Gita - Geetaa

Sri Hari Gita Lyrics in Kannada

Shri Hari Geetaa in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಗೀತಾ ಹಿಂದೀ
ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ॥

ಪಹಲಾ ಅಧ್ಯಾಯ

ರಾಜಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನೇ ಕಹಾ –
ರಣ- ಲಾಲಸಾ ಸೇ ಧರ್ಮ- ಭೂ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಂ ಏಕತ್ರ ಹೋ ।
ಮೇರೇ ಸುತೋಂ ನೇ, ಪಾಂಡವೋಂ ನೇ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಸಂಜಯ ಕಹೋ ॥ 1 । 1 ॥

ಸಂಜಯ ನೇ ಕಹಾ –
ತಬ ದೇಖಕರ ಪಾಂಡವ- ಕಟಕ ಕೋ ವ್ಯೂಹ- ರಚನಾ ಸಾಜ ಸೇ ।
ಇಸ ಭಾಁತಿ ದುರ್ಯೋಧನ ವಚನ ಕಹನೇ ಲಗೇ ಗುರುರಾಜ ಸೇ ॥ 1 । 2 ॥

ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀ ಸೈನ್ಯ ಸಾರೀ, ಪಾಂಡವೋಂ ಕೀ ದೇಖಿಯೇ ।
ತವ ಶಿಷ್ಯ ಬುಧವರ ದ್ರುಪದ- ಸುತ ನೇ ದಲ ಸಭೀ ವ್ಯೂಹಿತ ಕಿಯೇ ॥ 1 । 3 ॥

ಭಟ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಸೇ ಅನೇಕೋಂ ಶೂರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧನುರ್ಧರೇ ।
ಸಾತ್ಯಿಕ ದ್ರುಪದ ಯೋದ್ಧಾ ವಿರಾಟ ಮಹಾರಥೀ ರಣಬಾಂಕುರೇ ॥ 1 । 4 ॥

ಕಾಶೀ ನೃಪತಿ ಭಟ ಧೃಷ್ಟಕೇತು ವ ಚೇಕಿತಾನ ನರೇಶ ಹೈಂ ।
ಶ್ರೀ ಕುಂತಿಭೋಜ ಮಹಾನ ಪುರುಜಿತ ಶೈಬ್ಯ ವೀರ ವಿಶೇಷ ಹೈಂ ॥ 1 । 5 ॥

ಶ್ರೀ ಉತ್ತಮೌಜಾ ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಪರಾಕ್ರಮೀ ವರವೀರ ಹೈಂ ।
ಸೌಭದ್ರ, ಸಾರೇ ದ್ರೌಪದೇಯ, ಮಹಾರಥೀ ರಣಧೀರ ಹೈಂ ॥ 1 । 6 ॥

ದ್ವಿಜರಾಜ! ಜೋ ಅಪನೇ ಕಟಕ ಕೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇನಾಪತಿ ಸಭೀ ।
ಸುನ ಲೀಜಿಯೇ ಮೈಂ ನಾಮ ಉನಕೇ ಭೀ ಸುನಾತಾ ಹೂಁ ಅಭೀ ॥ 1 । 7 ॥

ಹೈಂ ಆಪ ಫಿರ ಶ್ರೀಭೀಷ್ಮ, ಕರ್ಣ, ಅಜೇಯ ಕೃಪ ರಣಧೀರ ಹೈಂ ।
ಭೂರಿಶ್ರವಾ ಗುರುಪುತ್ರ ಔರ ವಿಕರ್ಣ ಸೇ ಬಲವೀರ ಹೈಂ ॥ 1 । 8 ॥

ರಣ ಸಾಜ ಸಾರೇ ನಿಪುಣ ಶೂರ ಅನೇಕ ಐಸೇ ಬಲ ಭರೇ ।
ಮೇರೇ ಲಿಯೇ ತಯ್ಯಾರ ಹೈಂ, ಜೀವನ ಹಥೇಲೀ ಪರ ಧರೇ ॥ 1 । 9 ॥

ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ- ರಕ್ಷಿತ ಹೈ ನಹೀಂ, ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅಪನಾ ದಲ ಬಡ಼ಾ ।
ಪರ ಭೀಮ- ರಕ್ಷಾ ಮೇಂ ಉಧರ, ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಉನಕಾ ದಲ ಖಡ಼ಾ ॥ 1 । 10 ॥

ಇಸ ಹೇತು ನಿಜ- ನಿಜ ಮೋರಚೋಂ ಪರ, ವೀರ ಪೂರಾ ಬಲ ಧರೇಂ ।
ಸಬ ಓರ ಚಾರೋಂ ಛೋರ ಸೇ, ರಕ್ಷಾ ಪಿತಾಮಹ ಕೀ ಕರೇಂ ॥ 1 । 11 ॥

ಕುರುಕುಲ- ಪಿತಾಮಹ ತಬ ನೃಪತಿ- ಮನ ಮೋದ ಸೇ ಭರನೇ ಲಗೇ ।
ಕರ ವಿಕಟ ಗರ್ಜನ ಸಿಂಹ- ಸೀ, ನಿಜ ಶಂಖ- ಧ್ವನಿ ಕರನೇ ಲಗೇ ॥ 1 । 12 ॥

ಫಿರ ಶಂಖ ಭೇರೀ ಢೋಲ ಆನಕ ಗೋಮುಖೇ ಚಹುಁ ಓರ ಸೇ ।
ಸಬ ಯುದ್ಧ ಬಾಜೇ ಏಕ ದಮ ಬಜನೇ ಲಗೇ ಧ್ವನಿ ಘೋರ ಸೇ ॥ 1 । 13 ॥

ತಬ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಶ್ವೇತ ಘೋಡ಼ೋಂ ಸೇ ಸಜೇ ರಥ ಪರ ಚಢ಼ೇ ।
ನಿಜ ದಿವ್ಯ ಶಂಖೋಂ ಕೋ ಬಜಾತೇ ವೀರವರ ಆಗೇ ಬಢ಼ೇ ॥ 1 । 14 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ‘ ಪಾಂಚಜನ್ಯ’ ವ ‘ ದೇವದತ್ತ’ ಗುಂಜಾ ಉಠೇ ।
ಫಿರ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ಭೀಮ ‘ ಪೌಂಡ್ರ’ ನಿನಾದ ಕರನೇ ಮೇಂ ಜುಟೇ ॥ 1 । 15 ॥

ಕರನೇ ಲಗೇ ಧ್ವನಿ ನೃಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಿಜ ‘ ಅನಂತವಿಜಯ’ ಲಿಯೇ ।
ಗುಂಜಿತ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ನೇ ಸು- ‘ ಸುಘೋಷ’ ‘ ಮಣಿಪುಷ್ಪಕ’ ಕಿಯೇ ॥ 1 । 16 ॥

ಕಾಶೀನರೇಶ ವಿಶಾಲ ಧನುಧಾರೀ, ಶಿಖಂಡೀ ವೀರ ಭೀ ।
ಭಟ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ವಿರಾಟ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧಾಗಣ ಸಭೀ । 1 । 17 ॥

ಸಬ ದ್ರೌಪದೀ ಕೇ ಸುತ, ದ್ರುಪದ, ಸೌಭದ್ರ ಬಲ ಭರನೇ ಲಗೇ ।
ಚಹುಁ ಓರ ರಾಜನ್! ವೀರ ನಿಜ- ನಿಜ ಶಂಖ- ಧ್ವನಿ ಕರನೇ ಲಗೇ ॥ 1 । 18 ॥

ವಹ ಘೋರ ಶಬ್ದ ವಿದೀರ್ಣ ಸಬ ಕೌರವ- ಹೃದಯ ಕರನೇ ಲಗಾ ।
ಚಹುಁ ಓರ ಗೂಂಜ ವಸುಂಧರಾ ಆಕಾಶ ಮೇಂ ಭರನೇ ಲಗಾ ॥ 1 । 19 ॥

ಸಬ ಕೌರವೋಂ ಕೋ ದೇಖ ರಣ ಕಾ ಸಾಜ ಸಬ ಪೂರಾ ಕಿಯೇ ।
ಶಸ್ತ್ರಾದಿ ಚಲನೇ ಕೇ ಸಮಯ ಅರ್ಜುನ ಕಪಿಧ್ವಜ ಧನು ಲಿಯೇ ॥ 1 । 20 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇ ಕಹನೇ ಲಗೇ ಆಗೇ ಬಢ಼ಾ ರಥ ಲೀಜಿಯೇ ।
ದೋನೋಂ ದಲೋಂ ಕೇ ಬೀಚ ಮೇಂ ಅಚ್ಯುತ! ಖಡ಼ಾ ಕರ ದೀಜಿಯೇ ॥ 1 । 21 ॥

ಕರಲೂಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಯುದ್ಧ ಮೇಂ ಜೋ ಜೋ ಜುಡ಼ೇ ರಣಧೀರ ಹೈಂ ।
ಇಸ ಯುದ್ಧ ಮೇಂ ಮಾಧವ! ಮುಝೇ ಜಿನ ಪರ ಚಲನೇ ತೀರ ಹೈಂ ॥ 1 । 22 ॥

ಮೈಂ ದೇಖ ಲೂಂ ರಣ ಹೇತು ಜೋ ಆಯೇ ಯಹಾಁ ಬಲವಾನ್ ಹೈಂ ।
ಜೋ ಚಾಹತೇ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುರ್ಯೋಧನ- ಕುಮತಿ- ಕಲ್ಯಾಣ ಹೈಂ ॥ 1 । 23 ॥

ಸಂಜಯ ನೇ ಕಹಾ – –
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೇ ಜಬ ಗುಡಾಕೇಶ- ವಿಚಾರ, ಭಾರತ! ಸುನ ಲಿಯಾ ।
ದೋನೋಂ ದಲೋಂ ಕೇ ಬೀಚ ಮೇಂ ಜಾಕರ ಖಡ಼ಾ ರಥ ಕೋ ಕಿಯಾ ॥ 1 । 24 ॥

ರಾಜಾ, ರಥೀ, ಶ್ರೀಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೇ ಜಾ ಸಾಮನೇ ।
ಲೋ ದೇಖಲೋ! ಕೌರವ ಕಟಕ, ಅರ್ಜುನ! ಕಹಾ ಭಗವಾನ್ ನೇ ॥ 1 । 25 ॥

ತಬ ಪಾರ್ಥ ನೇ ದೇಖಾ ವಹಾಁ, ಸಬ ಹೈಂ ಸ್ವಜನ ಬೂಢ಼ೇ ಬಡ಼ೇ ।
ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಈ ಪುತ್ರ ಮಾಮಾ, ಪೌತ್ರ ಪ್ರಿಯಜನ ಹೈಂ ಖಡ಼ೇ ॥ 1 । 26 ॥

ಸ್ನೇಹೀ ಸಸುರ ದೇಖೇ ಖಡ಼ೇ, ಕೌಂತೇಯ ನೇ ದೇಖಾ ಜಹಾಁ ।
ದೋನೋಂ ದಲೋಂ ಮೇಂ ದೇಖಕರ, ಪ್ರಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ ಹೋ ವಹಾಁ ॥ 1 । 27 ॥

ಕಹನೇ ಲಗೇ ಇಸ ಭಾಁತಿ ತಬ, ಹೋಕರ ಕೃಪಾಯುತ ಖಿನ್ನ ಸೇ ।
ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ರಣ ಮೇಂ ದೇಖಕರ, ಏಕತ್ರ ಮಿತ್ರ ಅಭಿನ್ನ- ಸೇ ॥ 1 । 28 ॥

ಹೋತೇ ಶಿಥಿಲ ಹೈಂ ಅಂಗ ಸಾರೇ, ಸೂಖ ಮೇರಾ ಮುಖ ರಹಾ ।
ತನ ಕಾಁಪತಾ ಥರ- ಥರ ತಥಾ ರೋಮಾಂಚ ಹೋತಾ ಹೈ ಮಹಾ ॥ 1 । 29 ॥

ಗಾಂಡೀವ ಗಿರತಾ ಹಾಥ ಸೇ, ಜಲತಾ ಸಮಸ್ತ ಶರೀರ ಹೈ ।
ಮೈಂ ರಹ ನಹೀಂ ಪಾತಾ ಖಡ಼ಾ, ಮನ ಭ್ರಮಿತ ಔರ ಅಧೀರ ಹೈ ॥ 1 । 30 ॥

ಕೇಶವ! ಸಭೀ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣ ದಿಖ ರಹೇ, ಮನ ಮ್ಲಾನ ಹೈ ।
ರಣ ಮೇಂ ಸ್ವಜನ ಸಬ ಮಾರಕರ, ದಿಖತಾ ನಹೀಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೈ ॥ 1 । 31 ॥

ಇಚ್ಛಾ ನಹೀಂ ಜಯ ರಾಜ್ಯ ಕೀ ಹೈ, ವ್ಯರ್ಥ ಹೀ ಸುಖ ಭೋಗ ಹೈ ।
ಗೋವಿಂದ! ಜೀವನ ರಾಜ್ಯ- ಸುಖ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹಮೇಂ ಉಪಯೋಗ ಹೈ ॥ 1 । 32 ॥

ಜಿನಕೇ ಲಿಯೇ ಸುಖ- ಭೋಗ ಸಂಪತಿ ರಾಜ್ಯ ಕೀ ಇಚ್ಛಾ ರಹೀ ।
ಲಡ಼ನೇ ಖಡ಼ೇ ಹೈಂ ಆಶ ತಜ ಧನ ಔರ ಜೀವನ ಕೀ ವಹೀ ॥ 1 । 33 ॥

ಆಚಾರ್ಯಗಣ, ಮಾಮಾ, ಪಿತಾಮಹ, ಸುತ, ಸಭೀ ಬೂಡ಼ೇ ಬಡ಼ೇ ।
ಸಾಲೇ, ಸಸುರ, ಸ್ನೇಹೀ, ಸಭೀ ಪ್ರಿಯ ಪೌತ್ರ ಸಂಬಂಧೀ ಖಡ಼ೇ ॥ 1 । 34 ॥

ಕ್ಯಾ ಭೂಮಿ, ಮಧುಸೂದನ! ಮಿಲೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಕಾ ಯದಿ ರಾಜ್ಯ ಭೀ ।
ವೇ ಮಾರಲೇಂ ಪರ ಶಸ್ತ್ರ ಮೈಂ ಉನ ಪರ ನ ಛೋಡ಼ೂಁಗಾ ಕಭೀ ॥ 1 । 35 ॥

ಇನಕೋ ಜನಾರ್ದನ ಮಾರಕರ ಹೋಗಾ ಹಮೇಂ ಸಂತಾಪ ಹೀ ।
ಹೈಂ ಆತತಾಯೀ ಮಾರನೇ ಸೇ ಪರ ಲಗೇಗಾ ಪಾಪ ಹೀ ॥ 1 । 36 ॥

ಮಾಧವ! ಉಚಿತ ವಧ ಹೈ ನ ಇನಕಾ ಬಂಧು ಹೈಂ ಅಪನೇ ಸಭೀ ।
ನಿಜ ಬಂಧುಓಂ ಕೋ ಮಾರಕರ ಕ್ಯಾ ಹಮ ಸುಖೀ ಹೋಂಗೇ ಕಭೀ ॥ 1 । 37 ॥

ಮತಿ ಮಂದ ಉನಕೀ ಲೋಭ ಸೇ, ದಿಖತಾ ನ ಉನಕೋ ಆಪ ಹೈ ।
ಕುಲ- ನಾಶ ಸೇ ಕ್ಯಾ ದೋಷ, ಪ್ರಿಯ- ಜನ- ದ್ರೋಹ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಪಾಪ ಹೈ ॥ 1 । 38 ॥

ಕುಲ- ನಾಶ ದೋಷೋಂ ಕಾ ಜನಾರ್ದನ! ಜಬ ಹಮೇಂ ಸಬ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ಫಿರ ಕ್ಯೋಂ ನ ಐಸೇ ಪಾಪ ಸೇ ಬಚನಾ ಭಲಾ ಭಗವಾನ ಹೈ ॥ 1 । 39 ॥

ಕುಲ ನಷ್ಟ ಹೋತೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಹೋತಾ ಕುಲ- ಸನಾತನ- ಧರ್ಮ ಹೈ ।
ಜಬ ಧರ್ಮ ಜಾತಾ ಆ ದಬಾತಾ ಪಾಪ ಔರ ಅಧರ್ಮ ಹೈ ॥ 1 । 40 ॥

ಜಬ ವೃದ್ಧಿ ಹೋತೀ ಪಾಪ ಕೀ ಕುಲ ಕೀ ಬಿಗಡ಼ತೀ ನಾರಿಯಾಁ ।
ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ಫಲತೀ ಫೂಲತೀ ತಬ ವರ್ಣಸಂಕರ ಕ್ಯಾರಿಯಾಁ ॥ 1 । 41 ॥

ಕುಲಘಾತಕೀ ಕೋ ಔರ ಕುಲ ಕೋ ಯೇ ಗಿರಾತೇ ಪಾಪ ಮೇಂ ।
ಹೋತಾ ನ ತರ್ಪಣ ಪಿಂಡ ಯೋಂ ಪಡ಼ತೇ ಪಿತರ ಸಂತಾಪ ಮೇಂ ॥ 1 । 42 ॥

ಕುಲಘಾತಕೋಂ ಕೇ ವರ್ಣಸಂಕರ- ಕಾರಕೀ ಇಸ ಪಾಪ ಸೇ ।
ಸಾರೇ ಸನಾತನ, ಜಾತಿ, ಕುಲ ಕೇ ಧರ್ಮ ಮಿಟತೇ ಆಪ ಸೇ ॥ 1 । 43 ॥

ಇಸ ಭಾಁತಿ ಸೇ ಕುಲ- ಧರ್ಮ ಜಿನಕೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೋತೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಹೈಂ ।
ಕಹತೇ ಸುನಾ ಹೈ ವೇ ಸದಾ ಪಾತೇ ನರಕ ಮೇಂ ಕಷ್ಟ ಹೈಂ ॥ 1 । 44 ॥

ಹಮ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ ಕೇ ಲೋಭ ಸೇ ಹಾ! ಪಾಪ ಯಹ ನಿಶ್ಚಯ ಕಿಯೇ ।
ಉದ್ಯತ ಹುಏ ಸಂಬಂಧಿಯೋಂ ಕೇ ಪ್ರಾಣ ಲೇನೇ ಕೇ ಲಿಯೇ ॥ 1 । 45 ॥

ಯಹ ಠೀಕ ಹೋ ಯದಿ ಶಸ್ತ್ರ ಲೇ ಮಾರೇಂ ಮುಝೇ ಕೌರವ ಸಭೀ ।
ನಿಃಶಸ್ತ್ರ ಹೋ ಮೈಂ ಛೋಡ಼ ದೂಁ ಕರನಾ ಸಭೀ ಪ್ರತಿಕಾರ ಭೀ ॥ 1 । 46 ॥

ಸಂಜಯ ನೇ ಕಹಾ – –
ರಣಭೂಮಿ ಮೇಂ ಇಸ ಭಾಁತಿ ಕಹಕರ ಪಾರ್ಥ ಧನು- ಶರ ಛೋಡ಼ಕೇ ।
ಅತಿ ಶೋಕ ಸೇ ವ್ಯಾಕುಲ ಹುಏ ಬೈಠೇ ವಹೀಁ ಮುಖ ಮೋಡ಼ಕೇ ॥ 1 । 47 ॥

ಪಹಲಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 1 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 2

ದೂಸರಾ ಅಧ್ಯಾಯ

ಸಂಜಯ ನೇ ಕಹಾ – –
ಐಸೇ ಕೃಪಾಯುತ ಅಶ್ರುಪೂರಿತ ದುಃಖ ಸೇ ದಹತೇ ಹುಏ ।
ಕೌಂತೇಯ ಸೇ ಇಸ ಭಾಂತಿ ಮಧುಸೂದನ ವಚನ ಕಹತೇ ಹುಏ ॥ 2 । 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಅರ್ಜುನ! ತುಮ್ಹೇಂ ಸಂಕಟ- ಸಮಯ ಮೇಂ ಕ್ಯೋಂ ಹುಆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ಯಹ ಆರ್ಯ- ಅನುಚಿತ ಔರ ನಾಶಕ ಸ್ವರ್ಗ, ಸುಖ, ಸಮ್ಮಾನ ಹೈ ॥ 2 । 2 ॥

ಅನುಚಿತ ನಪುಂಸಕತಾ ತುಮ್ಹೇಂ ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಇಸಮೇಂ ಮತ ಪಡ಼ೋ ।
ಯಹ ಕ್ಷುದ್ರ ಕಾಯರತಾ ಪರಂತಪ! ಛೋಡ಼ ಕರ ಆಗೇ ಬಢ಼ೋ ॥ 2 । 3 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಕಿಸ ಭಾಁತಿ ಮಧುಸೂದನ! ಸಮರ ಮೇಂ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪರ ।
ಮೈಂ ಬಾಣ ಅರಿಸೂದನ ಚಲಾಊಁ ವೇ ಹಮಾರೇ ಪೂಜ್ಯವರ ॥ 2 । 4 ॥

ಭಗವನ್! ಮಹಾತ್ಮಾ ಗುರುಜನೋಂ ಕಾ ಮಾರನಾ ನ ಯಥೇಷ್ಟ ಹೈ ।
ಇಸಸೇ ಜಗತ್ ಮೇಂ ಮಾಂಗ ಭಿಕ್ಷಾ ಪೇಟ- ಪಾಲನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೈ ॥ 2 । 5 ॥

ಇನ ಗುರುಜನೋಂ ಕೋ ಮಾರ ಕರ, ಜೋ ಅರ್ಥಲೋಲುಪ ಹೈಂ ಬನೇ ॥ ।

ಉನಕೇ ರುಧಿರ ಸೇ ಹೀ ಸನೇ, ಸುಖ- ಭೋಗ ಹೋಂಗೇ ಭೋಗನೇ ॥ 2 । 5 ॥

ಜೀತೇ ಉನ್ಹೇಂ ಹಮ ಯಾ ಹಮೇಂ ವೇ, ಯಹ ನ ಹಮಕೋ ಜ್ಞಾತ ಹೈ ।
ಯಹ ಭೀ ನಹೀಂ ಹಮ ಜಾನತೇ, ಹಿತಕರ ಹಮೇಂ ಕ್ಯಾ ಬಾತ ಹೈ ॥ 2 । 6 ॥

ಜೀವಿತ ನ ರಹನಾ ಚಾಹತೇ ಹಮ, ಮಾರ ಕರ ರಣ ಮೇಂ ಜಿನ್ಹೇಂ ॥ ।

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ- ಸುತ ಕೌರವ ವಹೀ, ಲಡ಼ನೇ ಖಡ಼ೇ ಹೈಂ ಸಾಮನೇ ॥ ॥ 2 । 6 ॥

ಕಾಯರಪನೇ ಸೇ ಹೋ ಗಯಾ ಸಬ ನಷ್ಟ ಸತ್ಯ- ಸ್ವಭಾವ ಹೈ ।
ಮೋಹಿತ ಹುಈ ಮತಿ ನೇ ಭುಲಾಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಭೀ ಭಾವ ಹೈ ॥
ಆಯಾ ಶರಣ ಹೂಁ ಆಪಕೀ ಮೈಂ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಜಿಯೇ ॥

ನಿಶ್ಚಿತ ಕಹೋ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರೀ ಕರ್ಮ ಕ್ಯಾ ಮೇರೇ ಲಿಯೇ ॥ 2 । 7 ॥

ಧನ- ಧಾನ್ಯ- ಶಾಲೀ ರಾಜ್ಯ ನಿಷ್ಕಂಟಕ ಮಿಲೇ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ।
ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸಾರೇ ದೇವತಾಓಂ ಕಾ ಮಿಲೇ ವಿಸ್ತಾರ ಮೇಂ ॥
ಕೋಈ ಕಹೀಂ ಸಾಧನ ಮುಝೇ ಫಿರ ಭೀ ನಹೀಂ ದಿಖತಾ ಅಹೋ ॥

ಜಿಸಸೇ ಕಿ ಇಂದ್ರಿಯ- ತಾಪಕಾರೀ ಶೋಕ ಸಾರಾ ದೂರ ಹೋ ॥ 2 । 8 ॥

ಸಂಜಯ ನೇ ಕಹಾ – –
ಇಸ ಭಾಁತಿ ಕಹಕರ ಕೃಷ್ಣ ಸೇ, ರಾಜನ! ‘ ಲಡ಼ೂಂಗಾ ಮೈಂ ನಹೀಂ’ ।
ಐಸೇ ವಚನ ಕಹ ಗುಡಾಕೇಶ ಅವಾಚ್ಯ ಹೋ ಬೈಠೇ ವಹೀಂ ॥ 2 । 9 ॥

ಉಸ ಪಾರ್ಥ ಸೇ, ರಣ- ಭೂಮಿ ಮೇಂ ಜೋ, ದುಃಖ ಸೇ ದಹನೇ ಲಗೇ ।
ಹಁಸತೇ ಹುಏ ಸೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ತುರಂತ ಯೋಂ ಕಹನೇ ಲಗೇ ॥ 2 । 10 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ನಿಃಶೋಚ್ಯ ಕಾ ಕರ ಶೋಕ ಕಹತಾ ಬಾತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದ ಕೀ ।
ಜೀತೇ ಮರೇ ಕಾ ಶೋಕ ಜ್ಞಾನೀಜನ ನಹೀಂ ಕರತೇ ಕಭೀ ॥ 2 । 11 ॥

ಮೈಂ ಔರ ತೂ ರಾಜಾ ಸಭೀ ದೇಖೋ ಕಭೀ ಕ್ಯಾ ಥೇ ನಹೀಂ ।
ಯಹ ಭೀ ಅಸಂಭವ ಹಮ ಸಭೀ ಅಬ ಫಿರ ನಹೀಂ ಹೋಂಗೇ ಕಹೀಂ ॥ 2 । 12 ॥

ಜ್ಯೋಂ ಬಾಲಪನ, ಯೌವನ ಜರಾ ಇಸ ದೇಹ ಮೇಂ ಆತೇ ಸಭೀ ।
ತ್ಯೋಂ ಜೀವ ಪಾತಾ ದೇಹ ಔರ, ನ ಧೀರ ಮೋಹಿತ ಹೋಂ ಕಭೀ ॥ 2 । 13 ॥

ಶೀತೋಷ್ಣ ಯಾ ಸುಖ- ದುಃಖ- ಪ್ರದ ಕೌಂತೇಯ! ಇಂದ್ರಿಯ- ಭೋಗ ಹೈಂ ।
ಆತೇ ವ ಜಾತೇ ಹೈಂ ಸಹೋ ಸಬ ನಾಶವತ ಸಂಯೋಗ ಹೈಂ ॥ 2 । 14 ॥

ನರ ಶ್ರೇಷ್ಠ! ವಹ ನರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೈ ಇನಸೇ ವ್ಯಥಾ ಜಿಸಕೋ ನಹೀಂ ।
ವಹ ಮೋಕ್ಷ ಪಾನೇ ಯೋಗ್ಯ ಹೈ ಸುಖ ದುಖ ಜಿಸೇ ಸಮ ಸಬ ಕಹೀಂ ॥ 2 । 15 ॥

ಜೋ ಹೈ ಅಸತ್ ರಹತಾ ನಹೀಂ, ಸತ್ ಕಾ ನ ಕಿಂತು ಅಭಾವ ಹೈ ।
ಲಖಿ ಅಂತ ಇನಕಾ ಜ್ಞಾನಿಯೋಂ ನೇ ಯೋಂ ಕಿಯಾ ಠಹರಾವ ಹೈ ॥ 2 । 16 ॥

ಯಹ ಯಾದ ರಖ ಅವಿನಾಶಿ ಹೈ ಜಿಸನೇ ಕಿಯಾ ಜಗ ವ್ಯಾಪ ಹೈ ।
ಅವಿನಾಶಿ ಕಾ ನಾಶಕ ನಹೀಂ ಕೋಈ ಕಹೀಂ ಪರ್ಯಾಪ ಹೈ ॥ 2 । 17 ॥

ಇಸ ದೇಹ ಮೇಂ ಆತ್ಮಾ ಅಚಿಂತ್ಯ ಸದೈವ ಅವಿನಾಶೀ ಅಮರ ।
ಪರ ದೇಹ ಉಸಕೀ ನಷ್ಟ ಹೋತೀ ಅಸ್ತು ಅರ್ಜುನ! ಯುದ್ಧ ಕರ ॥ 2 । 18 ॥

ಹೈ ಜೀವ ಮರನೇ ಮಾರನೇವಾಲಾ ಯಹೀ ಜೋ ಮಾನತೇ ।
ಯಹ ಮಾರತಾ ಮರತಾ ನಹೀಂ ದೋನೋಂ ನ ವೇ ಜನ ಜಾನತೇ ॥ 2 । 19 ॥

ಮರತಾ ನ ಲೇತಾ ಜನ್ಮ, ಅಬ ಹೈ, ಫಿರ ಯಹೀಂ ಹೋಗಾ ಕಹೀಂ ।
ಶಾಶ್ವತ, ಪುರಾತನ, ಅಜ, ಅಮರ, ತನ ವಧ ಕಿಯೇ ಮರತಾ ನಹೀಂ ॥ 2 । 20 ॥

ಅವ್ಯಯ ಅಜನ್ಮಾ ನಿತ್ಯ ಅವಿನಾಶೀ ಇಸೇ ಜೋ ಜಾನತಾ ।
ಕೈಸೇ ಕಿಸೀ ಕಾ ವಧ ಕರಾತಾ ಔರ ಕರತಾ ಹೈ ಬತಾ ॥ 2 । 21 ॥

ಜೈಸೇ ಪುರಾನೇ ತ್ಯಾಗ ಕರ ನರ ವಸ್ತ್ರ ನವ ಬದಲೇಂ ಸಭೀ ।
ಯೋಂ ಜೀರ್ಣ ತನ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ನೂತನ ದೇಹ ಧರತಾ ಜೀವ ಭೀ ॥ 2 । 22 ॥

ಆತ್ಮಾ ನ ಕಟತಾ ಶಸ್ತ್ರ ಸೇ ಹೈ, ಆಗ ಸೇ ಜಲತಾ ನಹೀಂ ।
ಸೂಖೇ ನ ಆತ್ಮಾ ವಾಯು ಸೇ, ಜಲ ಸೇ ಕಭೀ ಗಲತಾ ನಹೀಂ ॥ 2 । 23 ॥

ಛಿದನೇ ನ ಜಲನೇ ಔರ ಗಲನೇ ಸೂಖನೇವಾಲಾ ಕಭೀ ।
ಯಹ ನಿತ್ಯ ನಿಶ್ಚಲ, ಥಿರ, ಸನಾತನ ಔರ ಹೈ ಸರ್ವತ್ರ ಭೀ ॥ 2 । 24 ॥

ಇಂದ್ರಿಯ ಪಹುಁಚ ಸೇ ಹೈ ಪರೇ, ಮನ- ಚಿಂತನಾ ಸೇ ದೂರ ಹೈ ।
ಅವಿಕಾರ ಇಸಕೋ ಜಾನ, ದುಖ ಮೇಂ ವ್ಯರ್ಥ ರಹನಾ ಚೂರ ಹೈ ॥ 2 । 25 ॥

ಯದಿ ಮಾನತೇ ಹೋ ನಿತ್ಯ ಮರತಾ, ಜನ್ಮತಾ ರಹತಾ ಯಹೀಂ ।
ತೋ ಭೀ ಮಹಾಬಾಹೋ! ಉಚಿತ ಐಸೀ ಕಭೀ ಚಿಂತಾ ನಹೀಂ ॥ 2 । 26 ॥

ಜನ್ಮೇ ಹುಏ ಮರತೇ, ಮರೇ ನಿಶ್ಚಯ ಜನಮ ಲೇತೇ ಕಹೀಂ ।
ಐಸೀ ಅಟಲ ಜೋ ಬಾತ ಹೈ ಉಸಕೀ ಉಚಿತ ಚಿಂತಾ ನಹೀಂ ॥ 2 । 27 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಾಣೀ ಆದಿ ಮೇಂ ಹೈಂ ಮಧ್ಯ ಮೇಂ ದಿಖತೇ ಸಭೀ ।
ಫಿರ ಅಂತ ಮೇಂ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಕ್ಯಾ ಇಸಕೀ ಉಚಿತ ಚಿಂತಾ ಕಭೀ ॥ 2 । 28 ॥

ಕುಛ ದೇಖತೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೇ, ಆಶ್ಚರ್ಯವತ ಕಹತೇ ಕಹೀಂ ।
ಕೋಈ ಸುನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ, ಪಹಿಚಾನತಾ ಫಿರ ಭೀ ನಹೀಂ ॥ 2 । 29 ॥

ಸಾರೇ ಶರೀರೋಂ ಮೇಂ ಅಬಧ ಆತ್ಮಾ ನ ಬಧ ಹೋತಾ ಕಿಯೇ ।
ಫಿರ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕಾ ಶೋಕ ಯೋಂ ತುಮಕೋ ನ ಕರನಾ ಚಾಹಿಯೇ ॥ 2 । 30 ॥

ಫಿರ ದೇಖಕರ ನಿಜ ಧರ್ಮ, ಹಿಮ್ಮತ ಹಾರನಾ ಅಪಕರ್ಮ ಹೈ ।
ಇಸ ಧರ್ಮ- ರಣ ಸೇ ಬಢ಼ ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕಾ ಕಹೀಂ ಕುಛ ಧರ್ಮ ಹೈ ॥ 2 । 31 ॥

ರಣ ಸ್ವರ್ಗರೂಪೀ ದ್ವಾರ ದೇಖೋ ಖುಲ ರಹಾ ಹೈ ಆಪ ಸೇ ।
ಯಹ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಂ ಕೋ ಯುದ್ಧ ಭಾಗ್ಯ- ಪ್ರತಾಪ ಸೇ ॥ 2 । 32 ॥

ತುಮ ಧರ್ಮ ಕೇ ಅನುಕೂಲ ರಣ ಸೇ ಜೋ ಹಟೇ ಪೀಛೇ ಕಭೀ ।
ನಿಜ ಧರ್ಮ ಖೋ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಲೋಗೇ ಔರ ಲೋಗೇ ಪಾಪ ಭೀ ॥ 2 । 33 ॥

ಅಪಕೀರ್ತಿ ಗಾಯೇಂಗೇ ಸಭೀ ಫಿರ ಇಸ ಅಮಿಟ ಅಪಮಾನ ಸೇ ।
ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಸಮ್ಮಾನಿತ ಪುರುಷ ಕೋ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಣ- ಪಯಾನ ಸೇ ॥ 2 । 34 ॥

‘ ರಣ ಛೋಡ಼ಕರ ಡರ ಸೇ ಭಗಾ ಅರ್ಜುನ’ ಕಹೇಂಗೇ ಸಬ ಯಹೀ ।
ಸಮ್ಮಾನ ಕರತೇ ವೀರವರ ಜೋ, ತುಚ್ಛ ಜಾನೇಂಗೇ ವಹೀ ॥ 2 । 35 ॥

ಕಹನೇ ನ ಕಹನೇ ಕೀ ಖರೀ ಖೋಟೀ ಕಹೇಂಗೇ ರಿಪು ಸಭೀ ।
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ- ನಿಂದಾ ಸೇ ಘನಾ ದುಖ ಔರ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಕಭೀ ॥ 2 । 36 ॥

ಜೀತೇ ರಹೇ ತೋ ರಾಜ್ಯ ಲೋಗೇ, ಮರ ಗಯೇ ತೋ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇಂ ।
ಇಸ ಭಾಁತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಯುದ್ಧ ಕಾ ಕರಕೇ ಉಠೋ ಅರಿವರ್ಗ ಮೇಂ । 2 । 37 ॥

ಜಯ- ಹಾರ, ಲಾಭಾಲಾಭ, ಸುಖ- ದುಖ ಸಮ ಸಮಝಕರ ಸಬ ಕಹೀಂ ।
ಫಿರ ಯುದ್ಧ ಕರ ತುಝಕೋ ಧನುರ್ಧರ ! ಪಾಪ ಯೋಂ ಹೋಗಾ ನಹೀಂ । 2 । 38 ॥

ಹೈ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾ ಯಹ ಜ್ಞಾನ ಅಬ ಸುನ ಯೋಗ ಕಾ ಶುಭ ಜ್ಞಾನ ಭೀ ।
ಹೋ ಯುಕ್ತ ಜಿಸಸೇ ಕರ್ಮ- ಬಂಧನ ಪಾರ್ಥ ಛುಟೇಂಗೇ ಸಭೀ ॥ 2 । 39 ॥

ಆರಂಭ ಇಸಮೇಂ ಹೈ ಅಮಿಟ ಯಹ ವಿಘ್ನ ಬಾಧಾ ಸೇ ಪರೇ ।
ಇಸ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪಾಲನ ತನಿಕ ಭೀ ಸರ್ವ ಸಂಕಟ ಕೋ ಹರೇ ॥ 2 । 40 ॥

ಇಸ ಮಾರ್ಗ ಮೇಂ ನಿತ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ- ಬುದ್ಧಿ ಅರ್ಜುನ ಏಕ ಹೈ ।
ಬಹು ಬುದ್ಧಿಯಾಁ ಬಹು ಭೇದ- ಯುತ ಉನಕೀ ಜಿನ್ಹೇಂ ಅವಿವೇಕ ಹೈ ॥ 2 । 41 ॥

ಜೋ ವೇದವಾದೀ, ಕಾಮನಾಪ್ರಿಯ, ಸ್ವರ್ಗಇಚ್ಛುಕ, ಮೂಢ಼ ಹೈಂ ।
‘ ಅತಿರಿಕ್ತ ಇಸಕೇ ಕುಛ ನಹೀಂ’ ಬಾತೇಂ ಬಢ಼ಾಕರ ಯೋಂ ಕಹೇಂ ॥ 2 । 42 ॥

ನಾನಾ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಸ್ತಾರಯುತ, ಸುಖ- ಭೋಗ ಕೇ ಹಿತ ಸರ್ವದಾ ।
ಜಿಸ ಜನ್ಮರೂಪೀ ಕರ್ಮ- ಫಲ- ಪ್ರದ ಬಾತ ಕೋ ಕಹತೇ ಸದಾ ॥ 2 । 43 ॥

ಉಸ ಬಾತ ಸೇ ಮೋಹಿತ ಹುಏ ಜೋ ಭೋಗ- ವೈಭವ- ರತ ಸಭೀ ।
ವ್ಯವಸಾಯ ಬುದ್ಧಿ ನ ಪಾರ್ಥ ! ಉನಕೀ ಹೋ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತ ಕಭೀ ॥ 2 । 44 ॥

ಹೈಂ ವೇದ ತ್ರಿಗುಣೋಂ ಕೇ ವಿಷಯ, ತುಮ ಗುಣಾತೀತ ಮಹಾನ ಹೋ !
ತಜ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ವ ದ್ವಂದ್ವ ನಿತ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥ ಆತ್ಮಾವಾನ್ ಹೋ ॥ 2 । 45 ॥

ಸಬ ಓರ ಕರಕೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಲ, ಜಿತನಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಪ ಕಾ ।
ಉತನಾ ಪ್ರಯೋಜನ ವೇದ ಸೇ, ವಿದ್ವಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾ ಸದಾ ॥ 2 । 46 ॥

ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಕರನೇ ಕಾ, ನಹೀಂ ಫಲ ಮೇಂ ಕಭೀ ।
ಹೋನಾ ನ ತೂ ಫಲ- ಹೇತು ಭೀ, ಮತ ಛೋಡ಼ ದೇನಾ ಕರ್ಮ ಭೀ ॥ 2 । 47 ॥

ಆಸಕ್ತಿ ಸಬ ತಜ ಸಿದ್ಧಿ ಔರ ಅಸಿದ್ಧಿ ಮಾನ ಸಮಾನ ಹೀ ।
ಯೋಗಸ್ಥ ಹೋಕರ ಕರ್ಮ ಕರ, ಹೈ ಯೋಗ ಸಮತಾ- ಜ್ಞಾನ ಹೀ ॥ 2 । 48 ॥

ಇಸ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಹಾನ ಸೇ ಸಬ ಕರ್ಮ ಅತಿಶಯ ಹೀನ ಹೈಂ ।
ಇಸ ಬುದ್ಧಿ ಕೀ ಅರ್ಜುನ! ಶರಣ ಲೋ ಚಾಹತೇ ಫಲ ದೀನ ಹೈಂ ॥ 2 । 49 ॥

ಜೋ ಬುದ್ಧಿ- ಯುತ ಹೈ ಪಾಪ- ಪುಣ್ಯೋಂ ಮೇಂ ನ ಪಡ಼ತಾ ಹೈ ಕಭೀ ।
ಬನ ಯೋಗ- ಯುತ, ಹೈ ಯೋಗ ಹೀ ಯಹ ಕರ್ಮ ಮೇಂ ಕೌಶಲ ಸಭೀ ॥ 2 । 50 ॥

ನಿತ ಬುದ್ಧಿ- ಯುತ ಹೋ ಕರ್ಮ ಕೇ ಫಲ ತ್ಯಾಗತೇ ಮತಿಮಾನ ಹೈಂ ।
ವೇ ಜನ್ಮ- ಬಂಧನ ತೋಡ಼ ಪದ ಪಾತೇ ಸದೈವ ಮಹಾನ ಹೈಂ ॥ 2 । 51 ॥

ಇಸ ಮೋಹ ಕೇ ಗಂದಲೇ ಸಲಿಲ ಸೇ ಪಾರ ಮತಿ ಹೋಗೀ ಜಭೀ ।
ವೈರಾಗ್ಯ ಹೋಗಾ ಸಬ ವಿಷಯ ಮೇಂ ಜೋ ಸುನಾ ಸುನನಾ ಅಭೀ ॥ 2 । 52 ॥

ಶ್ರುತಿ- ಭ್ರಾಂತ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧಿ ಮೇಂ ನಿಶ್ಚಲ ಅಚಲ ಹೋಗೀ ಜಭೀ ।
ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಯೋಗ ಸಮತ್ವ ಹೋಗಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯಹ ತುಝಕೋ ತಭೀ ॥ 2 । 53 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಕೇಶವ! ಕಿಸೇ ದೃಢ಼- ಪ್ರಜ್ಞಜನ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತ ಕಹೇಂ ।
ಥಿರ- ಬುದ್ಧಿ ಕೈಸೇ ಬೋಲತೇ, ಬೈಠೇಂ, ಚಲೇಂ, ಕೈಸೇ ರಹೇಂ ॥ 2 । 54 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಮನ ಕೀ ಕಾಮನಾ ಜಬ ಛೋಡ಼ತಾ ಹೈ ಜನ ಸಭೀ ।
ಹೋ ಆಪ ಆಪೇ ಮೇಂ ಮಗನ ದೃಢ಼- ಪ್ರಜ್ಞ ಹೋತಾ ಹೈ ತಭೀ ॥ 2 । 55 ॥

ಸುಖ ಮೇಂ ನ ಚಾಹ, ನ ಖೇದ ಜೋ ದುಖ ಮೇಂ ಕಭೀ ಅನುಭವ ಕರೇ ।
ಥಿರ- ಬುದ್ಧಿ ವಹ ಮುನಿ, ರಾಗ ಏವಂ ಕ್ರೋಧ ಭಯ ಸೇ ಜೋ ಪರೇ ॥ 2 । 56 ॥

ಶುಭ ಯಾ ಅಶುಭ ಜೋ ಭೀ ಮಿಲೇ ಉಸಮೇಂ ನ ಹರ್ಷ ನ ದ್ವೇಷ ಹೀ ।
ನಿಃಸ್ನೇಹ ಜೋ ಸರ್ವತ್ರ ಹೈ, ಥಿರ- ಬುದ್ಧಿ ಹೋತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 2 । 57 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಜ್ಯೋಂ ಕಛುಆ ಸಮೇತೇ ಅಂಗ ಚಾರೋಂ ಛೋರ ಸೇ ।
ಥಿರ- ಬುದ್ಧಿ ಜಬ ಯೋಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಁ ಸಿಮಟೇಂ ವಿಷಯ ಕೀ ಓರ ಸೇ ॥ 2 । 58 ॥

ಹೋತೇ ವಿಷಯ ಸಬ ದೂರ ಹೈಂ ಆಹಾರ ಜಬ ಜನ ತ್ಯಾಗತಾ ।
ರಸ ಕಿಂತು ರಹತಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋ ಕರ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಹ ಭೀ ಭಾಗತಾ ॥ 2 । 59 ॥

ಕೌಂತೇಯ! ಕರತೇ ಯತ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ- ದಮನ ಹಿತ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೈಂ ।
ಮನ ಕಿಂತು ಬಲ ಸೇ ಖೈಂಚ ಲೇತೀ ಇಂದ್ರಿಯಾಁ ಬಲವಾನ ಹೈಂ ॥ 2 । 60 ॥

ಉನ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಕೋ ರೋಕ, ಬೈಠೇ ಯೋಗಯುತ ಮತ್ಪರ ಹುಆ ।
ಆಧೀನ ಜಿಸಕೇ ಇಂದ್ರಿಯಾಁ, ದೃಢ಼ಪ್ರಜ್ಞ ವಹ ನಿತ ನರ ಹುಆ ॥ 2 । 61 ॥

ಚಿಂತನ ವಿಷಯ ಕಾ, ಸಂಗ ವಿಷಯೋಂ ಮೇಂ ಬಢ಼ಾತಾ ಹೈ ತಭೀ ।
ಫಿರ ಸಂಗ ಸೇ ಹೋ ಕಾಮನಾ, ಹೋ ಕಾಮನಾ ಸೇ ಕ್ರೋಧ ಭೀ ॥ 2 । 62 ॥

ಫಿರ ಕ್ರೋಧ ಸೇ ಹೈ ಮೋಹ, ಸುಧಿ ಕೋ ಮೋಹ ಕರತಾ ಭ್ರಷ್ಟ ಹೈ ।
ಯಹ ಸುಧಿ ಗಏ ಫಿರ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶೇ, ಬುದ್ಧಿ- ವಿನಶೇ ನಷ್ಟ ಹೈ ॥ 2 । 63 ॥

ಪರ ರಾಗ- ದ್ವೇಷ- ವಿಹೀನ ಸಾರೀ ಇಂದ್ರಿಯಾಁ ಆಧೀನ ಕರ ।
ಫಿರ ಭೋಗ ಕರಕೇ ಭೀ ವಿಷಯ, ರಹತಾ ಸದೈವ ಪ್ರಸನ್ನ ನರ ॥ 2 । 64 ॥

ಪಾಕರ ಪ್ರಸಾದ ಪವಿತ್ರ ಜನ ಕೇ, ದುಃಖ ಕಟ ಜಾತೇ ಸಭೀ ।
ಜಬ ಚಿತ್ತ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನ ರಹತಾ, ಬುದ್ಧಿ ದೄಢ಼ ಹೋತೀ ತಭೀ ॥ 2 । 65 ॥

ರಹಕರ ಅಯುಕ್ತ ನ ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ತಮ ಭಾವನಾ ಹೋತೀ ಕಹೀಂ ।
ಬಿನ ಭಾವನಾ ನಹಿಂ ಶಾಂತಿ ಔರ ಅಶಾಂತಿ ಮೇಂ ಸುಖ ಹೈ ನಹೀಂ ॥ 2 । 66 ॥

ಸಬ ವಿಷಯ ವಿಚರಿತ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಮೇಂ, ಸಾಥ ಮನ ಜಿಸಕೇ ರಹೇ ।
ವಹ ಬುದ್ಧಿ ಹರ ಲೇತೀ, ಪವನ ಸೇ ನಾವ ಜ್ಯೋಂ ಜಲ ಮೇಂ ಬಹೇ ॥ 2 । 67 ॥

ಚಹುಁ ಓರ ಸೇ ಇಂದ್ರಿಯ- ವಿಷಯ ಸೇ, ಇಂದ್ರಿಯಾಁ ಜಬ ದೂರ ಹೀ ।
ರಹತೀ ಹಟೀಂ ಜಿಸಕೀ ಸದಾ, ದೃಢ಼- ಪ್ರಜ್ಞ ಹೋತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 2 । 68 ॥

ಸಬ ಕೀ ನಿಶಾ ತಬ ಜಾಗತಾ ಯೋಗೀ ಪುರುಷ ಹೇ ತಾತ! ಹೈ ।
ಜಿಸಮೇಂ ಸಭೀ ಜನ ಜಾಗತೇ, ಜ್ಞಾನೀ ಪುರುಷ ಕೀ ರಾತ ಹೈ ॥ 2 । 69 ॥

ಸಬ ಓರ ಸೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಲನಿಧಿ ಮೇಂ ಸಲಿಲ ಜೈಸೇ ಸದಾ ।
ಆಕರ ಸಮಾತಾ, ಕಿಂತು ಅವಿಚಲ ಸಿಂಧು ರಹತಾ ಸರ್ವದಾ ॥
ಇಸ ಭಾಁತಿ ಹೀ ಜಿಸಮೇಂ ವಿಷಯ ಜಾಕರ ಸಮಾ ಜಾತೇ ಸಭೀ ।
ವಹ ಶಾಂತಿ ಪಾತಾ ಹೈ, ನ ಪಾತಾ ಕಾಮ- ಕಾಮೀ ಜನ ಕಭೀ ॥ 2 । 70 ॥

ಸಬ ತ್ಯಾಗ ಇಚ್ಛಾ ಕಾಮನಾ, ಜೋ ಜನ ವಿಚರತಾ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಮದ ಔರ ಮಮತಾ ಹೀನ ಹೋಕರ, ಶಾಂತಿ ಪಾತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 2 । 71 ॥

ಯಹ ಪಾರ್ಥ! ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ಥಿತಿ ಇಸೇ ಪಾ ನರ ನ ಮೋಹಿತ ಹೋ ಕಭೀ ।
ನಿರ್ವಾಣ ಪದ ಹೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇಸಮೇಂ ಠೈರ ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ಭೀ ॥ 2 । 72 ॥

ದೂಸರಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 2 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 3

ತೀಸರಾ ಅಧ್ಯಾಯ

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಯದಿ ಹೇ ಜನಾರ್ದನ! ಕರ್ಮ ಸೇ ತುಮ ಬುದ್ಧಿ ಕಹತೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋ ।
ತೋ ಫಿರ ಭಯಂಕರ ಕರ್ಮ ಮೇಂ ಮುಝಕೋ ಲಗಾತೇ ಕ್ಯೋಂ ಕಹೋ ॥ 3 । 1 ॥

ಉಲಝನ ಭರೇ ಕಹ ವಾಕ್ಯ, ಭ್ರಮ- ಸಾ ಡಾಲತೇ ಭಗವಾನ್ ಹೋ ।
ವಹ ಬಾತ ನಿಶ್ಚಯ ಕರ ಕಹೋ ಜಿಸಸೇ ಮುಝೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋ ॥ 3 । 2 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಪಹಲೇ ಕಹೀ ದೋ ಭಾಁತಿ ನಿಷ್ಠಾ, ಜ್ಞಾನಿಯೋಂ ಕೀ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ।
ಫಿರ ಯೋಗಿಯೋಂ ಕೀ ಯೋಗ- ನಿಷ್ಠಾ, ಕರ್ಮಯೋಗ ವಿಧಾನ ಸೇ ॥ 3 । 3 ॥

ಆರಂಭ ಬಿನ ಹೀ ಕರ್ಮ ಕೇ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಹೋ ಜಾತೇ ನಹೀಂ ।
ಸಬ ಕರ್ಮ ಹೀ ಕೇ ತ್ಯಾಗ ಸೇ ಭೀ ಸಿದ್ಧಿ ಜನ ಪಾತೇ ನಹೀಂ ॥ 3 । 4 ॥

ಬಿನ ಕರ್ಮ ರಹ ಪಾತಾ ನಹೀಂ ಕೋಈ ಪುರುಷ ಪಲ ಭರ ಕಭೀ ।
ಹೋ ಪ್ರಕೃತಿ- ಗುಣ ಆಧೀನ ಕರನೇ ಕರ್ಮ ಪಡ಼ತೇ ಹೈಂ ಸಭೀ ॥ 3 । 5 ॥

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೋಂ ಕೋ ರೋಕ ಜೋ ಮನ ಸೇ ವಿಷಯ- ಚಿಂತನ ಕರೇ ।
ವಹ ಮೂಢ಼ ಪಾಖಂಡೀ ಕಹಾತಾ ದಂಭ ನಿಜ ಮನ ಮೇಂ ಭರೇ ॥ 3 । 6 ॥

ಜೋ ರೋಕ ಮನ ಸೇ ಇಂದ್ರಿಯಾಁ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿನ ಹೋ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೋಂ ಸೇ ಕರ್ಮ ಕರತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ ಅರ್ಜುನ! ವಹೀ ॥ 3 । 7 ॥

ಬಿನ ಕರ್ಮ ಸೇ ನಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಯಮಿತ- ಕರ್ಮ ಕರನಾ ಧರ್ಮ ಹೈ ।
ಬಿನ ಕರ್ಮ ಕೇ ತನ ಭೀ ನ ಸಧತಾ ಕರ ನಿಯತ ಜೋ ಕರ್ಮ ಹೈ ॥ 3 । 8 ॥

ತಜ ಯಜ್ಞ ಕೇ ಶುಭ ಕರ್ಮ, ಸಾರೇ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಪಾರ್ಥ! ಹೈಂ ।
ಅತಏವ ತಜ ಆಸಕ್ತಿ ಸಬ ಕರ ಕರ್ಮ ಜೋ ಯಜ್ಞಾರ್ಥ ಹೈಂ ॥ 3 । 9 ॥

ವಿಧಿ ನೇ ಪ್ರಜಾ ಕೇ ಸಾಥ ಪಹಲೇ ಯಜ್ಞ ಕೋ ರಚ ಕೇ ಕಹಾ ।
ಪೂರೇ ಕರೇ ಯಹ ಸಬ ಮನೋರಥ, ವೃದ್ಧಿ ಹೋ ಇಸಸೇ ಮಹಾ ॥ 3 । 10 ॥

ಮಖ ಸೇ ಕರೋ ತುಮ ತುಷ್ಟ ಸುರಗಣ, ವೇ ಕರೇಂ ತುಮಕೋ ಸದಾ ।
ಐಸೇ ಪರಸ್ಪರ ತುಷ್ಟ ಹೋ, ಕಲ್ಯಾಣ ಪಾಓ ಸರ್ವದಾ ॥ 3 । 11 ॥

ಮಖ ತೃಪ್ತ ಹೋ ಸುರ ಕಾಮನಾ ಪೂರೀ ಕರೇಂಗೇ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಉನಕಾ ದಿಯಾ ಉನಕೋ ನ ದೇ, ಜೋ ಭೋಗತಾ ತಸ್ಕರ ವಹೀ ॥ 3 । 12 ॥

ಜೋ ಯಜ್ಞ ಮೇಂ ದೇ ಭಾಗ ಖಾತೇ ಪಾಪ ಸೇ ಛುಟ ಕರ ತರೇಂ ।
ತನ ಹೇತು ಜೋ ಪಾಪೀ ಪಕಾತೇ ಪಾಪ ವೇ ಭಕ್ಷಣ ಕರೇಂ ॥ 3 । 13 ॥

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣೀ ಅನ್ನ ಸೇ ಹೈಂ, ಅನ್ನ ಹೋತಾ ವೃಷ್ಟಿ ಸೇ ।
ಯಹ ವೃಷ್ಟಿ ಹೋತೀ ಯಜ್ಞ ಸೇ, ಜೋ ಕರ್ಮ ಕೀ ಶುಭ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೇ ॥ 3 । 14 ॥

ಫಿರ ಕರ್ಮ ಹೋತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೇ ಹೈಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಸೇ ಕಹಾ ।
ಯೋಂ ಯಜ್ಞ ಮೇಂ ಸರ್ವತ್ರ- ವ್ಯಾಪೀ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ ಹೀ ರಮ ರಹಾ ॥ 3 । 15 ॥

ಚಲತಾ ನ ಜೋ ಇಸ ಭಾಁತಿ ಚಲತೇ ಚಕ್ರ ಕೇ ಅನುಸಾರ ಹೈ ।
ಪಾಪಾಯು ಇಂದ್ರಿಯಲಂಪಟೀ ವಹ ವ್ಯರ್ಥ ಹೀ ಭೂ- ಭಾರ ಹೈ ॥ 3 । 16 ॥

ಜೋ ಆತ್ಮರತ ರಹತಾ ನಿರಂತರ, ಆತ್ಮ- ತೃಪ್ತ ವಿಶೇಷ ಹೈ ।
ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮಾ ಮೇಂ, ಉಸೇ ಕರನಾ ನಹೀಂ ಕುಛ ಶೇಷ ಹೈ ॥ 3 । 17 ॥

ಉಸಕೋ ನ ಕೋಈ ಲಾಭ ಹೈ ಕರನೇ ನ ಕರನೇ ಸೇ ಕಹೀಂ ।
ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಪ್ರಾಣೀಮಾತ್ರ ಸೇ ಉಸಕೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೈ ನಹೀಂ ॥ 3 । 18 ॥

ಅತಏವ ತಜ ಆಸಕ್ತಿ, ಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಸದೈವ ಹೀ ।
ಯೋಂ ಕರ್ಮ ಜೋ ಕರತಾ ಪರಮ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 3 । 19 ॥

ಜನಕಾದಿ ನೇ ಭೀ ಸಿದ್ಧಿ ಪಾಈ ಕರ್ಮ ಐಸೇ ಹೀ ಕಿಯೇ ।
ಫಿರ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ದೇಖ ಕರ ಭೀ ಕರ್ಮ ಕರನಾ ಚಾಹಿಯೇ ॥ 3 । 20 ॥

ಜೋ ಕಾರ್ಯ ಕರತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ ಕರತೇ ವಹೀ ಹೈಂ ಔರ ಭೀ ।
ಉಸಕೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ- ಪಂಥ ಪರ ಹೀ ಪೈರ ಧರತೇ ಹೈಂ ಸಭೀ ॥ 3 । 21 ॥

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮುಝಕೋ ಕುಛ ನಹೀಂ, ಜೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರನಾ ಹೋ ಅಭೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮೇಂ ಕರನಾ ನ ಕುಛ, ಪರ ಕರ್ಮ ಕರತಾ ಮೈಂ ಸಭೀ ॥ 3 । 22 ॥

ಆಲಸ್ಯ ತಜಕೇ ಪಾರ್ಥ! ಮೈಂ ಯದಿ ಕರ್ಮ ಮೇಂ ವರತೂಁ ನಹೀಂ ।
ಸಬ ಭಾಁತಿ ಮೇರಾ ಅನುಕರಣ ಹೀ ನರ ಕರೇಂಗೇ ಸಬ ಕಹೀಂ ॥ 3 । 23 ॥

ಯದಿ ಛೋಡ಼ ದೂಁ ಮೈಂ ಕರ್ಮ ಕರನಾ, ಲೋಕ ಸಾರಾ ಭ್ರಷ್ಟ ಹೋ ।
ಮೈಂ ಸರ್ವ ಸಂಕರ ಕಾ ಬನೂಁ ಕರ್ತಾ, ಸಭೀ ಜಗ ನಷ್ಟ ಹೋ ॥ 3 । 24 ॥

ಜ್ಯೋಂ ಮೂಢ಼ ಮಾನವ ಕರ್ಮ ಕರತೇ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಸಕ್ತ ಹೋ ।
ಯೋಂ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ- ಹೇತು ಕರತಾ ಕರ್ಮ, ವಿಜ್ಞ ವಿರಕ್ತ ಹೋ ॥ 3 । 25 ॥

ಜ್ಞಾನೀ ನ ಡಾಲೇ ಭೇದ ಕರ್ಮಾಸಕ್ತ ಕೀ ಮತಿ ಮೇಂ ಕಭೀ ।
ವಹ ಯೋಗ- ಯುತ ಹೋ ಕರ್ಮ ಕರ, ಉನಸೇ ಕರಾಯೇ ಫಿರ ಸಭೀ ॥ 3 । 26 ॥

ಹೋತೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇ ಹೀ ಗುಣೋಂ ಸೇ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ವಿಧಾನ ಸೇ ।
ಮೈಂ ಕರ್ಮ ಕರತಾ, ಮೂಢ಼- ಮಾನವ ಮಾನತಾ ಅಭಿಮಾನ ಸೇ ॥ 3 । 27 ॥

ಗುಣ ಔರ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಕೇ ಸಬ ತತ್ವ ಜೋ ಜನ ಜಾನತಾ ।
ಹೋತಾ ನ ವಹ ಆಸಕ್ತ ಗುಣ ಕಾ ಖೇಲ ಗುಣ ಮೇಂ ಮಾನತಾ ॥ 3 । 28 ॥

ಗುಣ ಕರ್ಮ ಮೇಂ ಆಸಕ್ತ ಹೋತೇ ಪ್ರಕೃತಿಗುಣ ಮೋಹಿತ ಸಭೀ ।
ಉನ ಮಂದ ಮೂಢ಼ೋಂ ಕೋ ಕರೇ ವಿಚಲಿತ ನ ಜ್ಞಾನೀ ಜನ ಕಭೀ ॥ 3 । 29 ॥

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ- ಮತಿ ಸೇ ಕರ್ಮ ಅರ್ಪಣ ಕರ ಮುಝೇ ಆಗೇ ಬಢ಼ೋ ।
ಫಲ- ಆಶ ಮಮತಾ ಛೋಡ಼ಕರ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಹೋಕರ ಫಿರ ಲಡ಼ೋ ॥ 3 । 30 ॥

ಜೋ ದೋಷ- ಬುದ್ಧಿ ವಿಹೀನ ಮಾನವ ನಿತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತ ಹೈಂ ।
ಮೇರೇ ಸುಮತ ಅನುಸಾರ ಕರಕೇ ಕರ್ಮ ವೇ ನರ ಮುಕ್ತ ಹೈಂ ॥ 3 । 31 ॥

ಜೋ ದೋಷ- ದರ್ಶೀ ಮೂಢ಼ಮತಿ ಮತ ಮಾನತೇ ಮೇರಾ ನಹೀಂ ।
ವೇ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ- ವಿಮೂಢ಼ ನರ ನಿತ ನಷ್ಟ ಜಾನೋಂ ಸಬ ಕಹೀಂ ॥ 3 । 32 ॥

ವರ್ತೇ ಸದಾ ಅಪನೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನುಸಾರ ಜ್ಞಾನ- ನಿಧಾನ ಭೀ ।
ನಿಗ್ರಹ ಕರೇಗಾ ಕ್ಯಾ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅನುಸಾರ ಹೈಂ ಪ್ರಾಣೀ ಸಭೀ ॥ 3 । 33 ॥

ಅಪನೇ ವಿಷಯ ಮೇಂ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಕೋ ರಾಗ ಭೀ ಹೈ ದ್ವೇಷ ಭೀ ।
ಯೇ ಶತ್ರು ಹೈಂ, ವಶ ಮೇಂ ನ ಇನಕೇ ಚಾಹಿಯೇ ಆನಾ ಕಭೀ ॥ 3 । 34 ॥

ಊಁಚೇ ಸುಲಭ ಪರ- ಧರ್ಮ ಸೇ ನಿಜ ವಿಗುಣ ಧರ್ಮ ಮಹಾನ್ ಹೈ ।
ಪರಧರ್ಮ ಭಯಪ್ರದ, ಮೃತ್ಯು ಭೀ ನಿಜ ಧರ್ಮ ಮೇಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೈ ॥ 3 । 35 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಭಗವನ್! ಕಹೋ ಕರನಾ ನಹೀಂ ನರ ಚಾಹತಾ ಜಬ ಆಪ ಹೈ ।
ಫಿರ ಕೌನ ಬಲ ಸೇ ಖೀಂಚ ಕರ ಉಸಸೇ ಕರಾತಾ ಪಾಪ ಹೈ ॥ 3 । 36 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಪೈದಾ ರಜೋಗುಣ ಸೇ ಹುಆ ಯಹ ಕಾಮ ಹೀ ಯಹ ಕ್ರೋಧ ಹೀ ।
ಪೇಟೂ ಮಹಾಪಾಪೀ ಕರಾತಾ ಪಾಪ ಹೈ ವೈರೀ ಯಹೀ ॥ 3 । 37 ॥

ಜ್ಯೋಂ ಗರ್ಭ ಝಿಲ್ಲೀ ಸೇ, ಧುಏಁ ಸೇ ಆಗ, ಶೀಶಾ ಧೂಲ ಸೇ ।
ಯೋಂ ಕಾಮ ಸೇ ರಹತಾ ಢಕಾ ಹೈ, ಜ್ಞಾನ ಭೀ ( ಆಮೂಲ) ಸೇ ॥ 3 । 38 ॥

ಯಹ ಕಾಮ ಶತ್ರು ಮಹಾನ್, ನಿತ್ಯ ಅತೃಪ್ತ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನ ಹೈ ।
ಇಸಸೇ ಢಕಾ ಕೌಂತೇಯ! ಸಾರೇ ಜ್ಞಾನಿಯೋಂ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ॥ 3 । 39 ॥

ಮನ, ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಮೇಂ, ಬುದ್ಧಿ ಮೇಂ ಯಹ ವಾಸ ವೈರೀ ನಿತ ಕರೇ ।
ಇನಕೇ ಸಹಾರೇ ಜ್ಞಾನ ಢಕ, ಜೀವಾತ್ಮ ಕೋ ಮೋಹಿತ ಕರೇ ॥ 3 । 40 ॥

ಇಂದ್ರಿಯ- ದಮನ ಕರಕೇ ಕರೋ ಫಿರ ನಾಶ ಶತ್ರು ಮಹಾನ್ ಕಾ ।
ಪಾಪೀ ಸದಾ ಯಹ ನಾಶಕಾರೀ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾ ॥ 3 । 41 ॥

ಹೈಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯ, ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಸೇ ಪಾರ್ಥ! ಮನ ಮಾನೋ ಪರೇ ।
ಮನ ಸೇ ಪರೇ ಫಿರ ಬುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಾ ಬುದ್ಧಿ ಸೇ ಜಾನೋ ಪರೇ ॥ 3 । 42 ॥

ಯೋಂ ಬುದ್ಧಿ ಸೇ ಆತ್ಮಾ ಪರೇ ಹೈ ಜಾನ ಇಸಕೇ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ।
ಮನ ವಶ್ಯ ಕರಕೇ ಜೀತ ದುರ್ಜಯ ಕಾಮ ಶತ್ರು ಮಹಾನ್ ಕೋ ॥ 3 । 43 ॥

ತೀಸರಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 3 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 4

ಚೌಥಾ ಅಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಮೈಂನೇ ಕಹಾ ಥಾ ಸೂರ್ಯ ಕೇ ಪ್ರತಿ ಯೋಗ ಯಹ ಅವ್ಯಯ ಮಹಾ ।
ಫಿರ ಸೂರ್ಯ ನೇ ಮನು ಸೇ ಕಹಾ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಸೇ ಮನು ನೇ ಕಹಾ ॥ 4 । 1 ॥

ಯೋಂ ರಾಜಋಷಿ ಪರಿಚಿತ ಹುಏ ಸುಪರಂಪರಾಗತ ಯೋಗ ಸೇ ।
ಇಸ ಲೋಕ ಮೇಂ ವಹ ಮಿಟ ಗಯಾ ಬಹು ಕಾಲ ಕೇ ಸಂಯೋಗ ಸೇ ॥ 4 । 2 ॥

ಮೈಂನೇ ಸಮಝಕರ ಯಹ ಪುರಾತನ ಯೋಗ- ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಹಸ್ಯ ಹೈ ।
ತುಝಸೇ ಕಹಾ ಸಬ ಕ್ಯೋಂಕಿ ತೂ ಮಮ ಭಕ್ತ ಔರ ವಯಸ್ಯ ಹೈ ॥ 4 । 3 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಪೈದಾ ಹುಏ ಥೇ ಸೂರ್ಯ ಪಹಲೇ ಆಪ ಜನ್ಮೇ ಹೈಂ ಅಭೀ ।
ಮೈಂ ಮಾನಲೂಂ ಕೈಸೇ ಕಹಾ ಯಹ ಆಪನೇ ಉನಸೇ ಕಭೀ ॥ 4 । 4 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಮೈಂ ಔರ ತೂ ಅರ್ಜುನ! ಅನೇಕೋಂ ಬಾರ ಜನ್ಮೇ ಹೈಂ ಕಹೀಂ ।
ಸಬ ಜಾನತಾ ಹೂಁ ಮೈಂ ಪರಂತಪ! ಜ್ಞಾನ ತುಝಕೋ ಹೈ ನಹೀಂ ॥ 4 । 5 ॥

ಯದ್ಯಪಿ ಅಜನ್ಮಾ, ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕಾ ಈಶ ಮೈಂ ಅವ್ಯಯ ಪರಂ ।
ಪರ ನಿಜ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧೀನ ಕರ, ಲೂಂ ಜನ್ಮ ಮಾಯಾ ಸೇ ಸ್ವಯಂ ॥ 4 । 6 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಜಬ ಜಬ ಧರ್ಮ ಘಟತಾ ಔರ ಬಢ಼ತಾ ಪಾಪ ಹೀ ।
ತಬ ತಬ ಪ್ರಕಟ ಮೈಂ ರೂಪ ಅಪನಾ ನಿತ್ಯ ಕರತಾ ಆಪ ಹೀ ॥ 4 । 7 ॥

ಸಜ್ಜನ ಜನೋಂ ಕಾ ತ್ರಾಣ ಕರನೇ ದುಷ್ಟ- ಜನ- ಸಂಹಾರ- ಹಿತ ।
ಯುಗ- ಯುಗ ಪ್ರಕಟ ಹೋತಾ ಸ್ವಯಂ ಮೈಂ, ಧರ್ಮ ಕೇ ಉದ್ಧಾರ ಹಿತ ॥ 4 । 8 ॥

ಜೋ ದಿವ್ಯ ಮೇರಾ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಸೇ ಸಬ ಜಾನ ಲೇ ।
ಮುಝಮೇಂ ಮಿಲೇ ತನ ತ್ಯಾಗ ಅರ್ಜುನ! ಫಿರ ನ ವಹ ಜನ ಜನ್ಮ ಲೇ ॥ 4 । 9 ॥

ಮನ್ಮಯ ಮಮಾಶ್ರಿತ ಜನ ಹುಏ ಭಯ ಕ್ರೋಧ ರಾಗ- ವಿಹೀನ ಹೈಂ ।
ತಪ ಯಜ್ಞ ಸೇ ಹೋ ಶುದ್ಧ ಬಹು ಮುಝಮೇಂ ಹುಏ ಲವಲೀನ ಹೈಂ ॥ 4 । 10 ॥

ಜಿಸ ಭಾಁತಿ ಜೋ ಭಜತೇ ಮುಝೇ ಉಸ ಭಾಁತಿ ದೂಂ ಫಲ- ಭೋಗ ಭೀ ।
ಸಬ ಓರ ಸೇ ಹೀ ವರ್ತತೇ ಮಮ ಮಾರ್ಗ ಮೇಂ ಮಾನವ ಸಭೀ ॥ 4 । 11 ॥

ಇಸ ಲೋಕ ಮೇಂ ಕರತೇ ಫಲೇಚ್ಛುಕ ದೇವತಾ- ಆರಾಧನಾ ।
ತತ್ಕಾಲ ಹೋತೀ ಪೂರ್ಣ ಉನಕೀ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೀ ಸಾಧನಾ ॥ 4 । 12 ॥

ಮೈಂನೇ ಬನಾಯೇ ಕರ್ಮ ಗುಣ ಕೇ ಭೇದ ಸೇ ಚಹುಁ ವರ್ಣ ಭೀ ।
ಕರ್ತಾ ಉನ್ಹೋಂ ಕಾ ಜಾನ ತೂ, ಅವ್ಯಯ ಅಕರ್ತಾ ಮೈಂ ಸಭೀ ॥ 4 । 13 ॥

ಫಲ ಕೀ ನ ಮುಝಕೋ ಚಾಹ ಬಁಧತಾ ಮೈಂ ನ ಕರ್ಮೋಂ ಸೇ ಕಹೀಂ ।
ಯೋಂ ಜಾನತಾ ಹೈ ಜೋ ಮುಝೇ ವಹ ಕರ್ಮ ಸೇ ಬಁಧತಾ ನಹೀಂ ॥ 4 । 14 ॥

ಯಹ ಜಾನ ಕರ್ಮ ಮುಮುಕ್ಷಪುರುಷೋಂ ನೇ ಸದಾ ಪಹಲೇ ಕಿಯೇ ।
ಪ್ರಾಚೀನ ಪೂರ್ವಜ- ಕೃತ ಕರೋ ಅಬ ಕರ್ಮ ತುಮ ಇಸ ಹೀ ಲಿಯೇ ॥ 4 । 15 ॥

ಕ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಔರ ಅಕರ್ಮ ಹೈ ಭೂಲೇ ಯಹೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಭೀ ।
ಜೋ ಜಾನ ಪಾಪೋಂ ಸೇ ಛುಟೋ, ವಹ ಕರ್ಮ ಕಹತಾ ಹೂಁ ಸಭೀ ॥ 4 । 16 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಔರ ವಿಕರ್ಮ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ಯಹ ಜಾನ ಲೋ ಸಬ, ಕರ್ಮ ಕೀ ಗತಿ ಗಹನ ಔರ ಮಹಾನ್ ಹೈ ॥ 4 । 17 ॥

ಜೋ ಕರ್ಮ ಮೇಂ ದೇಖೇ ಅಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ ಮೇಂ ಭೀ ಕರ್ಮ ಹೀ ।
ಹೈ ಯೋಗ- ಯುತ ಜ್ಞಾನೀ ವಹೀ, ಸಬ ಕರ್ಮ ಕರತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 4 । 18 ॥

ಜ್ಞಾನೀ ಉಸೇ ಪಂಡಿತ ಕಹೇಂ ಉದ್ಯೋಗ ಜಿಸಕೇ ಹೋಂ ಸಭೀ ।
ಫಲ- ವಾಸನಾ ಬಿನ, ಭಸ್ಮ ಹೋಂ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಮೇಂ ಸಬ ಕರ್ಮ ಭೀ ॥ 4 । 19 ॥

ಜೋ ಹೈ ನಿರಾಶ್ರಯ ತೄಪ್ತ ನಿತ, ಫಲ ಕಾಮನಾಏಁ ತಜ ಸಭೀ ।
ವಹ ಕರ್ಮ ಸಬ ಕರತಾ ಹುಆ, ಕುಛ ಭೀ ನಹೀಂ ಕರತಾ ಕಭೀ ॥ 4 । 20 ॥

ಜೋ ಕಾಮನಾ ತಜ, ಸರ್ವಸಂಗ್ರಹ ತ್ಯಾಗ, ಮನ ವಶ ಮೇಂ ಕರೇ ।
ಕೇವಲ ಕರೇ ಜೋ ಕರ್ಮ ದೈಹಿಕ, ಪಾಪ ಸೇ ಹೈ ವಹ ಪರೇ ॥ 4 । 21 ॥

ಬಿನ ದ್ವೇಷ ದ್ವಂದ್ವ ಅಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸಮಾನ ಹೈಂ ಜಿಸಕೋ ಸಭೀ ।
ಜೋ ಹೈ ಯದೃಚ್ಛಾ- ಲಾಭ- ತೃಪ್ತ ನ ಬದ್ಧ ವಹ ಕರ ಕರ್ಮ ಭೀ ॥ 4 । 22 ॥

ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಮೇಂ ಜಿನಕಾ ಸದಾ ಜೋ ಮುಕ್ತ ಸಂಗ- ವಿಹೀನ ಹೋಂ ।
ಯಜ್ಞಾರ್ಥ ಕರತೇ ಕರ್ಮ ಉನಕೇ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ವಿಲೀನ ಹೋಂ ॥ 4 । 23 ॥

ಮಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿ ಸೇ, ಹವಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅರ್ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೈ ।
ಸಬ ಕರ್ಮ ಜಿಸಕೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕರತಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಹ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೈ ॥ 4 । 24 ॥

ಯೋಗೀ ಪುರುಷ ಕುಛ ದೈವ- ಯಜ್ಞ ಉಪಾಸನಾ ಮೇಂ ಮನ ಧರೇಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿ ಮೇಂ ಕುಛ ಯಜ್ಞ ದ್ವಾರಾ ಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನೀ ಜನ ಕರೇಂ ॥ 4 । 25 ॥

ಕುಛ ಹೋಂಮತೇ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮೋಂ ಕೀ ಆಗ ಮೇಂ ।
ಇಂದ್ರಿಯ- ಅನಲ ಮೇಂ ಕುಛ ವಿಷಯ ಶಬ್ದಾದಿ ಆಹುತಿ ದೇ ರಮೇಂ ॥ 4 । 26 ॥

ಕರ ಆತ್ಮ- ಸಂಯಮರೂಪ ಯೋಗಾನಲ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಸುಜ್ಞಾನ ಸೇ ।
ಕುಛ ಪ್ರಾಣ ಏವಂ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಕೇ ಕರ್ಮ ಹೋಮೇಂ ಧ್ಯಾನ ಸೇ ॥ 4 । 27 ॥

ಕುಛ ಸಂಯಮೀ ಜನ ಯಜ್ಞ ಕರತೇ ಯೋಗ, ತಪ ಸೇ, ದಾನ ಸೇ ।
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸೇ ಕರತೇ ಯತೀ, ಕುಛ ಯಜ್ಞ ಕರತೇ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ॥ 4 । 28 ॥

ಕುಛ ಪ್ರಾಣ ಮೇಂ ಹೋಮೇಂ ಅಪಾನ ವ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಪಾನ ಮೇಂ ।
ಕುಛ ರೋಕ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೀ ಕೇ ಧ್ಯಾನ ಮೇಂ ॥ 4 । 29 ॥

ಕುಛ ಮಿತಾಹಾರೀ ಹವನ ಕರತೇ, ಪ್ರಾಣ ಹೀ ಮೇಂ ಪ್ರಾಣ ಹೈಂ ।
ಕ್ಷಯ ಪಾಪ ಯಜ್ಞೋಂ ಸೇ ಕಿಯೇ, ಯೇ ಯಜ್ಞ- ವಿಜ್ಞ ಮಹಾನ್ ಹೈಂ ॥ 4 । 30 ॥

ಜೋ ಯಜ್ಞ ಕಾ ಅವಶೇಷ ಖಾತೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋ ಪಾತೇ ಸಭೀ ।
ಪರಲೋಕ ತೋ ಕ್ಯಾ, ಯಜ್ಞ- ತ್ಯಾಗೀ ಕೋ ನಹೀಂ ಯಹ ಲೋಕ ಭೀ । 4 । 31 ॥

ಬಹು ಭಾಁತಿ ಸೇ ಯೋಂ ಬ್ರಹ್ಮ- ಮುಖ ಮೇಂ ಯಜ್ಞ ಕಾ ವಿಸ್ತಾರ ಹೈ ।
ಹೋತೇ ಸಭೀ ಹೈಂ ಕರ್ಮ ಸೇ, ಯಹ ಜಾನ ಕರ ನಿಸ್ತಾರ ಹೈ ॥ 4 । 32 ॥

ಧನ- ಯಜ್ಞ ಸೇ ಸಮಝೋ ಸದಾ ಹೀ ಜ್ಞಾನ- ಯಜ್ಞ ಪ್ರಧಾನ ಹೈ ।
ಸಬ ಕರ್ಮ ಕಾ ನಿತ ಜ್ಞಾನ ಮೇಂ ಹೀ ಪಾರ್ಥ! ಪರ್ಯವಸಾನ ಹೈ ॥ 4 । 33 ॥

ಸೇವಾ ವಿನಯ ಪ್ರಣಿಪಾತ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛೋ ಧ್ಯಾನ ಸೇ ।
ಉಪದೇಶ ದೇಂಗೇ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ತಬ ತತ್ತ್ವ- ದರ್ಶೀ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ॥ 4 । 34 ॥

ಹೋಗಾ ನಹೀಂ ಫಿರ ಮೋಹ ಐಸೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ವಿವೇಕ ಸೇ ।
ತಬ ಹೀ ದಿಖೇಂಗೇ ಜೀವ ಮುಝಮೇಂ ಔರ ತುಝಮೇಂ ಏಕ ಸೇ ॥ 4 । 35 ॥

ತೇರಾ ಕಹೀಂ ಯದಿ ಪಾಪಿಯೋಂ ಸೇ ಘೋರ ಪಾಪಾಚಾರ ಹೋ ।
ಇಸ ಜ್ಞಾನ ನಯ್ಯಾ ಸೇ ಸಹಜ ಮೇಂ ಪಾಪ ಸಾಗರ ಪಾರ ಹೋ ॥ 4 । 36 ॥

ಜ್ಯೋಂ ಪಾರ್ಥ! ಪಾವಕ ಪ್ರಜ್ಜ್ವಲಿತ ಈಂಧನ ಜಲಾತೀ ಹೈ ಸದಾ ।
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸಾರೇ ಕರ್ಮ ಕರತೀ ಭಸ್ಮ ಯೋಂ ಹೀ ಸರ್ವದಾ ॥ 4 । 37 ॥

ಇಸ ಲೋಕ ಮೇಂ ಸಾಧನ ಪವಿತ್ರ ನ ಔರ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾನ ಹೈ ।
ಯೋಗೀ ಪುರುಷ ಪಾಕರ ಸಮಯ ಪಾತಾ ಸ್ವಯಂ ಹೀ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ॥ 4 । 38 ॥

ಜೋ ಕರ್ಮ- ತತ್ಪರ ಹೈ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಔರ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಹೈ ।
ವಹ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರಕೇ ಜ್ಞಾನ ಪಾತಾ ಶೀಘ್ರ ಶಾಂತಿ ಮಹಾನ್ ಹೈ ॥ 4 । 39 ॥

ಜಿಸಮೇಂ ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಶಯವಾನ ಡೂಬೇ ಸಬ ಕಹೀಂ ।
ಉಸಕೇ ಲಿಯೇ ಸುಖ, ಲೋಕ ಯಾ ಪರಲೋಕ ಕುಛ ಭೀ ಹೈ ನಹೀಂ ॥ 4 । 40 ॥

ತಜ ಯೋಗ- ಬಲ ಸೇ ಕರ್ಮ, ಕಾಟೇ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಸಂಶಯ ಸಭೀ ।
ಉಸ ಆತ್ಮ- ಜ್ಞಾನೀ ಕೋ ನ ಬಾಂಧೇ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಮೇಂ ಕಭೀ ॥ 4 । 41 ॥

ಅಜ್ಞಾನ ಸೇ ಜೋ ಭ್ರಮ ಹೃದಯ ಮೇಂ, ಕಾಟ ಜ್ಞಾನ ಕೃಪಾನ ಸೇ ।
ಅರ್ಜುನ ಖಡ಼ಾ ಹೋ ಯುದ್ಧ ಕರ, ಹೋ ಯೋಗ ಆಶ್ರಿತ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ॥ 4 । 42 ॥

ಚೌಥಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 4 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 5

ಪಾಁಚವಾ ಅಧ್ಯಾಯ

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಕಹತೇ ಕಭೀ ಹೋ ಯೋಗ ಕೋ ಉತ್ತಮ ಕಭೀ ಸಂನ್ಯಾಸ ಕೋ ।
ಕೇ ಕೃಷ್ಣ! ನಿಶ್ಚಯ ಕರ ಕಹೋ ವಹ ಏಕ ಜಿಸಸೇ ಶ್ರೇಯ ಹೋ ॥ 5 । 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಸಂನ್ಯಾಸ ಏವಂ ಯೋಗ ದೋನೋಂ ಮೋಕ್ಷಕಾರೀ ಹೈಂ ಮಹಾ ।
ಸಂನ್ಯಾಸ ಸೇ ಪರ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಹಾನ್ ಹಿತಕಾರೀ ಕಹಾ ॥ 5 । 2 ॥

ಹೈ ನಿತ್ಯ ಸಂಯಾಸೀ ನ ಜಿಸಮೇಂ ದ್ವೇಷ ಯಾ ಇಚ್ಛಾ ರಹೀ ।
ತಜ ದ್ವಂದ್ವ ಸುಖ ಸೇ ಸರ್ವ ಬಂಧನ- ಮುಕ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 5 । 3 ॥

ಹೈ ‘ ಸಾಂಖ್ಯ’ ‘ ಯೋಗ’ ವಿಭಿನ್ನ ಕಹತೇ ಮೂಢ಼, ನಹಿಂ ಪಂಡಿತ ಕಹೇಂ ।
ಪಾತೇ ಉಭಯ ಫಲ ಏಕ ಕೇ ಜೋ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧನ ಮೇಂ ರಹೇಂ ॥ 5 । 4 ॥

ಪಾತೇ ಸುಗತಿ ಜೋ ಸಾಂಖ್ಯ- ಜ್ಞಾನೀ ಕರ್ಮ- ಯೋಗೀ ಭೀ ವಹೀ ।
ಜೋ ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ ಸಮಾನ ಜಾನೇ ತತ್ವ ಪಹಿಚಾನೇ ಸಹೀ ॥ 5 । 5 ॥

ನಿಷ್ಕಾಮ- ಕರ್ಮ- ವಿಹೀನ ಹೋ, ಪಾನ ಕಠಿನ ಸಂನ್ಯಾಸ ಹೈ ।
ಮುನಿ ಕರ್ಮ- ಯೋಗೀ ಶೀಘ್ರ ಕರತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇಂ ಹೀ ವಾಸ ಹೈ ॥ 5 । 6 ॥

ಜೋ ಯೋಗ ಯುತ ಹೈ, ಶುದ್ಧ ಮನ, ನಿಜ ಆತ್ಮಯುತ ದೇಖೇ ಸಭೀ ।
ವಹ ಆತ್ಮ- ಇಂದ್ರಿಯ ಜೀತ ಜನ, ನಹಿಂ ಲಿಪ್ತ ಕರಕೇ ಕರ್ಮ ಭೀ ॥ 5 । 7 ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸಮಝೇ ಯುಕ್ತ ಮೈಂ ಕರತಾ ನ ಕುಛ ಖಾತಾ ಹುಆ ।
ಪಾತಾ ನಿರಖತಾ ಸೂಁಘತಾ ಸುನತಾ ಹುಆ ಜಾತಾ ಹುಆ ॥ 5 । 8 ॥

ಛೂತೇ ವ ಸೋತೇ ಸಾಁಸ ಲೇತೇ ಛೋಡ಼ತೇ ಯಾ ಬೋಲತೇ ।
ವರ್ತೇ ವಿಷಯ ಮೇಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಁ ದೃಗ ಬಂದ ಕರತೇ ಖೋಲತೇ ॥ 5 । 9 ॥

ಆಸಕ್ತಿ ತಜ ಜೋ ಬ್ರಹ್ಮ- ಅರ್ಪಣ ಕರ್ಮ ಕರತಾ ಆಪ ಹೈ ।
ಜೈಸೇ ಕಮಲ ಕೋ ಜಲ ನಹೀಂ ಲಗತಾ ಉಸೇ ಯೋಂ ಪಾಪ ಹೈ । 5 । 10 ॥

ಮನ, ಬುದ್ಧಿ, ತನ ಸೇ ಔರ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಸೇ ಭೀ ಕಭೀ ।
ತಜ ಸಂಗ, ಯೋಗೀ ಕರ್ಮ ಕರತೇ ಆತ್ಮ- ಶೋಧನ- ಹಿತ ಸಭೀ ॥ 5 । 11 ॥

ಫಲ ಸೇ ಸದೈವ ವಿರಕ್ತ ಹೋ ಚಿರ- ಶಾಂತಿ ಪಾತಾ ಯುಕ್ತ ಹೈ ।
ಫಲ- ಕಾಮನಾ ಮೇಂ ಸಕ್ತ ಹೋ ಬಁಧತಾ ಸದೈವ ಅಯುಕ್ತ ಹೈ ॥ 5 । 12 ॥

ಸಬ ಕರ್ಮ ತಜ ಮನ ಸೇ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಜೀವಧಾರೀ ಮೋದ ಸೇ ।
ಬಿನ ಕುಛ ಕರಾಯೇ ಯಾ ಕಿಯೇ ನವ- ದ್ವಾರ- ಪುರ ಮೇಂ ನಿತ ಬಸೇ ॥ 5 । 13 ॥

ಕತೃತ್ವ ಕರ್ಮ ನ, ಕರ್ಮ- ಫಲ- ಸಂಯೋಗ ಜಗದೀಶ್ವರ ಕಭೀ ।
ರಚತಾ ನಹೀಂ ಅರ್ಜುನ! ಸದೈವ ಸ್ವಭಾವ ಕರತಾ ಹೈ ಸಭೀ ॥ 5 । 14 ॥

ಈಶ್ವರ ನ ಲೇತಾ ಹೈ ಕಿಸೀ ಕಾ ಪುಣ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಹೀ ।
ಹೈ ಜ್ಞಾನ ಮಾಯಾ ಸೇ ಢಕಾ ಯೋಂ ಜೀವ ಮೋಹಿತ ಆಪ ಹೀ ॥ 5 । 15 ॥

ಪರ ದೂರ ಹೋತಾ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಜಿನಕಾ ಹೃದಯ- ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ಕರತಾ ಪ್ರಕಾಶಿತ ‘ ತತ್ತ್ವ’ ಉನಕಾ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನ ಹೈ ॥ 5 । 16 ॥

ತನ್ನಿಷ್ಠ ತತ್ಪರ ಜೋ ಉಸೀ ಮೇಂ, ಬುದ್ಧಿ ಮನ ಧರತೇ ವಹೀಂ ।
ವೇ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ನಿಷ್ಪಾಪ ಹೋಕರ ಜನ್ಮ ಫಿರ ಲೇತೇ ನಹೀಂ ॥ 5 । 17 ॥

ವಿದ್ಯಾವಿನಯ- ಯುತ- ದ್ವಿಜ, ಶ್ವಪಚ, ಚಾಹೇ ಗಊ, ಗಜ, ಶ್ವಾನ ಹೈ ।
ಸಬಕೇ ವಿಷಯ ಮೇಂ ಜ್ಞಾನಿಯೋಂ ಕೀ ದೃಷ್ಟಿ ಏಕ ಸಮಾನ ಹೈ ॥ 5 । 18 ॥

ಜೋ ಜನ ರಖೇಂ ಮನ ಸಾಮ್ಯ ಮೇಂ ವೇ ಜೀತ ಲೇತೇ ಜಗ ಯಹೀಂ ।
ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮ ನಿರ್ದೋಷ ಹೈ, ಯೋಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇಂ ವೇ ಸಬ ಕಹೀಂ ॥ 5 । 19 ॥

ಪ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಪಾ ನ ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಪ್ರಿಯ ಪಾ ನ ಜೋ ಸುಖ- ಹೀನ ಹೈ ।
ನಿರ್ಮೋಹ ದೃಢ- ಮತಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇಂ ಲವಲೀನ ಹೈ ॥ 5 । 20 ॥

ನಹಿಂ ಭೋಗ- ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಜೋ ಜನ ಆತ್ಮ- ಸುಖ ಪಾತಾ ವಹೀ ।
ವಹ ಬ್ರಹ್ಮಯುತ, ಅನುಭವ ಕರೇ ಅಕ್ಷಯ ಮಹಾಸುಖನಿತ್ಯ ಹೀ ॥ 5 । 21 ॥

ಜೋ ಬಾಹರೀ ಸಂಯೋಗ ಸೇ ಹೈಂ ಭೋಗ ದುಖಕಾರಣ ಸಭೀ ।
ಹೈ ಆದಿ ಉನಕಾ ಅಂತ, ಉನಮೇಂ ವಿಜ್ಞ ನಹಿಂ ರಮತೇ ಕಭೀ ॥ 5 । 22 ॥

ಜೋ ಕಾಮ- ಕ್ರೋಧಾವೇಗ ಸಹತಾ ಹೈ ಮರಣ ಪರ್ಯಂತ ಹೀ ।
ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ಯೋಗೀ ವಹೀ ನರ ಸುಖ ಸದಾ ಪಾತಾ ವಹೀ ॥ 5 । 23 ॥

ಜೋ ಆತ್ಮರತ ಅಂತಃ ಸುಖೀ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ಜಿಸಮೇಂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೈ ।
ವಹ ಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ- ಸ್ವರೂಪ ಹೋ ನಿರ್ವಾಣ ಕರತಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ ॥ 5 । 24 ॥

ನಿಷ್ಪಾಪ ಜೋ ಕರ ಆತ್ಮ- ಸಂಯಮ ದ್ವಂದ್ವ- ಬುದ್ಧಿ- ವಿಹೀನ ಹೈಂ ।
ರತ ಜೀವಹಿತ ಮೇಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇಂ ಹೋತೇ ವಹೀ ಜನ ಲೀನ ಹೈಂ ॥ 5 । 25 ॥

ಯತಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ವಿಹೀನ ಜಿನಮೇಂ ಆತ್ಮ- ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ಹೈ ।
ಜೀತಾ ಜಿನ್ಹೋಂನೇ ಮನ ಉನ್ಹೇಂ ಸಬ ಓರ ಹೀ ನಿರ್ವಾಣ ಹೈ ॥ 5 । 26 ॥

ಧರ ದೃಷ್ಟಿ ಭೃಕುಟೀ ಮಧ್ಯ ಮೇಂ ತಜ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯೋಂ ಕೋ ಸಭೀ ।
ನಿತ ನಾಸಿಕಾಚಾರೀ ಕಿಯೇ ಸಮ ಪ್ರಾಣ ಔರ ಅಪಾನ ಭೀ ॥ 5 । 27 ॥

ವಶ ಮೇಂ ಕರೇ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಮೇಂ ಜೋ ಯುಕ್ತ ಹೈ ।
ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಇಚ್ಛಾ ತ್ಯಾಗ ಕರ ವಹ ಮುನಿ ಸದಾ ಹೀ ಮುಕ್ತ ಹೈ ॥ 5 । 28 ॥

ಜಾನೇ ಮುಝೇ ತಪ ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತಾ ಲೋಕ ಸ್ವಾಮೀ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಸಬ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕಾ ಮಿತ್ರ ಜಾನೇ ಶಾಂತಿ ಪಾತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 5 । 29 ॥

ಪಾಂಚವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 5 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 6

ಛಠಾ ಅಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಫಲ- ಆಶ ತಜ, ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಸದೈವ ಜೋ ಕರತಾ, ವಹೀ ।
ಯೋಗೀ ವ ಸಂನ್ಯಾಸೀ, ನ ಜೋ ಬಿನ ಅಗ್ನಿ ಯಾ ಬಿನ ಕರ್ಮ ಹೀ ॥ 6 । 1 ॥

ವಹ ಯೋಗ ಹೀ ಸಮಝೋ ಜಿಸೇ ಸಂನ್ಯಾಸ ಕಹತೇ ಹೈಂ ಸಭೀ ।
ಸಂಕಲ್ಪ ಕೇ ಸಂನ್ಯಾಸ ಬಿನ ಬನತಾ ನಹೀಂ ಯೋಗೀ ಕಭೀ ॥ 6 । 2 ॥

ಜೋ ಯೋಗ- ಸಾಧನ ಚಾಹತಾ ಮುನಿ, ಹೇತು ಉಸಕಾ ಕರ್ಮ ಹೈ ।
ಹೋ ಯೋಗ ಮೇಂ ಆರೂಢ಼, ಉಸಕಾ ಹೇತು ಉಪಶಮ ಧರ್ಮ ಹೈ ॥ 6 । 3 ॥

ಜಬ ದೂರ ವಿಷಯೋಂ ಸೇ, ನ ಹೋ ಆಸಕ್ತ ಕರ್ಮೋಂ ಮೇಂ ಕಭೀ ।
ಸಂಕಲ್ಪ ತ್ಯಾಗೇ ಸರ್ವ, ಯೋಗಾರೂಢ಼ ಕಹಲಾತಾ ತಭೀ ॥ 6 । 4 ॥

ಉದ್ಧಾರ ಅಪನಾ ಆಪ ಕರ, ನಿಜ ಕೋ ನ ಗಿರನೇ ದೇ ಕಭೀ ।
ವಹ ಆಪ ಹೀ ಹೈ ಶತ್ರು ಅಪನಾ, ಆಪ ಹೀ ಹೈ ಮಿತ್ರ ಭೀ ॥ 6 । 5 ॥

ಜೋ ಜೀತ ಲೇತಾ ಆಪಕೋ ವಹ ಬಂಧು ಅಪನಾ ಆಪ ಹೀ ।
ಜಾನಾ ನ ಅಪನೇ ಕೋ ಸ್ವಯಂ ರಿಪು ಸೀ ಕರೇ ರಿಪುತಾ ವಹೀ ॥ 6 । 6 ॥

ಅತಿ ಶಾಂತ ಜನ, ಮನಜೀತ ಕಾ ಆತ್ಮಾ ಸದೈವ ಸಮಾನ ಹೈ ।
ಸುಖ- ದುಃಖ, ಶೀತಲ- ಊಷ್ಣ ಅಥವಾ ಮಾನ ಯಾ ಅಪಮಾನ ಹೈ ॥ 6 । 7 ॥

ಕೂಟಸ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯಜೀತ ಜಿಸಮೇಂ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ವಹ ಯುಕ್ತ ಜಿಸಕೋ ಸ್ವರ್ಣ, ಪತ್ಥರ, ಧೂಲ ಏಕ ಸಮಾನ ಹೈ ॥ 6 । 8 ॥

ವೈರೀ, ಸುಹೃದ, ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಸಾಧು, ಅಸಾಧು, ಜಿನಸೇ ದ್ವೇಷ ಹೈ ।
ಬಾಂಧವ, ಉದಾಸೀ, ಮಿತ್ರ ಮೇಂ ಸಮ ಬುದ್ಧಿ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಹೈ ॥ 6 । 9 ॥

ಚಿತ- ಆತ್ಮ- ಸಂಯಮ ನಿತ್ಯ ಏಕಾಕೀ ಕರೇ ಏಕಾಂತ ಮೇಂ ।
ತಜ ಆಶ- ಸಂಗ್ರಹ ನಿತ ನಿರಂತರ ಯೋಗ ಮೇಂ ಯೋಗೀ ರಮೇಂ ॥ 6 । 10 ॥

ಆಸನ ಧರೇ ಶುಚಿ- ಭೂಮಿ ಪರ ಥಿರ, ಊಁಚ ನೀಚ ನ ಠೌರ ಹೋ ।
ಕುಶ ಪರ ಬಿಛಾ ಮೃಗಛಾಲ, ಉಸ ಪರ ವಸ್ತ್ರ ಪಾವನ ಔರ ಹೋ ॥ 6 । 11 ॥

ಏಕಾಗ್ರ ಕರ ಮನ, ರೋಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಿತ್ತ ಕೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೋ ।
ಫಿರ ಆತ್ಮ- ಶೋಧನ ಹೇತು ಬೈಠೇ ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಚಾರ ಕೋ ॥ 6 । 12 ॥

ಹೋಕರ ಅಚಲ, ದೃಢ಼, ಶೀಶ ಗ್ರೀವಾ ಔರ ಕಾಯಾ ಸಮ ಕರೇ ।
ದಿಶಿ ಅನ್ಯ ಅವಲೋಕೇ ನಹೀಂ ನಾಸಾಗ್ರ ಪರ ಹೀ ದೃಗ ಧರೇ ॥ 6 । 13 ॥

ಬನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಶಾಂತ, ಮನ- ಸಂಯಮ ಕರೇ ಭಯ- ಮುಕ್ತ ಹೋ ।
ಹೋ ಮತ್ಪರಾಯಣ ಚಿತ್ತ ಮುಝಮೇಂ ಹೀ ಲಗಾಕರ ಯುಕ್ತ ಹೋ ॥ 6 । 14 ॥

ಯೋಂ ಜೋ ನಿಯತ- ಚಿತ ಯುಕ್ತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮೇಂ ರತ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಮುಝಮೇಂ ಟಿಕೀ ನಿರ್ವಾಣ ಪರಮಾ ಶಾಂತಿ ಪಾತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 6 । 15 ॥

ಯಹ ಯೋಗ ಅತಿ ಖಾಕರ ನ ಸಧತಾ ಹೈ ನ ಅತಿ ಉಪವಾಸ ಸೇ ।
ಸಧತಾ ನ ಅತಿಶಯ ನೀಂದ ಅಥವಾ ಜಾಗರಣ ಕೇ ತ್ರಾಸ ಸೇ ॥ 6 । 16 ॥

ಜಬ ಯುಕ್ತ ಸೋನಾ ಜಾಗನಾ ಆಹಾರ ಔರ ವಿಹಾರ ಹೋಂ ।
ಹೋ ದುಃಖಹಾರೀ ಯೋಗ ಜಬ ಪರಿಮಿತ ಸಭೀ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋಂ ॥ 6 । 17 ॥

ಸಂಯತ ಹುಆ ಚಿತ ಆತ್ಮ ಹೀ ಮೇಂ ನಿತ್ಯ ರಮ ರಹತಾ ಜಭೀ ।
ರಹತೀ ನ ಕೋಈ ಕಾಮನಾ ನರ ಯುಕ್ತ ಕಹಲಾತಾ ತಭೀ ॥ 6 । 18 ॥

ಅವಿಚಲ ರಹೇ ಬಿನ ವಾಯು ದೀಪಕ- ಜ್ಯೋತಿ ಜೈಸೇ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಹೈ ಚಿತ್ತಸಂಯತ ಯೋಗ- ಸಾಧಕ ಯುಕ್ತ ಕೀ ಉಪಮಾ ವಹೀ ॥ 6 । 19 ॥

ರಮತಾ ಜಹಾಁ ಚಿತ ಯೋಗ- ಸೇವನ ಸೇ ನಿರುದ್ಧ ಸದೈವ ಹೈ ।
ಜಬ ದೇಖ ಅಪನೇ ಆಪಕೋ ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮಾ ಮೇಂ ರಹೇ ॥ 6 । 20 ॥

ಇಂದ್ರಿಯ- ಅಗೋಚರ ಬುದ್ಧಿ- ಗಮ್ಯ ಅನಂತ ಸುಖ ಅನುಭವ ಕರೇ ।
ಜಿಸಮೇಂ ರಮಾ ಯೋಗೀ ನ ಡಿಗತಾ ತತ್ತ್ವ ಸೇ ತಿಲ ಭರ ಪರೇ ॥ 6 । 21 ॥

ಪಾಕರ ಜಿಸೇ ಜಗ ಮೇಂ ನ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದಿಖತಾ ಹೈ ಕಹೀಂ ।
ಜಿಸಮೇಂ ಜಮೇ ಜನ ಕೋ ಕಠಿನ ದುಖ ಭೀ ಡಿಗಾ ಪಾತಾ ನಹೀಂ ॥ 6 । 22 ॥

ಕಹತೇ ಉಸೇ ಹೀ ಯೋಗ ಜಿಸಮೇಂ ಸರ್ವದುಃಖ ವಿಯೋಗ ಹೈ ।
ದೃಢ಼- ಚಿತ್ತ ಹೋಕರ ಸಾಧನೇ ಕೇ ಯೋಗ್ಯ ಹೀ ಯಹ ಯೋಗ ಹೈ ॥ 6 । 23 ॥

ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾರೀ ಕಾಮನಾಏಁ ಛೋಡ಼ಕೇ ।
ಮನಸೇ ಸದಾ ಸಬ ಓರ ಸೇ ಹೀ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಕೋ ಮೋಡ಼ಕೇ ॥ 6 । 24 ॥

ಹೋ ಶಾಂತ ಕ್ರಮಶಃ ಧೀರ ಮತಿ ಸೇ ಆತ್ಮ- ಸುಸ್ಥಿರ ಮನ ಕರೇ ।
ಕೋಈ ವಿಷಯ ಕಾ ಫಿರ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಚಿತ್ತ ಮೇಂ ಚಿಂತನ ಕರೇ ॥ 6 । 25 ॥

ಯಹ ಮನ ಚಪಲ ಅಸ್ಥಿರ ಜಹಾಁ ಸೇ ಭಾಗ ಕರ ಜಾಯೇ ಪರೇ ।
ರೋಕೇ ವಹೀಂ ಸೇ ಔರ ಫಿರ ಆಧೀನ ಆತ್ಮಾ ಕೇ ಕರೇ ॥ 6 । 26 ॥

ಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ, ಪ್ರಶಾಂತ- ಮನ, ಜನ ರಜ- ರಹಿತ ನಿಷ್ಪಾಪ ಹೈ ।
ಉಸ ಕರ್ಮಯೋಗೀ ಕೋ ಪರಮ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಆಪ ಹೈ ॥ 6 । 27 ॥

ನಿಷ್ಪಾಪ ಹೋ ಇಸ ಭಾಁತಿ ಜೋ ಕರತಾ ನಿರಂತರ ಯೋಗ ಹೈ ।
ವಹ ಬ್ರಹ್ಮ- ಪ್ರಾಪ್ತಿ- ಸ್ವರೂಪ- ಸುಖ ಕರತಾ ಸದಾ ಉಪಭೋಗ ಹೈ ॥ 6 । 28 ॥

ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಸಮದರ್ಶೀ ಪುರುಷ ಸರ್ವತ್ರ ಹೀ ದೇಖೇ ಸದಾ ।
ಮೈಂ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಮೇಂ ಔರ ಪ್ರಾಣೀಮಾತ್ರ ಮುಝಮೇಂ ಸರ್ವದಾ ॥ 6 । 29 ॥

ಜೋ ದೇಖತಾ ಮುಝಮೇಂ ಸಭೀ ಕೋ ಔರ ಮುಝಕೋ ಸಬ ಕಹೀಂ ।
ಮೈಂ ದೂರ ಉಸ ನರ ಸೇ ನಹೀಂ ವಹ ದೂರ ಮುಝಸೇ ಹೈ ನಹೀಂ ॥ 6 । 30 ॥

ಏಕತ್ವ- ಮತಿ ಸೇ ಜಾನ ಜೀವೋಂ ಮೇಂ ಮುಝೇ ನರ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಭಜತಾ ರಹೇ ಜೋ, ಸರ್ವಥಾ ಕರ ಕರ್ಮ ಮುಝಮೇಂ ಹೈ ವಹೀ ॥ 6 । 31 ॥

ಸುಖ- ದುಃಖ ಅಪನಾ ಔರ ಔರೋಂ ಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸಮಾನ ಹೈ ।
ಜೋ ಜಾನತಾ ಅರ್ಜುನ! ವಹೀ ಯೋಗೀ ಸದೈವ ಪ್ರಧಾನ ಹೈ ॥ 6 । 32 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಜೋ ಸಾಮ್ಯ- ಮತಿ ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತುಮನೇ ಯೋಗ ಮಧುಸೂದನ! ಕಹಾ ।
ಮನ ಕೀ ಚಪಲತಾ ಸೇ ಮಹಾ ಅಸ್ಥಿರ ಮುಝೇ ವಹ ದಿಖ ರಹಾ ॥ 6 । 33 ॥

ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ಮನ ಚಂಚಲ ಹಠೀ ಬಲವಾನ್ ಹೈ ದೃಢ಼ ಹೈ ಘನಾ ।
ಮನ ಸಾಧನಾ ದುಷ್ಕರ ದಿಖೇ ಜೈಸೇ ಹವಾ ಕಾ ಬಾಁಧನಾ ॥ 6 । 34 ॥

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಚಂಚಲ ಅಸಂಶಯ ಮನ ಮಹಾಬಾಹೋ! ಕಠಿನ ಸಾಧನ ಘನಾ ।
ಅಭ್ಯಾಸ ಔರ ವಿರಾಗ ಸೇ ಪರ ಪಾರ್ಥ! ಹೋತೀ ಸಾಧನಾ ॥ 6 । 35 ॥

ಜೀತಾ ನ ಜೋ ಮನ, ಯೋಗ ಹೈ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮತ ಮೇರಾ ಯಹೀ ।
ಮನ ಜೀತ ಕರ ಜೋ ಯತ್ನ ಕರತಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 6 । 36 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಜೋ ಯೋಗ- ವಿಚಲಿತ ಯತ್ನಹೀನ ಪರಂತು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಹೋ ।
ವಹ ಯೋಗ- ಸಿದ್ಧಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ, ಗತಿ ಕೌನ ಸೀ ಪಾತಾ ಕಹೋ? 6 । 37 ॥

ಮೋಹಿತ ನಿರಾಶ್ರಯ, ಬ್ರಹ್ಮ- ಪಥ ಮೇಂ ಹೋ ಉಭಯ ಪಥ- ಭ್ರಷ್ಟ ಕ್ಯಾ ।
ವಹ ಬಾದಲೋಂ- ಸಾ ಛಿನ್ನ ಹೋ, ಹೋತಾ ಸದೈವ ವಿನಷ್ಟ ಕ್ಯಾ ? 6 । 38 ॥

ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ಕರುಣಾ ಕರ ಸಕಲ ಸಂದೇಹ ಮೇರಾ ಮೇಟಿಯೇ ।
ತಜ ಕರ ತುಮ್ಹೇಂ ಹೈ ಕೌನ ಯಹ ಭ್ರಮ ದೂರ ಕರನೇ ಕೇ ಲಿಯೇ ? 6 । 39 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಇಸ ಲೋಕ ಮೇಂ ಪರಲೋಕ ಮೇಂ ವಹ ನಷ್ಟ ಹೋತಾ ಹೈ ನಹೀಂ ।
ಕಲ್ಯಾಣಕಾರೀ- ಕರ್ಮ ಕರನೇ ಮೇಂ ನಹೀಂ ದುರ್ಗತಿ ಕಹೀಂ ॥ 6 । 40 ॥

ಶುಭ ಲೋಕ ಪಾಕರ ಪುಣ್ಯವಾನೋಂ ಕಾ, ರಹೇ ವರ್ಷೋಂ ವಹೀಂ ।
ಫಿರ ಯೋಗ- ವಿಚಲಿತ ಜನ್ಮತಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶುಚಿ ಕೇ ಘರ ಕಹೀಂ ॥ 6 । 41 ॥

ಯಾ ಜನ್ಮ ಲೇತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನೀ ಯೋಗಿಯೋಂ ಕೇ ವಂಶ ಮೇಂ ।
ದುರ್ಲಭ ಸದಾ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ಹೈ ಜನ್ಮ ಐಸೇ ಅಂಶ ಮೇಂ ॥ 6 । 42 ॥

ಪಾತಾ ವಹಾಁ ಫಿರ ಪೂರ್ವ- ಮತಿ- ಸಂಯೋಗ ವಹ ನರ- ರತ್ನ ಹೈ ।
ಉಸ ಬುದ್ಧಿ ಸೇ ಫಿರ ಸಿದ್ಧಿ ಕೇ ಕರತಾ ಸದೈವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೈ ॥ 6 । 43 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಸೇ ಖಿಂಚತಾ ಉಧರ ಲಾಚಾರ ಹೋ ।
ಹೋ ಯೋಗ- ಇಚ್ಛುಕ ವೇದ- ವರ್ಣಿತ ಕರ್ಮ- ಫಲ ಸೇ ಪಾರ ಹೋ ॥ 6 । 44 ॥

ಅತಿ ಯತ್ನ ಸೇ ವಹ ಯೋಗಸೇವೀ ಸರ್ವಪಾಪ- ವಿಹೀನ ಹೋ ।
ಬಹು ಜನ್ಮ ಪೀಛೇ ಸಿದ್ಧ ಹೋಕರ ಪರಮ ಗತಿ ಮೇಂ ಲೀನ ಹೋ ॥ 6 । 45 ॥

ಸಾರೇ ತಪಸ್ವೀ । ಜ್ಞಾನಿಯೋಂ ಸೇ, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೋಂ ಸೇ ಸದಾ ।
ಹೈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗೀ, ಪಾರ್ಥ! ಹೋ ಇಸ ಹೇತು ಯೋಗೀ ಸರ್ವದಾ ॥ 6 । 46 ॥

ಸಬ ಯೋಗಿಯೋಂ ಮೇಂ ಮಾನತಾ ಮೈಂ ಯುಕ್ತತಮ ಯೋಗೀ ವಹೀ ।
ಶ್ರದ್ಧಾ- ಸಹಿತ ಮಮ ಧ್ಯಾನ ಧರ ಭಜತಾ ಮುಝೇ ಜೋ ನಿತ್ಯ ಹೀ ॥ 6 । 47 ॥

ಛಠಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 6 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 7

ಸಾತವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಮುಝಮೇಂ ಲಗಾ ಕರ ಚಿತ್ತ ಮೇರೇ ಆಸರೇ ಕರ ಯೋಗ ಭೀ ।
ಜೈಸಾ ಅಸಂಶಯ ಪೂರ್ಣ ಜಾನೇಗಾ ಮುಝೇ ವಹ ಸುನ ಸಭೀ ॥ 7 । 1 ॥

ವಿಜ್ಞಾನ- ಯುತ ವಹ ಜ್ಞಾನ ಕಹತಾ ಹೂಁ ಸಭೀ ವಿಸ್ತಾರ ಮೇಂ ।
ಜೋ ಜಾನ ಕರ ಕುಛ ಜಾನನಾ ರಹತಾ ನಹೀಂ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ॥ 7 । 2 ॥

ಕೋಈ ಸಹಸ್ರೋಂ ಮಾನವೋಂ ಮೇಂ ಸಿದ್ಧಿ ಕರನಾ ಠಾನತಾ ।
ಉನ ಯತ್ನಶೀಲೋಂ ಮೇಂ ಮುಝೇ ಕೋಈ ಯಥಾವತ್ ಜಾನತಾ ॥ 7 । 3 ॥

ಪೃಥ್ವೀ, ಪವನ, ಜಲ, ತೇಜ, ನಭ, ಮನ, ಅಹಂಕಾರ ವ ಬುದ್ಧಿ ಭೀ ।
ಇನ ಆಠ ಭಾಗೋಂ ಮೇಂ ವಿಭಾಜಿತ ಹೈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇರೀ ಸಭೀ ॥ 7 । 4 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ವಹ ‘ ಅಪರಾ’ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾ ಜಾನ ಲೋ ವಿಸ್ತಾರ ಹೈ ।
ಫಿರ ಹೈ ‘ ಪರಾ’ ಯಹ ಜೀವ ಜೋ ಸಂಸಾರ ಕಾ ಆಧಾರ ಹೈ ॥ 7 । 5 ॥

ಉತ್ಪನ್ನ ದೋನೋಂ ಸೇ ಇನ್ಹೀಂ ಸೇ ಜೀವ ಹೈಂ ಜಗ ಕೇ ಸಭೀ ।
ಮೈಂ ಮೂಲ ಸಬ ಸಂಸಾರ ಕಾ ಹೂಁ ಔರ ಮೈಂ ಹೀ ಅಂತ ಭೀ ॥ 7 । 6 ॥

ಮುಝಸೇ ಪರೇ ಕುಛ ಭೀ ನಹೀಂ ಸಂಸಾರ ಕಾ ವಿಸ್ತಾರ ಹೈ ।
ಜಿಸ ಭಾಂತಿ ಮಾಲಾ ಮೇಂ ಮಣೀ, ಮುಝಮೇಂ ಗುಥಾ ಸಂಸಾರ ಹೈ ॥ 7 । 7 ॥

ಆಕಾಶ ಮೇಂ ಧ್ವನಿ, ನೀರ ಮೇಂ ರಸ, ವೇದ ಮೇಂ ಓಂಕಾರ ಹೂಁ ।
ಪೌರುಷ ಪುರುಷ ಮೇಂ, ಚಾಁದ ಸೂರಜ ಮೇಂ ಪ್ರಭಾಮಯ ಸಾರ ಹೂಁ ॥ 7 । 8 ॥

ಶುಭ ಗಂಧ ವಸುಧಾ ಮೇಂ ಸದಾ ಮೈಂ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಮೇಂ ಪ್ರಾಣ ಹೂಁ ।
ಮೈಂ ಅಗ್ನಿ ಮೇಂ ಹೂಁ ತೇಜ, ತಪಿಯೋಂ ಮೇಂ ತಪಸ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಹೂಁ ॥ 7 । 9 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಜೀವೋಂ ಕಾ ಸನಾತನ ಬೀಜ ಹೂಁ, ಆಧಾರ ಹೂಁ ।
ತೇಜಸ್ವಿಯೋಂ ಮೇಂ ತೇಜ, ಬುಧ ಮೇಂ ಬುದ್ಧಿ ಕಾ ಭಂಡಾರ ಹೂಁ ॥ 7 । 10 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಮೈಂ ಕಾಮಾದಿ ರಾಗ- ವಿಹೀನ ಬಲ ಬಲವಾನ್ ಕಾ ।
ಮೈಂ ಕಾಮ ಭೀ ಹೂಁ ಧರ್ಮ ಕೇ ಅವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಕಾ ॥ 7 । 11 ॥

ಸತ ಔರ ರಜ, ತಮ ಭಾವ ಮುಝಸೇ ಹೀ ಹುಏ ಹೈಂ ಯೇ ಸಭೀ ।
ಮುಝಮೇಂ ಸಭೀ ಯೇ ಕಿಂತು ಮೈಂ ಉನಮೇಂ ನಹೀಂ ರಹತಾ ಕಭೀ ॥ 7 । 12 ॥

ಇನ ತ್ರಿಗುಣ ಭಾವೋಂ ಮೇಂ ಸಭೀ ಭೂಲಾ ಹುಆ ಸಂಸಾರ ಹೈ ।
ಜಾನೇ ನ ಅವ್ಯಯ- ತತ್ತ್ವ ಮೇರಾ ಜೋ ಗುಣೋಂ ಸೇ ಪಾರ ಹೈ ॥ 7 । 13 ॥

ಯಹ ತ್ರಿಗುಣದೈವೀ ಘೋರ ಮಾಯಾ ಅಗಮ ಔರ ಅಪಾರ ಹೈ ।
ಆತಾ ಶರಣ ಮೇರೀ ವಹೀ ಜಾತಾ ಸಹಜ ಮೇಂ ಪಾರ ಹೈ ॥ 7 । 14 ॥

ಪಾಪೀ, ನರಾಧಮ, ಜ್ಞಾನ ಮಾಯಾ ನೇ ಹರಾ ಜಿನಕಾ ಸಭೀ ।
ವೇ ಮೂಢ಼ ಆಸುರ ಬುದ್ಧಿ- ವಶ ಮುಝಕೋ ನಹೀಂ ಭಜತೇ ಕಭೀ ॥ 7 । 15 ॥

ಅರ್ಜುನ! ಮುಝೇ ಭಜತಾ ಸುಕೃತಿ- ಸಮುದಾಯ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ।
ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾನೀಜನ, ದುಖೀ- ಮನ, ಅರ್ಥ- ಪ್ರಿಯ ಸಂಸಾರ ಕಾ ॥ 7 । 16 ॥

ನಿತ- ಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೀ ಷ್ರೇಷ್ಠ, ಜೋ ಮುಝಮೇಂ ಅನನ್ಯಾಸಕ್ತ ಹೈ ।
ಮೈಂ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜ್ಞಾನೀ ಕೋ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ, ಪ್ರಿಯ ಮುಝೇ ವಹ ಭಕ್ತ ಹೈ ॥ 7 । 17 ॥

ವೇ ಸಬ ಉದಾರ, ಪರಂತು ಮೇರಾ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನೀ ಭಕ್ತ ಹೈ ।
ವಹ ಯುಕ್ತ ಜನ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ- ಗತಿ ಮುಝಮೇಂ ಸದಾ ಅನುರಕ್ತ ಹೈ ॥ 7 । 18 ॥

ಜನ್ಮಾಂತರೋಂ ಮೇಂ ಜಾನಕರ, ‘ ಸಬ ವಾಸುದೇವ ಯಥಾರ್ಥ ಹೈ’ ।
ಜ್ಞಾನೀ ಮುಝೇ ಭಜತಾ, ಸುದುರ್ಲಭ ವಹ ಮಹಾತ್ಮಾ ಪಾರ್ಥ ಹೈ ॥ 7 । 19 ॥

ನಿಜ ಪ್ರಕೃತಿ- ಪ್ರೇರಿತ, ಕಾಮನಾ ದ್ವಾರಾ ಹುಏ ಹತ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ।
ಕರ ನಿಯಮ ಭಜತೇ ವಿವಿಧ ವಿಧ ನರ ಅನ್ಯ ದೇವ ವಿಧಾನ ಸೇ ॥ 7 । 20 ॥

ಜೋ ಜೋ ಕಿ ಜಿಸ ಜಿಸ ರೂಪ ಕೀ ಪೂಜಾ ಕರೇ ನರ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಉಸ ಭಕ್ತ ಕೀ ಕರತಾ ಉಸೀ ಮೇಂ, ಮೈಂ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಹೀ ॥ 7 । 21 ॥

ಉಸ ದೇವತಾ ಕೋ ಪೂಜತಾ ಫಿರ ವಹ, ವಹೀ ಶ್ರದ್ಧಾ ಲಿಯೇ ।
ನಿಜ ಇಷ್ಟ- ಫಲ ಪಾತಾ ಸಕಲ, ನಿರ್ಮಾಣ ಜೋ ಮೈನೇ ಕಿಯೇ ॥ 7 । 22 ॥

ಯೇ ಮಂದಮತಿ ನರ ಕಿಂತು ಪಾತೇ, ಅಂತವತ ಫಲ ಸರ್ವದಾ ।
ಸುರ- ಭಕ್ತ ಸುರ ಮೇಂ, ಭಕ್ತ ಮೇರೇ, ಆ ಮಿಲೇಂ ಮುಝಮೇಂ ಸದಾ ॥ 7 । 23 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುಝಕೋ ವ್ಯಕ್ತ, ಮಾನವ ಮೂಢ಼ ಲೇತೇ ಮಾನ ಹೈಂ ।
ಅವಿನಾಶಿ ಅನುಪಮ ಭಾವ ಮೇರಾ ವೇ ನ ಪಾತೇ ಜಾನ ಹೈಂ ॥ 7 । 24 ॥

ನಿಜ ಯೋಗಮಾಯಾ ಸೇ ಢಕಾ ಸಬಕೋ ನ ಮೈಂ, ದಿಖತಾ ಕಹೀಂ ।
ಅವ್ಯಯ ಅಜನ್ಮಾ ಮೈಂ, ಮುಝೇ ಪರ ಮೂಢ಼ ನರ ಜಾನೇಂ ನಹೀಂ ॥ 7 । 25 ॥

ಹೋಂಗೇ, ಹುಏ ಹೈಂ, ಜೀವ ಜೋ ಮುಝಕೋ ಸಭೀ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ಇನಕೋ ಕಿಸೀ ಕೋ ಕಿಂತು ಕುಛ ಮೇರೀ ನಹೀಂ ಪಹಿಚಾನ ಹೈ ॥ 7 । 26 ॥

ಉತ್ಪನ್ನ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸೇ ಜೋ ದ್ವಂದ್ವ ಜಗ ಮೇಂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಂ ।
ಉನಸೇ ಪರಂತಪ ! ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣೀ ಮೋಹ ಕರತೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈಂ ॥ 7 । 27 ॥

ಪರ ಪುಣ್ಯವಾನ್ ಮನುಷ್ಯ ಜಿನಕೇ ಛುಟ ಗಯೇ ಸಬ ಪಾಪ ಹೈಂ ।
ದೃಢ಼ ದ್ವಂದ್ವ- ಮೋಹ- ವಿಹೀನ ಹೋ ಭಜತೇ ಮುಝೇ ವೇ ಆಪ ಹೈಂ ॥ 7 । 28 ॥

ಕರತೇ ಮಮಾಶ್ರಿತ ಜೋ ಜರಾ- ಮೃತಿ- ಮೋಕ್ಷ ಕೇ ಹಿತ ಸಾಧನಾ ।
ವೇ ಜಾನತೇ ಹೈಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸಬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕರ್ಮ ಮಹಾಮನಾ ॥ 7 । 29 ॥

ಅಧಿ- ಭೂತ, ದೈವ ವ ಯಜ್ಞ- ಯುತ, ಜೋ ವಿಜ್ಞ ಮುಝಕೋ ಜಾನತೇ ॥

ವೇ ಯುಕ್ತ- ಚಿತ ಮರತೇ ಸಮಯ ಮೇಂ ಭೀ ಮುಝೇ ಪಹಿಚಾನತೇ ॥ 7 । 30 ॥

ಸಾತವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 7 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 8

ಆಠವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ಕ್ಯಾ ವಹ ಬ್ರಹ್ಮ? ಕ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೈ? ಕ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಹೈ?
ಅಧಿಭೂತ ಕಹತೇ ಹೈಂ ಕಿಸೇ? ಅಧಿದೇವ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಮರ್ಮ ಹೈ ? 8 । 1 ॥

ಇಸ ದೇಹ ಮೇಂ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಕೈಸೇ ಔರ ಕಿಸಕೋ ಮಾನತೇ ?
ಮರತೇ ಸಮಯ ಕೈಸೇ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಜನ ತುಮ್ಹೇಂ ಪಹಿಚಾನತೇ ? 8 । 2 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಅಕ್ಷರ ಪರಮ ವಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೈ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವ ಹೀ ।
ಜೋ ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವ ಕರೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರ್ಮ ಕಹಾ ವಹೀ ॥ 8 । 3 ॥

ಅಧಿಭೂತ ನಶ್ವರ ಭಾವ ಹೈ, ಚೇತನ ಪುರುಷ ಅಧಿದೈವ ಹೀ ।
ಅಧಿಯಜ್ಞ ಮೈಂ ಸಬ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕೇ ದೇಹ ಬೀಚ ಸದೈವ ಹೀ ॥ 8 । 4 ॥

ತನ ತ್ಯಾಗತಾ ಜೋ ಅಂತ ಮೇಂ ಮೇರಾ ಮನನ ಕರತಾ ಹುಆ ।
ಮುಝಮೇಂ ಅಸಂಶಯ ನರ ಮಿಲೇ ವಹ ಧ್ಯಾನ ಯೋಂ ಧರತಾ ಹುಆ ॥ 8 । 5 ॥

ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ತನ ತ್ಯಾಗತಾ ಜಿಸ ಭಾವ ಸೇ ಜನ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೋ ।
ಉಸಮೇಂ ರಂಗಾ ರಹಕರ ಸದಾ, ಉಸ ಭಾವ ಹೀ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ॥ 8 । 6 ॥

ಇಸ ಹೇತು ಮುಝಕೋ ನಿತ ನಿರಂತರ ಹೀ ಸಮರ ಕರ ಯುದ್ಧ ಭೀ ।
ಸಂಶಯ ನಹೀಂ, ಮುಝಮೇಂ ಮಿಲೇ, ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಮುಝಮೇಂ ಧರ ಸಭೀ ॥ 8 । 7 ॥

ಅಭ್ಯಾಸ- ಬಲ ಸೇ ಯುಕ್ತ ಯೋಗೀ ಚಿತ್ತ ಅಪನಾ ಸಾಧ ಕೇ ।
ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸೇ ಆರಾಧ ಕೇ ॥ 8 । 8 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಾಸ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮ ಆದಿತ್ಯ- ಸಮ ತಮ ಸೇ ಪರೇ ।
ಜೋ ನಿತ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅನಾದಿ ಸರ್ವಾಧಾರ ಕಾ ಚಿಂತನ ಕರೇ ॥ 8 । 9 ॥

ಕರ ಯೋಗ- ಬಲ ಸೇ ಪ್ರಾಣ ಭೃಕುಟೀ- ಮಧ್ಯ ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ಮೇಂ ।
ನಿಶ್ಚಲ ಹುಆ ವಹ ಭಕ್ತ ಮಿಲತಾ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ ವಿಶಾಲ ಮೇಂ ॥ 8 । 10 ॥

ಅಕ್ಷರ ಕಹೇಂ ವೇದಜ್ಞ, ಜಿಸಮೇಂ ರಾಗ ತಜ ಯತಿ ಜನ ಜಮೇಂ ।
ಹೋಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಜಿಸಲಿಯೇ, ವಹ ಪದ ಸುನೋ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇಂ ॥ 8 । 11 ॥

ಸಬ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಕೋ ಸಾಧಕರ ನಿಶ್ಚಲ ಹೃದಯ ಮೇಂ ಮನ ಧರೇ ।
ಫಿರ ಪ್ರಾಣ ಮಸ್ತಕ ಮೇಂ ಜಮಾ ಕರ ಧಾರಣಾ ಯೋಗೀ ಕರೇ ॥ 8 । 12 ॥

ಮೇರಾ ಲಗಾತಾ ಧ್ಯಾನ ಕಹತಾ ಓಂ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೀ ।
ತನ ತ್ಯಾಗ ಜಾತಾ ಜೀವ ಜೋ ಪಾತಾ ಪರಮ ಗತಿ ಹೈ ವಹೀ ॥ 8 । 13 ॥

ಭಜತಾ ಮುಝೇ ಜೋ ಜನ ಸದೈವ ಅನನ್ಯ ಮನ ಸೇ ಪ್ರೀತಿ ಸೇ ।
ನಿಜ ಯುಕ್ತ ಯೋಗೀ ವಹ ಮುಝೇ ಪಾತಾ ಸರಲ- ಸೀ ರೀತಿ ಸೇ ॥ 8 । 14 ॥

ಪಾಏ ಹುಏ ಹೈಂ ಸಿದ್ಧಿ- ಉತ್ತಮ ಜೋ ಮಹಾತ್ಮಾ- ಜನ ಸಭೀ ।
ಪಾಕರ ಮುಝೇ ದುಖ- ಧಾಮ ನಶ್ವರ- ಜನ್ಮ ನಹಿಂ ಪಾತೇ ಕಭೀ ॥ 8 । 15 ॥

ವಿಧಿಲೋಕ ತಕ ಜಾಕರ ಪುನಃ ಜನ ಜನ್ಮ ಪಾತೇ ಹೈಂ ಯಹೀಂ ।
ಪರ ಪಾ ಗಏ ಅರ್ಜುನ! ಮುಝೇ ವೇ ಜನ್ಮ ಫಿರ ಪಾತೇ ನಹೀಂ ॥ 8 । 16 ॥

ದಿನ- ರಾತ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕೀ, ಸಹಸ್ರೋಂ ಯುಗ ಬಡ಼ೀ ಜೋ ಜಾನತೇ ।
ವೇ ಹೀ ಪುರುಷ ದಿನ- ರೈನ ಕೀ ಗತಿ ಠೀಕ ಹೈಂ ಪಹಿಚಾನತೇ ॥ 8 । 17 ॥

ಜಬ ಹೋ ದಿವಸ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೇ ಸಬ ವ್ಯಕ್ತ ಹೋತೇ ಹೈಂ ತಭೀ ।
ಫಿರ ರಾತ್ರಿ ಹೋತೇ ಹೀ ಉಸೀ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೇಂ ಲಯ ಹೋಂ ಸಭೀ ॥ 8 । 18 ॥

ಹೋತಾ ವಿವಶ ಸಬ ಭೂತ- ಗಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಾರಂಬಾರ ಹೈ ।
ಲಯ ರಾತ್ರಿ ಮೇಂ ಹೋತಾ ದಿವಸ ಮೇಂ ಜನ್ಮ ಲೇತಾ ಧಾರ ಹೈ ॥ 8 । 19 ॥

ಇಸಸೇ ಪರೇ ಫಿರ ಔರ ಹೀ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿತ್ಯ- ಪದಾರ್ಥ ಹೈ ।
ಸಬ ಜೀವ ವಿನಶೇ ಭೀ ನಹೀಂ ವಹ ನಷ್ಟ ಹೋತಾ ಪಾರ್ಥ ಹೈ ॥ 8 । 20 ॥

ಕಹತೇ ಪರಮ ಗತಿ ಹೈಂ ಜಿಸೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ನಾಮ ಹೈ ।
ಪಾಕರ ಜಿಸೇ ಲೌಟೇಂ ನ ಫಿರ ಮೇರಾ ವಹೀ ಪರ ಧಾಮ ಹೈ ॥ 8 । 21 ॥

ಸಬ ಜೀವ ಜಿಸಮೇಂ ಹೈಂ ಸಕಲ ಸಂಸಾರ ಜಿಸಸೇ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೈ ।
ವಹ ಪರ- ಪುರುಷ ಹೋತಾ ಅನನ್ಯ ಸುಭಕ್ತಿ ಸೇ ಹೀ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ ॥ 8 । 22 ॥

ವಹ ಕಾಲ ಸುನ, ತನ ತ್ಯಾಗ ಜಿಸಮೇಂ ಲೌಟತೇ ಯೋಗೀ ನಹೀಂ ।
ವಹ ಭೀ ಕಹೂಂಗಾ ಕಾಲ ಜಬ ಮರ ಲೌಟ ಕರ ಆತೇ ಯಹೀಂ ॥ 8 । 23 ॥

ದಿನ, ಅಗ್ನಿ, ಜ್ವಾಲಾ, ಶುಕ್ಲಪಖ, ಷಟ್ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ ಮೇಂ ।
ತನ ತ್ಯಾಗ ಜಾತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹೀ ಕೇ ಪಾಸ ಮೇಂ ॥ 8 । 24 ॥

ನಿಶಿ, ಧೂಮ್ರ ಮೇಂ ಮರ ಕೃಷ್ಣಪಖ, ಷಟ್ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ ಮೇಂ ।
ನರ ಚಂದ್ರಲೋಕ ವಿಶಾಲ ಮೇಂ ಬಸ ಫಿರ ಫಁಸೇ ಭವ- ತ್ರಾಸ ಮೇಂ ॥ 8 । 25 ॥

ಯೇ ಶುಕ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಸದೈವ ದೋ ಗತಿ ವಿಶ್ವ ಕೀ ಜ್ಞಾನೀ ಕಹೇಂ ।
ದೇ ಮುಕ್ತಿ ಪಹಲೀ, ದೂಸರೀ ಸೇ ಲೌಟ ಫಿರ ಜಗ ಮೇಂ ರಹೇಂ ॥ 8 । 26 ॥

ಯೇ ಮಾರ್ಗ ದೋನೋಂ ಜಾನ, ಯೋಗೀ ಮೋಹ ಮೇಂ ಪಡ಼ತಾ ನಹೀಂ ।
ಇಸ ಹೇತು ಅರ್ಜುನ! ಯೋಗ- ಯುತ ಸಬ ಕಾಲ ಮೇಂ ಹೋ ಸಬ ಕಹೀಂ ॥ 8 । 27 ॥

ಜೋ ಕುಛ ಕಹಾ ಹೈ ಪುಣ್ಯಫಲ, ಮಖ ವೇದ ಸೇ ತಪ ದಾನ ಸೇ ।
ಸಬ ಛೋಡ಼ ಆದಿಸ್ಥಾನ ಲೇ, ಯೋಗೀ ಪುರುಷ ಇಸ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ॥ 8 । 28 ॥

ಆಠವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 8 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 9

ನೌವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಅಬ ದೋಷದರ್ಶೀ ತೂ ನಹೀಂ ಯೋಂ, ಗುಪ್ತ, ಸಹ- ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇ ।
ವಹ ಜ್ಞಾನ ಕಹತಾ ಹೂಁ, ಅಶುಭ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜನ ಜಾನ ಕೇ ॥ 9 । 1 ॥

ಯಹ ರಾಜವಿದ್ಯಾ, ಪರಮ- ಗುಪ್ತ, ಪವಿತ್ರ, ಉತ್ತಮ- ಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲಪ್ರದ, ಧರ್ಮಯುತ, ಅವ್ಯಯ, ಸರಲ, ಸುಖ- ಖಾನ ಹೈ ॥ 9 । 2 ॥

ಶ್ರದ್ಧಾ ನ ಜಿನಕೋ ಪಾರ್ಥ ಹೈ ಇಸ ಧರ್ಮ ಕೇ ಶುಭ ಸಾರ ಮೇಂ ।
ಮುಝಕೋ ನ ಪಾಕರ ಲೌಟ ಆತೇ ಮೃತ್ಯುಮಯ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ॥ 9 । 3 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಪನೇ ರೂಪ ಸೇ ಜಗ ವ್ಯಾಪ್ತ ಮೈಂ ಕರತಾ ಸಭೀ ।
ಮುಝಮೇಂ ಸಭೀ ಪ್ರಾಣೀ ಸಮಝ ಪರ ಮೈಂ ನಹೀಂ ಉನಮೇಂ ಕಭೀ ॥ 9 । 4 ॥

ಮುಝಮೇಂ ನಹೀಂ ಹೈಂ ಭೂತ ದೇಖೋ ಯೋಗ- ಶಕ್ತಿ- ಪ್ರಭಾವ ಹೈ ।
ಉತ್ಪನ್ನ ಕರತಾ ಪಾಲತಾ ಉನಸೇ ನ ಕಿಂತು ಲಗಾವ ಹೈ ॥ 9 । 5 ॥

ಸಬ ಓರ ರಹತೀ ವಾಯು ಹೈ ಆಕಾಶ ಮೇಂ ಜಿಸ ಭಾಁತಿ ಸೇ ।
ಮುಝಮೇಂ ಸದಾ ಹೀ ಹೈಂ ಸಮಝ ಸಬ ಭೂತಗಣ ಇಸ ಭಾಁತಿ ಸೇ ॥ 9 । 6 ॥

ಕಲ್ಪಾಂತ ಮೇಂ ಮೇರೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಂ ಜೀವ ಲಯ ಹೋತೇ ಸಭೀ ।
ಜಬ ಕಲ್ಪ ಕಾ ಆರಂಭ ಹೋ, ಮೈಂ ಫಿರ ಉನ್ಹೇಂ ರಚತಾ ತಭೀ ॥ 9 । 7 ॥

ಅಪನೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧೀನ ಕರ, ಇಸ ಭೂತಗಣ ಕೋ ಮೈಂ ಸದಾ ।
ಉತ್ಪನ್ನ ಬಾರಂಬಾರ ಕರತಾ, ಜೋ ಪ್ರಕೃತಿವಶ ಸರ್ವದಾ ॥ 9 । 8 ॥

ಬಁಧತಾ ನಹೀಂ ಹೂಁ ಪಾರ್ಥ! ಮೈಂ ಇಸ ಕರ್ಮ- ಬಂಧನ ಮೇಂ ಕಭೀ ।
ರಹಕರ ಉದಾಸೀ- ಸಾ ಸದಾ ಆಸಕ್ತಿ ತಜ ಕರತಾ ಸಭೀ ॥ 9 । 9 ॥

ಅಧಿಕಾರ ಸೇ ಮೇರೇ ಪ್ರಕೃತಿ ರಚತೀ ಚರಾಚರ ವಿಶ್ವ ಹೈ ।
ಇಸ ಹೇತು ಫಿರಕೀ ಕೀ ತರಹ ಫಿರತಾ ಬರಾಬರ ವಿಶ್ವ ಹೈ ॥ 9 । 10 ॥

ಮೈಂ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕಾ ಈಶ ಹೂಁ, ಇಸ ಭಾವ ಕೋ ನಹಿಂ ಜಾನ ಕೇ ।
ಕರತೇ ಅವಜ್ಞಾ ಜಡ಼, ಮುಝೇ ನರ- ದೇಹಧಾರೀ ಮಾನ ಕೇ ॥ 9 । 11 ॥

ಚಿತ್ತ ಭ್ರಷ್ಟ, ಆಶಾ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ನಿರರ್ಥ ಸಾರೇ ಹೀ ಕಿಯೇ ।
ವೇ ಆಸುರೀ ಅತಿ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಸ್ವಭಾವ ಮೋಹಾತ್ಮಕ ಲಿಯೇ ॥ 9 । 12 ॥

ದೈವೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇ ಆಸರೇ ಬುಧ- ಜನ ಭಜನ ಮೇರಾ ಕರೇಂ ।
ಭೂತಾದಿ ಅವ್ಯಯ ಜಾನ ಪಾರ್ಥ! ಅನನ್ಯ ಮನ ಸೇ ಮನ ಧರೇಂ ॥ 9 । 13 ॥

ನಿತ ಯತ್ನ ಸೇ ಕೀರ್ತನ ಕರೇಂ ದೃಢ಼ ವ್ರತ ಸದಾ ಧರತೇ ಹುಏ ।
ಕರತೇ ಭಜನ ಹೈಂ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಮಮ ವಂದನಾ ಕರತೇ ಹುಏ ॥ 9 । 14 ॥

ಕುಛ ಭೇದ ಔರ ಅಭೇದ ಸೇ ಕುಛ ಜ್ಞಾನ- ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನ ಸೇ ।
ಪೂಜನ ಕರೇಂ ಮೇರಾ ಕಹೀಂ ಕುಛ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಧ್ಯಾನ ಸೇ ॥ 9 । 15 ॥

ಮೈಂ ಯಜ್ಞ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತ ಹೂಁ ಏವಂ ಸ್ವಧಾ ಆಧಾರ ಹೂಁ ।
ಘೃತ ಔರ ಔಷಧಿ, ಅಗ್ನಿ, ಆಹುತಿ, ಮಂತ್ರ ಕಾ ಮೈಂ ಸಾರ ಹೂಁ ॥ 9 । 16 ॥

ಜಗ ಕಾ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹ ವಿಶ್ವ- ಪೋಷಣ- ಹಾರ ಹೂಁ ।
ಋಕ್ ಸಾಮ ಯಜು ಶ್ರುತಿ ಜಾನನೇ ಕೇ ಯೋಗ್ಯ ಶುಚಿ ಓಂಕಾರ ಹೂಁ ॥ 9 । 17 ॥

ಪೋಷಕ ಪ್ರಲಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗತಿ ಆಧಾರ ಮಿತ್ರ ನಿಧಾನ ಹೂಁ ।
ಸಾಕ್ಷೀ ಶರಣ ಪ್ರಭು ಬೀಜ ಅವ್ಯಯ ಮೇಂ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನ ಹೂಁ ॥ 9 । 18 ॥

ಮೈಂ ತಾಪ ದೇತಾ, ರೋಕತಾ ಜಲ, ವೃಷ್ಟಿ ಮೈಂ ಕರತಾ ಕಭೀ ।
ಮೈಂ ಹೀ ಅಮೃತ ಭೀ ಮೃತ್ಯು ಭೀ ಮೈಂ ಸತ್ ಅಸತ್ ಅರ್ಜುನ ಸಭೀ ॥ 9 । 19 ॥

ಜೋ ಸೋಮಪಾ ತ್ರೈವಿದ್ಯ- ಜನ ನಿಷ್ಪಾಪ ಅಪನೇ ಕೋ ಕಿಯೇ ।
ಕರ ಯಜ್ಞ ಮುಝಕೋ ಪೂಜತೇ ಹೈಂ ಸ್ವರ್ಗ- ಇಚ್ಛಾ ಕೇ ಲಿಯೇ ॥
ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರಕೇ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾ, ಸುರವರ್ಗ ಮೇಂ ॥

ಫಿರ ದಿವ್ಯ ದೇವೋಂ ಕೇ ಅನೋಖೇ ಭೋಗ ಭೋಗೇಂ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇಂ ॥ 9 । 20 ॥

ವೇ ಭೋಗ ಕರ ಸುಖ- ಭೋಗ ಕೋ, ಉಸ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ವಿಶಾಲ ಮೇಂ ।
ಫಿರ ಪುಣ್ಯ ಬೀತೇ ಆ ಫಂಸೇ ಇಸ ಲೋಕ ಕೇ ದುಖ- ಜಾಲ ಮೇಂ ॥
ಯೋಂ ತೀನ ವೇದೋಂ ಮೇಂ ಕಹೇ ಜೋ ಕರ್ಮ- ಫಲ ಮೇಂ ಲೀನ ಹೈಂ ॥

ವೇ ಕಾಮನಾ- ಪ್ರಿಯಜನ ಸದಾ ಆವಾಗಮನ ಆಧೀನ ಹೈಂ ॥ 9 । 21 ॥

ಜೋ ಜನ ಮುಝೇ ಭಜತೇ ಸದೈವ ಅನನ್ಯ- ಭಾವಾಪನ್ನ ಹೋ ।
ಉನಕಾ ಸ್ವಯಂ ಮೈಂ ಹೀ ಚಲಾತಾ ಯೋಗ- ಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ ॥ 9 । 22
ಜೋ ಅನ್ಯ ದೇವೋಂ ಕೋ ಭಜೇಂ ನರ ನಿತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ- ಲೀನ ಹೋ ।
ವೇ ಭೀ ಮುಝೇ ಹೀ ಪೂಜತೇ ಹೈಂ ಪಾರ್ಥ! ಪರ ವಿಧಿ- ಹೀನ ಹೋ ॥ 9 । 23 ॥

ಸಬ ಯಜ್ಞ- ಭೋಕ್ತಾ ವಿಶ್ವ- ಸ್ವಾಮೀ ಪಾರ್ಥ ಮೈಂ ಹೀ ಹೂಁ ಸಭೀ ।
ಪರ ವೇ ನ ಮುಝಕೋ ಜಾನತೇ ಹೈಂ ತತ್ತ್ವ ಸೇ ಗಿರತೇ ತಭೀ ॥ 9 । 24 ॥

ಸುರಭಕ್ತ ಸುರ ಕೋ ಪಿತೃ ಕೋ ಪಾತೇ ಪಿತರ- ಅನುರಕ್ತ ಹೈಂ ।
ಜೋ ಭೂತ ಪೂಜೇಂ ಭೂತ ಕೋ, ಪಾತೇ ಮುಝೇ ಮಮ ಭಕ್ತ ಹೈಂ ॥ 9 । 25 ॥

ಅರ್ಪಣ ಕರೇ ಜೋ ಫೂಲ ಫಲ ಜಲ ಪತ್ರ ಮುಝಕೋ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ।
ಲೇತಾ ಪ್ರಯತ- ಚಿತ ಭಕ್ತ ಕೀ ವಹ ಭೇಂಟ ಮೈಂ ಅನುರಕ್ತಿ ಸೇ ॥ 9 । 26 ॥

ಕೌಂತೇಯ! ಜೋ ಕುಛ ಭೀ ಕರೋ ತಪ ಯಜ್ಞ ಆಹುತಿ ದಾನ ಭೀ ।
ನಿತ ಖಾನಪಾನಾದಿಕ ಸಮರ್ಪಣ ತುಮ ಕರೋ ಮೇರೇ ಸಭೀ ॥ 9 । 27 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಯೋಂ ಶುಭ- ಅಶುಭ- ಫಲ- ಪ್ರದ ಕರ್ಮ- ಬಂಧನ- ಮುಕ್ತ ಹೋ ।
ಮುಝಮೇಂ ಮಿಲೇಗಾ ಮುಕ್ತ ಹೋ, ಸಂನ್ಯಾಸ- ಯೋಗ- ನಿಯುಕ್ತ ಹೋ ॥ 9 । 28 ॥

ದ್ವೈಷೀ ಹಿತೈಷೀ ಹೈ ನ ಕೋಈ, ವಿಶ್ವ ಮುಝಮೇಂ ಏಕಸಾ ॥

ಪರ ಭಕ್ತ ಮುಝಮೇಂ ಬಸ ರಹಾ, ಮೈಂ ಭಕ್ತ ಕೇ ಮನ ಮೇಂ ಬಸಾ ॥ 9 । 29 ॥

ಯದಿ ದುಷ್ಟ ಭೀ ಭಜತಾ ಅನನ್ಯ ಸುಭಕ್ತಿ ಕೋ ಮನ ಮೇಂ ಲಿಯೇ ।
ಹೈ ಠೀಕ ನಿಶ್ಚಯವಾನ್ ಉಸಕೋ ಸಾಧು ಕಹನಾ ಚಾಹಿಯೇ ॥ 9 । 30 ॥

ವಹ ಧರ್ಮ- ಯುತ ಹೋ ಶೀಘ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಪಾತಾ ಹೈ ಯಹೀಂ ।
ಯಹ ಸತ್ಯ ಸಮಝೋ ಭಕ್ತ ಮೇರಾ ನಷ್ಟ ಹೋತಾ ಹೈ ನಹೀಂ ॥ 9 । 31 ॥

ಪಾತೇ ಪರಮ- ಪದ ಪಾರ್ಥ! ಪಾಕರ ಆಸರಾ ಮೇರಾ ಸಭೀ ।
ಜೋ ಅಡ಼ ರಹೇ ಹೈಂ ಪಾಪ- ಗತಿ ಮೇಂ, ವೈಶ್ಯ ವನಿತಾ ಶೂದ್ರ ಭೀ ॥ 9 । 32 ॥

ಫಿರ ರಾಜ- ಋಷಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಕ್ತ ಕೀ ಕ್ಯಾ ಬಾತ ಹೈ ।
ಮೇರಾ ಭಜನ ಕರ, ತೂ ದುಖದ ನಶ್ವರ ಜಗತ್ ಮೇಂ ತಾತ ಹೈ ॥ 9 । 33 ॥

ಮುಝಮೇಂ ಲಗಾ ಮನ ಭಕ್ತ ಬನ, ಕರ ಯಜನ ಪೂಜನ ವಂದನಾ ।
ಮುಝಮೇಂ ಮಿಲೇಗಾ ಮತ್ಪರಾಯಣ ಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಾ ಕೋ ಬನಾ ॥ 9 । 34 ॥

ನವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 9 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 10

ದಸವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಮೇರೇ ಪರಮ ಶುಭ ಸುನ ಮಹಾಬಾಹೋ! ವಚನ ಅಬ ಔರ ಭೀ ।
ತೂ ಪ್ರಿಯ ಮುಝೇ, ತುಝಸೇ ಕಹೂಁಗಾ ಬಾತ ಹಿತ ಕೀ ಮೈಂ ಸಭೀ ॥ 10 । 1 ॥

ಉತ್ಪತ್ತಿ ದೇವ ಮಹರ್ಷಿಗಣ ಮೇರೀ ನ ಕೋಈ ಜಾನತೇ ।
ಸಬ ಭಾಁತಿ ಇನಕಾ ಆದಿ ಹೂಁ ಮೈಂ, ಯೋಂ ನ ಯೇ ಪಹಿಚಾನತೇ ॥ 10 । 2 ॥

ಜೋ ಜಾನತಾ ಮುಝಕೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಜ ಅನಾದಿ ಸದೈವ ಹೀ ।
ಜ್ಞಾನೀ ಮನುಷ್ಯೋಂ ಮೇಂ ಸದಾ ಸಬ ಪಾಪ ಸೇ ಛುಟತಾ ವಹೀ ॥ 10 । 3 ॥

ನಿತ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಅಮೂಢ಼ತಾ ಸುಖ ದುಃಖ ದಮ ।
ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯ ಏವಂ ಕ್ಷಮಾ, ಭಯ ಅಭಯ ಸತ್ಯ ಸದೈವ ಶಮ ॥ 10 । 4 ॥

ಸಮತಾ ಅಹಿಂಸಾ ತುಷ್ಟಿ ತಪ ಏವಂ ಅಯಶ ಯಶ ದಾನ ಭೀ ।
ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಝಸೇ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕೇ ಭಾವ ಹೋತೇ ಹೈಂ ಸಭೀ ॥ 10 । 5 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಸಪ್ತ ಮಹರ್ಷಿಜನ ಏವಂ ಪ್ರಥಮ ಮನು ಚಾರ ಭೀ ।
ಮಮ ಭಾವ- ಮಾನಸ ಸೇ ಹುಏ, ಉತ್ಪನ್ನ ಉನಸೇ ಜನ ಸಭೀ ॥ 10 । 6 ॥

ಜೋ ಜಾನತಾ ಮೇರೀ ವಿಭೂತಿ, ವ ಯೋಗ- ಶಕ್ತಿ ಯಥಾರ್ಥ ಹೈ ।
ಸಂಶಯ ನಹೀಂ ದೃಢ಼- ಯೋಗ ವಹ ನರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರತಾ ಪಾರ್ಥ ಹೈ ॥ 10 । 7 ॥

ಮೈಂ ಜನ್ಮದಾತಾ ಹೂಁ ಸಭೀ ಮುಝಸೇ ಪ್ರವರ್ತಿತ ತಾತ ಹೈಂ ।
ಯಹ ಜಾನ ಜ್ಞಾನೀ ಭಕ್ತ ಭಜತೇ ಭಾವ ಸೇ ದಿನ- ರಾತ ಹೈಂ ॥ 10 । 8 ॥

ಮುಝಮೇಂ ಲಗಾ ಕರ ಪ್ರಾಣ ಮನ, ಕರತೇ ಹುಏ ಮೇರೀ ಕಥಾ ।
ಕರತೇ ಪರಸ್ಪರ ಬೋಧ, ರಮತೇ ತುಷ್ಟ ರಹತೇ ಸರ್ವಥಾ ॥ 10 । 9 ॥

ಇಸ ಭಾಁತಿ ಹೋಕರ ಯುಕ್ತ ಜೋ ನರ ನಿತ್ಯ ಭಜತೇ ಪ್ರೀತಿ ಸೇ ।
ಮತಿ- ಯೋಗ ಐಸಾ ದೂಁ, ಮುಝೇ ವೇ ಪಾ ಸಕೇಂ ಜಿಸ ರೀತಿ ಸೇ ॥ 10 । 10 ॥

ಉನಕೇ ಹೃದಯ ಮೇಂ ಬೈಠ ಪಾರ್ಥ! ಕೃಪಾರ್ಥ ಅಪನೇ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ।
ದೀಪಕ ಜಲಾಕರ ನಾಶ ಕರತಾ ತಮ ಸಭೀ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾ ॥ 10 । 11 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ತುಮ ಪರಮ- ಬ್ರಹ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಏವಂ ಪರಮಧಾಮ ಅನೂಪ ಹೋ ।
ಹೋ ಆದಿದೇವ ಅಜನ್ಮ ಅವಿನಾಶೀ ಅನಂತ ಸ್ವರೂಪ ಹೋ ॥ 10 । 12 ॥

ನಾರದ ಮಹಾ ಮುನಿ ಅಸಿತ ದೇವಲ ವ್ಯಾಸ ಋಷಿ ಕಹತೇ ಯಹೀ ।
ಮುಝಸೇ ಸ್ವಯಂ ಭೀ ಆಪ ಹೇ ಜಗದೀಶ! ಕಹತೇ ಹೋ ವಹೀ ॥ 10 । 13 ॥

ಕೇಶವ! ಕಥನ ಸಾರೇ ತುಮ್ಹಾರೇ ಸತ್ಯ ಹೀ ಮೈಂ ಮಾನತಾ ।
ಹೇ ಹರಿ! ತುಮ್ಹಾರೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರ ದಾನವ ನ ಕೋಈ ಜಾನತಾ ॥ 10 । 14 ॥

ಹೇ ಭೂತಭಾವನ ಭೂತಈಶ್ವರ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ।
ತುಮ ಆಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ವಯಂ ಹೀ ಆಪಕೋ ಪಹಿಚಾನತೇ ॥ 10 । 15 ॥

ಜಿನ- ಜಿನ ಮಹಾನ್ ವಿಭೂತಿಯೋಂ ಸೇ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೋ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ।
ವೇ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮ- ವಿಭೂತಿಯಾಁ ಬತಲಾಇಯೇ ವಿಸ್ತಾರ ಮೇಂ ॥ 10 । 16 ॥

ಚಿಂತನ ಸದಾ ಕರತಾ ಹುಆ ಕೈಸೇ ತುಮ್ಹೇಂ ಪಹಿಚಾನ ಲೂಁ ।
ಕಿನ- ಕಿನ ಪದಾರ್ಥೋಂ ಮೇಂ ಕರೂಁ ಚಿಂತನ ತುಮ್ಹಾರಾ ಜಾನ ಲೂಁ ॥ 10 । 17 ॥

ಭಗವನ್! ಕಹೋ ನಿಜ ಯೋಗ ಔರ ವಿಭೂತಿಯಾಁ ವಿಸ್ತಾರ ಸೇ ।
ಭರತಾ ನಹೀಂ ಮನ ಆಪಕೀ ವಾಣೀ ಸುಧಾಮಯ ಧಾರ ಸೇ ॥ 10 । 18 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಕೌಂತೇಯ! ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಿಆಁ ಮೇರೀ ಅನಂತ ವಿಶೇಷ ಹೈಂ ।
ಅಬ ಮೈಂ ಬತಾಊಁಗಾ ತುಝೇ ಜೋ ಜೋ ವಿಭೂತಿ ವಿಶೇಷ ಹೈಂ ॥ 10 । 19 ॥

ಮೈಂ ಸರ್ವಜೀವೋಂ ಕೇ ಹೃದಯ ಮೇಂ ಅಂತರಾತ್ಮಾ ಪಾರ್ಥ! ಹೂಁ ।
ಸಬ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕಾ ಆದಿ ಏವಂ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಯಥಾರ್ಥ ಹೂಁ ॥ 10 । 20 ॥

ಆದಿತ್ಯಗಣ ಮೇಂ ವಿಷ್ಣು ಹೂಁ, ಸಬ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀಚ ದಿನೇಶ ಹೂಁ ।
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಂ ರಾಕೇಶ, ಮರುತೋಂ ಮೇಂ ಮರೀಚಿ ವಿಶೇಷ ಹೂಁ ॥ 10 । 21 ॥

ಮೈಂ ಸಾಮ ವೇದೋಂ ಮೇಂ ತಥಾ ಸುರವೃಂದ ಬೀಚ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೂಁ ।
ಮೈಂ ಶಕ್ತಿ ಚೇತನ ಜೀವ ಮೇಂ, ಮನ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೂಁ ॥ 10 । 22 ॥

ಶಿವ ಸಕಲ ರುದ್ರೋಁ ಬೀಚ ರಾಕ್ಷಸ ಯಕ್ಷ ಬೀಚ ಕುಬೇರ ಹೂಁ ।
ಮೈಂ ಅಗ್ನಿ ವಸುಓಂ ಮೇಂ, ಪಹಾಡ಼ೋಂ ಮೇಂ ಪಹಾಡ಼ ಸುಮೇರು ಹೂಁ ॥ 10 । 23 ॥

ಮುಝಕೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪಾರ್ಥ! ಮುಖ್ಯ ಪುರೋಹಿತೋಂ ಮೇಂ ಜಾನ ತೂ ।
ಸೇನಾನಿಯೋಂ ಮೇಂ ಸ್ಕಂದ, ಸಾಗರ ಸಬ ಸರೋಂ ಮೇಂ ಮಾನ ತೂ ॥ 10 । 24 ॥

ಭೃಗು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿಯೋಂ ಮೇಂ, ವಚನ ಮೇಂ ಮೈಂ ಸದಾ ಓಂಕಾರ ಹೂಁ ।
ಸಬ ಸ್ಥಾವರೋಂ ಮೇಂ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ, ಯಜ್ಞ ಮೇಂ ಜಪ- ಸಾರ ಹೂಁ ॥ 10 । 25 ॥

ಮುನಿ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧೋಂ ಬೀಚ, ನಾರದ ದೇವ- ಋಷಿಯೋಂ ಮೇಂ ಕಹಾ ।
ಗಂಧರ್ವಗಣ ಮೇಂ ಚಿತ್ರರಥ, ತರು- ವರ್ಗ ಮೇಂ ಪೀಪಲ ಮಹಾ ॥ 10 । 26 ॥

ಉಚ್ಚೈಃಶ್ರವಾ ಸಾರೇ ಹಯೋಂ ಮೇಂ, ಅಮೃತ- ಜನ್ಯ ಅನೂಪ ಹೂಁ ।
ಮೈಂ ಹಾಥಿಯೋಂ ಮೇಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐರಾವತ, ನರೋಂ ಮೇಂ ಭೂಪ ಹೂಁ ॥ 10 । 27 ॥

ಸುರಧೇನು ಗೌಓಂ ಮೇಂ, ಭುಜಂಗೋಂ ಬೀಚ ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪ ಹೂಁ ।
ಮೈಂ ವಜ್ರ ಶಸ್ತ್ರೋಂ ಮೇಂ, ಪ್ರಜಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ- ಕರ ಕಂದರ್ಪ ಹೂಁ ॥ 10 । 28 ॥

ಮೈಂ ಪಿತರ ಗಣ ಮೇಂ, ಅರ್ಯಮಾ ಹೂಁ, ನಾಗ- ಗಣ ಮೇಂ ಶೇಷ ಹೂಁ ।
ಯಮ ಶಾಸಕೋಂ ಮೇಂ, ಜಲಚರೋಂ ಮೇಂ ವರುಣ ರೂಪ ವಿಶೇಷ ಹೂಁ ॥ 10 । 29 ॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೈತ್ಯೋಂ ಬೀಚ, ಸಂಖ್ಯಾ- ಸೂಚಕೋಂ ಮೇಂ ಕಾಲ ಹೂಁ ।
ಮೈಂ ಪಕ್ಷಿಯೋಂ ಮೇಂ ಗರುಡ಼, ಪಶುಓಂ ಮೇಂ ಮೃಗೇಂದ್ರ ವಿಶಾಲ ಹೂಁ ॥ 10 । 30 ॥

ಗಂಗಾ ನದೋಂ ಮೇಂ, ಶಸ್ತ್ರ- ಧಾರೀ- ವರ್ಗ ಮೇಂ ಮೈಂ ರಾಮ ಹೂಁ ।
ಮೈಂ ಪವನ್ ವೇಗೋಂ ಬೀಚ, ಮೀನೋಂ ಮೇಂ ಮಕರ ಅಭಿರಾಮ ಹೂಁ ॥ 10 । 31 ॥

ಮೈಂ ಆದಿ ಹೂಁ ಮಧ್ಯಾಂತ ಹೂಁ ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಸಾರೇ ಸರ್ಗ ಕಾ ।
ವಿದ್ಯಾಗಣೋಂ ಮೇಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ, ವಾದ ವಾದೀ- ವರ್ಗ ಕಾ ॥ 10 । 32 ॥

ಸಾರೇ ಸಮಾಸೋಂ ಬೀಚ ದ್ವಂದ್ವ, ಅಕಾರ ವರ್ಣೋಂ ಮೇಂ ಕಹಾ ।
ಮೈಂ ಕಾಲ ಅಕ್ಷಯ ಔರ ಅರ್ಜುನ ವಿಶ್ವಮುಖ ಧಾತಾ ಮಹಾ ॥ 10 । 33 ॥

ಮೈಂ ಸರ್ವಹರ್ತಾ ಮೃತ್ಯು, ಸಬಕಾ ಮೂಲ ಜೋ ಹೋಂಗೇ ಅಭೀ ।
ತಿಯ ವರ್ಗ ಮೇಂ ಮೇಧಾ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುಧಿ ಶ್ರೀ ವಾಕ್ ಭೀ ॥ 10 । 34 ॥

ಹೂಁ ಸಾಮ ಮೇಂ ಮೈಂ ಬೃಹತ್ಸಾಮ, ವಸಂತ ಋತುಓಂ ಮೇಂ ಕಹಾ ।
ಮಂಗಸಿರ ಮಹೀನೋಂ ಬೀಚ, ಗಾಯತ್ರೀ ಸುಛಂದೋಂ ಮೇಂ ಮಹಾ ॥ 10 । 35 ॥

ತೇಜಸ್ವಿಯೋಂ ಕಾ ತೇಜ ಹೂಁ ಮೈಂ ಔರ ಛಲಿಯೋಂ ಮೇಂ ಜುಆ ।
ಜಯ ಔರ ನಿಶ್ಚಯ, ಸತ್ವ ಸಾರೇ ಸತ್ವಶೀಲೋಂ ಕಾ ಹುಆ ॥ 10 । 36 ॥

ಮೈಂ ವೃಷ್ಣಿಯೋಂ ಮೇಂ ವಾಸುದೇವ ವ ಪಾಂಡವೋಂ ಮೇಂ ಪಾರ್ಥ ಹೂಁ ।
ಮೈಂ ಮುನಿಜನೋಂ ಮೇಂ ವ್ಯಾಸ, ಕವಿಯೋಂ ಬೀಚ ಶುಕ್ರ ಯಥಾರ್ಥ ಹೂಁ ॥ 10 । 37 ॥

ಮೈಂ ಶಾಸಕೋಂ ಕಾ ದಂಡ, ವಿಜಯೀ ಕೀ ಸುನೀತಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೂಁ ।
ಹೂಁ ಮೌನ ಗುಹ್ಯೋಂ ಮೇಂ ಸದಾ, ಮೈಂ ಜ್ಞಾನಿಯೋಂ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಹೂಁ ॥ 10 । 38 ॥

ಇಸ ಭಾಁತಿ ಪ್ರಾಣೀಮಾತ್ರ ಕಾ ಜೋ ಬೀಜ ಹೈ, ಮೈಂ ಹೂಁ ಸಭೀ ।
ಮೇರೇ ಬಿನಾ ಅರ್ಜುನ! ಚರಾಚರ ಹೈ ನಹೀಂ ಕೋಈ ಕಭೀ ॥ 10 । 39 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಾಁ ಮೇರೀ ಅನಂತ ಅಪಾರ ಹೈಂ ।
ಕುಛ ಕಹ ದಿಯೇ ದಿಗ್ದರ್ಶನಾರ್ಥ ವಿಭೂತಿ ಕೇ ವಿಸ್ತಾರ ಹೈಂ ॥ 10 । 40 ॥

ಜೋ ಜೋ ಜಗತ್ ಮೇಂ ವಸ್ತು, ಶಕ್ತಿ ವಿಭೂತಿ ಶ್ರೀಸಂಪನ್ನ ಹೈಂ ।
ವೇ ಜಾನ ಮೇರೇ ತೇಜ ಕೇ ಹೀ ಅಂಶ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೈಂ ॥ 10 । 41 ॥

ವಿಸ್ತಾರ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಕಾಮ ತುಮಕೋ ಜಾನಲೋ ಯಹ ಸಾರ ಹೈ ।
ಇಸ ಏಕ ಮೇರೇ ಅಂಶ ಸೇ ವ್ಯಾಪಾ ಹುಆ ಸಂಸಾರ ಹೈ ॥ 10 । 42 ॥

ದಸವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 10 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 11

ಗ್ಯಾರಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಉಪದೇಶ ಯಹ ಅತಿ ಗುಪ್ತ ಜೋ ತುಮನೇ ಕಹಾ ಕರಕೇ ದಯಾ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಸಬ ಮೋಹ ಮೇರಾ ಮಿಟ ಗಯಾ ॥ 11 । 1 ॥

ವಿಸ್ತಾರ ಸೇ ಸಬ ಸುನ ಲಿಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯ ಕಾ ತತ್ತ್ವ ಹೈ ।
ಮೈಂನೇ ಸುನಾ ಸಬ ಆಪಕಾ ಅಕ್ಷಯ ಅನಂತ ಮಹತ್ವ ಹೈ ॥ 11 । 2 ॥

ಹೈಂ ಆಪ ವೈಸೇ ಆಪನೇ ಜೈಸಾ ಕಹಾ ಹೈ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ।
ಮೈಂ ದೇಖನಾ ಹೂಂ ಚಾಹತಾ ಐಶ್ವರ್ಯಮಯ ಉಸ ರೂಪ ಕೋ ॥ 11 । 3 ॥

ಸಮಝೇಂ ಪ್ರಭೋ ಯದಿ ಆಪ, ಮೈಂ ವಹ ದೇಖ ಸಕತಾ ಹೂಁ ಸಭೀ ।
ತೋ ವಹ ಮುಝೇ ಯೋಗೇಶ! ಅವ್ಯಯ ರೂಪ ದಿಖಲಾದೋ ಅಭೀ ॥ 11 । 4 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ದೇಖೋ ದಿವ್ಯ ಅನುಪಮ ವಿವಿಧ ವರ್ಣಾಕಾರ ಕೇ ।
ಶತ- ಶತ ಸಹಸ್ರೋಂ ರೂಪ ಮೇರೇ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೇ ॥ 11 । 5 ॥

ಸಬ ದೇಖ ಭಾರತ! ರುದ್ರ ವಸು ಅಶ್ವಿನಿ ಮರುತ ಆದಿತ್ಯ ಭೀ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯ ದೇಖ ಅನೇಕ ಅಬ ಪಹಲೇ ನ ದೇಖೇ ಜೋ ಕಭೀ ॥ 11 । 6 ॥

ಇಸ ದೇಹ ಮೇಂ ಏಕತ್ರ ಸಾರಾ ಜಗ ಚರಾಚರ ದೇಖಲೇ ।
ಜೋ ಔರ ಚಾಹೇ ದೇಖನಾ ಇಸಮೇಂ ಬರಾಬರ ದೇಖ ಲೇ ॥ 11 । 7 ॥

ಮುಝಕೋ ನ ಅಪನೀ ಆಁಖ ಸೇ ತುಮ ದೇಖ ಪಾಓಗೇ ಕಭೀ ।
ಮೈಂ ದಿವ್ಯ ದೇತಾ ದೃಷ್ಟಿ, ದೇಖೋ ಯೋಗ ಕಾ ವೈಭವ ಸಭೀ ॥ 11 । 8 ॥

ಸಂಜಯ ನೇ ಕಹಾ- –
ಜಬ ಪಾರ್ಥ ಸೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೇ ಇಸ ಭಾಁತಿ ಹೇ ರಾಜನ್! ಕಹಾ ।
ತಬ ಹೀ ದಿಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯ- ಯುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಕಾ ದರ್ಶನ ಮಹಾ ॥ 11 । 9 ॥

ಮುಖ ನಯನ ಥೇ ಉಸಮೇಂ ಅನೇಕೋಂ ಹೀ ಅನೋಖಾ ರೂಪ ಥಾ ।
ಪಹಿನೇ ಅನೇಕೋಂ ದಿವ್ಯ ಗಹನೇ ಶಸ್ತ್ರ- ಸಾಜ ಅನೂಪ ಥಾ ॥ 11 । 10 ॥

ಸೀಮಾ- ರಹಿತ ಅದ್ಭುತ ಮಹಾ ವಹ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ರೂಪ ಥಾ ।
ಧಾರಣ ಕಿಯೇ ಅತಿ ದಿವ್ಯ ಮಾಲಾ ವಸ್ತ್ರ ಗಂಧ ಅನೂಪ ಥಾ । 11 । 11 ॥

ನಭ ಮೇಂ ಸಹಸ ರವಿ ಮಿಲ ಉದಯ ಹೋಂ ಪ್ರಭಾಪುಂಜ ಮಹಾನ್ ಹೋ ।
ತಬ ಉಸ ಮಹಾತ್ಮಾ ಕಾಂತಿ ಕೇ ಕುಛ ಕುಛ ಪ್ರಕಾಶ ಸಮಾನ ಹೋ ॥ 11 । 12 ॥

ಉಸ ದೇವದೇವ ಶರೀರ ಮೇಂ ದೇಖಾ ಧನಂಜಯ ನೇ ತಭೀ ।
ಬಾಂಟಾ ವಿವಿಧ ವಿಧ ಸೇ ಜಗತ್ ಏಕತ್ರ ಉಸಮೇಂ ಹೈ ಸಭೀ ॥ 11 । 13 ॥

ರೋಮಾಂಚ ತನ ಮೇಂ ಹೋ ಉಠಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೇ ಮಾನೋ ಜಗೇ ।
ತಬ ಯೋಂ ಧನಂಜಯ ಸಿರ ಝುಕಾ, ಕರ ಜೋಡ಼ ಕರ ಕಹನೇ ಲಗೇ ॥ 11 । 14 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಭಗವನ್! ತುಮ್ಹಾರೀ ದೇಹ ಮೇಂ ಮೈಂ ದೇಖತಾ ಸುರ- ಗಣ ಸಭೀ ।
ಮೈಂ ದೇಖತಾ ಹೂಁ ದೇವ! ಇಸಮೇಂ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕಾ ಸಂಘ ಭೀ ॥
ಶುಭ ಕಮಲ ಆಸನ ಪರ ಇಸೀ ಮೇಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ವಿರಾಜತೇ ।
ಇಸಮೇಂ ಮಹೇಶ್ವರ ಔರ ಋಷಿಗಣ, ದಿವ್ಯ ಪನ್ನಗ ಸಾಜತೇ ॥ 11 । 15 ॥

ಬಹು ಬಾಹು ಇಸಮೇಂ ಹೈಂ ಅನೇಕೋಂ ಹೀ ಉದರಮಯ ರೂಪ ಹೈ ।
ಮುಖ ಔರ ಆಁಖೇಂ ಹೈಂ ಅನೇಕೋಂ, ಹರಿ- ಸ್ವರೂಪ ಅನೂಪ ಹೈ ॥
ದಿಖತಾ ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತುಮ್ಹಾರಾ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ನ ಅಂತ ಹೈ ॥

ಮೈಂ ದೇಖತಾ ಸಬ ಓರ ಛಾಯಾ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅನಂತ ಹೈ ॥ 11 । 16 ॥

ಪಹಿನೇ ಮುಕುಟ, ಮಂಜುಲ ಗದಾ, ಶುಭ ಚಕ್ರ ಧರತೇ ಆಪ ಹೈಂ ।
ಹೋ ತೇಜ- ನಿಧಿ, ಸಾರೀ ದಿಶಾ ದೈದೀಪ್ತ ಕರತೇ ಆಪ ಹೈಂ ॥
ತುಮ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಯ ಮಹಾನ್ ಅಪರಂಪಾರ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಹೋ ॥

ಸಬ ಓರ ದಿಖತೇ ದೀಪ್ತ ಅಗ್ನಿ ದಿನೇಶ ಸಮ ದ್ಯುತಿವಾನ ಹೋ ॥ 11 । 17 ॥

ತುಮ ಜಾನನೇ ಕೇ ಯೋಗ್ಯ ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರಂಪಾರ ಹೋ ।
ಜಗದೀಶ! ಸಾರೇ ವಿಶ್ವ ಮಂಡಲ ಕೇ ತುಮ್ಹೀಂ ಆಧಾರ ಹೋ ॥
ಅವ್ಯಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೇ ರಕ್ಷಕ ಸದೈವ ಮಹಾನ್ ಹೋ ॥

ಮೇರೀ ಸಮಝ ಸೇ ತುಮ ಸನಾತನ ಪುರುಷ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಹೋ ॥ 11 । 18 ॥

ನಹಿಂ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ನ ಅಂತ ಔರ ಅನಂತ ಬಲ- ಭಂಡಾರ ಹೈ ।
ಶಶಿ- ಸೂರ್ಯ ರೂಪೀ ನೇತ್ರ ಔರ ಅಪಾರ ಭುಜ- ವಿಸ್ತಾರ ಹೈ ॥
ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಚಂಡ ಮುಖ ಮೇಂ ದೇಖತಾ ಮೈಂ ಧರ ರಹೇ ॥

ಸಂಸಾರ ಸಾರಾ ತಪ್ತ ಅಪನೇ ತೇಜ ಸೇ ಹರಿ ಕರ ರಹೇ ॥ 11 । 19 ॥

ನಭ ಭೂಮಿ ಅಂತರ ಸಬ ದಿಶಾ ಇಸ ರೂಪ ಸೇ ತುಮ ವ್ಯಾಪತೇ ।
ಯಹ ಉಗ್ರ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ಲಖಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಥರ- ಥರ ಕಾಁಪತೇ ॥ 11 । 20 ॥

ಯೇ ಆಪ ಹೀ ಮೇಂ ದೇವ- ವೃಂದ ಪ್ರವೇಶ ಕರತೇ ಜಾ ರಹೇ ।
ಡರತೇ ಹುಏ ಕರ ಜೋಡ಼ ಜಯ- ಜಯ ದೇವ ಶಬ್ದ ಸುನಾ ರಹೇ ॥
ಸಬ ಸಿದ್ಧ- ಸಂಘ ಮಹರ್ಷಿಗಣ ಭೀ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಹತೇ ಆ ರಹೇ ॥

ಪಢ಼ ಕರ ವಿವಿಧ ವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಆಪಕೇ ಗುಣ ಗಾ ರಹೇ ॥ 11 । 21 ॥

ಸಬ ರುದ್ರಗಣ ಆದಿತ್ಯ ವಸು ಹೈಂ ಸಾಧ್ಯಗಣ ಸಾರೇ ಖಡ಼ೇ ।
ಸಬ ಪಿತರ ವಿಶ್ವೇದೇವ ಅಶ್ವಿನಿ ಔರ ಸಿದ್ಧ ಬಡ಼ೇ ಬಡ಼ೇ ॥
ಗಂಧರ್ವಗಣ ರಾಕ್ಷಸ ಮರುತ ಸಮುದಾಯ ಏವಂ ಯಕ್ಷ ಭೀ ॥

ಮನ ಮೇಂ ಚಕಿತ ಹೋಕರ ಹರೇ! ವೇ ದೇಖತೇ ತುಮಕೋ ಸಭೀ ॥ 11 । 22 ॥

ಬಹು ನೇತ್ರ ಮುಖವಾಲಾ ಮಹಾಬಾಹೋ! ಸ್ವರೂಪ ಅಪಾರ ಹೈ ।
ಹಾಥೋಂ ತಥಾ ಪೈರೋಂ ವ ಜಂಘಾ ಕಾ ಬಡ಼ಾ ವಿಸ್ತಾರ ಹೈ ॥
ಬಹು ಉದರ ಇಸಮೇಂ ಔರ ಬಹು ವಿಕರಾಲ ಡಾಢ಼ೇಂ ಹೈಂ ಮಹಾ ॥

ಭಯಭೀತ ಇಸಕೋ ದೇಖ ಸಬ ಹೈಂ ಭಯ ಮುಝೇ ಭೀ ಹೋ ರಹಾ ॥ 11 । 23 ॥

ಯಹ ಗಗನಚುಂಬೀ ಜಗಮಗಾತಾ ಹರಿ! ಅನೇಕೋಂ ರಂಗ ಕಾ ।
ಆಁಖೇಂ ಬಡ಼ೀ ಬಲತೀ, ಖುಲಾ ಮುಖ ಭೀ ಅನೋಖೇ ಢ಼ಂಗ ಕಾ ॥
ಯಹ ದೇಖ ಐಸಾ ರೂಪ ಮೈಂ ಮನ ಮೇಂ ಹರೇ! ಘಬರಾ ರಹಾ ॥

ನಹಿಂ ಧೈರ್ಯ ಧರ ಪಾತಾ, ನ ಭಗವನ್! ಶಾಂತಿ ಭೀ ಮೈಂ ಪಾ ರಹಾ ॥ 11 । 24 ॥

ಡಾಢ಼ೇಂ ಭಯಂಕರ ದೇಖ ಪಡ಼ತಾ ಮುಖ ಮಹಾವಿಕರಾಲ ಹೈ ।
ಮಾನೋ ಧಧಕತೀ ಯಹ ಪ್ರಲಯ- ಪಾವಕ ಪ್ರಚಂಡ ವಿಶಾಲ ಹೈ ॥

ಸುಖ ಹೈ ನ ಐಸೇ ದೇಖ ಮುಖ, ಭೂಲಾ ದಿಶಾಯೇಂ ಭೀ ಸಭೀ ॥

ದೇವೇಶ! ಜಗ- ಆಧಾರ! ಹೇ ಭಗವನ್! ಕರೋ ಕರುಣಾ ಅಭೀ ॥ 11 । 25 ॥

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ- ಸುತ ಸಬ ಸಾಥ ಉನಕೇ ಯೇ ನೃಪತಿ- ಸಮುದಾಯ ಭೀ ।
ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ಅಪನೇ ಭಟ ಸಭೀ ॥ 11 । 26 ॥

ವಿಕರಾಲ ಡಾಡ಼ೋಂ ಯುತ ಭಯಾನಕ ಆಪಕೇ ಮುಖ ಮೇಂ ಹರೇ ।
ಅತಿವೇಗ ಸೇ ಸಬ ದೌಡ಼ತೇ ಜಾತೇ ಧಡ಼ಾಧಡ಼ ಹೈಂ ಭರೇ ॥
ಯೇ ದಿಖ ರಹೇ ಕುಛ ದಾಁತ ಮೇಂ ಲಟಕೇ ಹುಏ ರಣ- ಶೂರ ಹೈಂ ॥

ಇಸ ಡಾಢ಼ ಮೇಂ ಪಿಸ ಕರ ಅಭೀ ಜಿನಕೇ ಹುಏ ಶಿರ ಚೂರ ಹೈಂ ॥ 11 । 27 ॥

ಜಿಸ ಭಾಁತಿ ಬಹು ಸರಿತಾ- ಪ್ರವಾಹ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರತಿ ಜಾತೇ ಬಹೇ ।
ಐಸೇ ತುಮ್ಹಾರೇ ಜ್ವಾಲ- ಮುಖ ಮೇಂ ವೇಗ ಸೇ ನರ ಜಾ ರಹೇ ॥ 11 । 28 ॥

ಜಿಸ ಭಾಁತಿ ಜಲತೀ ಜ್ವಾಲ ಮೇಂ ಜಾತೇ ಪತಂಗೇ ವೇಗ ಸೇ ।
ಯೋಂ ಮೃತ್ಯು ಹಿತ ಯೇ ನರ, ಮುಖೋಂ ಮೇಂ ಆಪಕೇ ಜಾತೇ ಬಸೇ ॥ 11 । 29 ॥

ಸಬ ಓರ ಸೇ ಇಸ ಜ್ವಾಲಮಯ ಮುಖ ಮೇಂ ನರೋಂ ಕೋ ಧರ ರಹೇ ।
ದೇವೇಶ! ರಸನಾ ಚಾಟತೇ ಭಕ್ಷಣ ಸಭೀ ಕಾ ಕರ ರಹೇ ॥
ವಿಷ್ಣೋ! ಪ್ರಭಾಏಁ ಆಪಕೀ ಅತಿ ಉಗ್ರ ಜಗ ಮೇಂ ಛಾ ರಹೀಂ ॥

ನಿಜ ತೇಜ ಸೇ ಸಂಸಾರ ಸಾರಾ ಹೀ ಸುರೇಶ ತಪಾ ರಹೀ ॥ 11 । 30 ॥

ತುಮ ಉಗ್ರ ಅದ್ಭುತ ರೂಪಧಾರೀ ಕೌನ ಹೋ ಬತಲಾಇಯೇ ।
ಹೇ ದೇವದೇವ ! ನಮಾಮಿ ದೇವ! ಪ್ರಸನ್ನ ಅಬ ಹೋ ಜಾಇಯೇ ॥
ತುಮ ಕೌನ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ ಹೋ, ಯಹ ಜಾನನಾ ಮೈಂ ಚಾಹತಾ ॥

ಕುಛ ಭೀ ನ ಮುಝಕೋ ಆಪಕೀ ಇಸ ದಿವ್ಯ ಕರನೀ ಕಾ ಪತಾ ॥ 11 । 31 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಮೈಂ ಕಾಲ ಹೂಁ ಸಬ ಲೋಕ- ನಾಶಕ ಉಗ್ರ ಅಪನೇ ಕೋ ಕಿಯೇ ।
ಆಯಾ ಯಹಾಁ ಸಂಸಾರ ಕಾ ಸಂಹಾರ ಕರನೇ ಕೇ ಲಿಯೇ ॥
ತೂ ಹೋ ನ ಹೋ ತೋ ಭೀ ಧನಂಜಯ! ದೇಖ ಬಿನ ತೇರೇ ಲಡ಼ೇ ॥

ಯೇ ನಷ್ಟ ಹೋಂಗೇ ವೀರವರ ಯೋಧಾ ಬಡ಼ೇ ಸಬ ಜೋ ಖಡ಼ೇ ॥ 11 । 32 ॥

ಅತಏವ ಉಠ ರಿಪುದಲ- ವಿಜಯ ಕರ, ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ ಸಮ್ಮಾನ ಕೋ ।
ಫಿರ ಭೋಗ ಇಸ ಧನ- ಧಾನ್ಯ ಸೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾನ್ ಕೋ ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಮೈಂನೇ ವೀರ ಯೇ ಸಬ ಮಾರ ಪಹಿಲೇ ಹೀ ದಿಯೇ ॥

ಆಗೇ ಬಢ಼ೋ ತುಮ ಯುದ್ಧ ಮೇಂ ಬಸ ನಾಮ ಕರನೇ ಕೇ ಲಿಯೇ ॥ 11 । 33 ॥

ಯೇ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ತಥಾ ಜಯದ್ರಥ ಕರ್ಣ ಯೋದ್ಧಾ ಔರ ಭೀ ।
ಜೋ ವೀರವರ ಹೈಂ ಮಾರ ಪಹಿಲೇ ಹೀ ದಿಯೇ ಮೈಂನೇ ಸಭೀ ॥
ಅಬ ಮಾರ ಇನ ಮಾರೇ ಹುಓಂ ಕೋ, ವೀರವರ! ವ್ಯಾಕುಲ ನ ಹೋ ॥

ಕರ ಯುದ್ಧ ರಣ ಮೇಂ ಶತ್ರುಓಂ ಕೋ ಪಾರ್ಥ! ಜೀತೇಗಾ ಅಹೋ ॥ 11 । 34 ॥

ಸಂಜಯ ನೇ ಕಹಾ – –
ತಬ ಮುಕುಟಧಾರೀ ಪಾರ್ಥ ಸುನ ಕೇಶವ- ಕಥನ ಇಸ ರೀತಿ ಸೇ ।
ಅಪನೇ ಉಭಯ ಕರ ಜೋಡ಼ ಕರ ಕಁಪತೇ ಹುಏ ಭಯಭೀತ ಸೇ ॥
ನಮತೇ ಹುಏ, ಗದ್ಗದ್ ಗಲೇ ಸೇ, ಔರ ಭೀ ಡರತೇ ಹುಏ ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇ ಬೋಲೇ ವಚನ, ಯೋಂ ವಂದನಾ ಕರತೇ ಹುಏ ॥ । 11 । 35 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಹೋತಾ ಜಗತ್ ಅನುರಕ್ತ ಹರ್ಷಿತ ಆಪಕಾ ಕೀರ್ತನ ಕಿಯೇ ।
ಸಬ ಭಾಗತೇ ರಾಕ್ಷಸ ದಿಶಾಓಂ ಮೇಂ ತುಮ್ಹಾರಾ ಭಯ ಲಿಯೇ ॥
ನಮತಾ ತುಮ್ಹೇಂ ಸಬ ಸಿದ್ಧ- ಸಂಘ ಸುರೇಶ ! ಬಾರಂಬಾರ ಹೈ ॥

ಹೇ ಹೃಷೀಕೇಶ! ಸಮಸ್ತ ಯೇ ಉನಕಾ ಉಚಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೈ ॥ 11 । 36 ॥

ತುಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇ ಭೀ ಆದಿಕಾರಣ ಔರ ಉನಸೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋ ।
ಫಿರ ಹೇ ಮಹಾತ್ಮನ! ಆಪಕೀ ಯೋಂ ವಂದನಾ ಕೈಸೇ ನ ಹೋ ॥
ಸಂಸಾರ ಕೇ ಆಧಾರ ಹೋ, ಹೇ ದೇವದೇವ! ಅನಂತ ಹೋ ॥

ತುಮ ಸತ್, ಅಸತ್ ಇನಸೇ ಪರೇ ಅಕ್ಷರ ತುಮ್ಹೀಂ ಭಗವಂತ ಹೋ ॥ 11 । 37 ॥

ಭಗವನ್! ಪುರಾತನ ಪುರುಷ ಹೋ ತುಮ ವಿಶ್ವ ಕೇ ಆಧಾರ ಹೋ ।
ಹೋ ಆದಿದೇವ ತಥೈವ ಉತ್ತಮ ಧಾಮ ಅಪರಂಪಾರ ಹೋ ॥
ಜ್ಞಾತಾ ತುಮ್ಹೀಂ ಹೋ ಜಾನನೇ ಕೇ ಯೋಗ್ಯ ಭೀ ಭಗವಂತ್ ಹೋ ॥

ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ವ್ಯಾಪೇ ಹುಏ ಹೋ ದೇವದೇವ! ಅನಂತ ಹೋ ॥ 11 । 38 ॥

ತುಮ ವಾಯು ಯಮ ಪಾವಕ ವರುಣ ಏವಂ ತುಮ್ಹೀಂ ರಾಕೇಶ ಹೋ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಥಾ ಉನಕೇ ಪಿತಾ ಭೀ ಆಪ ಹೀ ಅಖಿಲೇಶ ಹೋ ॥
ಹೇ ದೇವದೇವ! ಪ್ರಣಾಮ ದೇವ! ಪ್ರಣಾಮ ಸಹಸೋಂ ಬಾರ ಹೋ ॥

ಫಿರ ಫಿರ ಪ್ರಣಾಮ! ಪ್ರಣಾಮ! ನಾಥ, ಪ್ರಣಾಮ! ಬಾರಂಬಾರ ಹೋ ॥ 11 । 39 ॥

ಸಾನಂದ ಸನ್ಮುಖ ಔರ ಪೀಛೇ ಸೇ ಪ್ರಣಾಮ ಸುರೇಶ! ಹೋ ।
ಹರಿ ಬಾರ- ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ ಚಾರೋಂ ಓರ ಸೇ ಸರ್ವೇಶ! ಹೋ ॥
ಹೈ ವೀರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಅನಂತ, ಬಲಧಾರೀ ಅತುಲ ಬಲವಂತ ಹೋ ॥

ವ್ಯಾಪೇ ಹುಏ ಸಬಮೇಂ ಇಸೀ ಸೇ ‘ ಸರ್ವ’ ಹೇ ಭಗವಂತ! ಹೋ ॥ 11 । 40 ॥

ತುಮಕೋ ಸಮಝ ಅಪನಾ ಸಖಾ ಜಾನೇ ಬಿನಾ ಮಹಿಮಾ ಮಹಾ ।
ಯಾದವ! ಸಖಾ! ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ಪ್ಯಾರ ಪ್ರಮಾದ ಯಾ ಹಠ ಸೇ ಕಹಾ ॥ 11 । 41 ॥

ಅಚ್ಯುತ! ಹಁಸಾನೇ ಕೇ ಲಿಯೇ ಆಹಾರ ಔರ ವಿಹಾರ ಮೇಂ ।
ಸೋತೇ ಅಕೇಲೇ ಬೈಠತೇ ಸಬಮೇಂ ಕಿಸೀ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇಂ ॥ 11 । 42 ॥

ಸಬಕೀ ಕ್ಷಮಾ ಮೈಂ ಮಾಂಗತಾ ಜೋ ಕುಛ ಹುಆ ಅಪರಾಧ ಹೋ ॥ ।

ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ತುಮ ಅತುಲ ಅಪರಂಪಾರ ಔರ ಅಗಾಧ ಹೋ ॥ ॥ 11 । 42 ॥

ಸಾರೇ ಚರಾಚರ ಕೇ ಪಿತಾ ಹೈಂ ಆಪ ಜಗ- ಆಧಾರ ಹೈಂ ।
ಹೈಂ ಆಪ ಗುರುಓಂ ಕೇ ಗುರು ಅತಿ ಪೂಜ್ಯ ಅಪರಂಪಾರ ಹೈಂ ॥
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮೇಂ ತುಮಸಾ ಪ್ರಭೋ! ಕೋಈ ಕಹೀಂ ಭೀ ಹೈ ನಹೀಂ ॥

ಅನುಪಮ ಅತುಲ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಢ಼ಕರ ಕೌನ ಫಿರ ಹೋಗಾ ಕಹೀಂ ॥ 11 । 43 ॥

ಇಸ ಹೇತು ವಂದನ- ಯೋಗ್ಯ ಈಶ! ಶರೀರ ಚರಣೋಂ ಮೇಂ ಕಿಯೇ ।
ಮೈಂ ಆಪಕೋ ಕರತಾ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರನೇ ಕೇ ಲಿಯೇ ॥
ಜ್ಯೋಂ ತಾತ ಸುತ ಕೇ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾ ಕೇ, ಮಿತ್ರ ಸಹಚರ ಅರ್ಥ ಹೈಂ ॥

ಅಪರಾಧ ಮೇರಾ ಆಪ ತ್ಯೋಂ ಹೀ ಸಹನ ಹೇತು ಸಮರ್ಥ ಹೈಂ ॥ । 11 । 44 ॥

ಯಹ ರೂಪ ಭಗವನ್! ದೇಖಕರ, ಪಹಲೇ ನ ಜೋ ದೇಖಾ ಕಭೀ ।
ಹರ್ಷಿತ ಹುಆ ಮೈಂ ಕಿಂತು ಭಯ ಸೇ ಹೈ ವಿಕಲ ಭೀ ಮನ ಅಭೀ ॥
ದೇವೇಶ! ವಿಶ್ವಾಧಾರ! ದೇವ! ಪ್ರಸನ್ನ ಅಬ ಹೋ ಜಾಇಯೇ ॥

ಹೇ ನಾಥ! ಪಹಲಾ ರೂಪ ಹೀ ಅಪನಾ ಮುಝೇ ದಿಖಲಾಇಯೇ ॥ 11 । 45 ॥

ಮೈಂ ಚಾಹತಾ ಹೂಁ ದೇಖನಾ, ತುಮಕೋ ಮುಕುಟ ಧಾರಣ ಕಿಯೇ ।
ಹೇ ಸಹಸಬಾಹೋ! ಶುಭ ಕರೋಂ ಮೇಂ ಚಕ್ರ ಔರ ಗದಾ ಲಿಯೇ ॥
ಹೇ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ! ಫಿರ ಮುಝೇ ವಹ ಸೌಮ್ಯ ದರ್ಶನ ದೀಜಿಯೇ ॥

ವಹ ಹೀ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ಹೇ ದೇವೇಶ! ಅಪನಾ ಕೀಜಿಯೇ ॥ 11 । 46 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಪರಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ ತುಝ ಪರ ಅನುಗ್ರಹ- ಭಾವ ಸೇ ।
ಮೈನೇ ದಿಖಾಯಾ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮಹಾನ ಯೋಗ- ಪ್ರಭಾವ ಸೇ ॥
ಯಹ ಪರಮ ತೇಜೋಮಯ ವಿರಾಟ್ ಅನಂತ ಆದಿ ಅನೂಪ ಹೈ ॥

ತೇರೇ ಸಿವಾ ದೇಖಾ ಕಿಸೀ ನೇ ಭೀ ನಹೀಂ ಯಹ ರೂಪ ಹೈ ॥ 11 । 47 ॥

ಹೇ ಕುರುಪ್ರವೀರ! ನ ವೇದ ಸೇ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ ನ ದಾನ ಸೇ ।
ದಿಖತಾ ನಹೀಂ ಮೈಂ ಉಗ್ರ ತಪ ಯಾ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮ- ವಿಧಾನ ಸೇ ॥
ಮೇರಾ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಇಸ ನರ- ಲೋಕ ಮೇಂ ಅರ್ಜುನ! ಕಹೀಂ ॥

ಅತಿರಿಕ್ತ ತೇರೇ ಔರ ಕೋಈ ದೇಖ ಸಕತಾ ಹೈ ನಹೀಂ ॥ 11 । 48 ॥

ಯಹ ಘೋರ- ರೂಪ ನಿಹಾರ ಕರ ಮತ ಮೂಢ಼ ಔರ ಅಧೀರ ಹೋ ।
ಫಿರ ರೂಪ ಪಹಲಾ ದೇಖ, ಭಯ ತಜ ತುಷ್ಟ ಮನ ಮೇಂ ವೀರ ಹೋ ॥ 11 । 49 ॥

ಸಂಜಯ ನೇ ಕಹಾ – –
ಯೋಂ ಕಹ ದಿಖಾಯಾ ರೂಪ ಅಪನಾ ಸೌಮ್ಯ ತನ ಫಿರ ಧರ ಲಿಯಾ ।
ಭಗವಾನ್ ನೇ ಭಯಭೀತ ವ್ಯಾಕುಲ ಪಾರ್ಥ ಕೋ ಧೀರಜ ದಿಯಾ ॥ 11 । 50 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ- –
ಯಹ ಸೌಮ್ಯ ನರ- ತನ ದೇಖ ಭಗವನ್! ಮನ ಠಿಕಾನೇ ಆ ಗಯಾ ।
ಜಿಸ ಭಾಁತಿ ಪಹಲೇ ಥಾ ವಹೀ ಅಪನೀ ಅವಸ್ಥಾ ಪಾ ಗಯಾ ॥ 11 । 51 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ದುರ್ಲಭ ರೂಪ ಯಹ ಜಿಸಕೇ ಅಭೀ ದರ್ಶನ ಕಿಯೇ ।
ಸುರ ಭೀ ತರಸತೇ ಹೈಂ ಇಸೀ ಕೀ ಲಾಲಸಾ ಮನ ಮೇಂ ಲಿಯೇ ॥ 11 । 52 ॥

ದಿಖತಾ ನ ಮೈಂ ತಪ, ದಾನ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ, ವೇದೋಂ ಸೇ ಕಹೀಂ ।
ದೇಖಾ ಜಿಸೇ ತೂನೇ ಉಸೇ ನರ ದೇಖ ಪಾತೇ ಹೈಂ ನಹೀಂ ॥ 11 । 53 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಏಕ ಅನನ್ಯ ಮೇರೀ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಸಂಭವ ಸಭೀ ।
ಯಹ ಜ್ಞಾನ, ದರ್ಶನ, ಔರ ಮುಝಮೇಂ ತತ್ತ್ವ ಜಾನ ಪ್ರವೇಶ ಭೀ ॥ 11 । 54 ॥

ಮೇರೇ ಲಿಯೇ ಜೋ ಕರ್ಮ- ತತ್ಪರ, ನಿತ್ಯ ಮತ್ಪರ, ಭಕ್ತ ಹೈ ।
ಪಾತಾ ಮುಝೇ ವಹ ಜೋ ಸಭೀ ಸೇ ವೈರ ಹೀನ ವಿರಕ್ತ ಹೈ ॥ 11 । 55 ॥

ಗ್ಯಾರಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 11 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 12

ಬಾರಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ – –
ಅವ್ಯಕ್ತ ಕೋ ಭಜತೇ ಕಿ ಜೋ ಧರತೇ ತುಮ್ಹಾರಾ ಧ್ಯಾನ ಹೈಂ ।
ಇನ ಯೋಗಿಯೋಂ ಮೇಂ ಯೋಗವೇತ್ತಾ ಕೌನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾನ ಹೈಂ ॥ 12 । 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ – –
ಕಹತಾ ಉನ್ಹೇಂ ಮೈಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುಝಮೇಂ ಚಿತ್ತ ಜೋ ಧರತೇ ಸದಾ ।
ಜೋ ಯುಕ್ತ ಹೋ ಶ್ರದ್ಧಾ- ಸಹಿತ ಮೇರಾ ಭಜನ ಕರತೇ ಸದಾ ॥ 12 । 2 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಕ್ಷರ, ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ, ಅಚಿಂತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಕೋ ।
ಭಜತೇ ಅಚಲ, ಕೂಟಸ್ಥ, ಉತ್ತಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ರೂಪ ಕೋ ॥ 12 । 3 ॥

ಸಬ ಇಂದ್ರಿಯಾಁ ಸಾಧೇ ಸದಾ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಹೀ ಧರತೇ ಹುಏ ।
ಪಾತೇ ಮುಝೇ ವೇ ಪಾರ್ಥ ಪ್ರಾಣೀ ಮಾತ್ರ ಹಿತ ಕರತೇ ಹುಏ ॥ 12 । 4 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೇಂ ಆಸಕ್ತ ಜೋ ಹೋತಾ ಉನ್ಹೇಂ ಅತಿ ಕ್ಲೇಶ ಹೈ ।
ಪಾತಾ ಪುರುಷ ಯಹ ಗತಿ, ಸಹನ ಕರಕೇ ವಿಪತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಹೈ ॥ 12 । 5 ॥

ಹೋ ಮತ್ಪರಾಯಣ ಕರ್ಮ ಸಬ ಅರ್ಪಣ ಮುಝೇ ಕರತೇ ಹುಏ ।
ಭಜತೇ ಸದೈವ ಅನನ್ಯ ಮನ ಸೇ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಧರತೇ ಹುಏ ॥ 12 । 6 ॥

ಮುಝಮೇಂ ಲಗಾತೇ ಚಿತ್ತ ಉನಕಾ ಶೀಘ್ರ ಕರ ಉದ್ಧಾರ ಮೈಂ ।
ಇಸ ಮೃತ್ಯುಮಯ ಸಂಸಾರ ಸೇ ಬೇಡ಼ಾ ಲಗಾತಾ ಪಾರ ಮೈಂ ॥ 12 । 7 ॥

ಮುಝಮೇಂ ಲಗಾಲೇ ಮನ, ಮುಝೀ ಮೇಂ ಬುದ್ಧಿ ಕೋ ರಖ ಸಬ ಕಹೀಂ ।
ಮುಝಮೇಂ ಮಿಲೇಗಾ ಫಿರ ತಭೀ ಇಸಮೇಂ ಕಭೀ ಸಂಶಯ ನಹೀಂ ॥ 12 । 8 ॥

ಮುಝಮೇಂ ಧನಂಜಯ! ಜೋ ನ ಠೀಕ ಪ್ರಕಾರ ಮನ ಪಾಓ ಬಸಾ ।
ಅಭ್ಯಾಸ- ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೇ ಮೇರೀ ಲಗಾಲೋ ಲಾಲಸಾ ॥ 12 । 9 ॥

ಅಭ್ಯಾಸ ಭೀ ಹೋತಾ ನಹೀಂ ತೋ ಕರ್ಮ ಕರ ಮೇರೇ ಲಿಯೇ ।
ಸಬ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋಗೀ ಕರ್ಮ ಭೀ ಮೇರೇ ಲಿಯೇ ಅರ್ಜುನ! ಕಿಯೇ ॥ 12 । 10 ॥

ಯಹ ಭೀ ನ ಹೋ ತಬ ಆಸರಾ ಮೇರಾ ಲಿಯೇ ಕರ ಯೋಗ ಹೀ ।
ಕರ ಚಿತ್ತ-ಸಂಯಮ ಕರ್ಮಫಲ ಕೇ ತ್ಯಾಗ ಸಾರೇ ಭೋಗ ಹೀ ॥ 12 । 11 ॥

ಅಭ್ಯಾಸ ಪಥ ಸೇ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಹೈ ।
ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಸೇ ಫಲತ್ಯಾಗ ಕರತಾ ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾನ ಹೈ ॥ 12 । 12 ॥

ಬಿನ ದ್ವೇಷ ಸಾರೇ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕಾ ಮಿತ್ರ ಕರುಣಾವಾನ್ ಹೋ ।
ಸಮ ದುಃಖಸುಖ ಮೇಂ ಮದ ನ ಮಮತಾ ಕ್ಷಮಾಶೀಲ ಮಹಾನ್ ಹೋ ॥ 12 । 13 ॥

ಜೋ ತುಷ್ಟ ನಿತ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಸೇ ಮುಝಮೇಂ ಹುಆ ಆಸಕ್ತ ಹೈ ।
ದೃಢ಼ ನಿಶ್ಚಯೀ ಹೈ ಸಂಯಮೀ ಪ್ಯಾರಾ ಮುಝೇ ವಹ ಭಕ್ತ ಹೈ ॥ 12 । 14 ॥

ಪಾತೇ ನ ಜಿಸಸೇ ಕ್ಲೇಶ ಜನ ಉನಸೇ ನ ಪಾತಾ ಆಪ ಹೀ ।
ಭಯ ಕ್ರೋಧ ಹರ್ಷ ವಿಷಾದ ಬಿನ ಪ್ಯಾರಾ ಮುಝೇ ಹೈ ಜನ ವಹೀ ॥ 12 । 15 ॥

ಜೋ ಶುಚಿ ಉದಾಸೀ ದಕ್ಷ ಹೈ ಜಿಸಕೋ ನ ದುಖ ಬಾಧಾ ರಹೀ ।
ಇಚ್ಛಾ ರಹಿತ ಆರಂಭ ತ್ಯಾಗೀ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಮುಝಕೋ ವಹೀ ॥ 12 । 16 ॥

ಕರತಾ ನ ದ್ವೇಷ ನ ಹರ್ಷ ಜೋ ಬಿನ ಶೋಕ ಹೈ ಬಿನ ಕಾಮನಾ ।
ತ್ಯಾಗೇ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲ ವಹೀ ಹೈ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಮುಝಕೋ ಘನಾ ॥ 12 । 17 ॥

ಸಮ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರೋಂ ಸೇ ಸದಾ ಅಪಮಾನ ಮಾನ ಸಮಾನ ಹೈ ।
ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ-ದುಖ ಸಮ ಜಿಸೇ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿನ ಮತಿಮಾನ ಹೈ ॥ 12 । 18 ॥

ನಿಂದಾ ಪ್ರಶಂಸಾ ಸಮ ಜಿಸೇ ಮೌನೀ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಹೀ ।
ಅನಿಕೇತ ನಿಶ್ಚಲ ಬುದ್ಧಿಮಯ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಹೈ ಮುಖಕೋ ವಹೀ ॥ 12 । 19 ॥

ಜೋ ಮತ್ಪರಾಯಣ ಇಸ ಸುಧಾಮಯ ಧರ್ಮ ಮೇಂ ಅನುರಕ್ತ ಹೈಂ ।
ವೇ ನಿತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ ಜನ ಮೇರೇ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಹೈಂ ॥ 12 । 20 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 13

ತೇರಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಬೋಲೇ –
ಕೌಂತೇಯ, ಯಹ ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೈ ಜ್ಞಾನೀ ಬತಾತೇ ಹೈಂ ಯಹೀ ।
ಜೋ ಜಾನತಾ ಇಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕಹಲಾತಾ ವಹೀ ॥ 13 । 1 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಕ್ಷೇತ್ರೋಂ ಮೇಂ ಮುಝೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ ಮಹಾನ ತೂ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏವಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾ ಸಬ ಜ್ಞಾನ ಮೇರಾ ಜಾನ ತೂ ॥ 13 । 2 ॥

ವಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೋ, ಜೈಸಾ, ಜಹಾಁ ಸೇ, ಜಿನ ವಿಕಾರೋಂ-ಯುತ, ಸಭೀ ।
ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇಂ ಸುನ, ಜಿಸ ಪ್ರಭಾವ ಸಮೇತ ವಹ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಭೀ ॥ 13 । 3 ॥

ಬಹು ಭಾಁತಿ ಋಷಿಯೋಂ ಔರ ಛಂದೋಂ ಸೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ।
ಗಾಯಾ ಪದೋಂ ಮೇಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಂ ಕೇ ಸಹೇತು ವಿಚಾರ ಸೇ ॥ 13 । 4 ॥

ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಏವಂ ಮಹಾಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಹಂಕೃತ ಭಾವ ಭೀ ।
ಪಾಁಚೋಂ ವಿಷಯ ಸಬ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಕೇ ಔರ ಇಂದ್ರಿಯಗಣ ಸಭೀ ॥ 13 । 5 ॥

ಸುಖ-ದುಃಖ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಧೃತ್ತಿ ಸಂಘಾತ ಏವಂ ಚೇತನಾ ।
ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇಂ ಯಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೈ ಸಮುದಾಯ ಜೋ ಇನಕಾ ಬನಾ ॥ 13 । 6 ॥

ಅಭಿಮಾನ ದಂಭ ಅಭಾವ, ಆರ್ಜವ, ಶೌಚ, ಹಿಂಸಾಹೀನತಾ ।
ಥಿರತಾ, ಕ್ಷಮಾ, ನಿಗ್ರಹ ತಥಾ ಆಚಾರ್ಯ-ಸೇವಾ ದೀನತಾ ॥ 13 । 7 ॥

ಇಂದ್ರಿಯ-ವಿಷಯ-ವೈರಾಗ್ಯ ಏವಂ ಮದ ಸದೈವ ನಿವಾರನಾ ।
ಜೀವನ, ಜರಾ, ದುಖ, ರೋಗ । ಮೃತ್ಯು ಸದೋಷ ನಿತ್ಯ ವಿಚಾರನಾ ॥ 13 । 8 ॥

ನಹಿಂ ಲಿಪ್ತ ನಾರೀ ಪುತ್ರ ಮೇಂ, ಸಬ ತ್ಯಾಗನಾ ಫಲ-ವಾಸನಾ ।
ನಿತ ಶುಭ ಅಶುಭ ಕೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೇಂ ಭೀ ಏಕಸಾ ರಹನಾ ಬನಾ ॥ 13 । 9 ॥

ಮುಝಮೇಂ ಅನನ್ಯ ವಿಚಾರ ಸೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ವಿರಹಿತ ಭಕ್ತಿ ಹೋ ।
ಏಕಾಂತ ಕಾ ಸೇವನ, ನ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಮೇಂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋ ॥ 13 । 10 ॥

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ವ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ, ಯಹ ಸಬ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ವಿಪರೀತ ಇನಕೇ ಔರ ಜೋ ಕುಛ ಹೈ ಸಭೀ ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ ॥ 13 । 11 ॥

ಅಬ ವಹ ಬತಾತಾ ಜ್ಞೇಯ ಜಿಸಕೇ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ನಿಸ್ತಾರ ಹೈ ।
ನಹಿಂ ಸತ್ ಅಸತ್, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತೋ ಅನಾದಿ ಔರ ಅಪಾರ ಹೈ ॥ 13 । 12 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಉಸಕೇ ಪಾಣಿ ಪದ ಸಿರ ನೇತ್ರ ಮುಖ ಸಬ ಓರ ಹೀ ।
ಸಬ ಓರ ಉಸಕೇ ಕಾನ ಹೈಂ, ಸರ್ವತ್ರ ಫೈಲಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 13 । 13 ॥

ಇಂದ್ರಿಯ-ಗುಣೋಂ ಕಾ ಭಾಸ ಉಸಮೇಂ ಕಿಂತು ಇಂದ್ರಿಯ-ಹೀನ ಹೈ ।
ಹೋ ಅಲಗ ಜಗ-ಪಾಲಕ, ನಿರ್ಗುಣ ಹೋಕರ ಗುಣೋಂ ಮೇಂ ಲೀನ ಹೈ ॥ 13 । 14 ॥

ಭೀತರ ವ ಬಾಹರ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಮೇಂ ದೂರ ಭೀ ಹೈ ಪಾಸ ಭೀ
ವಹ ಚರ ಅಚರ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೈ ಜಾನಾ ನಹೀಂ ಜಾತಾ ಕಭೀ ॥ 13 । 15 ॥

ಅವಿಭಕ್ತ ಹೋಕರ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಮೇಂ ವಹ ವಿಭಕ್ತ ಸದೈವ ಹೈ ।
ವಹ ಜ್ಞೇಯ ಪಾಲಕ ಔರ ನಾಶಕ ಜನ್ಮದಾತಾ ದೇವ ಹೈ ॥ 13 । 16 ॥

ವಹ ಜ್ಯೋತಿಯೋಂ ಕೀ ಜ್ಯೋತಿ ಹೈ, ತಮ ಸೇ ಪರೇ ಹೈ, ಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ಸಬ ಮೇಂ ಬಸಾ ಹೈ, ಜ್ಞೇಯ ಹೈ, ವಹ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಮಹಾನ್ ಹೈ ॥ 13 । 17 ॥

ಯಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜ್ಞಾನ, ಮಹಾನ್ ಜ್ಞೇಯ, ಕಹಾ ಗಯಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಸೇ ।
ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಇಸಕೋ ಜಾನ ಮೇರಾ ಭಕ್ತ ಮುಝಮೇಂ ಆ ಬಸೇ ॥ 13 । 18 ॥

ಯಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಏವಂ ಪುರುಷ ದೋನೋಂ ಹೀ ಅನಾದಿ ವಿಚಾರ ಹೈಂ ।
ಪೈದಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೇ ಹೀ ಸಮಝ, ಗುಣ ತೀನ ಔರ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಂ ॥ 13 । 19 ॥

ಹೈ ಕಾರ್ಯ ಏವಂ ಕರಣ ಕೀ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೀ ।
ಇಸ ಜೀವ ಕೋ ಕಾರಣ ಕಹಾ, ಸುಖ-ದುಃಖ ಭೋಗ ನಿಮಿತ್ತ್ತ ಹೀ ॥ 13 । 20 ॥

ರಹಕರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಂ ನಿತ ಪುರುಷ, ಕರತಾ ಪ್ರಕೃತಿ-ಗುಣ ಭೋಗ ಹೈ ।
ಅಚ್ಛೀ ಬುರೀ ಸಬ ಯೋನಿಯಾಁ, ದೇತಾ ಯಹೀ ಗುಣ-ಯೋಗ ಹೈ ॥ 13 । 21 ॥

ದ್ರಷ್ಟಾ ವ ಅನುಮಂತಾ ಸದಾ, ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭೋಕ್ತಾ ಶಿವ ಮಹಾ ।
ಇಸ ದೇಹ ಮೇಂ ಪರಮಾತ್ಮಾ, ಉಸ ಪರ-ಪುರುಷ ಕೋ ಹೈ ಕಹಾ ॥ 13 । 22 ॥

ಐಸೇ ಪುರುಷ ಏವಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋ, ಗುಣ ಸಹಿತ ಜೋ ಜಾನ ಲೇ ।
ಬರತಾವ ಕೈಸಾ ಭೀ ಕರೇ ವಹ ಜನ್ಮ ಫಿರ ಜಗ ಮೇಂ ನ ಲೇ ॥ 13 । 23 ॥

ಕುಛ ಆಪ ಹೀ ಮೇಂ ಆಪ ಆತ್ಮಾ ದೇಖತೇ ಹೈಂ ಧ್ಯಾನ ಸೇ ।
ಕುಛ ಕರ್ಮ-ಯೋಗೀ ಕರ್ಮ ಸೇ, ಕುಛ ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗೀ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ॥ 13 । 24 ॥

ಸುನ ದೂಸರೋಂ ಸೇ ಹೀ ಕಿಯಾ ಕರತೇ ಭಜನ ಅನಜಾನ ಹೈಂ ।
ತರತೇ ಅಸಂಶಯ ಮೃತ್ಯು ವೇ, ಶ್ರುತಿ ಮೇಂ ಲಗೇ ಮತಿಮಾನ್ ಹೈಂ ॥ 13 । 25 ॥

ಜಾನೋ ಚರಾಚರ ಜೀವ ಜೋ ಪೈದಾ ಹುಏ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ।
ಸಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಔರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕೇ ಸಂಯೋಗ ಸೇ ವಿಸ್ತಾರ ಮೇಂ ॥ 13 । 26 ॥

ಅವಿನಾಶಿ, ನಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತೋಂ ಮೇಂ ರಹೇ ಸಮ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಇಸ ಭಾಁತಿ ಈಶ್ವರ ಕೋ ಪುರುಷ ಜೋ ದೇಖತಾ ದೇಖೇ ವಹೀ ॥ 13 । 27 ॥

ಜೋ ದೇಖತಾ ಸಮಭಾವ ಸೇ ಈಶ್ವರ ಸಭೀ ಮೇಂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೈ ।
ಕರತಾ ನ ಅಪನೀ ಘಾತ ಹೈ, ಕರತಾ ಪರಮಪದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ ॥ 13 । 28 ॥

ಕರತೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಬ ಕರ್ಮ, ಆತ್ಮಾ ಹೈ ಅಕರ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಇಸ ಭಾಁತಿ ಸೇ ಜೋ ದೇಖತಾ ಹೈ, ದೇಖತಾ ಹೈ ಜನ ವಹೀ ॥ 13 । 29 ॥

ಜಬ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕೀ ಭಿನ್ನತಾ ಜನ ಏಕ ಮೇಂ ದೇಖೇ ಸಭೀ ।
ವಿಸ್ತಾರ ದೇಖೇ ಏಕ ಸೇ ಹೀ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋ ಪಾತಾ ತಭೀ ॥ 13 । 30 ॥

ಯಹ ಈಶ ಅವ್ಯಯ, ನಿರ್ಗುಣ ಔರ ಅನಾದಿ ಹೋನೇ ಸೇ ಸದಾ ।
ಕರತಾ ನ ಹೋತಾ ಲಿಪ್ತ ಹೈ, ರಹ ದೇಹ ಮೇಂ ಭೀ ಸರ್ವದಾ ॥ 13 । 31 ॥

ನಭ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೋನೇ ಸೇ ನ ಜೈಸೇ ಲಿಪ್ತ ಹೋ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಆತ್ಮಾ ದೇಹ ಮೇಂ ರಹಕರ ನ ವೈಸೇ ಲಿಪ್ತ ಹೋ ॥ 13 । 32 ॥

ಜ್ಯೋಂ ಏಕ ರವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗ ಮೇಂ ತೇಜ ಭರತಾ ಹೈ ಸದಾ ।
ಯೋಂ ಹೀ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಕರತಾ ಸರ್ವದಾ ॥ 13 । 33 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏವಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತರ, ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಸಮಝೇಂ ಸಹೀ ।
ಸಮಝೇಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೇ ಛೂಟನಾ, ಜೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋ ಪಾತೇ ವಹೀ ॥ 13 । 34 ॥

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ತೇರಹವಾಁ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 13 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 14

ಚೌದಹವಾಁ ಅಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಬೋಲೇ
ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನೋಂ ಮೇಂ ಬತಾತಾ ಜ್ಞಾನ ಮೈಂ ಅಬ ಔರ ಭೀ ।
ಮುನಿ ಪಾ ಗಯೇ ಹೈಂ ಸಿದ್ಧಿ ಜಿಸಕೋ ಜಾನಕರ ಜಗ ಮೇಂ ಸಭೀ ॥ 14 । 1 ॥

ಇಸ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಆಶ್ರಯ ಲಿಏ ಜೋ ರೂಪ ಮೇರಾ ಹೋ ರಹೇಂ ।
ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಕಾಲ ನ ಜನ್ಮ ಲೇಂ, ಲಯ-ಕಾಲ ಮೇಂ ನ ವ್ಯಥಾ ಸಹೇಂ ॥ 14 । 2 ॥

ಇಸ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪನೀ ಯೋನಿ ಮೇಂ, ಮೈಂ ಗರ್ಭ ರಖತಾ ಹೂಁ ಸದಾ ।
ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತೇ ಹೈಂ ಉಸೀಸೇ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣೀ ಸರ್ವದಾ ॥ 14 । 3 ॥

ಸಬ ಯೋನಿಯೋಂ ಮೇಂ ಮೂರ್ತಿಯೋಂ ಕೇ ಜೋ ಅನೇಕೋಂ ರೂಪ ಹೈಂ ।
ಮೈಂ ಬೀಜ-ಪ್ರದ ಪಿತಾ ಹೂಁ, ಪ್ರಕೃತಿ ಯೋನಿ ಅನೂಪ ಹೈಂ ॥ 14 । 4 ॥

ಪೈದಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೇ ಸತ್ತ್ವ, ರಜ, ತಮ ತ್ರಿಗುಣ ಕಾ ವಿಸ್ತಾರ ಹೈ ।
ಇಸ ದೇಹ ಮೇಂ ಯೇ ಜೀವ ಕೋ ಲೇಂ ಬಾಂಧ, ಜೋ ಅವಿಕಾರ ಹೈ ॥ 14 । 5 ॥

ಅವಿಕಾರ ಸತಗುಣ ಹೈ ಪ್ರಕಾಶಕ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ನಿರ್ಮಲ ಆಪ ಹೈ ।
ಯಹ ಬಾಂಧ ಲೇತಾ ಜೀವ ಕೋ ಸುಖ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ನಿಷ್ಪಾಪ ಹೈ ॥ 14 । 6 ॥

ಜಾನೋ ರಜೋಗುಣ ರಾಗಮಯ, ಉತ್ಪನ್ನ ತೃಷ್ಣಾ ಸಂಗ ಸೇ ।
ವಹ ಬಾಂಧ ಲೇತಾ ಜೀವ ಕೋ ಕೌಂತೇಯ, ಕರ್ಮ-ಪ್ರಸಂಗ ಸೇ ॥ 14 । 7 ॥

ಅಜ್ಞಾನ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ತಮ ಸಬ ಜೀವ ಕೋ ಮೋಹಿತ ಕರೇ ।
ಆಲಸ್ಯ, ನೀಂದ, ಪ್ರಮಾದ ಸೇ ಯಹ ಜೀವ ಕೋ ಬಂಧಿತ ಕರೇ ॥ 14 । 8 ॥

ಸುಖ ಮೇಂ ಸತೋಗುಣ, ಕರ್ಮ ಮೇಂ ದೇತಾ ರಜೋಗುಣ ಸಂಗ ಹೈ ।
ಢ಼ಕ ಕರ ತಮೋಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಕೋ, ದೇತಾ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಹೈ ॥ 14 । 9 ॥

ರಜ ತಮ ದಬೇಂ ತಬ ಸತ್ತ್ವ ಗುಣ, ತಮ ಸತ್ವ ದಬತೇ ರಜ ಬಢ಼ಏ ।
ರಜ ಸತ್ತ್ವ ದಬತೇ ಹೀ ತಮೋಗುಣ ದೇಹಧಾರೀ ಪರ ಚಢ಼ಏ ॥ । 14 । 10 ॥

ಜಬ ದೇಹ ಕೀ ಸಬ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಮೇಂ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಹೋ ಚಾಁದನಾ ।
ತಬ ಜಾನ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಏ ತನ ಮೇಂ ಸತೋಗುಣ ಹೈ ಘನಾ ॥ 14 । 11 ॥

ತೃಷ್ಣಾ ಅಶಾಂತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಕರ ಮನ ಪ್ರಲೋಭನ ಮೇಂ ಪಡ಼ಏ ।
ಆರಂಭ ಹೋತೇ ಕರ್ಮ ಕೇ ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣ ಜಬ ಬಢ಼ಏ ॥ 14 । 12 ॥

ಕೌಂತೇಯ, ಮೋಹ ಪ್ರಮಾದ ಹೋ, ಜಬ ಹೋ ನ ಮನ ಮೇಂ ಚಾಁದನಾ ।
ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ ಆಲಸ್ಯ ಜಬ, ಹೋತಾ ತಮೋಗುಣ ಹೈ ಘನಾ ॥ 14 । 13 ॥

ಇಸ ದೇಹ ಮೇಂ ಯದಿ ಸತ್ತ್ವಗುಣ ಕೀ ವೃದ್ಧಿ ಮರತೇ ಕಾಲ ಹೈ ।
ತೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರತಾ ಜ್ಞಾನಿಯೋಂ ಕಾ ಶುದ್ಧ ಲೋಕ ವಿಶಾಲ ಹೈ ॥ 14 । 14 ॥

ರಜ-ವೃದ್ಧಿ ಮೇಂ ಮರ, ದೇಹ ಕರ್ಮಾಸಕ್ತ ಪುರುಷೋಂ ಮೇಂ ಧರೇ ।
ಜಡ಼ ಯೋನಿಯೋಂ ಮೇಂ ಜನ್ಮತಾ, ಯದಿ ಜನ ತಮೋಗುಣ ಮೇಂ ಮರೇ ॥ 14 । 15 ॥

ಫಲ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮೋಂ ಕಾ ಸದಾ ಶುಭ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ಫಲ ದುಖ ರಜೋಗುಣ ಕಾ, ತಮೋಗುಣ-ಫಲ ಸದಾ ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ ॥ 14 । 16 ॥

ಉತ್ಪನ್ನ ಸತ ಸೇ ಜ್ಞಾನ, ರಜ ಸೇ ನಿತ್ಯ ಲೋಭ ಪ್ರಧಾನ ಹೈ ।
ಹೈ ಮೋಹ ಔರ ಪ್ರಮಾದ ತಮಗುಣ ಸೇ ಸದಾ ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ ॥ 14 । 17 ॥

ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಪುರುಷ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಮೇಂ, ನರಲೋಕ ಮೇಂ ರಾಜಸ ಬಸೇಂ ।
ಜೋ ತಾಮಸೀ ಗುಣ ಮೇಂ ಬಸೇಂ, ವೇ ಜನ ಅಧೋಗತಿ ಮೇಂ ಫಁಸೇಂ ॥ 14 । 18 ॥

ಕರ್ತಾ ನ ಕೋಈ ತಜ ತ್ರಿಗುಣ, ಯಹ ದೇಖತಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ಜಭೀ ।
ಜಾನೇ ಗುಣೋಂ ಸೇ ಪಾರ ಜಬ, ಪಾತಾ ಮುಝೇ ಹೈ ಜನ ತಭೀ ॥ 14 । 19 ॥

ಜೋ ದೇಹಧಾರೀ, ದೇಹ-ಕಾರಣ ಪಾರ ಯೇ ಗುಣ ತೀನ ಹೋ ।
ಛುಟ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾದಿ ದುಖ ಸೇ, ವಹ ಅಮೃತ ಮೇಂ ಲೀನ ಹೋ ॥ 14 । 20 ॥

ಅರ್ಜುನ ಬೋಲೇ
ಲಕ್ಷಣ ಕಹೋ ಉನಕೇ ಪ್ರಭೋ, ಜನ ಜೋ ತ್ರಿಗುಣ ಸೇ ಪಾರ ಹೈಂ ।
ಕಿಸ ಭಾಁತಿ ಹೋತೇ ಪಾರ, ಕ್ಯಾ ಉನಕೇ ಕಹೋ ಆಚಾರ ಹೈಂ ॥ 14 । 21 ॥

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಬೋಲೇ
ಪಾಕರ ಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಮೋಹ, ನ ಪಾರ್ಥ, ಇನಸೇ ದ್ವೇಷ ಹೈ ।
ಯದಿ ಹೋಂ ನಹೀಂ ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತ, ಉನಕೀ ಲಾಲಸಾ ನ ವಿಶೇಷ ಹೈ ॥ 14 । 22 ॥

ರಹತಾ ಉದಾಸೀನ-ಸಾ ಗುಣೋಂ ಸೇ, ಹೋಏ ನಹೀಂ ವಿಚಲಿತ ಕಹೀಂ ।
ಸಬ ತ್ರಿಗುಣ ಕರತೇ ಕಾರ್ಯ ಹೈಂ, ಯಹ ಜಾನ ಜೋ ಡಿಗತಾ ನಹೀಂ ॥ 14 । 23 ॥

ಹೈ ಸ್ವಸ್ಥ, ಸುಖ-ದುಖ ಸಮ ಜಿಸೇ, ಸಮ ಢೇಲ ಪತ್ಥರ ಸ್ವರ್ಣ ಭೀ ।
ಜೋ ಧೀರ, ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಜಿಸೇ ಸಮ, ತುಲ್ಯ ಅಪ್ರಿಯ-ಪ್ರಿಯ ಸಭೀ ॥ 14 । 24 ॥

ಸಮ ಬಂಧು ವೈರೀ ಹೈಂ ಜಿಸೇ ಅಪಮಾನ ಮಾನ ಸಮಾನ ಹೈ ।
ಆರಂಭ ತ್ಯಾಗೇ ಜೋ ಸಭೀ, ವಹ ಗುಣಾತೀತ ಮಹಾನ ಹೈ ॥ 14 । 25 ॥

ಜೋ ಶುದ್ಧ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಭಜತಾ ಮುಝೇ ಹೈ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ತೀನೋಂ ಗುಣೋಂ ಸೇ ಪಾರ ಹೋಕರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋ ಪಾತಾ ವಹೀ ॥ 14 । 26 ॥

ಅವ್ಯಯ ಅಮೃತ ಮೈಂ ಔರ ಮೈಂ ಹೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಮಹಾನ ಹೂಁ ।
ಮೈಂ ಹೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಔರ ಅಪಾರ ಮೋದ-ನಿಧಾನ ಹೂಁ ॥ 14 । 27 ॥

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಚತುರ್ದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಚೌದಹವಾಁ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ॥ 14 ॥

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 15

ಪಂದ್ರಹವಾ ಅಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ —
ಹೈ ಮೂಲ ಊಪರ ಶಾಖ ನೀಚೇ ಪತ್ರ ಜಿಸಕೇ ವೇದ ಹೈಂ ।
ವೇ ವೇದವಿತ್ ಜೋ ಜಾನತೇ ಅಶ್ವತ್ಥ – ಅವ್ಯಯ – ಭೇದ ಹೈಂ ॥ 15 । 1 ॥

ಪಲ್ಲವ ವಿಷಯ, ಗುಣ ಸೇ ಪಲೀ ಅಧ- ಊರ್ಧ್ವ ಶಾಖಾ ಛಾ ರಹೀಂ ।
ನರ- ಲೋಕ ಮೇಂ ನೀಚೇ ಜಡ಼ಏಂ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀ ಜಾ ರಹೀಂ ॥ 15 । 2 ॥

ಉಸಕಾ ಯಹಾಂ ಮಿಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ನ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಧಾರ ಸೇ ।
ದೃಢಮೂಲ ಯಹ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಾಟ ಅಸಂಗ ಶಸ್ತ್ರ- ಪ್ರಹಾರ ಸೇ ॥ 15 । 3 ॥

ಫಿರ ವಹ ನಿಕಾಲೋ ಢೂಂಢಕರ ಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಠೀಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ।
ಕರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಿಸಕೋ ಫಿರ ನ ಲೌಟೇ, ಛೂಟಕರ ಸಂಸಾರ ಸೇ ॥

ಮೈಂ ಶರಣ ಉಸಕೀ ಹೂಁ ಪುರುಷ ಜೋ ಆದಿ ಔರ ಮಹಾನ ಹೈ ।
ಉತ್ಪನ್ನ ಜಿಸಸೇ ಸಬ ಪುರಾತನ ಯಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ- ವಿಧಾನ ಹೈ ॥ 15 । 4 ॥

ಜೀತಾ ಜಿನ್ಹೋಂನೇ ಸಂಗ- ದೋಷ ನ ಮೋಹ ಜಿನಮೇಂ ಮಾನ ಹೈ ।
ಮನ ಮೇಂ ಸದಾ ಜಿನಕೇ ಜಗಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ- ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ಹೈ ॥

ಜಿನಮೇಂ ನ ಕೋಈ ಕಾಮನಾ ಸುಖ- ದುಃಖ ಔರ ನ ದ್ವಂದ್ವ ಹೀ ।
ಅವ್ಯಯ ಪರಮಪದ ಕೋ ಸದಾ ಜ್ಞಾನೀ ಪುರುಷ ಪಾತೇ ವಹೀ । 15 । 5 ॥

ಜಿಸಮೇಂ ನ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಚಂದ್ರ ನ ಆಗ ಹೀ ಕಾ ಕಾಮ ಹೈ ।
ಲೌಟೇ ನ ಜನ ಜಿಸಮೇಂ ಪಹುಁಚ ಮೇರಾ ವಹೀ ಪರ ಧಾಮ ಹೈ ॥ 15 । 6 ॥

ಇಸ ಲೋಕ ಮೇಂ ಮೇರಾ ಸನಾತನ ಅಂಶ ಹೈ ಯಹ ಜೀವ ಹೀ ।
ಮನ ಕೇ ಸಹಿತ ಛೈ ಪ್ರಕೃತಿವಾಸೀ ಖೀಂಚತಾ ಇಂದ್ರಿಯ ವಹೀ ॥ 15 । 7 ॥

ಜಬ ಜೀವ ಲೇತಾ ದೇಹ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗತಾ ಸಂಬಂಧ ಕೋ ।
ಕರತಾ ಗ್ರಹಣ ಇನಕೋ ಸುಮನ ಸೇ ವಾಯು ಜೈಸೇ ಗಂಧ ಕೋ ॥ 15 । 8 ॥

ರಸನಾ, ತ್ವಚಾ, ದೃಗ, ಕಾನ ಏವಂ ನಾಕ, ಮನ- ಆಶ್ರಯ ಲಿಯೇ ।
ಯಹ ಜೀವ ಸಬ ಸೇವನ ಕಿಯಾ ಕರತಾ ವಿಷಯ ನಿರ್ಮಿತ ಕಿಯೇ ॥ 15 । 9 ॥

ಜಾತೇ ಹುಏ ತನ ತ್ಯಾಗ, ರಹತೇ, ಭೋಗತೇ ಗುಣಯುಕ್ತ ಭೀ ।
ಜಾನೇಂ ನ ಇಸಕೋ ಮೂಢ಼ ಮಾನವ, ಜಾನತೇ ಜ್ಞಾನೀ ಸಭೀ ॥ 15 । 10 ॥

ಕರ ಯತ್ನ ಯೋಗೀ ಆಪಮೇಂ ಇಸಕೋ ಬಸಾ ಪಹಿಚಾನತೇ ।
ಪರ ಯತ್ನ ಕರಕೇ ಭೀ ನ ಮೂಢ಼ ಅಶುದ್ಧ- ಆತ್ಮಾ ಜಾನತೇ ॥ 15 । 11 ॥

ಜಿಸಸೇ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೈ ಜಗತ್, ಜೋ ತೇಜ ದಿವ್ಯ ದಿನೇಶ ಮೇಂ ।
ವಹ ತೇಜ ಮೇರಾ ತೇಜ ಹೈ ಜೋ ಅಗ್ನಿ ಮೇಂ ರಾಕೇಶ ಮೇಂ ॥ 15 । 12 ॥

ಕ್ಷಿತಿ ಮೇಂ ಬಸಾ ನಿಜ ತೇಜ ಸೇ ಮೈಂ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕೋ ಧರ ರಹಾ ।
ರಸ ರೂಪ ಹೋಕರ ಸೋಮ ಸಾರೀ ಪುಷ್ಟ ಔಷಧಿ ಕರ ರಹಾ ॥ 15 । 13 ॥

ಮೈಂ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಮೇಂ ಬಸ ರಹಾ ಹೋ ರೂಪ ವೈಶ್ವಾನರ ಮಹಾ ।
ಪಾಚನ ಚತುರ್ವಿಧಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ- ಯುತ ಹೋ ಕರ ರಹಾ ॥ 15 । 14 ॥

ಸುಧಿ ಜ್ಞಾನ ಔರ ಅಪೋಹ ಮುಝಸೇ ಮೈಂ ಸಭೀ ಮೇಂ ಬಸ ರಹಾ ।
ವೇದಾಂತಕರ್ತಾ ವೇದವೇದ್ಯ ಸುವೇದವಿತ್ ಮುಝಕೋ ಕಹಾ ॥ 15 । 15 ॥

ಇಸ ಲೋಕ ಮೇಂ ಕ್ಷರ ಔರ ಅಕ್ಷರ ದೋ ಪುರುಷ ಹೈಂ ಸರ್ವದಾ ।
ಕ್ಷರ ಸರ್ವ ಭೂತೋಂ ಕೋ ಕಹಾ ಕೂಟಸ್ಥ ಹೈ ಅಕ್ಷರ ಸದಾ ॥ 15 । 16 ॥

ಕಹತೇ ಜಿಸೇ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಇನಸೇ ಪರೇ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮೇಂ ರಹ ಈಶ ಅವ್ಯಯ ಸರ್ವ ಜಗ ಪೋಷಣ ಕರೇ ॥ 15 । 17 ॥

ಕ್ಷರ ಔರ ಅಕ್ಷರ ಸೇ ಪರೇ ಮೈಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೂಂ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ।
ಇಸ ಹೇತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಹಾಯಾ ವೇದ ಲೋಕಾಚಾರ ಮೇಂ ॥ 15 । 18 ॥

ತಜ ಮೋಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮುಝೇ ಜೋ ಪಾರ್ಥ! ಲೇತಾ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ।
ಸಬ ಭಾಁತಿ ವಹ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೋ ಭಜತಾ ಮುಝೇ ಮತಿಮಾನ್ ಹೈ ॥ 15 । 19 ॥

ಮೈಂನೇ ಕಹಾ ಯಹ ಗುಪ್ತ ಸೇ ಭೀ ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾನ್ ಹೈ ।
ಯಹ ಜಾನಕರ ಕರತಾ ಸದಾ ಜೀವನ ಸಫಲ ಮತಿಮಾನ್ ಹೈ ॥ 15 । 20 ॥

ಪಂದ್ರಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ।

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 16

ಸೋಲಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ —
ಭಯ- ಹೀನತಾ, ದಮ, ಸತ್ತ್ವ ಕೀ ಸಂಶುದ್ಧಿ, ದೃಢ಼ತಾ ಜ್ಞಾನ ಕೀ ।
ತನ- ಮನ- ಸರಲತಾ, ಯಜ್ಞ, ತಪ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಭೀ ॥ 16 । 1 ॥

ಮೃದುತಾ, ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ, ಕರುಣಾ, ಶಾಂತಿ, ಕ್ರೋಧ- ವಿಹೀನತಾ ।
ಲಜ್ಜಾ, ಅಚಂಚಲತಾ, ಅನಿಂದಾ, ತ್ಯಾಗ ತೃಷ್ಣಾಹೀನತಾ ॥ 16 । 2 ॥

ಧೃತಿ, ತೇಜ, ಪಾವನತಾ, ಕ್ಷಮಾ, ಅದ್ರೋಹ, ಮಾನ- ವಿಹೀನತಾ ।
ಯೇ ಚಿನ್ಹ ಉನಕೇ ಪಾರ್ಥ! ಜಿನಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ದೈವೀ ಸಂಪದಾ ॥ 16 । 3 ॥

ಮದ, ಮಾನ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ, ಕ್ರೋಧ, ಕಠೋರತಾ, ಅಜ್ಞಾನ ಭೀ ।
ಯೇ ಆಸುರೀ ಸಂಪತ್ತಿ ಮೇಂ ಜನ್ಮೇ ಹುಏ ಪಾತೇ ಸಭೀ ॥ 16 । 4 ॥

ದೇ ಮೋಕ್ಷ ದೈವೀ, ಬಾಁಧತೀ ಹೈ ಆಸುರೀ ಸಂಪತ್ತಿ ಯೇ ।
ಮತ ಶೋಕ ಅರ್ಜುನ! ಕರ ಹುಆ ತೂ ದೈವ- ಸಂಪದ್ ಕೋ ಲಿಯೇ ॥ 16 । 5 ॥

ದೋ ಭಾಁತಿ ಕೀ ಹೈ ಸೃಷ್ಟಿ ದೈವೀ, ಆಸುರೀ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ।
ಸುನ ಆಸುರೀ ಅಬ ಪಾರ್ಥ! ದೈವೀ ಕಹ ಚುಕಾ ವಿಸ್ತಾರ ಮೇಂ ॥ 16 । 6 ॥

ಕ್ಯಾ ಹೈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ! ಜಗ ಮೇಂ ಜಾನತೇ ಆಸುರ ನಹೀಂ ।
ಆಚಾರ, ಸತ್ಯ, ವಿಶುದ್ಧತಾ ಹೋತೀ ನಹೀಂ ಉನಮೇಂ ಕಹೀಂ ॥ 16 । 7 ॥

ಕಹತೇ ಅಸುರ ಝೂಠಾ ಜಗತ್, ಬಿನ ಈಶ ಬಿನ ಆಧಾರ ಹೈ ।
ಕೇವಲ ಪರಸ್ಪರ ಯೋಗ ಸೇ ಬಸ ಭೋಗ- ಹಿತ ಸಂಸಾರ ಹೈ ॥ 16 । 8 ॥

ಇಸ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋ ಧರ, ಮೂಢ಼, ನರ, ನಷ್ಟಾತ್ಮ, ರತ ಅಪಕಾರ ಮೇಂ ।
ಜಗ- ನಾಶ ಹಿತ ವೇ ಕ್ರೂರ- ಕರ್ಮೀ ಜನ್ಮತೇ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ॥ 16 । 9 ॥

ಮದ ಮಾನ ದಂಭ- ವಿಲೀನ, ಕಾಮ ಅಪೂರ ಕಾ ಆಶ್ರಯ ಲಿಯೇ ।
ವರ್ತೇಂ ಅಶುಚಿ ನರ ಮೋಹ ವಶ ಹೋಕರ ಅಸತ್ ಆಗ್ರಹ ಕಿಯೇ ॥ 16 । 10 ॥

ಉನಮೇಂ ಮರಣ ಪರ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಏಁ ಅನಂತ ಸದಾ ರಹೇಂ ।
ವೇ ಭೋಗ- ವಿಷಯೋಂ ಮೇಂ ಲಗೇ ಆನಂದ ಉಸ ಹೀ ಕೋ ಕಹೇಂ ॥ 16 । 11 ॥

ಆಶಾ ಕುಬಂಧನ ಮೇಂ ಬಁಧೇ, ಧುನ ಕ್ರೋಧ ಏವಂ ಕಾಮ ಕೀ ।
ಸುಖ- ಭೋಗ ಹಿತ ಅನ್ಯಾಯ ಸೇ ಇಚ್ಛಾ ಕರೇಂ ಧನ ಧಾಮ ಕೀ ॥ 16 । 12 ॥

ಯಹ ಪಾ ಲಿಯಾ ಅಬ ವಹ ಮನೋರಥ ಸಿದ್ಧ ಕರ ಲೂಂಗಾ ಸಭೀ ।
ಯಹ ಧನ ಹುಆ ಮೇರಾ ಮಿಲೇಗಾ ಔರ ಭೀ ಆಗೇ ಅಭೀ ॥ 16 । 13 ॥

ಯಹ ಶತ್ರು ಮೈಂನೇ ಆಜ ಮಾರಾ, ಕಲ ಹನೂಂಗಾ ಔರ ಭೀ ।
ಭೋಗೀ, ಸುಖೀ, ಬಲವಾನ, ಈಶ್ವರ, ಸಿದ್ಧ ಹೂಁ, ಮೈಂ ಹೀ ಸಭೀ ॥ 16 । 14 ॥

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಔರ ಕುಲೀನ ಮೈಂ ಹೂಂ ಕೌನ ಮುಝಸೇ ಔರ ಹೈಂ ।
ಮಖ, ದಾನ, ಸುಖ ಭೀ ಮೈಂ ಕರೂಁಗಾ, ಮೂಢ಼ತಾ- ಮೋಹಿತ ಕಹೇಂ ॥ 16 । 15 ॥

ಭೂಲೇ ಅನೇಕೋಂ ಕಲ್ಪನಾ ಮೇಂ ಮೋಹ- ಬಂಧನ ಬೀಚ ಹೈಂ ।
ವೇ ಕಾಮ- ಭೋಗೋಂ ಮೇಂ ಫಁಸೇ ಪಡ಼ತೇ ನರಕ ಮೇಂ ನೀಚ ಹೈಂ ॥ 16 । 16 ॥

ಧನ, ಮಾನ, ಮದ ಮೇಂ ಮಸ್ತ, ಐಂಠೂ ನಿಜ- ಪ್ರಶಂಸಕ ಅಜ್ಞ ಹೈಂ ।
ವೇ ದಂಭ ಸೇ ವಿಧಿಹೀನ ಕರತೇ ನಾಮ ಹೀ ಕೋ ಯಜ್ಞ ಹೈಂ ॥ 16 । 17 ॥

ಬಲ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ, ಘಮಂಡ ವಶ, ನಿಂದಾ ಕರೇಂ ಮದ ಸೇ ತನೇ ।
ಸಬ ಮೇಂ ವ ಅಪನೇ ಮೇಂ ಬಸೇ ಮುಝ ದೇವ ಕೇ ದ್ವೇಷೀ ಬನೇ ॥ 16 । 18 ॥

ಜೋ ಹೈಂ ನರಾಧಮ ಕ್ರೂರ ದ್ವೇಷೀ ಲೀನ ಪಾಪಾಚಾರ ಮೇಂ ।
ಉನಕೋ ಗಿರಾತಾ ನಿತ್ಯ ಆಸುರ ಯೋನಿ ಮೇಂ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ । 16 । 19 ॥

ವೇ ಜನ್ಮ- ಜನ್ಮ ಸದೈವ ಆಸುರ ಯೋನಿ ಹೀ ಪಾತೇ ರಹೇಂ ।
ಮುಝಕೋ ನ ಪಾಕರ ಅಂತ ಮೇಂ ಅತಿ ಹೀ ಅಧೋಗತಿ ಕೋ ಗಹೇಂ ॥ 16 । 20 ॥

ಯೇ ಕಾಮ ಲಾಲಚ ಕ್ರೋಧ ತೀನೋಂ ಹೀ ನರಕ ಕೇ ದ್ವಾರ ಹೈಂ ।
ಇಸ ಹೇತು ತೀನೋಂ ಆತ್ಮ- ನಾಶಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ಹೈಂ ॥ 16 । 21 ॥

ಇನ ನರಕ ದ್ವಾರೋಂ ಸೇ ಪುರುಷ ಜೋ ಮುಕ್ತ ಪಾರ್ಥ! ಸದೈವ ಹೀ ।
ಶುಭ ಆಚರಣ ನಿಜ ಹೇತು ಕರತಾ ಪರಮಗತಿ ಪಾತಾ ವಹೀ ॥ 16 । 22 ॥

ಜೋ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಕೋ ಛೋಡ಼, ಕರತಾ ಕರ್ಮ ಮನಮಾನೇ ಸಭೀ ।
ವಹ ಸಿದ್ಧಿ, ಸುಖ ಅಥವಾ ಪರಮಗತಿ ಕೋ ನ ಪಾತಾ ಹೈ ಕಭೀ ॥ 16 । 23 ॥

ಇಸ ಹೇತು ಕಾರ್ಯ- ಅಕಾರ್ಯ- ನಿರ್ಣಯ ಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ- ಪ್ರಮಾಣ ಹೀ ।
ಕರನಾ ಕಹಾ ಜೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇಂ ಹೈ, ಜಾನಕರ ವಹ್, ಕರ ವಹೀ ॥ 16 । 24 ॥

ಸೋಲಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ।

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 17

ಸತ್ರಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ —
ಕರತೇ ಯಜನ ಜೋ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಕೋ ಛೋಡ಼ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತ ಹೋ ।
ಹೇ ಕೃಷ್ಣ! ಉನಕೀ ಸತ್ತ್ವ, ರಜ, ತಮ ಕೌನಸೀ ನಿಷ್ಠಾ ಕಹೋ ॥ 17 । 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ —
ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ವಭಾವಜ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಮೇಂ ಪಾರ್ಥ! ತೀನ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ।
ಸುನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಭೀ ರಾಜಸೀ ಭೀ ತಾಮಸೀ ವಿಸ್ತಾರ ಸೇ ॥ 17 । 2 ॥

ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಭೀ ಮೇಂ ಸತ್ತ್ವ ಸಮ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ವರೂಪ ಮನುಷ್ಯ ಹೈ ।
ಜಿಸಕೀ ರಹೇ ಜಿಸ ಭಾಁತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಹ ಉಸೀ- ಸಾ ನಿತ್ಯ ಹೈ ॥ 17 । 3 ॥

ಸಾತ್ವಿಕ ಸುರೋಂ ಕಾ, ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಕಾ ಯಜನ ರಾಜಸ ಕರೇಂ ।
ನಿತ ಭೂತ ಪ್ರೇತೋಂ ಕಾ ಯಜನ ಜನ ತಾಮಸೀ ಮನ ಮೇಂ ಧರೇಂ ॥ 17 । 4 ॥

ಜೋ ಘೋರ ತಪ ತಪತೇ ಪುರುಷ ಹೈಂ ಶಾಸ್ತ್ರ- ವಿಧಿ ಸೇ ಹೀನ ಹೋ ।
ಮದ- ದಂಭ- ಪೂರಿತ, ಕಾಮನಾ ಬಲ ರಾಗ ಕೇ ಆಧೀನ ಹೋ ॥ 17 । 5 ॥

ತನ ಪಂಚ- ಭೂತೋಂ ಕೋ, ಮುಝೇ ಭೀ – – – ದೇಹ ಮೇಂ ಜೋ ಬಸ ರಹಾ ।
ಜೋ ಕಷ್ಟ ದೇತೇ ಜಾನ ಉನಕೋ ಮೂಢ಼ಮತಿ ಆಸುರ ಮಹಾ ॥ 17 । 6 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಪ್ರಿಯ ಸಬಕೋ ಸದಾ ಆಹಾರ ತೀನ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ।
ಇಸ ಭಾಁತಿ ಹೀ ತಪ ದಾನ ಮಖ ಭೀ ಹೈಂ, ಸುನೋ ವಿಸ್ತಾರ ಸೇ ॥ 17 । 7 ॥

ದೇಂ ಆಯು, ಸಾತ್ವಿಕಬುದ್ಧಿ, ಬಲ, ಸುಖ, ಪ್ರೀತಿ ಏವಂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಭೀ ।
ರಸಮಯ ಚಿರಸ್ಥಿರ ಹೃದ್ಯ ಚಿಕನೇ ಖಾದ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯ ಸಭೀ ॥ 17 । 8 ॥

ನಮಕೀನ, ಕಟು, ಖಟ್ಟೇ, ಗರಮ, ರೂಖೇ ವ ದಾಹಕ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹೀ ।
ದುಖ- ಶೋಕ- ರೋಗದ ಖಾದ್ಯ, ಪ್ರಿಯ ಹೈಂ ರಾಜಸೀ ಕೋ ನಿತ್ಯ ಹೀ ॥ 17 । 9 ॥

ರಕ್ಖಾ ಹುಆ ಕುಛ ಕಾಲ ಕಾ, ರಸಹೀನ ಬಾಸೀ ಯಾ ಸಡ಼ಆ ।
ನರ ತಾಮಸೀ ಅಪವಿತ್ರ ಭೋಜನ ಭೋಗತೇ ಜೂಠಾ ಪಡ಼ಆ ॥ 17 । 10 ॥

ಫಲ- ಆಶ ತಜ, ಜೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿವತ್, ಮಾನಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೀ ।
ಅತಿಶಾಂತ ಮನ ಕರಕೇ ಕಿಯಾ ಹೋ, ಯಜ್ಞ ಸಾತ್ವಿಕ ಹೈ ವಹೀ ॥ 17 । 11 ॥

ಹೇ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ! ಸದೈವ ಹೀ ಫಲ- ವಾಸನಾ ಜಿಸಮೇಂ ಬಸೀ ।
ದಂಭಾಚರಣ ಹಿತ ಜೋ ಕಿಯಾ ವಹ ಯಜ್ಞ ಜಾನೋ ರಾಜಸೀ ॥ 17 । 12 ॥

ವಿಧಿ- ಅನ್ನದಾನ- ವಿಹೀನ ಜೋ, ಬಿನ ದಕ್ಷಿಣಾ ಕೇ ಹೋ ರಹಾ ।
ಬಿನ ಮಂತ್ರ- ಶ್ರದ್ಧಾ, ಯಜ್ಞ ಜೋ ವಹ ತಾಮಸೀ ಜಾತಾ ಕಹಾ ॥ 17 । 13 ॥

ಸುರ ದ್ವಿಜ ತಥಾ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಸದೈವ ಹೀ ।
ಶುಚಿತಾ ಅಹಿಂಸಾ ನಮ್ರತಾ ತನ ಕೀ ತಪಸ್ಯಾ ಹೈ ಯಹೀ ॥ 17 । 14 ॥

ಸಚ್ಚೇ ವಚನ, ಹಿತಕರ, ಮಧುರ ಉದ್ವೇಗ- ವಿರಹಿತ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಭೀ, ವಾಣೀ- ತಪಸ್ಯಾ ಹೈ ಯಹೀ ॥ 17 । 15 ॥

ಸೌಮ್ಯತ್ವ, ಮೌನ, ಪ್ರಸಾದ ಮನ ಕಾ, ಶುದ್ಧ ಭಾವ ಸದೈವ ಹೀ ।
ಕರನಾ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಸದಾ ಮನ ಕೀ ತಪಸ್ಯಾ ಹೈ ಯಹೀ ॥ 17 । 16 ॥

ಶ್ರದ್ಧಾ ರಹಿತ ಹೋ ಯೋಗಯುತ ಫಲ ವಾಸನಾಯೇಂ ತಜ ಸಭೀ ।
ಕರತೇ ಪುರುಷ, ತಪ ಯೇ ತ್ರಿವಿಧ, ಸಾತ್ವಿಕ ತಪಸ್ಯಾ ಹೈ ತಭೀ ॥ 17 । 17 ॥

ಸತ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಮಾನ ಕೇ ಹಿತ ದಂಭ ಸೇ ಜೋ ಹೋ ರಹಾ ।
ವಹ ತಪ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಔರ ನಶ್ವರ, ರಾಜಸೀ ಜಾತಾ ಕಹಾ ॥ 17 । 18 ॥

ಜೋ ಮೂಢ಼- ಹಠ ಸೇ ಆಪ ಹೀ ಕೋ ಕಷ್ಟ ದೇಕರ ಹೋ ರಹಾ ।
ಅಥವಾ ಕಿಯಾ ಪರ- ನಾಶ- ಹಿತ, ತಪ ತಾಮಸೀ ಉಸಕೋ ಕಹಾ ॥ 17 । 19 ॥

ದೇನಾ ಸಮಝ ಕರ ಅನುಪಕಾರೀ ಕೋ ದಿಯಾ ಜೋ ದಾನ ಹೈ ।
ವಹ ದಾನ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇಶ ಕಾಲ ಸುಪಾತ್ರ ಕಾ ಜಬ ಧ್ಯಾನ ಹೈ ॥ 17 । 20 ॥

ಜೋ ದಾನ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಕೇ ಹಿತ ಕ್ಲೇಶ ಪಾಕರ ಕೇ ಕಿಯಾ ।
ಹೈ ರಾಜಸೀ ವಹ ದಾನ ಜೋ ಫಲ ಆಶ ಕೇ ಹಿತ ಹೈ ದಿಯಾ ॥ 17 । 21 ॥

ಬಿನ ದೇಶ ಕಾಲ ಸುಪಾತ್ರ ದೇಖೇ ಜೋ ದಿಯಾ ಬಿನ ಮಾನ ಹೈ ।
ಅಥವಾ ದಿಯಾ ಅವಹೇಲನಾ ಸೇ ತಾಮಸೀ ವಹ ದಾನ ಹೈ ॥ 17 । 22 ॥

ಶುಭ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾ ಯಹ ತ್ರಿವಿಧ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕಹಾ ।
ನಿರ್ಮಿತ ಇಸೀಸೇ ಆದಿ ಮೇಂ ಹೈಂ, ವೇದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಖ ಮಹಾ ॥ 17 । 23 ॥

ಇಸ ಹೇತು ಕಹಕರ ಓಂ ಹೋತೇ ನಿತ್ಯ ಮಖ ತಪ ದಾನ ಭೀ ।
ಸಬ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೋಂ ಕೇ ಸದಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಕರ್ಮ- ವಿಧಾನ ಭೀ ॥ 17 । 24 ॥

ಕಲ್ಯಾಣ- ಇಚ್ಛುಕ ತ್ಯಾಗ ಫಲ ‘ ತತ್’ ಶಬ್ದ ಕಹ ಕರ ಸರ್ವದಾ ।
ತಪ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಕರತೇ ಹೈಂ ವಿವಿಧ ವಿಧ ಸೇ ಸದಾ ॥ 17 । 25 ॥

ಸದ್ ಸಾಧು ಭಾವೋಂ ಕೇ ಲಿಯೇ ‘ ಸತ್’ ಕಾ ಸದೈವ ಪ್ರಯೋಗ ಹೈ ।
ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮ ಮೇಂ ‘ ಸತ್’ ಶಬ್ದ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಹೈ ॥ 17 । 26 ॥

‘ ಸತ್’ ಹೀ ಕಹಾತೀ ದಾನ ತಪ ಮೇಂ ಯಜ್ಞ ಮೇಂ ದೃಢ಼ತಾ ಸಭೀ ।
ಕಹತೇ ಉನ್ಹೇಂ ‘ ಸತ್’ ಹೀ ಸದಾ ಉನಕೇ ಲಿಯೇ ಜೋ ಕರ್ಮ ಭೀ ॥ 17 । 27 ॥

ಸಬ ಹೀ ಅಸತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಿನಾ ಜೋ ಹೋಮ ತಪ ಯಾ ದಾನ ಹೈ ।
ದೇತಾ ನ ವಹ ಇಸ ಲೋಕ ಮೇಂ ಯಾ ಮೃತ್ಯು ಪರ ಕಲ್ಯಾನ ಹೈ ॥ 17 । 28 ॥

ಸತ್ರಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ।

ಹರಿಗೀತಾ ಅಧ್ಯಾಯ 18

ಅಠಾರಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ —
ಸಂನ್ಯಾಸ ಏವಂ ತ್ಯಾಗ- ತತ್ತ್ವ, ಪೃಥಕ್ ಮಹಾಬಾಹೋ! ಕಹೋ ।
ಇಚ್ಛಾ ಮುಝೇ ಹೈ ಹೃಷೀಕೇಶ! ಸಮಸ್ತ ಇನಕಾ ಜ್ಞಾನ ಹೋ ॥ 18 । 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ —
ಸಬ ಕಾಮ್ಯ- ಕರ್ಮನ್ಯಾಸ ಹೀ ಸಂನ್ಯಾಸ ಜ್ಞಾನೀ ಮಾನತೇ ।
ಸಬ ಕರ್ಮಫಲ ಕೇ ತ್ಯಾಗ ಹೀ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ವಿಜ್ಞ ಬಖಾನತೇ ॥ 18 । 2 ॥

ಹೈಂ ದೋಷವತ್ ಸಬ ಕರ್ಮ ಕಹತೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕುಛ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೈಂ ।
ತಪ ದಾನ ಯಜ್ಞ ನ ತ್ಯಾಗಿಯೇ ಕುಛ ದೇ ರಹೇ ಯಹ ಜ್ಞಾನ ಹೈಂ ॥ 18 । 3 ॥

ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಸುನ ಜೋ ಠೀಕ ಮೇರಾ ತ್ಯಾಗ ಹೇತು ವಿಚಾರ ಹೈ ।
ಹೇ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ! ಕಹಾ ಗಯಾ ಯಹ ತ್ಯಾಗ ತೀನ ಪ್ರಕಾರ ಹೈ ॥ 18 । 4 ॥

ಮಖ ದಾನ ತಪ ಯೇ ಕರ್ಮ ಕರನೇ ಯೋಗ್ಯ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನ ಹೈಂ ಕಭೀ ।
ಮಖ ದಾನ ತಪ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೋ ಭೀ ಶುದ್ಧ ಕರತೇ ಹೈಂ ಸಭೀ ॥ 18 । 5 ॥

ಯೇ ಕರ್ಮ ಭೀ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿನ ಹೋ, ತ್ಯಾಗ ಕರ ಫಲ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಕರನೇ ಉಚಿತ ಹೈಂ ಪಾರ್ಥ! ಮೇರಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಶ್ಚಿತ ಮತ ಯಹೀ ॥ 18 । 6 ॥

ನಿಜ ನಿಯತ- ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಗನೇ ಕೇ ಯೋಗ್ಯ ಹೋತೇ ಹೈಂ ಕಭೀ ।
ಯದಿ ಮೋಹ ಸೇ ಹೋ ತ್ಯಾಗ ತೋ ವಹ ತ್ಯಾಗ ತಾಮಸ ಹೈ ಸಭೀ ॥ 18 । 7 ॥

ದುಖ ಜಾನ ಕಾಯಾಕ್ಲೇಶ ಭಯ ಸೇ ಕರ್ಮ ಯದಿ ತ್ಯಾಗೇ ಕಹೀಂ ।
ವಹ ರಾಜಸೀ ಹೈ ತ್ಯಾಗ ಉಸಕಾ ಫಲ ಕಭೀ ಮಿಲತಾ ನಹೀಂ ॥ 18 । 8 ॥

ಫಲ, ಸಂಗ, ತಜ ಜೋ ಕರ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮ ಅಪನಾ ಮಾನ ಹೈ ।
ಮಾನಾ ಗಯಾ ವಹ ತ್ಯಾಗ ಶುಭ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಸದೈವ ಮಹಾನ್ ಹೈ ॥ 18 । 9 ॥

ನಹಿಂ ದ್ವೇಷ ಅಕುಶಲ ಕರ್ಮ ಸೇ, ಜೋ ಕುಶಲ ಮೇಂ ನಹಿಂ ಲೀನ ಹೈ ।
ಸಂಶಯರಹಿತ ತ್ಯಾಗೀ ವಹೀ ಹೈ ಸತ್ತ್ವನಿಷ್ಠ ಪ್ರವೀನ ಹೈ ॥ 18 । 10 ॥

ಸಂಭವ ನಹೀಂ ಹೈ ದೇಹಧಾರೀ ತ್ಯಾಗ ದೇ ಸಬ ಕರ್ಮ ಹೀ ।
ಫಲ ಕರ್ಮ ಕೇ ಜೋ ತ್ಯಾಗತಾ, ತ್ಯಾಗೀ ಕಹಾ ಜಾತಾ ವಹೀ ॥ 18 । 11 ॥

ಪಾತೇ ಸಕಾಮೀ ದೇಹ ತಜ ಫಲ ಶುಭ ಅಶುಭ ಮಿಶ್ರಿತ ಸಭೀ ।
ತ್ಯಾಗೀ ಪುರುಷ ಕೋ ಪರ ನ ಹೋತಾ ಹೈ ತ್ರಿವಿಧ ಫಲ ಯೇ ಕಭೀ ॥ 18 । 12 ॥

ಹೈಂ ಪಾಁಚ ಕಾರಣ ಜಾನ ಲೋ ಸಬ ಕರ್ಮ ಹೋನೇ ಕೇ ಲಿಯೇ ।
ಸುನ ಮೈಂ ಸುನಾತಾ ಸಾಂಖ್ಯ ಕೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೇಂ ಜೋ ಭೀ ದಿಯೇ ॥ 18 । 13 ॥

ಆಧಾರ ಕರ್ತಾ ಔರ ಸಬ ಸಾಧನ ಪೃಥಕ್ ವಿಸ್ತಾರ ಸೇ ।
ಚೇಷ್ಟಾ ವಿವಿಧ ವಿಧ, ದೈವ , ಯೇ ಹೈಂ ಹೇತು ಪಾಁಚ ಪ್ರಕಾರ ಕೇ ॥ 18 । 14 ॥

ತನ ಮನ ವಚನ ಸೇ ಜನ ಸಭೀ ಜೋ ಕರ್ಮ ಜಗ ಮೇಂ ಕರ ರಹೇ ।
ಹೋಂ ಠೀಕ ಯಾ ವಿಪರೀತ ಉನಕೇ ಪಾಁಚ ಯೇ ಕಾರಣ ಕಹೇ ॥ 18 । 15 ॥

ಜೋ ಮೂಢ಼ ಅಪನೇ ಆಪಕೋ ಹೀ ಕಿಂತು ಕರ್ತಾ ಮಾನತಾ ।
ಉಸಕೀ ನಹೀಂ ಹೈ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ನ ಠೀಕ ವಹ ಕುಛ ಜಾನತಾ ॥ 18 । 16 ॥

ಜೋ ಜನ ಅಹಂಕೃತಿಭಾವ ಬಿನ, ನಹಿಂ ಲಿಪ್ತ ಜಿಸಕೀ ಬುದ್ಧಿ ಭೀ ।
ನಹಿಂ ಮಾರತಾ ವಹ ಮಾರಕರ ಭೀ, ಹೈ ನ ಬಂಧನ ಮೇಂ ಕಭೀ ॥ 18 । 17 ॥

ನಿತ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞೇಯ ಕರತೇ ಕರ್ಮ ಮೇಂ ಹೈಂ ಪ್ರೇರಣಾ ।
ಹೈ ಕರ್ಮಸಂಗ್ರಹ, ಕರಣ, ಕರ್ತಾ, ಕರ್ಮ ತೀನೋಂ ಸೇ ಬನಾ ॥ 18 । 18 ॥

ಸುನ ಜ್ಞಾನ ಏವಂ ಕರ್ಮ, ಕರ್ತಾ ಭೇದ ಗುಣ ಅನುಸಾರ ಹೈಂ ।
ಜೈಸೇ ಕಹೇ ಹೈಂ ಸಾಂಖ್ಯ ಮೇಂ ವೇ ಸರ್ವ ತೀನ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಂ ॥ 18 । 19 ॥

ಸಬ ಭಿನ್ನ ಭೂತೋಂ ಮೇಂ ಅನಶ್ವರ ಏಕ ಭಾವ ಅಭಿನ್ನ ಹೀ ।
ಜಿಸ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಜನ ದೇಖತಾ ಹೈ, ಜ್ಞಾನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಹೈ ವಹೀ ॥ 18 । 20 ॥

ಜಿಸ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಸಬ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಮೇಂ ಭಿನ್ನತಾ ಕಾ ಭಾನ ಹೈ ।
ಸಬಮೇಂ ಅನೇಕೋಂ ಭಾವ ದಿಖತೇ, ರಾಜಸೀ ವಹ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ॥ 18 । 21 ॥

ಜೋ ಏಕ ಹೀ ಲಘುಕಾರ್ಯ ಮೇಂ ಆಸಕ್ತ ಪೂರ್ಣ- ಸಮಾನ ಹೈ ।
ನಿಃಸಾರ ಯುಕ್ತಿ- ವಿಹೀನ ಹೈ ವಹ ತುಚ್ಛ ತಾಮಸ ಜ್ಞಾನ ಹೈ ॥ 18 । 22 ॥

ಫಲ- ಆಶ- ತ್ಯಾಗೀ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮ ಜೋ ಭೀ ಕರ ರಹಾ ।
ಬಿನ ರಾಗ ದ್ವೇಷ, ಅಸಂಗ ಹೋ, ವಹ ಕರ್ಮ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಹೈ ಕಹಾ ॥ 18 । 23 ॥

ಆಶಾ ಲಿಯೇ ಫಲ ಕೀ ಅಹಂಕೃತ- ಬುದ್ಧಿ ಸೇ ಜೋ ಕಾಮ ಹೈ ।
ಅತಿ ಹೀ ಪರಿಶ್ರಮ ಸೇ ಕಿಯಾ, ರಾಜಸ ಉಸೀ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ॥ 18 । 24 ॥

ಪರಿಣಾಮ, ಪೌರುಷ, ಹಾನಿ, ಹಿಂಸಾ ಕಾ ನ ಜಿಸಮೇಂ ಧ್ಯಾನ ಹೈ ।
ವಹ ತಾಮಸೀ ಹೈ ಕರ್ಮ ಜಿಸಕೇ ಮೂಲ ಮೇಂ ಅಜ್ಞಾನ ಹೈ ॥ 18 । 25 ॥

ಬಿನ ಅಹಂಕಾರ, ಅಸಂಗ, ಧೀರಜವಾನ್, ಉತ್ಸಾಹೀ ಮಹಾ ।
ಅವಿಕಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಅಸಿದ್ಧಿ ಮೇಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ವಹೀ ಕರ್ತಾ ಕಹಾ । 18 । 26 ॥

ಹಿಂಸಕ, ವಿಷಯ- ಮಯ, ಲೋಭ- ಹರ್ಷ- ವಿಷಾದ- ಯುಕ್ತ ಮಲೀನ ಹೈ ।
ಫಲ ಕಾಮನಾ ಮೇಂ ಲೀನ, ಕರ್ತಾ, ರಾಜಸೀ ವಹ ದೀನ ಹೈ ॥ 18 । 27 ॥

ಚಂಚಲ, ಘಮಂಡೀ, ಶಠ, ವಿಷಾದೀ, ದೀರ್ಘಸೂತ್ರೀ, ಆಲಸೀ ।
ಶಿಕ್ಷಾ- ರಹಿತ, ಪರ- ಹಾನಿ- ಕರ, ಕರ್ತಾ ಕಹಾ ಹೈ ತಾಮಸೀ ॥ 18 । 28 ॥

ಹೋತೇ ತ್ರಿವಿಧ ಹೀ ಹೇ ಧನಂಜಯ! ಬುದ್ಧಿ ಧೃತಿ ಕೇ ಭೇದ ಭೀ ।
ಸುನ ಭಿನ್ನ- ಭಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಗುಣ- ಅನುಸಾರ ಕಹತಾ ಹೂಂ ಅಭೀ ॥ 18 । 29 ॥

ಜಾನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಂಧನ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ಭೀ ।
ಹೇ ಪಾರ್ಥ! ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹೈ ಜೋ ಭಯ ಅಭಯ ಜಾನೇ ಸಭೀ ॥ 18 । 30 ॥

ಜಿಸ ಬುದ್ಧಿ ಸೇ ನಿರ್ಣಯ ನ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ಬೀಚ ಯಥಾರ್ಥ ಹೈ ।
ಜಾನೇ ನ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಕೋ ವಹ ರಾಜಸೀ ಮತಿ ಪಾರ್ಥ! ಹೈ ॥ 18 । 31 ॥

ತಮ- ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೋ ಜೋ ಬುದ್ಧಿ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಹೀ ಕೋ ಮಾನತೀ ।
ವಹ ತಾಮಸೀ ಜೋ ನಿತ್ಯ ಅರ್ಜುನ! ಅರ್ಥ ಉಲಟೇ ಜಾನತೀ ॥ 18 । 32 ॥

ಜಬ ಜನ ಅಚಲ ಧೃತಿ ಸೇ ಕ್ರಿಯಾ ಮನ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೀ ಸಭೀ ।
ಧಾರಣ ಕರೇ ನಿತ ಯೋಗ ಸೇ, ಧೃತಿ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಹೈ ತಭೀ ॥ 18 । 33 ॥

ಆಸಕ್ತಿ ಸೇ ಫಲ- ಕಾಮನಾ- ಪ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ವ ಕಾಮ ಹೈ ।
ಧಾರಣ ಕಿಯೇ ಜಿಸಸೇ ಉಸೀ ಕಾ ರಾಜಸೀ ಧೃತಿ ನಾಮ ಹೈ ॥ 18 । 34 ॥

ತಾಮಸ ವಹೀ ಧೃತಿ ಪಾರ್ಥ! ಜಿಸಸೇ ಸ್ವಪನ, ಭಯ, ಉನ್ಮಾದ ಕೋ ।
ತಜತಾ ನಹೀಂ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮಾನವ, ಶೋಕ ಔರ ವಿಷಾದ ಕೋ ॥ 18 । 35 ॥

ಅಬ ಸುನ ತ್ರಿವಿಧ ಸುಖ- ಭೇದ ಭೀ ಜಿಸಕೇ ಸದಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೇ ।
ಸಬ ದುಃಖ ಕಾ ಕರ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ! ಜನ ಉಸೀ ಮೇಂ ಜಾ ಬಸೇ ॥ 18 । 36 ॥

ಆರಂಭ ಮೇಂ ವಿಷವತ್ ಸುಧಾ ಸಮ ಕಿಂತು ಮಧು ಪರಿಣಾಮ ಹೈ ।
ಜೋ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ- ಪ್ರಸಾದ- ಸುಖ, ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಉಸೀ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ॥ 18 । 37 ॥

ರಾಜಸ ವಹೀ ಸುಖ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಇಂದ್ರಿಯ- ವಿಷಯ- ಸಂಯೋಗ ಸೇ ।
ಪಹಿಲೇ ಸುಧಾ ಸಮ, ಅಂತ ಮೇಂ ವಿಷ- ತುಲ್ಯ ಹೋ ಫಲ- ಭೋಗ ಸೇ ॥ 18 । 38 ॥

ಆರಂಭ ಏವಂ ಅಂತ ಮೇಂ ಜೋ ಮೋಹ ಜನ ಕೋ ದೇ ರಹಾ ।
ಆಲಸ್ಯ ನೀಂದ ಪ್ರಮಾದ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಸುಖ ತಾಮಸ ಕಹಾ ॥ 18 । 39 ॥

ಇಸ ಭೂಮಿ ಪರ ಆಕಾಶ ಅಥವಾ ದೇವತಾಓಂ ಮೇಂ ಕಹೀಂ ।
ಹೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇ ಇನ ತೀನ ಗುಣ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಐಸಾ ಕುಛ ನಹೀಂ ॥ 18 । 40 ॥

ದ್ವಿಜ ಔರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರೋಂ ಕೇ ಪರಂತಪ! ಕರ್ಮ ಭೀ ।
ಉನಕೇ ಸ್ವಭಾವಜ ಹೀ ಗುಣೋಂ ಅನುಸಾರ ಬಾಁಟೇ ಹೈಂ ಸಭೀ ॥ 18 । 41 ॥

ಶಮ ದಮ ಕ್ಷಮಾ ತಪ ಶುದ್ಧಿ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಭೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೀ ।
ದ್ವಿಜ ಕೇ ಸ್ವಭಾವಜ ಕರ್ಮ ಹೈಂ, ತನ- ಮನ- ಸರಲತಾ ಜ್ಞಾನ ಭೀ ॥ 18 । 42 ॥

ಧೃತಿ ಶೂರತಾ ತೇಜಸ್ವಿತಾ ರಣ ಸೇ ನ ಹಟನಾ ಧರ್ಮ ಹೈ ।
ಚಾತುರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಭಾವ ದೇನಾ ದಾನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕರ್ಮ ಹೈ ॥ 18 । 43 ॥

ಕೃಷಿ ಧೇನು- ಪಾಲನ ವೈಶ್ಯ ಕಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕರನಾ ಕರ್ಮ ಹೈ ।
ನಿತ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರೋಂ ಕಾ ಸ್ವಭಾವಜ ಲೋಕ- ಸೇವಾ ಧರ್ಮ ಹೈ ॥ 18 । 44 ॥

ಕರತಾ ರಹೇ ಜೋ ಕರ್ಮ ನಿಜ- ನಿಜ ಸಿದ್ಧಿ ಪಾತಾ ಹೈ ವಹೀ ।
ನಿಜ- ಕರ್ಮ- ರತ ನರ ಸಿದ್ಧಿ ಸುನ ಕಿಸ ಭಾಁತಿ ಪಾತಾ ನಿತ್ಯ ಹೀ ॥ 18 । 45 ॥

ಜಿಸಸೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವೋಂ ಕೀ ತಥಾ ಜಗ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೈ ।
ನಿಜ ಕರ್ಮ ಸೇ, ನರ ಪೂಜ ಉಸಕೋ ಸಿದ್ಧಿ ಕರತಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ ॥ 18 । 46 ॥

ನಿಜ ಧರ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೈ, ಸುಂದರ ಸುಲಭ ಪರ- ಧರ್ಮ ಸೇ ।
ಹೋತಾ ನ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವ ಕೇ ಅನುಸಾರ ಅಪನೇ ಕರ್ಮ ಸೇ ॥ 18 । 47 ॥

ನಿಜ ನಿಯತ ಕರ್ಮ ಸದೋಷ ಹೋಂ, ತೋ ಭೀ ಉಚಿತ ನಹಿಂ ತ್ಯಾಗ ಹೈ ।
ಸಬ ಕರ್ಮ ದೋಷೋಂ ಸೇ ಘಿರೇ ಜೈಸೇ ಧುಏಂ ಸೇ ಆಗ ಹೈ ॥ 18 । 48 ॥

ವಶ ಮೇಂ ಕಿಯೇ ಮನ, ಅತಿ ಅಸಕ್ತ, ನ ಕಾಮನಾ ಕುಛ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೋ ।
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ- ಸಿದ್ಧಿ ಮಹಾನ ತಬ, ಸಂನ್ಯಾಸ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ॥ 18 । 49 ॥

ಜಿಸ ಭಾಁತಿ ಪಾಕರ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋತೀ ಬ್ರಹ್ಮ- ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸದೈವ ಹೀ ।
ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇಂ ಸುನ ಜ್ಞಾನ ಕೀ ಅರ್ಜುನ ಪರಾ- ನಿಷ್ಠಾ ವಹೀ ॥ 18 । 50 ॥

ಕರ ಆತ್ಮ- ಸಂಯಮ ಧೈರ್ಯ ಸೇ ಅತಿಶುದ್ಧ ಮತಿ ಮೇಂ ಲೀನ ಹೋ ।
ಸಬ ತ್ಯಾಗ ಶಬ್ದಾದಿಕ ವಿಷಯ, ನಿತ ರಾಗ- ದ್ವೇಷ- ವಿಹೀನ ಹೋ ॥ 18 । 51 ॥

ಏಕಾಂತಸೇವೀ ಅಲ್ಪ- ಭೋಜೀ ತನ ವಚನ ಮನ ವಶ ಕಿಯೇ ।
ಹೋ ಧ್ಯಾನ- ಯುಕ್ತ ಸದೈವ ಹೀ, ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾ ಆಶ್ರಯ ಲಿಯೇ ॥ 18 । 52 ॥

ಬಲ ಅಹಂಕಾರ ಘಮಂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಕ್ರೋಧ ಕಾಮ ವಿಮುಕ್ತ ಹೋ ।
ಮಮತಾರಹಿತ ನರ ಶಾಂತ, ಬ್ರಹ್ಮ- ವಿಹಾರ ಕೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೋ ॥ 18 । 53 ॥

ಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನ- ಮನ ಹೈ, ಚಾಹ- ಚಿಂತಾ- ಹೀನ ಹೈ ।
ಸಮ ಭಾವ ಸಬಮೇಂ ಸಾಧ, ಹೋತಾ ಭಕ್ತಿ ಮೇಂ ಲವಲೀನ ಹೈ ॥ 18 । 54 ॥

ಮೈಂ ಕೌನ ಕಿತನಾ, ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಉಸಕೋ ಸಭೀ ಯಹ ಜ್ಞಾನ ಹೋ ।
ಮುಝಮೇಂ ಮಿಲೇ, ಮೇರೀ ಉಸೇ ಜಬ ತತ್ತ್ವ ಸೇ ಪಹಿಚಾನ ಹೋ ॥ 18 । 55 ॥

ಕರತಾ ರಹೇ ಸಬ ಕರ್ಮ ಭೀ ಮೇರಾ ಸದಾ ಆಶ್ರಯ ಧರೇ ।
ಮೇರೀ ಕೃಪಾ ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಹ ಅವ್ಯಯ ಸನಾತನ ಪದ ಕರೇ ॥ 18 । 56 ॥

ಮನ ಸೇ ಮುಝೇ ಸಾರೇ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರ್ಮ ಕರ ಮತ್ಪರ ಹುಆ ।
ಮುಝಮೇಂ ನಿರಂತರ ಚಿತ್ತ ಧರ, ಸಮ- ಬುದ್ಧಿ ಮೇಂ ತತ್ಪರ ಹುಆ ॥ 18 । 57 ॥

ರಖ ಚಿತ್ತ ಮುಝಮೇಂ, ಮಮ ಕೃಪಾ ಸೇ ದುಃಖ ಸಬ ತರ ಜಾಯಗಾ ।
ಅಭಿಮಾನ ಸೇ ಮೇರೀ ನ ಸುನಕರ, ನಾಶ ಕೇವಲ ಪಾಯಗಾ ॥ 18 । 58 ॥

‘ ಮೈಂ ನಹಿಂ ಕರೂಁಗಾ ಯುದ್ಧ’ ತುಮ ಅಭಿಮಾನ ಸೇ ಕಹತೇ ಅಭೀ ।
ಯಹ ವ್ಯರ್ಥ ಹೈ ನಿಶ್ಚಯ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಮಸೇ ಕರಾ ಲೇಗೀ ಸಭೀ ॥ 18 । 59 ॥

ಕರನಾ ನಹೀಂ ಜೋ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಮೋಹ ಮೇಂ ತಲ್ಲೀನ ಹೋ ।
ವಹ ಸಬ ಕರೇಗಾ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವಜ ಕರ್ಮ ಕೇ ಆಧೀನ ಹೋ ॥ 18 । 60 ॥

ಈಶ್ವರ ಹೃದಯ ಮೇಂ ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಕೇ ಬಸ ರಹಾ ಹೈ ನಿತ್ಯ ಹೀ ।
ಸಬ ಜೀವ ಯಂತ್ರಾರೂಢ಼ ಮಾಯಾ ಸೇ ಘುಮಾತಾ ಹೈ ವಹೀ ॥ 18 । 61 ॥

ಇಸ ಹೇತು ಲೇ ಉಸಕೀ ಶರಣ ಸಬ ಭಾಁತಿ ಸೇ ಸಬ ಓರ ಸೇ ।
ಶುಭ ಶಾಂತಿ ಲೇಗಾ ನಿತ್ಯ- ಪದ, ಉಸಕೀ ಕೃಪಾ ಕೀ ಕೋರ ಸೇ ॥ 18 । 62 ॥

ತುಝಸೇ ಕಹಾ ಅತಿಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಸಮಸ್ತ ಯಹ ವಿಸ್ತಾರ ಸೇ ।
ಜಿಸ ಭಾಁತಿ ಜೋ ಚಾಹೇ ವಹೀ ಕರ ಪಾರ್ಥ! ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ಸೇ ॥ 18 । 63 ॥

ಅಬ ಅಂತ ಮೇಂ ಅತಿಗುಪ್ತ ಹೈ ಕೌಂತೇಯ! ಕಹತಾ ಬಾತ ಹೂಁ ।
ಅತಿಪ್ರಿಯ ಮುಝೇ ತೂ ಅಸ್ತು ಹಿತ ಕೀ ಬಾತ ಕಹತಾ ತಾತ ಹೂಁ ॥ 18 । 64 ॥

ರಖ ಮನ ಮುಝೀ ಮೇಂ, ಕರ ಯಜನ, ಮಮ ಭಕ್ತ ಬನ, ಕರ ವಂದನಾ ।
ಮುಝಮೇಂ ಮಿಲೇಗಾ, ಸತ್ಯ ಪ್ರಣ ತುಝಸೇ, ಮುಝೇ ತೂ ಪ್ರಿಯ ಘನಾ ॥ 18 । 65 ॥

ತಜ ಧರ್ಮ ಸಾರೇ ಏಕ ಮೇರೀ ಹೀ ಶರಣ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ।
ಮೈಂ ಮುಕ್ತ ಪಾಪೋಂ ಸೇ ಕರೂಂಗಾ ತೂ ನ ಚಿಂತಾ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೋ ॥ 18 । 66 ॥

ನಿಂದಾ ಕರೇ ಮೇರೀ, ನ ಸುನನಾ ಚಾಹತಾ, ಬಿನ ಭಕ್ತಿ ಹೈ ।
ಉಸಕೋ ನ ದೇನಾ ಜ್ಞಾನ ಯಹ ಜಿಸಮೇಂ ನಹೀಂ ತಪ- ಶಕ್ತಿ ಹೈ ॥ 18 । 67 ॥

ಯಹ ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾನ ಭಕ್ತೋಂ ಸೇ ಕಹೇಗಾ ಜೋ ಸಹೀ ।
ಮುಝಮೇಂ ಮಿಲೇಗಾ ಭಕ್ತಿ ಪಾ ಮೇರೀ, ಅಸಂಶಯ ನರ ವಹೀ ॥ 18 । 68 ॥

ಉಸಸೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯ- ಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವ ಮೇಂ ಮೇರಾ ನಹೀಂ ।
ಉಸಸೇ ಅಧಿಕ ಮುಝಕೋ ನ ಪ್ಯಾರಾ ದೂಸರಾ ಹೋಗಾ ಕಹೀಂ ॥ 18 । 69 ॥

ಮೇರೀ ತುಮ್ಹಾರೀ ಧರ್ಮ- ಚರ್ಚಾ ಜೋ ಪಢ಼ಏಗಾ ಧ್ಯಾನ ಸೇ ।
ಮೈಂ ಮಾನತಾ ಪೂಜಾ ಮುಝೇ ಹೈ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ವಿಧಾನ ಸೇ ॥ 18 । 70 ॥

ಬಿನ ದೋಷ ಢ಼ಊಁಢ಼ಏ ಜೋ ಸುನೇಗಾ ನಿತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತ ಹೋ ।
ವಹ ಪುಣ್ಯವಾನೋಂ ಕಾ ಪರಮ ಶುಭ ಲೋಕ ಹೋಗಾ ಮುಕ್ತ ಹೋ ॥ 18 । 71 ॥

ಅರ್ಜುನ! ಕಹೋ ತುಮನೇ ಸುನಾ ಯಹ ಜ್ಞಾನ ಸಾರಾ ಧ್ಯಾನ ಸೇ ।
ಅಬ ಭೀ ಛುಟೇ ಹೋ ಯಾ ನಹೀಂ ಉಸ ಮೋಹಮಯ ಅಜ್ಞಾನ ಸೇ ॥ 18 । 72 ॥

ಅರ್ಜುನ ನೇ ಕಹಾ —
ಅಚ್ಯುತ! ಕೃಪಾ ಸೇ ಆಪಕೀ ಅಬ ಮೋಹ ಸಬ ಜಾತಾ ರಹಾ ।
ಸಂಶಯ ರಹಿತ ಹೂಂ ಸುಧಿ ಮುಝೇ ಆಈ, ಕರೂಁಗಾ ಹರಿ ಕಹಾ ॥ 18 । 73 ॥

ಸಂಜಯ ನೇ ಕಹಾ —
ಇಸ ಭಾಁತಿ ಯಹ ರೋಮಾಁಚಕಾರೀ ಔರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಹಸ್ಯ ಭೀ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಕಾ ಸುನಾ ಸಂವಾದ ಹೈ ಮೈಂನೇ ಸಭೀ ॥ 18 । 74 ॥

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾ ವರ್ಣನ ಕಿಯಾ ।
ಯಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗ- ರಹಸ್ಯ ವ್ಯಾಸ- ಪ್ರಸಾದ ಸೇ ಸಬ ಸುನ ಲಿಯಾ ॥ 18 । 75 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಕಾ ನಿರಾಲಾ ಪುಣ್ಯಮಯ ಸಂವಾದ ಹೈ ।
ಹರ ಬಾರ ದೇತಾ ಹರ್ಷ ಹೈ, ಆತಾ ಮುಝೇ ಜಬ ಯಾದ ಹೈ ॥ 18 । 76 ॥

ಜಬ ಯಾದ ಆತಾ ಉಸ ಅನೋಖೇ ರೂಪ ಕಾ ವಿಸ್ತಾರ ಹೈ ।
ಹೋತಾ ತಭೀ ವಿಸ್ಮಯ ತಥಾ ಆನಂದ ಬಾರಂಬಾರ ಹೈ ॥ 18 । 77 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಜಹಾಂ ಅರ್ಜುನ ಧನುರ್ಧಾರೀ ಜಹಾಁ ।
ವೈಭವ, ವಿಜಯ, ಶ್ರೀ, ನೀತಿ ಸಬ ಮತ ಸೇ ಹಮಾರೇ ಹೈಂ ವಹಾಁ ॥ 18 । 78 ॥

ಅಠಾರಹವಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಆ ।

Also Read:

Sri Hari Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment