస్తీహ సంబంధో బ్రహ్మాండస్యేశ్వరేణ వై ।
తథా క్రియాఽఽఖ్యయోగస్య సంబంధో గురుణా సహ ॥ 27 ॥

దీక్షావిధావీశ్వరో వై కారణస్థలముచ్యతే ।
గురుః కార్యస్థలంచాఽతో గురుర్బ్రహ్మ ప్రగీయతే ॥ 28 ॥

గురౌ మానుపబుద్ధిం తు మంత్రే చాఽక్షరభావనాం ।
ప్రతిమాసు శిలాబుద్ధిం కుర్వాణో నరకం వ్రజేత్ ॥ 29 ॥

జన్మహేతూ హి పితరౌ పూజనీయౌ ప్రయత్నతః ।
గురుర్విశేషతః పూజ్యో ధర్మాఽధర్మప్రదర్శకః ॥ 30 ॥

గురుః పితా గురుర్మాతా గురుర్దేవో గురుర్గతిః ।
శివే రుష్టే గురుస్త్రాతా గురౌ రుష్టే న కశ్చన ॥ 31 ॥

శ్రీమహాదేవ్యువాచ ।
జగన్మంగలకృన్నాథ విశేషేణోపదిశ్యతాం ।
లక్షణం సద్గురోర్యేన సమ్యగ్జ్ఞాతం భవేద్ధ్రువం ॥ 32 ॥

ఆచార్యగురుభేదోఽపి యేన స్యాద్విదితో మమ ।
శ్రేష్ఠత్వం వా తయోః కేన లక్షణేనాఽనుమీయతే ॥ 33 ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।
సర్వశాస్త్రపరో దక్షః సర్వశాత్రార్థవిత్సదా ।
సువచాః సుందరః స్వంగః కులీనః శుభదర్శనః ॥ 34 ॥

జితేంద్రియః సత్యవాదీ బ్రాహ్మణః శాంతమానసః ।
మాతృపితృహితే యుక్తః సర్వకర్మపరాయణః ॥ 35 ॥

ఆశ్రమీ దేశవాసీ చ గురురేవం విధీయతే ।
ఆచార్యగురుశబ్దౌ ద్వౌ క్వచిత్పర్యాయవాచకౌ ॥ 36 ॥

ఏవమర్థగతో భేదో భవత్యపి తయోః క్వచిత్ ।
ఉపనీయ దదద్వేదమాచార్యః స ఉదాహృతః ॥ 37 ॥

యః సాధనప్రకర్షార్థం దీక్షయేత్స గురుః స్మృతః ।
ఔపపత్తికమంశంతు ధర్మశాస్త్రస్య పండితః ॥ 38 ॥

వ్యాచష్టే ధర్మమిచ్ఛూనాం స ఆచార్యః ప్రకీర్తితః ।
సర్వదర్శీ తు యః సాధుర్ముముక్షూణాం హితాయ వై ॥ 39 ॥

వ్యాఖ్యాయ ధర్మశాస్త్రాణాం క్రియాసిద్ధిప్రబోధకం ।
ఉఅపాసనావిధేః సమ్యగీశ్వరస్య పరాత్మనః ॥ 40 ॥

భేదాన్ప్రశాస్తి ధర్మజ్ఞః స గురుః సముదాహృతః ।
సప్తానాం జ్ఞానభూమీనాం శాస్త్రోక్తానాం విశేషతః ॥ 41 ॥

ప్రభేదాన్ యో విజానాతి నిగమస్యాఽఽగమస్య చ్ అ ।
జ్ఞానస్య చాఽధికారాె॒​ంస్త్రీన్భవతాత్పర్యలక్ష్యతః ॥ 42 ॥

తంత్రేషు చ పురాణేషు భాషాయాస్త్రివిధాం సృతిం ।
సమ్యగ్భేదైర్విజానాతి భాషాతత్త్వవిశారదః ॥ 43 ॥

నిపుణో లోకశిక్షాయాం శ్రేష్ఠాఽఽచార్యః స ఉచ్యతే ।
పంచతత్త్వవిభేదజ్ఞః పంచభేదాం విశేషతః ॥ 44 ॥

సగుణోపాసనాం యస్తు సమ్యగ్జానాతి కోవిదః ।
చాతుర్విధ్యేన వితతాం బ్రహ్మణః సముపాసనాం ॥ 45 ॥

గంభీరార్థాం విజానీతే బుధో నిర్మలమానసః ।
సర్వకార్యేషు నిపుణో జీవన్ముక్తస్త్రితాపహృత్ ॥ 46 ॥

కరోతి జీవకల్యాణం గురుః శ్రేష్ఠః స కథ్యతే ॥ 47 ॥

శ్రీమహాదేవ్యువాచ ।
సచ్ఛిష్యలక్షణం నాథ ఉక్షూణాం త్రితాపహృత్ ।
గురుభక్తస్య శిష్యస్య కర్తవ్యంచాఽపి మే వద ॥ 48 ॥

ముముక్షుభిశ్చ శిష్యైః కైః శుభాఽఽచారైరవాప్యతే ।
ఆత్మజ్ఞానం దయాసింధో కృపయా బ్రూహి తానపి ॥ 49 ॥

యేన జ్ఞానేన లబ్ధేన శుభాఽఽచారాన్వితైర్ద్రుతం ।
ముచ్యతే బంధనాన్నాథ శిష్యైః సద్గురుసేవకైః ॥ 50 ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।
శిష్యః కులీనః శుద్ధాఽఽత్మా పురుషార్థపరాయణః ।
అధీతవేదః కుశలో దూరముక్తమనోభవః ॥ 51 ॥

హితైషీ ప్రాణినాం నిత్యమాస్తికస్త్యక్తవంచనః ।
స్వధర్మనిరతో భక్త్యా పితృమాతృహితే స్థితః ॥ 52 ॥

గురుశుశ్రూషణరతో వాఙ్మనఃకాయకర్మభిః ।
శిష్యస్తు స గుణైర్యుక్తో గురుభక్తిరతః సదా ॥ 53 ॥

ధర్మకామాదిసంయుక్తో గురుమంత్రపరాయణః ।
సత్యబుద్ధిర్గురోమంత్రే దేవపూజనతత్పరః ॥ 54 ॥

గురూపదిష్టమార్గే చ సత్యబుద్ధిరుదారధీః ।
అలుబ్ధః స్థిరగాత్రశ్చ ఆజ్ఞాకారీ జితేంద్రియః ॥ 55 ॥

ఏవంవిధో భవేచ్ఛిష్య ఇతరో దుఃఖకృద్గురోః ।
శరీరమర్థం ప్రాణాె॒​ంశ్చ గురుభ్యో యః సమర్పయన్ ॥ 56 ॥

గురుభిః శిష్యతే యోగం స శిష్య ఇతి కథ్యతే ।
దీర్ఘదండవదానమ్య సుమనా గురుసన్నిధౌ ॥ 57 ॥

ఆత్మదారాఽఽదికం సర్వం గురవే చ నివేదయేత్ ।
ఆసనం శయనం వస్త్రం వాహనం భూషణాఽఽదికం ॥ 58 ॥

సాధకేన ప్రదాతవ్యం గురోః సంతోషకారణాత్ ।
గురుపాదోదకం పేయం గురోరుచ్ఛిష్టభోజనం ॥ 59 ॥

గురుమూర్తేః సదా ధ్యానం గురుస్తోత్రం సదా జపేత్ ।
ఊర్ధ్వం తిష్ఠేద్గురోరగ్రే లబ్ధాఽనుజ్ఞో వసేత్ పృథక్ ॥ 60 ॥

నివీతవాసా వినయీ ప్రహ్వస్తిష్ఠేద్గురౌ పరం ।
గురౌ తిష్ఠతి తిష్ఠేచ్చోపవిష్టేఽనుజ్ఞయా వసేత్ ॥ 61 ॥

సేవతాఽఙ్ఘ్రీ శయానస్య గచ్ఛంతంచాఽప్యనువ్రజేత్ ।
శరీరం చైవ వాచం చ బుద్ధీంద్రియమనాంసి చ ॥ 62 ॥

నియమ్య ప్రాంజలిస్తిష్ఠేద్వీక్షమాణో గురోర్ముఖం ।
నిత్యముద్రితపాణిః స్యాత్ సాధ్వాచారః సుసంయతః ॥ 63 ॥

ఆస్యతామితి చోక్తః సన్నాసీతాఽభిముఖం గురోః ।
హీనాన్నవస్త్రవేశః స్యాత్ సర్వదా గురుసన్నిధౌ ॥ 64 ॥

ఉత్తిష్ఠేత్ ప్రథమం చాఽస్య చరమం చైవ సంవిశేత్ ।
దుష్కృతం న గురోర్బ్రూయాత్ క్రుద్ధం చైనం ప్రసాదయేత్ ॥ 65 ॥

పరివాదం న శ్రుణుయాదన్యేషామపి కుర్వతాం ।
నీచం శయ్యాసనం చాఽస్య సర్వదా గురుసన్నిధౌ ॥ 66 ॥

గురోస్తు చక్షుర్విషయే న యథేష్టాఽఽసనో భవేత్ ।
చాపల్యం ప్రమదాగాథామహంకారం చ వర్జయేత్ ॥ 67 ॥

నాఽపృష్టో వచనం కించిద్బ్రూయాన్నాఽపి నిషేధయేత్ ।
గురుమూర్తిం స్మరేన్నిత్యం గురునామ సదా జపేత్ ॥ 68 ॥

గురోరాజ్ఞాం ప్రకుర్వీత గురోరన్యం న భావయేత్ ।
గురురూపే స్థితం బ్రహ్మ ప్రాప్యతే తత్ప్రసాదతః ॥ 69 ॥

జాత్యాశ్రమయశోవిద్యావిత్తగర్వం పరిత్యజన్ ।
గురోరాజ్ఞాం ప్రకుర్వీత గురోరన్యం న భావయేత్ ॥ 70 ॥

గురువక్త్రే స్థితా విద్యా గురుభక్త్యాఽనులభ్యతే ।
తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన గురోరారాధనం కురు ॥ 71 ॥

నోదాహరేదస్య నామ పరోక్షమపి కేవలం ।
న చ వాఽస్యాఽనుకుర్వీత గతిభాషితచేష్టితం ॥ 72 ॥

గురోర్యత్ర పరీవాదో నిందా వాఽపి ప్రవర్తతే ।
కర్ణౌ తత్ర పిధాతవ్యౌ గంతవ్యం వా తతోఽన్యతః ॥ 73 ॥

పరీవాదాత్ ఖరో భవేత్ శ్వా వై భవతి నిందకః ।
పరిభోక్తా భవేత్కృమిః కీటో భవతి మత్సరీ ॥ 74 ॥

గురోః శయ్యాఽసనం యానం పాదుకోపానౌత్పీఠకం ।
స్నానోదకం తథా ఛాయాం కదాపి న విలంఘయేత్ ॥ 75 ॥

గురోరగ్రే పృథక్ పూజామౌద్ధత్యం చ వివర్జయేత్ ।
దీక్షాం వ్యాఖ్యాం ప్రభుత్వం చ గురోరగ్రే పరిత్యజేత్ ॥ 76 ॥

ఋణదానం తథాఽఽదానం వస్తూనాం క్రయవిక్రయం ।
న కుర్యాద్గురుణా సార్ద్ధే శిష్యో భృత్వా కదాచన ॥ 78 ॥

న ప్రేరయేద్గురుం తాతం శిష్యః పుత్రశ్చ కర్మసు ।
గురవే దేవి పిత్రే చ నిత్యం సర్వస్వమర్పయేత్ ॥ 79 ॥

స చ శిష్యః స చ జ్ఞానీ య ఆజ్ఞాం పాలయేద్గురోః ।
న క్షేమం తస్య మూఢస్య యో గురోరవచస్కరః ॥ 80 ॥

గురోర్హితం ప్రకర్తవ్యం వాఙ్మనఃకాయకర్మభిః ।
అహితాఽఽచరణాద్దేవి విష్ఠాయాం జాయతే కృమిః ॥ 81 ॥

యథా ఖనన్ ఖనిత్రేణ నరో వార్య్యధిగచ్ఛతి ।
తథా గురుగతాం విద్యాం శుశ్రూషురధిగచ్ఛతి ॥ 82 ॥

ఆసమాప్తేః శరీరస్య యస్తు శుశ్రూషతే గురుం ।
స గచ్ఛత్యంజసా విప్రో బ్రహ్మణః సద్మ శాశ్వతం ॥ 83 ॥

శ్రీమహాదేవ్యువాచ ।
హే విశ్వాత్మన్ మహాయోగిన్ దీనబంధో జగద్గురో ।
త్రితాపాద్రక్షితుం జీవాన్నేతుం ముక్తేః పదం తథా ॥ 84 ॥

యోగమార్గప్రచారోఽత్ర గురుభిర్యః ప్రకాశితః ।
తల్లక్షణాని భేదాె॒​ంశ్చ కృపయా వద మే ప్రభో ॥ 85 ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।
మంత్రయోగో లయశ్చైవ రాజయోగో హఠస్తథా ।
యోగశ్చతుర్విధః ప్రోక్తో యోగిభిస్తత్త్వదర్శిభిః ॥ 86 ॥

నామరూపాత్మికా సృష్టిర్యస్మాత్తదవలంబనాత్ ।
బంధనాన్ముచ్యమానోఽయం ముక్తిమాప్నోతి సాధకః ॥ 87 ॥

తామేవ భూమిమాలంబ్య స్ఖలనం యత్ర జాయతే ।
ఉత్తిష్ఠతి జనస్సర్వోఽధ్యక్షేణైతత్సమీక్ష్యతే ॥ 88 ॥

నామరూపాత్మకైర్భావైర్బధ్యంతే నిఖిలా జనాః ।
అవిద్యాకలితాశ్చైవ తాదృక్ప్రకృతివైభవాత్ ॥ 89 ॥

ఆత్మనస్సూక్ష్మప్రకృతిం ప్రవృత్తించాఽనుసృత్య వై ।
నామరూపాత్మనోశ్శబ్దభావయోరవలంబనాత్ ॥ 90 ॥

యో యోగః సాధ్యతే సోఽయం మంత్రయోగః ప్రకీర్తితః ।
ప్రాణాఽపాననాదబిందుజీవాత్మపరమాత్మనాం ॥ 91 ॥

మేలనాద్ఘటతే యస్మాత్తస్మాద్వై ఘట ఉచ్యతే ।
ఆమకుంభమివాఽమ్భస్థం జీర్యమాణం సదా ఘటం ॥ 92 ॥

యోగానలేన సందహ్య ఘటశుద్ధిం సమాచరేత్ ।
ఘటయోగసమాయోగాద్ధఠయోగః ప్రకీర్తితః ॥ 93 ॥

మంత్రాద్ధఠేన సంపాద్యో యోగోఽయమితి వా ప్రియే ।
హఠయోగ ఇతి ప్రోక్తో హఠాజ్జీవశుభప్రదః ॥ 94 ॥

హఠయోగేన ప్రథమం జీర్యమాణామిమాం తనుం ।
ద్రఢ్యన్సూక్ష్మదేహం వై కుర్యాద్యోగయుజం పునః ॥ 95 ॥

స్థూలః సూక్ష్మస్య దేహో వై పరిణామాంతరం యతః ।
కాదివర్ణాన్సమభ్యస్య శాస్త్రజ్ఞానం యథాక్రమం ॥ 96 ॥

యథోపలభ్యతే తద్వత్స్థూలదేహస్య సాధనైః ।
యోగేన మనసో యోగో హఠయోగః ప్రకీర్తితః ॥ 97 ॥

బ్రహ్మాండపిండే సదృశే బ్రహ్మప్రకృతిసంభవాత్ ।
సమష్టివ్యష్టిసంబంధాదేకసంబంధగుంఫితే ॥ 98 ॥

ఋషిదేవాశ్చ పితరో నిత్యం ప్రకృతిపూరుషౌ ।
తిష్ఠంతి పిండే బ్రహ్మాండే గ్రహనక్షత్రరాశయః ॥ 99 ॥

పిండజ్ఞానేన బ్రహ్మాండజ్ఞానం భవతి నిశ్చితం ।
గురూపదేశతః పిండజ్ఞానమాప్త్వా యథాయథం ॥ 100 ॥

తతో నిపుణయా యుక్త్యా పురుషే ప్రకృతేర్లయః ।
లయయోగాఽభిధేయః స్యాత్ కృతః శుద్ధైర్మహర్షిభిః ॥ 101 ॥

భవంతి మంత్రయోగస్య షోడశాంగాని నిశ్చితం ।
యథా సుధాంశోర్జాయంతే కలాః షోడశ శోభనాః ॥ 102 ॥

భక్తిః శుద్ధిశ్చాఽఽసనంచ పంచాంగస్యాఽపి సేవనం ।
ఆచారధారణే దివ్యదేశసేవనమిత్యపి ॥ 103 ॥

ప్రాణక్రియా తథా ముద్రా తర్పణం హవనం బలిః ।
యాగో జపస్తథా ధ్యానం సమాధిశ్చేతి షోడశ ॥ 104 ॥

షట్కర్మాఽఽసనముద్రాః ప్రత్యాహారః ప్రాణసంయమశ్చైవ ।
ధ్యానసమాధీ సప్తైవాంగాని స్యుర్హఠస్య యోగస్య ॥ 105 ॥

అంగాని లయయోగస్య నవైవేతి బుధా విదుః ।
యమశ్చ నియమశ్చైవ స్థూలసూక్ష్మక్రియే తథా ॥ 106 ॥

ప్రత్యాహారో ధారణా చ ధ్యానంచాపి లయక్రియా ।
సమాధిశ్చ నవాంగాని లయయోగస్య నిశ్చితం ॥ 107 ॥

ధ్యానం వై మంత్రయోగస్యాఽధ్యాత్మభావాద్వినిర్గతం ।
పరానందమయే భావేఽతీంద్రియే చ విలక్షణే ॥ 108 ॥

భ్రమద్భిః సాధకశ్రేయోవాంఛద్భిర్యోగవిత్తమైః ।
ఉపాసనాం పంచవిధాం జ్ఞాత్వా సాధకయోగ్యతాం ॥ 109 ॥

మంత్రధ్యానం హి కథితమధ్యాత్మస్యాఽనుసారతః ।
వేదతంత్రపురాణేషు మంత్రశాస్త్రప్రవర్తకైః ॥ 110 ॥

వర్ణితం శ్రేయైచ్ఛద్భిర్మంత్రయోగపరస్య వై ।
ధ్యానానాం వై బహుత్వేఽపి తత్ప్రోక్తం పంచధైవ హి ॥ 111 ॥

తేషాం భావమయత్వేన సమాధిరధిగమ్యతే ।
మంత్రయోగో హఠశ్చైవ లయయోగః పృథక్ పృథక్ ॥ 112 ॥

స్థూలం జ్యోతిస్తథా బిందు ధ్యానం తు త్రివిధం విదుః ।
స్థూలం మూర్తిమయం ప్రోక్తం జ్యోతిస్తేజోమయం భవేత్ ॥ 113 ॥

బిందుం బిందుమయం బ్రహ్మ కుండలీ పరదేవతా ।
సృష్టిస్థితివినాశానాం హేతుతా మనసి స్థితా ॥ 114 ॥

తత్సాహాయ్యాత్సాధ్యతే యో రాజయోగ ఇతి స్మృతః ।
మంత్రే హఠే లయే చైవ సిద్ధిమాసాద్య యత్నతః ॥ 115 ॥

పూర్ణాఽధికారమాప్నోతి రాజయోగపరో నరః ।
సమాధిర్మంత్రయోగస్య మహాభావ ఇతీరితః ॥ 116 ॥

హఠస్య చ మహాబోధః సమాధిస్తేన సిధ్యతి ।
ప్రశస్తో లయయోగస్య సమాధిర్హి మహాలయః ॥ 117 ॥

విచారబుద్ధేః ప్రాధాన్యం రాజయోగస్య సాధనే ।
బ్రహ్మధ్యానం హి తద్ధ్యానం సమాధిర్నిర్వికల్పకః ॥ 118 ॥

తేనోపలబ్ధసిద్ధిర్హి జీవన్ముక్తః ప్రకథ్యతే ।
ఉపలబ్ధ మహాభావా మహాబోధాఽన్వితాశ్చ వా ॥ 119 ॥

మహాలయం ప్రపన్నాశ్చ తత్త్వజ్ఞానాఽవలంబతః ।
యోగినో రాజయోగస్య భూమిమాసాదయంతి తే ॥ 120 ॥

యోగసాధనమూర్ద్ధర్న్యో రాజయోగోఽభిధీయతే ॥ 121 ॥

శ్రీమహాదేవ్యువాచ ।
యోగేశ జగదాధార కతిధోపాసనా చ కే ।
తద్విధేర్భగవన్ భేదా ముక్తిమార్గప్రదర్శినః ॥ 122 ॥

తస్యా కే దివ్యదేశాశ్చ దివ్యభావేన భాస్వరాః ।
తత్సర్వం కృపయా నాథ వదస్వ వదతాం వర ॥ 123 ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।
సగుణో నిర్గుణశ్చాఽపి ద్వివిధో భేద ఈర్యతే ।
ఉపాసనావిధేర్దేవి సగుణోఽపి ద్విధా మతః ॥ 124 ॥

సకామోపాసనాయాశ్చ భేదా యద్యపి నైకశః ।
పరంత్వనన్యభక్తానాం జనానాం ముక్తిమిచ్ఛతాం ॥ 125 ॥

భేదత్రితయమేవైతద్రహస్యం దేవి గోపితం ।
వక్ష్యే గుప్తరహస్యం తద్భవతీం భాగ్యశాలినీం ॥ 126 ॥

సమాహితేన శాంతేన స్వాంతేనైవాఽవధార్యతాం ।
పంచానామపి దేవానాం బ్రహ్మణో నిర్గుణస్య చ ॥ 127 ॥

లీలావిగ్రహరూపాణాంచేత్యుపాస్తిస్త్రిధా మతా ।
విష్ణుః సూర్యశ్చ శక్తిశ్చ గణాధీశశ్చ శంకరః ॥ 128 ॥

పంచోపాస్యాః సదా దేవి సగుణోపాసనావిధౌ ।
ఏతే పంచ మహేశాని సగుణో భేద ఈరితః ॥ 129 ॥

సచ్చిదానందరూపస్య బ్రహ్మణో నాఽత్ర సంశయః ।
నిర్గుణోఽపి నిరాకారో వ్యాపకః స పరాత్పరః ॥ 130 ॥

సాధకానాం హి కల్యాణం విధాతుం వసుధాతలే ।
బిభర్తి సగుణం రూపం త్వత్సాహాయ్యాత్పతివ్రతే ॥ 131 ॥

యథా గవాం శరీరేషు వ్యాప్తం దుగ్ధం రసాత్మకం ।
పరం పయోధరాదేవ కేవలం క్షరతే ధ్రువం ॥ 132 ॥

తథైవ సర్వవ్యాప్తోఽపి దేవో వ్యాపకభావతః ।
దివ్యషోడశదేశేషు పూజ్యతే పరమేశ్వరః ॥ 133 ॥

వహ్న్యంబులింగకుడ్యాని స్థండిలం పటమండలే ।
విశిఖం నిత్యయంత్రంచ భావయంత్రంచ విగ్రహః ॥ 134 ॥

పీఠశ్చాపి విభూతిశ్చ హృన్మూర్ద్ధాపి మహేశ్వరి ।
ఏతే షోడశ దివ్యాశ్చ దేశాః ప్రోక్తా మయాఽనఘే ॥ 135 ॥

యద్యచ్ఛరీరమాశ్రిత్య భగవాన్సర్వశక్తిమాన్ ।
వతీర్ణో వివిధా లీలా విధాయ వసుధాతలే ॥ 136 ॥

జగత్పాలయతే దేవి లీలావిగ్రహ ఏవ సః ।
ఉపాసనాఽనుసారేణ వేదశాస్త్రేషు భూరిశః ॥ 137 ॥

లీలావిగ్రహరూపాణామితిహాసోఽపి లభ్యతే ।
తదుపాసనకంచాఽపి సగుణం పరికీర్తితం ॥ 138 ॥

విష్ణోః సూర్యశ్చ శక్తేశ్చ గణేశస్య శివస్య చ ।
గీతాసు గీతా యే శబ్దా విష్ణుసూర్యాదయః ప్రియే ॥ 139 ॥

బ్రహ్మణశ్చాద్వితీయస్య సాక్షాత్తే చాపి వాచకః ।
భక్తిస్తు త్రివిధా జ్ఞేయా వైధీ రాగాత్మికా పరా ॥ 140 ॥

దేవే పరోఽనురాగస్తు భక్తిః సంప్రోచ్యతే బుధైః ।
విధినా యా వినిర్ణీతా నిషేధేన తథా పునః ॥ 141 ॥

సాధ్యమానా చ యా ధీరైః సా వైధీ భక్తిరుచ్యతే ।
యయాఽఽస్వాద్య రసాన్భక్తేర్భావే మజ్జతి సాధకః ॥ 142 ॥

రాగాత్మికా సా కథితా భక్తియోగవిశారదైః ।
పరాఽఽనందప్రదా భక్తిః పరాభక్తిర్మతా బుధైః ॥ 143 ॥

యా ప్రాప్యతే సమాధిస్థైర్యోగిభిర్యోగపారగైః ।
త్రైగుణ్యభేదాస్త్రివిధా భక్తా వై పరికీర్తితాః ॥ 144 ॥

ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థీ తథా త్రిగుణతః పరః ।
పరాభక్త్యధికారీ యో జ్ఞానిభక్తః స తుర్యకః ॥ 145 ॥

ఉపాసకాః స్యుస్త్రివిధాస్త్రిగుణస్యాఽనుసారతః ।
బ్రహ్మోపాసక ఏవాఽత్ర శ్రేష్ఠః ప్రోక్తో మనీషిభిః ॥ 146 ॥

ప్రథమా సగుణోపాస్తిరవతారాఽర్చనాశ్చ యాః ।
విహితా బ్రహ్మబుద్ధ్యా చేదత్రైవాఽన్తర్భవంతి తాః ॥ 147 ॥

సకామబుద్ధ్యా విహితం దేవర్షిపితృపూజనం ।
మధ్యమం మధ్యమా జ్ఞేయాస్తత్కర్తారస్తథా పునః ॥ 148 ॥

అధమా వై సమాఖ్యాతాః క్షుద్రశక్తిసమర్చకాః ।
ప్రేత్యాద్యుపాసంకాశ్చైవ విజ్ఞేయా హ్యధమాఽధమాః ॥ 149 ॥

సర్వోపాసనహీనాస్తు పశవః పరికీర్తితాః ।
బ్రహ్మోపాసనమేవాఽత్ర ముఖ్యం పరమమంగలం ॥ 150 ॥

నిఃశ్రేయసకరం జ్ఞేయం సర్వశ్రేష్ఠం శుభావహం ॥ 151 ॥

శ్రీమహాదేవ్యువాచ ।
యథా మే గురుమాహాత్మ్యం సమ్యగ్జ్ఞాతం భవేత్ప్రభో ।
తథా విస్తరతో నాథ తన్మాహాత్మ్యముదాహర ॥ 152 ॥

సద్గురోమహిమా దేవ సమ్యగ్జ్ఞాతః శ్రుతో భువి ।
అజ్ఞానతమసాఽఽచ్ఛన్నం మనోమలమపోహతి ॥ 153 ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురురేవ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 154 ॥

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 155 ॥

అజ్ఞానతిమిరాఽన్ధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా ।
చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 156 ॥

స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్సచరాఽచరం ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 157 ॥

చిన్మయం వ్యాప్నువన్సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 158 ॥

సర్వశ్రుతిశిరోరత్నవిరాజితపదాఽమ్బుజః ।
వేదాంతాఽమ్బుజసూర్యో యస్తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 159 ॥

చేతనః శాశ్వతః శాంతో వ్యోమాఽతీతో నిరంజనః ।
బిందునాదకలాతీతస్తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 160 ॥

జ్ఞానశక్తిసమారూఢస్తత్త్వమాలావిభూషితః ।
భుక్తిముక్తిప్రదాతా చ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 161 ॥

అనేకజన్మసంప్రాప్తకర్మబంధవిదాహినే ।
ఆత్మజ్ఞానప్రదానేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 162 ॥

శోషణం భవసింధోశ్చ జ్ఞాపనం సారసంపదః ।
గురోః పాదోదకం సమ్యక్ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 163 ॥

న గురోరధికం తత్త్వం న గురోరధికం తపః ।
తత్త్వజ్ఞానాత్పరం నాఽస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 164 ॥

మన్నాథః శ్రీజగన్నాథో మద్గురుః శ్రీజగద్గురుః ।
మదాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 165 ॥

గురురాదిరనాదిశ్చ గురుః పరమదైవతం ।
గురోః పరతరం నాఽస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 166 ॥

ధ్యానమూలం గురోర్మూర్తిః పూజామూలం గురోః పదం ।
మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం మోక్షమూలం గురోః కృపా ॥ 167 ॥

సప్తసాగరపర్యంతతీర్థస్నానాదికైః ఫలం ।
గురోరంఘ్రిపయోబిందుసహస్రాంశేన దుర్లభం ॥ 168 ॥

గురురేవ జగత్సర్వం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకం ।
గురోః పరతరం నాఽస్తి తస్మాత్ సంపూజయేద్గురుం ॥ 169 ॥

జ్ఞానం వినా ముక్తిపదం లభతే గురుభక్తితః ।
గురోః పరతరం నాఽస్తి ధ్యేయోఽసౌ గురుమార్గిణా ॥ 170 ॥

గురోః కృపాప్రసాదేన బ్రహ్మవిష్ణుసదాశివాః ।
సృష్ట్యాదికసమర్థాస్తే కేవలం గురుసేవయా ॥ 171 ॥

దేవకిన్నరగంధర్వాః పితరో యక్షచారణాః ।
మునయోఽపి న జానంతి గురుశుశ్రూషణావిధిం ॥ 172 ॥

న ముక్తా దేవగంధర్వాః పితరో యక్షకిన్నరాః ।
ఋషయః సర్వసిద్ధాశ్చ గురుసేవాపరాఙ్ముఖాః ॥ 173 ॥

శ్రుతిస్మృతిమవిజ్ఞాయ కేవలం గురుసేవయా ।
తే వై సంన్యాసినః ప్రోక్తా ఇతరే వేషధారిణః ॥ 174 ॥

గురోః కృపాప్రసాదేన ఆత్మారామో హి లభ్యతే ।
అనేన గురుమార్గేణ ఆత్మజ్ఞానం ప్రవర్తతే ॥ 175 ॥

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా శ్రీగురోః పాదసేవనాత్ ।
సర్వతీర్థావగాహస్య ఫలం ప్రాప్నోతి నిశ్చితం ॥ 176 ॥

యజ్ఞవ్రతతపోదానజపతీర్థాఽనుసేవనం ।
గురుతత్త్వమవిజ్ఞాయ నిష్ఫలం నాఽత్ర సంశయః ॥ 177 ॥

మంత్రరాజమిదం దేవి గురురిత్యక్షరద్వయం ।
శ్రుతివేదాంతవాక్యేన గురుః సాక్షాత్పరం పదం ॥ 178 ॥

గురుర్దేవో గురుర్ధర్మో గురునిష్ఠా పరం తపః ।
గురోః పరతరం నాస్తి నాస్తి తత్త్వం గురోః పరం ॥ 179 ॥

ధన్యా మాతా పితా ధన్యో ధన్యో వంశః కులం తథా ।
ధన్యా చ వసుధా దేవి గురుభక్తిః సుదుర్లభా ॥ 180 ॥

శరీరమింద్రియప్రాణా అర్థస్వజనబాంధవాః ।
మాతా పితా కులం దేవి గురురేవ న సంశయః ॥ 181 ॥

ఆజన్మకోట్యాం దేవేశి జపవ్రతతపఃక్రియాః ।
ఏతత్సర్వం సమం దేవి గురుసంతోషమాత్రతః ॥ 182 ॥

విద్యాధనమదేనైవ మందభాగ్యాశ్చ యే నరాః ।
గురోః సేవాం న కుర్వంతి సత్యం సత్యం వదామ్యహం ॥ 183 ॥

గురుసేవాపరం తీర్థమన్యత్తీర్థమనర్థకం ।
సర్వతీర్థాశ్రయం దేవి సద్గురోశ్చరణాంబుజం ॥ 184 ॥

గురుధ్యానం మహాపుణ్యం భుక్తిముక్తిప్రదాయకం ।
వక్ష్యామి తవ దేవేశి శృణుష్వ కమలాననే ॥ 185 ॥

ప్రాతః శిరసి శుక్లాబ్జే ద్వినేత్రం ద్విభుజం గురుం ।
వరాఽభయకరం శాంతం స్మరేత్తన్నామపూర్వకం ॥ 186 ॥

వామోరుశక్తిసహితం కారుణ్యేనాఽవలోకితం ।
ప్రియయా సవ్యహస్తేన ధృతచారుకలేవరం ॥ 187 ॥

వామేనోత్పలధారిణ్యా రక్తాఽఽభరణభూషయా ।
జ్ఞానాఽఽనందసమాయుక్తం స్మరేత్తన్నామపూర్వకం ॥ 188 ॥

అఖండమండలాఽఽకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 189 ॥

నమోఽస్తు గురవే తస్మై ఇష్టదేవస్వరూపిణే ।
యస్య వాక్యాఽమృతం హంతి విషం సంసారసంజ్ఞితం ॥ 190 ॥

శ్రీమహాదేవ్యువాచ ।
మదేకహృదయాఽఽనంద జగదాత్మన్ మహేశ్వర ।
ఉపాస్యస్య రహస్యం మే మాహాత్మ్యంచాపి సద్గురోః ॥ 191 ॥

వర్ణితం యత్త్వయా నాథ కృతకృత్యాఽస్మి సాంప్రతం ।
భూయోఽపి శ్రోతుమిచ్ఛామి త్వన్ముఖాజ్జగదీశ్వర ॥ 192 ॥

పరతత్త్వైకరూపస్య తత్త్వాఽతీతపరాఽఽత్మనః ।
సమాసేన స్వరూపం మే వర్ణయిత్వా కృపాం కురు ॥ 193 ॥

శ్రీమహదేవ ఉవాచ ।
స ఏక ఏవ సద్రూపః సత్యోఽద్వైతః పరాత్పరః ।
స్వప్రకాశః సదా పూర్ణః సచ్చిదానందలక్షణః ॥ 194 ॥

నిర్వికారో నిరాధారో నిర్విశేషో నిరాకులః ।
గుణాతీతః సర్వసాక్షీ సర్వాత్మా సర్వదృగ్విభుః ॥ 195 ॥

గూఢః సర్వేషు భూతేషు సర్వవ్యాపీ సనాతనః ।
సర్వేంద్రియ గుణాభాసః సర్వేంద్రియవివర్జితః ॥ 196 ॥

లోకాఽతీతో లోకహేతురవాఙ్మనసగోచరః ।
స వేత్తి విశ్వం సర్వజ్ఞస్తం న జానాతి కశ్చన ॥ 197 ॥

తదధీనం జగత్సర్వం త్రైలోక్యం సచరాఽచరం ।
తదాలంబనతస్తిష్ఠేదవితర్క్యమిదం జగత్ ॥ 198 ॥

తత్సత్యతాముపాఽఽశ్రిత్య సద్వద్భాతి పృథక్ పృథక్ ।
తేనైవ హేతుభూతేన వయం జాతా మహేశ్వరి ॥ 199 ॥

కారణం సర్వభూతానాం స ఏకః పరమేశ్వరః ।
లోకేషు సృష్టికరణాత్స్రష్టా బ్రహ్మేతి గీయతే ॥ 200 ॥

విష్ణుః పాలయితా దేవి సంహర్తాఽహం తదిచ్ఛయా ।
ఇంద్రాఽఽదయో లోకపాలాః సర్వే తద్వశవర్తినః ॥ 201 ॥

స్వే స్వేఽధికారే నిరతాస్తే శాసతి తదాజ్ఞయా ।
త్వం పురా ప్రకృతిస్తస్య పూజ్యాఽసి భువనత్రయే ॥ 202 ॥

తేనాఽన్తర్యామిరూపేణ తత్తద్విపయయోజితాః ।
స్వస్వకర్మ ప్రకుర్వంతి న స్వతంత్రాః కదాచన ॥ 203 ॥

యద్భయాద్వాతి వాతోఽపి సూర్యస్తపతి యద్భయాత్ ।
వర్షంతి తోయదాః కాలే పుష్ష్యంతి తరవో వనే ॥ 204 ॥

కాలం కలయతే కాలే మృత్యోర్మృత్యుర్భియో భయం ।
వేదాంతవేద్యో భగవాన్యత్తచ్ఛబ్దోపలక్షితః ॥ 205 ॥

సర్వే దేవాశ్చ దేవ్యశ్చ తన్మయాః సురవందితే ।
ఆబ్రహ్మస్తంబపర్యంతం తన్మయం సకలం జగత్ ॥ 206 ॥

తస్మింస్తుష్టే జగత్తుష్టం ప్రీణితే ప్రీణితం జగత్ ।
తదారాధనతో దేవి సర్వేషాం ప్రీణనం భవేత్ ॥ 207 ॥

తరోర్మూలాఽభిషీకేణ యథా తద్భుజపల్లవాః ।
తృప్యంతి తదనుష్ఠానాత్తథా సర్వేఽమరాదయః ॥ 208 ॥

శ్రీమహాదేవ్యువాచ ।
సంసారరోగహృన్నాథ కరుణావరుణాఽఽలయ ।
గురోత్మాహాత్మ్యపూర్ణా యా గురోర్గీతా సువర్ణితా ॥ 209 ॥

తత్స్వాధ్యాయస్య మాహాత్మ్యం ఫలంచాఽపి వినిర్దిశ ।
జీవమంగలమేతేన కృపాతోఽతః కృపాఽర్ణవ ॥ 210 ॥

సమ్యగ్వివిచ్య సంవర్ణ్య వినోదయ దయార్ణవ ।
త్వదృతే కో హి దేవేశ శిక్షాం మేఽన్యో విధాస్యతి ॥ 211 ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।
ఇదం తు భక్తిభావేన పఠ్యతే శ్రూయతేఽథవా ।
లిఖిత్వా వా ప్రదీయేత సర్వకామఫలప్రదం ॥ 212 ॥

గురుగీతాఽభిధం దేవి శుద్ధం తత్త్వం మయోదితం ।
భవవ్యాధివినాశార్థం స్వయమేవ సదా జపేత్ ॥ 213 ॥

గురుగీతాఽక్షరైకైకం మంత్రరాజమిదం ప్రియే ।
అనేన వివిధా మంత్రాః కలాం నార్హంతి షోడశీం ॥ 214 ॥

సర్వపాపహరం స్తోత్రం సర్వదారిద్ర్యనాశనం ।
అకాలమృత్యుహరణం సర్వసంకటనాశనం ॥ 215 ॥

యక్షరాక్షసభూతానాం చౌరవ్యాఘ్రభయాఽపహం ।
మహావ్యాధి హరంచైవ విభూతిసిద్ధిదం ధ్రువం ॥ 216 ॥

మోహనం సర్వభూతానాం పరం బంధనమోచనం ।
దేవభూతప్రియకరం లోకాన్స్వవశమానయేత్ ॥ 217 ॥

ముఖస్తంభకరం నౄణాం సద్గుణానాం వివర్ధనం ।
దుష్కర్మనాశనంచైవ సత్కర్మసిద్ధిదం భవేత్ ॥ 218 ॥

భక్తిదం సిద్ధయేత్ కార్యం నవగ్రహభయాఽపహం ।
దుఃస్వప్ననాశనంచైవ సత్కర్మసిద్ధిదం భవేత్ ॥ 219 ॥

సర్వశాంతికరం నిత్యం వంధ్యాపుత్రఫలప్రదం ।
అవైధవ్యకరం స్త్రీణాం సౌభాగ్యదాయకం పరం ॥ 220 ॥

ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యపుత్రపౌత్రాదివర్ధకం ।
నిష్కామతస్త్రివారం వా జపన్మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ 221 ॥

సర్వదుఃఖభయం విఘ్నం నాశయేత్తాపహారకం ।
సర్వబాధాప్రశమనం ధర్మాఽర్థకామమోక్షదం ॥ 222 ॥

యో యం చింతయతే కామం స తమాప్నోతి నిశ్చితం ।
కామినాం కామధేనుశ్చ కల్పితం చ సురద్రుమః ॥ 223 ॥

చింతామణిం చింతితస్య సర్వమంగలకారకం ।
జపేచ్ఛాక్తస్య శైవశ్చ గాణపత్యశ్చ వైష్ణవః ॥ 224 ॥

సౌరశ్చ సిద్ధిదం దేవి ధర్మార్థకామమోక్షదం ।
సంసారమలనాశాఽర్థం భవతాపనివృత్తయే ॥ 225 ॥

గురుగీతాఽమ్భసి స్నానం తత్త్వజ్ఞః కురుతే సదా ।
యోగయుంజానచిత్తానాం గీతేయం జ్ఞానవర్ధికా ॥ 226 ॥

త్రితాపతాపితానాంచ జీవానాం పరమౌషధం ।
సంసారాఽపారపాథోధౌ మజ్జతాం తరణిః శుభా ॥ 227 ॥

దేశః శుద్ధః స యత్రాఽసౌ గీతా తిష్ఠతి దుర్లభా ।
తత్ర దేవగణాః సర్వే క్షేత్రపీఠే వసంతి హి ॥ 228 ॥

శుచిరేవ సదా జ్ఞానీ గురుగీతాజపేన తు ।
తస్య దర్శనమాత్రేణ పునర్జన్మ న విద్యతే ॥ 229 ॥

సత్యం సత్యం పునః సత్యం నిజధర్మో మయోదితః ।
గురుగీతాసమో నాఽస్తి సత్యం సత్యం వరాననే ॥ 230 ॥

ఇతి శ్రీగురుగీతా సమాప్తా ।

Also Read:

Sri Guru Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment