Gita - Geetaa

Sri Guru Gita Lyrics in Tamil

Shri Guru Geetaa in Tamil:

॥ ஶ்ரீகு³ருகீ³தா ॥ (Dharma Mandala DLI version)
॥ அத² ஶ்ரீகு³ருகீ³தா ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரா வித்³யா கு³ருகீ³தா விஶேஷத꞉ ।
ப்³ரூஹி ந꞉ ஸூத க்ருʼபயா ஶ்ருʼணுமஸ்த்வத்ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 1 ॥

ஸூத உவாச ।
கி³ரீந்த்³ரஶிக²ரே ரம்யே நாநாரத்னோபஶோபி⁴தே ।
நானாவ்ருʼக்ஷலதாகீர்ணே நானாபக்ஷிரவைர்யுதே ॥ 2 ॥

ஸர்வர்துகுஸுமாமோத³மோதி³தே ஸுமனோஹரே ।
ஶைத்யஸௌக³ந்த்⁴யமாந்த்³யாட்⁴யமருத்³பி⁴ருபவீஜிதே ॥ 3 ॥

அப்ஸரோக³ணஸங்கீ³தகலத்⁴வனினிநாதி³தே ।
ஸ்தி²ரச்சா²யாத்³ருமச்சா²யாச்சா²தி³தே ஸ்னிக்³த⁴மஞ்ஜுலே ॥ 4 ॥

மத்தகோகிலஸந்தோ³ஹஸங்கு⁴ஷ்டவிபினாந்தரே ।
ஸர்வதா³ ஸ்வக³ணை꞉ ஸார்த்³த⁴ம்ருʼதுராஜனிபேவிதே ॥ 5 ॥

ஸித்³த⁴சாரணக³ந்த⁴ர்வகா³ணபத்யக³ணைர்வ்ருʼதே ।
தத்ர மௌனத⁴ரம்ʼ தே³வம்ʼ சராசரஜக³த்³கு³ரும் ॥ 6 ॥

ஸதா³ஶிவம்ʼ ஸதா³னந்த³ம்ʼ கருணாம்ருʼதஸாக³ரம் ।
கர்பூரகுந்த³த⁴வலம்ʼ ஶுத்³த⁴தத்த்வமயம்ʼ விபு⁴ம் ॥ 7 ॥

தி³க³ம்ப³ரம்ʼ தீ³னநாத²ம்ʼ யோகீ³ந்த்³ரம்ʼ யோகி³வல்லப⁴ம் ।
க³ங்கா³ஶீகரஸம்ʼஸிக்தஜடாமண்ட³லமண்டி³தம் ॥ 8 ॥

விபூ⁴திபூ⁴ஷிதம்ʼ ஶாந்தம்ʼ வ்யாலமாலம்ʼ கபாலினம் ।
அந்த⁴காரிம்ʼ த்ரிலோகேஶம்ʼ த்ரிஶூலவரதா⁴ரகம் ॥ 9 ॥

ஆஶுதோஷம்ʼ ஜ்ஞானமயம்ʼ கைவல்யப²லதா³யகம் ।
நிர்விகல்பம்ʼ நிராதங்கம்ʼ நிர்விஶேஷம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ॥ 10 ॥

ஸர்வேஷாம்ʼ ஹிதகர்தாரம்ʼ தே³வதே³வம்ʼ நிராமயம் ।
கைலாஸஶிக²ராஸீனம்ʼ பஞ்சவக்த்ரம்ʼ ஸுபூ⁴ஷிதம் ॥ 11 ॥

ஸர்வாத்மனாவிஷ்டசித்தம்ʼ கி³ரிஜாமுக²பங்கஜே ।
ப்ரணம்ய பரயா ப⁴க்த்யா க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடா ஸதீ ॥ 12 ॥

ப்ரஸன்னவத³னம்ʼ வீக்ஷ்ய லோகானாம்ʼ ஹிதகாம்யயா ।
வினயா(அ)வனதா தே³வீ பார்வதீ ஶிவமப்³ரவீத் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ்யுவாச ।
நமஸ்தே தே³வதே³வேஶ ஸதா³ஶிவ ஜக³த்³கு³ரோ ।
ப்ராணேஶ்வர மஹாதே³வ கு³ருகீ³தாம்ʼ வத³ ப்ரபோ⁴ ॥ 14 ॥

கேன மார்கே³ண போ⁴꞉ ஸ்வாமின் தே³ஹீ ப்³ரஹ்மமயோ ப⁴வேத் ।
த்வம்ʼ க்ருʼபாம்ʼ குரு மே தே³வ நமாமி சரணம்ʼ தவ ॥ 15 ॥

ஶ்ரீ மஹாதே³வ உவாச ।
கு³ஶப்³த³ஸ்த்வந்த⁴கார꞉ ஸ்யாத்³ருஶப்³த³ஸ்தந்நிரோத⁴க꞉ ।
அந்த⁴காரநிரோதி⁴த்வாத்³கு³ருரித்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 16 ॥

கு³கார꞉ ப்ரத²மோ வர்ணோ மாயாதி³கு³ணபா⁴ஸக꞉ ।
ருகாரோ த்³விதீயோ ப்³ரஹ்ம மாயாப்⁴ராந்திவிமோசக꞉ ॥ 17 ॥

க³கார꞉ ஸித்³தி⁴த³꞉ ப்ரோக்தோ ரேப²꞉ பாபஸ்ய தா³ஹக꞉ ।
உகார꞉ ஶம்பு⁴ரித்யுக்தஸ்த்ரிதயா(ஆ)த்மா கு³ரு꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 18 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ்யுவாச ।
மாயாமோஹிதஜீவானாம்ʼ ஜன்மம்ருʼத்யுஜராதி³த꞉ ।
ரக்ஷாயை க꞉ ப்ரப⁴வதி ஸ்வாமின் ஸம்ʼஸாரஸாக³ரே ॥ 19 ॥

த்வத்தோ நா(அ)ன்யோ த³யாஸிந்தோ⁴ கஶ்சிச்ச²க்னோதி வை ப்ரபோ⁴ ।
தா³தும்ʼ ப்ரதிவசஶ்சா(அ)ஸ்ய லோகஶோகவிமோசனம் ॥ 20 ॥

த்ரிதாபதப்தஜீவானாம்ʼ கல்யாணார்த²ம்ʼ மயா ப்ரபோ⁴ ।
விஹித꞉ ஸாத³ரம்ʼ ப்ரஶ்ன உத்தரேணா(அ)னுக்³ருʼஹ்யதாம் ॥ 21 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
ஸம்ʼஸாரா(அ)பாரபாதோ²தே⁴꞉ பாரம்ʼ க³ந்தும்ʼ மஹேஶ்வரி ।
ஶ்ரீகு³ரோஶ்சரணா(அ)ம்போ⁴ஜனௌகேவைகா(அ)வலம்ப³னம் ॥ 22 ॥

ஸத்³கு³ரோ ரூபமாதா³ய ஜக³த்யாமஹமேவ ஹி ।
உத்³த⁴ராம்யகி²லாஞ்ஜீவான்ம்ருʼத்யுஸம்ʼஸாரஸாக³ராத் ॥ 23 ॥

யோ கு³ரு꞉ ஸ ஶிவ꞉ ஸாக்ஷாத்³ய꞉ ஶிவ꞉ ஸ கு³ருர்மத꞉ ।
கு³ரௌ மயி ந பே⁴தோ³(அ)ஸ்தி பே⁴த³ஸ்தத்ர நிரர்த²க꞉ ॥ 24 ॥

கு³ருர்ஜ்ஞானப்ரதோ³ நித்யம்ʼ பரமா(ஆ)நந்த³ஸாக³ரே ।
உன்மஜ்ஜயதி ஜீவான்ஸ தாெʼம்ʼஸ்ததை²வ நிமஜ்ஜயன் ॥ 25 ॥

கு³ருஸ்த்ரிதாபதப்தானாம்ʼ ஜீவானாம்ʼ ரக்ஷிதா க்ஷிதௌ ।
ஸச்சிதா³னந்த³ரூபம்ʼ ஹி கு³ருர்ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 26 ॥

யாத்³ருʼக³ஸ்தீஹ ஸம்ப³ந்தோ⁴ ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்யேஶ்வரேண வை ।
ததா² க்ரியா(ஆ)க்²யயோக³ஸ்ய ஸம்ப³ந்தோ⁴ கு³ருணா ஸஹ ॥ 27 ॥

தீ³க்ஷாவிதா⁴வீஶ்வரோ வை காரணஸ்த²லமுச்யதே ।
கு³ரு꞉ கார்யஸ்த²லஞ்சா(அ)தோ கு³ருர்ப்³ரஹ்ம ப்ரகீ³யதே ॥ 28 ॥

கு³ரௌ மானுபபு³த்³தி⁴ம்ʼ து மந்த்ரே சா(அ)க்ஷரபா⁴வனாம் ।
ப்ரதிமாஸு ஶிலாபு³த்³தி⁴ம்ʼ குர்வாணோ நரகம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 29 ॥

ஜன்மஹேதூ ஹி பிதரௌ பூஜனீயௌ ப்ரயத்னத꞉ ।
கு³ருர்விஶேஷத꞉ பூஜ்யோ த⁴ர்மா(அ)த⁴ர்மப்ரத³ர்ஶக꞉ ॥ 30 ॥

கு³ரு꞉ பிதா கு³ருர்மாதா கு³ருர்தே³வோ கு³ருர்க³தி꞉ ।
ஶிவே ருஷ்டே கு³ருஸ்த்ராதா கு³ரௌ ருஷ்டே ந கஶ்சன ॥ 31 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ்யுவாச ।
ஜக³ன்மங்க³லக்ருʼந்நாத² விஶேஷேணோபதி³ஶ்யதாம் ।
லக்ஷணம்ʼ ஸத்³கு³ரோர்யேன ஸம்யக்³ஜ்ஞாதம்ʼ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 32 ॥

ஆசார்யகு³ருபே⁴தோ³(அ)பி யேன ஸ்யாத்³விதி³தோ மம ।
ஶ்ரேஷ்ட²த்வம்ʼ வா தயோ꞉ கேன லக்ஷணேனா(அ)னுமீயதே ॥ 33 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரபரோ த³க்ஷ꞉ ஸர்வஶாத்ரார்த²வித்ஸதா³ ।
ஸுவசா꞉ ஸுந்த³ர꞉ ஸ்வங்க³꞉ குலீன꞉ ஶுப⁴த³ர்ஶன꞉ ॥ 34 ॥

ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ஸத்யவாதீ³ ப்³ராஹ்மண꞉ ஶாந்தமானஸ꞉ ।
மாத்ருʼபித்ருʼஹிதே யுக்த꞉ ஸர்வகர்மபராயண꞉ ॥ 35 ॥

ஆஶ்ரமீ தே³ஶவாஸீ ச கு³ருரேவம்ʼ விதீ⁴யதே ।
ஆசார்யகு³ருஶப்³தௌ³ த்³வௌ க்வசித்பர்யாயவாசகௌ ॥ 36 ॥

ஏவமர்த²க³தோ பே⁴தோ³ ப⁴வத்யபி தயோ꞉ க்வசித் ।
உபனீய த³த³த்³வேத³மாசார்ய꞉ ஸ உதா³ஹ்ருʼத꞉ ॥ 37 ॥

ய꞉ ஸாத⁴னப்ரகர்ஷார்த²ம்ʼ தீ³க்ஷயேத்ஸ கு³ரு꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
ஔபபத்திகமம்ʼஶந்து த⁴ர்மஶாஸ்த்ரஸ்ய பண்டி³த꞉ ॥ 38 ॥

வ்யாசஷ்டே த⁴ர்மமிச்சூ²னாம்ʼ ஸ ஆசார்ய꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
ஸர்வத³ர்ஶீ து ய꞉ ஸாது⁴ர்முமுக்ஷூணாம்ʼ ஹிதாய வை ॥ 39 ॥

வ்யாக்²யாய த⁴ர்மஶாஸ்த்ராணாம்ʼ க்ரியாஸித்³தி⁴ப்ரபோ³த⁴கம் ।
உஅபாஸனாவிதே⁴꞉ ஸம்யகீ³ஶ்வரஸ்ய பராத்மன꞉ ॥ 40 ॥

பே⁴தா³ன்ப்ரஶாஸ்தி த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸ கு³ரு꞉ ஸமுதா³ஹ்ருʼத꞉ ।
ஸப்தானாம்ʼ ஜ்ஞானபூ⁴மீனாம்ʼ ஶாஸ்த்ரோக்தானாம்ʼ விஶேஷத꞉ ॥ 41 ॥

ப்ரபே⁴தா³ன் யோ விஜானாதி நிக³மஸ்யா(ஆ)க³மஸ்ய ச் அ ।
ஜ்ஞானஸ்ய சா(அ)தி⁴காராெʼம்ʼஸ்த்ரீன்ப⁴வதாத்பர்யலக்ஷ்யத꞉ ॥ 42 ॥

தந்த்ரேஷு ச புராணேஷு பா⁴ஷாயாஸ்த்ரிவிதா⁴ம்ʼ ஸ்ருʼதிம் ।
ஸம்யக்³பே⁴தை³ர்விஜானாதி பா⁴ஷாதத்த்வவிஶாரத³꞉ ॥ 43 ॥

நிபுணோ லோகஶிக்ஷாயாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா²(ஆ)சார்ய꞉ ஸ உச்யதே ।
பஞ்சதத்த்வவிபே⁴த³ஜ்ஞ꞉ பஞ்சபே⁴தா³ம்ʼ விஶேஷத꞉ ॥ 44 ॥

ஸகு³ணோபாஸனாம்ʼ யஸ்து ஸம்யக்³ஜானாதி கோவித³꞉ ।
சாதுர்வித்⁴யேன விததாம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸமுபாஸனாம் ॥ 45 ॥

க³ம்பீ⁴ரார்தா²ம்ʼ விஜானீதே பு³தோ⁴ நிர்மலமானஸ꞉ ।
ஸர்வகார்யேஷு நிபுணோ ஜீவன்முக்தஸ்த்ரிதாபஹ்ருʼத் ॥ 46 ॥

கரோதி ஜீவகல்யாணம்ʼ கு³ரு꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸ கத்²யதே ॥ 47 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ்யுவாச ।
ஸச்சி²ஷ்யலக்ஷணம்ʼ நாத² உக்ஷூணாம்ʼ த்ரிதாபஹ்ருʼத் ।
கு³ருப⁴க்தஸ்ய ஶிஷ்யஸ்ய கர்தவ்யஞ்சா(அ)பி மே வத³ ॥ 48 ॥

முமுக்ஷுபி⁴ஶ்ச ஶிஷ்யை꞉ கை꞉ ஶுபா⁴(ஆ)சாரைரவாப்யதே ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ த³யாஸிந்தோ⁴ க்ருʼபயா ப்³ரூஹி தானபி ॥ 49 ॥

யேன ஜ்ஞானேன லப்³தே⁴ன ஶுபா⁴(ஆ)சாரான்விதைர்த்³ருதம் ।
முச்யதே ப³ந்த⁴னாந்நாத² ஶிஷ்யை꞉ ஸத்³கு³ருஸேவகை꞉ ॥ 50 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
ஶிஷ்ய꞉ குலீன꞉ ஶுத்³தா⁴(ஆ)த்மா புருஷார்த²பராயண꞉ ।
அதீ⁴தவேத³꞉ குஶலோ தூ³ரமுக்தமனோப⁴வ꞉ ॥ 51 ॥

ஹிதைஷீ ப்ராணினாம்ʼ நித்யமாஸ்திகஸ்த்யக்தவஞ்சன꞉ ।
ஸ்வத⁴ர்மநிரதோ ப⁴க்த்யா பித்ருʼமாத்ருʼஹிதே ஸ்தி²த꞉ ॥ 52 ॥

கு³ருஶுஶ்ரூஷணரதோ வாங்மன꞉காயகர்மபி⁴꞉ ।
ஶிஷ்யஸ்து ஸ கு³ணைர்யுக்தோ கு³ருப⁴க்திரத꞉ ஸதா³ ॥ 53 ॥

த⁴ர்மகாமாதி³ஸம்ʼயுக்தோ கு³ருமந்த்ரபராயண꞉ ।
ஸத்யபு³த்³தி⁴ர்கு³ரோமந்த்ரே தே³வபூஜனதத்பர꞉ ॥ 54 ॥

கு³ரூபதி³ஷ்டமார்கே³ ச ஸத்யபு³த்³தி⁴ருதா³ரதீ⁴꞉ ।
அலுப்³த⁴꞉ ஸ்தி²ரகா³த்ரஶ்ச ஆஜ்ஞாகாரீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 55 ॥

ஏவம்ʼவிதோ⁴ ப⁴வேச்சி²ஷ்ய இதரோ து³꞉க²க்ருʼத்³கு³ரோ꞉ ।
ஶரீரமர்த²ம்ʼ ப்ராணாெʼம்ʼஶ்ச கு³ருப்⁴யோ ய꞉ ஸமர்பயன் ॥ 56 ॥

கு³ருபி⁴꞉ ஶிஷ்யதே யோக³ம்ʼ ஸ ஶிஷ்ய இதி கத்²யதே ।
தீ³ர்க⁴த³ண்ட³வதா³னம்ய ஸுமனா கு³ருஸந்நிதௌ⁴ ॥ 57 ॥

ஆத்மதா³ரா(ஆ)தி³கம்ʼ ஸர்வம்ʼ கு³ரவே ச நிவேத³யேத் ।
ஆஸனம்ʼ ஶயனம்ʼ வஸ்த்ரம்ʼ வாஹனம்ʼ பூ⁴ஷணா(ஆ)தி³கம் ॥ 58 ॥

ஸாத⁴கேன ப்ரதா³தவ்யம்ʼ கு³ரோ꞉ ஸந்தோஷகாரணாத் ।
கு³ருபாதோ³த³கம்ʼ பேயம்ʼ கு³ரோருச்சி²ஷ்டபோ⁴ஜனம் ॥ 59 ॥

கு³ருமூர்தே꞉ ஸதா³ த்⁴யானம்ʼ கு³ருஸ்தோத்ரம்ʼ ஸதா³ ஜபேத் ।
ஊர்த்⁴வம்ʼ திஷ்டே²த்³கு³ரோரக்³ரே லப்³தா⁴(அ)னுஜ்ஞோ வஸேத் ப்ருʼத²க் ॥ 60 ॥

நிவீதவாஸா வினயீ ப்ரஹ்வஸ்திஷ்டே²த்³கு³ரௌ பரம் ।
கு³ரௌ திஷ்ட²தி திஷ்டே²ச்சோபவிஷ்டே(அ)னுஜ்ஞயா வஸேத் ॥ 61 ॥

ஸேவதா(அ)ங்க்⁴ரீ ஶயானஸ்ய க³ச்ச²ந்தஞ்சா(அ)ப்யனுவ்ரஜேத் ।
ஶரீரம்ʼ சைவ வாசம்ʼ ச பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியமனாம்ʼஸி ச ॥ 62 ॥

நியம்ய ப்ராஞ்ஜலிஸ்திஷ்டே²த்³வீக்ஷமாணோ கு³ரோர்முக²ம் ।
நித்யமுத்³ரிதபாணி꞉ ஸ்யாத் ஸாத்⁴வாசார꞉ ஸுஸம்ʼயத꞉ ॥ 63 ॥

ஆஸ்யதாமிதி சோக்த꞉ ஸன்னாஸீதா(அ)பி⁴முக²ம்ʼ கு³ரோ꞉ ।
ஹீனான்னவஸ்த்ரவேஶ꞉ ஸ்யாத் ஸர்வதா³ கு³ருஸந்நிதௌ⁴ ॥ 64 ॥

உத்திஷ்டே²த் ப்ரத²மம்ʼ சா(அ)ஸ்ய சரமம்ʼ சைவ ஸம்ʼவிஶேத் ।
து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ ந கு³ரோர்ப்³ரூயாத் க்ருத்³த⁴ம்ʼ சைனம்ʼ ப்ரஸாத³யேத் ॥ 65 ॥

பரிவாத³ம்ʼ ந ஶ்ருணுயாத³ன்யேஷாமபி குர்வதாம் ।
நீசம்ʼ ஶய்யாஸனம்ʼ சா(அ)ஸ்ய ஸர்வதா³ கு³ருஸந்நிதௌ⁴ ॥ 66 ॥

கு³ரோஸ்து சக்ஷுர்விஷயே ந யதே²ஷ்டா(ஆ)ஸனோ ப⁴வேத் ।
சாபல்யம்ʼ ப்ரமதா³கா³தா²மஹங்காரம்ʼ ச வர்ஜயேத் ॥ 67 ॥

நா(அ)ப்ருʼஷ்டோ வசனம்ʼ கிஞ்சித்³ப்³ரூயான்னா(அ)பி நிஷேத⁴யேத் ।
கு³ருமூர்திம்ʼ ஸ்மரேந்நித்யம்ʼ கு³ருநாம ஸதா³ ஜபேத் ॥ 68 ॥

கு³ரோராஜ்ஞாம்ʼ ப்ரகுர்வீத கு³ரோரன்யம்ʼ ந பா⁴வயேத் ।
கு³ருரூபே ஸ்தி²தம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ராப்யதே தத்ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 69 ॥

ஜாத்யாஶ்ரமயஶோவித்³யாவித்தக³ர்வம்ʼ பரித்யஜன் ।
கு³ரோராஜ்ஞாம்ʼ ப்ரகுர்வீத கு³ரோரன்யம்ʼ ந பா⁴வயேத் ॥ 70 ॥

கு³ருவக்த்ரே ஸ்தி²தா வித்³யா கு³ருப⁴க்த்யா(அ)னுலப்⁴யதே ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன கு³ரோராராத⁴னம்ʼ குரு ॥ 71 ॥

நோதா³ஹரேத³ஸ்ய நாம பரோக்ஷமபி கேவலம் ।
ந ச வா(அ)ஸ்யா(அ)னுகுர்வீத க³திபா⁴ஷிதசேஷ்டிதம் ॥ 72 ॥

கு³ரோர்யத்ர பரீவாதோ³ நிந்தா³ வா(அ)பி ப்ரவர்ததே ।
கர்ணௌ தத்ர பிதா⁴தவ்யௌ க³ந்தவ்யம்ʼ வா ததோ(அ)ன்யத꞉ ॥ 73 ॥

பரீவாதா³த் க²ரோ ப⁴வேத் ஶ்வா வை ப⁴வதி நிந்த³க꞉ ।
பரிபோ⁴க்தா ப⁴வேத்க்ருʼமி꞉ கீடோ ப⁴வதி மத்ஸரீ ॥ 74 ॥

கு³ரோ꞉ ஶய்யா(அ)ஸனம்ʼ யானம்ʼ பாது³கோபானௌத்பீட²கம் ।
ஸ்னானோத³கம்ʼ ததா² சா²யாம்ʼ கதா³பி ந விலங்க⁴யேத் ॥ 75 ॥

கு³ரோரக்³ரே ப்ருʼத²க் பூஜாமௌத்³த⁴த்யம்ʼ ச விவர்ஜயேத் ।
தீ³க்ஷாம்ʼ வ்யாக்²யாம்ʼ ப்ரபு⁴த்வம்ʼ ச கு³ரோரக்³ரே பரித்யஜேத் ॥ 76 ॥

ருʼணதா³னம்ʼ ததா²(ஆ)தா³னம்ʼ வஸ்தூனாம்ʼ க்ரயவிக்ரயம் ।
ந குர்யாத்³கு³ருணா ஸார்த்³தே⁴ ஶிஷ்யோ ப்⁴ருʼத்வா கதா³சன ॥ 78 ॥

ந ப்ரேரயேத்³கு³ரும்ʼ தாதம்ʼ ஶிஷ்ய꞉ புத்ரஶ்ச கர்மஸு ।
கு³ரவே தே³வி பித்ரே ச நித்யம்ʼ ஸர்வஸ்வமர்பயேத் ॥ 79 ॥

ஸ ச ஶிஷ்ய꞉ ஸ ச ஜ்ஞானீ ய ஆஜ்ஞாம்ʼ பாலயேத்³கு³ரோ꞉ ।
ந க்ஷேமம்ʼ தஸ்ய மூட⁴ஸ்ய யோ கு³ரோரவசஸ்கர꞉ ॥ 80 ॥

கு³ரோர்ஹிதம்ʼ ப்ரகர்தவ்யம்ʼ வாங்மன꞉காயகர்மபி⁴꞉ ।
அஹிதா(ஆ)சரணாத்³தே³வி விஷ்டா²யாம்ʼ ஜாயதே க்ருʼமி꞉ ॥ 81 ॥

யதா² க²னன் க²னித்ரேண நரோ வார்ய்யதி⁴க³ச்ச²தி ।
ததா² கு³ருக³தாம்ʼ வித்³யாம்ʼ ஶுஶ்ரூஷுரதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 82 ॥

ஆஸமாப்தே꞉ ஶரீரஸ்ய யஸ்து ஶுஶ்ரூஷதே கு³ரும் ।
ஸ க³ச்ச²த்யஞ்ஜஸா விப்ரோ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸத்³ம ஶாஶ்வதம் ॥ 83 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ்யுவாச ।
ஹே விஶ்வாத்மன் மஹாயோகி³ன் தீ³னப³ந்தோ⁴ ஜக³த்³கு³ரோ ।
த்ரிதாபாத்³ரக்ஷிதும்ʼ ஜீவான்னேதும்ʼ முக்தே꞉ பத³ம்ʼ ததா² ॥ 84 ॥

யோக³மார்க³ப்ரசாரோ(அ)த்ர கு³ருபி⁴ர்ய꞉ ப்ரகாஶித꞉ ।
தல்லக்ஷணானி பே⁴தா³ெʼம்ʼஶ்ச க்ருʼபயா வத³ மே ப்ரபோ⁴ ॥ 85 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
மந்த்ரயோகோ³ லயஶ்சைவ ராஜயோகோ³ ஹட²ஸ்ததா² ।
யோக³ஶ்சதுர்வித⁴꞉ ப்ரோக்தோ யோகி³பி⁴ஸ்தத்த்வத³ர்ஶிபி⁴꞉ ॥ 86 ॥

நாமரூபாத்மிகா ஸ்ருʼஷ்டிர்யஸ்மாத்தத³வலம்ப³னாத் ।
ப³ந்த⁴னான்முச்யமானோ(அ)யம்ʼ முக்திமாப்னோதி ஸாத⁴க꞉ ॥ 87 ॥

தாமேவ பூ⁴மிமாலம்ப்³ய ஸ்க²லனம்ʼ யத்ர ஜாயதே ।
உத்திஷ்ட²தி ஜனஸ்ஸர்வோ(அ)த்⁴யக்ஷேணைதத்ஸமீக்ஷ்யதே ॥ 88 ॥

நாமரூபாத்மகைர்பா⁴வைர்ப³த்⁴யந்தே நிகி²லா ஜனா꞉ ।
அவித்³யாகலிதாஶ்சைவ தாத்³ருʼக்ப்ரக்ருʼதிவைப⁴வாத் ॥ 89 ॥

ஆத்மனஸ்ஸூக்ஷ்மப்ரக்ருʼதிம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்திஞ்சா(அ)னுஸ்ருʼத்ய வை ।
நாமரூபாத்மனோஶ்ஶப்³த³பா⁴வயோரவலம்ப³னாத் ॥ 90 ॥

யோ யோக³꞉ ஸாத்⁴யதே ஸோ(அ)யம்ʼ மந்த்ரயோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
ப்ராணா(அ)பானநாத³பி³ந்து³ஜீவாத்மபரமாத்மனாம் ॥ 91 ॥

மேலநாத்³க⁴டதே யஸ்மாத்தஸ்மாத்³வை க⁴ட உச்யதே ।
ஆமகும்ப⁴மிவா(அ)ம்ப⁴ஸ்த²ம்ʼ ஜீர்யமாணம்ʼ ஸதா³ க⁴டம் ॥ 92 ॥

யோகா³னலேன ஸந்த³ஹ்ய க⁴டஶுத்³தி⁴ம்ʼ ஸமாசரேத் ।
க⁴டயோக³ஸமாயோகா³த்³த⁴ட²யோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 93 ॥

மந்த்ராத்³த⁴டே²ன ஸம்பாத்³யோ யோகோ³(அ)யமிதி வா ப்ரியே ।
ஹட²யோக³ இதி ப்ரோக்தோ ஹடா²ஜ்ஜீவஶுப⁴ப்ரத³꞉ ॥ 94 ॥

ஹட²யோகே³ன ப்ரத²மம்ʼ ஜீர்யமாணாமிமாம்ʼ தனும் ।
த்³ரட்⁴யன்ஸூக்ஷ்மதே³ஹம்ʼ வை குர்யாத்³யோக³யுஜம்ʼ புன꞉ ॥ 95 ॥

ஸ்தூ²ல꞉ ஸூக்ஷ்மஸ்ய தே³ஹோ வை பரிணாமாந்தரம்ʼ யத꞉ ।
காதி³வர்ணான்ஸமப்⁴யஸ்ய ஶாஸ்த்ரஜ்ஞானம்ʼ யதா²க்ரமம் ॥ 96 ॥

யதோ²பலப்⁴யதே தத்³வத்ஸ்தூ²லதே³ஹஸ்ய ஸாத⁴னை꞉ ।
யோகே³ன மனஸோ யோகோ³ ஹட²யோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 97 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³பிண்டே³ ஸத்³ருʼஶே ப்³ரஹ்மப்ரக்ருʼதிஸம்ப⁴வாத் ।
ஸமஷ்டிவ்யஷ்டிஸம்ப³ந்தா⁴தே³கஸம்ப³ந்த⁴கு³ம்பி²தே ॥ 98 ॥

ருʼஷிதே³வாஶ்ச பிதரோ நித்யம்ʼ ப்ரக்ருʼதிபூருஷௌ ।
திஷ்ட²ந்தி பிண்டே³ ப்³ரஹ்மாண்டே³ க்³ரஹநக்ஷத்ரராஶய꞉ ॥ 99 ॥

பிண்ட³ஜ்ஞானேன ப்³ரஹ்மாண்ட³ஜ்ஞானம்ʼ ப⁴வதி நிஶ்சிதம் ।
கு³ரூபதே³ஶத꞉ பிண்ட³ஜ்ஞானமாப்த்வா யதா²யத²ம் ॥ 100 ॥

ததோ நிபுணயா யுக்த்யா புருஷே ப்ரக்ருʼதேர்லய꞉ ।
லயயோகா³(அ)பி⁴தே⁴ய꞉ ஸ்யாத் க்ருʼத꞉ ஶுத்³தை⁴ர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 101 ॥

ப⁴வந்தி மந்த்ரயோக³ஸ்ய ஷோட³ஶாங்கா³னி நிஶ்சிதம் ।
யதா² ஸுதா⁴ம்ʼஶோர்ஜாயந்தே கலா꞉ ஷோட³ஶ ஶோப⁴னா꞉ ॥ 102 ॥

ப⁴க்தி꞉ ஶுத்³தி⁴ஶ்சா(ஆ)ஸனஞ்ச பஞ்சாங்க³ஸ்யா(அ)பி ஸேவனம் ।
ஆசாரதா⁴ரணே தி³வ்யதே³ஶஸேவனமித்யபி ॥ 103 ॥

ப்ராணக்ரியா ததா² முத்³ரா தர்பணம்ʼ ஹவனம்ʼ ப³லி꞉ ।
யாகோ³ ஜபஸ்ததா² த்⁴யானம்ʼ ஸமாதி⁴ஶ்சேதி ஷோட³ஶ ॥ 104 ॥

ஷட்கர்மா(ஆ)ஸனமுத்³ரா꞉ ப்ரத்யாஹார꞉ ப்ராணஸம்ʼயமஶ்சைவ ।
த்⁴யானஸமாதீ⁴ ஸப்தைவாங்கா³னி ஸ்யுர்ஹட²ஸ்ய யோக³ஸ்ய ॥ 105 ॥

அங்கா³னி லயயோக³ஸ்ய நவைவேதி பு³தா⁴ விது³꞉ ।
யமஶ்ச நியமஶ்சைவ ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மக்ரியே ததா² ॥ 106 ॥

ப்ரத்யாஹாரோ தா⁴ரணா ச த்⁴யானஞ்சாபி லயக்ரியா ।
ஸமாதி⁴ஶ்ச நவாங்கா³னி லயயோக³ஸ்ய நிஶ்சிதம் ॥ 107 ॥

த்⁴யானம்ʼ வை மந்த்ரயோக³ஸ்யா(அ)த்⁴யாத்மபா⁴வாத்³விநிர்க³தம் ।
பரானந்த³மயே பா⁴வே(அ)தீந்த்³ரியே ச விலக்ஷணே ॥ 108 ॥

ப்⁴ரமத்³பி⁴꞉ ஸாத⁴கஶ்ரேயோவாஞ்ச²த்³பி⁴ர்யோக³வித்தமை꞉ ।
உபாஸனாம்ʼ பஞ்சவிதா⁴ம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸாத⁴கயோக்³யதாம் ॥ 109 ॥

மந்த்ரத்⁴யானம்ʼ ஹி கதி²தமத்⁴யாத்மஸ்யா(அ)னுஸாரத꞉ ।
வேத³தந்த்ரபுராணேஷு மந்த்ரஶாஸ்த்ரப்ரவர்தகை꞉ ॥ 110 ॥

வர்ணிதம்ʼ ஶ்ரேயைச்ச²த்³பி⁴ர்மந்த்ரயோக³பரஸ்ய வை ।
த்⁴யானானாம்ʼ வை ப³ஹுத்வே(அ)பி தத்ப்ரோக்தம்ʼ பஞ்சதை⁴வ ஹி ॥ 111 ॥

தேஷாம்ʼ பா⁴வமயத்வேன ஸமாதி⁴ரதி⁴க³ம்யதே ।
மந்த்ரயோகோ³ ஹட²ஶ்சைவ லயயோக³꞉ ப்ருʼத²க் ப்ருʼத²க் ॥ 112 ॥

ஸ்தூ²லம்ʼ ஜ்யோதிஸ்ததா² பி³ந்து³ த்⁴யானம்ʼ து த்ரிவித⁴ம்ʼ விது³꞉ ।
ஸ்தூ²லம்ʼ மூர்திமயம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஜ்யோதிஸ்தேஜோமயம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 113 ॥

பி³ந்து³ம்ʼ பி³ந்து³மயம்ʼ ப்³ரஹ்ம குண்ட³லீ பரதே³வதா ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶானாம்ʼ ஹேதுதா மனஸி ஸ்தி²தா ॥ 114 ॥

தத்ஸாஹாய்யாத்ஸாத்⁴யதே யோ ராஜயோக³ இதி ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
மந்த்ரே ஹடே² லயே சைவ ஸித்³தி⁴மாஸாத்³ய யத்னத꞉ ॥ 115 ॥

பூர்ணா(அ)தி⁴காரமாப்னோதி ராஜயோக³பரோ நர꞉ ।
ஸமாதி⁴ர்மந்த்ரயோக³ஸ்ய மஹாபா⁴வ இதீரித꞉ ॥ 116 ॥

ஹட²ஸ்ய ச மஹாபோ³த⁴꞉ ஸமாதி⁴ஸ்தேன ஸித்⁴யதி ।
ப்ரஶஸ்தோ லயயோக³ஸ்ய ஸமாதி⁴ர்ஹி மஹாலய꞉ ॥ 117 ॥

விசாரபு³த்³தே⁴꞉ ப்ராதா⁴ன்யம்ʼ ராஜயோக³ஸ்ய ஸாத⁴னே ।
ப்³ரஹ்மத்⁴யானம்ʼ ஹி தத்³த்⁴யானம்ʼ ஸமாதி⁴ர்நிர்விகல்பக꞉ ॥ 118 ॥

தேனோபலப்³த⁴ஸித்³தி⁴ர்ஹி ஜீவன்முக்த꞉ ப்ரகத்²யதே ।
உபலப்³த⁴ மஹாபா⁴வா மஹாபோ³தா⁴(அ)ன்விதாஶ்ச வா ॥ 119 ॥

மஹாலயம்ʼ ப்ரபந்நாஶ்ச தத்த்வஜ்ஞானா(அ)வலம்ப³த꞉ ।
யோகி³னோ ராஜயோக³ஸ்ய பூ⁴மிமாஸாத³யந்தி தே ॥ 120 ॥

யோக³ஸாத⁴னமூர்த்³த⁴ர்ன்யோ ராஜயோகோ³(அ)பி⁴தீ⁴யதே ॥ 121 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ்யுவாச ।
யோகே³ஶ ஜக³தா³தா⁴ர கதிதோ⁴பாஸனா ச கே ।
தத்³விதே⁴ர்ப⁴க³வன் பே⁴தா³ முக்திமார்க³ப்ரத³ர்ஶின꞉ ॥ 122 ॥

தஸ்யா கே தி³வ்யதே³ஶாஶ்ச தி³வ்யபா⁴வேன பா⁴ஸ்வரா꞉ ।
தத்ஸர்வம்ʼ க்ருʼபயா நாத² வத³ஸ்வ வத³தாம்ʼ வர ॥ 123 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
ஸகு³ணோ நிர்கு³ணஶ்சா(அ)பி த்³விவிதோ⁴ பே⁴த³ ஈர்யதே ।
உபாஸனாவிதே⁴ர்தே³வி ஸகு³ணோ(அ)பி த்³விதா⁴ மத꞉ ॥ 124 ॥

ஸகாமோபாஸனாயாஶ்ச பே⁴தா³ யத்³யபி நைகஶ꞉ ।
பரந்த்வனன்யப⁴க்தானாம்ʼ ஜனானாம்ʼ முக்திமிச்ச²தாம் ॥ 125 ॥

பே⁴த³த்ரிதயமேவைதத்³ரஹஸ்யம்ʼ தே³வி கோ³பிதம் ।
வக்ஷ்யே கு³ப்தரஹஸ்யம்ʼ தத்³ப⁴வதீம்ʼ பா⁴க்³யஶாலினீம் ॥ 126 ॥

ஸமாஹிதேன ஶாந்தேன ஸ்வாந்தேனைவா(அ)வதா⁴ர்யதாம் ।
பஞ்சாநாமபி தே³வானாம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ நிர்கு³ணஸ்ய ச ॥ 127 ॥

லீலாவிக்³ரஹரூபாணாஞ்சேத்யுபாஸ்திஸ்த்ரிதா⁴ மதா ।
விஷ்ணு꞉ ஸூர்யஶ்ச ஶக்திஶ்ச க³ணாதீ⁴ஶஶ்ச ஶங்கர꞉ ॥ 128 ॥

பஞ்சோபாஸ்யா꞉ ஸதா³ தே³வி ஸகு³ணோபாஸனாவிதௌ⁴ ।
ஏதே பஞ்ச மஹேஶானி ஸகு³ணோ பே⁴த³ ஈரித꞉ ॥ 129 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ரூபஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ நா(அ)த்ர ஸம்ʼஶய꞉ ।
நிர்கு³ணோ(அ)பி நிராகாரோ வ்யாபக꞉ ஸ பராத்பர꞉ ॥ 130 ॥

ஸாத⁴கானாம்ʼ ஹி கல்யாணம்ʼ விதா⁴தும்ʼ வஸுதா⁴தலே ।
பி³ப⁴ர்தி ஸகு³ணம்ʼ ரூபம்ʼ த்வத்ஸாஹாய்யாத்பதிவ்ரதே ॥ 131 ॥

யதா² க³வாம்ʼ ஶரீரேஷு வ்யாப்தம்ʼ து³க்³த⁴ம்ʼ ரஸாத்மகம் ।
பரம்ʼ பயோத⁴ராதே³வ கேவலம்ʼ க்ஷரதே த்⁴ருவம் ॥ 132 ॥

ததை²வ ஸர்வவ்யாப்தோ(அ)பி தே³வோ வ்யாபகபா⁴வத꞉ ।
தி³வ்யஷோட³ஶதே³ஶேஷு பூஜ்யதே பரமேஶ்வர꞉ ॥ 133 ॥

வஹ்ன்யம்பு³லிங்க³குட்³யானி ஸ்த²ண்டி³லம்ʼ படமண்ட³லே ।
விஶிக²ம்ʼ நித்யயந்த்ரஞ்ச பா⁴வயந்த்ரஞ்ச விக்³ரஹ꞉ ॥ 134 ॥

பீட²ஶ்சாபி விபூ⁴திஶ்ச ஹ்ருʼன்மூர்த்³தா⁴பி மஹேஶ்வரி ।
ஏதே ஷோட³ஶ தி³வ்யாஶ்ச தே³ஶா꞉ ப்ரோக்தா மயா(அ)னகே⁴ ॥ 135 ॥

யத்³யச்ச²ரீரமாஶ்ரித்ய ப⁴க³வான்ஸர்வஶக்திமான் ।
வதீர்ணோ விவிதா⁴ லீலா விதா⁴ய வஸுதா⁴தலே ॥ 136 ॥

ஜக³த்பாலயதே தே³வி லீலாவிக்³ரஹ ஏவ ஸ꞉ ।
உபாஸனா(அ)னுஸாரேண வேத³ஶாஸ்த்ரேஷு பூ⁴ரிஶ꞉ ॥ 137 ॥

லீலாவிக்³ரஹரூபாணாமிதிஹாஸோ(அ)பி லப்⁴யதே ।
தது³பாஸனகஞ்சா(அ)பி ஸகு³ணம்ʼ பரிகீர்திதம் ॥ 138 ॥

விஷ்ணோ꞉ ஸூர்யஶ்ச ஶக்தேஶ்ச க³ணேஶஸ்ய ஶிவஸ்ய ச ।
கீ³தாஸு கீ³தா யே ஶப்³தா³ விஷ்ணுஸூர்யாத³ய꞉ ப்ரியே ॥ 139 ॥

ப்³ரஹ்மணஶ்சாத்³விதீயஸ்ய ஸாக்ஷாத்தே சாபி வாசக꞉ ।
ப⁴க்திஸ்து த்ரிவிதா⁴ ஜ்ஞேயா வைதீ⁴ ராகா³த்மிகா பரா ॥ 140 ॥

தே³வே பரோ(அ)னுராக³ஸ்து ப⁴க்தி꞉ ஸம்ப்ரோச்யதே பு³தை⁴꞉ ।
விதி⁴னா யா விநிர்ணீதா நிஷேதே⁴ன ததா² புன꞉ ॥ 141 ॥

ஸாத்⁴யமானா ச யா தீ⁴ரை꞉ ஸா வைதீ⁴ ப⁴க்திருச்யதே ।
யயா(ஆ)ஸ்வாத்³ய ரஸான்ப⁴க்தேர்பா⁴வே மஜ்ஜதி ஸாத⁴க꞉ ॥ 142 ॥

ராகா³த்மிகா ஸா கதி²தா ப⁴க்தியோக³விஶாரதை³꞉ ।
பரா(ஆ)நந்த³ப்ரதா³ ப⁴க்தி꞉ பராப⁴க்திர்மதா பு³தை⁴꞉ ॥ 143 ॥

யா ப்ராப்யதே ஸமாதி⁴ஸ்தை²ர்யோகி³பி⁴ர்யோக³பாரகை³꞉ ।
த்ரைகு³ண்யபே⁴தா³ஸ்த்ரிவிதா⁴ ப⁴க்தா வை பரிகீர்திதா꞉ ॥ 144 ॥

ஆர்தோ ஜிஜ்ஞாஸுரர்தா²ர்தீ² ததா² த்ரிகு³ணத꞉ பர꞉ ।
பராப⁴க்த்யதி⁴காரீ யோ ஜ்ஞானிப⁴க்த꞉ ஸ துர்யக꞉ ॥ 145 ॥

உபாஸகா꞉ ஸ்யுஸ்த்ரிவிதா⁴ஸ்த்ரிகு³ணஸ்யா(அ)னுஸாரத꞉ ।
ப்³ரஹ்மோபாஸக ஏவா(அ)த்ர ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ப்ரோக்தோ மனீஷிபி⁴꞉ ॥ 146 ॥

ப்ரத²மா ஸகு³ணோபாஸ்திரவதாரா(அ)ர்சநாஶ்ச யா꞉ ।
விஹிதா ப்³ரஹ்மபு³த்³த்⁴யா சேத³த்ரைவா(அ)ந்தர்ப⁴வந்தி தா꞉ ॥ 147 ॥

ஸகாமபு³த்³த்⁴யா விஹிதம்ʼ தே³வர்ஷிபித்ருʼபூஜனம் ।
மத்⁴யமம்ʼ மத்⁴யமா ஜ்ஞேயாஸ்தத்கர்தாரஸ்ததா² புன꞉ ॥ 148 ॥

அத⁴மா வை ஸமாக்²யாதா꞉ க்ஷுத்³ரஶக்திஸமர்சகா꞉ ।
ப்ரேத்யாத்³யுபாஸங்காஶ்சைவ விஜ்ஞேயா ஹ்யத⁴மா(அ)த⁴மா꞉ ॥ 149 ॥

ஸர்வோபாஸனஹீனாஸ்து பஶவ꞉ பரிகீர்திதா꞉ ।
ப்³ரஹ்மோபாஸனமேவா(அ)த்ர முக்²யம்ʼ பரமமங்க³லம் ॥ 150 ॥

நி꞉ஶ்ரேயஸகரம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ஸர்வஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ ஶுபா⁴வஹம் ॥ 151 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ்யுவாச ।
யதா² மே கு³ருமாஹாத்ம்யம்ʼ ஸம்யக்³ஜ்ஞாதம்ʼ ப⁴வேத்ப்ரபோ⁴ ।
ததா² விஸ்தரதோ நாத² தன்மாஹாத்ம்யமுதா³ஹர ॥ 152 ॥

ஸத்³கு³ரோமஹிமா தே³வ ஸம்யக்³ஜ்ஞாத꞉ ஶ்ருதோ பு⁴வி ।
அஜ்ஞானதமஸா(ஆ)ச்ச²ன்னம்ʼ மனோமலமபோஹதி ॥ 153 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணுர்கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
கு³ருரேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 154 ॥

அக²ண்ட³மண்ட³லாகாரம்ʼ வ்யாப்தம்ʼ யேன சராசரம் ।
தத்பத³ம்ʼ த³ர்ஶிதம்ʼ யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 155 ॥

அஜ்ஞானதிமிரா(அ)ந்த⁴ஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்ஜனஶலாகயா ।
சக்ஷுருன்மீலிதம்ʼ யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 156 ॥

ஸ்தா²வரம்ʼ ஜங்க³மம்ʼ வ்யாப்தம்ʼ யத்கிஞ்சித்ஸசரா(அ)சரம் ।
தத்பத³ம்ʼ த³ர்ஶிதம்ʼ யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 157 ॥

சின்மயம்ʼ வ்யாப்னுவன்ஸர்வம்ʼ த்ரைலோக்யம்ʼ ஸசராசரம் ।
தத்பத³ம்ʼ த³ர்ஶிதம்ʼ யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 158 ॥

ஸர்வஶ்ருதிஶிரோரத்னவிராஜிதபதா³(அ)ம்பு³ஜ꞉ ।
வேதா³ந்தா(அ)ம்பு³ஜஸூர்யோ யஸ்தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 159 ॥

சேதன꞉ ஶாஶ்வத꞉ ஶாந்தோ வ்யோமா(அ)தீதோ நிரஞ்ஜன꞉ ।
பி³ந்து³நாத³கலாதீதஸ்தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 160 ॥

ஜ்ஞானஶக்திஸமாரூட⁴ஸ்தத்த்வமாலாவிபூ⁴ஷித꞉ ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³தா ச தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 161 ॥

அனேகஜன்மஸம்ப்ராப்தகர்மப³ந்த⁴விதா³ஹினே ।
ஆத்மஜ்ஞானப்ரதா³னேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 162 ॥

ஶோஷணம்ʼ ப⁴வஸிந்தோ⁴ஶ்ச ஜ்ஞாபனம்ʼ ஸாரஸம்பத³꞉ ।
கு³ரோ꞉ பாதோ³த³கம்ʼ ஸம்யக் தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 163 ॥

ந கு³ரோரதி⁴கம்ʼ தத்த்வம்ʼ ந கு³ரோரதி⁴கம்ʼ தப꞉ ।
தத்த்வஜ்ஞானாத்பரம்ʼ நா(அ)ஸ்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 164 ॥

மந்நாத²꞉ ஶ்ரீஜக³ந்நாதோ² மத்³கு³ரு꞉ ஶ்ரீஜக³த்³கு³ரு꞉ ।
மதா³த்மா ஸர்வபூ⁴தாத்மா தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 165 ॥

கு³ருராதி³ரநாதி³ஶ்ச கு³ரு꞉ பரமதை³வதம் ।
கு³ரோ꞉ பரதரம்ʼ நா(அ)ஸ்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 166 ॥

த்⁴யானமூலம்ʼ கு³ரோர்மூர்தி꞉ பூஜாமூலம்ʼ கு³ரோ꞉ பத³ம் ।
மந்த்ரமூலம்ʼ கு³ரோர்வாக்யம்ʼ மோக்ஷமூலம்ʼ கு³ரோ꞉ க்ருʼபா ॥ 167 ॥

ஸப்தஸாக³ரபர்யந்ததீர்த²ஸ்னாநாதி³கை꞉ ப²லம் ।
கு³ரோரங்க்⁴ரிபயோபி³ந்து³ஸஹஸ்ராம்ʼஶேன து³ர்லப⁴ம் ॥ 168 ॥

கு³ருரேவ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மகம் ।
கு³ரோ꞉ பரதரம்ʼ நா(அ)ஸ்தி தஸ்மாத் ஸம்பூஜயேத்³கு³ரும் ॥ 169 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ வினா முக்திபத³ம்ʼ லப⁴தே கு³ருப⁴க்தித꞉ ।
கு³ரோ꞉ பரதரம்ʼ நா(அ)ஸ்தி த்⁴யேயோ(அ)ஸௌ கு³ருமார்கி³ணா ॥ 170 ॥

கு³ரோ꞉ க்ருʼபாப்ரஸாதே³ன ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஸதா³ஶிவா꞉ ।
ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கஸமர்தா²ஸ்தே கேவலம்ʼ கு³ருஸேவயா ॥ 171 ॥

தே³வகிந்நரக³ந்த⁴ர்வா꞉ பிதரோ யக்ஷசாரணா꞉ ।
முனயோ(அ)பி ந ஜானந்தி கு³ருஶுஶ்ரூஷணாவிதி⁴ம் ॥ 172 ॥

ந முக்தா தே³வக³ந்த⁴ர்வா꞉ பிதரோ யக்ஷகின்னரா꞉ ।
ருʼஷய꞉ ஸர்வஸித்³தா⁴ஶ்ச கு³ருஸேவாபராங்முகா²꞉ ॥ 173 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிமவிஜ்ஞாய கேவலம்ʼ கு³ருஸேவயா ।
தே வை ஸம்ʼந்யாஸின꞉ ப்ரோக்தா இதரே வேஷதா⁴ரிண꞉ ॥ 174 ॥

கு³ரோ꞉ க்ருʼபாப்ரஸாதே³ன ஆத்மாராமோ ஹி லப்⁴யதே ।
அனேன கு³ருமார்கே³ண ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ப்ரவர்ததே ॥ 175 ॥

ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா ஶ்ரீகு³ரோ꞉ பாத³ஸேவனாத் ।
ஸர்வதீர்தா²வகா³ஹஸ்ய ப²லம்ʼ ப்ராப்னோதி நிஶ்சிதம் ॥ 176 ॥

யஜ்ஞவ்ரததபோதா³னஜபதீர்தா²(அ)னுஸேவனம் ।
கு³ருதத்த்வமவிஜ்ஞாய நிஷ்ப²லம்ʼ நா(அ)த்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 177 ॥

மந்த்ரராஜமித³ம்ʼ தே³வி கு³ருரித்யக்ஷரத்³வயம் ।
ஶ்ருதிவேதா³ந்தவாக்யேன கு³ரு꞉ ஸாக்ஷாத்பரம்ʼ பத³ம் ॥ 178 ॥

கு³ருர்தே³வோ கு³ருர்த⁴ர்மோ கு³ருநிஷ்டா² பரம்ʼ தப꞉ ।
கு³ரோ꞉ பரதரம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தி தத்த்வம்ʼ கு³ரோ꞉ பரம் ॥ 179 ॥

த⁴ன்யா மாதா பிதா த⁴ன்யோ த⁴ன்யோ வம்ʼஶ꞉ குலம்ʼ ததா² ।
த⁴ன்யா ச வஸுதா⁴ தே³வி கு³ருப⁴க்தி꞉ ஸுது³ர்லபா⁴ ॥ 180 ॥

ஶரீரமிந்த்³ரியப்ராணா அர்த²ஸ்வஜனபா³ந்த⁴வா꞉ ।
மாதா பிதா குலம்ʼ தே³வி கு³ருரேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 181 ॥

ஆஜன்மகோட்யாம்ʼ தே³வேஶி ஜபவ்ரததப꞉க்ரியா꞉ ।
ஏதத்ஸர்வம்ʼ ஸமம்ʼ தே³வி கு³ருஸந்தோஷமாத்ரத꞉ ॥ 182 ॥

வித்³யாத⁴னமதே³னைவ மந்த³பா⁴க்³யாஶ்ச யே நரா꞉ ।
கு³ரோ꞉ ஸேவாம்ʼ ந குர்வந்தி ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ வதா³ம்யஹம் ॥ 183 ॥

கு³ருஸேவாபரம்ʼ தீர்த²மன்யத்தீர்த²மனர்த²கம் ।
ஸர்வதீர்தா²ஶ்ரயம்ʼ தே³வி ஸத்³கு³ரோஶ்சரணாம்பு³ஜம் ॥ 184 ॥

கு³ருத்⁴யானம்ʼ மஹாபுண்யம்ʼ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யகம் ।
வக்ஷ்யாமி தவ தே³வேஶி ஶ்ருʼணுஷ்வ கமலானனே ॥ 185 ॥

ப்ராத꞉ ஶிரஸி ஶுக்லாப்³ஜே த்³விநேத்ரம்ʼ த்³விபு⁴ஜம்ʼ கு³ரும் ।
வரா(அ)ப⁴யகரம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ஸ்மரேத்தந்நாமபூர்வகம் ॥ 186 ॥

வாமோருஶக்திஸஹிதம்ʼ காருண்யேனா(அ)வலோகிதம் ।
ப்ரியயா ஸவ்யஹஸ்தேன த்⁴ருʼதசாருகலேவரம் ॥ 187 ॥

வாமேனோத்பலதா⁴ரிண்யா ரக்தா(ஆ)ப⁴ரணபூ⁴ஷயா ।
ஜ்ஞானா(ஆ)நந்த³ஸமாயுக்தம்ʼ ஸ்மரேத்தந்நாமபூர்வகம் ॥ 188 ॥

அக²ண்ட³மண்ட³லா(ஆ)காரம்ʼ வ்யாப்தம்ʼ யேன சராசரம் ।
தத்பத³ம்ʼ த³ர்ஶிதம்ʼ யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥ 189 ॥

நமோ(அ)ஸ்து கு³ரவே தஸ்மை இஷ்டதே³வஸ்வரூபிணே ।
யஸ்ய வாக்யா(அ)ம்ருʼதம்ʼ ஹந்தி விஷம்ʼ ஸம்ʼஸாரஸஞ்ஜ்ஞிதம் ॥ 190 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ்யுவாச ।
மதே³கஹ்ருʼத³யா(ஆ)நந்த³ ஜக³தா³த்மன் மஹேஶ்வர ।
உபாஸ்யஸ்ய ரஹஸ்யம்ʼ மே மாஹாத்ம்யஞ்சாபி ஸத்³கு³ரோ꞉ ॥ 191 ॥

வர்ணிதம்ʼ யத்த்வயா நாத² க்ருʼதக்ருʼத்யா(அ)ஸ்மி ஸாம்ப்ரதம் ।
பூ⁴யோ(அ)பி ஶ்ரோதுமிச்சா²மி த்வன்முகா²ஜ்ஜக³தீ³ஶ்வர ॥ 192 ॥

பரதத்த்வைகரூபஸ்ய தத்த்வா(அ)தீதபரா(ஆ)த்மன꞉ ।
ஸமாஸேன ஸ்வரூபம்ʼ மே வர்ணயித்வா க்ருʼபாம்ʼ குரு ॥ 193 ॥

ஶ்ரீமஹதே³வ உவாச ।
ஸ ஏக ஏவ ஸத்³ரூப꞉ ஸத்யோ(அ)த்³வைத꞉ பராத்பர꞉ ।
ஸ்வப்ரகாஶ꞉ ஸதா³ பூர்ண꞉ ஸச்சிதா³னந்த³லக்ஷண꞉ ॥ 194 ॥

நிர்விகாரோ நிராதா⁴ரோ நிர்விஶேஷோ நிராகுல꞉ ।
கு³ணாதீத꞉ ஸர்வஸாக்ஷீ ஸர்வாத்மா ஸர்வத்³ருʼக்³விபு⁴꞉ ॥ 195 ॥

கூ³ட⁴꞉ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு ஸர்வவ்யாபீ ஸனாதன꞉ ।
ஸர்வேந்த்³ரிய கு³ணாபா⁴ஸ꞉ ஸர்வேந்த்³ரியவிவர்ஜித꞉ ॥ 196 ॥

லோகா(அ)தீதோ லோகஹேதுரவாங்மனஸகோ³சர꞉ ।
ஸ வேத்தி விஶ்வம்ʼ ஸர்வஜ்ஞஸ்தம்ʼ ந ஜானாதி கஶ்சன ॥ 197 ॥

தத³தீ⁴னம்ʼ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ த்ரைலோக்யம்ʼ ஸசரா(அ)சரம் ।
ததா³லம்ப³னதஸ்திஷ்டே²த³விதர்க்யமித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 198 ॥

தத்ஸத்யதாமுபா(ஆ)ஶ்ரித்ய ஸத்³வத்³பா⁴தி ப்ருʼத²க் ப்ருʼத²க் ।
தேனைவ ஹேதுபூ⁴தேன வயம்ʼ ஜாதா மஹேஶ்வரி ॥ 199 ॥

காரணம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஸ ஏக꞉ பரமேஶ்வர꞉ ।
லோகேஷு ஸ்ருʼஷ்டிகரணாத்ஸ்ரஷ்டா ப்³ரஹ்மேதி கீ³யதே ॥ 200 ॥

விஷ்ணு꞉ பாலயிதா தே³வி ஸம்ʼஹர்தா(அ)ஹம்ʼ ததி³ச்ச²யா ।
இந்த்³ரா(ஆ)த³யோ லோகபாலா꞉ ஸர்வே தத்³வஶவர்தின꞉ ॥ 201 ॥

ஸ்வே ஸ்வே(அ)தி⁴காரே நிரதாஸ்தே ஶாஸதி ததா³ஜ்ஞயா ।
த்வம்ʼ புரா ப்ரக்ருʼதிஸ்தஸ்ய பூஜ்யா(அ)ஸி பு⁴வனத்ரயே ॥ 202 ॥

தேனா(அ)ந்தர்யாமிரூபேண தத்தத்³விபயயோஜிதா꞉ ।
ஸ்வஸ்வகர்ம ப்ரகுர்வந்தி ந ஸ்வதந்த்ரா꞉ கதா³சன ॥ 203 ॥

யத்³ப⁴யாத்³வாதி வாதோ(அ)பி ஸூர்யஸ்தபதி யத்³ப⁴யாத் ।
வர்ஷந்தி தோயதா³꞉ காலே புஷ்ஷ்யந்தி தரவோ வனே ॥ 204 ॥

காலம்ʼ கலயதே காலே ம்ருʼத்யோர்ம்ருʼத்யுர்பி⁴யோ ப⁴யம் ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ ப⁴க³வான்யத்தச்ச²ப்³தோ³பலக்ஷித꞉ ॥ 205 ॥

ஸர்வே தே³வாஶ்ச தே³வ்யஶ்ச தன்மயா꞉ ஸுரவந்தி³தே ।
ஆப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³பர்யந்தம்ʼ தன்மயம்ʼ ஸகலம்ʼ ஜக³த் ॥ 206 ॥

தஸ்மிம்ʼஸ்துஷ்டே ஜக³த்துஷ்டம்ʼ ப்ரீணிதே ப்ரீணிதம்ʼ ஜக³த் ।
ததா³ராத⁴னதோ தே³வி ஸர்வேஷாம்ʼ ப்ரீணனம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 207 ॥

தரோர்மூலா(அ)பி⁴ஷீகேண யதா² தத்³பு⁴ஜபல்லவா꞉ ।
த்ருʼப்யந்தி தத³னுஷ்டா²னாத்ததா² ஸர்வே(அ)மராத³ய꞉ ॥ 208 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ்யுவாச ।
ஸம்ʼஸாரரோக³ஹ்ருʼந்நாத² கருணாவருணா(ஆ)லய ।
கு³ரோத்மாஹாத்ம்யபூர்ணா யா கு³ரோர்கீ³தா ஸுவர்ணிதா ॥ 209 ॥

தத்ஸ்வாத்⁴யாயஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ ப²லஞ்சா(அ)பி விநிர்தி³ஶ ।
ஜீவமங்க³லமேதேன க்ருʼபாதோ(அ)த꞉ க்ருʼபா(அ)ர்ணவ ॥ 210 ॥

ஸம்யக்³விவிச்ய ஸம்ʼவர்ண்ய வினோத³ய த³யார்ணவ ।
த்வத்³ருʼதே கோ ஹி தே³வேஶ ஶிக்ஷாம்ʼ மே(அ)ன்யோ விதா⁴ஸ்யதி ॥ 211 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
இத³ம்ʼ து ப⁴க்திபா⁴வேன பட்²யதே ஶ்ரூயதே(அ)த²வா ।
லிகி²த்வா வா ப்ரதீ³யேத ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ॥ 212 ॥

கு³ருகீ³தா(அ)பி⁴த⁴ம்ʼ தே³வி ஶுத்³த⁴ம்ʼ தத்த்வம்ʼ மயோதி³தம் ।
ப⁴வவ்யாதி⁴விநாஶார்த²ம்ʼ ஸ்வயமேவ ஸதா³ ஜபேத் ॥ 213 ॥

கு³ருகீ³தா(அ)க்ஷரைகைகம்ʼ மந்த்ரராஜமித³ம்ʼ ப்ரியே ।
அனேன விவிதா⁴ மந்த்ரா꞉ கலாம்ʼ நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் ॥ 214 ॥

ஸர்வபாபஹரம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஸர்வதா³ரித்³ர்யநாஶனம் ।
அகாலம்ருʼத்யுஹரணம்ʼ ஸர்வஸங்கடநாஶனம் ॥ 215 ॥

யக்ஷராக்ஷஸபூ⁴தானாம்ʼ சௌரவ்யாக்⁴ரப⁴யா(அ)பஹம் ।
மஹாவ்யாதி⁴ ஹரஞ்சைவ விபூ⁴திஸித்³தி⁴த³ம்ʼ த்⁴ருவம் ॥ 216 ॥

மோஹனம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ பரம்ʼ ப³ந்த⁴நமோசனம் ।
தே³வபூ⁴தப்ரியகரம்ʼ லோகான்ஸ்வவஶமானயேத் ॥ 217 ॥

முக²ஸ்தம்ப⁴கரம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ ஸத்³கு³ணானாம்ʼ விவர்த⁴னம் ।
து³ஷ்கர்மநாஶனஞ்சைவ ஸத்கர்மஸித்³தி⁴த³ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 218 ॥

ப⁴க்தித³ம்ʼ ஸித்³த⁴யேத் கார்யம்ʼ நவக்³ரஹப⁴யா(அ)பஹம் ।
து³꞉ஸ்வப்னநாஶனஞ்சைவ ஸத்கர்மஸித்³தி⁴த³ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 219 ॥

ஸர்வஶாந்திகரம்ʼ நித்யம்ʼ வந்த்⁴யாபுத்ரப²லப்ரத³ம் ।
அவைத⁴வ்யகரம்ʼ ஸ்த்ரீணாம்ʼ ஸௌபா⁴க்³யதா³யகம்ʼ பரம் ॥ 220 ॥

ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யபுத்ரபௌத்ராதி³வர்த⁴கம் ।
நிஷ்காமதஸ்த்ரிவாரம்ʼ வா ஜபன்மோக்ஷமவாப்னுயாத் ॥ 221 ॥

ஸர்வது³꞉க²ப⁴யம்ʼ விக்⁴னம்ʼ நாஶயேத்தாபஹாரகம் ।
ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶமனம்ʼ த⁴ர்மா(அ)ர்த²காமமோக்ஷத³ம் ॥ 222 ॥

யோ யம்ʼ சிந்தயதே காமம்ʼ ஸ தமாப்னோதி நிஶ்சிதம் ।
காமினாம்ʼ காமதே⁴னுஶ்ச கல்பிதம்ʼ ச ஸுரத்³ரும꞉ ॥ 223 ॥

சிந்தாமணிம்ʼ சிந்திதஸ்ய ஸர்வமங்க³லகாரகம் ।
ஜபேச்சா²க்தஸ்ய ஶைவஶ்ச கா³ணபத்யஶ்ச வைஷ்ணவ꞉ ॥ 224 ॥

ஸௌரஶ்ச ஸித்³தி⁴த³ம்ʼ தே³வி த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷத³ம் ।
ஸம்ʼஸாரமலநாஶா(அ)ர்த²ம்ʼ ப⁴வதாபநிவ்ருʼத்தயே ॥ 225 ॥

கு³ருகீ³தா(அ)ம்ப⁴ஸி ஸ்னானம்ʼ தத்த்வஜ்ஞ꞉ குருதே ஸதா³ ।
யோக³யுஞ்ஜானசித்தானாம்ʼ கீ³தேயம்ʼ ஜ்ஞானவர்தி⁴கா ॥ 226 ॥

த்ரிதாபதாபிதானாஞ்ச ஜீவானாம்ʼ பரமௌஷத⁴ம் ।
ஸம்ʼஸாரா(அ)பாரபாதோ²தௌ⁴ மஜ்ஜதாம்ʼ தரணி꞉ ஶுபா⁴ ॥ 227 ॥

தே³ஶ꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஸ யத்ரா(அ)ஸௌ கீ³தா திஷ்ட²தி து³ர்லபா⁴ ।
தத்ர தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே க்ஷேத்ரபீடே² வஸந்தி ஹி ॥ 228 ॥

ஶுசிரேவ ஸதா³ ஜ்ஞானீ கு³ருகீ³தாஜபேன து ।
தஸ்ய த³ர்ஶனமாத்ரேண புனர்ஜன்ம ந வித்³யதே ॥ 229 ॥

ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ புன꞉ ஸத்யம்ʼ நிஜத⁴ர்மோ மயோதி³த꞉ ।
கு³ருகீ³தாஸமோ நா(அ)ஸ்தி ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ வரானனே ॥ 230 ॥

இதி ஶ்ரீகு³ருகீ³தா ஸமாப்தா ।

Also Read:

Sri Guru Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment