Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Hari Gita Lyrics in Malayalam

Shri Hari Geetaa in Malayalam:

॥ ശ്രീ ഹരി ഗീതാ ഹിന്ദീ
ഹരിഗീതാ അധ്യായ 1 ॥

പഹലാ അധ്യായ

രാജാ ധൃതരാഷ്ട്ര നേ കഹാ –
രണ- ലാലസാ സേ ധർമ- ഭൂ, കുരുക്ഷേത്ര മേം ഏകത്ര ഹോ ।
മേരേ സുതോം നേ, പാണ്ഡവോം നേ ക്യാ കിയാ സഞ്ജയ കഹോ ॥ 1 । 1 ॥

സഞ്ജയ നേ കഹാ –
തബ ദേഖകര പാണ്ഡവ- കടക കോ വ്യൂഹ- രചനാ സാജ സേ ।
ഇസ ഭാഁതി ദുര്യോധന വചന കഹനേ ലഗേ ഗുരുരാജ സേ ॥ 1 । 2 ॥

ആചാര്യ മഹതീ സൈന്യ സാരീ, പാണ്ഡവോം കീ ദേഖിയേ ।
തവ ശിഷ്യ ബുധവര ദ്രുപദ- സുത നേ ദല സഭീ വ്യൂഹിത കിയേ ॥ 1 । 3 ॥

ഭട ഭീമ അർജുന സേ അനേകോം ശൂര ശ്രേഷ്ഠ ധനുർധരേ ।
സാത്യിക ദ്രുപദ യോദ്ധാ വിരാട മഹാരഥീ രണബാങ്കുരേ ॥ 1 । 4 ॥

കാശീ നൃപതി ഭട ധൃഷ്ടകേതു വ ചേകിതാന നരേശ ഹൈം ।
ശ്രീ കുന്തിഭോജ മഹാന പുരുജിത ശൈബ്യ വീര വിശേഷ ഹൈം ॥ 1 । 5 ॥

ശ്രീ ഉത്തമൗജാ യുധാമന്യു, പരാക്രമീ വരവീര ഹൈം ।
സൗഭദ്ര, സാരേ ദ്രൗപദേയ, മഹാരഥീ രണധീര ഹൈം ॥ 1 । 6 ॥

ദ്വിജരാജ! ജോ അപനേ കടക കേ ശ്രേഷ്ഠ സേനാപതി സഭീ ।
സുന ലീജിയേ മൈം നാമ ഉനകേ ഭീ സുനാതാ ഹൂഁ അഭീ ॥ 1 । 7 ॥

ഹൈം ആപ ഫിര ശ്രീഭീഷ്മ, കർണ, അജേയ കൃപ രണധീര ഹൈം ।
ഭൂരിശ്രവാ ഗുരുപുത്ര ഔര വികർണ സേ ബലവീര ഹൈം ॥ 1 । 8 ॥

രണ സാജ സാരേ നിപുണ ശൂര അനേക ഐസേ ബല ഭരേ ।
മേരേ ലിയേ തയ്യാര ഹൈം, ജീവന ഹഥേലീ പര ധരേ ॥ 1 । 9 ॥

ശ്രീ ഭീഷ്മ- രക്ഷിത ഹൈ നഹീം, പര്യാപ്ത അപനാ ദല ബഡാ ।
പര ഭീമ- രക്ഷാ മേം ഉധര, പര്യാപ്ത ഉനകാ ദല ഖഡാ ॥ 1 । 10 ॥

ഇസ ഹേതു നിജ- നിജ മോരചോം പര, വീര പൂരാ ബല ധരേം ।
സബ ഓര ചാരോം ഛോര സേ, രക്ഷാ പിതാമഹ കീ കരേം ॥ 1 । 11 ॥

കുരുകുല- പിതാമഹ തബ നൃപതി- മന മോദ സേ ഭരനേ ലഗേ ।
കര വികട ഗർജന സിംഹ- സീ, നിജ ശംഖ- ധ്വനി കരനേ ലഗേ ॥ 1 । 12 ॥

ഫിര ശംഖ ഭേരീ ഢോല ആനക ഗോമുഖേ ചഹുഁ ഓര സേ ।
സബ യുദ്ധ ബാജേ ഏക ദമ ബജനേ ലഗേ ധ്വനി ഘോര സേ ॥ 1 । 13 ॥

തബ കൃഷ്ണ അർജുന ശ്വേത ഘോഡോം സേ സജേ രഥ പര ചഢേ ।
നിജ ദിവ്യ ശംഖോം കോ ബജാതേ വീരവര ആഗേ ബഢേ ॥ 1 । 14 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ അർജുന ‘ പാഞ്ചജന്യ’ വ ‘ ദേവദത്ത’ ഗുഞ്ജാ ഉഠേ ।
ഫിര ഭീമകർമാ ഭീമ ‘ പൗണ്ഡ്ര’ നിനാദ കരനേ മേം ജുടേ ॥ 1 । 15 ॥

കരനേ ലഗേ ധ്വനി നൃപ യുധിഷ്ഠിര, നിജ ‘ അനന്തവിജയ’ ലിയേ ।
ഗുഞ്ജിത നകുല സഹദേവ നേ സു- ‘ സുഘോഷ’ ‘ മണിപുഷ്പക’ കിയേ ॥ 1 । 16 ॥

കാശീനരേശ വിശാല ധനുധാരീ, ശിഖണ്ഡീ വീര ഭീ ।
ഭട ധൃഷ്ടദ്യുമ്ന, വിരാട, സാത്യകി, ശ്രേഷ്ഠ യോധാഗണ സഭീ । 1 । 17 ॥

സബ ദ്രൗപദീ കേ സുത, ദ്രുപദ, സൗഭദ്ര ബല ഭരനേ ലഗേ ।
ചഹുഁ ഓര രാജൻ! വീര നിജ- നിജ ശംഖ- ധ്വനി കരനേ ലഗേ ॥ 1 । 18 ॥

വഹ ഘോര ശബ്ദ വിദീർണ സബ കൗരവ- ഹൃദയ കരനേ ലഗാ ।
ചഹുഁ ഓര ഗൂഞ്ജ വസുന്ധരാ ആകാശ മേം ഭരനേ ലഗാ ॥ 1 । 19 ॥

സബ കൗരവോം കോ ദേഖ രണ കാ സാജ സബ പൂരാ കിയേ ।
ശസ്ത്രാദി ചലനേ കേ സമയ അർജുന കപിധ്വജ ധനു ലിയേ ॥ 1 । 20 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ സേ കഹനേ ലഗേ ആഗേ ബഢാ രഥ ലീജിയേ ।
ദോനോം ദലോം കേ ബീച മേം അച്യുത! ഖഡാ കര ദീജിയേ ॥ 1 । 21 ॥

കരലൂം നിരീക്ഷണ യുദ്ധ മേം ജോ ജോ ജുഡേ രണധീര ഹൈം ।
ഇസ യുദ്ധ മേം മാധവ! മുഝേ ജിന പര ചലനേ തീര ഹൈം ॥ 1 । 22 ॥

മൈം ദേഖ ലൂം രണ ഹേതു ജോ ആയേ യഹാഁ ബലവാൻ ഹൈം ।
ജോ ചാഹതേ ദുർബുദ്ധി ദുര്യോധന- കുമതി- കല്യാണ ഹൈം ॥ 1 । 23 ॥

സഞ്ജയ നേ കഹാ – –
ശ്രീകൃഷ്ണ നേ ജബ ഗുഡാകേശ- വിചാര, ഭാരത! സുന ലിയാ ।
ദോനോം ദലോം കേ ബീച മേം ജാകര ഖഡാ രഥ കോ കിയാ ॥ 1 । 24 ॥

രാജാ, രഥീ, ശ്രീഭീഷ്മ, ദ്രോണാചാര്യ കേ ജാ സാമനേ ।
ലോ ദേഖലോ! കൗരവ കടക, അർജുന! കഹാ ഭഗവാൻ നേ ॥ 1 । 25 ॥

തബ പാർഥ നേ ദേഖാ വഹാഁ, സബ ഹൈം സ്വജന ബൂഢേ ബഡേ ।
ആചാര്യ ഭാഈ പുത്ര മാമാ, പൗത്ര പ്രിയജന ഹൈം ഖഡേ ॥ 1 । 26 ॥

സ്നേഹീ സസുര ദേഖേ ഖഡേ, കൗന്തേയ നേ ദേഖാ ജഹാഁ ।
ദോനോം ദലോം മേം ദേഖകര, പ്രിയ ബന്ധു ബാന്ധവ ഹോ വഹാഁ ॥ 1 । 27 ॥

കഹനേ ലഗേ ഇസ ഭാഁതി തബ, ഹോകര കൃപായുത ഖിന്ന സേ ।
ഹേ കൃഷ്ണ! രണ മേം ദേഖകര, ഏകത്ര മിത്ര അഭിന്ന- സേ ॥ 1 । 28 ॥

ഹോതേ ശിഥില ഹൈം അംഗ സാരേ, സൂഖ മേരാ മുഖ രഹാ ।
തന കാഁപതാ ഥര- ഥര തഥാ രോമാഞ്ച ഹോതാ ഹൈ മഹാ ॥ 1 । 29 ॥

ഗാണ്ഡീവ ഗിരതാ ഹാഥ സേ, ജലതാ സമസ്ത ശരീര ഹൈ ।
മൈം രഹ നഹീം പാതാ ഖഡാ, മന ഭ്രമിത ഔര അധീര ഹൈ ॥ 1 । 30 ॥

കേശവ! സഭീ വിപരീത ലക്ഷണ ദിഖ രഹേ, മന മ്ലാന ഹൈ ।
രണ മേം സ്വജന സബ മാരകര, ദിഖതാ നഹീം കല്യാണ ഹൈ ॥ 1 । 31 ॥

ഇച്ഛാ നഹീം ജയ രാജ്യ കീ ഹൈ, വ്യർഥ ഹീ സുഖ ഭോഗ ഹൈ ।
ഗോവിന്ദ! ജീവന രാജ്യ- സുഖ കാ ക്യാ ഹമേം ഉപയോഗ ഹൈ ॥ 1 । 32 ॥

ജിനകേ ലിയേ സുഖ- ഭോഗ സമ്പതി രാജ്യ കീ ഇച്ഛാ രഹീ ।
ലഡനേ ഖഡേ ഹൈം ആശ തജ ധന ഔര ജീവന കീ വഹീ ॥ 1 । 33 ॥

ആചാര്യഗണ, മാമാ, പിതാമഹ, സുത, സഭീ ബൂഡേ ബഡേ ।
സാലേ, സസുര, സ്നേഹീ, സഭീ പ്രിയ പൗത്ര സംബന്ധീ ഖഡേ ॥ 1 । 34 ॥

ക്യാ ഭൂമി, മധുസൂദന! മിലേ ത്രൈലോക്യ കാ യദി രാജ്യ ഭീ ।
വേ മാരലേം പര ശസ്ത്ര മൈം ഉന പര ന ഛോഡൂഁഗാ കഭീ ॥ 1 । 35 ॥

ഇനകോ ജനാർദന മാരകര ഹോഗാ ഹമേം സന്താപ ഹീ ।
ഹൈം ആതതായീ മാരനേ സേ പര ലഗേഗാ പാപ ഹീ ॥ 1 । 36 ॥

മാധവ! ഉചിത വധ ഹൈ ന ഇനകാ ബന്ധു ഹൈം അപനേ സഭീ ।
നിജ ബന്ധുഓം കോ മാരകര ക്യാ ഹമ സുഖീ ഹോംഗേ കഭീ ॥ 1 । 37 ॥

മതി മന്ദ ഉനകീ ലോഭ സേ, ദിഖതാ ന ഉനകോ ആപ ഹൈ ।
കുല- നാശ സേ ക്യാ ദോഷ, പ്രിയ- ജന- ദ്രോഹ സേ ക്യാ പാപ ഹൈ ॥ 1 । 38 ॥

കുല- നാശ ദോഷോം കാ ജനാർദന! ജബ ഹമേം സബ ജ്ഞാന ഹൈ ।
ഫിര ക്യോം ന ഐസേ പാപ സേ ബചനാ ഭലാ ഭഗവാന ഹൈ ॥ 1 । 39 ॥

കുല നഷ്ട ഹോതേ ഭ്രഷ്ട ഹോതാ കുല- സനാതന- ധർമ ഹൈ ।
ജബ ധർമ ജാതാ ആ ദബാതാ പാപ ഔര അധർമ ഹൈ ॥ 1 । 40 ॥

ജബ വൃദ്ധി ഹോതീ പാപ കീ കുല കീ ബിഗഡതീ നാരിയാഁ ।
ഹേ കൃഷ്ണ! ഫലതീ ഫൂലതീ തബ വർണസങ്കര ക്യാരിയാഁ ॥ 1 । 41 ॥

കുലഘാതകീ കോ ഔര കുല കോ യേ ഗിരാതേ പാപ മേം ।
ഹോതാ ന തർപണ പിണ്ഡ യോം പഡതേ പിതര സന്താപ മേം ॥ 1 । 42 ॥

കുലഘാതകോം കേ വർണസങ്കര- കാരകീ ഇസ പാപ സേ ।
സാരേ സനാതന, ജാതി, കുല കേ ധർമ മിടതേ ആപ സേ ॥ 1 । 43 ॥

ഇസ ഭാഁതി സേ കുല- ധർമ ജിനകേ കൃഷ്ണ ഹോതേ ഭ്രഷ്ട ഹൈം ।
കഹതേ സുനാ ഹൈ വേ സദാ പാതേ നരക മേം കഷ്ട ഹൈം ॥ 1 । 44 ॥

ഹമ രാജ്യ സുഖ കേ ലോഭ സേ ഹാ! പാപ യഹ നിശ്ചയ കിയേ ।
ഉദ്യത ഹുഏ സംബന്ധിയോം കേ പ്രാണ ലേനേ കേ ലിയേ ॥ 1 । 45 ॥

യഹ ഠീക ഹോ യദി ശസ്ത്ര ലേ മാരേം മുഝേ കൗരവ സഭീ ।
നിഃശസ്ത്ര ഹോ മൈം ഛോഡ ദൂഁ കരനാ സഭീ പ്രതികാര ഭീ ॥ 1 । 46 ॥

സഞ്ജയ നേ കഹാ – –
രണഭൂമി മേം ഇസ ഭാഁതി കഹകര പാർഥ ധനു- ശര ഛോഡകേ ।
അതി ശോക സേ വ്യാകുല ഹുഏ ബൈഠേ വഹീഁ മുഖ മോഡകേ ॥ 1 । 47 ॥

പഹലാ അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 1 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 2

ദൂസരാ അധ്യായ

സഞ്ജയ നേ കഹാ – –
ഐസേ കൃപായുത അശ്രുപൂരിത ദുഃഖ സേ ദഹതേ ഹുഏ ।
കൗന്തേയ സേ ഇസ ഭാന്തി മധുസൂദന വചന കഹതേ ഹുഏ ॥ 2 । 1 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
അർജുന! തുമ്ഹേം സങ്കട- സമയ മേം ക്യോം ഹുആ അജ്ഞാന ഹൈ ।
യഹ ആര്യ- അനുചിത ഔര നാശക സ്വർഗ, സുഖ, സമ്മാന ഹൈ ॥ 2 । 2 ॥

അനുചിത നപുംസകതാ തുമ്ഹേം ഹേ പാർഥ! ഇസമേം മത പഡോ ।
യഹ ക്ഷുദ്ര കായരതാ പരന്തപ! ഛോഡ കര ആഗേ ബഢോ ॥ 2 । 3 ॥

അർജുന നേ കഹാ – –
കിസ ഭാഁതി മധുസൂദന! സമര മേം ഭീഷ്മ ദ്രോണാചാര്യ പര ।
മൈം ബാണ അരിസൂദന ചലാഊഁ വേ ഹമാരേ പൂജ്യവര ॥ 2 । 4 ॥

ഭഗവൻ! മഹാത്മാ ഗുരുജനോം കാ മാരനാ ന യഥേഷ്ട ഹൈ ।
ഇസസേ ജഗത് മേം മാംഗ ഭിക്ഷാ പേട- പാലന ശ്രേഷ്ഠ ഹൈ ॥ 2 । 5 ॥

ഇന ഗുരുജനോം കോ മാര കര, ജോ അർഥലോലുപ ഹൈം ബനേ ॥ ।

ഉനകേ രുധിര സേ ഹീ സനേ, സുഖ- ഭോഗ ഹോംഗേ ഭോഗനേ ॥ 2 । 5 ॥

ജീതേ ഉൻഹേം ഹമ യാ ഹമേം വേ, യഹ ന ഹമകോ ജ്ഞാത ഹൈ ।
യഹ ഭീ നഹീം ഹമ ജാനതേ, ഹിതകര ഹമേം ക്യാ ബാത ഹൈ ॥ 2 । 6 ॥

ജീവിത ന രഹനാ ചാഹതേ ഹമ, മാര കര രണ മേം ജിൻഹേം ॥ ।

ധൃതരാഷ്ട്ര- സുത കൗരവ വഹീ, ലഡനേ ഖഡേ ഹൈം സാമനേ ॥ ॥ 2 । 6 ॥

കായരപനേ സേ ഹോ ഗയാ സബ നഷ്ട സത്യ- സ്വഭാവ ഹൈ ।
മോഹിത ഹുഈ മതി നേ ഭുലായാ ധർമ കാ ഭീ ഭാവ ഹൈ ॥
ആയാ ശരണ ഹൂഁ ആപകീ മൈം ശിഷ്യ ശിക്ഷാ ദീജിയേ ॥

നിശ്ചിത കഹോ കല്യാണകാരീ കർമ ക്യാ മേരേ ലിയേ ॥ 2 । 7 ॥

ധന- ധാന്യ- ശാലീ രാജ്യ നിഷ്കണ്ടക മിലേ സംസാര മേം ।
സ്വാമിത്വ സാരേ ദേവതാഓം കാ മിലേ വിസ്താര മേം ॥
കോഈ കഹീം സാധന മുഝേ ഫിര ഭീ നഹീം ദിഖതാ അഹോ ॥

ജിസസേ കി ഇന്ദ്രിയ- താപകാരീ ശോക സാരാ ദൂര ഹോ ॥ 2 । 8 ॥

സഞ്ജയ നേ കഹാ – –
ഇസ ഭാഁതി കഹകര കൃഷ്ണ സേ, രാജന! ‘ ലഡൂംഗാ മൈം നഹീം’ ।
ഐസേ വചന കഹ ഗുഡാകേശ അവാച്യ ഹോ ബൈഠേ വഹീം ॥ 2 । 9 ॥

ഉസ പാർഥ സേ, രണ- ഭൂമി മേം ജോ, ദുഃഖ സേ ദഹനേ ലഗേ ।
ഹഁസതേ ഹുഏ സേ ഹൃഷീകേശ തുരന്ത യോം കഹനേ ലഗേ ॥ 2 । 10 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
നിഃശോച്യ കാ കര ശോക കഹതാ ബാത പ്രജ്ഞാവാദ കീ ।
ജീതേ മരേ കാ ശോക ജ്ഞാനീജന നഹീം കരതേ കഭീ ॥ 2 । 11 ॥

മൈം ഔര തൂ രാജാ സഭീ ദേഖോ കഭീ ക്യാ ഥേ നഹീം ।
യഹ ഭീ അസംഭവ ഹമ സഭീ അബ ഫിര നഹീം ഹോംഗേ കഹീം ॥ 2 । 12 ॥

ജ്യോം ബാലപന, യൗവന ജരാ ഇസ ദേഹ മേം ആതേ സഭീ ।
ത്യോം ജീവ പാതാ ദേഹ ഔര, ന ധീര മോഹിത ഹോം കഭീ ॥ 2 । 13 ॥

ശീതോഷ്ണ യാ സുഖ- ദുഃഖ- പ്രദ കൗന്തേയ! ഇന്ദ്രിയ- ഭോഗ ഹൈം ।
ആതേ വ ജാതേ ഹൈം സഹോ സബ നാശവത സംയോഗ ഹൈം ॥ 2 । 14 ॥

നര ശ്രേഷ്ഠ! വഹ നര ശ്രേഷ്ഠ ഹൈ ഇനസേ വ്യഥാ ജിസകോ നഹീം ।
വഹ മോക്ഷ പാനേ യോഗ്യ ഹൈ സുഖ ദുഖ ജിസേ സമ സബ കഹീം ॥ 2 । 15 ॥

ജോ ഹൈ അസത് രഹതാ നഹീം, സത് കാ ന കിന്തു അഭാവ ഹൈ ।
ലഖി അന്ത ഇനകാ ജ്ഞാനിയോം നേ യോം കിയാ ഠഹരാവ ഹൈ ॥ 2 । 16 ॥

യഹ യാദ രഖ അവിനാശി ഹൈ ജിസനേ കിയാ ജഗ വ്യാപ ഹൈ ।
അവിനാശി കാ നാശക നഹീം കോഈ കഹീം പര്യാപ ഹൈ ॥ 2 । 17 ॥

ഇസ ദേഹ മേം ആത്മാ അചിന്ത്യ സദൈവ അവിനാശീ അമര ।
പര ദേഹ ഉസകീ നഷ്ട ഹോതീ അസ്തു അർജുന! യുദ്ധ കര ॥ 2 । 18 ॥

ഹൈ ജീവ മരനേ മാരനേവാലാ യഹീ ജോ മാനതേ ।
യഹ മാരതാ മരതാ നഹീം ദോനോം ന വേ ജന ജാനതേ ॥ 2 । 19 ॥

മരതാ ന ലേതാ ജന്മ, അബ ഹൈ, ഫിര യഹീം ഹോഗാ കഹീം ।
ശാശ്വത, പുരാതന, അജ, അമര, തന വധ കിയേ മരതാ നഹീം ॥ 2 । 20 ॥

അവ്യയ അജന്മാ നിത്യ അവിനാശീ ഇസേ ജോ ജാനതാ ।
കൈസേ കിസീ കാ വധ കരാതാ ഔര കരതാ ഹൈ ബതാ ॥ 2 । 21 ॥

ജൈസേ പുരാനേ ത്യാഗ കര നര വസ്ത്ര നവ ബദലേം സഭീ ।
യോം ജീർണ തന കോ ത്യാഗ നൂതന ദേഹ ധരതാ ജീവ ഭീ ॥ 2 । 22 ॥

ആത്മാ ന കടതാ ശസ്ത്ര സേ ഹൈ, ആഗ സേ ജലതാ നഹീം ।
സൂഖേ ന ആത്മാ വായു സേ, ജല സേ കഭീ ഗലതാ നഹീം ॥ 2 । 23 ॥

ഛിദനേ ന ജലനേ ഔര ഗലനേ സൂഖനേവാലാ കഭീ ।
യഹ നിത്യ നിശ്ചല, ഥിര, സനാതന ഔര ഹൈ സർവത്ര ഭീ ॥ 2 । 24 ॥

ഇന്ദ്രിയ പഹുഁച സേ ഹൈ പരേ, മന- ചിന്തനാ സേ ദൂര ഹൈ ।
അവികാര ഇസകോ ജാന, ദുഖ മേം വ്യർഥ രഹനാ ചൂര ഹൈ ॥ 2 । 25 ॥

യദി മാനതേ ഹോ നിത്യ മരതാ, ജന്മതാ രഹതാ യഹീം ।
തോ ഭീ മഹാബാഹോ! ഉചിത ഐസീ കഭീ ചിന്താ നഹീം ॥ 2 । 26 ॥

ജന്മേ ഹുഏ മരതേ, മരേ നിശ്ചയ ജനമ ലേതേ കഹീം ।
ഐസീ അടല ജോ ബാത ഹൈ ഉസകീ ഉചിത ചിന്താ നഹീം ॥ 2 । 27 ॥

അവ്യക്ത പ്രാണീ ആദി മേം ഹൈം മധ്യ മേം ദിഖതേ സഭീ ।
ഫിര അന്ത മേം അവ്യക്ത, ക്യാ ഇസകീ ഉചിത ചിന്താ കഭീ ॥ 2 । 28 ॥

കുഛ ദേഖതേ ആശ്ചര്യ സേ, ആശ്ചര്യവത കഹതേ കഹീം ।
കോഈ സുനേ ആശ്ചര്യവത, പഹിചാനതാ ഫിര ഭീ നഹീം ॥ 2 । 29 ॥

സാരേ ശരീരോം മേം അബധ ആത്മാ ന ബധ ഹോതാ കിയേ ।
ഫിര പ്രാണിയോം കാ ശോക യോം തുമകോ ന കരനാ ചാഹിയേ ॥ 2 । 30 ॥

ഫിര ദേഖകര നിജ ധർമ, ഹിമ്മത ഹാരനാ അപകർമ ഹൈ ।
ഇസ ധർമ- രണ സേ ബഢ ന ക്ഷത്രിയ കാ കഹീം കുഛ ധർമ ഹൈ ॥ 2 । 31 ॥

രണ സ്വർഗരൂപീ ദ്വാര ദേഖോ ഖുല രഹാ ഹൈ ആപ സേ ।
യഹ പ്രാപ്ത ഹോതാ ക്ഷത്രിയോം കോ യുദ്ധ ഭാഗ്യ- പ്രതാപ സേ ॥ 2 । 32 ॥

തുമ ധർമ കേ അനുകൂല രണ സേ ജോ ഹടേ പീഛേ കഭീ ।
നിജ ധർമ ഖോ അപകീർതി ലോഗേ ഔര ലോഗേ പാപ ഭീ ॥ 2 । 33 ॥

അപകീർതി ഗായേംഗേ സഭീ ഫിര ഇസ അമിട അപമാന സേ ।
അപകീർതി, സമ്മാനിത പുരുഷ കോ അധിക പ്രാണ- പയാന സേ ॥ 2 । 34 ॥

‘ രണ ഛോഡകര ഡര സേ ഭഗാ അർജുന’ കഹേംഗേ സബ യഹീ ।
സമ്മാന കരതേ വീരവര ജോ, തുച്ഛ ജാനേംഗേ വഹീ ॥ 2 । 35 ॥

കഹനേ ന കഹനേ കീ ഖരീ ഖോടീ കഹേംഗേ രിപു സഭീ ।
സാമർഥ്യ- നിന്ദാ സേ ഘനാ ദുഖ ഔര ക്യാ ഹോഗാ കഭീ ॥ 2 । 36 ॥

ജീതേ രഹേ തോ രാജ്യ ലോഗേ, മര ഗയേ തോ സ്വർഗ മേം ।
ഇസ ഭാഁതി നിശ്ചയ യുദ്ധ കാ കരകേ ഉഠോ അരിവർഗ മേം । 2 । 37 ॥

ജയ- ഹാര, ലാഭാലാഭ, സുഖ- ദുഖ സമ സമഝകര സബ കഹീം ।
ഫിര യുദ്ധ കര തുഝകോ ധനുർധര ! പാപ യോം ഹോഗാ നഹീം । 2 । 38 ॥

ഹൈ സാംഖ്യ കാ യഹ ജ്ഞാന അബ സുന യോഗ കാ ശുഭ ജ്ഞാന ഭീ ।
ഹോ യുക്ത ജിസസേ കർമ- ബന്ധന പാർഥ ഛുടേംഗേ സഭീ ॥ 2 । 39 ॥

ആരംഭ ഇസമേം ഹൈ അമിട യഹ വിഘ്ന ബാധാ സേ പരേ ।
ഇസ ധർമ കാ പാലന തനിക ഭീ സർവ സങ്കട കോ ഹരേ ॥ 2 । 40 ॥

ഇസ മാർഗ മേം നിത നിശ്ചയാത്മക- ബുദ്ധി അർജുന ഏക ഹൈ ।
ബഹു ബുദ്ധിയാഁ ബഹു ഭേദ- യുത ഉനകീ ജിൻഹേം അവിവേക ഹൈ ॥ 2 । 41 ॥

ജോ വേദവാദീ, കാമനാപ്രിയ, സ്വർഗഇച്ഛുക, മൂഢ ഹൈം ।
‘ അതിരിക്ത ഇസകേ കുഛ നഹീം’ ബാതേം ബഢാകര യോം കഹേം ॥ 2 । 42 ॥

നാനാ ക്രിയാ വിസ്താരയുത, സുഖ- ഭോഗ കേ ഹിത സർവദാ ।
ജിസ ജന്മരൂപീ കർമ- ഫല- പ്രദ ബാത കോ കഹതേ സദാ ॥ 2 । 43 ॥

ഉസ ബാത സേ മോഹിത ഹുഏ ജോ ഭോഗ- വൈഭവ- രത സഭീ ।
വ്യവസായ ബുദ്ധി ന പാർഥ ! ഉനകീ ഹോ സമാധിസ്ഥിത കഭീ ॥ 2 । 44 ॥

ഹൈം വേദ ത്രിഗുണോം കേ വിഷയ, തുമ ഗുണാതീത മഹാന ഹോ !
തജ യോഗ ക്ഷേമ വ ദ്വന്ദ്വ നിത സത്ത്വസ്ഥ ആത്മാവാൻ ഹോ ॥ 2 । 45 ॥

സബ ഓര കരകേ പ്രാപ്ത ജല, ജിതനാ പ്രയോജന കൂപ കാ ।
ഉതനാ പ്രയോജന വേദ സേ, വിദ്വാന ബ്രാഹ്മണ കാ സദാ ॥ 2 । 46 ॥

അധികാര കേവല കർമ കരനേ കാ, നഹീം ഫല മേം കഭീ ।
ഹോനാ ന തൂ ഫല- ഹേതു ഭീ, മത ഛോഡ ദേനാ കർമ ഭീ ॥ 2 । 47 ॥

ആസക്തി സബ തജ സിദ്ധി ഔര അസിദ്ധി മാന സമാന ഹീ ।
യോഗസ്ഥ ഹോകര കർമ കര, ഹൈ യോഗ സമതാ- ജ്ഞാന ഹീ ॥ 2 । 48 ॥

ഇസ ബുദ്ധിയോഗ മഹാന സേ സബ കർമ അതിശയ ഹീന ഹൈം ।
ഇസ ബുദ്ധി കീ അർജുന! ശരണ ലോ ചാഹതേ ഫല ദീന ഹൈം ॥ 2 । 49 ॥

ജോ ബുദ്ധി- യുത ഹൈ പാപ- പുണ്യോം മേം ന പഡതാ ഹൈ കഭീ ।
ബന യോഗ- യുത, ഹൈ യോഗ ഹീ യഹ കർമ മേം കൗശല സഭീ ॥ 2 । 50 ॥

നിത ബുദ്ധി- യുത ഹോ കർമ കേ ഫല ത്യാഗതേ മതിമാന ഹൈം ।
വേ ജന്മ- ബന്ധന തോഡ പദ പാതേ സദൈവ മഹാന ഹൈം ॥ 2 । 51 ॥

ഇസ മോഹ കേ ഗന്ദലേ സലില സേ പാര മതി ഹോഗീ ജഭീ ।
വൈരാഗ്യ ഹോഗാ സബ വിഷയ മേം ജോ സുനാ സുനനാ അഭീ ॥ 2 । 52 ॥

ശ്രുതി- ഭ്രാന്ത ബുദ്ധി സമാധി മേം നിശ്ചല അചല ഹോഗീ ജഭീ ।
ഹേ പാർഥ! യോഗ സമത്വ ഹോഗാ പ്രാപ്ത യഹ തുഝകോ തഭീ ॥ 2 । 53 ॥

അർജുന നേ കഹാ – –
കേശവ! കിസേ ദൃഢ- പ്രജ്ഞജന അഥവാ സമാധിസ്ഥിത കഹേം ।
ഥിര- ബുദ്ധി കൈസേ ബോലതേ, ബൈഠേം, ചലേം, കൈസേ രഹേം ॥ 2 । 54 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
ഹേ പാർഥ! മന കീ കാമനാ ജബ ഛോഡതാ ഹൈ ജന സഭീ ।
ഹോ ആപ ആപേ മേം മഗന ദൃഢ- പ്രജ്ഞ ഹോതാ ഹൈ തഭീ ॥ 2 । 55 ॥

സുഖ മേം ന ചാഹ, ന ഖേദ ജോ ദുഖ മേം കഭീ അനുഭവ കരേ ।
ഥിര- ബുദ്ധി വഹ മുനി, രാഗ ഏവം ക്രോധ ഭയ സേ ജോ പരേ ॥ 2 । 56 ॥

ശുഭ യാ അശുഭ ജോ ഭീ മിലേ ഉസമേം ന ഹർഷ ന ദ്വേഷ ഹീ ।
നിഃസ്നേഹ ജോ സർവത്ര ഹൈ, ഥിര- ബുദ്ധി ഹോതാ ഹൈ വഹീ ॥ 2 । 57 ॥

ഹേ പാർഥ! ജ്യോം കഛുആ സമേതേ അംഗ ചാരോം ഛോര സേ ।
ഥിര- ബുദ്ധി ജബ യോം ഇന്ദ്രിയാഁ സിമടേം വിഷയ കീ ഓര സേ ॥ 2 । 58 ॥

ഹോതേ വിഷയ സബ ദൂര ഹൈം ആഹാര ജബ ജന ത്യാഗതാ ।
രസ കിന്തു രഹതാ, ബ്രഹ്മ കോ കര പ്രാപ്ത വഹ ഭീ ഭാഗതാ ॥ 2 । 59 ॥

കൗന്തേയ! കരതേ യത്ന ഇന്ദ്രിയ- ദമന ഹിത വിദ്വാൻ ഹൈം ।
മന കിന്തു ബല സേ ഖൈഞ്ച ലേതീ ഇന്ദ്രിയാഁ ബലവാന ഹൈം ॥ 2 । 60 ॥

ഉന ഇന്ദ്രിയോം കോ രോക, ബൈഠേ യോഗയുത മത്പര ഹുആ ।
ആധീന ജിസകേ ഇന്ദ്രിയാഁ, ദൃഢപ്രജ്ഞ വഹ നിത നര ഹുആ ॥ 2 । 61 ॥

ചിന്തന വിഷയ കാ, സംഗ വിഷയോം മേം ബഢാതാ ഹൈ തഭീ ।
ഫിര സംഗ സേ ഹോ കാമനാ, ഹോ കാമനാ സേ ക്രോധ ഭീ ॥ 2 । 62 ॥

ഫിര ക്രോധ സേ ഹൈ മോഹ, സുധി കോ മോഹ കരതാ ഭ്രഷ്ട ഹൈ ।
യഹ സുധി ഗഏ ഫിര ബുദ്ധി വിനശേ, ബുദ്ധി- വിനശേ നഷ്ട ഹൈ ॥ 2 । 63 ॥

പര രാഗ- ദ്വേഷ- വിഹീന സാരീ ഇന്ദ്രിയാഁ ആധീന കര ।
ഫിര ഭോഗ കരകേ ഭീ വിഷയ, രഹതാ സദൈവ പ്രസന്ന നര ॥ 2 । 64 ॥

പാകര പ്രസാദ പവിത്ര ജന കേ, ദുഃഖ കട ജാതേ സഭീ ।
ജബ ചിത്ത നിത്യ പ്രസന്ന രഹതാ, ബുദ്ധി ദൄഢ ഹോതീ തഭീ ॥ 2 । 65 ॥

രഹകര അയുക്ത ന ബുദ്ധി ഉത്തമ ഭാവനാ ഹോതീ കഹീം ।
ബിന ഭാവനാ നഹിം ശാന്തി ഔര അശാന്തി മേം സുഖ ഹൈ നഹീം ॥ 2 । 66 ॥

സബ വിഷയ വിചരിത ഇന്ദ്രിയോം മേം, സാഥ മന ജിസകേ രഹേ ।
വഹ ബുദ്ധി ഹര ലേതീ, പവന സേ നാവ ജ്യോം ജല മേം ബഹേ ॥ 2 । 67 ॥

ചഹുഁ ഓര സേ ഇന്ദ്രിയ- വിഷയ സേ, ഇന്ദ്രിയാഁ ജബ ദൂര ഹീ ।
രഹതീ ഹടീം ജിസകീ സദാ, ദൃഢ- പ്രജ്ഞ ഹോതാ ഹൈ വഹീ ॥ 2 । 68 ॥

സബ കീ നിശാ തബ ജാഗതാ യോഗീ പുരുഷ ഹേ താത! ഹൈ ।
ജിസമേം സഭീ ജന ജാഗതേ, ജ്ഞാനീ പുരുഷ കീ രാത ഹൈ ॥ 2 । 69 ॥

സബ ഓര സേ പരിപൂർണ ജലനിധി മേം സലില ജൈസേ സദാ ।
ആകര സമാതാ, കിന്തു അവിചല സിന്ധു രഹതാ സർവദാ ॥
ഇസ ഭാഁതി ഹീ ജിസമേം വിഷയ ജാകര സമാ ജാതേ സഭീ ।
വഹ ശാന്തി പാതാ ഹൈ, ന പാതാ കാമ- കാമീ ജന കഭീ ॥ 2 । 70 ॥

സബ ത്യാഗ ഇച്ഛാ കാമനാ, ജോ ജന വിചരതാ നിത്യ ഹീ ।
മദ ഔര മമതാ ഹീന ഹോകര, ശാന്തി പാതാ ഹൈ വഹീ ॥ 2 । 71 ॥

യഹ പാർഥ! ബ്രാഹ്മീസ്ഥിതി ഇസേ പാ നര ന മോഹിത ഹോ കഭീ ।
നിർവാണ പദ ഹോ പ്രാപ്ത ഇസമേം ഠൈര അന്തിമ കാല ഭീ ॥ 2 । 72 ॥

ദൂസരാ അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 2 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 3

തീസരാ അധ്യായ

അർജുന നേ കഹാ – –
യദി ഹേ ജനാർദന! കർമ സേ തുമ ബുദ്ധി കഹതേ ശ്രേഷ്ഠ ഹോ ।
തോ ഫിര ഭയങ്കര കർമ മേം മുഝകോ ലഗാതേ ക്യോം കഹോ ॥ 3 । 1 ॥

ഉലഝന ഭരേ കഹ വാക്യ, ഭ്രമ- സാ ഡാലതേ ഭഗവാൻ ഹോ ।
വഹ ബാത നിശ്ചയ കര കഹോ ജിസസേ മുഝേ കല്യാണ ഹോ ॥ 3 । 2 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
പഹലേ കഹീ ദോ ഭാഁതി നിഷ്ഠാ, ജ്ഞാനിയോം കീ ജ്ഞാന സേ ।
ഫിര യോഗിയോം കീ യോഗ- നിഷ്ഠാ, കർമയോഗ വിധാന സേ ॥ 3 । 3 ॥

ആരംഭ ബിന ഹീ കർമ കേ നിഷ്കർമ ഹോ ജാതേ നഹീം ।
സബ കർമ ഹീ കേ ത്യാഗ സേ ഭീ സിദ്ധി ജന പാതേ നഹീം ॥ 3 । 4 ॥

ബിന കർമ രഹ പാതാ നഹീം കോഈ പുരുഷ പല ഭര കഭീ ।
ഹോ പ്രകൃതി- ഗുണ ആധീന കരനേ കർമ പഡതേ ഹൈം സഭീ ॥ 3 । 5 ॥

കർമേന്ദ്രിയോം കോ രോക ജോ മന സേ വിഷയ- ചിന്തന കരേ ।
വഹ മൂഢ പാഖണ്ഡീ കഹാതാ ദംഭ നിജ മന മേം ഭരേ ॥ 3 । 6 ॥

ജോ രോക മന സേ ഇന്ദ്രിയാഁ ആസക്തി ബിന ഹോ നിത്യ ഹീ ।
കർമേന്ദ്രിയോം സേ കർമ കരതാ ശ്രേഷ്ഠ ജന അർജുന! വഹീ ॥ 3 । 7 ॥

ബിന കർമ സേ നിത ശ്രേഷ്ഠ നിയമിത- കർമ കരനാ ധർമ ഹൈ ।
ബിന കർമ കേ തന ഭീ ന സധതാ കര നിയത ജോ കർമ ഹൈ ॥ 3 । 8 ॥

തജ യജ്ഞ കേ ശുഭ കർമ, സാരേ കർമ ബന്ധന പാർഥ! ഹൈം ।
അതഏവ തജ ആസക്തി സബ കര കർമ ജോ യജ്ഞാർഥ ഹൈം ॥ 3 । 9 ॥

വിധി നേ പ്രജാ കേ സാഥ പഹലേ യജ്ഞ കോ രച കേ കഹാ ।
പൂരേ കരേ യഹ സബ മനോരഥ, വൃദ്ധി ഹോ ഇസസേ മഹാ ॥ 3 । 10 ॥

മഖ സേ കരോ തുമ തുഷ്ട സുരഗണ, വേ കരേം തുമകോ സദാ ।
ഐസേ പരസ്പര തുഷ്ട ഹോ, കല്യാണ പാഓ സർവദാ ॥ 3 । 11 ॥

മഖ തൃപ്ത ഹോ സുര കാമനാ പൂരീ കരേംഗേ നിത്യ ഹീ ।
ഉനകാ ദിയാ ഉനകോ ന ദേ, ജോ ഭോഗതാ തസ്കര വഹീ ॥ 3 । 12 ॥

ജോ യജ്ഞ മേം ദേ ഭാഗ ഖാതേ പാപ സേ ഛുട കര തരേം ।
തന ഹേതു ജോ പാപീ പകാതേ പാപ വേ ഭക്ഷണ കരേം ॥ 3 । 13 ॥

സമ്പൂർണ പ്രാണീ അന്ന സേ ഹൈം, അന്ന ഹോതാ വൃഷ്ടി സേ ।
യഹ വൃഷ്ടി ഹോതീ യജ്ഞ സേ, ജോ കർമ കീ ശുഭ സൃഷ്ടി സേ ॥ 3 । 14 ॥

ഫിര കർമ ഹോതേ ബ്രഹ്മ സേ ഹൈം, ബ്രഹ്മ അക്ഷര സേ കഹാ ।
യോം യജ്ഞ മേം സർവത്ര- വ്യാപീ ബ്രഹ്മ നിത ഹീ രമ രഹാ ॥ 3 । 15 ॥

ചലതാ ന ജോ ഇസ ഭാഁതി ചലതേ ചക്ര കേ അനുസാര ഹൈ ।
പാപായു ഇന്ദ്രിയലമ്പടീ വഹ വ്യർഥ ഹീ ഭൂ- ഭാര ഹൈ ॥ 3 । 16 ॥

ജോ ആത്മരത രഹതാ നിരന്തര, ആത്മ- തൃപ്ത വിശേഷ ഹൈ ।
സന്തുഷ്ട ആത്മാ മേം, ഉസേ കരനാ നഹീം കുഛ ശേഷ ഹൈ ॥ 3 । 17 ॥

ഉസകോ ന കോഈ ലാഭ ഹൈ കരനേ ന കരനേ സേ കഹീം ।
ഹേ പാർഥ! പ്രാണീമാത്ര സേ ഉസകോ പ്രയോജന ഹൈ നഹീം ॥ 3 । 18 ॥

അതഏവ തജ ആസക്തി, കര കർതവ്യ കർമ സദൈവ ഹീ ।
യോം കർമ ജോ കരതാ പരമ പദ പ്രാപ്ത കരതാ ഹൈ വഹീ ॥ 3 । 19 ॥

ജനകാദി നേ ഭീ സിദ്ധി പാഈ കർമ ഐസേ ഹീ കിയേ ।
ഫിര ലോകസംഗ്രഹ ദേഖ കര ഭീ കർമ കരനാ ചാഹിയേ ॥ 3 । 20 ॥

ജോ കാര്യ കരതാ ശ്രേഷ്ഠ ജന കരതേ വഹീ ഹൈം ഔര ഭീ ।
ഉസകേ പ്രമാണിത- പന്ഥ പര ഹീ പൈര ധരതേ ഹൈം സഭീ ॥ 3 । 21 ॥

അപ്രാപ്ത മുഝകോ കുഛ നഹീം, ജോ പ്രാപ്ത കരനാ ഹോ അഭീ ।
ത്രൈലോക്യ മേം കരനാ ന കുഛ, പര കർമ കരതാ മൈം സഭീ ॥ 3 । 22 ॥

ആലസ്യ തജകേ പാർഥ! മൈം യദി കർമ മേം വരതൂഁ നഹീം ।
സബ ഭാഁതി മേരാ അനുകരണ ഹീ നര കരേംഗേ സബ കഹീം ॥ 3 । 23 ॥

യദി ഛോഡ ദൂഁ മൈം കർമ കരനാ, ലോക സാരാ ഭ്രഷ്ട ഹോ ।
മൈം സർവ സങ്കര കാ ബനൂഁ കർതാ, സഭീ ജഗ നഷ്ട ഹോ ॥ 3 । 24 ॥

ജ്യോം മൂഢ മാനവ കർമ കരതേ നിത്യ കർമാസക്ത ഹോ ।
യോം ലോകസംഗ്രഹ- ഹേതു കരതാ കർമ, വിജ്ഞ വിരക്ത ഹോ ॥ 3 । 25 ॥

ജ്ഞാനീ ന ഡാലേ ഭേദ കർമാസക്ത കീ മതി മേം കഭീ ।
വഹ യോഗ- യുത ഹോ കർമ കര, ഉനസേ കരായേ ഫിര സഭീ ॥ 3 । 26 ॥

ഹോതേ പ്രകൃതി കേ ഹീ ഗുണോം സേ സർവ കർമ വിധാന സേ ।
മൈം കർമ കരതാ, മൂഢ- മാനവ മാനതാ അഭിമാന സേ ॥ 3 । 27 ॥

ഗുണ ഔര കർമ വിഭാഗ കേ സബ തത്വ ജോ ജന ജാനതാ ।
ഹോതാ ന വഹ ആസക്ത ഗുണ കാ ഖേല ഗുണ മേം മാനതാ ॥ 3 । 28 ॥

ഗുണ കർമ മേം ആസക്ത ഹോതേ പ്രകൃതിഗുണ മോഹിത സഭീ ।
ഉന മന്ദ മൂഢോം കോ കരേ വിചലിത ന ജ്ഞാനീ ജന കഭീ ॥ 3 । 29 ॥

അധ്യാത്മ- മതി സേ കർമ അർപണ കര മുഝേ ആഗേ ബഢോ ।
ഫല- ആശ മമതാ ഛോഡകര നിശ്ചിന്ത ഹോകര ഫിര ലഡോ ॥ 3 । 30 ॥

ജോ ദോഷ- ബുദ്ധി വിഹീന മാനവ നിത്യ ശ്രദ്ധായുക്ത ഹൈം ।
മേരേ സുമത അനുസാര കരകേ കർമ വേ നര മുക്ത ഹൈം ॥ 3 । 31 ॥

ജോ ദോഷ- ദർശീ മൂഢമതി മത മാനതേ മേരാ നഹീം ।
വേ സർവജ്ഞാന- വിമൂഢ നര നിത നഷ്ട ജാനോം സബ കഹീം ॥ 3 । 32 ॥

വർതേ സദാ അപനീ പ്രകൃതി അനുസാര ജ്ഞാന- നിധാന ഭീ ।
നിഗ്രഹ കരേഗാ ക്യാ, പ്രകൃതി അനുസാര ഹൈം പ്രാണീ സഭീ ॥ 3 । 33 ॥

അപനേ വിഷയ മേം ഇന്ദ്രിയോം കോ രാഗ ഭീ ഹൈ ദ്വേഷ ഭീ ।
യേ ശത്രു ഹൈം, വശ മേം ന ഇനകേ ചാഹിയേ ആനാ കഭീ ॥ 3 । 34 ॥

ഊഁചേ സുലഭ പര- ധർമ സേ നിജ വിഗുണ ധർമ മഹാൻ ഹൈ ।
പരധർമ ഭയപ്രദ, മൃത്യു ഭീ നിജ ധർമ മേം കല്യാണ ഹൈ ॥ 3 । 35 ॥

അർജുന നേ കഹാ – –
ഭഗവൻ! കഹോ കരനാ നഹീം നര ചാഹതാ ജബ ആപ ഹൈ ।
ഫിര കൗന ബല സേ ഖീഞ്ച കര ഉസസേ കരാതാ പാപ ഹൈ ॥ 3 । 36 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
പൈദാ രജോഗുണ സേ ഹുആ യഹ കാമ ഹീ യഹ ക്രോധ ഹീ ।
പേടൂ മഹാപാപീ കരാതാ പാപ ഹൈ വൈരീ യഹീ ॥ 3 । 37 ॥

ജ്യോം ഗർഭ ഝില്ലീ സേ, ധുഏഁ സേ ആഗ, ശീശാ ധൂല സേ ।
യോം കാമ സേ രഹതാ ഢകാ ഹൈ, ജ്ഞാന ഭീ ( ആമൂല) സേ ॥ 3 । 38 ॥

യഹ കാമ ശത്രു മഹാൻ, നിത്യ അതൃപ്ത അഗ്നി സമാന ഹൈ ।
ഇസസേ ഢകാ കൗന്തേയ! സാരേ ജ്ഞാനിയോം കാ ജ്ഞാന ഹൈ ॥ 3 । 39 ॥

മന, ഇന്ദ്രിയോം മേം, ബുദ്ധി മേം യഹ വാസ വൈരീ നിത കരേ ।
ഇനകേ സഹാരേ ജ്ഞാന ഢക, ജീവാത്മ കോ മോഹിത കരേ ॥ 3 । 40 ॥

ഇന്ദ്രിയ- ദമന കരകേ കരോ ഫിര നാശ ശത്രു മഹാൻ കാ ।
പാപീ സദാ യഹ നാശകാരീ ജ്ഞാന കാ വിജ്ഞാന കാ ॥ 3 । 41 ॥

ഹൈം ശ്രേഷ്ഠ ഇന്ദ്രിയ, ഇന്ദ്രിയോം സേ പാർഥ! മന മാനോ പരേ ।
മന സേ പരേ ഫിര ബുദ്ധി, ആത്മാ ബുദ്ധി സേ ജാനോ പരേ ॥ 3 । 42 ॥

യോം ബുദ്ധി സേ ആത്മാ പരേ ഹൈ ജാന ഇസകേ ജ്ഞാന കോ ।
മന വശ്യ കരകേ ജീത ദുർജയ കാമ ശത്രു മഹാൻ കോ ॥ 3 । 43 ॥

തീസരാ അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 3 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 4

ചൗഥാ അധ്യായ

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
മൈംനേ കഹാ ഥാ സൂര്യ കേ പ്രതി യോഗ യഹ അവ്യയ മഹാ ।
ഫിര സൂര്യ നേ മനു സേ കഹാ ഇക്ഷ്വാകു സേ മനു നേ കഹാ ॥ 4 । 1 ॥

യോം രാജഋഷി പരിചിത ഹുഏ സുപരമ്പരാഗത യോഗ സേ ।
ഇസ ലോക മേം വഹ മിട ഗയാ ബഹു കാല കേ സംയോഗ സേ ॥ 4 । 2 ॥

മൈംനേ സമഝകര യഹ പുരാതന യോഗ- ശ്രേഷ്ഠ രഹസ്യ ഹൈ ।
തുഝസേ കഹാ സബ ക്യോങ്കി തൂ മമ ഭക്ത ഔര വയസ്യ ഹൈ ॥ 4 । 3 ॥

അർജുന നേ കഹാ – –
പൈദാ ഹുഏ ഥേ സൂര്യ പഹലേ ആപ ജന്മേ ഹൈം അഭീ ।
മൈം മാനലൂം കൈസേ കഹാ യഹ ആപനേ ഉനസേ കഭീ ॥ 4 । 4 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
മൈം ഔര തൂ അർജുന! അനേകോം ബാര ജന്മേ ഹൈം കഹീം ।
സബ ജാനതാ ഹൂഁ മൈം പരന്തപ! ജ്ഞാന തുഝകോ ഹൈ നഹീം ॥ 4 । 5 ॥

യദ്യപി അജന്മാ, പ്രാണിയോം കാ ഈശ മൈം അവ്യയ പരം ।
പര നിജ പ്രകൃതി ആധീന കര, ലൂം ജന്മ മായാ സേ സ്വയം ॥ 4 । 6 ॥

ഹേ പാർഥ! ജബ ജബ ധർമ ഘടതാ ഔര ബഢതാ പാപ ഹീ ।
തബ തബ പ്രകട മൈം രൂപ അപനാ നിത്യ കരതാ ആപ ഹീ ॥ 4 । 7 ॥

സജ്ജന ജനോം കാ ത്രാണ കരനേ ദുഷ്ട- ജന- സംഹാര- ഹിത ।
യുഗ- യുഗ പ്രകട ഹോതാ സ്വയം മൈം, ധർമ കേ ഉദ്ധാര ഹിത ॥ 4 । 8 ॥

ജോ ദിവ്യ മേരാ ജന്മ കർമ രഹസ്യ സേ സബ ജാന ലേ ।
മുഝമേം മിലേ തന ത്യാഗ അർജുന! ഫിര ന വഹ ജന ജന്മ ലേ ॥ 4 । 9 ॥

മന്മയ മമാശ്രിത ജന ഹുഏ ഭയ ക്രോധ രാഗ- വിഹീന ഹൈം ।
തപ യജ്ഞ സേ ഹോ ശുദ്ധ ബഹു മുഝമേം ഹുഏ ലവലീന ഹൈം ॥ 4 । 10 ॥

ജിസ ഭാഁതി ജോ ഭജതേ മുഝേ ഉസ ഭാഁതി ദൂം ഫല- ഭോഗ ഭീ ।
സബ ഓര സേ ഹീ വർതതേ മമ മാർഗ മേം മാനവ സഭീ ॥ 4 । 11 ॥

ഇസ ലോക മേം കരതേ ഫലേച്ഛുക ദേവതാ- ആരാധനാ ।
തത്കാല ഹോതീ പൂർണ ഉനകീ കർമ ഫല കീ സാധനാ ॥ 4 । 12 ॥

മൈംനേ ബനായേ കർമ ഗുണ കേ ഭേദ സേ ചഹുഁ വർണ ഭീ ।
കർതാ ഉൻഹോം കാ ജാന തൂ, അവ്യയ അകർതാ മൈം സഭീ ॥ 4 । 13 ॥

ഫല കീ ന മുഝകോ ചാഹ ബഁധതാ മൈം ന കർമോം സേ കഹീം ।
യോം ജാനതാ ഹൈ ജോ മുഝേ വഹ കർമ സേ ബഁധതാ നഹീം ॥ 4 । 14 ॥

യഹ ജാന കർമ മുമുക്ഷപുരുഷോം നേ സദാ പഹലേ കിയേ ।
പ്രാചീന പൂർവജ- കൃത കരോ അബ കർമ തുമ ഇസ ഹീ ലിയേ ॥ 4 । 15 ॥

ക്യാ കർമ ഔര അകർമ ഹൈ ഭൂലേ യഹീ വിദ്വാൻ ഭീ ।
ജോ ജാന പാപോം സേ ഛുടോ, വഹ കർമ കഹതാ ഹൂഁ സഭീ ॥ 4 । 16 ॥

ഹേ പാർഥ! കർമ അകർമ ഔര വികർമ കാ ക്യാ ജ്ഞാന ഹൈ ।
യഹ ജാന ലോ സബ, കർമ കീ ഗതി ഗഹന ഔര മഹാൻ ഹൈ ॥ 4 । 17 ॥

ജോ കർമ മേം ദേഖേ അകർമ, അകർമ മേം ഭീ കർമ ഹീ ।
ഹൈ യോഗ- യുത ജ്ഞാനീ വഹീ, സബ കർമ കരതാ ഹൈ വഹീ ॥ 4 । 18 ॥

ജ്ഞാനീ ഉസേ പണ്ഡിത കഹേം ഉദ്യോഗ ജിസകേ ഹോം സഭീ ।
ഫല- വാസനാ ബിന, ഭസ്മ ഹോം ജ്ഞാനാഗ്നി മേം സബ കർമ ഭീ ॥ 4 । 19 ॥

ജോ ഹൈ നിരാശ്രയ തൄപ്ത നിത, ഫല കാമനാഏഁ തജ സഭീ ।
വഹ കർമ സബ കരതാ ഹുആ, കുഛ ഭീ നഹീം കരതാ കഭീ ॥ 4 । 20 ॥

ജോ കാമനാ തജ, സർവസംഗ്രഹ ത്യാഗ, മന വശ മേം കരേ ।
കേവല കരേ ജോ കർമ ദൈഹിക, പാപ സേ ഹൈ വഹ പരേ ॥ 4 । 21 ॥

ബിന ദ്വേഷ ദ്വന്ദ്വ അസിദ്ധി സിദ്ധി സമാന ഹൈം ജിസകോ സഭീ ।
ജോ ഹൈ യദൃച്ഛാ- ലാഭ- തൃപ്ത ന ബദ്ധ വഹ കര കർമ ഭീ ॥ 4 । 22 ॥

ചിത ജ്ഞാന മേം ജിനകാ സദാ ജോ മുക്ത സംഗ- വിഹീന ഹോം ।
യജ്ഞാർഥ കരതേ കർമ ഉനകേ സർവ കർമ വിലീന ഹോം ॥ 4 । 23 ॥

മഖ ബ്രഹ്മ സേ, ബ്രഹ്മാഗ്നി സേ, ഹവി ബ്രഹ്മ, അർപണ ബ്രഹ്മ ഹൈ ।
സബ കർമ ജിസകോ ബ്രഹ്മ, കരതാ പ്രാപ്ത വഹ ജന ബ്രഹ്മ ഹൈ ॥ 4 । 24 ॥

യോഗീ പുരുഷ കുഛ ദൈവ- യജ്ഞ ഉപാസനാ മേം മന ധരേം ।
ബ്രഹ്മാഗ്നി മേം കുഛ യജ്ഞ ദ്വാരാ യജ്ഞ ജ്ഞാനീ ജന കരേം ॥ 4 । 25 ॥

കുഛ ഹോംമതേ ശ്രോത്രാദി ഇന്ദ്രിയ സംയമോം കീ ആഗ മേം ।
ഇന്ദ്രിയ- അനല മേം കുഛ വിഷയ ശബ്ദാദി ആഹുതി ദേ രമേം ॥ 4 । 26 ॥

കര ആത്മ- സംയമരൂപ യോഗാനല പ്രദീപ്ത സുജ്ഞാന സേ ।
കുഛ പ്രാണ ഏവം ഇന്ദ്രിയോം കേ കർമ ഹോമേം ധ്യാന സേ ॥ 4 । 27 ॥

കുഛ സംയമീ ജന യജ്ഞ കരതേ യോഗ, തപ സേ, ദാന സേ ।
സ്വാധ്യായ സേ കരതേ യതീ, കുഛ യജ്ഞ കരതേ ജ്ഞാന സേ ॥ 4 । 28 ॥

കുഛ പ്രാണ മേം ഹോമേം അപാന വ പ്രാണവായു അപാന മേം ।
കുഛ രോക പ്രാണ അപാന പ്രാണായാമ ഹീ കേ ധ്യാന മേം ॥ 4 । 29 ॥

കുഛ മിതാഹാരീ ഹവന കരതേ, പ്രാണ ഹീ മേം പ്രാണ ഹൈം ।
ക്ഷയ പാപ യജ്ഞോം സേ കിയേ, യേ യജ്ഞ- വിജ്ഞ മഹാൻ ഹൈം ॥ 4 । 30 ॥

ജോ യജ്ഞ കാ അവശേഷ ഖാതേ, ബ്രഹ്മ കോ പാതേ സഭീ ।
പരലോക തോ ക്യാ, യജ്ഞ- ത്യാഗീ കോ നഹീം യഹ ലോക ഭീ । 4 । 31 ॥

ബഹു ഭാഁതി സേ യോം ബ്രഹ്മ- മുഖ മേം യജ്ഞ കാ വിസ്താര ഹൈ ।
ഹോതേ സഭീ ഹൈം കർമ സേ, യഹ ജാന കര നിസ്താര ഹൈ ॥ 4 । 32 ॥

ധന- യജ്ഞ സേ സമഝോ സദാ ഹീ ജ്ഞാന- യജ്ഞ പ്രധാന ഹൈ ।
സബ കർമ കാ നിത ജ്ഞാന മേം ഹീ പാർഥ! പര്യവസാന ഹൈ ॥ 4 । 33 ॥

സേവാ വിനയ പ്രണിപാത പൂർവക പ്രശ്ന പൂഛോ ധ്യാന സേ ।
ഉപദേശ ദേംഗേ ജ്ഞാന കാ തബ തത്ത്വ- ദർശീ ജ്ഞാന സേ ॥ 4 । 34 ॥

ഹോഗാ നഹീം ഫിര മോഹ ഐസേ ശ്രേഷ്ഠ ശുദ്ധ വിവേക സേ ।
തബ ഹീ ദിഖേംഗേ ജീവ മുഝമേം ഔര തുഝമേം ഏക സേ ॥ 4 । 35 ॥

തേരാ കഹീം യദി പാപിയോം സേ ഘോര പാപാചാര ഹോ ।
ഇസ ജ്ഞാന നയ്യാ സേ സഹജ മേം പാപ സാഗര പാര ഹോ ॥ 4 । 36 ॥

ജ്യോം പാർഥ! പാവക പ്രജ്ജ്വലിത ഈന്ധന ജലാതീ ഹൈ സദാ ।
ജ്ഞാനാഗ്നി സാരേ കർമ കരതീ ഭസ്മ യോം ഹീ സർവദാ ॥ 4 । 37 ॥

ഇസ ലോക മേം സാധന പവിത്ര ന ഔര ജ്ഞാന സമാന ഹൈ ।
യോഗീ പുരുഷ പാകര സമയ പാതാ സ്വയം ഹീ ജ്ഞാന ഹൈ ॥ 4 । 38 ॥

ജോ കർമ- തത്പര ഹൈ ജിതേന്ദ്രിയ ഔര ശ്രദ്ധാവാൻ ഹൈ ।
വഹ പ്രാപ്ത കരകേ ജ്ഞാന പാതാ ശീഘ്ര ശാന്തി മഹാൻ ഹൈ ॥ 4 । 39 ॥

ജിസമേം ന ശ്രദ്ധാ ജ്ഞാന, സംശയവാന ഡൂബേ സബ കഹീം ।
ഉസകേ ലിയേ സുഖ, ലോക യാ പരലോക കുഛ ഭീ ഹൈ നഹീം ॥ 4 । 40 ॥

തജ യോഗ- ബല സേ കർമ, കാടേ ജ്ഞാന സേ സംശയ സഭീ ।
ഉസ ആത്മ- ജ്ഞാനീ കോ ന ബാന്ധേ കർമ ബന്ധന മേം കഭീ ॥ 4 । 41 ॥

അജ്ഞാന സേ ജോ ഭ്രമ ഹൃദയ മേം, കാട ജ്ഞാന കൃപാന സേ ।
അർജുന ഖഡാ ഹോ യുദ്ധ കര, ഹോ യോഗ ആശ്രിത ജ്ഞാന സേ ॥ 4 । 42 ॥

ചൗഥാ അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 4 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 5

പാഁചവാ അധ്യായ

അർജുന നേ കഹാ – –
കഹതേ കഭീ ഹോ യോഗ കോ ഉത്തമ കഭീ സംന്യാസ കോ ।
കേ കൃഷ്ണ! നിശ്ചയ കര കഹോ വഹ ഏക ജിസസേ ശ്രേയ ഹോ ॥ 5 । 1 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
സംന്യാസ ഏവം യോഗ ദോനോം മോക്ഷകാരീ ഹൈം മഹാ ।
സംന്യാസ സേ പര കർമയോഗ മഹാൻ ഹിതകാരീ കഹാ ॥ 5 । 2 ॥

ഹൈ നിത്യ സംയാസീ ന ജിസമേം ദ്വേഷ യാ ഇച്ഛാ രഹീ ।
തജ ദ്വന്ദ്വ സുഖ സേ സർവ ബന്ധന- മുക്ത ഹോതാ ഹൈ വഹീ ॥ 5 । 3 ॥

ഹൈ ‘ സാംഖ്യ’ ‘ യോഗ’ വിഭിന്ന കഹതേ മൂഢ, നഹിം പണ്ഡിത കഹേം ।
പാതേ ഉഭയ ഫല ഏക കേ ജോ പൂർണ സാധന മേം രഹേം ॥ 5 । 4 ॥

പാതേ സുഗതി ജോ സാംഖ്യ- ജ്ഞാനീ കർമ- യോഗീ ഭീ വഹീ ।
ജോ സാംഖ്യ, യോഗ സമാന ജാനേ തത്വ പഹിചാനേ സഹീ ॥ 5 । 5 ॥

നിഷ്കാമ- കർമ- വിഹീന ഹോ, പാന കഠിന സംന്യാസ ഹൈ ।
മുനി കർമ- യോഗീ ശീഘ്ര കരതാ ബ്രഹ്മ മേം ഹീ വാസ ഹൈ ॥ 5 । 6 ॥

ജോ യോഗ യുത ഹൈ, ശുദ്ധ മന, നിജ ആത്മയുത ദേഖേ സഭീ ।
വഹ ആത്മ- ഇന്ദ്രിയ ജീത ജന, നഹിം ലിപ്ത കരകേ കർമ ഭീ ॥ 5 । 7 ॥

തത്ത്വജ്ഞ സമഝേ യുക്ത മൈം കരതാ ന കുഛ ഖാതാ ഹുആ ।
പാതാ നിരഖതാ സൂഁഘതാ സുനതാ ഹുആ ജാതാ ഹുആ ॥ 5 । 8 ॥

ഛൂതേ വ സോതേ സാഁസ ലേതേ ഛോഡതേ യാ ബോലതേ ।
വർതേ വിഷയ മേം ഇന്ദ്രിയാഁ ദൃഗ ബന്ദ കരതേ ഖോലതേ ॥ 5 । 9 ॥

ആസക്തി തജ ജോ ബ്രഹ്മ- അർപണ കർമ കരതാ ആപ ഹൈ ।
ജൈസേ കമല കോ ജല നഹീം ലഗതാ ഉസേ യോം പാപ ഹൈ । 5 । 10 ॥

മന, ബുദ്ധി, തന സേ ഔര കേവല ഇന്ദ്രിയോം സേ ഭീ കഭീ ।
തജ സംഗ, യോഗീ കർമ കരതേ ആത്മ- ശോധന- ഹിത സഭീ ॥ 5 । 11 ॥

ഫല സേ സദൈവ വിരക്ത ഹോ ചിര- ശാന്തി പാതാ യുക്ത ഹൈ ।
ഫല- കാമനാ മേം സക്ത ഹോ ബഁധതാ സദൈവ അയുക്ത ഹൈ ॥ 5 । 12 ॥

സബ കർമ തജ മന സേ ജിതേന്ദ്രിയ ജീവധാരീ മോദ സേ ।
ബിന കുഛ കരായേ യാ കിയേ നവ- ദ്വാര- പുര മേം നിത ബസേ ॥ 5 । 13 ॥

കതൃത്വ കർമ ന, കർമ- ഫല- സംയോഗ ജഗദീശ്വര കഭീ ।
രചതാ നഹീം അർജുന! സദൈവ സ്വഭാവ കരതാ ഹൈ സഭീ ॥ 5 । 14 ॥

ഈശ്വര ന ലേതാ ഹൈ കിസീ കാ പുണ്യ അഥവാ പാപ ഹീ ।
ഹൈ ജ്ഞാന മായാ സേ ഢകാ യോം ജീവ മോഹിത ആപ ഹീ ॥ 5 । 15 ॥

പര ദൂര ഹോതാ ജ്ഞാന സേ ജിനകാ ഹൃദയ- അജ്ഞാന ഹൈ ।
കരതാ പ്രകാശിത ‘ തത്ത്വ’ ഉനകാ ജ്ഞാന സൂര്യ സമാന ഹൈ ॥ 5 । 16 ॥

തന്നിഷ്ഠ തത്പര ജോ ഉസീ മേം, ബുദ്ധി മന ധരതേ വഹീം ।
വേ ജ്ഞാന സേ നിഷ്പാപ ഹോകര ജന്മ ഫിര ലേതേ നഹീം ॥ 5 । 17 ॥

വിദ്യാവിനയ- യുത- ദ്വിജ, ശ്വപച, ചാഹേ ഗഊ, ഗജ, ശ്വാന ഹൈ ।
സബകേ വിഷയ മേം ജ്ഞാനിയോം കീ ദൃഷ്ടി ഏക സമാന ഹൈ ॥ 5 । 18 ॥

ജോ ജന രഖേം മന സാമ്യ മേം വേ ജീത ലേതേ ജഗ യഹീം ।
പര ബ്രഹ്മ സമ നിർദോഷ ഹൈ, യോം ബ്രഹ്മ മേം വേ സബ കഹീം ॥ 5 । 19 ॥

പ്രിയ വസ്തു പാ ന പ്രസന്ന, അപ്രിയ പാ ന ജോ സുഖ- ഹീന ഹൈ ।
നിർമോഹ ദൃഢ- മതി ബ്രഹ്മവേത്താ ബ്രഹ്മ മേം ലവലീന ഹൈ ॥ 5 । 20 ॥

നഹിം ഭോഗ- വിഷയാസക്ത ജോ ജന ആത്മ- സുഖ പാതാ വഹീ ।
വഹ ബ്രഹ്മയുത, അനുഭവ കരേ അക്ഷയ മഹാസുഖനിത്യ ഹീ ॥ 5 । 21 ॥

ജോ ബാഹരീ സംയോഗ സേ ഹൈം ഭോഗ ദുഖകാരണ സഭീ ।
ഹൈ ആദി ഉനകാ അന്ത, ഉനമേം വിജ്ഞ നഹിം രമതേ കഭീ ॥ 5 । 22 ॥

ജോ കാമ- ക്രോധാവേഗ സഹതാ ഹൈ മരണ പര്യന്ത ഹീ ।
സംസാര മേം യോഗീ വഹീ നര സുഖ സദാ പാതാ വഹീ ॥ 5 । 23 ॥

ജോ ആത്മരത അന്തഃ സുഖീ ഹൈ ജ്യോതി ജിസമേം വ്യാപ്ത ഹൈ ।
വഹ യുക്ത ബ്രഹ്മ- സ്വരൂപ ഹോ നിർവാണ കരതാ പ്രാപ്ത ഹൈ ॥ 5 । 24 ॥

നിഷ്പാപ ജോ കര ആത്മ- സംയമ ദ്വന്ദ്വ- ബുദ്ധി- വിഹീന ഹൈം ।
രത ജീവഹിത മേം, ബ്രഹ്മ മേം ഹോതേ വഹീ ജന ലീന ഹൈം ॥ 5 । 25 ॥

യതി കാമ ക്രോധ വിഹീന ജിനമേം ആത്മ- ജ്ഞാന പ്രധാന ഹൈ ।
ജീതാ ജിൻഹോംനേ മന ഉൻഹേം സബ ഓര ഹീ നിർവാണ ഹൈ ॥ 5 । 26 ॥

ധര ദൃഷ്ടി ഭൃകുടീ മധ്യ മേം തജ ബാഹ്യ വിഷയോം കോ സഭീ ।
നിത നാസികാചാരീ കിയേ സമ പ്രാണ ഔര അപാന ഭീ ॥ 5 । 27 ॥

വശ മേം കരേ മന ബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയ മോക്ഷ മേം ജോ യുക്ത ഹൈ ।
ഭയ ക്രോധ ഇച്ഛാ ത്യാഗ കര വഹ മുനി സദാ ഹീ മുക്ത ഹൈ ॥ 5 । 28 ॥

ജാനേ മുഝേ തപ യജ്ഞ ഭോക്താ ലോക സ്വാമീ നിത്യ ഹീ ।
സബ പ്രാണിയോം കാ മിത്ര ജാനേ ശാന്തി പാതാ ഹൈ വഹീ ॥ 5 । 29 ॥

പാഞ്ചവാ അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 5 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 6

ഛഠാ അധ്യായ

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
ഫല- ആശ തജ, കർതവ്യ കർമ സദൈവ ജോ കരതാ, വഹീ ।
യോഗീ വ സംന്യാസീ, ന ജോ ബിന അഗ്നി യാ ബിന കർമ ഹീ ॥ 6 । 1 ॥

വഹ യോഗ ഹീ സമഝോ ജിസേ സംന്യാസ കഹതേ ഹൈം സഭീ ।
സങ്കൽപ കേ സംന്യാസ ബിന ബനതാ നഹീം യോഗീ കഭീ ॥ 6 । 2 ॥

ജോ യോഗ- സാധന ചാഹതാ മുനി, ഹേതു ഉസകാ കർമ ഹൈ ।
ഹോ യോഗ മേം ആരൂഢ, ഉസകാ ഹേതു ഉപശമ ധർമ ഹൈ ॥ 6 । 3 ॥

ജബ ദൂര വിഷയോം സേ, ന ഹോ ആസക്ത കർമോം മേം കഭീ ।
സങ്കൽപ ത്യാഗേ സർവ, യോഗാരൂഢ കഹലാതാ തഭീ ॥ 6 । 4 ॥

ഉദ്ധാര അപനാ ആപ കര, നിജ കോ ന ഗിരനേ ദേ കഭീ ।
വഹ ആപ ഹീ ഹൈ ശത്രു അപനാ, ആപ ഹീ ഹൈ മിത്ര ഭീ ॥ 6 । 5 ॥

ജോ ജീത ലേതാ ആപകോ വഹ ബന്ധു അപനാ ആപ ഹീ ।
ജാനാ ന അപനേ കോ സ്വയം രിപു സീ കരേ രിപുതാ വഹീ ॥ 6 । 6 ॥

അതി ശാന്ത ജന, മനജീത കാ ആത്മാ സദൈവ സമാന ഹൈ ।
സുഖ- ദുഃഖ, ശീതല- ഊഷ്ണ അഥവാ മാന യാ അപമാന ഹൈ ॥ 6 । 7 ॥

കൂടസ്ഥ ഇന്ദ്രിയജീത ജിസമേം ജ്ഞാന ഹൈ വിജ്ഞാന ഹൈ ।
വഹ യുക്ത ജിസകോ സ്വർണ, പത്ഥര, ധൂല ഏക സമാന ഹൈ ॥ 6 । 8 ॥

വൈരീ, സുഹൃദ, മധ്യസ്ഥ, സാധു, അസാധു, ജിനസേ ദ്വേഷ ഹൈ ।
ബാന്ധവ, ഉദാസീ, മിത്ര മേം സമ ബുദ്ധി പുരുഷ വിശേഷ ഹൈ ॥ 6 । 9 ॥

ചിത- ആത്മ- സംയമ നിത്യ ഏകാകീ കരേ ഏകാന്ത മേം ।
തജ ആശ- സംഗ്രഹ നിത നിരന്തര യോഗ മേം യോഗീ രമേം ॥ 6 । 10 ॥

ആസന ധരേ ശുചി- ഭൂമി പര ഥിര, ഊഁച നീച ന ഠൗര ഹോ ।
കുശ പര ബിഛാ മൃഗഛാല, ഉസ പര വസ്ത്ര പാവന ഔര ഹോ ॥ 6 । 11 ॥

ഏകാഗ്ര കര മന, രോക ഇന്ദ്രിയ ചിത്ത കേ വ്യാപാര കോ ।
ഫിര ആത്മ- ശോധന ഹേതു ബൈഠേ നിത്യ യോഗാചാര കോ ॥ 6 । 12 ॥

ഹോകര അചല, ദൃഢ, ശീശ ഗ്രീവാ ഔര കായാ സമ കരേ ।
ദിശി അന്യ അവലോകേ നഹീം നാസാഗ്ര പര ഹീ ദൃഗ ധരേ ॥ 6 । 13 ॥

ബന ബ്രഹ്മചാരീ ശാന്ത, മന- സംയമ കരേ ഭയ- മുക്ത ഹോ ।
ഹോ മത്പരായണ ചിത്ത മുഝമേം ഹീ ലഗാകര യുക്ത ഹോ ॥ 6 । 14 ॥

യോം ജോ നിയത- ചിത യുക്ത യോഗാഭ്യാസ മേം രത നിത്യ ഹീ ।
മുഝമേം ടികീ നിർവാണ പരമാ ശാന്തി പാതാ ഹൈ വഹീ ॥ 6 । 15 ॥

യഹ യോഗ അതി ഖാകര ന സധതാ ഹൈ ന അതി ഉപവാസ സേ ।
സധതാ ന അതിശയ നീന്ദ അഥവാ ജാഗരണ കേ ത്രാസ സേ ॥ 6 । 16 ॥

ജബ യുക്ത സോനാ ജാഗനാ ആഹാര ഔര വിഹാര ഹോം ।
ഹോ ദുഃഖഹാരീ യോഗ ജബ പരിമിത സഭീ വ്യവഹാര ഹോം ॥ 6 । 17 ॥

സംയത ഹുആ ചിത ആത്മ ഹീ മേം നിത്യ രമ രഹതാ ജഭീ ।
രഹതീ ന കോഈ കാമനാ നര യുക്ത കഹലാതാ തഭീ ॥ 6 । 18 ॥

അവിചല രഹേ ബിന വായു ദീപക- ജ്യോതി ജൈസേ നിത്യ ഹീ ।
ഹൈ ചിത്തസംയത യോഗ- സാധക യുക്ത കീ ഉപമാ വഹീ ॥ 6 । 19 ॥

രമതാ ജഹാഁ ചിത യോഗ- സേവന സേ നിരുദ്ധ സദൈവ ഹൈ ।
ജബ ദേഖ അപനേ ആപകോ സന്തുഷ്ട ആത്മാ മേം രഹേ ॥ 6 । 20 ॥

ഇന്ദ്രിയ- അഗോചര ബുദ്ധി- ഗമ്യ അനന്ത സുഖ അനുഭവ കരേ ।
ജിസമേം രമാ യോഗീ ന ഡിഗതാ തത്ത്വ സേ തില ഭര പരേ ॥ 6 । 21 ॥

പാകര ജിസേ ജഗ മേം ന ഉത്തമ ലാഭ ദിഖതാ ഹൈ കഹീം ।
ജിസമേം ജമേ ജന കോ കഠിന ദുഖ ഭീ ഡിഗാ പാതാ നഹീം ॥ 6 । 22 ॥

കഹതേ ഉസേ ഹീ യോഗ ജിസമേം സർവദുഃഖ വിയോഗ ഹൈ ।
ദൃഢ- ചിത്ത ഹോകര സാധനേ കേ യോഗ്യ ഹീ യഹ യോഗ ഹൈ ॥ 6 । 23 ॥

സങ്കൽപ സേ ഉത്പന്ന സാരീ കാമനാഏഁ ഛോഡകേ ।
മനസേ സദാ സബ ഓര സേ ഹീ ഇന്ദ്രിയോം കോ മോഡകേ ॥ 6 । 24 ॥

ഹോ ശാന്ത ക്രമശഃ ധീര മതി സേ ആത്മ- സുസ്ഥിര മന കരേ ।
കോഈ വിഷയ കാ ഫിര ന കിഞ്ചിത് ചിത്ത മേം ചിന്തന കരേ ॥ 6 । 25 ॥

യഹ മന ചപല അസ്ഥിര ജഹാഁ സേ ഭാഗ കര ജായേ പരേ ।
രോകേ വഹീം സേ ഔര ഫിര ആധീന ആത്മാ കേ കരേ ॥ 6 । 26 ॥

ജോ ബ്രഹ്മഭൂത, പ്രശാന്ത- മന, ജന രജ- രഹിത നിഷ്പാപ ഹൈ ।
ഉസ കർമയോഗീ കോ പരമ സുഖ പ്രാപ്ത ഹോതാ ആപ ഹൈ ॥ 6 । 27 ॥

നിഷ്പാപ ഹോ ഇസ ഭാഁതി ജോ കരതാ നിരന്തര യോഗ ഹൈ ।
വഹ ബ്രഹ്മ- പ്രാപ്തി- സ്വരൂപ- സുഖ കരതാ സദാ ഉപഭോഗ ഹൈ ॥ 6 । 28 ॥

യുക്താത്മ സമദർശീ പുരുഷ സർവത്ര ഹീ ദേഖേ സദാ ।
മൈം പ്രാണിയോം മേം ഔര പ്രാണീമാത്ര മുഝമേം സർവദാ ॥ 6 । 29 ॥

ജോ ദേഖതാ മുഝമേം സഭീ കോ ഔര മുഝകോ സബ കഹീം ।
മൈം ദൂര ഉസ നര സേ നഹീം വഹ ദൂര മുഝസേ ഹൈ നഹീം ॥ 6 । 30 ॥

ഏകത്വ- മതി സേ ജാന ജീവോം മേം മുഝേ നര നിത്യ ഹീ ।
ഭജതാ രഹേ ജോ, സർവഥാ കര കർമ മുഝമേം ഹൈ വഹീ ॥ 6 । 31 ॥

സുഖ- ദുഃഖ അപനാ ഔര ഔരോം കാ സമസ്ത സമാന ഹൈ ।
ജോ ജാനതാ അർജുന! വഹീ യോഗീ സദൈവ പ്രധാന ഹൈ ॥ 6 । 32 ॥

അർജുന നേ കഹാ – –
ജോ സാമ്യ- മതി സേ പ്രാപ്യ തുമനേ യോഗ മധുസൂദന! കഹാ ।
മന കീ ചപലതാ സേ മഹാ അസ്ഥിര മുഝേ വഹ ദിഖ രഹാ ॥ 6 । 33 ॥

ഹേ കൃഷ്ണ! മന ചഞ്ചല ഹഠീ ബലവാൻ ഹൈ ദൃഢ ഹൈ ഘനാ ।
മന സാധനാ ദുഷ്കര ദിഖേ ജൈസേ ഹവാ കാ ബാഁധനാ ॥ 6 । 34 ॥

ശ്രീ ഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
ചഞ്ചല അസംശയ മന മഹാബാഹോ! കഠിന സാധന ഘനാ ।
അഭ്യാസ ഔര വിരാഗ സേ പര പാർഥ! ഹോതീ സാധനാ ॥ 6 । 35 ॥

ജീതാ ന ജോ മന, യോഗ ഹൈ ദുഷ്പ്രാപ്യ മത മേരാ യഹീ ।
മന ജീത കര ജോ യത്ന കരതാ പ്രാപ്ത കരതാ ഹൈ വഹീ ॥ 6 । 36 ॥

അർജുന നേ കഹാ – –
ജോ യോഗ- വിചലിത യത്നഹീന പരന്തു ശ്രദ്ധാവാൻ ഹോ ।
വഹ യോഗ- സിദ്ധി ന പ്രാപ്ത കര, ഗതി കൗന സീ പാതാ കഹോ? 6 । 37 ॥

മോഹിത നിരാശ്രയ, ബ്രഹ്മ- പഥ മേം ഹോ ഉഭയ പഥ- ഭ്രഷ്ട ക്യാ ।
വഹ ബാദലോം- സാ ഛിന്ന ഹോ, ഹോതാ സദൈവ വിനഷ്ട ക്യാ ? 6 । 38 ॥

ഹേ കൃഷ്ണ! കരുണാ കര സകല സന്ദേഹ മേരാ മേടിയേ ।
തജ കര തുമ്ഹേം ഹൈ കൗന യഹ ഭ്രമ ദൂര കരനേ കേ ലിയേ ? 6 । 39 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
ഇസ ലോക മേം പരലോക മേം വഹ നഷ്ട ഹോതാ ഹൈ നഹീം ।
കല്യാണകാരീ- കർമ കരനേ മേം നഹീം ദുർഗതി കഹീം ॥ 6 । 40 ॥

ശുഭ ലോക പാകര പുണ്യവാനോം കാ, രഹേ വർഷോം വഹീം ।
ഫിര യോഗ- വിചലിത ജന്മതാ ശ്രീമാൻ ശുചി കേ ഘര കഹീം ॥ 6 । 41 ॥

യാ ജന്മ ലേതാ ശ്രേഷ്ഠ ജ്ഞാനീ യോഗിയോം കേ വംശ മേം ।
ദുർലഭ സദാ സംസാര മേം ഹൈ ജന്മ ഐസേ അംശ മേം ॥ 6 । 42 ॥

പാതാ വഹാഁ ഫിര പൂർവ- മതി- സംയോഗ വഹ നര- രത്ന ഹൈ ।
ഉസ ബുദ്ധി സേ ഫിര സിദ്ധി കേ കരതാ സദൈവ പ്രയത്ന ഹൈ ॥ 6 । 43 ॥

ഹേ പാർഥ! പൂർവാഭ്യാസ സേ ഖിഞ്ചതാ ഉധര ലാചാര ഹോ ।
ഹോ യോഗ- ഇച്ഛുക വേദ- വർണിത കർമ- ഫല സേ പാര ഹോ ॥ 6 । 44 ॥

അതി യത്ന സേ വഹ യോഗസേവീ സർവപാപ- വിഹീന ഹോ ।
ബഹു ജന്മ പീഛേ സിദ്ധ ഹോകര പരമ ഗതി മേം ലീന ഹോ ॥ 6 । 45 ॥

സാരേ തപസ്വീ । ജ്ഞാനിയോം സേ, കർമനിഷ്ഠോം സേ സദാ ।
ഹൈ ശ്രേഷ്ഠ യോഗീ, പാർഥ! ഹോ ഇസ ഹേതു യോഗീ സർവദാ ॥ 6 । 46 ॥

സബ യോഗിയോം മേം മാനതാ മൈം യുക്തതമ യോഗീ വഹീ ।
ശ്രദ്ധാ- സഹിത മമ ധ്യാന ധര ഭജതാ മുഝേ ജോ നിത്യ ഹീ ॥ 6 । 47 ॥

ഛഠാ അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 6 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 7

സാതവാം അധ്യായ

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
മുഝമേം ലഗാ കര ചിത്ത മേരേ ആസരേ കര യോഗ ഭീ ।
ജൈസാ അസംശയ പൂർണ ജാനേഗാ മുഝേ വഹ സുന സഭീ ॥ 7 । 1 ॥

വിജ്ഞാന- യുത വഹ ജ്ഞാന കഹതാ ഹൂഁ സഭീ വിസ്താര മേം ।
ജോ ജാന കര കുഛ ജാനനാ രഹതാ നഹീം സംസാര മേം ॥ 7 । 2 ॥

കോഈ സഹസ്രോം മാനവോം മേം സിദ്ധി കരനാ ഠാനതാ ।
ഉന യത്നശീലോം മേം മുഝേ കോഈ യഥാവത് ജാനതാ ॥ 7 । 3 ॥

പൃഥ്വീ, പവന, ജല, തേജ, നഭ, മന, അഹങ്കാര വ ബുദ്ധി ഭീ ।
ഇന ആഠ ഭാഗോം മേം വിഭാജിത ഹൈ പ്രകൃതി മേരീ സഭീ ॥ 7 । 4 ॥

ഹേ പാർഥ! വഹ ‘ അപരാ’ പ്രകൃതി കാ ജാന ലോ വിസ്താര ഹൈ ।
ഫിര ഹൈ ‘ പരാ’ യഹ ജീവ ജോ സംസാര കാ ആധാര ഹൈ ॥ 7 । 5 ॥

ഉത്പന്ന ദോനോം സേ ഇൻഹീം സേ ജീവ ഹൈം ജഗ കേ സഭീ ।
മൈം മൂല സബ സംസാര കാ ഹൂഁ ഔര മൈം ഹീ അന്ത ഭീ ॥ 7 । 6 ॥

മുഝസേ പരേ കുഛ ഭീ നഹീം സംസാര കാ വിസ്താര ഹൈ ।
ജിസ ഭാന്തി മാലാ മേം മണീ, മുഝമേം ഗുഥാ സംസാര ഹൈ ॥ 7 । 7 ॥

ആകാശ മേം ധ്വനി, നീര മേം രസ, വേദ മേം ഓങ്കാര ഹൂഁ ।
പൗരുഷ പുരുഷ മേം, ചാഁദ സൂരജ മേം പ്രഭാമയ സാര ഹൂഁ ॥ 7 । 8 ॥

ശുഭ ഗന്ധ വസുധാ മേം സദാ മൈം പ്രാണിയോം മേം പ്രാണ ഹൂഁ ।
മൈം അഗ്നി മേം ഹൂഁ തേജ, തപിയോം മേം തപസ്യാ ജ്ഞാന ഹൂഁ ॥ 7 । 9 ॥

ഹേ പാർഥ! ജീവോം കാ സനാതന ബീജ ഹൂഁ, ആധാര ഹൂഁ ।
തേജസ്വിയോം മേം തേജ, ബുധ മേം ബുദ്ധി കാ ഭണ്ഡാര ഹൂഁ ॥ 7 । 10 ॥

ഹേ പാർഥ! മൈം കാമാദി രാഗ- വിഹീന ബല ബലവാൻ കാ ।
മൈം കാമ ഭീ ഹൂഁ ധർമ കേ അവിരുദ്ധ വിദ്യാവാൻ കാ ॥ 7 । 11 ॥

സത ഔര രജ, തമ ഭാവ മുഝസേ ഹീ ഹുഏ ഹൈം യേ സഭീ ।
മുഝമേം സഭീ യേ കിന്തു മൈം ഉനമേം നഹീം രഹതാ കഭീ ॥ 7 । 12 ॥

ഇന ത്രിഗുണ ഭാവോം മേം സഭീ ഭൂലാ ഹുആ സംസാര ഹൈ ।
ജാനേ ന അവ്യയ- തത്ത്വ മേരാ ജോ ഗുണോം സേ പാര ഹൈ ॥ 7 । 13 ॥

യഹ ത്രിഗുണദൈവീ ഘോര മായാ അഗമ ഔര അപാര ഹൈ ।
ആതാ ശരണ മേരീ വഹീ ജാതാ സഹജ മേം പാര ഹൈ ॥ 7 । 14 ॥

പാപീ, നരാധമ, ജ്ഞാന മായാ നേ ഹരാ ജിനകാ സഭീ ।
വേ മൂഢ ആസുര ബുദ്ധി- വശ മുഝകോ നഹീം ഭജതേ കഭീ ॥ 7 । 15 ॥

അർജുന! മുഝേ ഭജതാ സുകൃതി- സമുദായ ചാര പ്രകാര കാ ।
ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനീജന, ദുഖീ- മന, അർഥ- പ്രിയ സംസാര കാ ॥ 7 । 16 ॥

നിത- യുക്ത ജ്ഞാനീ ഷ്രേഷ്ഠ, ജോ മുഝമേം അനന്യാസക്ത ഹൈ ।
മൈം ക്യോങ്കി ജ്ഞാനീ കോ പരമ പ്രിയ, പ്രിയ മുഝേ വഹ ഭക്ത ഹൈ ॥ 7 । 17 ॥

വേ സബ ഉദാര, പരന്തു മേരാ പ്രാണ ജ്ഞാനീ ഭക്ത ഹൈ ।
വഹ യുക്ത ജന, സർവോച്ച- ഗതി മുഝമേം സദാ അനുരക്ത ഹൈ ॥ 7 । 18 ॥

ജന്മാന്തരോം മേം ജാനകര, ‘ സബ വാസുദേവ യഥാർഥ ഹൈ’ ।
ജ്ഞാനീ മുഝേ ഭജതാ, സുദുർലഭ വഹ മഹാത്മാ പാർഥ ഹൈ ॥ 7 । 19 ॥

നിജ പ്രകൃതി- പ്രേരിത, കാമനാ ദ്വാരാ ഹുഏ ഹത ജ്ഞാന സേ ।
കര നിയമ ഭജതേ വിവിധ വിധ നര അന്യ ദേവ വിധാന സേ ॥ 7 । 20 ॥

ജോ ജോ കി ജിസ ജിസ രൂപ കീ പൂജാ കരേ നര നിത്യ ഹീ ।
ഉസ ഭക്ത കീ കരതാ ഉസീ മേം, മൈം അചല ശ്രദ്ധാ വഹീ ॥ 7 । 21 ॥

ഉസ ദേവതാ കോ പൂജതാ ഫിര വഹ, വഹീ ശ്രദ്ധാ ലിയേ ।
നിജ ഇഷ്ട- ഫല പാതാ സകല, നിർമാണ ജോ മൈനേ കിയേ ॥ 7 । 22 ॥

യേ മന്ദമതി നര കിന്തു പാതേ, അന്തവത ഫല സർവദാ ।
സുര- ഭക്ത സുര മേം, ഭക്ത മേരേ, ആ മിലേം മുഝമേം സദാ ॥ 7 । 23 ॥

അവ്യക്ത മുഝകോ വ്യക്ത, മാനവ മൂഢ ലേതേ മാന ഹൈം ।
അവിനാശി അനുപമ ഭാവ മേരാ വേ ന പാതേ ജാന ഹൈം ॥ 7 । 24 ॥

നിജ യോഗമായാ സേ ഢകാ സബകോ ന മൈം, ദിഖതാ കഹീം ।
അവ്യയ അജന്മാ മൈം, മുഝേ പര മൂഢ നര ജാനേം നഹീം ॥ 7 । 25 ॥

ഹോംഗേ, ഹുഏ ഹൈം, ജീവ ജോ മുഝകോ സഭീ കാ ജ്ഞാന ഹൈ ।
ഇനകോ കിസീ കോ കിന്തു കുഛ മേരീ നഹീം പഹിചാന ഹൈ ॥ 7 । 26 ॥

ഉത്പന്ന ഇച്ഛാ ദ്വേഷ സേ ജോ ദ്വന്ദ്വ ജഗ മേം വ്യാപ്ത ഹൈം ।
ഉനസേ പരന്തപ ! സർവ പ്രാണീ മോഹ കരതേ പ്രാപ്ത ഹൈം ॥ 7 । 27 ॥

പര പുണ്യവാൻ മനുഷ്യ ജിനകേ ഛുട ഗയേ സബ പാപ ഹൈം ।
ദൃഢ ദ്വന്ദ്വ- മോഹ- വിഹീന ഹോ ഭജതേ മുഝേ വേ ആപ ഹൈം ॥ 7 । 28 ॥

കരതേ മമാശ്രിത ജോ ജരാ- മൃതി- മോക്ഷ കേ ഹിത സാധനാ ।
വേ ജാനതേ ഹൈം ബ്രഹ്മ, സബ അധ്യാത്മ, കർമ മഹാമനാ ॥ 7 । 29 ॥

അധി- ഭൂത, ദൈവ വ യജ്ഞ- യുത, ജോ വിജ്ഞ മുഝകോ ജാനതേ ॥

വേ യുക്ത- ചിത മരതേ സമയ മേം ഭീ മുഝേ പഹിചാനതേ ॥ 7 । 30 ॥

സാതവാം അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 7 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 8

ആഠവാം അധ്യായ

അർജുന നേ കഹാ – –
ഹേ കൃഷ്ണ! ക്യാ വഹ ബ്രഹ്മ? ക്യാ അധ്യാത്മ ഹൈ? ക്യാ കർമ ഹൈ?
അധിഭൂത കഹതേ ഹൈം കിസേ? അധിദേവ കാ ക്യാ മർമ ഹൈ ? 8 । 1 ॥

ഇസ ദേഹ മേം അധിയജ്ഞ കൈസേ ഔര കിസകോ മാനതേ ?
മരതേ സമയ കൈസേ ജിതേന്ദ്രിയ ജന തുമ്ഹേം പഹിചാനതേ ? 8 । 2 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
അക്ഷര പരമ വഹ ബ്രഹ്മ ഹൈ, അധ്യാത്മ ജീവ സ്വഭാവ ഹീ ।
ജോ ഭൂതഭാവോദ്ഭവ കരേ വ്യാപാര കർമ കഹാ വഹീ ॥ 8 । 3 ॥

അധിഭൂത നശ്വര ഭാവ ഹൈ, ചേതന പുരുഷ അധിദൈവ ഹീ ।
അധിയജ്ഞ മൈം സബ പ്രാണിയോം കേ ദേഹ ബീച സദൈവ ഹീ ॥ 8 । 4 ॥

തന ത്യാഗതാ ജോ അന്ത മേം മേരാ മനന കരതാ ഹുആ ।
മുഝമേം അസംശയ നര മിലേ വഹ ധ്യാന യോം ധരതാ ഹുആ ॥ 8 । 5 ॥

അന്തിമ സമയ തന ത്യാഗതാ ജിസ ഭാവ സേ ജന വ്യാപ്ത ഹോ ।
ഉസമേം രംഗാ രഹകര സദാ, ഉസ ഭാവ ഹീ കോ പ്രാപ്ത ഹോ ॥ 8 । 6 ॥

ഇസ ഹേതു മുഝകോ നിത നിരന്തര ഹീ സമര കര യുദ്ധ ഭീ ।
സംശയ നഹീം, മുഝമേം മിലേ, മന ബുദ്ധി മുഝമേം ധര സഭീ ॥ 8 । 7 ॥

അഭ്യാസ- ബല സേ യുക്ത യോഗീ ചിത്ത അപനാ സാധ കേ ।
ഉത്തമ പുരുഷ കോ പ്രാപ്ത ഹോതാ ഹൈ ഉസേ ആരാധ കേ ॥ 8 । 8 ॥

സർവജ്ഞ ശാസ്താ സൂക്ഷ്മതമ ആദിത്യ- സമ തമ സേ പരേ ।
ജോ നിത അചിന്ത്യ അനാദി സർവാധാര കാ ചിന്തന കരേ ॥ 8 । 9 ॥

കര യോഗ- ബല സേ പ്രാണ ഭൃകുടീ- മധ്യ അന്തിമ കാല മേം ।
നിശ്ചല ഹുആ വഹ ഭക്ത മിലതാ ദിവ്യ പുരുഷ വിശാല മേം ॥ 8 । 10 ॥

അക്ഷര കഹേം വേദജ്ഞ, ജിസമേം രാഗ തജ യതി ജന ജമേം ।
ഹോം ബ്രഹ്മചാരീ ജിസലിയേ, വഹ പദ സുനോ സങ്ക്ഷേപ മേം ॥ 8 । 11 ॥

സബ ഇന്ദ്രിയോം കോ സാധകര നിശ്ചല ഹൃദയ മേം മന ധരേ ।
ഫിര പ്രാണ മസ്തക മേം ജമാ കര ധാരണാ യോഗീ കരേ ॥ 8 । 12 ॥

മേരാ ലഗാതാ ധ്യാന കഹതാ ഓം അക്ഷര ബ്രഹ്മ ഹീ ।
തന ത്യാഗ ജാതാ ജീവ ജോ പാതാ പരമ ഗതി ഹൈ വഹീ ॥ 8 । 13 ॥

ഭജതാ മുഝേ ജോ ജന സദൈവ അനന്യ മന സേ പ്രീതി സേ ।
നിജ യുക്ത യോഗീ വഹ മുഝേ പാതാ സരല- സീ രീതി സേ ॥ 8 । 14 ॥

പാഏ ഹുഏ ഹൈം സിദ്ധി- ഉത്തമ ജോ മഹാത്മാ- ജന സഭീ ।
പാകര മുഝേ ദുഖ- ധാമ നശ്വര- ജന്മ നഹിം പാതേ കഭീ ॥ 8 । 15 ॥

വിധിലോക തക ജാകര പുനഃ ജന ജന്മ പാതേ ഹൈം യഹീം ।
പര പാ ഗഏ അർജുന! മുഝേ വേ ജന്മ ഫിര പാതേ നഹീം ॥ 8 । 16 ॥

ദിന- രാത ബ്രഹ്മാ കീ, സഹസ്രോം യുഗ ബഡീ ജോ ജാനതേ ।
വേ ഹീ പുരുഷ ദിന- രൈന കീ ഗതി ഠീക ഹൈം പഹിചാനതേ ॥ 8 । 17 ॥

ജബ ഹോ ദിവസ അവ്യക്ത സേ സബ വ്യക്ത ഹോതേ ഹൈം തഭീ ।
ഫിര രാത്രി ഹോതേ ഹീ ഉസീ അവ്യക്ത മേം ലയ ഹോം സഭീ ॥ 8 । 18 ॥

ഹോതാ വിവശ സബ ഭൂത- ഗണ ഉത്പന്ന ബാരംബാര ഹൈ ।
ലയ രാത്രി മേം ഹോതാ ദിവസ മേം ജന്മ ലേതാ ധാര ഹൈ ॥ 8 । 19 ॥

ഇസസേ പരേ ഫിര ഔര ഹീ അവ്യക്ത നിത്യ- പദാർഥ ഹൈ ।
സബ ജീവ വിനശേ ഭീ നഹീം വഹ നഷ്ട ഹോതാ പാർഥ ഹൈ ॥ 8 । 20 ॥

കഹതേ പരമ ഗതി ഹൈം ജിസേ അവ്യക്ത അക്ഷര നാമ ഹൈ ।
പാകര ജിസേ ലൗടേം ന ഫിര മേരാ വഹീ പര ധാമ ഹൈ ॥ 8 । 21 ॥

സബ ജീവ ജിസമേം ഹൈം സകല സംസാര ജിസസേ വ്യാപ്ത ഹൈ ।
വഹ പര- പുരുഷ ഹോതാ അനന്യ സുഭക്തി സേ ഹീ പ്രാപ്ത ഹൈ ॥ 8 । 22 ॥

വഹ കാല സുന, തന ത്യാഗ ജിസമേം ലൗടതേ യോഗീ നഹീം ।
വഹ ഭീ കഹൂംഗാ കാല ജബ മര ലൗട കര ആതേ യഹീം ॥ 8 । 23 ॥

ദിന, അഗ്നി, ജ്വാലാ, ശുക്ലപഖ, ഷട് ഉത്തരായണ മാസ മേം ।
തന ത്യാഗ ജാതേ ബ്രഹ്മവാദീ, ബ്രഹ്മ ഹീ കേ പാസ മേം ॥ 8 । 24 ॥

നിശി, ധൂമ്ര മേം മര കൃഷ്ണപഖ, ഷട് ദക്ഷിണായന മാസ മേം ।
നര ചന്ദ്രലോക വിശാല മേം ബസ ഫിര ഫഁസേ ഭവ- ത്രാസ മേം ॥ 8 । 25 ॥

യേ ശുക്ല, കൃഷ്ണ സദൈവ ദോ ഗതി വിശ്വ കീ ജ്ഞാനീ കഹേം ।
ദേ മുക്തി പഹലീ, ദൂസരീ സേ ലൗട ഫിര ജഗ മേം രഹേം ॥ 8 । 26 ॥

യേ മാർഗ ദോനോം ജാന, യോഗീ മോഹ മേം പഡതാ നഹീം ।
ഇസ ഹേതു അർജുന! യോഗ- യുത സബ കാല മേം ഹോ സബ കഹീം ॥ 8 । 27 ॥

ജോ കുഛ കഹാ ഹൈ പുണ്യഫല, മഖ വേദ സേ തപ ദാന സേ ।
സബ ഛോഡ ആദിസ്ഥാന ലേ, യോഗീ പുരുഷ ഇസ ജ്ഞാന സേ ॥ 8 । 28 ॥

ആഠവാം അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 8 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 9

നൗവാം അധ്യായ

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
അബ ദോഷദർശീ തൂ നഹീം യോം, ഗുപ്ത, സഹ- വിജ്ഞാന കേ ।
വഹ ജ്ഞാന കഹതാ ഹൂഁ, അശുഭ സേ മുക്ത ഹോ ജന ജാന കേ ॥ 9 । 1 ॥

യഹ രാജവിദ്യാ, പരമ- ഗുപ്ത, പവിത്ര, ഉത്തമ- ജ്ഞാന ഹൈ ।
പ്രത്യക്ഷ ഫലപ്രദ, ധർമയുത, അവ്യയ, സരല, സുഖ- ഖാന ഹൈ ॥ 9 । 2 ॥

ശ്രദ്ധാ ന ജിനകോ പാർഥ ഹൈ ഇസ ധർമ കേ ശുഭ സാര മേം ।
മുഝകോ ന പാകര ലൗട ആതേ മൃത്യുമയ സംസാര മേം ॥ 9 । 3 ॥

അവ്യക്ത അപനേ രൂപ സേ ജഗ വ്യാപ്ത മൈം കരതാ സഭീ ।
മുഝമേം സഭീ പ്രാണീ സമഝ പര മൈം നഹീം ഉനമേം കഭീ ॥ 9 । 4 ॥

മുഝമേം നഹീം ഹൈം ഭൂത ദേഖോ യോഗ- ശക്തി- പ്രഭാവ ഹൈ ।
ഉത്പന്ന കരതാ പാലതാ ഉനസേ ന കിന്തു ലഗാവ ഹൈ ॥ 9 । 5 ॥

സബ ഓര രഹതീ വായു ഹൈ ആകാശ മേം ജിസ ഭാഁതി സേ ।
മുഝമേം സദാ ഹീ ഹൈം സമഝ സബ ഭൂതഗണ ഇസ ഭാഁതി സേ ॥ 9 । 6 ॥

കൽപാന്ത മേം മേരീ പ്രകൃതി മേം ജീവ ലയ ഹോതേ സഭീ ।
ജബ കൽപ കാ ആരംഭ ഹോ, മൈം ഫിര ഉൻഹേം രചതാ തഭീ ॥ 9 । 7 ॥

അപനീ പ്രകൃതി ആധീന കര, ഇസ ഭൂതഗണ കോ മൈം സദാ ।
ഉത്പന്ന ബാരംബാര കരതാ, ജോ പ്രകൃതിവശ സർവദാ ॥ 9 । 8 ॥

ബഁധതാ നഹീം ഹൂഁ പാർഥ! മൈം ഇസ കർമ- ബന്ധന മേം കഭീ ।
രഹകര ഉദാസീ- സാ സദാ ആസക്തി തജ കരതാ സഭീ ॥ 9 । 9 ॥

അധികാര സേ മേരേ പ്രകൃതി രചതീ ചരാചര വിശ്വ ഹൈ ।
ഇസ ഹേതു ഫിരകീ കീ തരഹ ഫിരതാ ബരാബര വിശ്വ ഹൈ ॥ 9 । 10 ॥

മൈം പ്രാണിയോം കാ ഈശ ഹൂഁ, ഇസ ഭാവ കോ നഹിം ജാന കേ ।
കരതേ അവജ്ഞാ ജഡ, മുഝേ നര- ദേഹധാരീ മാന കേ ॥ 9 । 11 ॥

ചിത്ത ഭ്രഷ്ട, ആശാ ജ്ഞാന കർമ നിരർഥ സാരേ ഹീ കിയേ ।
വേ ആസുരീ അതി രാക്ഷസീയ സ്വഭാവ മോഹാത്മക ലിയേ ॥ 9 । 12 ॥

ദൈവീ പ്രകൃതി കേ ആസരേ ബുധ- ജന ഭജന മേരാ കരേം ।
ഭൂതാദി അവ്യയ ജാന പാർഥ! അനന്യ മന സേ മന ധരേം ॥ 9 । 13 ॥

നിത യത്ന സേ കീർതന കരേം ദൃഢ വ്രത സദാ ധരതേ ഹുഏ ।
കരതേ ഭജന ഹൈം ഭക്തി സേ മമ വന്ദനാ കരതേ ഹുഏ ॥ 9 । 14 ॥

കുഛ ഭേദ ഔര അഭേദ സേ കുഛ ജ്ഞാന- യജ്ഞ വിധാന സേ ।
പൂജന കരേം മേരാ കഹീം കുഛ സർവതോമുഖ ധ്യാന സേ ॥ 9 । 15 ॥

മൈം യജ്ഞ ശ്രൗതസ്മാർത ഹൂഁ ഏവം സ്വധാ ആധാര ഹൂഁ ।
ഘൃത ഔര ഔഷധി, അഗ്നി, ആഹുതി, മന്ത്ര കാ മൈം സാര ഹൂഁ ॥ 9 । 16 ॥

ജഗ കാ പിതാ മാതാ പിതാമഹ വിശ്വ- പോഷണ- ഹാര ഹൂഁ ।
ഋക് സാമ യജു ശ്രുതി ജാനനേ കേ യോഗ്യ ശുചി ഓങ്കാര ഹൂഁ ॥ 9 । 17 ॥

പോഷക പ്രലയ ഉത്പത്തി ഗതി ആധാര മിത്ര നിധാന ഹൂഁ ।
സാക്ഷീ ശരണ പ്രഭു ബീജ അവ്യയ മേം നിവാസസ്ഥാന ഹൂഁ ॥ 9 । 18 ॥

മൈം താപ ദേതാ, രോകതാ ജല, വൃഷ്ടി മൈം കരതാ കഭീ ।
മൈം ഹീ അമൃത ഭീ മൃത്യു ഭീ മൈം സത് അസത് അർജുന സഭീ ॥ 9 । 19 ॥

ജോ സോമപാ ത്രൈവിദ്യ- ജന നിഷ്പാപ അപനേ കോ കിയേ ।
കര യജ്ഞ മുഝകോ പൂജതേ ഹൈം സ്വർഗ- ഇച്ഛാ കേ ലിയേ ॥
വേ പ്രാപ്ത കരകേ പുണ്യ ലോക സുരേന്ദ്ര കാ, സുരവർഗ മേം ॥

ഫിര ദിവ്യ ദേവോം കേ അനോഖേ ഭോഗ ഭോഗേം സ്വർഗ മേം ॥ 9 । 20 ॥

വേ ഭോഗ കര സുഖ- ഭോഗ കോ, ഉസ സ്വർഗലോക വിശാല മേം ।
ഫിര പുണ്യ ബീതേ ആ ഫംസേ ഇസ ലോക കേ ദുഖ- ജാല മേം ॥
യോം തീന വേദോം മേം കഹേ ജോ കർമ- ഫല മേം ലീന ഹൈം ॥

വേ കാമനാ- പ്രിയജന സദാ ആവാഗമന ആധീന ഹൈം ॥ 9 । 21 ॥

ജോ ജന മുഝേ ഭജതേ സദൈവ അനന്യ- ഭാവാപന്ന ഹോ ।
ഉനകാ സ്വയം മൈം ഹീ ചലാതാ യോഗ- ക്ഷേമ പ്രസന്ന ഹോ ॥ 9 । 22
ജോ അന്യ ദേവോം കോ ഭജേം നര നിത്യ ശ്രദ്ധാ- ലീന ഹോ ।
വേ ഭീ മുഝേ ഹീ പൂജതേ ഹൈം പാർഥ! പര വിധി- ഹീന ഹോ ॥ 9 । 23 ॥

സബ യജ്ഞ- ഭോക്താ വിശ്വ- സ്വാമീ പാർഥ മൈം ഹീ ഹൂഁ സഭീ ।
പര വേ ന മുഝകോ ജാനതേ ഹൈം തത്ത്വ സേ ഗിരതേ തഭീ ॥ 9 । 24 ॥

സുരഭക്ത സുര കോ പിതൃ കോ പാതേ പിതര- അനുരക്ത ഹൈം ।
ജോ ഭൂത പൂജേം ഭൂത കോ, പാതേ മുഝേ മമ ഭക്ത ഹൈം ॥ 9 । 25 ॥

അർപണ കരേ ജോ ഫൂല ഫല ജല പത്ര മുഝകോ ഭക്തി സേ ।
ലേതാ പ്രയത- ചിത ഭക്ത കീ വഹ ഭേണ്ട മൈം അനുരക്തി സേ ॥ 9 । 26 ॥

കൗന്തേയ! ജോ കുഛ ഭീ കരോ തപ യജ്ഞ ആഹുതി ദാന ഭീ ।
നിത ഖാനപാനാദിക സമർപണ തുമ കരോ മേരേ സഭീ ॥ 9 । 27 ॥

ഹേ പാർഥ! യോം ശുഭ- അശുഭ- ഫല- പ്രദ കർമ- ബന്ധന- മുക്ത ഹോ ।
മുഝമേം മിലേഗാ മുക്ത ഹോ, സംന്യാസ- യോഗ- നിയുക്ത ഹോ ॥ 9 । 28 ॥

ദ്വൈഷീ ഹിതൈഷീ ഹൈ ന കോഈ, വിശ്വ മുഝമേം ഏകസാ ॥

പര ഭക്ത മുഝമേം ബസ രഹാ, മൈം ഭക്ത കേ മന മേം ബസാ ॥ 9 । 29 ॥

യദി ദുഷ്ട ഭീ ഭജതാ അനന്യ സുഭക്തി കോ മന മേം ലിയേ ।
ഹൈ ഠീക നിശ്ചയവാൻ ഉസകോ സാധു കഹനാ ചാഹിയേ ॥ 9 । 30 ॥

വഹ ധർമ- യുത ഹോ ശീഘ്ര ശാശ്വത ശാന്തി പാതാ ഹൈ യഹീം ।
യഹ സത്യ സമഝോ ഭക്ത മേരാ നഷ്ട ഹോതാ ഹൈ നഹീം ॥ 9 । 31 ॥

പാതേ പരമ- പദ പാർഥ! പാകര ആസരാ മേരാ സഭീ ।
ജോ അഡ രഹേ ഹൈം പാപ- ഗതി മേം, വൈശ്യ വനിതാ ശൂദ്ര ഭീ ॥ 9 । 32 ॥

ഫിര രാജ- ഋഷി പുണ്യാത്മ ബ്രാഹ്മണ ഭക്ത കീ ക്യാ ബാത ഹൈ ।
മേരാ ഭജന കര, തൂ ദുഖദ നശ്വര ജഗത് മേം താത ഹൈ ॥ 9 । 33 ॥

മുഝമേം ലഗാ മന ഭക്ത ബന, കര യജന പൂജന വന്ദനാ ।
മുഝമേം മിലേഗാ മത്പരായണ യുക്ത ആത്മാ കോ ബനാ ॥ 9 । 34 ॥

നവാം അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 9 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 10

ദസവാം അധ്യായ

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
മേരേ പരമ ശുഭ സുന മഹാബാഹോ! വചന അബ ഔര ഭീ ।
തൂ പ്രിയ മുഝേ, തുഝസേ കഹൂഁഗാ ബാത ഹിത കീ മൈം സഭീ ॥ 10 । 1 ॥

ഉത്പത്തി ദേവ മഹർഷിഗണ മേരീ ന കോഈ ജാനതേ ।
സബ ഭാഁതി ഇനകാ ആദി ഹൂഁ മൈം, യോം ന യേ പഹിചാനതേ ॥ 10 । 2 ॥

ജോ ജാനതാ മുഝകോ മഹേശ്വര അജ അനാദി സദൈവ ഹീ ।
ജ്ഞാനീ മനുഷ്യോം മേം സദാ സബ പാപ സേ ഛുടതാ വഹീ ॥ 10 । 3 ॥

നിത നിശ്ചയാത്മക ബുദ്ധി ജ്ഞാന അമൂഢതാ സുഖ ദുഃഖ ദമ ।
ഉത്പത്തി ലയ ഏവം ക്ഷമാ, ഭയ അഭയ സത്യ സദൈവ ശമ ॥ 10 । 4 ॥

സമതാ അഹിംസാ തുഷ്ടി തപ ഏവം അയശ യശ ദാന ഭീ ।
ഉത്പന്ന മുഝസേ പ്രാണിയോം കേ ഭാവ ഹോതേ ഹൈം സഭീ ॥ 10 । 5 ॥

ഹേ പാർഥ! സപ്ത മഹർഷിജന ഏവം പ്രഥമ മനു ചാര ഭീ ।
മമ ഭാവ- മാനസ സേ ഹുഏ, ഉത്പന്ന ഉനസേ ജന സഭീ ॥ 10 । 6 ॥

ജോ ജാനതാ മേരീ വിഭൂതി, വ യോഗ- ശക്തി യഥാർഥ ഹൈ ।
സംശയ നഹീം ദൃഢ- യോഗ വഹ നര പ്രാപ്ത കരതാ പാർഥ ഹൈ ॥ 10 । 7 ॥

മൈം ജന്മദാതാ ഹൂഁ സഭീ മുഝസേ പ്രവർതിത താത ഹൈം ।
യഹ ജാന ജ്ഞാനീ ഭക്ത ഭജതേ ഭാവ സേ ദിന- രാത ഹൈം ॥ 10 । 8 ॥

മുഝമേം ലഗാ കര പ്രാണ മന, കരതേ ഹുഏ മേരീ കഥാ ।
കരതേ പരസ്പര ബോധ, രമതേ തുഷ്ട രഹതേ സർവഥാ ॥ 10 । 9 ॥

ഇസ ഭാഁതി ഹോകര യുക്ത ജോ നര നിത്യ ഭജതേ പ്രീതി സേ ।
മതി- യോഗ ഐസാ ദൂഁ, മുഝേ വേ പാ സകേം ജിസ രീതി സേ ॥ 10 । 10 ॥

ഉനകേ ഹൃദയ മേം ബൈഠ പാർഥ! കൃപാർഥ അപനേ ജ്ഞാന കാ ।
ദീപക ജലാകര നാശ കരതാ തമ സഭീ അജ്ഞാന കാ ॥ 10 । 11 ॥

അർജുന നേ കഹാ – –
തുമ പരമ- ബ്രഹ്മ പവിത്ര ഏവം പരമധാമ അനൂപ ഹോ ।
ഹോ ആദിദേവ അജന്മ അവിനാശീ അനന്ത സ്വരൂപ ഹോ ॥ 10 । 12 ॥

നാരദ മഹാ മുനി അസിത ദേവല വ്യാസ ഋഷി കഹതേ യഹീ ।
മുഝസേ സ്വയം ഭീ ആപ ഹേ ജഗദീശ! കഹതേ ഹോ വഹീ ॥ 10 । 13 ॥

കേശവ! കഥന സാരേ തുമ്ഹാരേ സത്യ ഹീ മൈം മാനതാ ।
ഹേ ഹരി! തുമ്ഹാരീ വ്യക്തി സുര ദാനവ ന കോഈ ജാനതാ ॥ 10 । 14 ॥

ഹേ ഭൂതഭാവന ഭൂതഈശ്വര ദേവദേവ ജഗത്പതേ ।
തുമ ആപ പുരുഷോത്തമ സ്വയം ഹീ ആപകോ പഹിചാനതേ ॥ 10 । 15 ॥

ജിന- ജിന മഹാൻ വിഭൂതിയോം സേ വ്യാപ്ത ഹോ സംസാര മേം ।
വേ ദിവ്യ ആത്മ- വിഭൂതിയാഁ ബതലാഇയേ വിസ്താര മേം ॥ 10 । 16 ॥

ചിന്തന സദാ കരതാ ഹുആ കൈസേ തുമ്ഹേം പഹിചാന ലൂഁ ।
കിന- കിന പദാർഥോം മേം കരൂഁ ചിന്തന തുമ്ഹാരാ ജാന ലൂഁ ॥ 10 । 17 ॥

ഭഗവൻ! കഹോ നിജ യോഗ ഔര വിഭൂതിയാഁ വിസ്താര സേ ।
ഭരതാ നഹീം മന ആപകീ വാണീ സുധാമയ ധാര സേ ॥ 10 । 18 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
കൗന്തേയ! ദിവ്യ വിഭൂതിആഁ മേരീ അനന്ത വിശേഷ ഹൈം ।
അബ മൈം ബതാഊഁഗാ തുഝേ ജോ ജോ വിഭൂതി വിശേഷ ഹൈം ॥ 10 । 19 ॥

മൈം സർവജീവോം കേ ഹൃദയ മേം അന്തരാത്മാ പാർഥ! ഹൂഁ ।
സബ പ്രാണിയോം കാ ആദി ഏവം മധ്യ അന്ത യഥാർഥ ഹൂഁ ॥ 10 । 20 ॥

ആദിത്യഗണ മേം വിഷ്ണു ഹൂഁ, സബ ജ്യോതി ബീച ദിനേശ ഹൂഁ ।
നക്ഷത്ര മേം രാകേശ, മരുതോം മേം മരീചി വിശേഷ ഹൂഁ ॥ 10 । 21 ॥

മൈം സാമ വേദോം മേം തഥാ സുരവൃന്ദ ബീച സുരേന്ദ്ര ഹൂഁ ।
മൈം ശക്തി ചേതന ജീവ മേം, മന ഇന്ദ്രിയോം കാ കേന്ദ്ര ഹൂഁ ॥ 10 । 22 ॥

ശിവ സകല രുദ്രോഁ ബീച രാക്ഷസ യക്ഷ ബീച കുബേര ഹൂഁ ।
മൈം അഗ്നി വസുഓം മേം, പഹാഡോം മേം പഹാഡ സുമേരു ഹൂഁ ॥ 10 । 23 ॥

മുഝകോ ബൃഹസ്പതി പാർഥ! മുഖ്യ പുരോഹിതോം മേം ജാന തൂ ।
സേനാനിയോം മേം സ്കന്ദ, സാഗര സബ സരോം മേം മാന തൂ ॥ 10 । 24 ॥

ഭൃഗു ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയോം മേം, വചന മേം മൈം സദാ ഓങ്കാര ഹൂഁ ।
സബ സ്ഥാവരോം മേം ഗിരി ഹിമാലയ, യജ്ഞ മേം ജപ- സാര ഹൂഁ ॥ 10 । 25 ॥

മുനി കപില സിദ്ധോം ബീച, നാരദ ദേവ- ഋഷിയോം മേം കഹാ ।
ഗന്ധർവഗണ മേം ചിത്രരഥ, തരു- വർഗ മേം പീപല മഹാ ॥ 10 । 26 ॥

ഉച്ചൈഃശ്രവാ സാരേ ഹയോം മേം, അമൃത- ജന്യ അനൂപ ഹൂഁ ।
മൈം ഹാഥിയോം മേം ശ്രേഷ്ഠ ഐരാവത, നരോം മേം ഭൂപ ഹൂഁ ॥ 10 । 27 ॥

സുരധേനു ഗൗഓം മേം, ഭുജംഗോം ബീച വാസുകി സർപ ഹൂഁ ।
മൈം വജ്ര ശസ്ത്രോം മേം, പ്രജാ ഉത്പത്തി- കര കന്ദർപ ഹൂഁ ॥ 10 । 28 ॥

മൈം പിതര ഗണ മേം, അര്യമാ ഹൂഁ, നാഗ- ഗണ മേം ശേഷ ഹൂഁ ।
യമ ശാസകോം മേം, ജലചരോം മേം വരുണ രൂപ വിശേഷ ഹൂഁ ॥ 10 । 29 ॥

പ്രഹ്ലാദ ദൈത്യോം ബീച, സംഖ്യാ- സൂചകോം മേം കാല ഹൂഁ ।
മൈം പക്ഷിയോം മേം ഗരുഡ, പശുഓം മേം മൃഗേന്ദ്ര വിശാല ഹൂഁ ॥ 10 । 30 ॥

ഗംഗാ നദോം മേം, ശസ്ത്ര- ധാരീ- വർഗ മേം മൈം രാമ ഹൂഁ ।
മൈം പവൻ വേഗോം ബീച, മീനോം മേം മകര അഭിരാമ ഹൂഁ ॥ 10 । 31 ॥

മൈം ആദി ഹൂഁ മധ്യാന്ത ഹൂഁ ഹേ പാർഥ! സാരേ സർഗ കാ ।
വിദ്യാഗണോം മേം ബ്രഹ്മവിദ്യാ, വാദ വാദീ- വർഗ കാ ॥ 10 । 32 ॥

സാരേ സമാസോം ബീച ദ്വന്ദ്വ, അകാര വർണോം മേം കഹാ ।
മൈം കാല അക്ഷയ ഔര അർജുന വിശ്വമുഖ ധാതാ മഹാ ॥ 10 । 33 ॥

മൈം സർവഹർതാ മൃത്യു, സബകാ മൂല ജോ ഹോംഗേ അഭീ ।
തിയ വർഗ മേം മേധാ ക്ഷമാ ധൃതി കീർതി സുധി ശ്രീ വാക് ഭീ ॥ 10 । 34 ॥

ഹൂഁ സാമ മേം മൈം ബൃഹത്സാമ, വസന്ത ഋതുഓം മേം കഹാ ।
മംഗസിര മഹീനോം ബീച, ഗായത്രീ സുഛന്ദോം മേം മഹാ ॥ 10 । 35 ॥

തേജസ്വിയോം കാ തേജ ഹൂഁ മൈം ഔര ഛലിയോം മേം ജുആ ।
ജയ ഔര നിശ്ചയ, സത്വ സാരേ സത്വശീലോം കാ ഹുആ ॥ 10 । 36 ॥

മൈം വൃഷ്ണിയോം മേം വാസുദേവ വ പാണ്ഡവോം മേം പാർഥ ഹൂഁ ।
മൈം മുനിജനോം മേം വ്യാസ, കവിയോം ബീച ശുക്ര യഥാർഥ ഹൂഁ ॥ 10 । 37 ॥

മൈം ശാസകോം കാ ദണ്ഡ, വിജയീ കീ സുനീതി പ്രധാന ഹൂഁ ।
ഹൂഁ മൗന ഗുഹ്യോം മേം സദാ, മൈം ജ്ഞാനിയോം കാ ജ്ഞാന ഹൂഁ ॥ 10 । 38 ॥

ഇസ ഭാഁതി പ്രാണീമാത്ര കാ ജോ ബീജ ഹൈ, മൈം ഹൂഁ സഭീ ।
മേരേ ബിനാ അർജുന! ചരാചര ഹൈ നഹീം കോഈ കഭീ ॥ 10 । 39 ॥

ഹേ പാർഥ! ദിവ്യ വിഭൂതിയാഁ മേരീ അനന്ത അപാര ഹൈം ।
കുഛ കഹ ദിയേ ദിഗ്ദർശനാർഥ വിഭൂതി കേ വിസ്താര ഹൈം ॥ 10 । 40 ॥

ജോ ജോ ജഗത് മേം വസ്തു, ശക്തി വിഭൂതി ശ്രീസമ്പന്ന ഹൈം ।
വേ ജാന മേരേ തേജ കേ ഹീ അംശ സേ ഉത്പന്ന ഹൈം ॥ 10 । 41 ॥

വിസ്താര സേ ക്യാ കാമ തുമകോ ജാനലോ യഹ സാര ഹൈ ।
ഇസ ഏക മേരേ അംശ സേ വ്യാപാ ഹുആ സംസാര ഹൈ ॥ 10 । 42 ॥

ദസവാം അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 10 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 11

ഗ്യാരഹവാം അധ്യായ

അർജുന നേ കഹാ – –
ഉപദേശ യഹ അതി ഗുപ്ത ജോ തുമനേ കഹാ കരകേ ദയാ ।
അധ്യാത്മ വിഷയക ജ്ഞാന സേ സബ മോഹ മേരാ മിട ഗയാ ॥ 11 । 1 ॥

വിസ്താര സേ സബ സുന ലിയാ ഉത്പത്തി ലയ കാ തത്ത്വ ഹൈ ।
മൈംനേ സുനാ സബ ആപകാ അക്ഷയ അനന്ത മഹത്വ ഹൈ ॥ 11 । 2 ॥

ഹൈം ആപ വൈസേ ആപനേ ജൈസാ കഹാ ഹൈ ഹേ പ്രഭോ ।
മൈം ദേഖനാ ഹൂം ചാഹതാ ഐശ്വര്യമയ ഉസ രൂപ കോ ॥ 11 । 3 ॥

സമഝേം പ്രഭോ യദി ആപ, മൈം വഹ ദേഖ സകതാ ഹൂഁ സഭീ ।
തോ വഹ മുഝേ യോഗേശ! അവ്യയ രൂപ ദിഖലാദോ അഭീ ॥ 11 । 4 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
ഹേ പാർഥ! ദേഖോ ദിവ്യ അനുപമ വിവിധ വർണാകാര കേ ।
ശത- ശത സഹസ്രോം രൂപ മേരേ ഭിന്ന ഭിന്ന പ്രകാര കേ ॥ 11 । 5 ॥

സബ ദേഖ ഭാരത! രുദ്ര വസു അശ്വിനി മരുത ആദിത്യ ഭീ ।
ആശ്ചര്യ ദേഖ അനേക അബ പഹലേ ന ദേഖേ ജോ കഭീ ॥ 11 । 6 ॥

ഇസ ദേഹ മേം ഏകത്ര സാരാ ജഗ ചരാചര ദേഖലേ ।
ജോ ഔര ചാഹേ ദേഖനാ ഇസമേം ബരാബര ദേഖ ലേ ॥ 11 । 7 ॥

മുഝകോ ന അപനീ ആഁഖ സേ തുമ ദേഖ പാഓഗേ കഭീ ।
മൈം ദിവ്യ ദേതാ ദൃഷ്ടി, ദേഖോ യോഗ കാ വൈഭവ സഭീ ॥ 11 । 8 ॥

സഞ്ജയ നേ കഹാ- –
ജബ പാർഥ സേ ശ്രീകൃഷ്ണ നേ ഇസ ഭാഁതി ഹേ രാജൻ! കഹാ ।
തബ ഹീ ദിയാ ഐശ്വര്യ- യുക്ത സ്വരൂപ കാ ദർശന മഹാ ॥ 11 । 9 ॥

മുഖ നയന ഥേ ഉസമേം അനേകോം ഹീ അനോഖാ രൂപ ഥാ ।
പഹിനേ അനേകോം ദിവ്യ ഗഹനേ ശസ്ത്ര- സാജ അനൂപ ഥാ ॥ 11 । 10 ॥

സീമാ- രഹിത അദ്ഭുത മഹാ വഹ വിശ്വതോമുഖ രൂപ ഥാ ।
ധാരണ കിയേ അതി ദിവ്യ മാലാ വസ്ത്ര ഗന്ധ അനൂപ ഥാ । 11 । 11 ॥

നഭ മേം സഹസ രവി മില ഉദയ ഹോം പ്രഭാപുഞ്ജ മഹാൻ ഹോ ।
തബ ഉസ മഹാത്മാ കാന്തി കേ കുഛ കുഛ പ്രകാശ സമാന ഹോ ॥ 11 । 12 ॥

ഉസ ദേവദേവ ശരീര മേം ദേഖാ ധനഞ്ജയ നേ തഭീ ।
ബാണ്ടാ വിവിധ വിധ സേ ജഗത് ഏകത്ര ഉസമേം ഹൈ സഭീ ॥ 11 । 13 ॥

രോമാഞ്ച തന മേം ഹോ ഉഠാ ആശ്ചര്യ സേ മാനോ ജഗേ ।
തബ യോം ധനഞ്ജയ സിര ഝുകാ, കര ജോഡ കര കഹനേ ലഗേ ॥ 11 । 14 ॥

അർജുന നേ കഹാ – –
ഭഗവൻ! തുമ്ഹാരീ ദേഹ മേം മൈം ദേഖതാ സുര- ഗണ സഭീ ।
മൈം ദേഖതാ ഹൂഁ ദേവ! ഇസമേം പ്രാണിയോം കാ സംഘ ഭീ ॥
ശുഭ കമല ആസന പര ഇസീ മേം ബ്രഹ്മദേവ വിരാജതേ ।
ഇസമേം മഹേശ്വര ഔര ഋഷിഗണ, ദിവ്യ പന്നഗ സാജതേ ॥ 11 । 15 ॥

ബഹു ബാഹു ഇസമേം ഹൈം അനേകോം ഹീ ഉദരമയ രൂപ ഹൈ ।
മുഖ ഔര ആഁഖേം ഹൈം അനേകോം, ഹരി- സ്വരൂപ അനൂപ ഹൈ ॥
ദിഖതാ ന വിശ്വേശ്വര തുമ്ഹാരാ ആദി മധ്യ ന അന്ത ഹൈ ॥

മൈം ദേഖതാ സബ ഓര ഛായാ വിശ്വരൂപ അനന്ത ഹൈ ॥ 11 । 16 ॥

പഹിനേ മുകുട, മഞ്ജുല ഗദാ, ശുഭ ചക്ര ധരതേ ആപ ഹൈം ।
ഹോ തേജ- നിധി, സാരീ ദിശാ ദൈദീപ്ത കരതേ ആപ ഹൈം ॥
തുമ ദുർനിരീക്ഷയ മഹാൻ അപരമ്പാര ഹേ ഭഗവാൻ ഹോ ॥

സബ ഓര ദിഖതേ ദീപ്ത അഗ്നി ദിനേശ സമ ദ്യുതിവാന ഹോ ॥ 11 । 17 ॥

തുമ ജാനനേ കേ യോഗ്യ അക്ഷരബ്രഹ്മ അപരമ്പാര ഹോ ।
ജഗദീശ! സാരേ വിശ്വ മണ്ഡല കേ തുമ്ഹീം ആധാര ഹോ ॥
അവ്യയ സനാതന ധർമ കേ രക്ഷക സദൈവ മഹാൻ ഹോ ॥

മേരീ സമഝ സേ തുമ സനാതന പുരുഷ ഹേ ഭഗവാൻ ഹോ ॥ 11 । 18 ॥

നഹിം ആദി മധ്യ ന അന്ത ഔര അനന്ത ബല- ഭണ്ഡാര ഹൈ ।
ശശി- സൂര്യ രൂപീ നേത്ര ഔര അപാര ഭുജ- വിസ്താര ഹൈ ॥
പ്രജ്വലിത അഗ്നി പ്രചണ്ഡ മുഖ മേം ദേഖതാ മൈം ധര രഹേ ॥

സംസാര സാരാ തപ്ത അപനേ തേജ സേ ഹരി കര രഹേ ॥ 11 । 19 ॥

നഭ ഭൂമി അന്തര സബ ദിശാ ഇസ രൂപ സേ തുമ വ്യാപതേ ।
യഹ ഉഗ്ര അദ്ഭുത രൂപ ലഖി ത്രൈലോക്യ ഥര- ഥര കാഁപതേ ॥ 11 । 20 ॥

യേ ആപ ഹീ മേം ദേവ- വൃന്ദ പ്രവേശ കരതേ ജാ രഹേ ।
ഡരതേ ഹുഏ കര ജോഡ ജയ- ജയ ദേവ ശബ്ദ സുനാ രഹേ ॥
സബ സിദ്ധ- സംഘ മഹർഷിഗണ ഭീ സ്വസ്തി കഹതേ ആ രഹേ ॥

പഢ കര വിവിധ വിധ സ്തോത്ര സ്വാമിൻ ആപകേ ഗുണ ഗാ രഹേ ॥ 11 । 21 ॥

സബ രുദ്രഗണ ആദിത്യ വസു ഹൈം സാധ്യഗണ സാരേ ഖഡേ ।
സബ പിതര വിശ്വേദേവ അശ്വിനി ഔര സിദ്ധ ബഡേ ബഡേ ॥
ഗന്ധർവഗണ രാക്ഷസ മരുത സമുദായ ഏവം യക്ഷ ഭീ ॥

മന മേം ചകിത ഹോകര ഹരേ! വേ ദേഖതേ തുമകോ സഭീ ॥ 11 । 22 ॥

ബഹു നേത്ര മുഖവാലാ മഹാബാഹോ! സ്വരൂപ അപാര ഹൈ ।
ഹാഥോം തഥാ പൈരോം വ ജംഘാ കാ ബഡാ വിസ്താര ഹൈ ॥
ബഹു ഉദര ഇസമേം ഔര ബഹു വികരാല ഡാഢേം ഹൈം മഹാ ॥

ഭയഭീത ഇസകോ ദേഖ സബ ഹൈം ഭയ മുഝേ ഭീ ഹോ രഹാ ॥ 11 । 23 ॥

യഹ ഗഗനചുംബീ ജഗമഗാതാ ഹരി! അനേകോം രംഗ കാ ।
ആഁഖേം ബഡീ ബലതീ, ഖുലാ മുഖ ഭീ അനോഖേ ഢംഗ കാ ॥
യഹ ദേഖ ഐസാ രൂപ മൈം മന മേം ഹരേ! ഘബരാ രഹാ ॥

നഹിം ധൈര്യ ധര പാതാ, ന ഭഗവൻ! ശാന്തി ഭീ മൈം പാ രഹാ ॥ 11 । 24 ॥

ഡാഢേം ഭയങ്കര ദേഖ പഡതാ മുഖ മഹാവികരാല ഹൈ ।
മാനോ ധധകതീ യഹ പ്രലയ- പാവക പ്രചണ്ഡ വിശാല ഹൈ ॥

സുഖ ഹൈ ന ഐസേ ദേഖ മുഖ, ഭൂലാ ദിശായേം ഭീ സഭീ ॥

ദേവേശ! ജഗ- ആധാര! ഹേ ഭഗവൻ! കരോ കരുണാ അഭീ ॥ 11 । 25 ॥

ധൃതരാഷ്ട്ര- സുത സബ സാഥ ഉനകേ യേ നൃപതി- സമുദായ ഭീ ।
ശ്രീ ഭീഷ്മ ദ്രോണാചാര്യ കർണ പ്രധാന അപനേ ഭട സഭീ ॥ 11 । 26 ॥

വികരാല ഡാഡോം യുത ഭയാനക ആപകേ മുഖ മേം ഹരേ ।
അതിവേഗ സേ സബ ദൗഡതേ ജാതേ ധഡാധഡ ഹൈം ഭരേ ॥
യേ ദിഖ രഹേ കുഛ ദാഁത മേം ലടകേ ഹുഏ രണ- ശൂര ഹൈം ॥

ഇസ ഡാഢ മേം പിസ കര അഭീ ജിനകേ ഹുഏ ശിര ചൂര ഹൈം ॥ 11 । 27 ॥

ജിസ ഭാഁതി ബഹു സരിതാ- പ്രവാഹ സമുദ്ര പ്രതി ജാതേ ബഹേ ।
ഐസേ തുമ്ഹാരേ ജ്വാല- മുഖ മേം വേഗ സേ നര ജാ രഹേ ॥ 11 । 28 ॥

ജിസ ഭാഁതി ജലതീ ജ്വാല മേം ജാതേ പതംഗേ വേഗ സേ ।
യോം മൃത്യു ഹിത യേ നര, മുഖോം മേം ആപകേ ജാതേ ബസേ ॥ 11 । 29 ॥

സബ ഓര സേ ഇസ ജ്വാലമയ മുഖ മേം നരോം കോ ധര രഹേ ।
ദേവേശ! രസനാ ചാടതേ ഭക്ഷണ സഭീ കാ കര രഹേ ॥
വിഷ്ണോ! പ്രഭാഏഁ ആപകീ അതി ഉഗ്ര ജഗ മേം ഛാ രഹീം ॥

നിജ തേജ സേ സംസാര സാരാ ഹീ സുരേശ തപാ രഹീ ॥ 11 । 30 ॥

തുമ ഉഗ്ര അദ്ഭുത രൂപധാരീ കൗന ഹോ ബതലാഇയേ ।
ഹേ ദേവദേവ ! നമാമി ദേവ! പ്രസന്ന അബ ഹോ ജാഇയേ ॥
തുമ കൗന ആദി സ്വരൂപ ഹോ, യഹ ജാനനാ മൈം ചാഹതാ ॥

കുഛ ഭീ ന മുഝകോ ആപകീ ഇസ ദിവ്യ കരനീ കാ പതാ ॥ 11 । 31 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
മൈം കാല ഹൂഁ സബ ലോക- നാശക ഉഗ്ര അപനേ കോ കിയേ ।
ആയാ യഹാഁ സംസാര കാ സംഹാര കരനേ കേ ലിയേ ॥
തൂ ഹോ ന ഹോ തോ ഭീ ധനഞ്ജയ! ദേഖ ബിന തേരേ ലഡേ ॥

യേ നഷ്ട ഹോംഗേ വീരവര യോധാ ബഡേ സബ ജോ ഖഡേ ॥ 11 । 32 ॥

അതഏവ ഉഠ രിപുദല- വിജയ കര, പ്രാപ്ത കര സമ്മാന കോ ।
ഫിര ഭോഗ ഇസ ധന- ധാന്യ സേ പരിപൂർണ രാജ്യ മഹാൻ കോ ॥

ഹേ പാർഥ! മൈംനേ വീര യേ സബ മാര പഹിലേ ഹീ ദിയേ ॥

ആഗേ ബഢോ തുമ യുദ്ധ മേം ബസ നാമ കരനേ കേ ലിയേ ॥ 11 । 33 ॥

യേ ഭീഷ്മ ദ്രോണ തഥാ ജയദ്രഥ കർണ യോദ്ധാ ഔര ഭീ ।
ജോ വീരവര ഹൈം മാര പഹിലേ ഹീ ദിയേ മൈംനേ സഭീ ॥
അബ മാര ഇന മാരേ ഹുഓം കോ, വീരവര! വ്യാകുല ന ഹോ ॥

കര യുദ്ധ രണ മേം ശത്രുഓം കോ പാർഥ! ജീതേഗാ അഹോ ॥ 11 । 34 ॥

സഞ്ജയ നേ കഹാ – –
തബ മുകുടധാരീ പാർഥ സുന കേശവ- കഥന ഇസ രീതി സേ ।
അപനേ ഉഭയ കര ജോഡ കര കഁപതേ ഹുഏ ഭയഭീത സേ ॥
നമതേ ഹുഏ, ഗദ്ഗദ് ഗലേ സേ, ഔര ഭീ ഡരതേ ഹുഏ ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ സേ ബോലേ വചന, യോം വന്ദനാ കരതേ ഹുഏ ॥ । 11 । 35 ॥

അർജുന നേ കഹാ – –
ഹോതാ ജഗത് അനുരക്ത ഹർഷിത ആപകാ കീർതന കിയേ ।
സബ ഭാഗതേ രാക്ഷസ ദിശാഓം മേം തുമ്ഹാരാ ഭയ ലിയേ ॥
നമതാ തുമ്ഹേം സബ സിദ്ധ- സംഘ സുരേശ ! ബാരംബാര ഹൈ ॥

ഹേ ഹൃഷീകേശ! സമസ്ത യേ ഉനകാ ഉചിത വ്യവഹാര ഹൈ ॥ 11 । 36 ॥

തുമ ബ്രഹ്മ കേ ഭീ ആദികാരണ ഔര ഉനസേ ശ്രേഷ്ഠ ഹോ ।
ഫിര ഹേ മഹാത്മന! ആപകീ യോം വന്ദനാ കൈസേ ന ഹോ ॥
സംസാര കേ ആധാര ഹോ, ഹേ ദേവദേവ! അനന്ത ഹോ ॥

തുമ സത്, അസത് ഇനസേ പരേ അക്ഷര തുമ്ഹീം ഭഗവന്ത ഹോ ॥ 11 । 37 ॥

ഭഗവൻ! പുരാതന പുരുഷ ഹോ തുമ വിശ്വ കേ ആധാര ഹോ ।
ഹോ ആദിദേവ തഥൈവ ഉത്തമ ധാമ അപരമ്പാര ഹോ ॥
ജ്ഞാതാ തുമ്ഹീം ഹോ ജാനനേ കേ യോഗ്യ ഭീ ഭഗവന്ത് ഹോ ॥

സംസാര മേം വ്യാപേ ഹുഏ ഹോ ദേവദേവ! അനന്ത ഹോ ॥ 11 । 38 ॥

തുമ വായു യമ പാവക വരുണ ഏവം തുമ്ഹീം രാകേശ ഹോ ।
ബ്രഹ്മാ തഥാ ഉനകേ പിതാ ഭീ ആപ ഹീ അഖിലേശ ഹോ ॥
ഹേ ദേവദേവ! പ്രണാമ ദേവ! പ്രണാമ സഹസോം ബാര ഹോ ॥

ഫിര ഫിര പ്രണാമ! പ്രണാമ! നാഥ, പ്രണാമ! ബാരംബാര ഹോ ॥ 11 । 39 ॥

സാനന്ദ സന്മുഖ ഔര പീഛേ സേ പ്രണാമ സുരേശ! ഹോ ।
ഹരി ബാര- ബാര പ്രണാമ ചാരോം ഓര സേ സർവേശ! ഹോ ॥
ഹൈ വീര്യ ശൗര്യ അനന്ത, ബലധാരീ അതുല ബലവന്ത ഹോ ॥

വ്യാപേ ഹുഏ സബമേം ഇസീ സേ ‘ സർവ’ ഹേ ഭഗവന്ത! ഹോ ॥ 11 । 40 ॥

തുമകോ സമഝ അപനാ സഖാ ജാനേ ബിനാ മഹിമാ മഹാ ।
യാദവ! സഖാ! ഹേ കൃഷ്ണ! പ്യാര പ്രമാദ യാ ഹഠ സേ കഹാ ॥ 11 । 41 ॥

അച്യുത! ഹഁസാനേ കേ ലിയേ ആഹാര ഔര വിഹാര മേം ।
സോതേ അകേലേ ബൈഠതേ സബമേം കിസീ വ്യവഹാര മേം ॥ 11 । 42 ॥

സബകീ ക്ഷമാ മൈം മാംഗതാ ജോ കുഛ ഹുആ അപരാധ ഹോ ॥ ।

സംസാര മേം തുമ അതുല അപരമ്പാര ഔര അഗാധ ഹോ ॥ ॥ 11 । 42 ॥

സാരേ ചരാചര കേ പിതാ ഹൈം ആപ ജഗ- ആധാര ഹൈം ।
ഹൈം ആപ ഗുരുഓം കേ ഗുരു അതി പൂജ്യ അപരമ്പാര ഹൈം ॥
ത്രൈലോക്യ മേം തുമസാ പ്രഭോ! കോഈ കഹീം ഭീ ഹൈ നഹീം ॥

അനുപമ അതുല്യ പ്രഭാവ ബഢകര കൗന ഫിര ഹോഗാ കഹീം ॥ 11 । 43 ॥

ഇസ ഹേതു വന്ദന- യോഗ്യ ഈശ! ശരീര ചരണോം മേം കിയേ ।
മൈം ആപകോ കരതാ പ്രണാമ പ്രസന്ന കരനേ കേ ലിയേ ॥
ജ്യോം താത സുത കേ, പ്രിയ പ്രിയാ കേ, മിത്ര സഹചര അർഥ ഹൈം ॥

അപരാധ മേരാ ആപ ത്യോം ഹീ സഹന ഹേതു സമർഥ ഹൈം ॥ । 11 । 44 ॥

യഹ രൂപ ഭഗവൻ! ദേഖകര, പഹലേ ന ജോ ദേഖാ കഭീ ।
ഹർഷിത ഹുആ മൈം കിന്തു ഭയ സേ ഹൈ വികല ഭീ മന അഭീ ॥
ദേവേശ! വിശ്വാധാര! ദേവ! പ്രസന്ന അബ ഹോ ജാഇയേ ॥

ഹേ നാഥ! പഹലാ രൂപ ഹീ അപനാ മുഝേ ദിഖലാഇയേ ॥ 11 । 45 ॥

മൈം ചാഹതാ ഹൂഁ ദേഖനാ, തുമകോ മുകുട ധാരണ കിയേ ।
ഹേ സഹസബാഹോ! ശുഭ കരോം മേം ചക്ര ഔര ഗദാ ലിയേ ॥
ഹേ വിശ്വമൂർതേ! ഫിര മുഝേ വഹ സൗമ്യ ദർശന ദീജിയേ ॥

വഹ ഹീ ചതുർഭുജ രൂപ ഹേ ദേവേശ! അപനാ കീജിയേ ॥ 11 । 46 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
ഹേ പാർഥ! പരമ പ്രസന്ന ഹോ തുഝ പര അനുഗ്രഹ- ഭാവ സേ ।
മൈനേ ദിഖായാ വിശ്വരൂപ മഹാന യോഗ- പ്രഭാവ സേ ॥
യഹ പരമ തേജോമയ വിരാട് അനന്ത ആദി അനൂപ ഹൈ ॥

തേരേ സിവാ ദേഖാ കിസീ നേ ഭീ നഹീം യഹ രൂപ ഹൈ ॥ 11 । 47 ॥

ഹേ കുരുപ്രവീര! ന വേദ സേ, സ്വാധ്യായ യജ്ഞ ന ദാന സേ ।
ദിഖതാ നഹീം മൈം ഉഗ്ര തപ യാ ക്രിയാ കർമ- വിധാന സേ ॥
മേരാ വിരാട് സ്വരൂപ ഇസ നര- ലോക മേം അർജുന! കഹീം ॥

അതിരിക്ത തേരേ ഔര കോഈ ദേഖ സകതാ ഹൈ നഹീം ॥ 11 । 48 ॥

യഹ ഘോര- രൂപ നിഹാര കര മത മൂഢ ഔര അധീര ഹോ ।
ഫിര രൂപ പഹലാ ദേഖ, ഭയ തജ തുഷ്ട മന മേം വീര ഹോ ॥ 11 । 49 ॥

സഞ്ജയ നേ കഹാ – –
യോം കഹ ദിഖായാ രൂപ അപനാ സൗമ്യ തന ഫിര ധര ലിയാ ।
ഭഗവാൻ നേ ഭയഭീത വ്യാകുല പാർഥ കോ ധീരജ ദിയാ ॥ 11 । 50 ॥

അർജുന നേ കഹാ- –
യഹ സൗമ്യ നര- തന ദേഖ ഭഗവൻ! മന ഠികാനേ ആ ഗയാ ।
ജിസ ഭാഁതി പഹലേ ഥാ വഹീ അപനീ അവസ്ഥാ പാ ഗയാ ॥ 11 । 51 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
ഹേ പാർഥ! ദുർലഭ രൂപ യഹ ജിസകേ അഭീ ദർശന കിയേ ।
സുര ഭീ തരസതേ ഹൈം ഇസീ കീ ലാലസാ മന മേം ലിയേ ॥ 11 । 52 ॥

ദിഖതാ ന മൈം തപ, ദാന അഥവാ യജ്ഞ, വേദോം സേ കഹീം ।
ദേഖാ ജിസേ തൂനേ ഉസേ നര ദേഖ പാതേ ഹൈം നഹീം ॥ 11 । 53 ॥

ഹേ പാർഥ! ഏക അനന്യ മേരീ ഭക്തി സേ സംഭവ സഭീ ।
യഹ ജ്ഞാന, ദർശന, ഔര മുഝമേം തത്ത്വ ജാന പ്രവേശ ഭീ ॥ 11 । 54 ॥

മേരേ ലിയേ ജോ കർമ- തത്പര, നിത്യ മത്പര, ഭക്ത ഹൈ ।
പാതാ മുഝേ വഹ ജോ സഭീ സേ വൈര ഹീന വിരക്ത ഹൈ ॥ 11 । 55 ॥

ഗ്യാരഹവാം അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 11 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 12

ബാരഹവാം അധ്യായ

അർജുന നേ കഹാ – –
അവ്യക്ത കോ ഭജതേ കി ജോ ധരതേ തുമ്ഹാരാ ധ്യാന ഹൈം ।
ഇന യോഗിയോം മേം യോഗവേത്താ കൗന ശ്രേഷ്ഠ മഹാന ഹൈം ॥ 12 । 1 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ – –
കഹതാ ഉൻഹേം മൈം ശ്രേഷ്ഠ മുഝമേം ചിത്ത ജോ ധരതേ സദാ ।
ജോ യുക്ത ഹോ ശ്രദ്ധാ- സഹിത മേരാ ഭജന കരതേ സദാ ॥ 12 । 2 ॥

അവ്യക്ത, അക്ഷര, അനിർദേശ്യ, അചിന്ത്യ നിത്യ സ്വരൂപ കോ ।
ഭജതേ അചല, കൂടസ്ഥ, ഉത്തമ സർവവ്യാപീ രൂപ കോ ॥ 12 । 3 ॥

സബ ഇന്ദ്രിയാഁ സാധേ സദാ സമബുദ്ധി ഹീ ധരതേ ഹുഏ ।
പാതേ മുഝേ വേ പാർഥ പ്രാണീ മാത്ര ഹിത കരതേ ഹുഏ ॥ 12 । 4 ॥

അവ്യക്ത മേം ആസക്ത ജോ ഹോതാ ഉൻഹേം അതി ക്ലേശ ഹൈ ।
പാതാ പുരുഷ യഹ ഗതി, സഹന കരകേ വിപത്തി വിശേഷ ഹൈ ॥ 12 । 5 ॥

ഹോ മത്പരായണ കർമ സബ അർപണ മുഝേ കരതേ ഹുഏ ।
ഭജതേ സദൈവ അനന്യ മന സേ ധ്യാന ജോ ധരതേ ഹുഏ ॥ 12 । 6 ॥

മുഝമേം ലഗാതേ ചിത്ത ഉനകാ ശീഘ്ര കര ഉദ്ധാര മൈം ।
ഇസ മൃത്യുമയ സംസാര സേ ബേഡാ ലഗാതാ പാര മൈം ॥ 12 । 7 ॥

മുഝമേം ലഗാലേ മന, മുഝീ മേം ബുദ്ധി കോ രഖ സബ കഹീം ।
മുഝമേം മിലേഗാ ഫിര തഭീ ഇസമേം കഭീ സംശയ നഹീം ॥ 12 । 8 ॥

മുഝമേം ധനഞ്ജയ! ജോ ന ഠീക പ്രകാര മന പാഓ ബസാ ।
അഭ്യാസ- യോഗ പ്രയത്ന സേ മേരീ ലഗാലോ ലാലസാ ॥ 12 । 9 ॥

അഭ്യാസ ഭീ ഹോതാ നഹീം തോ കർമ കര മേരേ ലിയേ ।
സബ സിദ്ധി ഹോഗീ കർമ ഭീ മേരേ ലിയേ അർജുന! കിയേ ॥ 12 । 10 ॥

യഹ ഭീ ന ഹോ തബ ആസരാ മേരാ ലിയേ കര യോഗ ഹീ ।
കര ചിത്ത-സംയമ കർമഫല കേ ത്യാഗ സാരേ ഭോഗ ഹീ ॥ 12 । 11 ॥

അഭ്യാസ പഥ സേ ജ്ഞാന ഉത്തമ ജ്ഞാന സേ ഗുരു ധ്യാന ഹൈ ।
ഗുരു ധ്യാന സേ ഫലത്യാഗ കരതാ ത്യാഗ ശാന്തി പ്രദാന ഹൈ ॥ 12 । 12 ॥

ബിന ദ്വേഷ സാരേ പ്രാണിയോം കാ മിത്ര കരുണാവാൻ ഹോ ।
സമ ദുഃഖസുഖ മേം മദ ന മമതാ ക്ഷമാശീല മഹാൻ ഹോ ॥ 12 । 13 ॥

ജോ തുഷ്ട നിത മന ബുദ്ധി സേ മുഝമേം ഹുആ ആസക്ത ഹൈ ।
ദൃഢ നിശ്ചയീ ഹൈ സംയമീ പ്യാരാ മുഝേ വഹ ഭക്ത ഹൈ ॥ 12 । 14 ॥

പാതേ ന ജിസസേ ക്ലേശ ജന ഉനസേ ന പാതാ ആപ ഹീ ।
ഭയ ക്രോധ ഹർഷ വിഷാദ ബിന പ്യാരാ മുഝേ ഹൈ ജന വഹീ ॥ 12 । 15 ॥

ജോ ശുചി ഉദാസീ ദക്ഷ ഹൈ ജിസകോ ന ദുഖ ബാധാ രഹീ ।
ഇച്ഛാ രഹിത ആരംഭ ത്യാഗീ ഭക്ത പ്രിയ മുഝകോ വഹീ ॥ 12 । 16 ॥

കരതാ ന ദ്വേഷ ന ഹർഷ ജോ ബിന ശോക ഹൈ ബിന കാമനാ ।
ത്യാഗേ ശുഭാശുഭ ഫല വഹീ ഹൈ ഭക്ത പ്രിയ മുഝകോ ഘനാ ॥ 12 । 17 ॥

സമ ശത്രു മിത്രോം സേ സദാ അപമാന മാന സമാന ഹൈ ।
ശീതോഷ്ണ സുഖ-ദുഖ സമ ജിസേ ആസക്തി ബിന മതിമാന ഹൈ ॥ 12 । 18 ॥

നിന്ദാ പ്രശംസാ സമ ജിസേ മൗനീ സദാ സന്തുഷ്ട ഹീ ।
അനികേത നിശ്ചല ബുദ്ധിമയ പ്രിയ ഭക്ത ഹൈ മുഖകോ വഹീ ॥ 12 । 19 ॥

ജോ മത്പരായണ ഇസ സുധാമയ ധർമ മേം അനുരക്ത ഹൈം ।
വേ നിത്യ ശ്രദ്ധാവാന ജന മേരേ പരമ പ്രിയ ഭക്ത ഹൈം ॥ 12 । 20 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 13

തേരഹവാം അധ്യായ

ശ്രീ ഭഗവാൻ ബോലേ –
കൗന്തേയ, യഹ തന ക്ഷേത്ര ഹൈ ജ്ഞാനീ ബതാതേ ഹൈം യഹീ ।
ജോ ജാനതാ ഇസ ക്ഷേത്ര കോ ക്ഷേത്രജ്ഞ കഹലാതാ വഹീ ॥ 13 । 1 ॥

ഹേ പാർഥ, ക്ഷേത്രോം മേം മുഝേ ക്ഷേത്രജ്ഞ ജാന മഹാന തൂ ।
ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏവം ക്ഷേത്ര കാ സബ ജ്ഞാന മേരാ ജാന തൂ ॥ 13 । 2 ॥

വഹ ക്ഷേത്ര ജോ, ജൈസാ, ജഹാഁ സേ, ജിന വികാരോം-യുത, സഭീ ।
സങ്ക്ഷേപ മേം സുന, ജിസ പ്രഭാവ സമേത വഹ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഭീ ॥ 13 । 3 ॥

ബഹു ഭാഁതി ഋഷിയോം ഔര ഛന്ദോം സേ അനേക പ്രകാര സേ ।
ഗായാ പദോം മേം ബ്രഹ്മസൂത്രോം കേ സഹേതു വിചാര സേ ॥ 13 । 4 ॥

മന ബുദ്ധി ഏവം മഹാഭൂത പ്രകൃതി അഹങ്കൃത ഭാവ ഭീ ।
പാഁചോം വിഷയ സബ ഇന്ദ്രിയോം കേ ഔര ഇന്ദ്രിയഗണ സഭീ ॥ 13 । 5 ॥

സുഖ-ദുഃഖ ഇച്ഛാ ദ്വേഷ ധൃത്തി സംഘാത ഏവം ചേതനാ ।
സങ്ക്ഷേപ മേം യഹ ക്ഷേത്ര ഹൈ സമുദായ ജോ ഇനകാ ബനാ ॥ 13 । 6 ॥

അഭിമാന ദംഭ അഭാവ, ആർജവ, ശൗച, ഹിംസാഹീനതാ ।
ഥിരതാ, ക്ഷമാ, നിഗ്രഹ തഥാ ആചാര്യ-സേവാ ദീനതാ ॥ 13 । 7 ॥

ഇന്ദ്രിയ-വിഷയ-വൈരാഗ്യ ഏവം മദ സദൈവ നിവാരനാ ।
ജീവന, ജരാ, ദുഖ, രോഗ । മൃത്യു സദോഷ നിത്യ വിചാരനാ ॥ 13 । 8 ॥

നഹിം ലിപ്ത നാരീ പുത്ര മേം, സബ ത്യാഗനാ ഫല-വാസനാ ।
നിത ശുഭ അശുഭ കീ പ്രാപ്തി മേം ഭീ ഏകസാ രഹനാ ബനാ ॥ 13 । 9 ॥

മുഝമേം അനന്യ വിചാര സേ വ്യഭിചാര വിരഹിത ഭക്തി ഹോ ।
ഏകാന്ത കാ സേവന, ന ജന സമുദായ മേം ആസക്തി ഹോ ॥ 13 । 10 ॥

അധ്യാത്മജ്ഞാന വ തത്ത്വജ്ഞാന വിചാര, യഹ സബ ജ്ഞാന ഹൈ ।
വിപരീത ഇനകേ ഔര ജോ കുഛ ഹൈ സഭീ അജ്ഞാന ഹൈ ॥ 13 । 11 ॥

അബ വഹ ബതാതാ ജ്ഞേയ ജിസകേ ജ്ഞാന സേ നിസ്താര ഹൈ ।
നഹിം സത് അസത്, പരബ്രഹ്മ തോ അനാദി ഔര അപാര ഹൈ ॥ 13 । 12 ॥

സർവത്ര ഉസകേ പാണി പദ സിര നേത്ര മുഖ സബ ഓര ഹീ ।
സബ ഓര ഉസകേ കാന ഹൈം, സർവത്ര ഫൈലാ ഹൈ വഹീ ॥ 13 । 13 ॥

ഇന്ദ്രിയ-ഗുണോം കാ ഭാസ ഉസമേം കിന്തു ഇന്ദ്രിയ-ഹീന ഹൈ ।
ഹോ അലഗ ജഗ-പാലക, നിർഗുണ ഹോകര ഗുണോം മേം ലീന ഹൈ ॥ 13 । 14 ॥

ഭീതര വ ബാഹര പ്രാണിയോം മേം ദൂര ഭീ ഹൈ പാസ ഭീ
വഹ ചര അചര അതി സൂക്ഷ്മ ഹൈ ജാനാ നഹീം ജാതാ കഭീ ॥ 13 । 15 ॥

അവിഭക്ത ഹോകര പ്രാണിയോം മേം വഹ വിഭക്ത സദൈവ ഹൈ ।
വഹ ജ്ഞേയ പാലക ഔര നാശക ജന്മദാതാ ദേവ ഹൈ ॥ 13 । 16 ॥

വഹ ജ്യോതിയോം കീ ജ്യോതി ഹൈ, തമ സേ പരേ ഹൈ, ജ്ഞാന ഹൈ ।
സബ മേം ബസാ ഹൈ, ജ്ഞേയ ഹൈ, വഹ ജ്ഞാനഗമ്യ മഹാൻ ഹൈ ॥ 13 । 17 ॥

യഹ ക്ഷേത്ര, ജ്ഞാന, മഹാൻ ജ്ഞേയ, കഹാ ഗയാ സങ്ക്ഷേപ സേ ।
ഹേ പാർഥ, ഇസകോ ജാന മേരാ ഭക്ത മുഝമേം ആ ബസേ ॥ 13 । 18 ॥

യഹ പ്രകൃതി ഏവം പുരുഷ ദോനോം ഹീ അനാദി വിചാര ഹൈം ।
പൈദാ പ്രകൃതി സേ ഹീ സമഝ, ഗുണ തീന ഔര പ്രകാര ഹൈം ॥ 13 । 19 ॥

ഹൈ കാര്യ ഏവം കരണ കീ ഉത്പത്തി കാരണ പ്രകൃതി ഹീ ।
ഇസ ജീവ കോ കാരണ കഹാ, സുഖ-ദുഃഖ ഭോഗ നിമിത്ത്ത ഹീ ॥ 13 । 20 ॥

രഹകര പ്രകൃതി മേം നിത പുരുഷ, കരതാ പ്രകൃതി-ഗുണ ഭോഗ ഹൈ ।
അച്ഛീ ബുരീ സബ യോനിയാഁ, ദേതാ യഹീ ഗുണ-യോഗ ഹൈ ॥ 13 । 21 ॥

ദ്രഷ്ടാ വ അനുമന്താ സദാ, ഭർതാ പ്രഭോക്താ ശിവ മഹാ ।
ഇസ ദേഹ മേം പരമാത്മാ, ഉസ പര-പുരുഷ കോ ഹൈ കഹാ ॥ 13 । 22 ॥

ഐസേ പുരുഷ ഏവം പ്രകൃതി കോ, ഗുണ സഹിത ജോ ജാന ലേ ।
ബരതാവ കൈസാ ഭീ കരേ വഹ ജന്മ ഫിര ജഗ മേം ന ലേ ॥ 13 । 23 ॥

കുഛ ആപ ഹീ മേം ആപ ആത്മാ ദേഖതേ ഹൈം ധ്യാന സേ ।
കുഛ കർമ-യോഗീ കർമ സേ, കുഛ സാംഖ്യ-യോഗീ ജ്ഞാന സേ ॥ 13 । 24 ॥

സുന ദൂസരോം സേ ഹീ കിയാ കരതേ ഭജന അനജാന ഹൈം ।
തരതേ അസംശയ മൃത്യു വേ, ശ്രുതി മേം ലഗേ മതിമാൻ ഹൈം ॥ 13 । 25 ॥

ജാനോ ചരാചര ജീവ ജോ പൈദാ ഹുഏ സംസാര മേം ।
സബ ക്ഷേത്ര ഔര ക്ഷേത്രജ്ഞ കേ സംയോഗ സേ വിസ്താര മേം ॥ 13 । 26 ॥

അവിനാശി, നശ്വര സർവഭൂതോം മേം രഹേ സമ നിത്യ ഹീ ।
ഇസ ഭാഁതി ഈശ്വര കോ പുരുഷ ജോ ദേഖതാ ദേഖേ വഹീ ॥ 13 । 27 ॥

ജോ ദേഖതാ സമഭാവ സേ ഈശ്വര സഭീ മേം വ്യാപ്ത ഹൈ ।
കരതാ ന അപനീ ഘാത ഹൈ, കരതാ പരമപദ പ്രാപ്ത ഹൈ ॥ 13 । 28 ॥

കരതീ പ്രകൃതി സബ കർമ, ആത്മാ ഹൈ അകർതാ നിത്യ ഹീ ।
ഇസ ഭാഁതി സേ ജോ ദേഖതാ ഹൈ, ദേഖതാ ഹൈ ജന വഹീ ॥ 13 । 29 ॥

ജബ പ്രാണിയോം കീ ഭിന്നതാ ജന ഏക മേം ദേഖേ സഭീ ।
വിസ്താര ദേഖേ ഏക സേ ഹീ, ബ്രഹ്മ കോ പാതാ തഭീ ॥ 13 । 30 ॥

യഹ ഈശ അവ്യയ, നിർഗുണ ഔര അനാദി ഹോനേ സേ സദാ ।
കരതാ ന ഹോതാ ലിപ്ത ഹൈ, രഹ ദേഹ മേം ഭീ സർവദാ ॥ 13 । 31 ॥

നഭ സർവവ്യാപീ സൂക്ഷ്മ ഹോനേ സേ ന ജൈസേ ലിപ്ത ഹോ ।
സർവത്ര ആത്മാ ദേഹ മേം രഹകര ന വൈസേ ലിപ്ത ഹോ ॥ 13 । 32 ॥

ജ്യോം ഏക രവി സമ്പൂർണ ജഗ മേം തേജ ഭരതാ ഹൈ സദാ ।
യോം ഹീ പ്രകാശിത ക്ഷേത്ര കോ ക്ഷേത്രജ്ഞ കരതാ സർവദാ ॥ 13 । 33 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏവം ക്ഷേത്ര അന്തര, ജ്ഞാന സേ സമഝേം സഹീ ।
സമഝേം പ്രകൃതി സേ ഛൂടനാ, ജോ ബ്രഹ്മ കോ പാതേ വഹീ ॥ 13 । 34 ॥

ഓം തത്സദിതി ത്രയോദശോഽധ്യായഃ ॥

തേരഹവാഁ അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 13 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 14

ചൗദഹവാഁ അധ്യായ

ശ്രീ ഭഗവാൻ ബോലേ
അതിശ്രേഷ്ഠ ജ്ഞാനോം മേം ബതാതാ ജ്ഞാന മൈം അബ ഔര ഭീ ।
മുനി പാ ഗയേ ഹൈം സിദ്ധി ജിസകോ ജാനകര ജഗ മേം സഭീ ॥ 14 । 1 ॥

ഇസ ജ്ഞാന കാ ആശ്രയ ലിഏ ജോ രൂപ മേരാ ഹോ രഹേം ।
ഉത്പത്തി-കാല ന ജന്മ ലേം, ലയ-കാല മേം ന വ്യഥാ സഹേം ॥ 14 । 2 ॥

ഇസ പ്രകൃതി അപനീ യോനി മേം, മൈം ഗർഭ രഖതാ ഹൂഁ സദാ ।
ഉത്പന്ന ഹോതേ ഹൈം ഉസീസേ സർവ പ്രാണീ സർവദാ ॥ 14 । 3 ॥

സബ യോനിയോം മേം മൂർതിയോം കേ ജോ അനേകോം രൂപ ഹൈം ।
മൈം ബീജ-പ്രദ പിതാ ഹൂഁ, പ്രകൃതി യോനി അനൂപ ഹൈം ॥ 14 । 4 ॥

പൈദാ പ്രകൃതി സേ സത്ത്വ, രജ, തമ ത്രിഗുണ കാ വിസ്താര ഹൈ ।
ഇസ ദേഹ മേം യേ ജീവ കോ ലേം ബാന്ധ, ജോ അവികാര ഹൈ ॥ 14 । 5 ॥

അവികാര സതഗുണ ഹൈ പ്രകാശക, ക്യോങ്കി നിർമല ആപ ഹൈ ।
യഹ ബാന്ധ ലേതാ ജീവ കോ സുഖ ജ്ഞാന സേ നിഷ്പാപ ഹൈ ॥ 14 । 6 ॥

ജാനോ രജോഗുണ രാഗമയ, ഉത്പന്ന തൃഷ്ണാ സംഗ സേ ।
വഹ ബാന്ധ ലേതാ ജീവ കോ കൗന്തേയ, കർമ-പ്രസംഗ സേ ॥ 14 । 7 ॥

അജ്ഞാന സേ ഉത്പന്ന തമ സബ ജീവ കോ മോഹിത കരേ ।
ആലസ്യ, നീന്ദ, പ്രമാദ സേ യഹ ജീവ കോ ബന്ധിത കരേ ॥ 14 । 8 ॥

സുഖ മേം സതോഗുണ, കർമ മേം ദേതാ രജോഗുണ സംഗ ഹൈ ।
ഢക കര തമോഗുണ ജ്ഞാന കോ, ദേതാ പ്രമാദ പ്രസംഗ ഹൈ ॥ 14 । 9 ॥

രജ തമ ദബേം തബ സത്ത്വ ഗുണ, തമ സത്വ ദബതേ രജ ബഢഏ ।
രജ സത്ത്വ ദബതേ ഹീ തമോഗുണ ദേഹധാരീ പര ചഢഏ ॥ । 14 । 10 ॥

ജബ ദേഹ കീ സബ ഇന്ദ്രിയോം മേം ജ്ഞാന കാ ഹോ ചാഁദനാ ।
തബ ജാന ലേനാ ചാഹിഏ തന മേം സതോഗുണ ഹൈ ഘനാ ॥ 14 । 11 ॥

തൃഷ്ണാ അശാന്തി പ്രവൃത്തി ഹോകര മന പ്രലോഭന മേം പഡഏ ।
ആരംഭ ഹോതേ കർമ കേ അർജുന, രജോഗുണ ജബ ബഢഏ ॥ 14 । 12 ॥

കൗന്തേയ, മോഹ പ്രമാദ ഹോ, ജബ ഹോ ന മന മേം ചാഁദനാ ।
ഉത്പന്ന ഹോ ആലസ്യ ജബ, ഹോതാ തമോഗുണ ഹൈ ഘനാ ॥ 14 । 13 ॥

ഇസ ദേഹ മേം യദി സത്ത്വഗുണ കീ വൃദ്ധി മരതേ കാല ഹൈ ।
തോ പ്രാപ്ത കരതാ ജ്ഞാനിയോം കാ ശുദ്ധ ലോക വിശാല ഹൈ ॥ 14 । 14 ॥

രജ-വൃദ്ധി മേം മര, ദേഹ കർമാസക്ത പുരുഷോം മേം ധരേ ।
ജഡ യോനിയോം മേം ജന്മതാ, യദി ജന തമോഗുണ മേം മരേ ॥ 14 । 15 ॥

ഫല പുണ്യ കർമോം കാ സദാ ശുഭ ശ്രേഷ്ഠ സാത്ത്വിക ജ്ഞാന ഹൈ ।
ഫല ദുഖ രജോഗുണ കാ, തമോഗുണ-ഫല സദാ അജ്ഞാന ഹൈ ॥ 14 । 16 ॥

ഉത്പന്ന സത സേ ജ്ഞാന, രജ സേ നിത്യ ലോഭ പ്രധാന ഹൈ ।
ഹൈ മോഹ ഔര പ്രമാദ തമഗുണ സേ സദാ അജ്ഞാന ഹൈ ॥ 14 । 17 ॥

സാത്ത്വിക പുരുഷ സ്വർഗാദി മേം, നരലോക മേം രാജസ ബസേം ।
ജോ താമസീ ഗുണ മേം ബസേം, വേ ജന അധോഗതി മേം ഫഁസേം ॥ 14 । 18 ॥

കർതാ ന കോഈ തജ ത്രിഗുണ, യഹ ദേഖതാ ദ്രഷ്ടാ ജഭീ ।
ജാനേ ഗുണോം സേ പാര ജബ, പാതാ മുഝേ ഹൈ ജന തഭീ ॥ 14 । 19 ॥

ജോ ദേഹധാരീ, ദേഹ-കാരണ പാര യേ ഗുണ തീന ഹോ ।
ഛുട ജന്മ മൃത്യു ജരാദി ദുഖ സേ, വഹ അമൃത മേം ലീന ഹോ ॥ 14 । 20 ॥

അർജുന ബോലേ
ലക്ഷണ കഹോ ഉനകേ പ്രഭോ, ജന ജോ ത്രിഗുണ സേ പാര ഹൈം ।
കിസ ഭാഁതി ഹോതേ പാര, ക്യാ ഉനകേ കഹോ ആചാര ഹൈം ॥ 14 । 21 ॥

ശ്രീ ഭഗവാൻ ബോലേ
പാകര പ്രകാശ, പ്രവൃത്തി, മോഹ, ന പാർഥ, ഇനസേ ദ്വേഷ ഹൈ ।
യദി ഹോം നഹീം വേ പ്രാപ്ത, ഉനകീ ലാലസാ ന വിശേഷ ഹൈ ॥ 14 । 22 ॥

രഹതാ ഉദാസീന-സാ ഗുണോം സേ, ഹോഏ നഹീം വിചലിത കഹീം ।
സബ ത്രിഗുണ കരതേ കാര്യ ഹൈം, യഹ ജാന ജോ ഡിഗതാ നഹീം ॥ 14 । 23 ॥

ഹൈ സ്വസ്ഥ, സുഖ-ദുഖ സമ ജിസേ, സമ ഢേല പത്ഥര സ്വർണ ഭീ ।
ജോ ധീര, നിന്ദാസ്തുതി ജിസേ സമ, തുല്യ അപ്രിയ-പ്രിയ സഭീ ॥ 14 । 24 ॥

സമ ബന്ധു വൈരീ ഹൈം ജിസേ അപമാന മാന സമാന ഹൈ ।
ആരംഭ ത്യാഗേ ജോ സഭീ, വഹ ഗുണാതീത മഹാന ഹൈ ॥ 14 । 25 ॥

ജോ ശുദ്ധ നിശ്ചല ഭക്തി സേ ഭജതാ മുഝേ ഹൈ നിത്യ ഹീ ।
തീനോം ഗുണോം സേ പാര ഹോകര ബ്രഹ്മ കോ പാതാ വഹീ ॥ 14 । 26 ॥

അവ്യയ അമൃത മൈം ഔര മൈം ഹീ ബ്രഹ്മരൂപ മഹാന ഹൂഁ ।
മൈം ഹീ സനാതന ധർമ ഔര അപാര മോദ-നിധാന ഹൂഁ ॥ 14 । 27 ॥

ഓം തത്സദിതി ചതുർദശോഽധ്യായഃ ॥

ചൗദഹവാഁ അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ॥ 14 ॥

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 15

പന്ദ്രഹവാ അധ്യായ

ശ്രീ ഭഗവാൻ നേ കഹാ —
ഹൈ മൂല ഊപര ശാഖ നീചേ പത്ര ജിസകേ വേദ ഹൈം ।
വേ വേദവിത് ജോ ജാനതേ അശ്വത്ഥ – അവ്യയ – ഭേദ ഹൈം ॥ 15 । 1 ॥

പല്ലവ വിഷയ, ഗുണ സേ പലീ അധ- ഊർധ്വ ശാഖാ ഛാ രഹീം ।
നര- ലോക മേം നീചേ ജഡഏം കർമാനുബന്ധീ ജാ രഹീം ॥ 15 । 2 ॥

ഉസകാ യഹാം മിലതാ സ്വരൂപ ന ആദി മധ്യാധാര സേ ।
ദൃഢമൂല യഹ അശ്വത്ഥ കാട അസംഗ ശസ്ത്ര- പ്രഹാര സേ ॥ 15 । 3 ॥

ഫിര വഹ നികാലോ ഢൂണ്ഢകര പദ ശ്രേഷ്ഠ ഠീക പ്രകാര സേ ।
കര പ്രാപ്ത ജിസകോ ഫിര ന ലൗടേ, ഛൂടകര സംസാര സേ ॥

മൈം ശരണ ഉസകീ ഹൂഁ പുരുഷ ജോ ആദി ഔര മഹാന ഹൈ ।
ഉത്പന്ന ജിസസേ സബ പുരാതന യഹ പ്രവൃത്തി- വിധാന ഹൈ ॥ 15 । 4 ॥

ജീതാ ജിൻഹോംനേ സംഗ- ദോഷ ന മോഹ ജിനമേം മാന ഹൈ ।
മന മേം സദാ ജിനകേ ജഗാ അധ്യാത്മ- ജ്ഞാന പ്രധാന ഹൈ ॥

ജിനമേം ന കോഈ കാമനാ സുഖ- ദുഃഖ ഔര ന ദ്വന്ദ്വ ഹീ ।
അവ്യയ പരമപദ കോ സദാ ജ്ഞാനീ പുരുഷ പാതേ വഹീ । 15 । 5 ॥

ജിസമേം ന സൂര്യ പ്രകാശ ചന്ദ്ര ന ആഗ ഹീ കാ കാമ ഹൈ ।
ലൗടേ ന ജന ജിസമേം പഹുഁച മേരാ വഹീ പര ധാമ ഹൈ ॥ 15 । 6 ॥

ഇസ ലോക മേം മേരാ സനാതന അംശ ഹൈ യഹ ജീവ ഹീ ।
മന കേ സഹിത ഛൈ പ്രകൃതിവാസീ ഖീഞ്ചതാ ഇന്ദ്രിയ വഹീ ॥ 15 । 7 ॥

ജബ ജീവ ലേതാ ദേഹ അഥവാ ത്യാഗതാ സംബന്ധ കോ ।
കരതാ ഗ്രഹണ ഇനകോ സുമന സേ വായു ജൈസേ ഗന്ധ കോ ॥ 15 । 8 ॥

രസനാ, ത്വചാ, ദൃഗ, കാന ഏവം നാക, മന- ആശ്രയ ലിയേ ।
യഹ ജീവ സബ സേവന കിയാ കരതാ വിഷയ നിർമിത കിയേ ॥ 15 । 9 ॥

ജാതേ ഹുഏ തന ത്യാഗ, രഹതേ, ഭോഗതേ ഗുണയുക്ത ഭീ ।
ജാനേം ന ഇസകോ മൂഢ മാനവ, ജാനതേ ജ്ഞാനീ സഭീ ॥ 15 । 10 ॥

കര യത്ന യോഗീ ആപമേം ഇസകോ ബസാ പഹിചാനതേ ।
പര യത്ന കരകേ ഭീ ന മൂഢ അശുദ്ധ- ആത്മാ ജാനതേ ॥ 15 । 11 ॥

ജിസസേ പ്രകാശിത ഹൈ ജഗത്, ജോ തേജ ദിവ്യ ദിനേശ മേം ।
വഹ തേജ മേരാ തേജ ഹൈ ജോ അഗ്നി മേം രാകേശ മേം ॥ 15 । 12 ॥

ക്ഷിതി മേം ബസാ നിജ തേജ സേ മൈം പ്രാണിയോം കോ ധര രഹാ ।
രസ രൂപ ഹോകര സോമ സാരീ പുഷ്ട ഔഷധി കര രഹാ ॥ 15 । 13 ॥

മൈം പ്രാണിയോം മേം ബസ രഹാ ഹോ രൂപ വൈശ്വാനര മഹാ ।
പാചന ചതുർവിധി അന്ന പ്രാണാപാന- യുത ഹോ കര രഹാ ॥ 15 । 14 ॥

സുധി ജ്ഞാന ഔര അപോഹ മുഝസേ മൈം സഭീ മേം ബസ രഹാ ।
വേദാന്തകർതാ വേദവേദ്യ സുവേദവിത് മുഝകോ കഹാ ॥ 15 । 15 ॥

ഇസ ലോക മേം ക്ഷര ഔര അക്ഷര ദോ പുരുഷ ഹൈം സർവദാ ।
ക്ഷര സർവ ഭൂതോം കോ കഹാ കൂടസ്ഥ ഹൈ അക്ഷര സദാ ॥ 15 । 16 ॥

കഹതേ ജിസേ പരമാത്മാ ഉത്തമ പുരുഷ ഇനസേ പരേ ।
ത്രൈലോക്യ മേം രഹ ഈശ അവ്യയ സർവ ജഗ പോഷണ കരേ ॥ 15 । 17 ॥

ക്ഷര ഔര അക്ഷര സേ പരേ മൈം ശ്രേഷ്ഠ ഹൂം സംസാര മേം ।
ഇസ ഹേതു പുരുഷോത്തമ കഹായാ വേദ ലോകാചാര മേം ॥ 15 । 18 ॥

തജ മോഹ പുരുഷോത്തമ മുഝേ ജോ പാർഥ! ലേതാ ജ്ഞാന ഹൈ ।
സബ ഭാഁതി വഹ സർവജ്ഞ ഹോ ഭജതാ മുഝേ മതിമാൻ ഹൈ ॥ 15 । 19 ॥

മൈംനേ കഹാ യഹ ഗുപ്ത സേ ഭീ ഗുപ്ത ജ്ഞാന മഹാൻ ഹൈ ।
യഹ ജാനകര കരതാ സദാ ജീവന സഫല മതിമാൻ ഹൈ ॥ 15 । 20 ॥

പന്ദ്രഹവാം അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ।

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 16

സോലഹവാം അധ്യായ

ശ്രീ ഭഗവാൻ നേ കഹാ —
ഭയ- ഹീനതാ, ദമ, സത്ത്വ കീ സംശുദ്ധി, ദൃഢതാ ജ്ഞാന കീ ।
തന- മന- സരലതാ, യജ്ഞ, തപ, സ്വാധ്യായ, സാത്വിക ദാന ഭീ ॥ 16 । 1 ॥

മൃദുതാ, അഹിംസാ, സത്യ, കരുണാ, ശാന്തി, ക്രോധ- വിഹീനതാ ।
ലജ്ജാ, അചഞ്ചലതാ, അനിന്ദാ, ത്യാഗ തൃഷ്ണാഹീനതാ ॥ 16 । 2 ॥

ധൃതി, തേജ, പാവനതാ, ക്ഷമാ, അദ്രോഹ, മാന- വിഹീനതാ ।
യേ ചിൻഹ ഉനകേ പാർഥ! ജിനകോ പ്രാപ്ത ദൈവീ സമ്പദാ ॥ 16 । 3 ॥

മദ, മാന, മിഥ്യാചാര, ക്രോധ, കഠോരതാ, അജ്ഞാന ഭീ ।
യേ ആസുരീ സമ്പത്തി മേം ജന്മേ ഹുഏ പാതേ സഭീ ॥ 16 । 4 ॥

ദേ മോക്ഷ ദൈവീ, ബാഁധതീ ഹൈ ആസുരീ സമ്പത്തി യേ ।
മത ശോക അർജുന! കര ഹുആ തൂ ദൈവ- സമ്പദ് കോ ലിയേ ॥ 16 । 5 ॥

ദോ ഭാഁതി കീ ഹൈ സൃഷ്ടി ദൈവീ, ആസുരീ സംസാര മേം ।
സുന ആസുരീ അബ പാർഥ! ദൈവീ കഹ ചുകാ വിസ്താര മേം ॥ 16 । 6 ॥

ക്യാ ഹൈ പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി! ജഗ മേം ജാനതേ ആസുര നഹീം ।
ആചാര, സത്യ, വിശുദ്ധതാ ഹോതീ നഹീം ഉനമേം കഹീം ॥ 16 । 7 ॥

കഹതേ അസുര ഝൂഠാ ജഗത്, ബിന ഈശ ബിന ആധാര ഹൈ ।
കേവല പരസ്പര യോഗ സേ ബസ ഭോഗ- ഹിത സംസാര ഹൈ ॥ 16 । 8 ॥

ഇസ ദൃഷ്ടി കോ ധര, മൂഢ, നര, നഷ്ടാത്മ, രത അപകാര മേം ।
ജഗ- നാശ ഹിത വേ ക്രൂര- കർമീ ജന്മതേ സംസാര മേം ॥ 16 । 9 ॥

മദ മാന ദംഭ- വിലീന, കാമ അപൂര കാ ആശ്രയ ലിയേ ।
വർതേം അശുചി നര മോഹ വശ ഹോകര അസത് ആഗ്രഹ കിയേ ॥ 16 । 10 ॥

ഉനമേം മരണ പര്യന്ത ചിന്താഏഁ അനന്ത സദാ രഹേം ।
വേ ഭോഗ- വിഷയോം മേം ലഗേ ആനന്ദ ഉസ ഹീ കോ കഹേം ॥ 16 । 11 ॥

ആശാ കുബന്ധന മേം ബഁധേ, ധുന ക്രോധ ഏവം കാമ കീ ।
സുഖ- ഭോഗ ഹിത അന്യായ സേ ഇച്ഛാ കരേം ധന ധാമ കീ ॥ 16 । 12 ॥

യഹ പാ ലിയാ അബ വഹ മനോരഥ സിദ്ധ കര ലൂംഗാ സഭീ ।
യഹ ധന ഹുആ മേരാ മിലേഗാ ഔര ഭീ ആഗേ അഭീ ॥ 16 । 13 ॥

യഹ ശത്രു മൈംനേ ആജ മാരാ, കല ഹനൂംഗാ ഔര ഭീ ।
ഭോഗീ, സുഖീ, ബലവാന, ഈശ്വര, സിദ്ധ ഹൂഁ, മൈം ഹീ സഭീ ॥ 16 । 14 ॥

ശ്രീമാൻ ഔര കുലീന മൈം ഹൂം കൗന മുഝസേ ഔര ഹൈം ।
മഖ, ദാന, സുഖ ഭീ മൈം കരൂഁഗാ, മൂഢതാ- മോഹിത കഹേം ॥ 16 । 15 ॥

ഭൂലേ അനേകോം കൽപനാ മേം മോഹ- ബന്ധന ബീച ഹൈം ।
വേ കാമ- ഭോഗോം മേം ഫഁസേ പഡതേ നരക മേം നീച ഹൈം ॥ 16 । 16 ॥

ധന, മാന, മദ മേം മസ്ത, ഐണ്ഠൂ നിജ- പ്രശംസക അജ്ഞ ഹൈം ।
വേ ദംഭ സേ വിധിഹീന കരതേ നാമ ഹീ കോ യജ്ഞ ഹൈം ॥ 16 । 17 ॥

ബല, കാമ ക്രോധ, ഘമണ്ഡ വശ, നിന്ദാ കരേം മദ സേ തനേ ।
സബ മേം വ അപനേ മേം ബസേ മുഝ ദേവ കേ ദ്വേഷീ ബനേ ॥ 16 । 18 ॥

ജോ ഹൈം നരാധമ ക്രൂര ദ്വേഷീ ലീന പാപാചാര മേം ।
ഉനകോ ഗിരാതാ നിത്യ ആസുര യോനി മേം സംസാര മേം । 16 । 19 ॥

വേ ജന്മ- ജന്മ സദൈവ ആസുര യോനി ഹീ പാതേ രഹേം ।
മുഝകോ ന പാകര അന്ത മേം അതി ഹീ അധോഗതി കോ ഗഹേം ॥ 16 । 20 ॥

യേ കാമ ലാലച ക്രോധ തീനോം ഹീ നരക കേ ദ്വാര ഹൈം ।
ഇസ ഹേതു തീനോം ആത്മ- നാശക ത്യാജ്യ സർവപ്രകാര ഹൈം ॥ 16 । 21 ॥

ഇന നരക ദ്വാരോം സേ പുരുഷ ജോ മുക്ത പാർഥ! സദൈവ ഹീ ।
ശുഭ ആചരണ നിജ ഹേതു കരതാ പരമഗതി പാതാ വഹീ ॥ 16 । 22 ॥

ജോ ശാസ്ത്രവിധി കോ ഛോഡ, കരതാ കർമ മനമാനേ സഭീ ।
വഹ സിദ്ധി, സുഖ അഥവാ പരമഗതി കോ ന പാതാ ഹൈ കഭീ ॥ 16 । 23 ॥

ഇസ ഹേതു കാര്യ- അകാര്യ- നിർണയ മാന ശാസ്ത്ര- പ്രമാണ ഹീ ।
കരനാ കഹാ ജോ ശാസ്ത്ര മേം ഹൈ, ജാനകര വഹ്, കര വഹീ ॥ 16 । 24 ॥

സോലഹവാം അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ।

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 17

സത്രഹവാം അധ്യായ

അർജുന നേ കഹാ —
കരതേ യജന ജോ ശാസ്ത്രവിധി കോ ഛോഡ ശ്രദ്ധായുക്ത ഹോ ।
ഹേ കൃഷ്ണ! ഉനകീ സത്ത്വ, രജ, തമ കൗനസീ നിഷ്ഠാ കഹോ ॥ 17 । 1 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ —
ശ്രദ്ധാ സ്വഭാവജ പ്രാണിയോം മേം പാർഥ! തീന പ്രകാര സേ ।
സുന സാത്ത്വികീ ഭീ രാജസീ ഭീ താമസീ വിസ്താര സേ ॥ 17 । 2 ॥

ശ്രദ്ധാ സഭീ മേം സത്ത്വ സമ, ശ്രദ്ധാ സ്വരൂപ മനുഷ്യ ഹൈ ।
ജിസകീ രഹേ ജിസ ഭാഁതി ശ്രദ്ധാ വഹ ഉസീ- സാ നിത്യ ഹൈ ॥ 17 । 3 ॥

സാത്വിക സുരോം കാ, യക്ഷ രാക്ഷസ കാ യജന രാജസ കരേം ।
നിത ഭൂത പ്രേതോം കാ യജന ജന താമസീ മന മേം ധരേം ॥ 17 । 4 ॥

ജോ ഘോര തപ തപതേ പുരുഷ ഹൈം ശാസ്ത്ര- വിധി സേ ഹീന ഹോ ।
മദ- ദംഭ- പൂരിത, കാമനാ ബല രാഗ കേ ആധീന ഹോ ॥ 17 । 5 ॥

തന പഞ്ച- ഭൂതോം കോ, മുഝേ ഭീ – – – ദേഹ മേം ജോ ബസ രഹാ ।
ജോ കഷ്ട ദേതേ ജാന ഉനകോ മൂഢമതി ആസുര മഹാ ॥ 17 । 6 ॥

ഹേ പാർഥ! പ്രിയ സബകോ സദാ ആഹാര തീന പ്രകാര സേ ।
ഇസ ഭാഁതി ഹീ തപ ദാന മഖ ഭീ ഹൈം, സുനോ വിസ്താര സേ ॥ 17 । 7 ॥

ദേം ആയു, സാത്വികബുദ്ധി, ബല, സുഖ, പ്രീതി ഏവം സ്വാസ്ഥ്യ ഭീ ।
രസമയ ചിരസ്ഥിര ഹൃദ്യ ചികനേ ഖാദ്യ സാത്വിക പ്രിയ സഭീ ॥ 17 । 8 ॥

നമകീന, കടു, ഖട്ടേ, ഗരമ, രൂഖേ വ ദാഹക, തീക്ഷ്ണ ഹീ ।
ദുഖ- ശോക- രോഗദ ഖാദ്യ, പ്രിയ ഹൈം രാജസീ കോ നിത്യ ഹീ ॥ 17 । 9 ॥

രക്ഖാ ഹുആ കുഛ കാല കാ, രസഹീന ബാസീ യാ സഡആ ।
നര താമസീ അപവിത്ര ഭോജന ഭോഗതേ ജൂഠാ പഡആ ॥ 17 । 10 ॥

ഫല- ആശ തജ, ജോ ശാസ്ത്ര വിധിവത്, മാനകര കർതവ്യ ഹീ ।
അതിശാന്ത മന കരകേ കിയാ ഹോ, യജ്ഞ സാത്വിക ഹൈ വഹീ ॥ 17 । 11 ॥

ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ! സദൈവ ഹീ ഫല- വാസനാ ജിസമേം ബസീ ।
ദംഭാചരണ ഹിത ജോ കിയാ വഹ യജ്ഞ ജാനോ രാജസീ ॥ 17 । 12 ॥

വിധി- അന്നദാന- വിഹീന ജോ, ബിന ദക്ഷിണാ കേ ഹോ രഹാ ।
ബിന മന്ത്ര- ശ്രദ്ധാ, യജ്ഞ ജോ വഹ താമസീ ജാതാ കഹാ ॥ 17 । 13 ॥

സുര ദ്വിജ തഥാ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജന ബ്രഹ്മചര്യ സദൈവ ഹീ ।
ശുചിതാ അഹിംസാ നമ്രതാ തന കീ തപസ്യാ ഹൈ യഹീ ॥ 17 । 14 ॥

സച്ചേ വചന, ഹിതകര, മധുര ഉദ്വേഗ- വിരഹിത നിത്യ ഹീ ।
സ്വാധ്യായ കാ അഭ്യാസ ഭീ, വാണീ- തപസ്യാ ഹൈ യഹീ ॥ 17 । 15 ॥

സൗമ്യത്വ, മൗന, പ്രസാദ മന കാ, ശുദ്ധ ഭാവ സദൈവ ഹീ ।
കരനാ മനോനിഗ്രഹ സദാ മന കീ തപസ്യാ ഹൈ യഹീ ॥ 17 । 16 ॥

ശ്രദ്ധാ രഹിത ഹോ യോഗയുത ഫല വാസനായേം തജ സഭീ ।
കരതേ പുരുഷ, തപ യേ ത്രിവിധ, സാത്വിക തപസ്യാ ഹൈ തഭീ ॥ 17 । 17 ॥

സത്കാര പൂജാ മാന കേ ഹിത ദംഭ സേ ജോ ഹോ രഹാ ।
വഹ തപ അനിശ്ചിത ഔര നശ്വര, രാജസീ ജാതാ കഹാ ॥ 17 । 18 ॥

ജോ മൂഢ- ഹഠ സേ ആപ ഹീ കോ കഷ്ട ദേകര ഹോ രഹാ ।
അഥവാ കിയാ പര- നാശ- ഹിത, തപ താമസീ ഉസകോ കഹാ ॥ 17 । 19 ॥

ദേനാ സമഝ കര അനുപകാരീ കോ ദിയാ ജോ ദാന ഹൈ ।
വഹ ദാന സാത്വിക ദേശ കാല സുപാത്ര കാ ജബ ധ്യാന ഹൈ ॥ 17 । 20 ॥

ജോ ദാന പ്രത്യുപകാര കേ ഹിത ക്ലേശ പാകര കേ കിയാ ।
ഹൈ രാജസീ വഹ ദാന ജോ ഫല ആശ കേ ഹിത ഹൈ ദിയാ ॥ 17 । 21 ॥

ബിന ദേശ കാല സുപാത്ര ദേഖേ ജോ ദിയാ ബിന മാന ഹൈ ।
അഥവാ ദിയാ അവഹേലനാ സേ താമസീ വഹ ദാന ഹൈ ॥ 17 । 22 ॥

ശുഭ ഓം തത് സത് ബ്രഹ്മ കാ യഹ ത്രിവിധ ഉച്ചാരണ കഹാ ।
നിർമിത ഇസീസേ ആദി മേം ഹൈം, വേദ ബ്രാഹ്മണ മഖ മഹാ ॥ 17 । 23 ॥

ഇസ ഹേതു കഹകര ഓം ഹോതേ നിത്യ മഖ തപ ദാന ഭീ ।
സബ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠോം കേ സദാ ശാസ്ത്രോക്ത കർമ- വിധാന ഭീ ॥ 17 । 24 ॥

കല്യാണ- ഇച്ഛുക ത്യാഗ ഫല ‘ തത്’ ശബ്ദ കഹ കര സർവദാ ।
തപ യജ്ഞ ദാന ക്രിയാദി കരതേ ഹൈം വിവിധ വിധ സേ സദാ ॥ 17 । 25 ॥

സദ് സാധു ഭാവോം കേ ലിയേ ‘ സത്’ കാ സദൈവ പ്രയോഗ ഹൈ ।
ഹേ പാർഥ! ഉത്തമ കർമ മേം ‘ സത്’ ശബ്ദ കാ ഉപയോഗ ഹൈ ॥ 17 । 26 ॥

‘ സത്’ ഹീ കഹാതീ ദാന തപ മേം യജ്ഞ മേം ദൃഢതാ സഭീ ।
കഹതേ ഉൻഹേം ‘ സത്’ ഹീ സദാ ഉനകേ ലിയേ ജോ കർമ ഭീ ॥ 17 । 27 ॥

സബ ഹീ അസത് ശ്രദ്ധാ ബിനാ ജോ ഹോമ തപ യാ ദാന ഹൈ ।
ദേതാ ന വഹ ഇസ ലോക മേം യാ മൃത്യു പര കല്യാന ഹൈ ॥ 17 । 28 ॥

സത്രഹവാം അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ।

ഹരിഗീതാ അധ്യായ 18

അഠാരഹവാം അധ്യായ

അർജുന നേ കഹാ —
സംന്യാസ ഏവം ത്യാഗ- തത്ത്വ, പൃഥക് മഹാബാഹോ! കഹോ ।
ഇച്ഛാ മുഝേ ഹൈ ഹൃഷീകേശ! സമസ്ത ഇനകാ ജ്ഞാന ഹോ ॥ 18 । 1 ॥

ശ്രീഭഗവാൻ നേ കഹാ —
സബ കാമ്യ- കർമന്യാസ ഹീ സംന്യാസ ജ്ഞാനീ മാനതേ ।
സബ കർമഫല കേ ത്യാഗ ഹീ കോ ത്യാഗ വിജ്ഞ ബഖാനതേ ॥ 18 । 2 ॥

ഹൈം ദോഷവത് സബ കർമ കഹതേ ത്യാജ്യ കുഛ വിദ്വാൻ ഹൈം ।
തപ ദാന യജ്ഞ ന ത്യാഗിയേ കുഛ ദേ രഹേ യഹ ജ്ഞാന ഹൈം ॥ 18 । 3 ॥

ഹേ പാർഥ! സുന ജോ ഠീക മേരാ ത്യാഗ ഹേതു വിചാര ഹൈ ।
ഹേ പുരുഷവ്യാഘ്ര! കഹാ ഗയാ യഹ ത്യാഗ തീന പ്രകാര ഹൈ ॥ 18 । 4 ॥

മഖ ദാന തപ യേ കർമ കരനേ യോഗ്യ, ത്യാജ്യ ന ഹൈം കഭീ ।
മഖ ദാന തപ വിദ്വാൻ കോ ഭീ ശുദ്ധ കരതേ ഹൈം സഭീ ॥ 18 । 5 ॥

യേ കർമ ഭീ ആസക്തി ബിന ഹോ, ത്യാഗ കര ഫല നിത്യ ഹീ ।
കരനേ ഉചിത ഹൈം പാർഥ! മേരാ ശ്രേഷ്ഠ നിശ്ചിത മത യഹീ ॥ 18 । 6 ॥

നിജ നിയത- കർമ ന ത്യാഗനേ കേ യോഗ്യ ഹോതേ ഹൈം കഭീ ।
യദി മോഹ സേ ഹോ ത്യാഗ തോ വഹ ത്യാഗ താമസ ഹൈ സഭീ ॥ 18 । 7 ॥

ദുഖ ജാന കായാക്ലേശ ഭയ സേ കർമ യദി ത്യാഗേ കഹീം ।
വഹ രാജസീ ഹൈ ത്യാഗ ഉസകാ ഫല കഭീ മിലതാ നഹീം ॥ 18 । 8 ॥

ഫല, സംഗ, തജ ജോ കർമ നിയമിത കർമ അപനാ മാന ഹൈ ।
മാനാ ഗയാ വഹ ത്യാഗ ശുഭ സാത്ത്വിക സദൈവ മഹാൻ ഹൈ ॥ 18 । 9 ॥

നഹിം ദ്വേഷ അകുശല കർമ സേ, ജോ കുശല മേം നഹിം ലീന ഹൈ ।
സംശയരഹിത ത്യാഗീ വഹീ ഹൈ സത്ത്വനിഷ്ഠ പ്രവീന ഹൈ ॥ 18 । 10 ॥

സംഭവ നഹീം ഹൈ ദേഹധാരീ ത്യാഗ ദേ സബ കർമ ഹീ ।
ഫല കർമ കേ ജോ ത്യാഗതാ, ത്യാഗീ കഹാ ജാതാ വഹീ ॥ 18 । 11 ॥

പാതേ സകാമീ ദേഹ തജ ഫല ശുഭ അശുഭ മിശ്രിത സഭീ ।
ത്യാഗീ പുരുഷ കോ പര ന ഹോതാ ഹൈ ത്രിവിധ ഫല യേ കഭീ ॥ 18 । 12 ॥

ഹൈം പാഁച കാരണ ജാന ലോ സബ കർമ ഹോനേ കേ ലിയേ ।
സുന മൈം സുനാതാ സാംഖ്യ കേ സിദ്ധാന്ത മേം ജോ ഭീ ദിയേ ॥ 18 । 13 ॥

ആധാര കർതാ ഔര സബ സാധന പൃഥക് വിസ്താര സേ ।
ചേഷ്ടാ വിവിധ വിധ, ദൈവ , യേ ഹൈം ഹേതു പാഁച പ്രകാര കേ ॥ 18 । 14 ॥

തന മന വചന സേ ജന സഭീ ജോ കർമ ജഗ മേം കര രഹേ ।
ഹോം ഠീക യാ വിപരീത ഉനകേ പാഁച യേ കാരണ കഹേ ॥ 18 । 15 ॥

ജോ മൂഢ അപനേ ആപകോ ഹീ കിന്തു കർതാ മാനതാ ।
ഉസകീ നഹീം ഹൈ ശുദ്ധ ബുദ്ധി ന ഠീക വഹ കുഛ ജാനതാ ॥ 18 । 16 ॥

ജോ ജന അഹങ്കൃതിഭാവ ബിന, നഹിം ലിപ്ത ജിസകീ ബുദ്ധി ഭീ ।
നഹിം മാരതാ വഹ മാരകര ഭീ, ഹൈ ന ബന്ധന മേം കഭീ ॥ 18 । 17 ॥

നിത ജ്ഞാന ജ്ഞാതാ ജ്ഞേയ കരതേ കർമ മേം ഹൈം പ്രേരണാ ।
ഹൈ കർമസംഗ്രഹ, കരണ, കർതാ, കർമ തീനോം സേ ബനാ ॥ 18 । 18 ॥

സുന ജ്ഞാന ഏവം കർമ, കർതാ ഭേദ ഗുണ അനുസാര ഹൈം ।
ജൈസേ കഹേ ഹൈം സാംഖ്യ മേം വേ സർവ തീന പ്രകാര ഹൈം ॥ 18 । 19 ॥

സബ ഭിന്ന ഭൂതോം മേം അനശ്വര ഏക ഭാവ അഭിന്ന ഹീ ।
ജിസ ജ്ഞാന സേ ജന ദേഖതാ ഹൈ, ജ്ഞാന സാത്ത്വിക ഹൈ വഹീ ॥ 18 । 20 ॥

ജിസ ജ്ഞാന സേ സബ പ്രാണിയോം മേം ഭിന്നതാ കാ ഭാന ഹൈ ।
സബമേം അനേകോം ഭാവ ദിഖതേ, രാജസീ വഹ ജ്ഞാന ഹൈ ॥ 18 । 21 ॥

ജോ ഏക ഹീ ലഘുകാര്യ മേം ആസക്ത പൂർണ- സമാന ഹൈ ।
നിഃസാര യുക്തി- വിഹീന ഹൈ വഹ തുച്ഛ താമസ ജ്ഞാന ഹൈ ॥ 18 । 22 ॥

ഫല- ആശ- ത്യാഗീ നിത്യ നിയമിത കർമ ജോ ഭീ കര രഹാ ।
ബിന രാഗ ദ്വേഷ, അസംഗ ഹോ, വഹ കർമ സാത്ത്വിക ഹൈ കഹാ ॥ 18 । 23 ॥

ആശാ ലിയേ ഫല കീ അഹങ്കൃത- ബുദ്ധി സേ ജോ കാമ ഹൈ ।
അതി ഹീ പരിശ്രമ സേ കിയാ, രാജസ ഉസീ കാ നാമ ഹൈ ॥ 18 । 24 ॥

പരിണാമ, പൗരുഷ, ഹാനി, ഹിംസാ കാ ന ജിസമേം ധ്യാന ഹൈ ।
വഹ താമസീ ഹൈ കർമ ജിസകേ മൂല മേം അജ്ഞാന ഹൈ ॥ 18 । 25 ॥

ബിന അഹങ്കാര, അസംഗ, ധീരജവാൻ, ഉത്സാഹീ മഹാ ।
അവികാര സിദ്ധി അസിദ്ധി മേം സാത്ത്വിക വഹീ കർതാ കഹാ । 18 । 26 ॥

ഹിംസക, വിഷയ- മയ, ലോഭ- ഹർഷ- വിഷാദ- യുക്ത മലീന ഹൈ ।
ഫല കാമനാ മേം ലീന, കർതാ, രാജസീ വഹ ദീന ഹൈ ॥ 18 । 27 ॥

ചഞ്ചല, ഘമണ്ഡീ, ശഠ, വിഷാദീ, ദീർഘസൂത്രീ, ആലസീ ।
ശിക്ഷാ- രഹിത, പര- ഹാനി- കര, കർതാ കഹാ ഹൈ താമസീ ॥ 18 । 28 ॥

ഹോതേ ത്രിവിധ ഹീ ഹേ ധനഞ്ജയ! ബുദ്ധി ധൃതി കേ ഭേദ ഭീ ।
സുന ഭിന്ന- ഭിന്ന സമസ്ത ഗുണ- അനുസാര കഹതാ ഹൂം അഭീ ॥ 18 । 29 ॥

ജാനേ പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി ബന്ധന മോക്ഷ കാര്യ അകാര്യ ഭീ ।
ഹേ പാർഥ! സാത്ത്വിക ബുദ്ധി ഹൈ ജോ ഭയ അഭയ ജാനേ സഭീ ॥ 18 । 30 ॥

ജിസ ബുദ്ധി സേ നിർണയ ന കാര്യ അകാര്യ ബീച യഥാർഥ ഹൈ ।
ജാനേ ന ധർമ അധർമ കോ വഹ രാജസീ മതി പാർഥ! ഹൈ ॥ 18 । 31 ॥

തമ- വ്യാപ്ത ഹോ ജോ ബുദ്ധി, ധർമ അധർമ ഹീ കോ മാനതീ ।
വഹ താമസീ ജോ നിത്യ അർജുന! അർഥ ഉലടേ ജാനതീ ॥ 18 । 32 ॥

ജബ ജന അചല ധൃതി സേ ക്രിയാ മന പ്രാണ ഇന്ദ്രിയ കീ സഭീ ।
ധാരണ കരേ നിത യോഗ സേ, ധൃതി ശുദ്ധ സാത്വിക ഹൈ തഭീ ॥ 18 । 33 ॥

ആസക്തി സേ ഫല- കാമനാ- പ്രിയ ധർമ അർഥ വ കാമ ഹൈ ।
ധാരണ കിയേ ജിസസേ ഉസീ കാ രാജസീ ധൃതി നാമ ഹൈ ॥ 18 । 34 ॥

താമസ വഹീ ധൃതി പാർഥ! ജിസസേ സ്വപന, ഭയ, ഉന്മാദ കോ ।
തജതാ നഹീം ദുർബുദ്ധി മാനവ, ശോക ഔര വിഷാദ കോ ॥ 18 । 35 ॥

അബ സുന ത്രിവിധ സുഖ- ഭേദ ഭീ ജിസകേ സദാ അഭ്യാസ സേ ।
സബ ദുഃഖ കാ കര അന്ത അർജുന! ജന ഉസീ മേം ജാ ബസേ ॥ 18 । 36 ॥

ആരംഭ മേം വിഷവത് സുധാ സമ കിന്തു മധു പരിണാമ ഹൈ ।
ജോ ആത്മബുദ്ധി- പ്രസാദ- സുഖ, സാത്ത്വിക ഉസീ കാ നാമ ഹൈ ॥ 18 । 37 ॥

രാജസ വഹീ സുഖ ഹൈ കി ജോ ഇന്ദ്രിയ- വിഷയ- സംയോഗ സേ ।
പഹിലേ സുധാ സമ, അന്ത മേം വിഷ- തുല്യ ഹോ ഫല- ഭോഗ സേ ॥ 18 । 38 ॥

ആരംഭ ഏവം അന്ത മേം ജോ മോഹ ജന കോ ദേ രഹാ ।
ആലസ്യ നീന്ദ പ്രമാദ സേ ഉത്പന്ന സുഖ താമസ കഹാ ॥ 18 । 39 ॥

ഇസ ഭൂമി പര ആകാശ അഥവാ ദേവതാഓം മേം കഹീം ।
ഹോ പ്രകൃതി കേ ഇന തീന ഗുണ സേ മുക്ത ഐസാ കുഛ നഹീം ॥ 18 । 40 ॥

ദ്വിജ ഔര ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രോം കേ പരന്തപ! കർമ ഭീ ।
ഉനകേ സ്വഭാവജ ഹീ ഗുണോം അനുസാര ബാഁടേ ഹൈം സഭീ ॥ 18 । 41 ॥

ശമ ദമ ക്ഷമാ തപ ശുദ്ധി ആസ്തിക ബുദ്ധി ഭീ വിജ്ഞാന ഭീ ।
ദ്വിജ കേ സ്വഭാവജ കർമ ഹൈം, തന- മന- സരലതാ ജ്ഞാന ഭീ ॥ 18 । 42 ॥

ധൃതി ശൂരതാ തേജസ്വിതാ രണ സേ ന ഹടനാ ധർമ ഹൈ ।
ചാതുര്യ സ്വാമീഭാവ ദേനാ ദാന ക്ഷത്രിയ കർമ ഹൈ ॥ 18 । 43 ॥

കൃഷി ധേനു- പാലന വൈശ്യ കാ വാണിജ്യ കരനാ കർമ ഹൈ ।
നിത കർമ ശൂദ്രോം കാ സ്വഭാവജ ലോക- സേവാ ധർമ ഹൈ ॥ 18 । 44 ॥

കരതാ രഹേ ജോ കർമ നിജ- നിജ സിദ്ധി പാതാ ഹൈ വഹീ ।
നിജ- കർമ- രത നര സിദ്ധി സുന കിസ ഭാഁതി പാതാ നിത്യ ഹീ ॥ 18 । 45 ॥

ജിസസേ പ്രവൃത്തി സമസ്ത ജീവോം കീ തഥാ ജഗ വ്യാപ്ത ഹൈ ।
നിജ കർമ സേ, നര പൂജ ഉസകോ സിദ്ധി കരതാ പ്രാപ്ത ഹൈ ॥ 18 । 46 ॥

നിജ ധർമ നിർഗുണ ശ്രേഷ്ഠ ഹൈ, സുന്ദര സുലഭ പര- ധർമ സേ ।
ഹോതാ ന പാപ സ്വഭാവ കേ അനുസാര അപനേ കർമ സേ ॥ 18 । 47 ॥

നിജ നിയത കർമ സദോഷ ഹോം, തോ ഭീ ഉചിത നഹിം ത്യാഗ ഹൈ ।
സബ കർമ ദോഷോം സേ ഘിരേ ജൈസേ ധുഏം സേ ആഗ ഹൈ ॥ 18 । 48 ॥

വശ മേം കിയേ മന, അതി അസക്ത, ന കാമനാ കുഛ വ്യാപ്ത ഹോ ।
നൈഷ്കർമ്യ- സിദ്ധി മഹാന തബ, സംന്യാസ ദ്വാരാ പ്രാപ്ത ഹോ ॥ 18 । 49 ॥

ജിസ ഭാഁതി പാകര സിദ്ധി ഹോതീ ബ്രഹ്മ- പ്രാപ്തി സദൈവ ഹീ ।
സങ്ക്ഷേപ മേം സുന ജ്ഞാന കീ അർജുന പരാ- നിഷ്ഠാ വഹീ ॥ 18 । 50 ॥

കര ആത്മ- സംയമ ധൈര്യ സേ അതിശുദ്ധ മതി മേം ലീന ഹോ ।
സബ ത്യാഗ ശബ്ദാദിക വിഷയ, നിത രാഗ- ദ്വേഷ- വിഹീന ഹോ ॥ 18 । 51 ॥

ഏകാന്തസേവീ അൽപ- ഭോജീ തന വചന മന വശ കിയേ ।
ഹോ ധ്യാന- യുക്ത സദൈവ ഹീ, വൈരാഗ്യ കാ ആശ്രയ ലിയേ ॥ 18 । 52 ॥

ബല അഹങ്കാര ഘമണ്ഡ സംഗ്രഹ ക്രോധ കാമ വിമുക്ത ഹോ ।
മമതാരഹിത നര ശാന്ത, ബ്രഹ്മ- വിഹാര കേ ഉപയുക്ത ഹോ ॥ 18 । 53 ॥

ജോ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്ന- മന ഹൈ, ചാഹ- ചിന്താ- ഹീന ഹൈ ।
സമ ഭാവ സബമേം സാധ, ഹോതാ ഭക്തി മേം ലവലീന ഹൈ ॥ 18 । 54 ॥

മൈം കൗന കിതനാ, ഭക്തി സേ ഉസകോ സഭീ യഹ ജ്ഞാന ഹോ ।
മുഝമേം മിലേ, മേരീ ഉസേ ജബ തത്ത്വ സേ പഹിചാന ഹോ ॥ 18 । 55 ॥

കരതാ രഹേ സബ കർമ ഭീ മേരാ സദാ ആശ്രയ ധരേ ।
മേരീ കൃപാ സേ പ്രാപ്ത വഹ അവ്യയ സനാതന പദ കരേ ॥ 18 । 56 ॥

മന സേ മുഝേ സാരേ സമർപിത കർമ കര മത്പര ഹുആ ।
മുഝമേം നിരന്തര ചിത്ത ധര, സമ- ബുദ്ധി മേം തത്പര ഹുആ ॥ 18 । 57 ॥

രഖ ചിത്ത മുഝമേം, മമ കൃപാ സേ ദുഃഖ സബ തര ജായഗാ ।
അഭിമാന സേ മേരീ ന സുനകര, നാശ കേവല പായഗാ ॥ 18 । 58 ॥

‘ മൈം നഹിം കരൂഁഗാ യുദ്ധ’ തുമ അഭിമാന സേ കഹതേ അഭീ ।
യഹ വ്യർഥ ഹൈ നിശ്ചയ പ്രകൃതി തുമസേ കരാ ലേഗീ സഭീ ॥ 18 । 59 ॥

കരനാ നഹീം ജോ ചാഹതാ ഹൈ മോഹ മേം തല്ലീന ഹോ ।
വഹ സബ കരേഗാ നിജ സ്വഭാവജ കർമ കേ ആധീന ഹോ ॥ 18 । 60 ॥

ഈശ്വര ഹൃദയ മേം പ്രാണിയോം കേ ബസ രഹാ ഹൈ നിത്യ ഹീ ।
സബ ജീവ യന്ത്രാരൂഢ മായാ സേ ഘുമാതാ ഹൈ വഹീ ॥ 18 । 61 ॥

ഇസ ഹേതു ലേ ഉസകീ ശരണ സബ ഭാഁതി സേ സബ ഓര സേ ।
ശുഭ ശാന്തി ലേഗാ നിത്യ- പദ, ഉസകീ കൃപാ കീ കോര സേ ॥ 18 । 62 ॥

തുഝസേ കഹാ അതിഗുപ്ത ജ്ഞാന സമസ്ത യഹ വിസ്താര സേ ।
ജിസ ഭാഁതി ജോ ചാഹേ വഹീ കര പാർഥ! പൂർണ വിചാര സേ ॥ 18 । 63 ॥

അബ അന്ത മേം അതിഗുപ്ത ഹൈ കൗന്തേയ! കഹതാ ബാത ഹൂഁ ।
അതിപ്രിയ മുഝേ തൂ അസ്തു ഹിത കീ ബാത കഹതാ താത ഹൂഁ ॥ 18 । 64 ॥

രഖ മന മുഝീ മേം, കര യജന, മമ ഭക്ത ബന, കര വന്ദനാ ।
മുഝമേം മിലേഗാ, സത്യ പ്രണ തുഝസേ, മുഝേ തൂ പ്രിയ ഘനാ ॥ 18 । 65 ॥

തജ ധർമ സാരേ ഏക മേരീ ഹീ ശരണ കോ പ്രാപ്ത ഹോ ।
മൈം മുക്ത പാപോം സേ കരൂംഗാ തൂ ന ചിന്താ വ്യാപ്ത ഹോ ॥ 18 । 66 ॥

നിന്ദാ കരേ മേരീ, ന സുനനാ ചാഹതാ, ബിന ഭക്തി ഹൈ ।
ഉസകോ ന ദേനാ ജ്ഞാന യഹ ജിസമേം നഹീം തപ- ശക്തി ഹൈ ॥ 18 । 67 ॥

യഹ ഗുപ്ത ജ്ഞാന മഹാന ഭക്തോം സേ കഹേഗാ ജോ സഹീ ।
മുഝമേം മിലേഗാ ഭക്തി പാ മേരീ, അസംശയ നര വഹീ ॥ 18 । 68 ॥

ഉസസേ അധിക പ്രിയ കാര്യ- കർതാ വിശ്വ മേം മേരാ നഹീം ।
ഉസസേ അധിക മുഝകോ ന പ്യാരാ ദൂസരാ ഹോഗാ കഹീം ॥ 18 । 69 ॥

മേരീ തുമ്ഹാരീ ധർമ- ചർചാ ജോ പഢഏഗാ ധ്യാന സേ ।
മൈം മാനതാ പൂജാ മുഝേ ഹൈ ജ്ഞാനയജ്ഞ വിധാന സേ ॥ 18 । 70 ॥

ബിന ദോഷ ഢഊഁഢഏ ജോ സുനേഗാ നിത്യ ശ്രദ്ധായുക്ത ഹോ ।
വഹ പുണ്യവാനോം കാ പരമ ശുഭ ലോക ഹോഗാ മുക്ത ഹോ ॥ 18 । 71 ॥

അർജുന! കഹോ തുമനേ സുനാ യഹ ജ്ഞാന സാരാ ധ്യാന സേ ।
അബ ഭീ ഛുടേ ഹോ യാ നഹീം ഉസ മോഹമയ അജ്ഞാന സേ ॥ 18 । 72 ॥

അർജുന നേ കഹാ —
അച്യുത! കൃപാ സേ ആപകീ അബ മോഹ സബ ജാതാ രഹാ ।
സംശയ രഹിത ഹൂം സുധി മുഝേ ആഈ, കരൂഁഗാ ഹരി കഹാ ॥ 18 । 73 ॥

സഞ്ജയ നേ കഹാ —
ഇസ ഭാഁതി യഹ രോമാഁചകാരീ ഔര ശ്രേഷ്ഠ രഹസ്യ ഭീ ।
ശ്രീകൃഷ്ണ അർജുന കാ സുനാ സംവാദ ഹൈ മൈംനേ സഭീ ॥ 18 । 74 ॥

സാക്ഷാത് യോഗേശ്വര സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ കാ വർണന കിയാ ।
യഹ ശ്രേഷ്ഠ യോഗ- രഹസ്യ വ്യാസ- പ്രസാദ സേ സബ സുന ലിയാ ॥ 18 । 75 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ, അർജുന കാ നിരാലാ പുണ്യമയ സംവാദ ഹൈ ।
ഹര ബാര ദേതാ ഹർഷ ഹൈ, ആതാ മുഝേ ജബ യാദ ഹൈ ॥ 18 । 76 ॥

ജബ യാദ ആതാ ഉസ അനോഖേ രൂപ കാ വിസ്താര ഹൈ ।
ഹോതാ തഭീ വിസ്മയ തഥാ ആനന്ദ ബാരംബാര ഹൈ ॥ 18 । 77 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ യോഗേശ്വര ജഹാം അർജുന ധനുർധാരീ ജഹാഁ ।
വൈഭവ, വിജയ, ശ്രീ, നീതി സബ മത സേ ഹമാരേ ഹൈം വഹാഁ ॥ 18 । 78 ॥

അഠാരഹവാം അധ്യായ സമാപ്ത ഹുആ ।

Also Read:

Sri Hari Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Hari Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top