Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Guru Gita Lyrics in Oriya

Shri Guru Geetaa in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁଗୀତା ॥ (Dharma Mandala DLI version)

॥ ଅଥ ଶ୍ରୀଗୁରୁଗୀତା ॥

ଋଷୟ ଊଚୁଃ ।
ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତରା ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁଗୀତା ବିଶେଷତଃ ।
ବ୍ରୂହି ନଃ ସୂତ କୃପୟା ଶୃଣୁମସ୍ତ୍ୱତ୍ପ୍ରସାଦତଃ ॥ ୧ ॥

ସୂତ ଉବାଚ ।
ଗିରୀନ୍ଦ୍ରଶିଖରେ ରମ୍ୟେ ନାନାରତ୍ନୋପଶୋଭିତେ ।
ନାନାବୃକ୍ଷଲତାକୀର୍ଣେ ନାନାପକ୍ଷିରବୈର୍ୟୁତେ ॥ ୨ ॥

ସର୍ୱର୍ତୁକୁସୁମାମୋଦମୋଦିତେ ସୁମନୋହରେ ।
ଶୈତ୍ୟସୌଗନ୍ଧ୍ୟମାନ୍ଦ୍ୟାଢ୍ୟମରୁଦ୍ଭିରୁପବୀଜିତେ ॥ ୩ ॥

ଅପ୍ସରୋଗଣସଙ୍ଗୀତକଲଧ୍ୱନିନିନାଦିତେ ।
ସ୍ଥିରଚ୍ଛାୟାଦ୍ରୁମଚ୍ଛାୟାଚ୍ଛାଦିତେ ସ୍ନିଗ୍ଧମଞ୍ଜୁଲେ ॥ ୪ ॥

ମତ୍ତକୋକିଲସନ୍ଦୋହସଙ୍ଘୁଷ୍ଟବିପିନାନ୍ତରେ ।
ସର୍ୱଦା ସ୍ୱଗଣୈଃ ସାର୍ଦ୍ଧମୃତୁରାଜନିପେବିତେ ॥ ୫ ॥

ସିଦ୍ଧଚାରଣଗନ୍ଧର୍ୱଗାଣପତ୍ୟଗଣୈର୍ୱୃତେ ।
ତତ୍ର ମୌନଧରଂ ଦେବଂ ଚରାଚରଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୬ ॥

ସଦାଶିବଂ ସଦାନନ୍ଦଂ କରୁଣାମୃତସାଗରମ୍ ।
କର୍ପୂରକୁନ୍ଦଧବଲଂ ଶୁଦ୍ଧତତ୍ତ୍ୱମୟଂ ବିଭୁମ୍ ॥ ୭ ॥

ଦିଗମ୍ବରଂ ଦୀନନାଥଂ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରଂ ଯୋଗିବଲ୍ଲଭମ୍ ।
ଗଙ୍ଗାଶୀକରସଂସିକ୍ତଜଟାମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତମ୍ ॥ ୮ ॥

ବିଭୂତିଭୂଷିତଂ ଶାନ୍ତଂ ବ୍ୟାଲମାଲଂ କପାଲିନମ୍ ।
ଅନ୍ଧକାରିଂ ତ୍ରିଲୋକେଶଂ ତ୍ରିଶୂଲବରଧାରକମ୍ ॥ ୯ ॥

ଆଶୁତୋଷଂ ଜ୍ଞାନମୟଂ କୈବଲ୍ୟଫଲଦାୟକମ୍ ।
ନିର୍ୱିକଲ୍ପଂ ନିରାତଙ୍କଂ ନିର୍ୱିଶେଷଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ସର୍ୱେଷାଂ ହିତକର୍ତାରଂ ଦେବଦେବଂ ନିରାମୟମ୍ ।
କୈଲାସଶିଖରାସୀନଂ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ରଂ ସୁଭୂଷିତମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ସର୍ୱାତ୍ମନାବିଷ୍ଟଚିତ୍ତଂ ଗିରିଜାମୁଖପଙ୍କଜେ ।
ପ୍ରଣମ୍ୟ ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା କୃତାଞ୍ଜଲିପୁଟା ସତୀ ॥ ୧୨ ॥

ପ୍ରସନ୍ନବଦନଂ ବୀକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକାନାଂ ହିତକାମ୍ୟଯା ।
ବିନୟାଽବନତା ଦେବୀ ପାର୍ୱତୀ ଶିବମବ୍ରବୀତ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ୍ୟୁବାଚ ।
ନମସ୍ତେ ଦେବଦେବେଶ ସଦାଶିବ ଜଗଦ୍ଗୁରୋ ।
ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଗୁରୁଗୀତାଂ ବଦ ପ୍ରଭୋ ॥ ୧୪ ॥

କେନ ମାର୍ଗେଣ ଭୋଃ ସ୍ୱାମିନ୍ ଦେହୀ ବ୍ରହ୍ମମୟୋ ଭବେତ୍ ।
ତ୍ୱଂ କୃପାଂ କୁରୁ ମେ ଦେବ ନମାମି ଚରଣଂ ତବ ॥ ୧୫ ॥

ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ଗୁଶବ୍ଦସ୍ତ୍ୱନ୍ଧକାରଃ ସ୍ୟାଦ୍ରୁଶବ୍ଦସ୍ତନ୍ନିରୋଧକଃ ।
ଅନ୍ଧକାରନିରୋଧିତ୍ୱାଦ୍ଗୁରୁରିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ ॥ ୧୬ ॥

ଗୁକାରଃ ପ୍ରଥମୋ ବର୍ଣୋ ମାୟାଦିଗୁଣଭାସକଃ ।
ରୁକାରୋ ଦ୍ୱିତୀୟୋ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାଭ୍ରାନ୍ତିବିମୋଚକଃ ॥ ୧୭ ॥

ଗକାରଃ ସିଦ୍ଧିଦଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ରେଫଃ ପାପସ୍ୟ ଦାହକଃ ।
ଉକାରଃ ଶମ୍ଭୁରିତ୍ୟୁକ୍ତସ୍ତ୍ରିତୟାଽଽତ୍ମା ଗୁରୁଃ ସ୍ମୃତଃ ॥ ୧୮ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ୍ୟୁବାଚ ।
ମାୟାମୋହିତଜୀବାନାଂ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାଦିତଃ ।
ରକ୍ଷାୟୈ କଃ ପ୍ରଭବତି ସ୍ୱାମିନ୍ ସଂସାରସାଗରେ ॥ ୧୯ ॥

ତ୍ୱତ୍ତୋ ନାଽନ୍ୟୋ ଦୟାସିନ୍ଧୋ କଶ୍ଚିଚ୍ଛକ୍ନୋତି ବୈ ପ୍ରଭୋ ।
ଦାତୁଂ ପ୍ରତିବଚଶ୍ଚାଽସ୍ୟ ଲୋକଶୋକବିମୋଚନମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ତ୍ରିତାପତପ୍ତଜୀବାନାଂ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥଂ ମୟା ପ୍ରଭୋ ।
ବିହିତଃ ସାଦରଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରେଣାଽନୁଗୃହ୍ୟତାମ୍ ॥ ୨୧ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ସଂସାରାଽପାରପାଥୋଧେଃ ପାରଂ ଗନ୍ତୁଂ ମହେଶ୍ୱରି ।
ଶ୍ରୀଗୁରୋଶ୍ଚରଣାଽମ୍ଭୋଜନୌକେବୈକାଽବଲମ୍ବନମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ସଦ୍ଗୁରୋ ରୂପମାଦାୟ ଜଗତ୍ୟାମହମେବ ହି ।
ଉଦ୍ଧରାମ୍ୟଖିଲାଞ୍ଜୀବାନ୍ମୃତ୍ୟୁସଂସାରସାଗରାତ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଯୋ ଗୁରୁଃ ସ ଶିବଃ ସାକ୍ଷାଦ୍ୟଃ ଶିବଃ ସ ଗୁରୁର୍ମତଃ ।
ଗୁରୌ ମୟି ନ ଭେଦୋଽସ୍ତି ଭେଦସ୍ତତ୍ର ନିରର୍ଥକଃ ॥ ୨୪ ॥

ଗୁରୁର୍ଜ୍ଞାନପ୍ରଦୋ ନିତ୍ୟଂ ପରମାଽଽନନ୍ଦସାଗରେ ।
ଉନ୍ମଜ୍ଜୟତି ଜୀବାନ୍ସ ତାେଂସ୍ତଥୈବ ନିମଜ୍ଜୟନ୍ ॥ ୨୫ ॥

ଗୁରୁସ୍ତ୍ରିତାପତପ୍ତାନାଂ ଜୀବାନାଂ ରକ୍ଷିତା କ୍ଷିତୌ ।
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପଂ ହି ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୨୬ ॥

ଯାଦୃଗସ୍ତୀହ ସମ୍ବନ୍ଧୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସ୍ୟେଶ୍ୱରେଣ ବୈ ।
ତଥା କ୍ରିୟାଽଽଖ୍ୟଯୋଗସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୋ ଗୁରୁଣା ସହ ॥ ୨୭ ॥

ଦୀକ୍ଷାବିଧାବୀଶ୍ୱରୋ ବୈ କାରଣସ୍ଥଲମୁଚ୍ୟତେ ।
ଗୁରୁଃ କାର୍ୟସ୍ଥଲଞ୍ଚାଽତୋ ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଗୀୟତେ ॥ ୨୮ ॥

ଗୁରୌ ମାନୁପବୁଦ୍ଧିଂ ତୁ ମନ୍ତ୍ରେ ଚାଽକ୍ଷରଭାବନାମ୍ ।
ପ୍ରତିମାସୁ ଶିଲାବୁଦ୍ଧିଂ କୁର୍ୱାଣୋ ନରକଂ ବ୍ରଜେତ୍ ॥ ୨୯ ॥

ଜନ୍ମହେତୂ ହି ପିତରୌ ପୂଜନୀୟୌ ପ୍ରୟତ୍ନତଃ ।
ଗୁରୁର୍ୱିଶେଷତଃ ପୂଜ୍ୟୋ ଧର୍ମାଽଧର୍ମପ୍ରଦର୍ଶକଃ ॥ ୩୦ ॥

ଗୁରୁଃ ପିତା ଗୁରୁର୍ମାତା ଗୁରୁର୍ଦେବୋ ଗୁରୁର୍ଗତିଃ ।
ଶିବେ ରୁଷ୍ଟେ ଗୁରୁସ୍ତ୍ରାତା ଗୁରୌ ରୁଷ୍ଟେ ନ କଶ୍ଚନ ॥ ୩୧ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ୍ୟୁବାଚ ।
ଜଗନ୍ମଙ୍ଗଲକୃନ୍ନାଥ ବିଶେଷେଣୋପଦିଶ୍ୟତାମ୍ ।
ଲକ୍ଷଣଂ ସଦ୍ଗୁରୋର୍ୟେନ ସମ୍ୟଗ୍ଜ୍ଞାତଂ ଭବେଦ୍ଧ୍ରୁବମ୍ ॥ ୩୨ ॥

ଆଚାର୍ୟଗୁରୁଭେଦୋଽପି ଯେନ ସ୍ୟାଦ୍ୱିଦିତୋ ମମ ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱଂ ବା ତୟୋଃ କେନ ଲକ୍ଷଣେନାଽନୁମୀୟତେ ॥ ୩୩ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ସର୍ୱଶାସ୍ତ୍ରପରୋ ଦକ୍ଷଃ ସର୍ୱଶାତ୍ରାର୍ଥବିତ୍ସଦା ।
ସୁବଚାଃ ସୁନ୍ଦରଃ ସ୍ୱଙ୍ଗଃ କୁଲୀନଃ ଶୁଭଦର୍ଶନଃ ॥ ୩୪ ॥

ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ଶାନ୍ତମାନସଃ ।
ମାତୃପିତୃହିତେ ଯୁକ୍ତଃ ସର୍ୱକର୍ମପରାୟଣଃ ॥ ୩୫ ॥

ଆଶ୍ରମୀ ଦେଶବାସୀ ଚ ଗୁରୁରେବଂ ବିଧୀୟତେ ।
ଆଚାର୍ୟଗୁରୁଶବ୍ଦୌ ଦ୍ୱୌ କ୍ୱଚିତ୍ପର୍ୟାୟବାଚକୌ ॥ ୩୬ ॥

ଏବମର୍ଥଗତୋ ଭେଦୋ ଭବତ୍ୟପି ତୟୋଃ କ୍ୱଚିତ୍ ।
ଉପନୀୟ ଦଦଦ୍ୱେଦମାଚାର୍ୟଃ ସ ଉଦାହୃତଃ ॥ ୩୭ ॥

ଯଃ ସାଧନପ୍ରକର୍ଷାର୍ଥଂ ଦୀକ୍ଷୟେତ୍ସ ଗୁରୁଃ ସ୍ମୃତଃ ।
ଔପପତ୍ତିକମଂଶନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଃ ॥ ୩୮ ॥

ବ୍ୟାଚଷ୍ଟେ ଧର୍ମମିଚ୍ଛୂନାଂ ସ ଆଚାର୍ୟଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତଃ ।
ସର୍ୱଦର୍ଶୀ ତୁ ଯଃ ସାଧୁର୍ମୁମୁକ୍ଷୂଣାଂ ହିତାୟ ବୈ ॥ ୩୯ ॥

ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଣାଂ କ୍ରିୟାସିଦ୍ଧିପ୍ରବୋଧକମ୍ ।
ଉଅପାସନାବିଧେଃ ସମ୍ୟଗୀଶ୍ୱରସ୍ୟ ପରାତ୍ମନଃ ॥ ୪୦ ॥

ଭେଦାନ୍ପ୍ରଶାସ୍ତି ଧର୍ମଜ୍ଞଃ ସ ଗୁରୁଃ ସମୁଦାହୃତଃ ।
ସପ୍ତାନାଂ ଜ୍ଞାନଭୂମୀନାଂ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତାନାଂ ବିଶେଷତଃ ॥ ୪୧ ॥

ପ୍ରଭେଦାନ୍ ଯୋ ବିଜାନାତି ନିଗମସ୍ୟାଽଽଗମସ୍ୟ ଚ୍ ଅ ।
ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଚାଽଧିକାରାେଂସ୍ତ୍ରୀନ୍ଭବତାତ୍ପର୍ୟଲକ୍ଷ୍ୟତଃ ॥ ୪୨ ॥

ତନ୍ତ୍ରେଷୁ ଚ ପୁରାଣେଷୁ ଭାଷାୟାସ୍ତ୍ରିବିଧାଂ ସୃତିମ୍ ।
ସମ୍ୟଗ୍ଭେଦୈର୍ୱିଜାନାତି ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିଶାରଦଃ ॥ ୪୩ ॥

ନିପୁଣୋ ଲୋକଶିକ୍ଷାୟାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଽଽଚାର୍ୟଃ ସ ଉଚ୍ୟତେ ।
ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱବିଭେଦଜ୍ଞଃ ପଞ୍ଚଭେଦାଂ ବିଶେଷତଃ ॥ ୪୪ ॥

ସଗୁଣୋପାସନାଂ ଯସ୍ତୁ ସମ୍ୟଗ୍ଜାନାତି କୋବିଦଃ ।
ଚାତୁର୍ୱିଧ୍ୟେନ ବିତତାଂ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସମୁପାସନାମ୍ ॥ ୪୫ ॥

ଗମ୍ଭୀରାର୍ଥାଂ ବିଜାନୀତେ ବୁଧୋ ନିର୍ମଲମାନସଃ ।
ସର୍ୱକାର୍ୟେଷୁ ନିପୁଣୋ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତସ୍ତ୍ରିତାପହୃତ୍ ॥ ୪୬ ॥

କରୋତି ଜୀବକଲ୍ୟାଣଂ ଗୁରୁଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ସ କଥ୍ୟତେ ॥ ୪୭ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ୍ୟୁବାଚ ।
ସଚ୍ଛିଷ୍ୟଲକ୍ଷଣଂ ନାଥ ଉକ୍ଷୂଣାଂ ତ୍ରିତାପହୃତ୍ ।
ଗୁରୁଭକ୍ତସ୍ୟ ଶିଷ୍ୟସ୍ୟ କର୍ତବ୍ୟଞ୍ଚାଽପି ମେ ବଦ ॥ ୪୮ ॥

ମୁମୁକ୍ଷୁଭିଶ୍ଚ ଶିଷ୍ୟୈଃ କୈଃ ଶୁଭାଽଽଚାରୈରବାପ୍ୟତେ ।
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଂ ଦୟାସିନ୍ଧୋ କୃପୟା ବ୍ରୂହି ତାନପି ॥ ୪୯ ॥

ଯେନ ଜ୍ଞାନେନ ଲବ୍ଧେନ ଶୁଭାଽଽଚାରାନ୍ୱିତୈର୍ଦ୍ରୁତମ୍ ।
ମୁଚ୍ୟତେ ବନ୍ଧନାନ୍ନାଥ ଶିଷ୍ୟୈଃ ସଦ୍ଗୁରୁସେବକୈଃ ॥ ୫୦ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ଶିଷ୍ୟଃ କୁଲୀନଃ ଶୁଦ୍ଧାଽଽତ୍ମା ପୁରୁଷାର୍ଥପରାୟଣଃ ।
ଅଧୀତବେଦଃ କୁଶଲୋ ଦୂରମୁକ୍ତମନୋଭବଃ ॥ ୫୧ ॥

ହିତୈଷୀ ପ୍ରାଣିନାଂ ନିତ୍ୟମାସ୍ତିକସ୍ତ୍ୟକ୍ତବଞ୍ଚନଃ ।
ସ୍ୱଧର୍ମନିରତୋ ଭକ୍ତ୍ୟା ପିତୃମାତୃହିତେ ସ୍ଥିତଃ ॥ ୫୨ ॥

ଗୁରୁଶୁଶ୍ରୂଷଣରତୋ ବାଙ୍ମନଃକାୟକର୍ମଭିଃ ।
ଶିଷ୍ୟସ୍ତୁ ସ ଗୁଣୈର୍ୟୁକ୍ତୋ ଗୁରୁଭକ୍ତିରତଃ ସଦା ॥ ୫୩ ॥

ଧର୍ମକାମାଦିସଂୟୁକ୍ତୋ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରପରାୟଣଃ ।
ସତ୍ୟବୁଦ୍ଧିର୍ଗୁରୋମନ୍ତ୍ରେ ଦେବପୂଜନତତ୍ପରଃ ॥ ୫୪ ॥

ଗୁରୂପଦିଷ୍ଟମାର୍ଗେ ଚ ସତ୍ୟବୁଦ୍ଧିରୁଦାରଧୀଃ ।
ଅଲୁବ୍ଧଃ ସ୍ଥିରଗାତ୍ରଶ୍ଚ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ॥ ୫୫ ॥

ଏବଂବିଧୋ ଭବେଚ୍ଛିଷ୍ୟ ଇତରୋ ଦୁଃଖକୃଦ୍ଗୁରୋଃ ।
ଶରୀରମର୍ଥଂ ପ୍ରାଣାେଂଶ୍ଚ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ଯଃ ସମର୍ପୟନ୍ ॥ ୫୬ ॥

ଗୁରୁଭିଃ ଶିଷ୍ୟତେ ଯୋଗଂ ସ ଶିଷ୍ୟ ଇତି କଥ୍ୟତେ ।
ଦୀର୍ଘଦଣ୍ଡବଦାନମ୍ୟ ସୁମନା ଗୁରୁସନ୍ନିଧୌ ॥ ୫୭ ॥

ଆତ୍ମଦାରାଽଽଦିକଂ ସର୍ୱଂ ଗୁରବେ ଚ ନିବେଦୟେତ୍ ।
ଆସନଂ ଶୟନଂ ବସ୍ତ୍ରଂ ବାହନଂ ଭୂଷଣାଽଽଦିକମ୍ ॥ ୫୮ ॥

ସାଧକେନ ପ୍ରଦାତବ୍ୟଂ ଗୁରୋଃ ସନ୍ତୋଷକାରଣାତ୍ ।
ଗୁରୁପାଦୋଦକଂ ପେୟଂ ଗୁରୋରୁଚ୍ଛିଷ୍ଟଭୋଜନମ୍ ॥ ୫୯ ॥

ଗୁରୁମୂର୍ତେଃ ସଦା ଧ୍ୟାନଂ ଗୁରୁସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଦା ଜପେତ୍ ।
ଊର୍ଧ୍ୱଂ ତିଷ୍ଠେଦ୍ଗୁରୋରଗ୍ରେ ଲବ୍ଧାଽନୁଜ୍ଞୋ ବସେତ୍ ପୃଥକ୍ ॥ ୬୦ ॥

ନିବୀତବାସା ବିନୟୀ ପ୍ରହ୍ୱସ୍ତିଷ୍ଠେଦ୍ଗୁରୌ ପରମ୍ ।
ଗୁରୌ ତିଷ୍ଠତି ତିଷ୍ଠେଚ୍ଚୋପବିଷ୍ଟେଽନୁଜ୍ଞୟା ବସେତ୍ ॥ ୬୧ ॥

ସେବତାଽଙ୍ଘ୍ରୀ ଶୟାନସ୍ୟ ଗଚ୍ଛନ୍ତଞ୍ଚାଽପ୍ୟନୁବ୍ରଜେତ୍ ।
ଶରୀରଂ ଚୈବ ବାଚଂ ଚ ବୁଦ୍ଧୀନ୍ଦ୍ରିୟମନାଂସି ଚ ॥ ୬୨ ॥

ନିୟମ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଲିସ୍ତିଷ୍ଠେଦ୍ୱୀକ୍ଷମାଣୋ ଗୁରୋର୍ମୁଖମ୍ ।
ନିତ୍ୟମୁଦ୍ରିତପାଣିଃ ସ୍ୟାତ୍ ସାଧ୍ୱାଚାରଃ ସୁସଂୟତଃ ॥ ୬୩ ॥

ଆସ୍ୟତାମିତି ଚୋକ୍ତଃ ସନ୍ନାସୀତାଽଭିମୁଖଂ ଗୁରୋଃ ।
ହୀନାନ୍ନବସ୍ତ୍ରବେଶଃ ସ୍ୟାତ୍ ସର୍ୱଦା ଗୁରୁସନ୍ନିଧୌ ॥ ୬୪ ॥

ଉତ୍ତିଷ୍ଠେତ୍ ପ୍ରଥମଂ ଚାଽସ୍ୟ ଚରମଂ ଚୈବ ସଂବିଶେତ୍ ।
ଦୁଷ୍କୃତଂ ନ ଗୁରୋର୍ବ୍ରୂୟାତ୍ କ୍ରୁଦ୍ଧଂ ଚୈନଂ ପ୍ରସାଦୟେତ୍ ॥ ୬୫ ॥

ପରିବାଦଂ ନ ଶ୍ରୁଣୁୟାଦନ୍ୟେଷାମପି କୁର୍ୱତାମ୍ ।
ନୀଚଂ ଶୟ୍ୟାସନଂ ଚାଽସ୍ୟ ସର୍ୱଦା ଗୁରୁସନ୍ନିଧୌ ॥ ୬୬ ॥

ଗୁରୋସ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁର୍ୱିଷୟେ ନ ଯଥେଷ୍ଟାଽଽସନୋ ଭବେତ୍ ।
ଚାପଲ୍ୟଂ ପ୍ରମଦାଗାଥାମହଙ୍କାରଂ ଚ ବର୍ଜୟେତ୍ ॥ ୬୭ ॥

ନାଽପୃଷ୍ଟୋ ବଚନଂ କିଂଚିଦ୍ବ୍ରୂୟାନ୍ନାଽପି ନିଷେଧୟେତ୍ ।
ଗୁରୁମୂର୍ତିଂ ସ୍ମରେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଗୁରୁନାମ ସଦା ଜପେତ୍ ॥ ୬୮ ॥

ଗୁରୋରାଜ୍ଞାଂ ପ୍ରକୁର୍ୱୀତ ଗୁରୋରନ୍ୟଂ ନ ଭାବୟେତ୍ ।
ଗୁରୁରୂପେ ସ୍ଥିତଂ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ତତ୍ପ୍ରସାଦତଃ ॥ ୬୯ ॥

ଜାତ୍ୟାଶ୍ରମୟଶୋବିଦ୍ୟାବିତ୍ତଗର୍ୱଂ ପରିତ୍ୟଜନ୍ ।
ଗୁରୋରାଜ୍ଞାଂ ପ୍ରକୁର୍ୱୀତ ଗୁରୋରନ୍ୟଂ ନ ଭାବୟେତ୍ ॥ ୭୦ ॥

ଗୁରୁବକ୍ତ୍ରେ ସ୍ଥିତା ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁଭକ୍ତ୍ୟାଽନୁଲଭ୍ୟତେ ।
ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ୱପ୍ରୟତ୍ନେନ ଗୁରୋରାରାଧନଂ କୁରୁ ॥ ୭୧ ॥

ନୋଦାହରେଦସ୍ୟ ନାମ ପରୋକ୍ଷମପି କେବଲମ୍ ।
ନ ଚ ବାଽସ୍ୟାଽନୁକୁର୍ୱୀତ ଗତିଭାଷିତଚେଷ୍ଟିତମ୍ ॥ ୭୨ ॥

ଗୁରୋର୍ୟତ୍ର ପରୀବାଦୋ ନିନ୍ଦା ବାଽପି ପ୍ରବର୍ତତେ ।
କର୍ଣୌ ତତ୍ର ପିଧାତବ୍ୟୌ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ବା ତତୋଽନ୍ୟତଃ ॥ ୭୩ ॥

ପରୀବାଦାତ୍ ଖରୋ ଭବେତ୍ ଶ୍ୱା ବୈ ଭବତି ନିନ୍ଦକଃ ।
ପରିଭୋକ୍ତା ଭବେତ୍କୃମିଃ କୀଟୋ ଭବତି ମତ୍ସରୀ ॥ ୭୪ ॥

ଗୁରୋଃ ଶୟ୍ୟାଽସନଂ ଯାନଂ ପାଦୁକୋପାନୌତ୍ପୀଠକମ୍ ।
ସ୍ନାନୋଦକଂ ତଥା ଛାୟାଂ କଦାପି ନ ବିଲଙ୍ଘୟେତ୍ ॥ ୭୫ ॥

ଗୁରୋରଗ୍ରେ ପୃଥକ୍ ପୂଜାମୌଦ୍ଧତ୍ୟଂ ଚ ବିବର୍ଜୟେତ୍ ।
ଦୀକ୍ଷାଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଂ ଚ ଗୁରୋରଗ୍ରେ ପରିତ୍ୟଜେତ୍ ॥ ୭୬ ॥

ଋଣଦାନଂ ତଥାଽଽଦାନଂ ବସ୍ତୂନାଂ କ୍ରୟବିକ୍ରୟମ୍ ।
ନ କୁର୍ୟାଦ୍ଗୁରୁଣା ସାର୍ଦ୍ଧେ ଶିଷ୍ୟୋ ଭୃତ୍ୱା କଦାଚନ ॥ ୭୮ ॥

ନ ପ୍ରେରୟେଦ୍ଗୁରୁଂ ତାତଂ ଶିଷ୍ୟଃ ପୁତ୍ରଶ୍ଚ କର୍ମସୁ ।
ଗୁରବେ ଦେବି ପିତ୍ରେ ଚ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ୱସ୍ୱମର୍ପୟେତ୍ ॥ ୭୯ ॥

ସ ଚ ଶିଷ୍ୟଃ ସ ଚ ଜ୍ଞାନୀ ଯ ଆଜ୍ଞାଂ ପାଲୟେଦ୍ଗୁରୋଃ ।
ନ କ୍ଷେମଂ ତସ୍ୟ ମୂଢସ୍ୟ ଯୋ ଗୁରୋରବଚସ୍କରଃ ॥ ୮୦ ॥

ଗୁରୋର୍ହିତଂ ପ୍ରକର୍ତବ୍ୟଂ ବାଙ୍ମନଃକାୟକର୍ମଭିଃ ।
ଅହିତାଽଽଚରଣାଦ୍ଦେବି ବିଷ୍ଠାୟାଂ ଜାୟତେ କୃମିଃ ॥ ୮୧ ॥

ଯଥା ଖନନ୍ ଖନିତ୍ରେଣ ନରୋ ବାର୍ୟ୍ୟଧିଗଚ୍ଛତି ।
ତଥା ଗୁରୁଗତାଂ ବିଦ୍ୟାଂ ଶୁଶ୍ରୂଷୁରଧିଗଚ୍ଛତି ॥ ୮୨ ॥

ଆସମାପ୍ତେଃ ଶରୀରସ୍ୟ ଯସ୍ତୁ ଶୁଶ୍ରୂଷତେ ଗୁରୁମ୍ ।
ସ ଗଚ୍ଛତ୍ୟଞ୍ଜସା ବିପ୍ରୋ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସଦ୍ମ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ॥ ୮୩ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ୍ୟୁବାଚ ।
ହେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନ୍ ମହାୟୋଗିନ୍ ଦୀନବନ୍ଧୋ ଜଗଦ୍ଗୁରୋ ।
ତ୍ରିତାପାଦ୍ରକ୍ଷିତୁଂ ଜୀବାନ୍ନେତୁଂ ମୁକ୍ତେଃ ପଦଂ ତଥା ॥ ୮୪ ॥

ଯୋଗମାର୍ଗପ୍ରଚାରୋଽତ୍ର ଗୁରୁଭିର୍ୟଃ ପ୍ରକାଶିତଃ ।
ତଲ୍ଲକ୍ଷଣାନି ଭେଦାେଂଶ୍ଚ କୃପୟା ବଦ ମେ ପ୍ରଭୋ ॥ ୮୫ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ମନ୍ତ୍ରୟୋଗୋ ଲୟଶ୍ଚୈବ ରାଜୟୋଗୋ ହଠସ୍ତଥା ।
ଯୋଗଶ୍ଚତୁର୍ୱିଧଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ଯୋଗିଭିସ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିଭିଃ ॥ ୮୬ ॥

ନାମରୂପାତ୍ମିକା ସୃଷ୍ଟିର୍ୟସ୍ମାତ୍ତଦବଲମ୍ବନାତ୍ ।
ବନ୍ଧନାନ୍ମୁଚ୍ୟମାନୋଽୟଂ ମୁକ୍ତିମାପ୍ନୋତି ସାଧକଃ ॥ ୮୭ ॥

ତାମେବ ଭୂମିମାଲମ୍ବ୍ୟ ସ୍ଖଲନଂ ଯତ୍ର ଜାୟତେ ।
ଉତ୍ତିଷ୍ଠତି ଜନସ୍ସର୍ୱୋଽଧ୍ୟକ୍ଷେଣୈତତ୍ସମୀକ୍ଷ୍ୟତେ ॥ ୮୮ ॥

ନାମରୂପାତ୍ମକୈର୍ଭାବୈର୍ବଧ୍ୟନ୍ତେ ନିଖିଲା ଜନାଃ ।
ଅବିଦ୍ୟାକଲିତାଶ୍ଚୈବ ତାଦୃକ୍ପ୍ରକୃତିବୈଭବାତ୍ ॥ ୮୯ ॥

ଆତ୍ମନସ୍ସୂକ୍ଷ୍ମପ୍ରକୃତିଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିଞ୍ଚାଽନୁସୃତ୍ୟ ବୈ ।
ନାମରୂପାତ୍ମନୋଶ୍ଶବ୍ଦଭାବୟୋରବଲମ୍ବନାତ୍ ॥ ୯୦ ॥

ଯୋ ଯୋଗଃ ସାଧ୍ୟତେ ସୋଽୟଂ ମନ୍ତ୍ରୟୋଗଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତଃ ।
ପ୍ରାଣାଽପାନନାଦବିନ୍ଦୁଜୀବାତ୍ମପରମାତ୍ମନାମ୍ ॥ ୯୧ ॥

ମେଲନାଦ୍ଘଟତେ ଯସ୍ମାତ୍ତସ୍ମାଦ୍ୱୈ ଘଟ ଉଚ୍ୟତେ ।
ଆମକୁମ୍ଭମିବାଽମ୍ଭସ୍ଥଂ ଜୀର୍ୟମାଣଂ ସଦା ଘଟମ୍ ॥ ୯୨ ॥

ଯୋଗାନଲେନ ସନ୍ଦହ୍ୟ ଘଟଶୁଦ୍ଧିଂ ସମାଚରେତ୍ ।
ଘଟୟୋଗସମାୟୋଗାଦ୍ଧଠୟୋଗଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତଃ ॥ ୯୩ ॥

ମନ୍ତ୍ରାଦ୍ଧଠେନ ସମ୍ପାଦ୍ୟୋ ଯୋଗୋଽୟମିତି ବା ପ୍ରିୟେ ।
ହଠୟୋଗ ଇତି ପ୍ରୋକ୍ତୋ ହଠାଜ୍ଜୀବଶୁଭପ୍ରଦଃ ॥ ୯୪ ॥

ହଠୟୋଗେନ ପ୍ରଥମଂ ଜୀର୍ୟମାଣାମିମାଂ ତନୁମ୍ ।
ଦ୍ରଢ୍ୟନ୍ସୂକ୍ଷ୍ମଦେହଂ ବୈ କୁର୍ୟାଦ୍ୟୋଗୟୁଜଂ ପୁନଃ ॥ ୯୫ ॥

ସ୍ଥୂଲଃ ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ୟ ଦେହୋ ବୈ ପରିଣାମାନ୍ତରଂ ଯତଃ ।
କାଦିବର୍ଣାନ୍ସମଭ୍ୟସ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନଂ ଯଥାକ୍ରମମ୍ ॥ ୯୬ ॥

ଯଥୋପଲଭ୍ୟତେ ତଦ୍ୱତ୍ସ୍ଥୂଲଦେହସ୍ୟ ସାଧନୈଃ ।
ଯୋଗେନ ମନସୋ ଯୋଗୋ ହଠୟୋଗଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତଃ ॥ ୯୭ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପିଣ୍ଡେ ସଦୃଶେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରକୃତିସମ୍ଭବାତ୍ ।
ସମଷ୍ଟିବ୍ୟଷ୍ଟିସମ୍ବନ୍ଧାଦେକସମ୍ବନ୍ଧଗୁମ୍ଫିତେ ॥ ୯୮ ॥

ଋଷିଦେବାଶ୍ଚ ପିତରୋ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରକୃତିପୂରୁଷୌ ।
ତିଷ୍ଠନ୍ତି ପିଣ୍ଡେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରରାଶୟଃ ॥ ୯୯ ॥

ପିଣ୍ଡଜ୍ଞାନେନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଜ୍ଞାନଂ ଭବତି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ।
ଗୁରୂପଦେଶତଃ ପିଣ୍ଡଜ୍ଞାନମାପ୍ତ୍ୱା ଯଥାୟଥମ୍ ॥ ୧୦୦ ॥

ତତୋ ନିପୁଣୟା ଯୁକ୍ତ୍ୟା ପୁରୁଷେ ପ୍ରକୃତେର୍ଲୟଃ ।
ଲୟଯୋଗାଽଭିଧେୟଃ ସ୍ୟାତ୍ କୃତଃ ଶୁଦ୍ଧୈର୍ମହର୍ଷିଭିଃ ॥ ୧୦୧ ॥

ଭବନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୟୋଗସ୍ୟ ଷୋଡଶାଙ୍ଗାନି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ।
ଯଥା ସୁଧାଂଶୋର୍ଜାୟନ୍ତେ କଲାଃ ଷୋଡଶ ଶୋଭନାଃ ॥ ୧୦୨ ॥

ଭକ୍ତିଃ ଶୁଦ୍ଧିଶ୍ଚାଽଽସନଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗସ୍ୟାଽପି ସେବନମ୍ ।
ଆଚାରଧାରଣେ ଦିବ୍ୟଦେଶସେବନମିତ୍ୟପି ॥ ୧୦୩ ॥

ପ୍ରାଣକ୍ରିୟା ତଥା ମୁଦ୍ରା ତର୍ପଣଂ ହବନଂ ବଲିଃ ।
ଯାଗୋ ଜପସ୍ତଥା ଧ୍ୟାନଂ ସମାଧିଶ୍ଚେତି ଷୋଡଶ ॥ ୧୦୪ ॥

ଷଟ୍କର୍ମାଽଽସନମୁଦ୍ରାଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଃ ପ୍ରାଣସଂୟମଶ୍ଚୈବ ।
ଧ୍ୟାନସମାଧୀ ସପ୍ତୈବାଙ୍ଗାନି ସ୍ୟୁର୍ହଠସ୍ୟ ଯୋଗସ୍ୟ ॥ ୧୦୫ ॥

ଅଙ୍ଗାନି ଲୟଯୋଗସ୍ୟ ନବୈବେତି ବୁଧା ବିଦୁଃ ।
ଯମଶ୍ଚ ନିୟମଶ୍ଚୈବ ସ୍ଥୂଲସୂକ୍ଷ୍ମକ୍ରିୟେ ତଥା ॥ ୧୦୬ ॥

ପ୍ରତ୍ୟାହାରୋ ଧାରଣା ଚ ଧ୍ୟାନଞ୍ଚାପି ଲୟକ୍ରିୟା ।
ସମାଧିଶ୍ଚ ନବାଙ୍ଗାନି ଲୟଯୋଗସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତମ୍ ॥ ୧୦୭ ॥

ଧ୍ୟାନଂ ବୈ ମନ୍ତ୍ରୟୋଗସ୍ୟାଽଧ୍ୟାତ୍ମଭାବାଦ୍ୱିନିର୍ଗତମ୍ ।
ପରାନନ୍ଦମୟେ ଭାବେଽତୀନ୍ଦ୍ରିୟେ ଚ ବିଲକ୍ଷଣେ ॥ ୧୦୮ ॥

ଭ୍ରମଦ୍ଭିଃ ସାଧକଶ୍ରେୟୋବାଞ୍ଛଦ୍ଭିର୍ୟୋଗବିତ୍ତମୈଃ ।
ଉପାସନାଂ ପଞ୍ଚବିଧାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ସାଧକୟୋଗ୍ୟତାମ୍ ॥ ୧୦୯ ॥

ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୟାନଂ ହି କଥିତମଧ୍ୟାତ୍ମସ୍ୟାଽନୁସାରତଃ ।
ବେଦତନ୍ତ୍ରପୁରାଣେଷୁ ମନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରବର୍ତକୈଃ ॥ ୧୧୦ ॥

ବର୍ଣିତଂ ଶ୍ରେୟୈଚ୍ଛଦ୍ଭିର୍ମନ୍ତ୍ରୟୋଗପରସ୍ୟ ବୈ ।
ଧ୍ୟାନାନାଂ ବୈ ବହୁତ୍ୱେଽପି ତତ୍ପ୍ରୋକ୍ତଂ ପଞ୍ଚଧୈବ ହି ॥ ୧୧୧ ॥

ତେଷାଂ ଭାବମୟତ୍ୱେନ ସମାଧିରଧିଗମ୍ୟତେ ।
ମନ୍ତ୍ରୟୋଗୋ ହଠଶ୍ଚୈବ ଲୟଯୋଗଃ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ॥ ୧୧୨ ॥

ସ୍ଥୂଲଂ ଜ୍ୟୋତିସ୍ତଥା ବିନ୍ଦୁ ଧ୍ୟାନଂ ତୁ ତ୍ରିବିଧଂ ବିଦୁଃ ।
ସ୍ଥୂଲଂ ମୂର୍ତିମୟଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ଜ୍ୟୋତିସ୍ତେଜୋମୟଂ ଭବେତ୍ ॥ ୧୧୩ ॥

ବିନ୍ଦୁଂ ବିନ୍ଦୁମୟଂ ବ୍ରହ୍ମ କୁଣ୍ଡଲୀ ପରଦେବତା ।
ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିବିନାଶାନାଂ ହେତୁତା ମନସି ସ୍ଥିତା ॥ ୧୧୪ ॥

ତତ୍ସାହାୟ୍ୟାତ୍ସାଧ୍ୟତେ ଯୋ ରାଜୟୋଗ ଇତି ସ୍ମୃତଃ ।
ମନ୍ତ୍ରେ ହଠେ ଲୟେ ଚୈବ ସିଦ୍ଧିମାସାଦ୍ୟ ଯତ୍ନତଃ ॥ ୧୧୫ ॥

ପୂର୍ଣାଽଧିକାରମାପ୍ନୋତି ରାଜୟୋଗପରୋ ନରଃ ।
ସମାଧିର୍ମନ୍ତ୍ରୟୋଗସ୍ୟ ମହାଭାବ ଇତୀରିତଃ ॥ ୧୧୬ ॥

ହଠସ୍ୟ ଚ ମହାବୋଧଃ ସମାଧିସ୍ତେନ ସିଧ୍ୟତି ।
ପ୍ରଶସ୍ତୋ ଲୟଯୋଗସ୍ୟ ସମାଧିର୍ହି ମହାଲୟଃ ॥ ୧୧୭ ॥

ବିଚାରବୁଦ୍ଧେଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଂ ରାଜୟୋଗସ୍ୟ ସାଧନେ ।
ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାନଂ ହି ତଦ୍ଧ୍ୟାନଂ ସମାଧିର୍ନିର୍ୱିକଲ୍ପକଃ ॥ ୧୧୮ ॥

ତେନୋପଲବ୍ଧସିଦ୍ଧିର୍ହି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତଃ ପ୍ରକଥ୍ୟତେ ।
ଉପଲବ୍ଧ ମହାଭାବା ମହାବୋଧାଽନ୍ୱିତାଶ୍ଚ ବା ॥ ୧୧୯ ॥

ମହାଲୟଂ ପ୍ରପନ୍ନାଶ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନାଽବଲମ୍ବତଃ ।
ଯୋଗିନୋ ରାଜୟୋଗସ୍ୟ ଭୂମିମାସାଦୟନ୍ତି ତେ ॥ ୧୨୦ ॥

ଯୋଗସାଧନମୂର୍ଦ୍ଧର୍ନ୍ୟୋ ରାଜୟୋଗୋଽଭିଧୀୟତେ ॥ ୧୨୧ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ୍ୟୁବାଚ ।
ଯୋଗେଶ ଜଗଦାଧାର କତିଧୋପାସନା ଚ କେ ।
ତଦ୍ୱିଧେର୍ଭଗବନ୍ ଭେଦା ମୁକ୍ତିମାର୍ଗପ୍ରଦର୍ଶିନଃ ॥ ୧୨୨ ॥

ତସ୍ୟା କେ ଦିବ୍ୟଦେଶାଶ୍ଚ ଦିବ୍ୟଭାବେନ ଭାସ୍ୱରାଃ ।
ତତ୍ସର୍ୱଂ କୃପୟା ନାଥ ବଦସ୍ୱ ବଦତାଂ ବର ॥ ୧୨୩ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ସଗୁଣୋ ନିର୍ଗୁଣଶ୍ଚାଽପି ଦ୍ୱିବିଧୋ ଭେଦ ଈର୍ୟତେ ।
ଉପାସନାବିଧେର୍ଦେବି ସଗୁଣୋଽପି ଦ୍ୱିଧା ମତଃ ॥ ୧୨୪ ॥

ସକାମୋପାସନାୟାଶ୍ଚ ଭେଦା ଯଦ୍ୟପି ନୈକଶଃ ।
ପରନ୍ତ୍ୱନନ୍ୟଭକ୍ତାନାଂ ଜନାନାଂ ମୁକ୍ତିମିଚ୍ଛତାମ୍ ॥ ୧୨୫ ॥

ଭେଦତ୍ରିତୟମେବୈତଦ୍ରହସ୍ୟଂ ଦେବି ଗୋପିତମ୍ ।
ବକ୍ଷ୍ୟେ ଗୁପ୍ତରହସ୍ୟଂ ତଦ୍ଭବତୀଂ ଭାଗ୍ୟଶାଲିନୀମ୍ ॥ ୧୨୬ ॥

ସମାହିତେନ ଶାନ୍ତେନ ସ୍ୱାନ୍ତେନୈବାଽବଧାର୍ୟତାମ୍ ।
ପଞ୍ଚାନାମପି ଦେବାନାଂ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ନିର୍ଗୁଣସ୍ୟ ଚ ॥ ୧୨୭ ॥

ଲୀଲାବିଗ୍ରହରୂପାଣାଞ୍ଚେତ୍ୟୁପାସ୍ତିସ୍ତ୍ରିଧା ମତା ।
ବିଷ୍ଣୁଃ ସୂର୍ୟଶ୍ଚ ଶକ୍ତିଶ୍ଚ ଗଣାଧୀଶଶ୍ଚ ଶଙ୍କରଃ ॥ ୧୨୮ ॥

ପଞ୍ଚୋପାସ୍ୟାଃ ସଦା ଦେବି ସଗୁଣୋପାସନାବିଧୌ ।
ଏତେ ପଞ୍ଚ ମହେଶାନି ସଗୁଣୋ ଭେଦ ଈରିତଃ ॥ ୧୨୯ ॥

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ନାଽତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ନିର୍ଗୁଣୋଽପି ନିରାକାରୋ ବ୍ୟାପକଃ ସ ପରାତ୍ପରଃ ॥ ୧୩୦ ॥

ସାଧକାନାଂ ହି କଲ୍ୟାଣଂ ବିଧାତୁଂ ବସୁଧାତଲେ ।
ବିଭର୍ତି ସଗୁଣଂ ରୂପଂ ତ୍ୱତ୍ସାହାୟ୍ୟାତ୍ପତିବ୍ରତେ ॥ ୧୩୧ ॥

ଯଥା ଗବାଂ ଶରୀରେଷୁ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଦୁଗ୍ଧଂ ରସାତ୍ମକମ୍ ।
ପରଂ ପୟୋଧରାଦେବ କେବଲଂ କ୍ଷରତେ ଧ୍ରୁବମ୍ ॥ ୧୩୨ ॥

ତଥୈବ ସର୍ୱବ୍ୟାପ୍ତୋଽପି ଦେବୋ ବ୍ୟାପକଭାବତଃ ।
ଦିବ୍ୟଷୋଡଶଦେଶେଷୁ ପୂଜ୍ୟତେ ପରମେଶ୍ୱରଃ ॥ ୧୩୩ ॥

ବହ୍ନ୍ୟମ୍ବୁଲିଙ୍ଗକୁଡ୍ୟାନି ସ୍ଥଣ୍ଡିଲଂ ପଟମଣ୍ଡଲେ ।
ବିଶିଖଂ ନିତ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଞ୍ଚ ଭାବୟନ୍ତ୍ରଞ୍ଚ ବିଗ୍ରହଃ ॥ ୧୩୪ ॥

ପୀଠଶ୍ଚାପି ବିଭୂତିଶ୍ଚ ହୃନ୍ମୂର୍ଦ୍ଧାପି ମହେଶ୍ୱରି ।
ଏତେ ଷୋଡଶ ଦିବ୍ୟାଶ୍ଚ ଦେଶାଃ ପ୍ରୋକ୍ତା ମୟାଽନଘେ ॥ ୧୩୫ ॥

ଯଦ୍ୟଚ୍ଛରୀରମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଭଗବାନ୍ସର୍ୱଶକ୍ତିମାନ୍ ।
ବତୀର୍ଣୋ ବିବିଧା ଲୀଲା ବିଧାୟ ବସୁଧାତଲେ ॥ ୧୩୬ ॥

ଜଗତ୍ପାଲୟତେ ଦେବି ଲୀଲାବିଗ୍ରହ ଏବ ସଃ ।
ଉପାସନାଽନୁସାରେଣ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ଭୂରିଶଃ ॥ ୧୩୭ ॥

ଲୀଲାବିଗ୍ରହରୂପାଣାମିତିହାସୋଽପି ଲଭ୍ୟତେ ।
ତଦୁପାସନକଞ୍ଚାଽପି ସଗୁଣଂ ପରିକୀର୍ତିତମ୍ ॥ ୧୩୮ ॥

ବିଷ୍ଣୋଃ ସୂର୍ୟଶ୍ଚ ଶକ୍ତେଶ୍ଚ ଗଣେଶସ୍ୟ ଶିବସ୍ୟ ଚ ।
ଗୀତାସୁ ଗୀତା ଯେ ଶବ୍ଦା ବିଷ୍ଣୁସୂର୍ୟାଦୟଃ ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୩୯ ॥

ବ୍ରହ୍ମଣଶ୍ଚାଦ୍ୱିତୀୟସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ତେ ଚାପି ବାଚକଃ ।
ଭକ୍ତିସ୍ତୁ ତ୍ରିବିଧା ଜ୍ଞେୟା ବୈଧୀ ରାଗାତ୍ମିକା ପରା ॥ ୧୪୦ ॥

ଦେବେ ପରୋଽନୁରାଗସ୍ତୁ ଭକ୍ତିଃ ସମ୍ପ୍ରୋଚ୍ୟତେ ବୁଧୈଃ ।
ବିଧିନା ଯା ବିନିର୍ଣୀତା ନିଷେଧେନ ତଥା ପୁନଃ ॥ ୧୪୧ ॥

ସାଧ୍ୟମାନା ଚ ଯା ଧୀରୈଃ ସା ବୈଧୀ ଭକ୍ତିରୁଚ୍ୟତେ ।
ଯୟାଽଽସ୍ୱାଦ୍ୟ ରସାନ୍ଭକ୍ତେର୍ଭାବେ ମଜ୍ଜତି ସାଧକଃ ॥ ୧୪୨ ॥

ରାଗାତ୍ମିକା ସା କଥିତା ଭକ୍ତିୟୋଗବିଶାରଦୈଃ ।
ପରାଽଽନନ୍ଦପ୍ରଦା ଭକ୍ତିଃ ପରାଭକ୍ତିର୍ମତା ବୁଧୈଃ ॥ ୧୪୩ ॥

ଯା ପ୍ରାପ୍ୟତେ ସମାଧିସ୍ଥୈର୍ୟୋଗିଭିର୍ୟୋଗପାରଗୈଃ ।
ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟଭେଦାସ୍ତ୍ରିବିଧା ଭକ୍ତା ବୈ ପରିକୀର୍ତିତାଃ ॥ ୧୪୪ ॥

ଆର୍ତୋ ଜିଜ୍ଞାସୁରର୍ଥାର୍ଥୀ ତଥା ତ୍ରିଗୁଣତଃ ପରଃ ।
ପରାଭକ୍ତ୍ୟଧିକାରୀ ଯୋ ଜ୍ଞାନିଭକ୍ତଃ ସ ତୁର୍ୟକଃ ॥ ୧୪୫ ॥

ଉପାସକାଃ ସ୍ୟୁସ୍ତ୍ରିବିଧାସ୍ତ୍ରିଗୁଣସ୍ୟାଽନୁସାରତଃ ।
ବ୍ରହ୍ମୋପାସକ ଏବାଽତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋ ମନୀଷିଭିଃ ॥ ୧୪୬ ॥

ପ୍ରଥମା ସଗୁଣୋପାସ୍ତିରବତାରାଽର୍ଚନାଶ୍ଚ ଯାଃ ।
ବିହିତା ବ୍ରହ୍ମବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଚେଦତ୍ରୈବାଽନ୍ତର୍ଭବନ୍ତି ତାଃ ॥ ୧୪୭ ॥

ସକାମବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବିହିତଂ ଦେବର୍ଷିପିତୃପୂଜନମ୍ ।
ମଧ୍ୟମଂ ମଧ୍ୟମା ଜ୍ଞେୟାସ୍ତତ୍କର୍ତାରସ୍ତଥା ପୁନଃ ॥ ୧୪୮ ॥

ଅଧମା ବୈ ସମାଖ୍ୟାତାଃ କ୍ଷୁଦ୍ରଶକ୍ତିସମର୍ଚକାଃ ।
ପ୍ରେତ୍ୟାଦ୍ୟୁପାସଙ୍କାଶ୍ଚୈବ ବିଜ୍ଞେୟା ହ୍ୟଧମାଽଧମାଃ ॥ ୧୪୯ ॥

ସର୍ୱୋପାସନହୀନାସ୍ତୁ ପଶବଃ ପରିକୀର୍ତିତାଃ ।
ବ୍ରହ୍ମୋପାସନମେବାଽତ୍ର ମୁଖ୍ୟଂ ପରମମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧୫୦ ॥

ନିଃଶ୍ରେୟସକରଂ ଜ୍ଞେୟଂ ସର୍ୱଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ଶୁଭାବହମ୍ ॥ ୧୫୧ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ୍ୟୁବାଚ ।
ଯଥା ମେ ଗୁରୁମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ସମ୍ୟଗ୍ଜ୍ଞାତଂ ଭବେତ୍ପ୍ରଭୋ ।
ତଥା ବିସ୍ତରତୋ ନାଥ ତନ୍ମାହାତ୍ମ୍ୟମୁଦାହର ॥ ୧୫୨ ॥

ସଦ୍ଗୁରୋମହିମା ଦେବ ସମ୍ୟଗ୍ଜ୍ଞାତଃ ଶ୍ରୁତୋ ଭୁବି ।
ଅଜ୍ଞାନତମସାଽଽଚ୍ଛନ୍ନଂ ମନୋମଲମପୋହତି ॥ ୧୫୩ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ୱିଷ୍ଣୁର୍ଗୁରୁର୍ଦେବୋ ମହେଶ୍ୱରଃ ।
ଗୁରୁରେବ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୫୪ ॥

ଅଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଲାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରମ୍ ।
ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୫୫ ॥

ଅଜ୍ଞାନତିମିରାଽନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନଶଲାକୟା ।
ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମୀଲିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୫୬ ॥

ସ୍ଥାବରଂ ଜଙ୍ଗମଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ସଚରାଽଚରମ୍ ।
ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୫୭ ॥

ଚିନ୍ମୟଂ ବ୍ୟାପ୍ନୁବନ୍ସର୍ୱଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ସଚରାଚରମ୍ ।
ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୫୮ ॥

ସର୍ୱଶ୍ରୁତିଶିରୋରତ୍ନବିରାଜିତପଦାଽମ୍ବୁଜଃ ।
ବେଦାନ୍ତାଽମ୍ବୁଜସୂର୍ୟୋ ଯସ୍ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୫୯ ॥

ଚେତନଃ ଶାଶ୍ୱତଃ ଶାନ୍ତୋ ବ୍ୟୋମାଽତୀତୋ ନିରଞ୍ଜନଃ ।
ବିନ୍ଦୁନାଦକଲାତୀତସ୍ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୬୦ ॥

ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିସମାରୂଢସ୍ତତ୍ତ୍ୱମାଲାବିଭୂଷିତଃ ।
ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାତା ଚ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୬୧ ॥

ଅନେକଜନ୍ମସମ୍ପ୍ରାପ୍ତକର୍ମବନ୍ଧବିଦାହିନେ ।
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନପ୍ରଦାନେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୬୨ ॥

ଶୋଷଣଂ ଭବସିନ୍ଧୋଶ୍ଚ ଜ୍ଞାପନଂ ସାରସମ୍ପଦଃ ।
ଗୁରୋଃ ପାଦୋଦକଂ ସମ୍ୟକ୍ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୬୩ ॥

ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ତପଃ ।
ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନାତ୍ପରଂ ନାଽସ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୬୪ ॥

ମନ୍ନାଥଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥୋ ମଦ୍ଗୁରୁଃ ଶ୍ରୀଜଗଦ୍ଗୁରୁଃ ।
ମଦାତ୍ମା ସର୍ୱଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୬୫ ॥

ଗୁରୁରାଦିରନାଦିଶ୍ଚ ଗୁରୁଃ ପରମଦୈବତମ୍ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାଽସ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୬୬ ॥

ଧ୍ୟାନମୂଲଂ ଗୁରୋର୍ମୂର୍ତିଃ ପୂଜାମୂଲଂ ଗୁରୋଃ ପଦମ୍ ।
ମନ୍ତ୍ରମୂଲଂ ଗୁରୋର୍ୱାକ୍ୟଂ ମୋକ୍ଷମୂଲଂ ଗୁରୋଃ କୃପା ॥ ୧୬୭ ॥

ସପ୍ତସାଗରପର୍ୟନ୍ତତୀର୍ଥସ୍ନାନାଦିକୈଃ ଫଲମ୍ ।
ଗୁରୋରଙ୍ଘ୍ରିପୟୋବିନ୍ଦୁସହସ୍ରାଂଶେନ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥ ୧୬୮ ॥

ଗୁରୁରେବ ଜଗତ୍ସର୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁଶିବାତ୍ମକମ୍ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାଽସ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ ସମ୍ପୂଜୟେଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୧୬୯ ॥

ଜ୍ଞାନଂ ବିନା ମୁକ୍ତିପଦଂ ଲଭତେ ଗୁରୁଭକ୍ତିତଃ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାଽସ୍ତି ଧ୍ୟେୟୋଽସୌ ଗୁରୁମାର୍ଗିଣା ॥ ୧୭୦ ॥

ଗୁରୋଃ କୃପାପ୍ରସାଦେନ ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁସଦାଶିବାଃ ।
ସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦିକସମର୍ଥାସ୍ତେ କେବଲଂ ଗୁରୁସେବୟା ॥ ୧୭୧ ॥

ଦେବକିନ୍ନରଗନ୍ଧର୍ୱାଃ ପିତରୋ ଯକ୍ଷଚାରଣାଃ ।
ମୁନୟୋଽପି ନ ଜାନନ୍ତି ଗୁରୁଶୁଶ୍ରୂଷଣାବିଧିମ୍ ॥ ୧୭୨ ॥

ନ ମୁକ୍ତା ଦେବଗନ୍ଧର୍ୱାଃ ପିତରୋ ଯକ୍ଷକିନ୍ନରାଃ ।
ଋଷୟଃ ସର୍ୱସିଦ୍ଧାଶ୍ଚ ଗୁରୁସେବାପରାଙ୍ମୁଖାଃ ॥ ୧୭୩ ॥

ଶ୍ରୁତିସ୍ମୃତିମବିଜ୍ଞାୟ କେବଲଂ ଗୁରୁସେବୟା ।
ତେ ବୈ ସଂନ୍ୟାସିନଃ ପ୍ରୋକ୍ତା ଇତରେ ବେଷଧାରିଣଃ ॥ ୧୭୪ ॥

ଗୁରୋଃ କୃପାପ୍ରସାଦେନ ଆତ୍ମାରାମୋ ହି ଲଭ୍ୟତେ ।
ଅନେନ ଗୁରୁମାର୍ଗେଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରବର୍ତତେ ॥ ୧୭୫ ॥

ସର୍ୱପାପବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଶ୍ରୀଗୁରୋଃ ପାଦସେବନାତ୍ ।
ସର୍ୱତୀର୍ଥାବଗାହସ୍ୟ ଫଲଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ॥ ୧୭୬ ॥

ଯଜ୍ଞବ୍ରତତପୋଦାନଜପତୀର୍ଥାଽନୁସେବନମ୍ ।
ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱମବିଜ୍ଞାୟ ନିଷ୍ଫଲଂ ନାଽତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୧୭୭ ॥

ମନ୍ତ୍ରରାଜମିଦଂ ଦେବି ଗୁରୁରିତ୍ୟକ୍ଷରଦ୍ୱୟମ୍ ।
ଶ୍ରୁତିବେଦାନ୍ତବାକ୍ୟେନ ଗୁରୁଃ ସାକ୍ଷାତ୍ପରଂ ପଦମ୍ ॥ ୧୭୮ ॥

ଗୁରୁର୍ଦେବୋ ଗୁରୁର୍ଧର୍ମୋ ଗୁରୁନିଷ୍ଠା ପରଂ ତପଃ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଂ ଗୁରୋଃ ପରମ୍ ॥ ୧୭୯ ॥

ଧନ୍ୟା ମାତା ପିତା ଧନ୍ୟୋ ଧନ୍ୟୋ ବଂଶଃ କୁଲଂ ତଥା ।
ଧନ୍ୟା ଚ ବସୁଧା ଦେବି ଗୁରୁଭକ୍ତିଃ ସୁଦୁର୍ଲଭା ॥ ୧୮୦ ॥

ଶରୀରମିନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରାଣା ଅର୍ଥସ୍ୱଜନବାନ୍ଧବାଃ ।
ମାତା ପିତା କୁଲଂ ଦେବି ଗୁରୁରେବ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୮୧ ॥

ଆଜନ୍ମକୋଟ୍ୟାଂ ଦେବେଶି ଜପବ୍ରତତପଃକ୍ରିୟାଃ ।
ଏତତ୍ସର୍ୱଂ ସମଂ ଦେବି ଗୁରୁସନ୍ତୋଷମାତ୍ରତଃ ॥ ୧୮୨ ॥

ବିଦ୍ୟାଧନମଦେନୈବ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟାଶ୍ଚ ଯେ ନରାଃ ।
ଗୁରୋଃ ସେବାଂ ନ କୁର୍ୱନ୍ତି ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବଦାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୧୮୩ ॥

ଗୁରୁସେବାପରଂ ତୀର୍ଥମନ୍ୟତ୍ତୀର୍ଥମନର୍ଥକମ୍ ।
ସର୍ୱତୀର୍ଥାଶ୍ରୟଂ ଦେବି ସଦ୍ଗୁରୋଶ୍ଚରଣାମ୍ବୁଜମ୍ ॥ ୧୮୪ ॥

ଗୁରୁଧ୍ୟାନଂ ମହାପୁଣ୍ୟଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକମ୍ ।
ବକ୍ଷ୍ୟାମି ତବ ଦେବେଶି ଶୃଣୁଷ୍ୱ କମଲାନନେ ॥ ୧୮୫ ॥

ପ୍ରାତଃ ଶିରସି ଶୁକ୍ଲାବ୍ଜେ ଦ୍ୱିନେତ୍ରଂ ଦ୍ୱିଭୁଜଂ ଗୁରୁମ୍ ।
ବରାଽଭୟକରଂ ଶାନ୍ତଂ ସ୍ମରେତ୍ତନ୍ନାମପୂର୍ୱକମ୍ ॥ ୧୮୬ ॥

ବାମୋରୁଶକ୍ତିସହିତଂ କାରୁଣ୍ୟେନାଽବଲୋକିତମ୍ ।
ପ୍ରିୟଯା ସବ୍ୟହସ୍ତେନ ଧୃତଚାରୁକଲେବରମ୍ ॥ ୧୮୭ ॥

ବାମେନୋତ୍ପଲଧାରିଣ୍ୟା ରକ୍ତାଽଽଭରଣଭୂଷୟା ।
ଜ୍ଞାନାଽଽନନ୍ଦସମାୟୁକ୍ତଂ ସ୍ମରେତ୍ତନ୍ନାମପୂର୍ୱକମ୍ ॥ ୧୮୮ ॥

ଅଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଲାଽଽକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରମ୍ ।
ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୧୮୯ ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ଗୁରବେ ତସ୍ମୈ ଇଷ୍ଟଦେବସ୍ୱରୂପିଣେ ।
ଯସ୍ୟ ବାକ୍ୟାଽମୃତଂ ହନ୍ତି ବିଷଂ ସଂସାରସଂଜ୍ଞିତମ୍ ॥ ୧୯୦ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ୍ୟୁବାଚ ।
ମଦେକହୃଦୟାଽଽନନ୍ଦ ଜଗଦାତ୍ମନ୍ ମହେଶ୍ୱର ।
ଉପାସ୍ୟସ୍ୟ ରହସ୍ୟଂ ମେ ମାହାତ୍ମ୍ୟଞ୍ଚାପି ସଦ୍ଗୁରୋଃ ॥ ୧୯୧ ॥

ବର୍ଣିତଂ ଯତ୍ତ୍ୱୟା ନାଥ କୃତକୃତ୍ୟାଽସ୍ମି ସାମ୍ପ୍ରତମ୍ ।
ଭୂୟୋଽପି ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି ତ୍ୱନ୍ମୁଖାଜ୍ଜଗଦୀଶ୍ୱର ॥ ୧୯୨ ॥

ପରତତ୍ତ୍ୱୈକରୂପସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାଽତୀତପରାଽଽତ୍ମନଃ ।
ସମାସେନ ସ୍ୱରୂପଂ ମେ ବର୍ଣୟିତ୍ୱା କୃପାଂ କୁରୁ ॥ ୧୯୩ ॥

ଶ୍ରୀମହଦେବ ଉବାଚ ।
ସ ଏକ ଏବ ସଦ୍ରୂପଃ ସତ୍ୟୋଽଦ୍ୱୈତଃ ପରାତ୍ପରଃ ।
ସ୍ୱପ୍ରକାଶଃ ସଦା ପୂର୍ଣଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଲକ୍ଷଣଃ ॥ ୧୯୪ ॥

ନିର୍ୱିକାରୋ ନିରାଧାରୋ ନିର୍ୱିଶେଷୋ ନିରାକୁଲଃ ।
ଗୁଣାତୀତଃ ସର୍ୱସାକ୍ଷୀ ସର୍ୱାତ୍ମା ସର୍ୱଦୃଗ୍ୱିଭୁଃ ॥ ୧୯୫ ॥

ଗୂଢଃ ସର୍ୱେଷୁ ଭୂତେଷୁ ସର୍ୱବ୍ୟାପୀ ସନାତନଃ ।
ସର୍ୱେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣାଭାସଃ ସର୍ୱେନ୍ଦ୍ରିୟବିବର୍ଜିତଃ ॥ ୧୯୬ ॥

ଲୋକାଽତୀତୋ ଲୋକହେତୁରବାଙ୍ମନସଗୋଚରଃ ।
ସ ବେତ୍ତି ବିଶ୍ୱଂ ସର୍ୱଜ୍ଞସ୍ତଂ ନ ଜାନାତି କଶ୍ଚନ ॥ ୧୯୭ ॥

ତଦଧୀନଂ ଜଗତ୍ସର୍ୱଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ସଚରାଽଚରମ୍ ।
ତଦାଲମ୍ବନତସ୍ତିଷ୍ଠେଦବିତର୍କ୍ୟମିଦଂ ଜଗତ୍ ॥ ୧୯୮ ॥

ତତ୍ସତ୍ୟତାମୁପାଽଽଶ୍ରିତ୍ୟ ସଦ୍ୱଦ୍ଭାତି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ।
ତେନୈବ ହେତୁଭୂତେନ ବୟଂ ଜାତା ମହେଶ୍ୱରି ॥ ୧୯୯ ॥

କାରଣଂ ସର୍ୱଭୂତାନାଂ ସ ଏକଃ ପରମେଶ୍ୱରଃ ।
ଲୋକେଷୁ ସୃଷ୍ଟିକରଣାତ୍ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମେତି ଗୀୟତେ ॥ ୨୦୦ ॥

ବିଷ୍ଣୁଃ ପାଲୟିତା ଦେବି ସଂହର୍ତାଽହଂ ତଦିଚ୍ଛୟା ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଽଽଦୟୋ ଲୋକପାଲାଃ ସର୍ୱେ ତଦ୍ୱଶବର୍ତିନଃ ॥ ୨୦୧ ॥

ସ୍ୱେ ସ୍ୱେଽଧିକାରେ ନିରତାସ୍ତେ ଶାସତି ତଦାଜ୍ଞୟା ।
ତ୍ୱଂ ପୁରା ପ୍ରକୃତିସ୍ତସ୍ୟ ପୂଜ୍ୟାଽସି ଭୁବନତ୍ରୟେ ॥ ୨୦୨ ॥

ତେନାଽନ୍ତର୍ୟାମିରୂପେଣ ତତ୍ତଦ୍ୱିପୟଯୋଜିତାଃ ।
ସ୍ୱସ୍ୱକର୍ମ ପ୍ରକୁର୍ୱନ୍ତି ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରାଃ କଦାଚନ ॥ ୨୦୩ ॥

ଯଦ୍ଭୟାଦ୍ୱାତି ବାତୋଽପି ସୂର୍ୟସ୍ତପତି ଯଦ୍ଭୟାତ୍ ।
ବର୍ଷନ୍ତି ତୋୟଦାଃ କାଲେ ପୁଷ୍ଷ୍ୟନ୍ତି ତରବୋ ବନେ ॥ ୨୦୪ ॥

କାଲଂ କଲୟତେ କାଲେ ମୃତ୍ୟୋର୍ମୃତ୍ୟୁର୍ଭିୟୋ ଭୟମ୍ ।
ବେଦାନ୍ତବେଦ୍ୟୋ ଭଗବାନ୍ୟତ୍ତଚ୍ଛବ୍ଦୋପଲକ୍ଷିତଃ ॥ ୨୦୫ ॥

ସର୍ୱେ ଦେବାଶ୍ଚ ଦେବ୍ୟଶ୍ଚ ତନ୍ମୟାଃ ସୁରବନ୍ଦିତେ ।
ଆବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ବପର୍ୟନ୍ତଂ ତନ୍ମୟଂ ସକଲଂ ଜଗତ୍ ॥ ୨୦୬ ॥

ତସ୍ମିଂସ୍ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ତୁଷ୍ଟଂ ପ୍ରୀଣିତେ ପ୍ରୀଣିତଂ ଜଗତ୍ ।
ତଦାରାଧନତୋ ଦେବି ସର୍ୱେଷାଂ ପ୍ରୀଣନଂ ଭବେତ୍ ॥ ୨୦୭ ॥

ତରୋର୍ମୂଲାଽଭିଷୀକେଣ ଯଥା ତଦ୍ଭୁଜପଲ୍ଲବାଃ ।
ତୃପ୍ୟନ୍ତି ତଦନୁଷ୍ଠାନାତ୍ତଥା ସର୍ୱେଽମରାଦୟଃ ॥ ୨୦୮ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ୍ୟୁବାଚ ।
ସଂସାରରୋଗହୃନ୍ନାଥ କରୁଣାବରୁଣାଽଽଲୟ ।
ଗୁରୋତ୍ମାହାତ୍ମ୍ୟପୂର୍ଣା ଯା ଗୁରୋର୍ଗୀତା ସୁବର୍ଣିତା ॥ ୨୦୯ ॥

ତତ୍ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ଫଲଞ୍ଚାଽପି ବିନିର୍ଦିଶ ।
ଜୀବମଙ୍ଗଲମେତେନ କୃପାତୋଽତଃ କୃପାଽର୍ଣବ ॥ ୨୧୦ ॥

ସମ୍ୟଗ୍ୱିବିଚ୍ୟ ସଂବର୍ଣ୍ୟ ବିନୋଦୟ ଦୟାର୍ଣବ ।
ତ୍ୱଦୃତେ କୋ ହି ଦେବେଶ ଶିକ୍ଷାଂ ମେଽନ୍ୟୋ ବିଧାସ୍ୟତି ॥ ୨୧୧ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେବ ଉବାଚ ।
ଇଦଂ ତୁ ଭକ୍ତିଭାବେନ ପଠ୍ୟତେ ଶ୍ରୂୟତେଽଥବା ।
ଲିଖିତ୍ୱା ବା ପ୍ରଦୀୟେତ ସର୍ୱକାମଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୨୧୨ ॥

ଗୁରୁଗୀତାଽଭିଧଂ ଦେବି ଶୁଦ୍ଧଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ମୟୋଦିତମ୍ ।
ଭବବ୍ୟାଧିବିନାଶାର୍ଥଂ ସ୍ୱୟମେବ ସଦା ଜପେତ୍ ॥ ୨୧୩ ॥

ଗୁରୁଗୀତାଽକ୍ଷରୈକୈକଂ ମନ୍ତ୍ରରାଜମିଦଂ ପ୍ରିୟେ ।
ଅନେନ ବିବିଧା ମନ୍ତ୍ରାଃ କଲାଂ ନାର୍ହନ୍ତି ଷୋଡଶୀମ୍ ॥ ୨୧୪ ॥

ସର୍ୱପାପହରଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସର୍ୱଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶନମ୍ ।
ଅକାଲମୃତ୍ୟୁହରଣଂ ସର୍ୱସଙ୍କଟନାଶନମ୍ ॥ ୨୧୫ ॥

ଯକ୍ଷରାକ୍ଷସଭୂତାନାଂ ଚୌରବ୍ୟାଘ୍ରଭୟାଽପହମ୍ ।
ମହାବ୍ୟାଧି ହରଞ୍ଚୈବ ବିଭୂତିସିଦ୍ଧିଦଂ ଧ୍ରୁବମ୍ ॥ ୨୧୬ ॥

ମୋହନଂ ସର୍ୱଭୂତାନାଂ ପରଂ ବନ୍ଧନମୋଚନମ୍ ।
ଦେବଭୂତପ୍ରିୟକରଂ ଲୋକାନ୍ସ୍ୱବଶମାନୟେତ୍ ॥ ୨୧୭ ॥

ମୁଖସ୍ତମ୍ଭକରଂ ନୄଣାଂ ସଦ୍ଗୁଣାନାଂ ବିବର୍ଧନମ୍ ।
ଦୁଷ୍କର୍ମନାଶନଞ୍ଚୈବ ସତ୍କର୍ମସିଦ୍ଧିଦଂ ଭବେତ୍ ॥ ୨୧୮ ॥

ଭକ୍ତିଦଂ ସିଦ୍ଧୟେତ୍ କାର୍ୟଂ ନବଗ୍ରହଭୟାଽପହମ୍ ।
ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନନାଶନଞ୍ଚୈବ ସତ୍କର୍ମସିଦ୍ଧିଦଂ ଭବେତ୍ ॥ ୨୧୯ ॥

ସର୍ୱଶାନ୍ତିକରଂ ନିତ୍ୟଂ ବନ୍ଧ୍ୟାପୁତ୍ରଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ଅବୈଧବ୍ୟକରଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକଂ ପରମ୍ ॥ ୨୨୦ ॥

ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ୱର୍ୟପୁତ୍ରପୌତ୍ରାଦିବର୍ଧକମ୍ ।
ନିଷ୍କାମତସ୍ତ୍ରିବାରଂ ବା ଜପନ୍ମୋକ୍ଷମବାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୨୨୧ ॥

ସର୍ୱଦୁଃଖଭୟଂ ବିଘ୍ନଂ ନାଶୟେତ୍ତାପହାରକମ୍ ।
ସର୍ୱବାଧାପ୍ରଶମନଂ ଧର୍ମାଽର୍ଥକାମମୋକ୍ଷଦମ୍ ॥ ୨୨୨ ॥

ଯୋ ଯଂ ଚିନ୍ତୟତେ କାମଂ ସ ତମାପ୍ନୋତି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ।
କାମିନାଂ କାମଧେନୁଶ୍ଚ କଲ୍ପିତଂ ଚ ସୁରଦ୍ରୁମଃ ॥ ୨୨୩ ॥

ଚିନ୍ତାମଣିଂ ଚିନ୍ତିତସ୍ୟ ସର୍ୱମଙ୍ଗଲକାରକମ୍ ।
ଜପେଚ୍ଛାକ୍ତସ୍ୟ ଶୈବଶ୍ଚ ଗାଣପତ୍ୟଶ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବଃ ॥ ୨୨୪ ॥

ସୌରଶ୍ଚ ସିଦ୍ଧିଦଂ ଦେବି ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷଦମ୍ ।
ସଂସାରମଲନାଶାଽର୍ଥଂ ଭବତାପନିବୃତ୍ତୟେ ॥ ୨୨୫ ॥

ଗୁରୁଗୀତାଽମ୍ଭସି ସ୍ନାନଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞଃ କୁରୁତେ ସଦା ।
ଯୋଗୟୁଞ୍ଜାନଚିତ୍ତାନାଂ ଗୀତେୟଂ ଜ୍ଞାନବର୍ଧିକା ॥ ୨୨୬ ॥

ତ୍ରିତାପତାପିତାନାଞ୍ଚ ଜୀବାନାଂ ପରମୌଷଧମ୍ ।
ସଂସାରାଽପାରପାଥୋଧୌ ମଜ୍ଜତାଂ ତରଣିଃ ଶୁଭା ॥ ୨୨୭ ॥

ଦେଶଃ ଶୁଦ୍ଧଃ ସ ଯତ୍ରାଽସୌ ଗୀତା ତିଷ୍ଠତି ଦୁର୍ଲଭା ।
ତତ୍ର ଦେବଗଣାଃ ସର୍ୱେ କ୍ଷେତ୍ରପୀଠେ ବସନ୍ତି ହି ॥ ୨୨୮ ॥

ଶୁଚିରେବ ସଦା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଗୀତାଜପେନ ତୁ ।
ତସ୍ୟ ଦର୍ଶନମାତ୍ରେଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ॥ ୨୨୯ ॥

ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ପୁନଃ ସତ୍ୟଂ ନିଜଧର୍ମୋ ମୟୋଦିତଃ ।
ଗୁରୁଗୀତାସମୋ ନାଽସ୍ତି ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବରାନନେ ॥ ୨୩୦ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗୁରୁଗୀତା ସମାପ୍ତା ।

Also Read:

Sri Guru Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Guru Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top