Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Hari Gita Lyrics in Tamil

Shri Hari Geetaa in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஹரி கீ³தா ஹிந்தீ³
ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 1 ॥

பஹலா அத்⁴யாய

ராஜா த்⁴ருʼதராஷ்ட்ர நே கஹா –
ரண- லாலஸா ஸே த⁴ர்ம- பூ⁴, குருக்ஷேத்ர மேம்ʼ ஏகத்ர ஹோ ।
மேரே ஸுதோம்ʼ நே, பாண்ட³வோம்ʼ நே க்யா கியா ஸஞ்ஜய கஹோ ॥ 1 । 1 ॥

ஸஞ்ஜய நே கஹா –
தப³ தே³க²கர பாண்ட³வ- கடக கோ வ்யூஹ- ரசனா ஸாஜ ஸே ।
இஸ பா⁴ம்ˮதி து³ர்யோத⁴ன வசன கஹனே லகே³ கு³ருராஜ ஸே ॥ 1 । 2 ॥

ஆசார்ய மஹதீ ஸைன்ய ஸாரீ, பாண்ட³வோம்ʼ கீ தே³கி²யே ।
தவ ஶிஷ்ய பு³த⁴வர த்³ருபத³- ஸுத நே த³ல ஸபீ⁴ வ்யூஹித கியே ॥ 1 । 3 ॥

ப⁴ட பீ⁴ம அர்ஜுன ஸே அனேகோம்ʼ ஶூர ஶ்ரேஷ்ட² த⁴னுர்த⁴ரே ।
ஸாத்யிக த்³ருபத³ யோத்³தா⁴ விராட மஹாரதீ² ரணபா³ங்குரே ॥ 1 । 4 ॥

காஶீ ந்ருʼபதி ப⁴ட த்⁴ருʼஷ்டகேது வ சேகிதான நரேஶ ஹைம்ʼ ।
ஶ்ரீ குந்திபோ⁴ஜ மஹான புருஜித ஶைப்³ய வீர விஶேஷ ஹைம்ʼ ॥ 1 । 5 ॥

ஶ்ரீ உத்தமௌஜா யுதா⁴மன்யு, பராக்ரமீ வரவீர ஹைம்ʼ ।
ஸௌப⁴த்³ர, ஸாரே த்³ரௌபதே³ய, மஹாரதீ² ரணதீ⁴ர ஹைம்ʼ ॥ 1 । 6 ॥

த்³விஜராஜ! ஜோ அபனே கடக கே ஶ்ரேஷ்ட² ஸேனாபதி ஸபீ⁴ ।
ஸுன லீஜியே மைம்ʼ நாம உனகே பீ⁴ ஸுனாதா ஹூம்ˮ அபீ⁴ ॥ 1 । 7 ॥

ஹைம்ʼ ஆப பி²ர ஶ்ரீபீ⁴ஷ்ம, கர்ண, அஜேய க்ருʼப ரணதீ⁴ர ஹைம்ʼ ।
பூ⁴ரிஶ்ரவா கு³ருபுத்ர ஔர விகர்ண ஸே ப³லவீர ஹைம்ʼ ॥ 1 । 8 ॥

ரண ஸாஜ ஸாரே நிபுண ஶூர அனேக ஐஸே ப³ல ப⁴ரே ।
மேரே லியே தய்யார ஹைம்ʼ, ஜீவன ஹதே²லீ பர த⁴ரே ॥ 1 । 9 ॥

ஶ்ரீ பீ⁴ஷ்ம- ரக்ஷித ஹை நஹீம்ʼ, பர்யாப்த அபனா த³ல ப³ஃடா² ।
பர பீ⁴ம- ரக்ஷா மேம்ʼ உத⁴ர, பர்யாப்த உனகா த³ல க²ஃடா² ॥ 1 । 10 ॥

இஸ ஹேது நிஜ- நிஜ மோரசோம்ʼ பர, வீர பூரா ப³ல த⁴ரேம்ʼ ।
ஸப³ ஓர சாரோம்ʼ சோ²ர ஸே, ரக்ஷா பிதாமஹ கீ கரேம்ʼ ॥ 1 । 11 ॥

குருகுல- பிதாமஹ தப³ ந்ருʼபதி- மன மோத³ ஸே ப⁴ரனே லகே³ ।
கர விகட க³ர்ஜன ஸிம்ʼஹ- ஸீ, நிஜ ஶங்க²- த்⁴வனி கரனே லகே³ ॥ 1 । 12 ॥

பி²ர ஶங்க² பே⁴ரீ டோ⁴ல ஆனக கோ³முகே² சஹும்ˮ ஓர ஸே ।
ஸப³ யுத்³த⁴ பா³ஜே ஏக த³ம ப³ஜனே லகே³ த்⁴வனி கோ⁴ர ஸே ॥ 1 । 13 ॥

தப³ க்ருʼஷ்ண அர்ஜுன ஶ்வேத கோ⁴ஃடோ²ம்ʼ ஸே ஸஜே ரத² பர சஃடே³ ।
நிஜ தி³வ்ய ஶங்கோ²ம்ʼ கோ ப³ஜாதே வீரவர ஆகே³ ப³ஃடே³ ॥ 1 । 14 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண அர்ஜுன ‘ பாஞ்சஜன்ய’ வ ‘ தே³வத³த்த’ கு³ஞ்ஜா உடே² ।
பி²ர பீ⁴மகர்மா பீ⁴ம ‘ பௌண்ட்³ர’ நிநாத³ கரனே மேம்ʼ ஜுடே ॥ 1 । 15 ॥

கரனே லகே³ த்⁴வனி ந்ருʼப யுதி⁴ஷ்டி²ர, நிஜ ‘ அனந்தவிஜய’ லியே ।
கு³ஞ்ஜித நகுல ஸஹதே³வ நே ஸு- ‘ ஸுகோ⁴ஷ’ ‘ மணிபுஷ்பக’ கியே ॥ 1 । 16 ॥

காஶீனரேஶ விஶால த⁴னுதா⁴ரீ, ஶிக²ண்டீ³ வீர பீ⁴ ।
ப⁴ட த்⁴ருʼஷ்டத்³யும்ன, விராட, ஸாத்யகி, ஶ்ரேஷ்ட² யோதா⁴க³ண ஸபீ⁴ । 1 । 17 ॥

ஸப³ த்³ரௌபதீ³ கே ஸுத, த்³ருபத³, ஸௌப⁴த்³ர ப³ல ப⁴ரனே லகே³ ।
சஹும்ˮ ஓர ராஜன்! வீர நிஜ- நிஜ ஶங்க²- த்⁴வனி கரனே லகே³ ॥ 1 । 18 ॥

வஹ கோ⁴ர ஶப்³த³ விதீ³ர்ண ஸப³ கௌரவ- ஹ்ருʼத³ய கரனே லகா³ ।
சஹும்ˮ ஓர கூ³ஞ்ஜ வஸுந்த⁴ரா ஆகாஶ மேம்ʼ ப⁴ரனே லகா³ ॥ 1 । 19 ॥

ஸப³ கௌரவோம்ʼ கோ தே³க² ரண கா ஸாஜ ஸப³ பூரா கியே ।
ஶஸ்த்ராதி³ சலனே கே ஸமய அர்ஜுன கபித்⁴வஜ த⁴னு லியே ॥ 1 । 20 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஸே கஹனே லகே³ ஆகே³ ப³ஃடா³ ரத² லீஜியே ।
தோ³னோம்ʼ த³லோம்ʼ கே பீ³ச மேம்ʼ அச்யுத! க²ஃடா² கர தீ³ஜியே ॥ 1 । 21 ॥

கரலூம்ʼ நிரீக்ஷண யுத்³த⁴ மேம்ʼ ஜோ ஜோ ஜுஃடே² ரணதீ⁴ர ஹைம்ʼ ।
இஸ யுத்³த⁴ மேம்ʼ மாத⁴வ! முஜே² ஜின பர சலனே தீர ஹைம்ʼ ॥ 1 । 22 ॥

மைம்ʼ தே³க² லூம்ʼ ரண ஹேது ஜோ ஆயே யஹாம்ˮ ப³லவான் ஹைம்ʼ ।
ஜோ சாஹதே து³ர்பு³த்³தி⁴ து³ர்யோத⁴ன- குமதி- கல்யாண ஹைம்ʼ ॥ 1 । 23 ॥

ஸஞ்ஜய நே கஹா – –
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண நே ஜப³ கு³டா³கேஶ- விசார, பா⁴ரத! ஸுன லியா ।
தோ³னோம்ʼ த³லோம்ʼ கே பீ³ச மேம்ʼ ஜாகர க²ஃடா² ரத² கோ கியா ॥ 1 । 24 ॥

ராஜா, ரதீ², ஶ்ரீபீ⁴ஷ்ம, த்³ரோணாசார்ய கே ஜா ஸாமனே ।
லோ தே³க²லோ! கௌரவ கடக, அர்ஜுன! கஹா ப⁴க³வான் நே ॥ 1 । 25 ॥

தப³ பார்த² நே தே³கா² வஹாம்ˮ, ஸப³ ஹைம்ʼ ஸ்வஜன பூ³ஃடே³ ப³ஃடே² ।
ஆசார்ய பா⁴ஈ புத்ர மாமா, பௌத்ர ப்ரியஜன ஹைம்ʼ க²ஃடே² ॥ 1 । 26 ॥

ஸ்னேஹீ ஸஸுர தே³கே² க²ஃடே², கௌந்தேய நே தே³கா² ஜஹாம்ˮ ।
தோ³னோம்ʼ த³லோம்ʼ மேம்ʼ தே³க²கர, ப்ரிய ப³ந்து⁴ பா³ந்த⁴வ ஹோ வஹாம்ˮ ॥ 1 । 27 ॥

கஹனே லகே³ இஸ பா⁴ம்ˮதி தப³, ஹோகர க்ருʼபாயுத கி²ன்ன ஸே ।
ஹே க்ருʼஷ்ண! ரண மேம்ʼ தே³க²கர, ஏகத்ர மித்ர அபி⁴ன்ன- ஸே ॥ 1 । 28 ॥

ஹோதே ஶிதி²ல ஹைம்ʼ அங்க³ ஸாரே, ஸூக² மேரா முக² ரஹா ।
தன காம்ˮபதா த²ர- த²ர ததா² ரோமாஞ்ச ஹோதா ஹை மஹா ॥ 1 । 29 ॥

கா³ண்டீ³வ கி³ரதா ஹாத² ஸே, ஜலதா ஸமஸ்த ஶரீர ஹை ।
மைம்ʼ ரஹ நஹீம்ʼ பாதா க²ஃடா², மன ப்⁴ரமித ஔர அதீ⁴ர ஹை ॥ 1 । 30 ॥

கேஶவ! ஸபீ⁴ விபரீத லக்ஷண தி³க² ரஹே, மன ம்லான ஹை ।
ரண மேம்ʼ ஸ்வஜன ஸப³ மாரகர, தி³க²தா நஹீம்ʼ கல்யாண ஹை ॥ 1 । 31 ॥

இச்சா² நஹீம்ʼ ஜய ராஜ்ய கீ ஹை, வ்யர்த² ஹீ ஸுக² போ⁴க³ ஹை ।
கோ³விந்த³! ஜீவன ராஜ்ய- ஸுக² கா க்யா ஹமேம்ʼ உபயோக³ ஹை ॥ 1 । 32 ॥

ஜினகே லியே ஸுக²- போ⁴க³ ஸம்பதி ராஜ்ய கீ இச்சா² ரஹீ ।
லஃட²னே க²ஃடே² ஹைம்ʼ ஆஶ தஜ த⁴ன ஔர ஜீவன கீ வஹீ ॥ 1 । 33 ॥

ஆசார்யக³ண, மாமா, பிதாமஹ, ஸுத, ஸபீ⁴ பூ³ஃடே² ப³ஃடே² ।
ஸாலே, ஸஸுர, ஸ்னேஹீ, ஸபீ⁴ ப்ரிய பௌத்ர ஸம்ப³ந்தீ⁴ க²ஃடே² ॥ 1 । 34 ॥

க்யா பூ⁴மி, மது⁴ஸூத³ன! மிலே த்ரைலோக்ய கா யதி³ ராஜ்ய பீ⁴ ।
வே மாரலேம்ʼ பர ஶஸ்த்ர மைம்ʼ உன பர ந சோ²ஃடூ²ம்ˮகா³ கபீ⁴ ॥ 1 । 35 ॥

இனகோ ஜனார்த³ன மாரகர ஹோகா³ ஹமேம்ʼ ஸந்தாப ஹீ ।
ஹைம்ʼ ஆததாயீ மாரனே ஸே பர லகே³கா³ பாப ஹீ ॥ 1 । 36 ॥

மாத⁴வ! உசித வத⁴ ஹை ந இனகா ப³ந்து⁴ ஹைம்ʼ அபனே ஸபீ⁴ ।
நிஜ ப³ந்து⁴ஓம்ʼ கோ மாரகர க்யா ஹம ஸுகீ² ஹோங்கே³ கபீ⁴ ॥ 1 । 37 ॥

மதி மந்த³ உனகீ லோப⁴ ஸே, தி³க²தா ந உனகோ ஆப ஹை ।
குல- நாஶ ஸே க்யா தோ³ஷ, ப்ரிய- ஜன- த்³ரோஹ ஸே க்யா பாப ஹை ॥ 1 । 38 ॥

குல- நாஶ தோ³ஷோம்ʼ கா ஜனார்த³ன! ஜப³ ஹமேம்ʼ ஸப³ ஜ்ஞான ஹை ।
பி²ர க்யோம்ʼ ந ஐஸே பாப ஸே ப³சனா ப⁴லா ப⁴க³வான ஹை ॥ 1 । 39 ॥

குல நஷ்ட ஹோதே ப்⁴ரஷ்ட ஹோதா குல- ஸனாதன- த⁴ர்ம ஹை ।
ஜப³ த⁴ர்ம ஜாதா ஆ த³பா³தா பாப ஔர அத⁴ர்ம ஹை ॥ 1 । 40 ॥

ஜப³ வ்ருʼத்³தி⁴ ஹோதீ பாப கீ குல கீ பி³க³ஃட²தீ நாரியாம்ˮ ।
ஹே க்ருʼஷ்ண! ப²லதீ பூ²லதீ தப³ வர்ணஸங்கர க்யாரியாம்ˮ ॥ 1 । 41 ॥

குலகா⁴தகீ கோ ஔர குல கோ யே கி³ராதே பாப மேம்ʼ ।
ஹோதா ந தர்பண பிண்ட³ யோம்ʼ பஃட²தே பிதர ஸந்தாப மேம்ʼ ॥ 1 । 42 ॥

குலகா⁴தகோம்ʼ கே வர்ணஸங்கர- காரகீ இஸ பாப ஸே ।
ஸாரே ஸனாதன, ஜாதி, குல கே த⁴ர்ம மிடதே ஆப ஸே ॥ 1 । 43 ॥

இஸ பா⁴ம்ˮதி ஸே குல- த⁴ர்ம ஜினகே க்ருʼஷ்ண ஹோதே ப்⁴ரஷ்ட ஹைம்ʼ ।
கஹதே ஸுனா ஹை வே ஸதா³ பாதே நரக மேம்ʼ கஷ்ட ஹைம்ʼ ॥ 1 । 44 ॥

ஹம ராஜ்ய ஸுக² கே லோப⁴ ஸே ஹா! பாப யஹ நிஶ்சய கியே ।
உத்³யத ஹுஏ ஸம்ப³ந்தி⁴யோம்ʼ கே ப்ராண லேனே கே லியே ॥ 1 । 45 ॥

யஹ டீ²க ஹோ யதி³ ஶஸ்த்ர லே மாரேம்ʼ முஜே² கௌரவ ஸபீ⁴ ।
நி꞉ஶஸ்த்ர ஹோ மைம்ʼ சோ²ஃட² தூ³ம்ˮ கரனா ஸபீ⁴ ப்ரதிகார பீ⁴ ॥ 1 । 46 ॥

ஸஞ்ஜய நே கஹா – –
ரணபூ⁴மி மேம்ʼ இஸ பா⁴ம்ˮதி கஹகர பார்த² த⁴னு- ஶர சோ²ஃட²கே ।
அதி ஶோக ஸே வ்யாகுல ஹுஏ பை³டே² வஹீம்ˮ முக² மோஃட²கே ॥ 1 । 47 ॥

பஹலா அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 1 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 2

தூ³ஸரா அத்⁴யாய

ஸஞ்ஜய நே கஹா – –
ஐஸே க்ருʼபாயுத அஶ்ருபூரித து³꞉க² ஸே த³ஹதே ஹுஏ ।
கௌந்தேய ஸே இஸ பா⁴ந்தி மது⁴ஸூத³ன வசன கஹதே ஹுஏ ॥ 2 । 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
அர்ஜுன! தும்ஹேம்ʼ ஸங்கட- ஸமய மேம்ʼ க்யோம்ʼ ஹுஆ அஜ்ஞான ஹை ।
யஹ ஆர்ய- அனுசித ஔர நாஶக ஸ்வர்க³, ஸுக², ஸம்மான ஹை ॥ 2 । 2 ॥

அனுசித நபும்ʼஸகதா தும்ஹேம்ʼ ஹே பார்த²! இஸமேம்ʼ மத பஃடோ² ।
யஹ க்ஷுத்³ர காயரதா பரந்தப! சோ²ஃட² கர ஆகே³ ப³ஃடோ³ ॥ 2 । 3 ॥

அர்ஜுன நே கஹா – –
கிஸ பா⁴ம்ˮதி மது⁴ஸூத³ன! ஸமர மேம்ʼ பீ⁴ஷ்ம த்³ரோணாசார்ய பர ।
மைம்ʼ பா³ண அரிஸூத³ன சலாஊம்ˮ வே ஹமாரே பூஜ்யவர ॥ 2 । 4 ॥

ப⁴க³வன்! மஹாத்மா கு³ருஜனோம்ʼ கா மாரனா ந யதே²ஷ்ட ஹை ।
இஸஸே ஜக³த் மேம்ʼ மாங்க³ பி⁴க்ஷா பேட- பாலன ஶ்ரேஷ்ட² ஹை ॥ 2 । 5 ॥

இன கு³ருஜனோம்ʼ கோ மார கர, ஜோ அர்த²லோலுப ஹைம்ʼ ப³னே ॥ ।

உனகே ருதி⁴ர ஸே ஹீ ஸனே, ஸுக²- போ⁴க³ ஹோங்கே³ போ⁴க³னே ॥ 2 । 5 ॥

ஜீதே உன்ஹேம்ʼ ஹம யா ஹமேம்ʼ வே, யஹ ந ஹமகோ ஜ்ஞாத ஹை ।
யஹ பீ⁴ நஹீம்ʼ ஹம ஜானதே, ஹிதகர ஹமேம்ʼ க்யா பா³த ஹை ॥ 2 । 6 ॥

ஜீவித ந ரஹனா சாஹதே ஹம, மார கர ரண மேம்ʼ ஜின்ஹேம்ʼ ॥ ।

த்⁴ருʼதராஷ்ட்ர- ஸுத கௌரவ வஹீ, லஃட²னே க²ஃடே² ஹைம்ʼ ஸாமனே ॥ ॥ 2 । 6 ॥

காயரபனே ஸே ஹோ க³யா ஸப³ நஷ்ட ஸத்ய- ஸ்வபா⁴வ ஹை ।
மோஹித ஹுஈ மதி நே பு⁴லாயா த⁴ர்ம கா பீ⁴ பா⁴வ ஹை ॥
ஆயா ஶரண ஹூம்ˮ ஆபகீ மைம்ʼ ஶிஷ்ய ஶிக்ஷா தீ³ஜியே ॥

நிஶ்சித கஹோ கல்யாணகாரீ கர்ம க்யா மேரே லியே ॥ 2 । 7 ॥

த⁴ன- தா⁴ன்ய- ஶாலீ ராஜ்ய நிஷ்கண்டக மிலே ஸம்ʼஸார மேம்ʼ ।
ஸ்வாமித்வ ஸாரே தே³வதாஓம்ʼ கா மிலே விஸ்தார மேம்ʼ ॥
கோஈ கஹீம்ʼ ஸாத⁴ன முஜே² பி²ர பீ⁴ நஹீம்ʼ தி³க²தா அஹோ ॥

ஜிஸஸே கி இந்த்³ரிய- தாபகாரீ ஶோக ஸாரா தூ³ர ஹோ ॥ 2 । 8 ॥

ஸஞ்ஜய நே கஹா – –
இஸ பா⁴ம்ˮதி கஹகர க்ருʼஷ்ண ஸே, ராஜன! ‘ லஃடூ²ங்கா³ மைம்ʼ நஹீம்ʼ’ ।
ஐஸே வசன கஹ கு³டா³கேஶ அவாச்ய ஹோ பை³டே² வஹீம்ʼ ॥ 2 । 9 ॥

உஸ பார்த² ஸே, ரண- பூ⁴மி மேம்ʼ ஜோ, து³꞉க² ஸே த³ஹனே லகே³ ।
ஹம்ˮஸதே ஹுஏ ஸே ஹ்ருʼஷீகேஶ துரந்த யோம்ʼ கஹனே லகே³ ॥ 2 । 10 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
நி꞉ஶோச்ய கா கர ஶோக கஹதா பா³த ப்ரஜ்ஞாவாத³ கீ ।
ஜீதே மரே கா ஶோக ஜ்ஞானீஜன நஹீம்ʼ கரதே கபீ⁴ ॥ 2 । 11 ॥

மைம்ʼ ஔர தூ ராஜா ஸபீ⁴ தே³கோ² கபீ⁴ க்யா தே² நஹீம்ʼ ।
யஹ பீ⁴ அஸம்ப⁴வ ஹம ஸபீ⁴ அப³ பி²ர நஹீம்ʼ ஹோங்கே³ கஹீம்ʼ ॥ 2 । 12 ॥

ஜ்யோம்ʼ பா³லபன, யௌவன ஜரா இஸ தே³ஹ மேம்ʼ ஆதே ஸபீ⁴ ।
த்யோம்ʼ ஜீவ பாதா தே³ஹ ஔர, ந தீ⁴ர மோஹித ஹோம்ʼ கபீ⁴ ॥ 2 । 13 ॥

ஶீதோஷ்ண யா ஸுக²- து³꞉க²- ப்ரத³ கௌந்தேய! இந்த்³ரிய- போ⁴க³ ஹைம்ʼ ।
ஆதே வ ஜாதே ஹைம்ʼ ஸஹோ ஸப³ நாஶவத ஸம்ʼயோக³ ஹைம்ʼ ॥ 2 । 14 ॥

நர ஶ்ரேஷ்ட²! வஹ நர ஶ்ரேஷ்ட² ஹை இனஸே வ்யதா² ஜிஸகோ நஹீம்ʼ ।
வஹ மோக்ஷ பானே யோக்³ய ஹை ஸுக² து³க² ஜிஸே ஸம ஸப³ கஹீம்ʼ ॥ 2 । 15 ॥

ஜோ ஹை அஸத் ரஹதா நஹீம்ʼ, ஸத் கா ந கிந்து அபா⁴வ ஹை ।
லகி² அந்த இனகா ஜ்ஞாநியோம்ʼ நே யோம்ʼ கியா ட²ஹராவ ஹை ॥ 2 । 16 ॥

யஹ யாத³ ரக² அவிநாஶி ஹை ஜிஸனே கியா ஜக³ வ்யாப ஹை ।
அவிநாஶி கா நாஶக நஹீம்ʼ கோஈ கஹீம்ʼ பர்யாப ஹை ॥ 2 । 17 ॥

இஸ தே³ஹ மேம்ʼ ஆத்மா அசிந்த்ய ஸதை³வ அவிநாஶீ அமர ।
பர தே³ஹ உஸகீ நஷ்ட ஹோதீ அஸ்து அர்ஜுன! யுத்³த⁴ கர ॥ 2 । 18 ॥

ஹை ஜீவ மரனே மாரனேவாலா யஹீ ஜோ மானதே ।
யஹ மாரதா மரதா நஹீம்ʼ தோ³னோம்ʼ ந வே ஜன ஜானதே ॥ 2 । 19 ॥

மரதா ந லேதா ஜன்ம, அப³ ஹை, பி²ர யஹீம்ʼ ஹோகா³ கஹீம்ʼ ।
ஶாஶ்வத, புராதன, அஜ, அமர, தன வத⁴ கியே மரதா நஹீம்ʼ ॥ 2 । 20 ॥

அவ்யய அஜன்மா நித்ய அவிநாஶீ இஸே ஜோ ஜானதா ।
கைஸே கிஸீ கா வத⁴ கராதா ஔர கரதா ஹை ப³தா ॥ 2 । 21 ॥

ஜைஸே புரானே த்யாக³ கர நர வஸ்த்ர நவ ப³த³லேம்ʼ ஸபீ⁴ ।
யோம்ʼ ஜீர்ண தன கோ த்யாக³ நூதன தே³ஹ த⁴ரதா ஜீவ பீ⁴ ॥ 2 । 22 ॥

ஆத்மா ந கடதா ஶஸ்த்ர ஸே ஹை, ஆக³ ஸே ஜலதா நஹீம்ʼ ।
ஸூகே² ந ஆத்மா வாயு ஸே, ஜல ஸே கபீ⁴ க³லதா நஹீம்ʼ ॥ 2 । 23 ॥

சி²த³னே ந ஜலனே ஔர க³லனே ஸூக²னேவாலா கபீ⁴ ।
யஹ நித்ய நிஶ்சல, தி²ர, ஸனாதன ஔர ஹை ஸர்வத்ர பீ⁴ ॥ 2 । 24 ॥

இந்த்³ரிய பஹும்ˮச ஸே ஹை பரே, மன- சிந்தனா ஸே தூ³ர ஹை ।
அவிகார இஸகோ ஜான, து³க² மேம்ʼ வ்யர்த² ரஹனா சூர ஹை ॥ 2 । 25 ॥

யதி³ மானதே ஹோ நித்ய மரதா, ஜன்மதா ரஹதா யஹீம்ʼ ।
தோ பீ⁴ மஹாபா³ஹோ! உசித ஐஸீ கபீ⁴ சிந்தா நஹீம்ʼ ॥ 2 । 26 ॥

ஜன்மே ஹுஏ மரதே, மரே நிஶ்சய ஜனம லேதே கஹீம்ʼ ।
ஐஸீ அடல ஜோ பா³த ஹை உஸகீ உசித சிந்தா நஹீம்ʼ ॥ 2 । 27 ॥

அவ்யக்த ப்ராணீ ஆதி³ மேம்ʼ ஹைம்ʼ மத்⁴ய மேம்ʼ தி³க²தே ஸபீ⁴ ।
பி²ர அந்த மேம்ʼ அவ்யக்த, க்யா இஸகீ உசித சிந்தா கபீ⁴ ॥ 2 । 28 ॥

குச² தே³க²தே ஆஶ்சர்ய ஸே, ஆஶ்சர்யவத கஹதே கஹீம்ʼ ।
கோஈ ஸுனே ஆஶ்சர்யவத, பஹிசானதா பி²ர பீ⁴ நஹீம்ʼ ॥ 2 । 29 ॥

ஸாரே ஶரீரோம்ʼ மேம்ʼ அப³த⁴ ஆத்மா ந ப³த⁴ ஹோதா கியே ।
பி²ர ப்ராணியோம்ʼ கா ஶோக யோம்ʼ துமகோ ந கரனா சாஹியே ॥ 2 । 30 ॥

பி²ர தே³க²கர நிஜ த⁴ர்ம, ஹிம்மத ஹாரனா அபகர்ம ஹை ।
இஸ த⁴ர்ம- ரண ஸே ப³ஃட³ ந க்ஷத்ரிய கா கஹீம்ʼ குச² த⁴ர்ம ஹை ॥ 2 । 31 ॥

ரண ஸ்வர்க³ரூபீ த்³வார தே³கோ² கு²ல ரஹா ஹை ஆப ஸே ।
யஹ ப்ராப்த ஹோதா க்ஷத்ரியோம்ʼ கோ யுத்³த⁴ பா⁴க்³ய- ப்ரதாப ஸே ॥ 2 । 32 ॥

தும த⁴ர்ம கே அனுகூல ரண ஸே ஜோ ஹடே பீசே² கபீ⁴ ।
நிஜ த⁴ர்ம கோ² அபகீர்தி லோகே³ ஔர லோகே³ பாப பீ⁴ ॥ 2 । 33 ॥

அபகீர்தி கா³யேங்கே³ ஸபீ⁴ பி²ர இஸ அமிட அபமான ஸே ।
அபகீர்தி, ஸம்மானித புருஷ கோ அதி⁴க ப்ராண- பயான ஸே ॥ 2 । 34 ॥

‘ ரண சோ²ஃட²கர ட³ர ஸே ப⁴கா³ அர்ஜுன’ கஹேங்கே³ ஸப³ யஹீ ।
ஸம்மான கரதே வீரவர ஜோ, துச்ச² ஜானேங்கே³ வஹீ ॥ 2 । 35 ॥

கஹனே ந கஹனே கீ க²ரீ கோ²டீ கஹேங்கே³ ரிபு ஸபீ⁴ ।
ஸாமர்த்²ய- நிந்தா³ ஸே க⁴னா து³க² ஔர க்யா ஹோகா³ கபீ⁴ ॥ 2 । 36 ॥

ஜீதே ரஹே தோ ராஜ்ய லோகே³, மர க³யே தோ ஸ்வர்க³ மேம்ʼ ।
இஸ பா⁴ம்ˮதி நிஶ்சய யுத்³த⁴ கா கரகே உடோ² அரிவர்க³ மேம்ʼ । 2 । 37 ॥

ஜய- ஹார, லாபா⁴லாப⁴, ஸுக²- து³க² ஸம ஸமஜ²கர ஸப³ கஹீம்ʼ ।
பி²ர யுத்³த⁴ கர துஜ²கோ த⁴னுர்த⁴ர ! பாப யோம்ʼ ஹோகா³ நஹீம்ʼ । 2 । 38 ॥

ஹை ஸாங்க்²ய கா யஹ ஜ்ஞான அப³ ஸுன யோக³ கா ஶுப⁴ ஜ்ஞான பீ⁴ ।
ஹோ யுக்த ஜிஸஸே கர்ம- ப³ந்த⁴ன பார்த² சு²டேங்கே³ ஸபீ⁴ ॥ 2 । 39 ॥

ஆரம்ப⁴ இஸமேம்ʼ ஹை அமிட யஹ விக்⁴ன பா³தா⁴ ஸே பரே ।
இஸ த⁴ர்ம கா பாலன தனிக பீ⁴ ஸர்வ ஸங்கட கோ ஹரே ॥ 2 । 40 ॥

இஸ மார்க³ மேம்ʼ நித நிஶ்சயாத்மக- பு³த்³தி⁴ அர்ஜுன ஏக ஹை ।
ப³ஹு பு³த்³தி⁴யாம்ˮ ப³ஹு பே⁴த³- யுத உனகீ ஜின்ஹேம்ʼ அவிவேக ஹை ॥ 2 । 41 ॥

ஜோ வேத³வாதீ³, காமனாப்ரிய, ஸ்வர்க³இச்சு²க, மூஃட³ ஹைம்ʼ ।
‘ அதிரிக்த இஸகே குச² நஹீம்ʼ’ பா³தேம்ʼ ப³ஃடா³கர யோம்ʼ கஹேம்ʼ ॥ 2 । 42 ॥

நானா க்ரியா விஸ்தாரயுத, ஸுக²- போ⁴க³ கே ஹித ஸர்வதா³ ।
ஜிஸ ஜன்மரூபீ கர்ம- ப²ல- ப்ரத³ பா³த கோ கஹதே ஸதா³ ॥ 2 । 43 ॥

உஸ பா³த ஸே மோஹித ஹுஏ ஜோ போ⁴க³- வைப⁴வ- ரத ஸபீ⁴ ।
வ்யவஸாய பு³த்³தி⁴ ந பார்த² ! உனகீ ஹோ ஸமாதி⁴ஸ்தி²த கபீ⁴ ॥ 2 । 44 ॥

ஹைம்ʼ வேத³ த்ரிகு³ணோம்ʼ கே விஷய, தும கு³ணாதீத மஹான ஹோ !
தஜ யோக³ க்ஷேம வ த்³வந்த்³வ நித ஸத்த்வஸ்த² ஆத்மாவான் ஹோ ॥ 2 । 45 ॥

ஸப³ ஓர கரகே ப்ராப்த ஜல, ஜிதனா ப்ரயோஜன கூப கா ।
உதனா ப்ரயோஜன வேத³ ஸே, வித்³வான ப்³ராஹ்மண கா ஸதா³ ॥ 2 । 46 ॥

அதி⁴கார கேவல கர்ம கரனே கா, நஹீம்ʼ ப²ல மேம்ʼ கபீ⁴ ।
ஹோனா ந தூ ப²ல- ஹேது பீ⁴, மத சோ²ஃட² தே³னா கர்ம பீ⁴ ॥ 2 । 47 ॥

ஆஸக்தி ஸப³ தஜ ஸித்³தி⁴ ஔர அஸித்³தி⁴ மான ஸமான ஹீ ।
யோக³ஸ்த² ஹோகர கர்ம கர, ஹை யோக³ ஸமதா- ஜ்ஞான ஹீ ॥ 2 । 48 ॥

இஸ பு³த்³தி⁴யோக³ மஹான ஸே ஸப³ கர்ம அதிஶய ஹீன ஹைம்ʼ ।
இஸ பு³த்³தி⁴ கீ அர்ஜுன! ஶரண லோ சாஹதே ப²ல தீ³ன ஹைம்ʼ ॥ 2 । 49 ॥

ஜோ பு³த்³தி⁴- யுத ஹை பாப- புண்யோம்ʼ மேம்ʼ ந பஃட²தா ஹை கபீ⁴ ।
ப³ன யோக³- யுத, ஹை யோக³ ஹீ யஹ கர்ம மேம்ʼ கௌஶல ஸபீ⁴ ॥ 2 । 50 ॥

நித பு³த்³தி⁴- யுத ஹோ கர்ம கே ப²ல த்யாக³தே மதிமான ஹைம்ʼ ।
வே ஜன்ம- ப³ந்த⁴ன தோஃட² பத³ பாதே ஸதை³வ மஹான ஹைம்ʼ ॥ 2 । 51 ॥

இஸ மோஹ கே க³ந்த³லே ஸலில ஸே பார மதி ஹோகீ³ ஜபீ⁴ ।
வைராக்³ய ஹோகா³ ஸப³ விஷய மேம்ʼ ஜோ ஸுனா ஸுனனா அபீ⁴ ॥ 2 । 52 ॥

ஶ்ருதி- ப்⁴ராந்த பு³த்³தி⁴ ஸமாதி⁴ மேம்ʼ நிஶ்சல அசல ஹோகீ³ ஜபீ⁴ ।
ஹே பார்த²! யோக³ ஸமத்வ ஹோகா³ ப்ராப்த யஹ துஜ²கோ தபீ⁴ ॥ 2 । 53 ॥

அர்ஜுன நே கஹா – –
கேஶவ! கிஸே த்³ருʼஃட³- ப்ரஜ்ஞஜன அத²வா ஸமாதி⁴ஸ்தி²த கஹேம்ʼ ।
தி²ர- பு³த்³தி⁴ கைஸே போ³லதே, பை³டே²ம்ʼ, சலேம்ʼ, கைஸே ரஹேம்ʼ ॥ 2 । 54 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
ஹே பார்த²! மன கீ காமனா ஜப³ சோ²ஃட²தா ஹை ஜன ஸபீ⁴ ।
ஹோ ஆப ஆபே மேம்ʼ மக³ன த்³ருʼஃட³- ப்ரஜ்ஞ ஹோதா ஹை தபீ⁴ ॥ 2 । 55 ॥

ஸுக² மேம்ʼ ந சாஹ, ந கே²த³ ஜோ து³க² மேம்ʼ கபீ⁴ அனுப⁴வ கரே ।
தி²ர- பு³த்³தி⁴ வஹ முனி, ராக³ ஏவம்ʼ க்ரோத⁴ ப⁴ய ஸே ஜோ பரே ॥ 2 । 56 ॥

ஶுப⁴ யா அஶுப⁴ ஜோ பீ⁴ மிலே உஸமேம்ʼ ந ஹர்ஷ ந த்³வேஷ ஹீ ।
நி꞉ஸ்னேஹ ஜோ ஸர்வத்ர ஹை, தி²ர- பு³த்³தி⁴ ஹோதா ஹை வஹீ ॥ 2 । 57 ॥

ஹே பார்த²! ஜ்யோம்ʼ கசு²ஆ ஸமேதே அங்க³ சாரோம்ʼ சோ²ர ஸே ।
தி²ர- பு³த்³தி⁴ ஜப³ யோம்ʼ இந்த்³ரியாம்ˮ ஸிமடேம்ʼ விஷய கீ ஓர ஸே ॥ 2 । 58 ॥

ஹோதே விஷய ஸப³ தூ³ர ஹைம்ʼ ஆஹார ஜப³ ஜன த்யாக³தா ।
ரஸ கிந்து ரஹதா, ப்³ரஹ்ம கோ கர ப்ராப்த வஹ பீ⁴ பா⁴க³தா ॥ 2 । 59 ॥

கௌந்தேய! கரதே யத்ன இந்த்³ரிய- த³மன ஹித வித்³வான் ஹைம்ʼ ।
மன கிந்து ப³ல ஸே கை²ஞ்ச லேதீ இந்த்³ரியாம்ˮ ப³லவான ஹைம்ʼ ॥ 2 । 60 ॥

உன இந்த்³ரியோம்ʼ கோ ரோக, பை³டே² யோக³யுத மத்பர ஹுஆ ।
ஆதீ⁴ன ஜிஸகே இந்த்³ரியாம்ˮ, த்³ருʼஃட³ப்ரஜ்ஞ வஹ நித நர ஹுஆ ॥ 2 । 61 ॥

சிந்தன விஷய கா, ஸங்க³ விஷயோம்ʼ மேம்ʼ ப³ஃடா³தா ஹை தபீ⁴ ।
பி²ர ஸங்க³ ஸே ஹோ காமனா, ஹோ காமனா ஸே க்ரோத⁴ பீ⁴ ॥ 2 । 62 ॥

பி²ர க்ரோத⁴ ஸே ஹை மோஹ, ஸுதி⁴ கோ மோஹ கரதா ப்⁴ரஷ்ட ஹை ।
யஹ ஸுதி⁴ க³ஏ பி²ர பு³த்³தி⁴ வினஶே, பு³த்³தி⁴- வினஶே நஷ்ட ஹை ॥ 2 । 63 ॥

பர ராக³- த்³வேஷ- விஹீன ஸாரீ இந்த்³ரியாம்ˮ ஆதீ⁴ன கர ।
பி²ர போ⁴க³ கரகே பீ⁴ விஷய, ரஹதா ஸதை³வ ப்ரஸன்ன நர ॥ 2 । 64 ॥

பாகர ப்ரஸாத³ பவித்ர ஜன கே, து³꞉க² கட ஜாதே ஸபீ⁴ ।
ஜப³ சித்த நித்ய ப்ரஸன்ன ரஹதா, பு³த்³தி⁴ த்³ரூʼஃட³ ஹோதீ தபீ⁴ ॥ 2 । 65 ॥

ரஹகர அயுக்த ந பு³த்³தி⁴ உத்தம பா⁴வனா ஹோதீ கஹீம்ʼ ।
பி³ன பா⁴வனா நஹிம்ʼ ஶாந்தி ஔர அஶாந்தி மேம்ʼ ஸுக² ஹை நஹீம்ʼ ॥ 2 । 66 ॥

ஸப³ விஷய விசரித இந்த்³ரியோம்ʼ மேம்ʼ, ஸாத² மன ஜிஸகே ரஹே ।
வஹ பு³த்³தி⁴ ஹர லேதீ, பவன ஸே நாவ ஜ்யோம்ʼ ஜல மேம்ʼ ப³ஹே ॥ 2 । 67 ॥

சஹும்ˮ ஓர ஸே இந்த்³ரிய- விஷய ஸே, இந்த்³ரியாம்ˮ ஜப³ தூ³ர ஹீ ।
ரஹதீ ஹடீம்ʼ ஜிஸகீ ஸதா³, த்³ருʼஃட³- ப்ரஜ்ஞ ஹோதா ஹை வஹீ ॥ 2 । 68 ॥

ஸப³ கீ நிஶா தப³ ஜாக³தா யோகீ³ புருஷ ஹே தாத! ஹை ।
ஜிஸமேம்ʼ ஸபீ⁴ ஜன ஜாக³தே, ஜ்ஞானீ புருஷ கீ ராத ஹை ॥ 2 । 69 ॥

ஸப³ ஓர ஸே பரிபூர்ண ஜலநிதி⁴ மேம்ʼ ஸலில ஜைஸே ஸதா³ ।
ஆகர ஸமாதா, கிந்து அவிசல ஸிந்து⁴ ரஹதா ஸர்வதா³ ॥
இஸ பா⁴ம்ˮதி ஹீ ஜிஸமேம்ʼ விஷய ஜாகர ஸமா ஜாதே ஸபீ⁴ ।
வஹ ஶாந்தி பாதா ஹை, ந பாதா காம- காமீ ஜன கபீ⁴ ॥ 2 । 70 ॥

ஸப³ த்யாக³ இச்சா² காமனா, ஜோ ஜன விசரதா நித்ய ஹீ ।
மத³ ஔர மமதா ஹீன ஹோகர, ஶாந்தி பாதா ஹை வஹீ ॥ 2 । 71 ॥

யஹ பார்த²! ப்³ராஹ்மீஸ்தி²தி இஸே பா நர ந மோஹித ஹோ கபீ⁴ ।
நிர்வாண பத³ ஹோ ப்ராப்த இஸமேம்ʼ டை²ர அந்திம கால பீ⁴ ॥ 2 । 72 ॥

தூ³ஸரா அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 2 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 3

தீஸரா அத்⁴யாய

அர்ஜுன நே கஹா – –
யதி³ ஹே ஜனார்த³ன! கர்ம ஸே தும பு³த்³தி⁴ கஹதே ஶ்ரேஷ்ட² ஹோ ।
தோ பி²ர ப⁴யங்கர கர்ம மேம்ʼ முஜ²கோ லகா³தே க்யோம்ʼ கஹோ ॥ 3 । 1 ॥

உலஜ²ன ப⁴ரே கஹ வாக்ய, ப்⁴ரம- ஸா டா³லதே ப⁴க³வான் ஹோ ।
வஹ பா³த நிஶ்சய கர கஹோ ஜிஸஸே முஜே² கல்யாண ஹோ ॥ 3 । 2 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
பஹலே கஹீ தோ³ பா⁴ம்ˮதி நிஷ்டா², ஜ்ஞாநியோம்ʼ கீ ஜ்ஞான ஸே ।
பி²ர யோகி³யோம்ʼ கீ யோக³- நிஷ்டா², கர்மயோக³ விதா⁴ன ஸே ॥ 3 । 3 ॥

ஆரம்ப⁴ பி³ன ஹீ கர்ம கே நிஷ்கர்ம ஹோ ஜாதே நஹீம்ʼ ।
ஸப³ கர்ம ஹீ கே த்யாக³ ஸே பீ⁴ ஸித்³தி⁴ ஜன பாதே நஹீம்ʼ ॥ 3 । 4 ॥

பி³ன கர்ம ரஹ பாதா நஹீம்ʼ கோஈ புருஷ பல ப⁴ர கபீ⁴ ।
ஹோ ப்ரக்ருʼதி- கு³ண ஆதீ⁴ன கரனே கர்ம பஃட²தே ஹைம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 3 । 5 ॥

கர்மேந்த்³ரியோம்ʼ கோ ரோக ஜோ மன ஸே விஷய- சிந்தன கரே ।
வஹ மூஃட³ பாக²ண்டீ³ கஹாதா த³ம்ப⁴ நிஜ மன மேம்ʼ ப⁴ரே ॥ 3 । 6 ॥

ஜோ ரோக மன ஸே இந்த்³ரியாம்ˮ ஆஸக்தி பி³ன ஹோ நித்ய ஹீ ।
கர்மேந்த்³ரியோம்ʼ ஸே கர்ம கரதா ஶ்ரேஷ்ட² ஜன அர்ஜுன! வஹீ ॥ 3 । 7 ॥

பி³ன கர்ம ஸே நித ஶ்ரேஷ்ட² நியமித- கர்ம கரனா த⁴ர்ம ஹை ।
பி³ன கர்ம கே தன பீ⁴ ந ஸத⁴தா கர நியத ஜோ கர்ம ஹை ॥ 3 । 8 ॥

தஜ யஜ்ஞ கே ஶுப⁴ கர்ம, ஸாரே கர்ம ப³ந்த⁴ன பார்த²! ஹைம்ʼ ।
அதஏவ தஜ ஆஸக்தி ஸப³ கர கர்ம ஜோ யஜ்ஞார்த² ஹைம்ʼ ॥ 3 । 9 ॥

விதி⁴ நே ப்ரஜா கே ஸாத² பஹலே யஜ்ஞ கோ ரச கே கஹா ।
பூரே கரே யஹ ஸப³ மனோரத², வ்ருʼத்³தி⁴ ஹோ இஸஸே மஹா ॥ 3 । 10 ॥

மக² ஸே கரோ தும துஷ்ட ஸுரக³ண, வே கரேம்ʼ துமகோ ஸதா³ ।
ஐஸே பரஸ்பர துஷ்ட ஹோ, கல்யாண பாஓ ஸர்வதா³ ॥ 3 । 11 ॥

மக² த்ருʼப்த ஹோ ஸுர காமனா பூரீ கரேங்கே³ நித்ய ஹீ ।
உனகா தி³யா உனகோ ந தே³, ஜோ போ⁴க³தா தஸ்கர வஹீ ॥ 3 । 12 ॥

ஜோ யஜ்ஞ மேம்ʼ தே³ பா⁴க³ கா²தே பாப ஸே சு²ட கர தரேம்ʼ ।
தன ஹேது ஜோ பாபீ பகாதே பாப வே ப⁴க்ஷண கரேம்ʼ ॥ 3 । 13 ॥

ஸம்பூர்ண ப்ராணீ அன்ன ஸே ஹைம்ʼ, அன்ன ஹோதா வ்ருʼஷ்டி ஸே ।
யஹ வ்ருʼஷ்டி ஹோதீ யஜ்ஞ ஸே, ஜோ கர்ம கீ ஶுப⁴ ஸ்ருʼஷ்டி ஸே ॥ 3 । 14 ॥

பி²ர கர்ம ஹோதே ப்³ரஹ்ம ஸே ஹைம்ʼ, ப்³ரஹ்ம அக்ஷர ஸே கஹா ।
யோம்ʼ யஜ்ஞ மேம்ʼ ஸர்வத்ர- வ்யாபீ ப்³ரஹ்ம நித ஹீ ரம ரஹா ॥ 3 । 15 ॥

சலதா ந ஜோ இஸ பா⁴ம்ˮதி சலதே சக்ர கே அனுஸார ஹை ।
பாபாயு இந்த்³ரியலம்படீ வஹ வ்யர்த² ஹீ பூ⁴- பா⁴ர ஹை ॥ 3 । 16 ॥

ஜோ ஆத்மரத ரஹதா நிரந்தர, ஆத்ம- த்ருʼப்த விஶேஷ ஹை ।
ஸந்துஷ்ட ஆத்மா மேம்ʼ, உஸே கரனா நஹீம்ʼ குச² ஶேஷ ஹை ॥ 3 । 17 ॥

உஸகோ ந கோஈ லாப⁴ ஹை கரனே ந கரனே ஸே கஹீம்ʼ ।
ஹே பார்த²! ப்ராணீமாத்ர ஸே உஸகோ ப்ரயோஜன ஹை நஹீம்ʼ ॥ 3 । 18 ॥

அதஏவ தஜ ஆஸக்தி, கர கர்தவ்ய கர்ம ஸதை³வ ஹீ ।
யோம்ʼ கர்ம ஜோ கரதா பரம பத³ ப்ராப்த கரதா ஹை வஹீ ॥ 3 । 19 ॥

ஜனகாதி³ நே பீ⁴ ஸித்³தி⁴ பாஈ கர்ம ஐஸே ஹீ கியே ।
பி²ர லோகஸங்க்³ரஹ தே³க² கர பீ⁴ கர்ம கரனா சாஹியே ॥ 3 । 20 ॥

ஜோ கார்ய கரதா ஶ்ரேஷ்ட² ஜன கரதே வஹீ ஹைம்ʼ ஔர பீ⁴ ।
உஸகே ப்ரமாணித- பந்த² பர ஹீ பைர த⁴ரதே ஹைம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 3 । 21 ॥

அப்ராப்த முஜ²கோ குச² நஹீம்ʼ, ஜோ ப்ராப்த கரனா ஹோ அபீ⁴ ।
த்ரைலோக்ய மேம்ʼ கரனா ந குச², பர கர்ம கரதா மைம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 3 । 22 ॥

ஆலஸ்ய தஜகே பார்த²! மைம்ʼ யதி³ கர்ம மேம்ʼ வரதூம்ˮ நஹீம்ʼ ।
ஸப³ பா⁴ம்ˮதி மேரா அனுகரண ஹீ நர கரேங்கே³ ஸப³ கஹீம்ʼ ॥ 3 । 23 ॥

யதி³ சோ²ஃட² தூ³ம்ˮ மைம்ʼ கர்ம கரனா, லோக ஸாரா ப்⁴ரஷ்ட ஹோ ।
மைம்ʼ ஸர்வ ஸங்கர கா ப³னூம்ˮ கர்தா, ஸபீ⁴ ஜக³ நஷ்ட ஹோ ॥ 3 । 24 ॥

ஜ்யோம்ʼ மூஃட³ மானவ கர்ம கரதே நித்ய கர்மாஸக்த ஹோ ।
யோம்ʼ லோகஸங்க்³ரஹ- ஹேது கரதா கர்ம, விஜ்ஞ விரக்த ஹோ ॥ 3 । 25 ॥

ஜ்ஞானீ ந டா³லே பே⁴த³ கர்மாஸக்த கீ மதி மேம்ʼ கபீ⁴ ।
வஹ யோக³- யுத ஹோ கர்ம கர, உனஸே கராயே பி²ர ஸபீ⁴ ॥ 3 । 26 ॥

ஹோதே ப்ரக்ருʼதி கே ஹீ கு³ணோம்ʼ ஸே ஸர்வ கர்ம விதா⁴ன ஸே ।
மைம்ʼ கர்ம கரதா, மூஃட³- மானவ மானதா அபி⁴மான ஸே ॥ 3 । 27 ॥

கு³ண ஔர கர்ம விபா⁴க³ கே ஸப³ தத்வ ஜோ ஜன ஜானதா ।
ஹோதா ந வஹ ஆஸக்த கு³ண கா கே²ல கு³ண மேம்ʼ மானதா ॥ 3 । 28 ॥

கு³ண கர்ம மேம்ʼ ஆஸக்த ஹோதே ப்ரக்ருʼதிகு³ண மோஹித ஸபீ⁴ ।
உன மந்த³ மூஃடோ³ம்ʼ கோ கரே விசலித ந ஜ்ஞானீ ஜன கபீ⁴ ॥ 3 । 29 ॥

அத்⁴யாத்ம- மதி ஸே கர்ம அர்பண கர முஜே² ஆகே³ ப³ஃடோ³ ।
ப²ல- ஆஶ மமதா சோ²ஃட²கர நிஶ்சிந்த ஹோகர பி²ர லஃடோ² ॥ 3 । 30 ॥

ஜோ தோ³ஷ- பு³த்³தி⁴ விஹீன மானவ நித்ய ஶ்ரத்³தா⁴யுக்த ஹைம்ʼ ।
மேரே ஸுமத அனுஸார கரகே கர்ம வே நர முக்த ஹைம்ʼ ॥ 3 । 31 ॥

ஜோ தோ³ஷ- த³ர்ஶீ மூஃட³மதி மத மானதே மேரா நஹீம்ʼ ।
வே ஸர்வஜ்ஞான- விமூஃட³ நர நித நஷ்ட ஜானோம்ʼ ஸப³ கஹீம்ʼ ॥ 3 । 32 ॥

வர்தே ஸதா³ அபனீ ப்ரக்ருʼதி அனுஸார ஜ்ஞான- நிதா⁴ன பீ⁴ ।
நிக்³ரஹ கரேகா³ க்யா, ப்ரக்ருʼதி அனுஸார ஹைம்ʼ ப்ராணீ ஸபீ⁴ ॥ 3 । 33 ॥

அபனே விஷய மேம்ʼ இந்த்³ரியோம்ʼ கோ ராக³ பீ⁴ ஹை த்³வேஷ பீ⁴ ।
யே ஶத்ரு ஹைம்ʼ, வஶ மேம்ʼ ந இனகே சாஹியே ஆனா கபீ⁴ ॥ 3 । 34 ॥

ஊம்ˮசே ஸுலப⁴ பர- த⁴ர்ம ஸே நிஜ விகு³ண த⁴ர்ம மஹான் ஹை ।
பரத⁴ர்ம ப⁴யப்ரத³, ம்ருʼத்யு பீ⁴ நிஜ த⁴ர்ம மேம்ʼ கல்யாண ஹை ॥ 3 । 35 ॥

அர்ஜுன நே கஹா – –
ப⁴க³வன்! கஹோ கரனா நஹீம்ʼ நர சாஹதா ஜப³ ஆப ஹை ।
பி²ர கௌன ப³ல ஸே கீ²ஞ்ச கர உஸஸே கராதா பாப ஹை ॥ 3 । 36 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
பைதா³ ரஜோகு³ண ஸே ஹுஆ யஹ காம ஹீ யஹ க்ரோத⁴ ஹீ ।
பேடூ மஹாபாபீ கராதா பாப ஹை வைரீ யஹீ ॥ 3 । 37 ॥

ஜ்யோம்ʼ க³ர்ப⁴ ஜி²ல்லீ ஸே, து⁴ஏம்ˮ ஸே ஆக³, ஶீஶா தூ⁴ல ஸே ।
யோம்ʼ காம ஸே ரஹதா ட⁴கா ஹை, ஜ்ஞான பீ⁴ ( ஆமூல) ஸே ॥ 3 । 38 ॥

யஹ காம ஶத்ரு மஹான், நித்ய அத்ருʼப்த அக்³னி ஸமான ஹை ।
இஸஸே ட⁴கா கௌந்தேய! ஸாரே ஜ்ஞாநியோம்ʼ கா ஜ்ஞான ஹை ॥ 3 । 39 ॥

மன, இந்த்³ரியோம்ʼ மேம்ʼ, பு³த்³தி⁴ மேம்ʼ யஹ வாஸ வைரீ நித கரே ।
இனகே ஸஹாரே ஜ்ஞான ட⁴க, ஜீவாத்ம கோ மோஹித கரே ॥ 3 । 40 ॥

இந்த்³ரிய- த³மன கரகே கரோ பி²ர நாஶ ஶத்ரு மஹான் கா ।
பாபீ ஸதா³ யஹ நாஶகாரீ ஜ்ஞான கா விஜ்ஞான கா ॥ 3 । 41 ॥

ஹைம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட² இந்த்³ரிய, இந்த்³ரியோம்ʼ ஸே பார்த²! மன மானோ பரே ।
மன ஸே பரே பி²ர பு³த்³தி⁴, ஆத்மா பு³த்³தி⁴ ஸே ஜானோ பரே ॥ 3 । 42 ॥

யோம்ʼ பு³த்³தி⁴ ஸே ஆத்மா பரே ஹை ஜான இஸகே ஜ்ஞான கோ ।
மன வஶ்ய கரகே ஜீத து³ர்ஜய காம ஶத்ரு மஹான் கோ ॥ 3 । 43 ॥

தீஸரா அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 3 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 4

சௌதா² அத்⁴யாய

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
மைம்ʼநே கஹா தா² ஸூர்ய கே ப்ரதி யோக³ யஹ அவ்யய மஹா ।
பி²ர ஸூர்ய நே மனு ஸே கஹா இக்ஷ்வாகு ஸே மனு நே கஹா ॥ 4 । 1 ॥

யோம்ʼ ராஜருʼஷி பரிசித ஹுஏ ஸுபரம்பராக³த யோக³ ஸே ।
இஸ லோக மேம்ʼ வஹ மிட க³யா ப³ஹு கால கே ஸம்ʼயோக³ ஸே ॥ 4 । 2 ॥

மைம்ʼநே ஸமஜ²கர யஹ புராதன யோக³- ஶ்ரேஷ்ட² ரஹஸ்ய ஹை ।
துஜ²ஸே கஹா ஸப³ க்யோங்கி தூ மம ப⁴க்த ஔர வயஸ்ய ஹை ॥ 4 । 3 ॥

அர்ஜுன நே கஹா – –
பைதா³ ஹுஏ தே² ஸூர்ய பஹலே ஆப ஜன்மே ஹைம்ʼ அபீ⁴ ।
மைம்ʼ மானலூம்ʼ கைஸே கஹா யஹ ஆபனே உனஸே கபீ⁴ ॥ 4 । 4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
மைம்ʼ ஔர தூ அர்ஜுன! அனேகோம்ʼ பா³ர ஜன்மே ஹைம்ʼ கஹீம்ʼ ।
ஸப³ ஜானதா ஹூம்ˮ மைம்ʼ பரந்தப! ஜ்ஞான துஜ²கோ ஹை நஹீம்ʼ ॥ 4 । 5 ॥

யத்³யபி அஜன்மா, ப்ராணியோம்ʼ கா ஈஶ மைம்ʼ அவ்யய பரம் ।
பர நிஜ ப்ரக்ருʼதி ஆதீ⁴ன கர, லூம்ʼ ஜன்ம மாயா ஸே ஸ்வயம் ॥ 4 । 6 ॥

ஹே பார்த²! ஜப³ ஜப³ த⁴ர்ம க⁴டதா ஔர ப³ஃட³தா பாப ஹீ ।
தப³ தப³ ப்ரகட மைம்ʼ ரூப அபனா நித்ய கரதா ஆப ஹீ ॥ 4 । 7 ॥

ஸஜ்ஜன ஜனோம்ʼ கா த்ராண கரனே து³ஷ்ட- ஜன- ஸம்ʼஹார- ஹித ।
யுக³- யுக³ ப்ரகட ஹோதா ஸ்வயம்ʼ மைம்ʼ, த⁴ர்ம கே உத்³தா⁴ர ஹித ॥ 4 । 8 ॥

ஜோ தி³வ்ய மேரா ஜன்ம கர்ம ரஹஸ்ய ஸே ஸப³ ஜான லே ।
முஜ²மேம்ʼ மிலே தன த்யாக³ அர்ஜுன! பி²ர ந வஹ ஜன ஜன்ம லே ॥ 4 । 9 ॥

மன்மய மமாஶ்ரித ஜன ஹுஏ ப⁴ய க்ரோத⁴ ராக³- விஹீன ஹைம்ʼ ।
தப யஜ்ஞ ஸே ஹோ ஶுத்³த⁴ ப³ஹு முஜ²மேம்ʼ ஹுஏ லவலீன ஹைம்ʼ ॥ 4 । 10 ॥

ஜிஸ பா⁴ம்ˮதி ஜோ ப⁴ஜதே முஜே² உஸ பா⁴ம்ˮதி தூ³ம்ʼ ப²ல- போ⁴க³ பீ⁴ ।
ஸப³ ஓர ஸே ஹீ வர்ததே மம மார்க³ மேம்ʼ மானவ ஸபீ⁴ ॥ 4 । 11 ॥

இஸ லோக மேம்ʼ கரதே ப²லேச்சு²க தே³வதா- ஆராத⁴னா ।
தத்கால ஹோதீ பூர்ண உனகீ கர்ம ப²ல கீ ஸாத⁴னா ॥ 4 । 12 ॥

மைம்ʼநே ப³னாயே கர்ம கு³ண கே பே⁴த³ ஸே சஹும்ˮ வர்ண பீ⁴ ।
கர்தா உன்ஹோம்ʼ கா ஜான தூ, அவ்யய அகர்தா மைம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 4 । 13 ॥

ப²ல கீ ந முஜ²கோ சாஹ ப³ம்ˮத⁴தா மைம்ʼ ந கர்மோம்ʼ ஸே கஹீம்ʼ ।
யோம்ʼ ஜானதா ஹை ஜோ முஜே² வஹ கர்ம ஸே ப³ம்ˮத⁴தா நஹீம்ʼ ॥ 4 । 14 ॥

யஹ ஜான கர்ம முமுக்ஷபுருஷோம்ʼ நே ஸதா³ பஹலே கியே ।
ப்ராசீன பூர்வஜ- க்ருʼத கரோ அப³ கர்ம தும இஸ ஹீ லியே ॥ 4 । 15 ॥

க்யா கர்ம ஔர அகர்ம ஹை பூ⁴லே யஹீ வித்³வான் பீ⁴ ।
ஜோ ஜான பாபோம்ʼ ஸே சு²டோ, வஹ கர்ம கஹதா ஹூம்ˮ ஸபீ⁴ ॥ 4 । 16 ॥

ஹே பார்த²! கர்ம அகர்ம ஔர விகர்ம கா க்யா ஜ்ஞான ஹை ।
யஹ ஜான லோ ஸப³, கர்ம கீ க³தி க³ஹன ஔர மஹான் ஹை ॥ 4 । 17 ॥

ஜோ கர்ம மேம்ʼ தே³கே² அகர்ம, அகர்ம மேம்ʼ பீ⁴ கர்ம ஹீ ।
ஹை யோக³- யுத ஜ்ஞானீ வஹீ, ஸப³ கர்ம கரதா ஹை வஹீ ॥ 4 । 18 ॥

ஜ்ஞானீ உஸே பண்டி³த கஹேம்ʼ உத்³யோக³ ஜிஸகே ஹோம்ʼ ஸபீ⁴ ।
ப²ல- வாஸனா பி³ன, ப⁴ஸ்ம ஹோம்ʼ ஜ்ஞாநாக்³னி மேம்ʼ ஸப³ கர்ம பீ⁴ ॥ 4 । 19 ॥

ஜோ ஹை நிராஶ்ரய த்ரூʼப்த நித, ப²ல காமனாஏம்ˮ தஜ ஸபீ⁴ ।
வஹ கர்ம ஸப³ கரதா ஹுஆ, குச² பீ⁴ நஹீம்ʼ கரதா கபீ⁴ ॥ 4 । 20 ॥

ஜோ காமனா தஜ, ஸர்வஸங்க்³ரஹ த்யாக³, மன வஶ மேம்ʼ கரே ।
கேவல கரே ஜோ கர்ம தை³ஹிக, பாப ஸே ஹை வஹ பரே ॥ 4 । 21 ॥

பி³ன த்³வேஷ த்³வந்த்³வ அஸித்³தி⁴ ஸித்³தி⁴ ஸமான ஹைம்ʼ ஜிஸகோ ஸபீ⁴ ।
ஜோ ஹை யத்³ருʼச்சா²- லாப⁴- த்ருʼப்த ந ப³த்³த⁴ வஹ கர கர்ம பீ⁴ ॥ 4 । 22 ॥

சித ஜ்ஞான மேம்ʼ ஜினகா ஸதா³ ஜோ முக்த ஸங்க³- விஹீன ஹோம்ʼ ।
யஜ்ஞார்த² கரதே கர்ம உனகே ஸர்வ கர்ம விலீன ஹோம்ʼ ॥ 4 । 23 ॥

மக² ப்³ரஹ்ம ஸே, ப்³ரஹ்மாக்³னி ஸே, ஹவி ப்³ரஹ்ம, அர்பண ப்³ரஹ்ம ஹை ।
ஸப³ கர்ம ஜிஸகோ ப்³ரஹ்ம, கரதா ப்ராப்த வஹ ஜன ப்³ரஹ்ம ஹை ॥ 4 । 24 ॥

யோகீ³ புருஷ குச² தை³வ- யஜ்ஞ உபாஸனா மேம்ʼ மன த⁴ரேம்ʼ ।
ப்³ரஹ்மாக்³னி மேம்ʼ குச² யஜ்ஞ த்³வாரா யஜ்ஞ ஜ்ஞானீ ஜன கரேம்ʼ ॥ 4 । 25 ॥

குச² ஹோம்ʼமதே ஶ்ரோத்ராதி³ இந்த்³ரிய ஸம்ʼயமோம்ʼ கீ ஆக³ மேம்ʼ ।
இந்த்³ரிய- அனல மேம்ʼ குச² விஷய ஶப்³தா³தி³ ஆஹுதி தே³ ரமேம்ʼ ॥ 4 । 26 ॥

கர ஆத்ம- ஸம்ʼயமரூப யோகா³னல ப்ரதீ³ப்த ஸுஜ்ஞான ஸே ।
குச² ப்ராண ஏவம்ʼ இந்த்³ரியோம்ʼ கே கர்ம ஹோமேம்ʼ த்⁴யான ஸே ॥ 4 । 27 ॥

குச² ஸம்ʼயமீ ஜன யஜ்ஞ கரதே யோக³, தப ஸே, தா³ன ஸே ।
ஸ்வாத்⁴யாய ஸே கரதே யதீ, குச² யஜ்ஞ கரதே ஜ்ஞான ஸே ॥ 4 । 28 ॥

குச² ப்ராண மேம்ʼ ஹோமேம்ʼ அபான வ ப்ராணவாயு அபான மேம்ʼ ।
குச² ரோக ப்ராண அபான ப்ராணாயாம ஹீ கே த்⁴யான மேம்ʼ ॥ 4 । 29 ॥

குச² மிதாஹாரீ ஹவன கரதே, ப்ராண ஹீ மேம்ʼ ப்ராண ஹைம்ʼ ।
க்ஷய பாப யஜ்ஞோம்ʼ ஸே கியே, யே யஜ்ஞ- விஜ்ஞ மஹான் ஹைம்ʼ ॥ 4 । 30 ॥

ஜோ யஜ்ஞ கா அவஶேஷ கா²தே, ப்³ரஹ்ம கோ பாதே ஸபீ⁴ ।
பரலோக தோ க்யா, யஜ்ஞ- த்யாகீ³ கோ நஹீம்ʼ யஹ லோக பீ⁴ । 4 । 31 ॥

ப³ஹு பா⁴ம்ˮதி ஸே யோம்ʼ ப்³ரஹ்ம- முக² மேம்ʼ யஜ்ஞ கா விஸ்தார ஹை ।
ஹோதே ஸபீ⁴ ஹைம்ʼ கர்ம ஸே, யஹ ஜான கர நிஸ்தார ஹை ॥ 4 । 32 ॥

த⁴ன- யஜ்ஞ ஸே ஸமஜோ² ஸதா³ ஹீ ஜ்ஞான- யஜ்ஞ ப்ரதா⁴ன ஹை ।
ஸப³ கர்ம கா நித ஜ்ஞான மேம்ʼ ஹீ பார்த²! பர்யவஸான ஹை ॥ 4 । 33 ॥

ஸேவா வினய ப்ரணிபாத பூர்வக ப்ரஶ்ன பூசோ² த்⁴யான ஸே ।
உபதே³ஶ தே³ங்கே³ ஜ்ஞான கா தப³ தத்த்வ- த³ர்ஶீ ஜ்ஞான ஸே ॥ 4 । 34 ॥

ஹோகா³ நஹீம்ʼ பி²ர மோஹ ஐஸே ஶ்ரேஷ்ட² ஶுத்³த⁴ விவேக ஸே ।
தப³ ஹீ தி³கே²ங்கே³ ஜீவ முஜ²மேம்ʼ ஔர துஜ²மேம்ʼ ஏக ஸே ॥ 4 । 35 ॥

தேரா கஹீம்ʼ யதி³ பாபியோம்ʼ ஸே கோ⁴ர பாபாசார ஹோ ।
இஸ ஜ்ஞான நய்யா ஸே ஸஹஜ மேம்ʼ பாப ஸாக³ர பார ஹோ ॥ 4 । 36 ॥

ஜ்யோம்ʼ பார்த²! பாவக ப்ரஜ்ஜ்வலித ஈந்த⁴ன ஜலாதீ ஹை ஸதா³ ।
ஜ்ஞாநாக்³னி ஸாரே கர்ம கரதீ ப⁴ஸ்ம யோம்ʼ ஹீ ஸர்வதா³ ॥ 4 । 37 ॥

இஸ லோக மேம்ʼ ஸாத⁴ன பவித்ர ந ஔர ஜ்ஞான ஸமான ஹை ।
யோகீ³ புருஷ பாகர ஸமய பாதா ஸ்வயம்ʼ ஹீ ஜ்ஞான ஹை ॥ 4 । 38 ॥

ஜோ கர்ம- தத்பர ஹை ஜிதேந்த்³ரிய ஔர ஶ்ரத்³தா⁴வான் ஹை ।
வஹ ப்ராப்த கரகே ஜ்ஞான பாதா ஶீக்⁴ர ஶாந்தி மஹான் ஹை ॥ 4 । 39 ॥

ஜிஸமேம்ʼ ந ஶ்ரத்³தா⁴ ஜ்ஞான, ஸம்ʼஶயவான டூ³பே³ ஸப³ கஹீம்ʼ ।
உஸகே லியே ஸுக², லோக யா பரலோக குச² பீ⁴ ஹை நஹீம்ʼ ॥ 4 । 40 ॥

தஜ யோக³- ப³ல ஸே கர்ம, காடே ஜ்ஞான ஸே ஸம்ʼஶய ஸபீ⁴ ।
உஸ ஆத்ம- ஜ்ஞானீ கோ ந பா³ந்தே⁴ கர்ம ப³ந்த⁴ன மேம்ʼ கபீ⁴ ॥ 4 । 41 ॥

அஜ்ஞான ஸே ஜோ ப்⁴ரம ஹ்ருʼத³ய மேம்ʼ, காட ஜ்ஞான க்ருʼபான ஸே ।
அர்ஜுன க²ஃடா² ஹோ யுத்³த⁴ கர, ஹோ யோக³ ஆஶ்ரித ஜ்ஞான ஸே ॥ 4 । 42 ॥

சௌதா² அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 4 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 5

பாம்ˮசவா அத்⁴யாய

அர்ஜுன நே கஹா – –
கஹதே கபீ⁴ ஹோ யோக³ கோ உத்தம கபீ⁴ ஸம்ʼந்யாஸ கோ ।
கே க்ருʼஷ்ண! நிஶ்சய கர கஹோ வஹ ஏக ஜிஸஸே ஶ்ரேய ஹோ ॥ 5 । 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
ஸம்ʼந்யாஸ ஏவம்ʼ யோக³ தோ³னோம்ʼ மோக்ஷகாரீ ஹைம்ʼ மஹா ।
ஸம்ʼந்யாஸ ஸே பர கர்மயோக³ மஹான் ஹிதகாரீ கஹா ॥ 5 । 2 ॥

ஹை நித்ய ஸம்ʼயாஸீ ந ஜிஸமேம்ʼ த்³வேஷ யா இச்சா² ரஹீ ।
தஜ த்³வந்த்³வ ஸுக² ஸே ஸர்வ ப³ந்த⁴ன- முக்த ஹோதா ஹை வஹீ ॥ 5 । 3 ॥

ஹை ‘ ஸாங்க்²ய’ ‘ யோக³’ விபி⁴ன்ன கஹதே மூஃட³, நஹிம்ʼ பண்டி³த கஹேம்ʼ ।
பாதே உப⁴ய ப²ல ஏக கே ஜோ பூர்ண ஸாத⁴ன மேம்ʼ ரஹேம்ʼ ॥ 5 । 4 ॥

பாதே ஸுக³தி ஜோ ஸாங்க்²ய- ஜ்ஞானீ கர்ம- யோகீ³ பீ⁴ வஹீ ।
ஜோ ஸாங்க்²ய, யோக³ ஸமான ஜானே தத்வ பஹிசானே ஸஹீ ॥ 5 । 5 ॥

நிஷ்காம- கர்ம- விஹீன ஹோ, பான கடி²ன ஸம்ʼந்யாஸ ஹை ।
முனி கர்ம- யோகீ³ ஶீக்⁴ர கரதா ப்³ரஹ்ம மேம்ʼ ஹீ வாஸ ஹை ॥ 5 । 6 ॥

ஜோ யோக³ யுத ஹை, ஶுத்³த⁴ மன, நிஜ ஆத்மயுத தே³கே² ஸபீ⁴ ।
வஹ ஆத்ம- இந்த்³ரிய ஜீத ஜன, நஹிம்ʼ லிப்த கரகே கர்ம பீ⁴ ॥ 5 । 7 ॥

தத்த்வஜ்ஞ ஸமஜே² யுக்த மைம்ʼ கரதா ந குச² கா²தா ஹுஆ ।
பாதா நிரக²தா ஸூம்ˮக⁴தா ஸுனதா ஹுஆ ஜாதா ஹுஆ ॥ 5 । 8 ॥

சூ²தே வ ஸோதே ஸாம்ˮஸ லேதே சோ²ஃட²தே யா போ³லதே ।
வர்தே விஷய மேம்ʼ இந்த்³ரியாம்ˮ த்³ருʼக³ ப³ந்த³ கரதே கோ²லதே ॥ 5 । 9 ॥

ஆஸக்தி தஜ ஜோ ப்³ரஹ்ம- அர்பண கர்ம கரதா ஆப ஹை ।
ஜைஸே கமல கோ ஜல நஹீம்ʼ லக³தா உஸே யோம்ʼ பாப ஹை । 5 । 10 ॥

மன, பு³த்³தி⁴, தன ஸே ஔர கேவல இந்த்³ரியோம்ʼ ஸே பீ⁴ கபீ⁴ ।
தஜ ஸங்க³, யோகீ³ கர்ம கரதே ஆத்ம- ஶோத⁴ன- ஹித ஸபீ⁴ ॥ 5 । 11 ॥

ப²ல ஸே ஸதை³வ விரக்த ஹோ சிர- ஶாந்தி பாதா யுக்த ஹை ।
ப²ல- காமனா மேம்ʼ ஸக்த ஹோ ப³ம்ˮத⁴தா ஸதை³வ அயுக்த ஹை ॥ 5 । 12 ॥

ஸப³ கர்ம தஜ மன ஸே ஜிதேந்த்³ரிய ஜீவதா⁴ரீ மோத³ ஸே ।
பி³ன குச² கராயே யா கியே நவ- த்³வார- புர மேம்ʼ நித ப³ஸே ॥ 5 । 13 ॥

கத்ருʼத்வ கர்ம ந, கர்ம- ப²ல- ஸம்ʼயோக³ ஜக³தீ³ஶ்வர கபீ⁴ ।
ரசதா நஹீம்ʼ அர்ஜுன! ஸதை³வ ஸ்வபா⁴வ கரதா ஹை ஸபீ⁴ ॥ 5 । 14 ॥

ஈஶ்வர ந லேதா ஹை கிஸீ கா புண்ய அத²வா பாப ஹீ ।
ஹை ஜ்ஞான மாயா ஸே ட⁴கா யோம்ʼ ஜீவ மோஹித ஆப ஹீ ॥ 5 । 15 ॥

பர தூ³ர ஹோதா ஜ்ஞான ஸே ஜினகா ஹ்ருʼத³ய- அஜ்ஞான ஹை ।
கரதா ப்ரகாஶித ‘ தத்த்வ’ உனகா ஜ்ஞான ஸூர்ய ஸமான ஹை ॥ 5 । 16 ॥

தந்நிஷ்ட² தத்பர ஜோ உஸீ மேம்ʼ, பு³த்³தி⁴ மன த⁴ரதே வஹீம்ʼ ।
வே ஜ்ஞான ஸே நிஷ்பாப ஹோகர ஜன்ம பி²ர லேதே நஹீம்ʼ ॥ 5 । 17 ॥

வித்³யாவினய- யுத- த்³விஜ, ஶ்வபச, சாஹே க³ஊ, க³ஜ, ஶ்வான ஹை ।
ஸப³கே விஷய மேம்ʼ ஜ்ஞாநியோம்ʼ கீ த்³ருʼஷ்டி ஏக ஸமான ஹை ॥ 5 । 18 ॥

ஜோ ஜன ரகே²ம்ʼ மன ஸாம்ய மேம்ʼ வே ஜீத லேதே ஜக³ யஹீம்ʼ ।
பர ப்³ரஹ்ம ஸம நிர்தோ³ஷ ஹை, யோம்ʼ ப்³ரஹ்ம மேம்ʼ வே ஸப³ கஹீம்ʼ ॥ 5 । 19 ॥

ப்ரிய வஸ்து பா ந ப்ரஸன்ன, அப்ரிய பா ந ஜோ ஸுக²- ஹீன ஹை ।
நிர்மோஹ த்³ருʼட⁴- மதி ப்³ரஹ்மவேத்தா ப்³ரஹ்ம மேம்ʼ லவலீன ஹை ॥ 5 । 20 ॥

நஹிம்ʼ போ⁴க³- விஷயாஸக்த ஜோ ஜன ஆத்ம- ஸுக² பாதா வஹீ ।
வஹ ப்³ரஹ்மயுத, அனுப⁴வ கரே அக்ஷய மஹாஸுக²நித்ய ஹீ ॥ 5 । 21 ॥

ஜோ பா³ஹரீ ஸம்ʼயோக³ ஸே ஹைம்ʼ போ⁴க³ து³க²காரண ஸபீ⁴ ।
ஹை ஆதி³ உனகா அந்த, உனமேம்ʼ விஜ்ஞ நஹிம்ʼ ரமதே கபீ⁴ ॥ 5 । 22 ॥

ஜோ காம- க்ரோதா⁴வேக³ ஸஹதா ஹை மரண பர்யந்த ஹீ ।
ஸம்ʼஸார மேம்ʼ யோகீ³ வஹீ நர ஸுக² ஸதா³ பாதா வஹீ ॥ 5 । 23 ॥

ஜோ ஆத்மரத அந்த꞉ ஸுகீ² ஹை ஜ்யோதி ஜிஸமேம்ʼ வ்யாப்த ஹை ।
வஹ யுக்த ப்³ரஹ்ம- ஸ்வரூப ஹோ நிர்வாண கரதா ப்ராப்த ஹை ॥ 5 । 24 ॥

நிஷ்பாப ஜோ கர ஆத்ம- ஸம்ʼயம த்³வந்த்³வ- பு³த்³தி⁴- விஹீன ஹைம்ʼ ।
ரத ஜீவஹித மேம்ʼ, ப்³ரஹ்ம மேம்ʼ ஹோதே வஹீ ஜன லீன ஹைம்ʼ ॥ 5 । 25 ॥

யதி காம க்ரோத⁴ விஹீன ஜினமேம்ʼ ஆத்ம- ஜ்ஞான ப்ரதா⁴ன ஹை ।
ஜீதா ஜின்ஹோம்ʼநே மன உன்ஹேம்ʼ ஸப³ ஓர ஹீ நிர்வாண ஹை ॥ 5 । 26 ॥

த⁴ர த்³ருʼஷ்டி ப்⁴ருʼகுடீ மத்⁴ய மேம்ʼ தஜ பா³ஹ்ய விஷயோம்ʼ கோ ஸபீ⁴ ।
நித நாஸிகாசாரீ கியே ஸம ப்ராண ஔர அபான பீ⁴ ॥ 5 । 27 ॥

வஶ மேம்ʼ கரே மன பு³த்³தி⁴ இந்த்³ரிய மோக்ஷ மேம்ʼ ஜோ யுக்த ஹை ।
ப⁴ய க்ரோத⁴ இச்சா² த்யாக³ கர வஹ முனி ஸதா³ ஹீ முக்த ஹை ॥ 5 । 28 ॥

ஜானே முஜே² தப யஜ்ஞ போ⁴க்தா லோக ஸ்வாமீ நித்ய ஹீ ।
ஸப³ ப்ராணியோம்ʼ கா மித்ர ஜானே ஶாந்தி பாதா ஹை வஹீ ॥ 5 । 29 ॥

பாஞ்சவா அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 5 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 6

ச²டா² அத்⁴யாய

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
ப²ல- ஆஶ தஜ, கர்தவ்ய கர்ம ஸதை³வ ஜோ கரதா, வஹீ ।
யோகீ³ வ ஸம்ʼந்யாஸீ, ந ஜோ பி³ன அக்³னி யா பி³ன கர்ம ஹீ ॥ 6 । 1 ॥

வஹ யோக³ ஹீ ஸமஜோ² ஜிஸே ஸம்ʼந்யாஸ கஹதே ஹைம்ʼ ஸபீ⁴ ।
ஸங்கல்ப கே ஸம்ʼந்யாஸ பி³ன ப³னதா நஹீம்ʼ யோகீ³ கபீ⁴ ॥ 6 । 2 ॥

ஜோ யோக³- ஸாத⁴ன சாஹதா முனி, ஹேது உஸகா கர்ம ஹை ।
ஹோ யோக³ மேம்ʼ ஆரூஃட³, உஸகா ஹேது உபஶம த⁴ர்ம ஹை ॥ 6 । 3 ॥

ஜப³ தூ³ர விஷயோம்ʼ ஸே, ந ஹோ ஆஸக்த கர்மோம்ʼ மேம்ʼ கபீ⁴ ।
ஸங்கல்ப த்யாகே³ ஸர்வ, யோகா³ரூஃட³ கஹலாதா தபீ⁴ ॥ 6 । 4 ॥

உத்³தா⁴ர அபனா ஆப கர, நிஜ கோ ந கி³ரனே தே³ கபீ⁴ ।
வஹ ஆப ஹீ ஹை ஶத்ரு அபனா, ஆப ஹீ ஹை மித்ர பீ⁴ ॥ 6 । 5 ॥

ஜோ ஜீத லேதா ஆபகோ வஹ ப³ந்து⁴ அபனா ஆப ஹீ ।
ஜானா ந அபனே கோ ஸ்வயம்ʼ ரிபு ஸீ கரே ரிபுதா வஹீ ॥ 6 । 6 ॥

அதி ஶாந்த ஜன, மனஜீத கா ஆத்மா ஸதை³வ ஸமான ஹை ।
ஸுக²- து³꞉க², ஶீதல- ஊஷ்ண அத²வா மான யா அபமான ஹை ॥ 6 । 7 ॥

கூடஸ்த² இந்த்³ரியஜீத ஜிஸமேம்ʼ ஜ்ஞான ஹை விஜ்ஞான ஹை ।
வஹ யுக்த ஜிஸகோ ஸ்வர்ண, பத்த²ர, தூ⁴ல ஏக ஸமான ஹை ॥ 6 । 8 ॥

வைரீ, ஸுஹ்ருʼத³, மத்⁴யஸ்த², ஸாது⁴, அஸாது⁴, ஜினஸே த்³வேஷ ஹை ।
பா³ந்த⁴வ, உதா³ஸீ, மித்ர மேம்ʼ ஸம பு³த்³தி⁴ புருஷ விஶேஷ ஹை ॥ 6 । 9 ॥

சித- ஆத்ம- ஸம்ʼயம நித்ய ஏகாகீ கரே ஏகாந்த மேம்ʼ ।
தஜ ஆஶ- ஸங்க்³ரஹ நித நிரந்தர யோக³ மேம்ʼ யோகீ³ ரமேம்ʼ ॥ 6 । 10 ॥

ஆஸன த⁴ரே ஶுசி- பூ⁴மி பர தி²ர, ஊம்ˮச நீச ந டௌ²ர ஹோ ।
குஶ பர பி³சா² ம்ருʼக³சா²ல, உஸ பர வஸ்த்ர பாவன ஔர ஹோ ॥ 6 । 11 ॥

ஏகாக்³ர கர மன, ரோக இந்த்³ரிய சித்த கே வ்யாபார கோ ।
பி²ர ஆத்ம- ஶோத⁴ன ஹேது பை³டே² நித்ய யோகா³சார கோ ॥ 6 । 12 ॥

ஹோகர அசல, த்³ருʼஃட³, ஶீஶ க்³ரீவா ஔர காயா ஸம கரே ।
தி³ஶி அன்ய அவலோகே நஹீம்ʼ நாஸாக்³ர பர ஹீ த்³ருʼக³ த⁴ரே ॥ 6 । 13 ॥

ப³ன ப்³ரஹ்மசாரீ ஶாந்த, மன- ஸம்ʼயம கரே ப⁴ய- முக்த ஹோ ।
ஹோ மத்பராயண சித்த முஜ²மேம்ʼ ஹீ லகா³கர யுக்த ஹோ ॥ 6 । 14 ॥

யோம்ʼ ஜோ நியத- சித யுக்த யோகா³ப்⁴யாஸ மேம்ʼ ரத நித்ய ஹீ ।
முஜ²மேம்ʼ டிகீ நிர்வாண பரமா ஶாந்தி பாதா ஹை வஹீ ॥ 6 । 15 ॥

யஹ யோக³ அதி கா²கர ந ஸத⁴தா ஹை ந அதி உபவாஸ ஸே ।
ஸத⁴தா ந அதிஶய நீந்த³ அத²வா ஜாக³ரண கே த்ராஸ ஸே ॥ 6 । 16 ॥

ஜப³ யுக்த ஸோனா ஜாக³னா ஆஹார ஔர விஹார ஹோம்ʼ ।
ஹோ து³꞉க²ஹாரீ யோக³ ஜப³ பரிமித ஸபீ⁴ வ்யவஹார ஹோம்ʼ ॥ 6 । 17 ॥

ஸம்ʼயத ஹுஆ சித ஆத்ம ஹீ மேம்ʼ நித்ய ரம ரஹதா ஜபீ⁴ ।
ரஹதீ ந கோஈ காமனா நர யுக்த கஹலாதா தபீ⁴ ॥ 6 । 18 ॥

அவிசல ரஹே பி³ன வாயு தீ³பக- ஜ்யோதி ஜைஸே நித்ய ஹீ ।
ஹை சித்தஸம்ʼயத யோக³- ஸாத⁴க யுக்த கீ உபமா வஹீ ॥ 6 । 19 ॥

ரமதா ஜஹாம்ˮ சித யோக³- ஸேவன ஸே நிருத்³த⁴ ஸதை³வ ஹை ।
ஜப³ தே³க² அபனே ஆபகோ ஸந்துஷ்ட ஆத்மா மேம்ʼ ரஹே ॥ 6 । 20 ॥

இந்த்³ரிய- அகோ³சர பு³த்³தி⁴- க³ம்ய அனந்த ஸுக² அனுப⁴வ கரே ।
ஜிஸமேம்ʼ ரமா யோகீ³ ந டி³க³தா தத்த்வ ஸே தில ப⁴ர பரே ॥ 6 । 21 ॥

பாகர ஜிஸே ஜக³ மேம்ʼ ந உத்தம லாப⁴ தி³க²தா ஹை கஹீம்ʼ ।
ஜிஸமேம்ʼ ஜமே ஜன கோ கடி²ன து³க² பீ⁴ டி³கா³ பாதா நஹீம்ʼ ॥ 6 । 22 ॥

கஹதே உஸே ஹீ யோக³ ஜிஸமேம்ʼ ஸர்வது³꞉க² வியோக³ ஹை ।
த்³ருʼஃட³- சித்த ஹோகர ஸாத⁴னே கே யோக்³ய ஹீ யஹ யோக³ ஹை ॥ 6 । 23 ॥

ஸங்கல்ப ஸே உத்பன்ன ஸாரீ காமனாஏம்ˮ சோ²ஃட²கே ।
மனஸே ஸதா³ ஸப³ ஓர ஸே ஹீ இந்த்³ரியோம்ʼ கோ மோஃட²கே ॥ 6 । 24 ॥

ஹோ ஶாந்த க்ரமஶ꞉ தீ⁴ர மதி ஸே ஆத்ம- ஸுஸ்தி²ர மன கரே ।
கோஈ விஷய கா பி²ர ந கிஞ்சித் சித்த மேம்ʼ சிந்தன கரே ॥ 6 । 25 ॥

யஹ மன சபல அஸ்தி²ர ஜஹாம்ˮ ஸே பா⁴க³ கர ஜாயே பரே ।
ரோகே வஹீம்ʼ ஸே ஔர பி²ர ஆதீ⁴ன ஆத்மா கே கரே ॥ 6 । 26 ॥

ஜோ ப்³ரஹ்மபூ⁴த, ப்ரஶாந்த- மன, ஜன ரஜ- ரஹித நிஷ்பாப ஹை ।
உஸ கர்மயோகீ³ கோ பரம ஸுக² ப்ராப்த ஹோதா ஆப ஹை ॥ 6 । 27 ॥

நிஷ்பாப ஹோ இஸ பா⁴ம்ˮதி ஜோ கரதா நிரந்தர யோக³ ஹை ।
வஹ ப்³ரஹ்ம- ப்ராப்தி- ஸ்வரூப- ஸுக² கரதா ஸதா³ உபபோ⁴க³ ஹை ॥ 6 । 28 ॥

யுக்தாத்ம ஸமத³ர்ஶீ புருஷ ஸர்வத்ர ஹீ தே³கே² ஸதா³ ।
மைம்ʼ ப்ராணியோம்ʼ மேம்ʼ ஔர ப்ராணீமாத்ர முஜ²மேம்ʼ ஸர்வதா³ ॥ 6 । 29 ॥

ஜோ தே³க²தா முஜ²மேம்ʼ ஸபீ⁴ கோ ஔர முஜ²கோ ஸப³ கஹீம்ʼ ।
மைம்ʼ தூ³ர உஸ நர ஸே நஹீம்ʼ வஹ தூ³ர முஜ²ஸே ஹை நஹீம்ʼ ॥ 6 । 30 ॥

ஏகத்வ- மதி ஸே ஜான ஜீவோம்ʼ மேம்ʼ முஜே² நர நித்ய ஹீ ।
ப⁴ஜதா ரஹே ஜோ, ஸர்வதா² கர கர்ம முஜ²மேம்ʼ ஹை வஹீ ॥ 6 । 31 ॥

ஸுக²- து³꞉க² அபனா ஔர ஔரோம்ʼ கா ஸமஸ்த ஸமான ஹை ।
ஜோ ஜானதா அர்ஜுன! வஹீ யோகீ³ ஸதை³வ ப்ரதா⁴ன ஹை ॥ 6 । 32 ॥

அர்ஜுன நே கஹா – –
ஜோ ஸாம்ய- மதி ஸே ப்ராப்ய துமனே யோக³ மது⁴ஸூத³ன! கஹா ।
மன கீ சபலதா ஸே மஹா அஸ்தி²ர முஜே² வஹ தி³க² ரஹா ॥ 6 । 33 ॥

ஹே க்ருʼஷ்ண! மன சஞ்சல ஹடீ² ப³லவான் ஹை த்³ருʼஃட³ ஹை க⁴னா ।
மன ஸாத⁴னா து³ஷ்கர தி³கே² ஜைஸே ஹவா கா பா³ம்ˮத⁴னா ॥ 6 । 34 ॥

ஶ்ரீ ப⁴க³வான் நே கஹா – –
சஞ்சல அஸம்ʼஶய மன மஹாபா³ஹோ! கடி²ன ஸாத⁴ன க⁴னா ।
அப்⁴யாஸ ஔர விராக³ ஸே பர பார்த²! ஹோதீ ஸாத⁴னா ॥ 6 । 35 ॥

ஜீதா ந ஜோ மன, யோக³ ஹை து³ஷ்ப்ராப்ய மத மேரா யஹீ ।
மன ஜீத கர ஜோ யத்ன கரதா ப்ராப்த கரதா ஹை வஹீ ॥ 6 । 36 ॥

அர்ஜுன நே கஹா – –
ஜோ யோக³- விசலித யத்னஹீன பரந்து ஶ்ரத்³தா⁴வான் ஹோ ।
வஹ யோக³- ஸித்³தி⁴ ந ப்ராப்த கர, க³தி கௌன ஸீ பாதா கஹோ? 6 । 37 ॥

மோஹித நிராஶ்ரய, ப்³ரஹ்ம- பத² மேம்ʼ ஹோ உப⁴ய பத²- ப்⁴ரஷ்ட க்யா ।
வஹ பா³த³லோம்ʼ- ஸா சி²ன்ன ஹோ, ஹோதா ஸதை³வ விநஷ்ட க்யா ? 6 । 38 ॥

ஹே க்ருʼஷ்ண! கருணா கர ஸகல ஸந்தே³ஹ மேரா மேடியே ।
தஜ கர தும்ஹேம்ʼ ஹை கௌன யஹ ப்⁴ரம தூ³ர கரனே கே லியே ? 6 । 39 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
இஸ லோக மேம்ʼ பரலோக மேம்ʼ வஹ நஷ்ட ஹோதா ஹை நஹீம்ʼ ।
கல்யாணகாரீ- கர்ம கரனே மேம்ʼ நஹீம்ʼ து³ர்க³தி கஹீம்ʼ ॥ 6 । 40 ॥

ஶுப⁴ லோக பாகர புண்யவானோம்ʼ கா, ரஹே வர்ஷோம்ʼ வஹீம்ʼ ।
பி²ர யோக³- விசலித ஜன்மதா ஶ்ரீமான் ஶுசி கே க⁴ர கஹீம்ʼ ॥ 6 । 41 ॥

யா ஜன்ம லேதா ஶ்ரேஷ்ட² ஜ்ஞானீ யோகி³யோம்ʼ கே வம்ʼஶ மேம்ʼ ।
து³ர்லப⁴ ஸதா³ ஸம்ʼஸார மேம்ʼ ஹை ஜன்ம ஐஸே அம்ʼஶ மேம்ʼ ॥ 6 । 42 ॥

பாதா வஹாம்ˮ பி²ர பூர்வ- மதி- ஸம்ʼயோக³ வஹ நர- ரத்ன ஹை ।
உஸ பு³த்³தி⁴ ஸே பி²ர ஸித்³தி⁴ கே கரதா ஸதை³வ ப்ரயத்ன ஹை ॥ 6 । 43 ॥

ஹே பார்த²! பூர்வாப்⁴யாஸ ஸே கி²ஞ்சதா உத⁴ர லாசார ஹோ ।
ஹோ யோக³- இச்சு²க வேத³- வர்ணித கர்ம- ப²ல ஸே பார ஹோ ॥ 6 । 44 ॥

அதி யத்ன ஸே வஹ யோக³ஸேவீ ஸர்வபாப- விஹீன ஹோ ।
ப³ஹு ஜன்ம பீசே² ஸித்³த⁴ ஹோகர பரம க³தி மேம்ʼ லீன ஹோ ॥ 6 । 45 ॥

ஸாரே தபஸ்வீ । ஜ்ஞாநியோம்ʼ ஸே, கர்மநிஷ்டோ²ம்ʼ ஸே ஸதா³ ।
ஹை ஶ்ரேஷ்ட² யோகீ³, பார்த²! ஹோ இஸ ஹேது யோகீ³ ஸர்வதா³ ॥ 6 । 46 ॥

ஸப³ யோகி³யோம்ʼ மேம்ʼ மானதா மைம்ʼ யுக்ததம யோகீ³ வஹீ ।
ஶ்ரத்³தா⁴- ஸஹித மம த்⁴யான த⁴ர ப⁴ஜதா முஜே² ஜோ நித்ய ஹீ ॥ 6 । 47 ॥

ச²டா² அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 6 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 7

ஸாதவாம்ʼ அத்⁴யாய

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
முஜ²மேம்ʼ லகா³ கர சித்த மேரே ஆஸரே கர யோக³ பீ⁴ ।
ஜைஸா அஸம்ʼஶய பூர்ண ஜானேகா³ முஜே² வஹ ஸுன ஸபீ⁴ ॥ 7 । 1 ॥

விஜ்ஞான- யுத வஹ ஜ்ஞான கஹதா ஹூம்ˮ ஸபீ⁴ விஸ்தார மேம்ʼ ।
ஜோ ஜான கர குச² ஜானனா ரஹதா நஹீம்ʼ ஸம்ʼஸார மேம்ʼ ॥ 7 । 2 ॥

கோஈ ஸஹஸ்ரோம்ʼ மானவோம்ʼ மேம்ʼ ஸித்³தி⁴ கரனா டா²னதா ।
உன யத்னஶீலோம்ʼ மேம்ʼ முஜே² கோஈ யதா²வத் ஜானதா ॥ 7 । 3 ॥

ப்ருʼத்²வீ, பவன, ஜல, தேஜ, நப⁴, மன, அஹங்கார வ பு³த்³தி⁴ பீ⁴ ।
இன ஆட² பா⁴கோ³ம்ʼ மேம்ʼ விபா⁴ஜித ஹை ப்ரக்ருʼதி மேரீ ஸபீ⁴ ॥ 7 । 4 ॥

ஹே பார்த²! வஹ ‘ அபரா’ ப்ரக்ருʼதி கா ஜான லோ விஸ்தார ஹை ।
பி²ர ஹை ‘ பரா’ யஹ ஜீவ ஜோ ஸம்ʼஸார கா ஆதா⁴ர ஹை ॥ 7 । 5 ॥

உத்பன்ன தோ³னோம்ʼ ஸே இன்ஹீம்ʼ ஸே ஜீவ ஹைம்ʼ ஜக³ கே ஸபீ⁴ ।
மைம்ʼ மூல ஸப³ ஸம்ʼஸார கா ஹூம்ˮ ஔர மைம்ʼ ஹீ அந்த பீ⁴ ॥ 7 । 6 ॥

முஜ²ஸே பரே குச² பீ⁴ நஹீம்ʼ ஸம்ʼஸார கா விஸ்தார ஹை ।
ஜிஸ பா⁴ந்தி மாலா மேம்ʼ மணீ, முஜ²மேம்ʼ கு³தா² ஸம்ʼஸார ஹை ॥ 7 । 7 ॥

ஆகாஶ மேம்ʼ த்⁴வனி, நீர மேம்ʼ ரஸ, வேத³ மேம்ʼ ஓங்கார ஹூம்ˮ ।
பௌருஷ புருஷ மேம்ʼ, சாம்ˮத³ ஸூரஜ மேம்ʼ ப்ரபா⁴மய ஸார ஹூம்ˮ ॥ 7 । 8 ॥

ஶுப⁴ க³ந்த⁴ வஸுதா⁴ மேம்ʼ ஸதா³ மைம்ʼ ப்ராணியோம்ʼ மேம்ʼ ப்ராண ஹூம்ˮ ।
மைம்ʼ அக்³னி மேம்ʼ ஹூம்ˮ தேஜ, தபியோம்ʼ மேம்ʼ தபஸ்யா ஜ்ஞான ஹூம்ˮ ॥ 7 । 9 ॥

ஹே பார்த²! ஜீவோம்ʼ கா ஸனாதன பீ³ஜ ஹூம்ˮ, ஆதா⁴ர ஹூம்ˮ ।
தேஜஸ்வியோம்ʼ மேம்ʼ தேஜ, பு³த⁴ மேம்ʼ பு³த்³தி⁴ கா ப⁴ண்டா³ர ஹூம்ˮ ॥ 7 । 10 ॥

ஹே பார்த²! மைம்ʼ காமாதி³ ராக³- விஹீன ப³ல ப³லவான் கா ।
மைம்ʼ காம பீ⁴ ஹூம்ˮ த⁴ர்ம கே அவிருத்³த⁴ வித்³யாவான் கா ॥ 7 । 11 ॥

ஸத ஔர ரஜ, தம பா⁴வ முஜ²ஸே ஹீ ஹுஏ ஹைம்ʼ யே ஸபீ⁴ ।
முஜ²மேம்ʼ ஸபீ⁴ யே கிந்து மைம்ʼ உனமேம்ʼ நஹீம்ʼ ரஹதா கபீ⁴ ॥ 7 । 12 ॥

இன த்ரிகு³ண பா⁴வோம்ʼ மேம்ʼ ஸபீ⁴ பூ⁴லா ஹுஆ ஸம்ʼஸார ஹை ।
ஜானே ந அவ்யய- தத்த்வ மேரா ஜோ கு³ணோம்ʼ ஸே பார ஹை ॥ 7 । 13 ॥

யஹ த்ரிகு³ணதை³வீ கோ⁴ர மாயா அக³ம ஔர அபார ஹை ।
ஆதா ஶரண மேரீ வஹீ ஜாதா ஸஹஜ மேம்ʼ பார ஹை ॥ 7 । 14 ॥

பாபீ, நராத⁴ம, ஜ்ஞான மாயா நே ஹரா ஜினகா ஸபீ⁴ ।
வே மூஃட³ ஆஸுர பு³த்³தி⁴- வஶ முஜ²கோ நஹீம்ʼ ப⁴ஜதே கபீ⁴ ॥ 7 । 15 ॥

அர்ஜுன! முஜே² ப⁴ஜதா ஸுக்ருʼதி- ஸமுதா³ய சார ப்ரகார கா ।
ஜிஜ்ஞாஸு, ஜ்ஞானீஜன, து³கீ²- மன, அர்த²- ப்ரிய ஸம்ʼஸார கா ॥ 7 । 16 ॥

நித- யுக்த ஜ்ஞானீ ஷ்ரேஷ்ட², ஜோ முஜ²மேம்ʼ அனந்யாஸக்த ஹை ।
மைம்ʼ க்யோங்கி ஜ்ஞானீ கோ பரம ப்ரிய, ப்ரிய முஜே² வஹ ப⁴க்த ஹை ॥ 7 । 17 ॥

வே ஸப³ உதா³ர, பரந்து மேரா ப்ராண ஜ்ஞானீ ப⁴க்த ஹை ।
வஹ யுக்த ஜன, ஸர்வோச்ச- க³தி முஜ²மேம்ʼ ஸதா³ அனுரக்த ஹை ॥ 7 । 18 ॥

ஜன்மாந்தரோம்ʼ மேம்ʼ ஜானகர, ‘ ஸப³ வாஸுதே³வ யதா²ர்த² ஹை’ ।
ஜ்ஞானீ முஜே² ப⁴ஜதா, ஸுது³ர்லப⁴ வஹ மஹாத்மா பார்த² ஹை ॥ 7 । 19 ॥

நிஜ ப்ரக்ருʼதி- ப்ரேரித, காமனா த்³வாரா ஹுஏ ஹத ஜ்ஞான ஸே ।
கர நியம ப⁴ஜதே விவித⁴ வித⁴ நர அன்ய தே³வ விதா⁴ன ஸே ॥ 7 । 20 ॥

ஜோ ஜோ கி ஜிஸ ஜிஸ ரூப கீ பூஜா கரே நர நித்ய ஹீ ।
உஸ ப⁴க்த கீ கரதா உஸீ மேம்ʼ, மைம்ʼ அசல ஶ்ரத்³தா⁴ வஹீ ॥ 7 । 21 ॥

உஸ தே³வதா கோ பூஜதா பி²ர வஹ, வஹீ ஶ்ரத்³தா⁴ லியே ।
நிஜ இஷ்ட- ப²ல பாதா ஸகல, நிர்மாண ஜோ மைனே கியே ॥ 7 । 22 ॥

யே மந்த³மதி நர கிந்து பாதே, அந்தவத ப²ல ஸர்வதா³ ।
ஸுர- ப⁴க்த ஸுர மேம்ʼ, ப⁴க்த மேரே, ஆ மிலேம்ʼ முஜ²மேம்ʼ ஸதா³ ॥ 7 । 23 ॥

அவ்யக்த முஜ²கோ வ்யக்த, மானவ மூஃட³ லேதே மான ஹைம்ʼ ।
அவிநாஶி அனுபம பா⁴வ மேரா வே ந பாதே ஜான ஹைம்ʼ ॥ 7 । 24 ॥

நிஜ யோக³மாயா ஸே ட⁴கா ஸப³கோ ந மைம்ʼ, தி³க²தா கஹீம்ʼ ।
அவ்யய அஜன்மா மைம்ʼ, முஜே² பர மூஃட³ நர ஜானேம்ʼ நஹீம்ʼ ॥ 7 । 25 ॥

ஹோங்கே³, ஹுஏ ஹைம்ʼ, ஜீவ ஜோ முஜ²கோ ஸபீ⁴ கா ஜ்ஞான ஹை ।
இனகோ கிஸீ கோ கிந்து குச² மேரீ நஹீம்ʼ பஹிசான ஹை ॥ 7 । 26 ॥

உத்பன்ன இச்சா² த்³வேஷ ஸே ஜோ த்³வந்த்³வ ஜக³ மேம்ʼ வ்யாப்த ஹைம்ʼ ।
உனஸே பரந்தப ! ஸர்வ ப்ராணீ மோஹ கரதே ப்ராப்த ஹைம்ʼ ॥ 7 । 27 ॥

பர புண்யவான் மனுஷ்ய ஜினகே சு²ட க³யே ஸப³ பாப ஹைம்ʼ ।
த்³ருʼஃட³ த்³வந்த்³வ- மோஹ- விஹீன ஹோ ப⁴ஜதே முஜே² வே ஆப ஹைம்ʼ ॥ 7 । 28 ॥

கரதே மமாஶ்ரித ஜோ ஜரா- ம்ருʼதி- மோக்ஷ கே ஹித ஸாத⁴னா ।
வே ஜானதே ஹைம்ʼ ப்³ரஹ்ம, ஸப³ அத்⁴யாத்ம, கர்ம மஹாமனா ॥ 7 । 29 ॥

அதி⁴- பூ⁴த, தை³வ வ யஜ்ஞ- யுத, ஜோ விஜ்ஞ முஜ²கோ ஜானதே ॥

வே யுக்த- சித மரதே ஸமய மேம்ʼ பீ⁴ முஜே² பஹிசானதே ॥ 7 । 30 ॥

ஸாதவாம்ʼ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 7 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 8

ஆட²வாம்ʼ அத்⁴யாய

அர்ஜுன நே கஹா – –
ஹே க்ருʼஷ்ண! க்யா வஹ ப்³ரஹ்ம? க்யா அத்⁴யாத்ம ஹை? க்யா கர்ம ஹை?
அதி⁴பூ⁴த கஹதே ஹைம்ʼ கிஸே? அதி⁴தே³வ கா க்யா மர்ம ஹை ? 8 । 1 ॥

இஸ தே³ஹ மேம்ʼ அதி⁴யஜ்ஞ கைஸே ஔர கிஸகோ மானதே ?
மரதே ஸமய கைஸே ஜிதேந்த்³ரிய ஜன தும்ஹேம்ʼ பஹிசானதே ? 8 । 2 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
அக்ஷர பரம வஹ ப்³ரஹ்ம ஹை, அத்⁴யாத்ம ஜீவ ஸ்வபா⁴வ ஹீ ।
ஜோ பூ⁴தபா⁴வோத்³ப⁴வ கரே வ்யாபார கர்ம கஹா வஹீ ॥ 8 । 3 ॥

அதி⁴பூ⁴த நஶ்வர பா⁴வ ஹை, சேதன புருஷ அதி⁴தை³வ ஹீ ।
அதி⁴யஜ்ஞ மைம்ʼ ஸப³ ப்ராணியோம்ʼ கே தே³ஹ பீ³ச ஸதை³வ ஹீ ॥ 8 । 4 ॥

தன த்யாக³தா ஜோ அந்த மேம்ʼ மேரா மனன கரதா ஹுஆ ।
முஜ²மேம்ʼ அஸம்ʼஶய நர மிலே வஹ த்⁴யான யோம்ʼ த⁴ரதா ஹுஆ ॥ 8 । 5 ॥

அந்திம ஸமய தன த்யாக³தா ஜிஸ பா⁴வ ஸே ஜன வ்யாப்த ஹோ ।
உஸமேம்ʼ ரங்கா³ ரஹகர ஸதா³, உஸ பா⁴வ ஹீ கோ ப்ராப்த ஹோ ॥ 8 । 6 ॥

இஸ ஹேது முஜ²கோ நித நிரந்தர ஹீ ஸமர கர யுத்³த⁴ பீ⁴ ।
ஸம்ʼஶய நஹீம்ʼ, முஜ²மேம்ʼ மிலே, மன பு³த்³தி⁴ முஜ²மேம்ʼ த⁴ர ஸபீ⁴ ॥ 8 । 7 ॥

அப்⁴யாஸ- ப³ல ஸே யுக்த யோகீ³ சித்த அபனா ஸாத⁴ கே ।
உத்தம புருஷ கோ ப்ராப்த ஹோதா ஹை உஸே ஆராத⁴ கே ॥ 8 । 8 ॥

ஸர்வஜ்ஞ ஶாஸ்தா ஸூக்ஷ்மதம ஆதி³த்ய- ஸம தம ஸே பரே ।
ஜோ நித அசிந்த்ய அநாதி³ ஸர்வாதா⁴ர கா சிந்தன கரே ॥ 8 । 9 ॥

கர யோக³- ப³ல ஸே ப்ராண ப்⁴ருʼகுடீ- மத்⁴ய அந்திம கால மேம்ʼ ।
நிஶ்சல ஹுஆ வஹ ப⁴க்த மிலதா தி³வ்ய புருஷ விஶால மேம்ʼ ॥ 8 । 10 ॥

அக்ஷர கஹேம்ʼ வேத³ஜ்ஞ, ஜிஸமேம்ʼ ராக³ தஜ யதி ஜன ஜமேம்ʼ ।
ஹோம்ʼ ப்³ரஹ்மசாரீ ஜிஸலியே, வஹ பத³ ஸுனோ ஸங்க்ஷேப மேம்ʼ ॥ 8 । 11 ॥

ஸப³ இந்த்³ரியோம்ʼ கோ ஸாத⁴கர நிஶ்சல ஹ்ருʼத³ய மேம்ʼ மன த⁴ரே ।
பி²ர ப்ராண மஸ்தக மேம்ʼ ஜமா கர தா⁴ரணா யோகீ³ கரே ॥ 8 । 12 ॥

மேரா லகா³தா த்⁴யான கஹதா ௐ அக்ஷர ப்³ரஹ்ம ஹீ ।
தன த்யாக³ ஜாதா ஜீவ ஜோ பாதா பரம க³தி ஹை வஹீ ॥ 8 । 13 ॥

ப⁴ஜதா முஜே² ஜோ ஜன ஸதை³வ அனன்ய மன ஸே ப்ரீதி ஸே ।
நிஜ யுக்த யோகீ³ வஹ முஜே² பாதா ஸரல- ஸீ ரீதி ஸே ॥ 8 । 14 ॥

பாஏ ஹுஏ ஹைம்ʼ ஸித்³தி⁴- உத்தம ஜோ மஹாத்மா- ஜன ஸபீ⁴ ।
பாகர முஜே² து³க²- தா⁴ம நஶ்வர- ஜன்ம நஹிம்ʼ பாதே கபீ⁴ ॥ 8 । 15 ॥

விதி⁴லோக தக ஜாகர புன꞉ ஜன ஜன்ம பாதே ஹைம்ʼ யஹீம்ʼ ।
பர பா க³ஏ அர்ஜுன! முஜே² வே ஜன்ம பி²ர பாதே நஹீம்ʼ ॥ 8 । 16 ॥

தி³ன- ராத ப்³ரஹ்மா கீ, ஸஹஸ்ரோம்ʼ யுக³ ப³ஃடீ² ஜோ ஜானதே ।
வே ஹீ புருஷ தி³ன- ரைன கீ க³தி டீ²க ஹைம்ʼ பஹிசானதே ॥ 8 । 17 ॥

ஜப³ ஹோ தி³வஸ அவ்யக்த ஸே ஸப³ வ்யக்த ஹோதே ஹைம்ʼ தபீ⁴ ।
பி²ர ராத்ரி ஹோதே ஹீ உஸீ அவ்யக்த மேம்ʼ லய ஹோம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 8 । 18 ॥

ஹோதா விவஶ ஸப³ பூ⁴த- க³ண உத்பன்ன பா³ரம்பா³ர ஹை ।
லய ராத்ரி மேம்ʼ ஹோதா தி³வஸ மேம்ʼ ஜன்ம லேதா தா⁴ர ஹை ॥ 8 । 19 ॥

இஸஸே பரே பி²ர ஔர ஹீ அவ்யக்த நித்ய- பதா³ர்த² ஹை ।
ஸப³ ஜீவ வினஶே பீ⁴ நஹீம்ʼ வஹ நஷ்ட ஹோதா பார்த² ஹை ॥ 8 । 20 ॥

கஹதே பரம க³தி ஹைம்ʼ ஜிஸே அவ்யக்த அக்ஷர நாம ஹை ।
பாகர ஜிஸே லௌடேம்ʼ ந பி²ர மேரா வஹீ பர தா⁴ம ஹை ॥ 8 । 21 ॥

ஸப³ ஜீவ ஜிஸமேம்ʼ ஹைம்ʼ ஸகல ஸம்ʼஸார ஜிஸஸே வ்யாப்த ஹை ।
வஹ பர- புருஷ ஹோதா அனன்ய ஸுப⁴க்தி ஸே ஹீ ப்ராப்த ஹை ॥ 8 । 22 ॥

வஹ கால ஸுன, தன த்யாக³ ஜிஸமேம்ʼ லௌடதே யோகீ³ நஹீம்ʼ ।
வஹ பீ⁴ கஹூங்கா³ கால ஜப³ மர லௌட கர ஆதே யஹீம்ʼ ॥ 8 । 23 ॥

தி³ன, அக்³னி, ஜ்வாலா, ஶுக்லபக², ஷட் உத்தராயண மாஸ மேம்ʼ ।
தன த்யாக³ ஜாதே ப்³ரஹ்மவாதீ³, ப்³ரஹ்ம ஹீ கே பாஸ மேம்ʼ ॥ 8 । 24 ॥

நிஶி, தூ⁴ம்ர மேம்ʼ மர க்ருʼஷ்ணபக², ஷட் த³க்ஷிணாயன மாஸ மேம்ʼ ।
நர சந்த்³ரலோக விஶால மேம்ʼ ப³ஸ பி²ர ப²ம்ˮஸே ப⁴வ- த்ராஸ மேம்ʼ ॥ 8 । 25 ॥

யே ஶுக்ல, க்ருʼஷ்ண ஸதை³வ தோ³ க³தி விஶ்வ கீ ஜ்ஞானீ கஹேம்ʼ ।
தே³ முக்தி பஹலீ, தூ³ஸரீ ஸே லௌட பி²ர ஜக³ மேம்ʼ ரஹேம்ʼ ॥ 8 । 26 ॥

யே மார்க³ தோ³னோம்ʼ ஜான, யோகீ³ மோஹ மேம்ʼ பஃட²தா நஹீம்ʼ ।
இஸ ஹேது அர்ஜுன! யோக³- யுத ஸப³ கால மேம்ʼ ஹோ ஸப³ கஹீம்ʼ ॥ 8 । 27 ॥

ஜோ குச² கஹா ஹை புண்யப²ல, மக² வேத³ ஸே தப தா³ன ஸே ।
ஸப³ சோ²ஃட² ஆதி³ஸ்தா²ன லே, யோகீ³ புருஷ இஸ ஜ்ஞான ஸே ॥ 8 । 28 ॥

ஆட²வாம்ʼ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 8 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 9

நௌவாம்ʼ அத்⁴யாய

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
அப³ தோ³ஷத³ர்ஶீ தூ நஹீம்ʼ யோம்ʼ, கு³ப்த, ஸஹ- விஜ்ஞான கே ।
வஹ ஜ்ஞான கஹதா ஹூம்ˮ, அஶுப⁴ ஸே முக்த ஹோ ஜன ஜான கே ॥ 9 । 1 ॥

யஹ ராஜவித்³யா, பரம- கு³ப்த, பவித்ர, உத்தம- ஜ்ஞான ஹை ।
ப்ரத்யக்ஷ ப²லப்ரத³, த⁴ர்மயுத, அவ்யய, ஸரல, ஸுக²- கா²ன ஹை ॥ 9 । 2 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴ ந ஜினகோ பார்த² ஹை இஸ த⁴ர்ம கே ஶுப⁴ ஸார மேம்ʼ ।
முஜ²கோ ந பாகர லௌட ஆதே ம்ருʼத்யுமய ஸம்ʼஸார மேம்ʼ ॥ 9 । 3 ॥

அவ்யக்த அபனே ரூப ஸே ஜக³ வ்யாப்த மைம்ʼ கரதா ஸபீ⁴ ।
முஜ²மேம்ʼ ஸபீ⁴ ப்ராணீ ஸமஜ² பர மைம்ʼ நஹீம்ʼ உனமேம்ʼ கபீ⁴ ॥ 9 । 4 ॥

முஜ²மேம்ʼ நஹீம்ʼ ஹைம்ʼ பூ⁴த தே³கோ² யோக³- ஶக்தி- ப்ரபா⁴வ ஹை ।
உத்பன்ன கரதா பாலதா உனஸே ந கிந்து லகா³வ ஹை ॥ 9 । 5 ॥

ஸப³ ஓர ரஹதீ வாயு ஹை ஆகாஶ மேம்ʼ ஜிஸ பா⁴ம்ˮதி ஸே ।
முஜ²மேம்ʼ ஸதா³ ஹீ ஹைம்ʼ ஸமஜ² ஸப³ பூ⁴தக³ண இஸ பா⁴ம்ˮதி ஸே ॥ 9 । 6 ॥

கல்பாந்த மேம்ʼ மேரீ ப்ரக்ருʼதி மேம்ʼ ஜீவ லய ஹோதே ஸபீ⁴ ।
ஜப³ கல்ப கா ஆரம்ப⁴ ஹோ, மைம்ʼ பி²ர உன்ஹேம்ʼ ரசதா தபீ⁴ ॥ 9 । 7 ॥

அபனீ ப்ரக்ருʼதி ஆதீ⁴ன கர, இஸ பூ⁴தக³ண கோ மைம்ʼ ஸதா³ ।
உத்பன்ன பா³ரம்பா³ர கரதா, ஜோ ப்ரக்ருʼதிவஶ ஸர்வதா³ ॥ 9 । 8 ॥

ப³ம்ˮத⁴தா நஹீம்ʼ ஹூம்ˮ பார்த²! மைம்ʼ இஸ கர்ம- ப³ந்த⁴ன மேம்ʼ கபீ⁴ ।
ரஹகர உதா³ஸீ- ஸா ஸதா³ ஆஸக்தி தஜ கரதா ஸபீ⁴ ॥ 9 । 9 ॥

அதி⁴கார ஸே மேரே ப்ரக்ருʼதி ரசதீ சராசர விஶ்வ ஹை ।
இஸ ஹேது பி²ரகீ கீ தரஹ பி²ரதா ப³ராப³ர விஶ்வ ஹை ॥ 9 । 10 ॥

மைம்ʼ ப்ராணியோம்ʼ கா ஈஶ ஹூம்ˮ, இஸ பா⁴வ கோ நஹிம்ʼ ஜான கே ।
கரதே அவஜ்ஞா ஜஃட², முஜே² நர- தே³ஹதா⁴ரீ மான கே ॥ 9 । 11 ॥

சித்த ப்⁴ரஷ்ட, ஆஶா ஜ்ஞான கர்ம நிரர்த² ஸாரே ஹீ கியே ।
வே ஆஸுரீ அதி ராக்ஷஸீய ஸ்வபா⁴வ மோஹாத்மக லியே ॥ 9 । 12 ॥

தை³வீ ப்ரக்ருʼதி கே ஆஸரே பு³த⁴- ஜன ப⁴ஜன மேரா கரேம்ʼ ।
பூ⁴தாதி³ அவ்யய ஜான பார்த²! அனன்ய மன ஸே மன த⁴ரேம்ʼ ॥ 9 । 13 ॥

நித யத்ன ஸே கீர்தன கரேம்ʼ த்³ருʼஃட³ வ்ரத ஸதா³ த⁴ரதே ஹுஏ ।
கரதே ப⁴ஜன ஹைம்ʼ ப⁴க்தி ஸே மம வந்த³னா கரதே ஹுஏ ॥ 9 । 14 ॥

குச² பே⁴த³ ஔர அபே⁴த³ ஸே குச² ஜ்ஞான- யஜ்ஞ விதா⁴ன ஸே ।
பூஜன கரேம்ʼ மேரா கஹீம்ʼ குச² ஸர்வதோமுக² த்⁴யான ஸே ॥ 9 । 15 ॥

மைம்ʼ யஜ்ஞ ஶ்ரௌதஸ்மார்த ஹூம்ˮ ஏவம்ʼ ஸ்வதா⁴ ஆதா⁴ர ஹூம்ˮ ।
க்⁴ருʼத ஔர ஔஷதி⁴, அக்³னி, ஆஹுதி, மந்த்ர கா மைம்ʼ ஸார ஹூம்ˮ ॥ 9 । 16 ॥

ஜக³ கா பிதா மாதா பிதாமஹ விஶ்வ- போஷண- ஹார ஹூம்ˮ ।
ருʼக் ஸாம யஜு ஶ்ருதி ஜானனே கே யோக்³ய ஶுசி ஓங்கார ஹூம்ˮ ॥ 9 । 17 ॥

போஷக ப்ரலய உத்பத்தி க³தி ஆதா⁴ர மித்ர நிதா⁴ன ஹூம்ˮ ।
ஸாக்ஷீ ஶரண ப்ரபு⁴ பீ³ஜ அவ்யய மேம்ʼ நிவாஸஸ்தா²ன ஹூம்ˮ ॥ 9 । 18 ॥

மைம்ʼ தாப தே³தா, ரோகதா ஜல, வ்ருʼஷ்டி மைம்ʼ கரதா கபீ⁴ ।
மைம்ʼ ஹீ அம்ருʼத பீ⁴ ம்ருʼத்யு பீ⁴ மைம்ʼ ஸத் அஸத் அர்ஜுன ஸபீ⁴ ॥ 9 । 19 ॥

ஜோ ஸோமபா த்ரைவித்³ய- ஜன நிஷ்பாப அபனே கோ கியே ।
கர யஜ்ஞ முஜ²கோ பூஜதே ஹைம்ʼ ஸ்வர்க³- இச்சா² கே லியே ॥
வே ப்ராப்த கரகே புண்ய லோக ஸுரேந்த்³ர கா, ஸுரவர்க³ மேம்ʼ ॥

பி²ர தி³வ்ய தே³வோம்ʼ கே அனோகே² போ⁴க³ போ⁴கே³ம்ʼ ஸ்வர்க³ மேம்ʼ ॥ 9 । 20 ॥

வே போ⁴க³ கர ஸுக²- போ⁴க³ கோ, உஸ ஸ்வர்க³லோக விஶால மேம்ʼ ।
பி²ர புண்ய பீ³தே ஆ ப²ம்ʼஸே இஸ லோக கே து³க²- ஜால மேம்ʼ ॥
யோம்ʼ தீன வேதோ³ம்ʼ மேம்ʼ கஹே ஜோ கர்ம- ப²ல மேம்ʼ லீன ஹைம்ʼ ॥

வே காமனா- ப்ரியஜன ஸதா³ ஆவாக³மன ஆதீ⁴ன ஹைம்ʼ ॥ 9 । 21 ॥

ஜோ ஜன முஜே² ப⁴ஜதே ஸதை³வ அனன்ய- பா⁴வாபன்ன ஹோ ।
உனகா ஸ்வயம்ʼ மைம்ʼ ஹீ சலாதா யோக³- க்ஷேம ப்ரஸன்ன ஹோ ॥ 9 । 22
ஜோ அன்ய தே³வோம்ʼ கோ ப⁴ஜேம்ʼ நர நித்ய ஶ்ரத்³தா⁴- லீன ஹோ ।
வே பீ⁴ முஜே² ஹீ பூஜதே ஹைம்ʼ பார்த²! பர விதி⁴- ஹீன ஹோ ॥ 9 । 23 ॥

ஸப³ யஜ்ஞ- போ⁴க்தா விஶ்வ- ஸ்வாமீ பார்த² மைம்ʼ ஹீ ஹூம்ˮ ஸபீ⁴ ।
பர வே ந முஜ²கோ ஜானதே ஹைம்ʼ தத்த்வ ஸே கி³ரதே தபீ⁴ ॥ 9 । 24 ॥

ஸுரப⁴க்த ஸுர கோ பித்ருʼ கோ பாதே பிதர- அனுரக்த ஹைம்ʼ ।
ஜோ பூ⁴த பூஜேம்ʼ பூ⁴த கோ, பாதே முஜே² மம ப⁴க்த ஹைம்ʼ ॥ 9 । 25 ॥

அர்பண கரே ஜோ பூ²ல ப²ல ஜல பத்ர முஜ²கோ ப⁴க்தி ஸே ।
லேதா ப்ரயத- சித ப⁴க்த கீ வஹ பே⁴ண்ட மைம்ʼ அனுரக்தி ஸே ॥ 9 । 26 ॥

கௌந்தேய! ஜோ குச² பீ⁴ கரோ தப யஜ்ஞ ஆஹுதி தா³ன பீ⁴ ।
நித கா²னபாநாதி³க ஸமர்பண தும கரோ மேரே ஸபீ⁴ ॥ 9 । 27 ॥

ஹே பார்த²! யோம்ʼ ஶுப⁴- அஶுப⁴- ப²ல- ப்ரத³ கர்ம- ப³ந்த⁴ன- முக்த ஹோ ।
முஜ²மேம்ʼ மிலேகா³ முக்த ஹோ, ஸம்ʼந்யாஸ- யோக³- நியுக்த ஹோ ॥ 9 । 28 ॥

த்³வைஷீ ஹிதைஷீ ஹை ந கோஈ, விஶ்வ முஜ²மேம்ʼ ஏகஸா ॥

பர ப⁴க்த முஜ²மேம்ʼ ப³ஸ ரஹா, மைம்ʼ ப⁴க்த கே மன மேம்ʼ ப³ஸா ॥ 9 । 29 ॥

யதி³ து³ஷ்ட பீ⁴ ப⁴ஜதா அனன்ய ஸுப⁴க்தி கோ மன மேம்ʼ லியே ।
ஹை டீ²க நிஶ்சயவான் உஸகோ ஸாது⁴ கஹனா சாஹியே ॥ 9 । 30 ॥

வஹ த⁴ர்ம- யுத ஹோ ஶீக்⁴ர ஶாஶ்வத ஶாந்தி பாதா ஹை யஹீம்ʼ ।
யஹ ஸத்ய ஸமஜோ² ப⁴க்த மேரா நஷ்ட ஹோதா ஹை நஹீம்ʼ ॥ 9 । 31 ॥

பாதே பரம- பத³ பார்த²! பாகர ஆஸரா மேரா ஸபீ⁴ ।
ஜோ அஃட² ரஹே ஹைம்ʼ பாப- க³தி மேம்ʼ, வைஶ்ய வனிதா ஶூத்³ர பீ⁴ ॥ 9 । 32 ॥

பி²ர ராஜ- ருʼஷி புண்யாத்ம ப்³ராஹ்மண ப⁴க்த கீ க்யா பா³த ஹை ।
மேரா ப⁴ஜன கர, தூ து³க²த³ நஶ்வர ஜக³த் மேம்ʼ தாத ஹை ॥ 9 । 33 ॥

முஜ²மேம்ʼ லகா³ மன ப⁴க்த ப³ன, கர யஜன பூஜன வந்த³னா ।
முஜ²மேம்ʼ மிலேகா³ மத்பராயண யுக்த ஆத்மா கோ ப³னா ॥ 9 । 34 ॥

நவாம்ʼ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 9 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 10

த³ஸவாம்ʼ அத்⁴யாய

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
மேரே பரம ஶுப⁴ ஸுன மஹாபா³ஹோ! வசன அப³ ஔர பீ⁴ ।
தூ ப்ரிய முஜே², துஜ²ஸே கஹூம்ˮகா³ பா³த ஹித கீ மைம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 10 । 1 ॥

உத்பத்தி தே³வ மஹர்ஷிக³ண மேரீ ந கோஈ ஜானதே ।
ஸப³ பா⁴ம்ˮதி இனகா ஆதி³ ஹூம்ˮ மைம்ʼ, யோம்ʼ ந யே பஹிசானதே ॥ 10 । 2 ॥

ஜோ ஜானதா முஜ²கோ மஹேஶ்வர அஜ அநாதி³ ஸதை³வ ஹீ ।
ஜ்ஞானீ மனுஷ்யோம்ʼ மேம்ʼ ஸதா³ ஸப³ பாப ஸே சு²டதா வஹீ ॥ 10 । 3 ॥

நித நிஶ்சயாத்மக பு³த்³தி⁴ ஜ்ஞான அமூஃட³தா ஸுக² து³꞉க² த³ம ।
உத்பத்தி லய ஏவம்ʼ க்ஷமா, ப⁴ய அப⁴ய ஸத்ய ஸதை³வ ஶம ॥ 10 । 4 ॥

ஸமதா அஹிம்ʼஸா துஷ்டி தப ஏவம்ʼ அயஶ யஶ தா³ன பீ⁴ ।
உத்பன்ன முஜ²ஸே ப்ராணியோம்ʼ கே பா⁴வ ஹோதே ஹைம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 10 । 5 ॥

ஹே பார்த²! ஸப்த மஹர்ஷிஜன ஏவம்ʼ ப்ரத²ம மனு சார பீ⁴ ।
மம பா⁴வ- மானஸ ஸே ஹுஏ, உத்பன்ன உனஸே ஜன ஸபீ⁴ ॥ 10 । 6 ॥

ஜோ ஜானதா மேரீ விபூ⁴தி, வ யோக³- ஶக்தி யதா²ர்த² ஹை ।
ஸம்ʼஶய நஹீம்ʼ த்³ருʼஃட³- யோக³ வஹ நர ப்ராப்த கரதா பார்த² ஹை ॥ 10 । 7 ॥

மைம்ʼ ஜன்மதா³தா ஹூம்ˮ ஸபீ⁴ முஜ²ஸே ப்ரவர்தித தாத ஹைம்ʼ ।
யஹ ஜான ஜ்ஞானீ ப⁴க்த ப⁴ஜதே பா⁴வ ஸே தி³ன- ராத ஹைம்ʼ ॥ 10 । 8 ॥

முஜ²மேம்ʼ லகா³ கர ப்ராண மன, கரதே ஹுஏ மேரீ கதா² ।
கரதே பரஸ்பர போ³த⁴, ரமதே துஷ்ட ரஹதே ஸர்வதா² ॥ 10 । 9 ॥

இஸ பா⁴ம்ˮதி ஹோகர யுக்த ஜோ நர நித்ய ப⁴ஜதே ப்ரீதி ஸே ।
மதி- யோக³ ஐஸா தூ³ம்ˮ, முஜே² வே பா ஸகேம்ʼ ஜிஸ ரீதி ஸே ॥ 10 । 10 ॥

உனகே ஹ்ருʼத³ய மேம்ʼ பை³ட² பார்த²! க்ருʼபார்த² அபனே ஜ்ஞான கா ।
தீ³பக ஜலாகர நாஶ கரதா தம ஸபீ⁴ அஜ்ஞான கா ॥ 10 । 11 ॥

அர்ஜுன நே கஹா – –
தும பரம- ப்³ரஹ்ம பவித்ர ஏவம்ʼ பரமதா⁴ம அனூப ஹோ ।
ஹோ ஆதி³தே³வ அஜன்ம அவிநாஶீ அனந்த ஸ்வரூப ஹோ ॥ 10 । 12 ॥

நாரத³ மஹா முனி அஸித தே³வல வ்யாஸ ருʼஷி கஹதே யஹீ ।
முஜ²ஸே ஸ்வயம்ʼ பீ⁴ ஆப ஹே ஜக³தீ³ஶ! கஹதே ஹோ வஹீ ॥ 10 । 13 ॥

கேஶவ! கத²ன ஸாரே தும்ஹாரே ஸத்ய ஹீ மைம்ʼ மானதா ।
ஹே ஹரி! தும்ஹாரீ வ்யக்தி ஸுர தா³னவ ந கோஈ ஜானதா ॥ 10 । 14 ॥

ஹே பூ⁴தபா⁴வன பூ⁴தஈஶ்வர தே³வதே³வ ஜக³த்பதே ।
தும ஆப புருஷோத்தம ஸ்வயம்ʼ ஹீ ஆபகோ பஹிசானதே ॥ 10 । 15 ॥

ஜின- ஜின மஹான் விபூ⁴தியோம்ʼ ஸே வ்யாப்த ஹோ ஸம்ʼஸார மேம்ʼ ।
வே தி³வ்ய ஆத்ம- விபூ⁴தியாம்ˮ ப³தலாஇயே விஸ்தார மேம்ʼ ॥ 10 । 16 ॥

சிந்தன ஸதா³ கரதா ஹுஆ கைஸே தும்ஹேம்ʼ பஹிசான லூம்ˮ ।
கின- கின பதா³ர்தோ²ம்ʼ மேம்ʼ கரூம்ˮ சிந்தன தும்ஹாரா ஜான லூம்ˮ ॥ 10 । 17 ॥

ப⁴க³வன்! கஹோ நிஜ யோக³ ஔர விபூ⁴தியாம்ˮ விஸ்தார ஸே ।
ப⁴ரதா நஹீம்ʼ மன ஆபகீ வாணீ ஸுதா⁴மய தா⁴ர ஸே ॥ 10 । 18 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
கௌந்தேய! தி³வ்ய விபூ⁴திஆம்ˮ மேரீ அனந்த விஶேஷ ஹைம்ʼ ।
அப³ மைம்ʼ ப³தாஊம்ˮகா³ துஜே² ஜோ ஜோ விபூ⁴தி விஶேஷ ஹைம்ʼ ॥ 10 । 19 ॥

மைம்ʼ ஸர்வஜீவோம்ʼ கே ஹ்ருʼத³ய மேம்ʼ அந்தராத்மா பார்த²! ஹூம்ˮ ।
ஸப³ ப்ராணியோம்ʼ கா ஆதி³ ஏவம்ʼ மத்⁴ய அந்த யதா²ர்த² ஹூம்ˮ ॥ 10 । 20 ॥

ஆதி³த்யக³ண மேம்ʼ விஷ்ணு ஹூம்ˮ, ஸப³ ஜ்யோதி பீ³ச தி³னேஶ ஹூம்ˮ ।
நக்ஷத்ர மேம்ʼ ராகேஶ, மருதோம்ʼ மேம்ʼ மரீசி விஶேஷ ஹூம்ˮ ॥ 10 । 21 ॥

மைம்ʼ ஸாம வேதோ³ம்ʼ மேம்ʼ ததா² ஸுரவ்ருʼந்த³ பீ³ச ஸுரேந்த்³ர ஹூம்ˮ ।
மைம்ʼ ஶக்தி சேதன ஜீவ மேம்ʼ, மன இந்த்³ரியோம்ʼ கா கேந்த்³ர ஹூம்ˮ ॥ 10 । 22 ॥

ஶிவ ஸகல ருத்³ரோம்ˮ பீ³ச ராக்ஷஸ யக்ஷ பீ³ச குபே³ர ஹூம்ˮ ।
மைம்ʼ அக்³னி வஸுஓம்ʼ மேம்ʼ, பஹாஃடோ²ம்ʼ மேம்ʼ பஹாஃட² ஸுமேரு ஹூம்ˮ ॥ 10 । 23 ॥

முஜ²கோ ப்³ருʼஹஸ்பதி பார்த²! முக்²ய புரோஹிதோம்ʼ மேம்ʼ ஜான தூ ।
ஸேனாநியோம்ʼ மேம்ʼ ஸ்கந்த³, ஸாக³ர ஸப³ ஸரோம்ʼ மேம்ʼ மான தூ ॥ 10 । 24 ॥

ப்⁴ருʼகு³ ஶ்ரேஷ்ட² ருʼஷியோம்ʼ மேம்ʼ, வசன மேம்ʼ மைம்ʼ ஸதா³ ௐகார ஹூம்ˮ ।
ஸப³ ஸ்தா²வரோம்ʼ மேம்ʼ கி³ரி ஹிமாலய, யஜ்ஞ மேம்ʼ ஜப- ஸார ஹூம்ˮ ॥ 10 । 25 ॥

முனி கபில ஸித்³தோ⁴ம்ʼ பீ³ச, நாரத³ தே³வ- ருʼஷியோம்ʼ மேம்ʼ கஹா ।
க³ந்த⁴ர்வக³ண மேம்ʼ சித்ரரத², தரு- வர்க³ மேம்ʼ பீபல மஹா ॥ 10 । 26 ॥

உச்சை꞉ஶ்ரவா ஸாரே ஹயோம்ʼ மேம்ʼ, அம்ருʼத- ஜன்ய அனூப ஹூம்ˮ ।
மைம்ʼ ஹாதி²யோம்ʼ மேம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட² ஐராவத, நரோம்ʼ மேம்ʼ பூ⁴ப ஹூம்ˮ ॥ 10 । 27 ॥

ஸுரதே⁴னு கௌ³ஓம்ʼ மேம்ʼ, பு⁴ஜங்கோ³ம்ʼ பீ³ச வாஸுகி ஸர்ப ஹூம்ˮ ।
மைம்ʼ வஜ்ர ஶஸ்த்ரோம்ʼ மேம்ʼ, ப்ரஜா உத்பத்தி- கர கந்த³ர்ப ஹூம்ˮ ॥ 10 । 28 ॥

மைம்ʼ பிதர க³ண மேம்ʼ, அர்யமா ஹூம்ˮ, நாக³- க³ண மேம்ʼ ஶேஷ ஹூம்ˮ ।
யம ஶாஸகோம்ʼ மேம்ʼ, ஜலசரோம்ʼ மேம்ʼ வருண ரூப விஶேஷ ஹூம்ˮ ॥ 10 । 29 ॥

ப்ரஹ்லாத³ தை³த்யோம்ʼ பீ³ச, ஸங்க்²யா- ஸூசகோம்ʼ மேம்ʼ கால ஹூம்ˮ ।
மைம்ʼ பக்ஷியோம்ʼ மேம்ʼ க³ருஃட², பஶுஓம்ʼ மேம்ʼ ம்ருʼகே³ந்த்³ர விஶால ஹூம்ˮ ॥ 10 । 30 ॥

க³ங்கா³ நதோ³ம்ʼ மேம்ʼ, ஶஸ்த்ர- தா⁴ரீ- வர்க³ மேம்ʼ மைம்ʼ ராம ஹூம்ˮ ।
மைம்ʼ பவன் வேகோ³ம்ʼ பீ³ச, மீனோம்ʼ மேம்ʼ மகர அபி⁴ராம ஹூம்ˮ ॥ 10 । 31 ॥

மைம்ʼ ஆதி³ ஹூம்ˮ மத்⁴யாந்த ஹூம்ˮ ஹே பார்த²! ஸாரே ஸர்க³ கா ।
வித்³யாக³ணோம்ʼ மேம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³யா, வாத³ வாதீ³- வர்க³ கா ॥ 10 । 32 ॥

ஸாரே ஸமாஸோம்ʼ பீ³ச த்³வந்த்³வ, அகார வர்ணோம்ʼ மேம்ʼ கஹா ।
மைம்ʼ கால அக்ஷய ஔர அர்ஜுன விஶ்வமுக² தா⁴தா மஹா ॥ 10 । 33 ॥

மைம்ʼ ஸர்வஹர்தா ம்ருʼத்யு, ஸப³கா மூல ஜோ ஹோங்கே³ அபீ⁴ ।
திய வர்க³ மேம்ʼ மேதா⁴ க்ஷமா த்⁴ருʼதி கீர்தி ஸுதி⁴ ஶ்ரீ வாக் பீ⁴ ॥ 10 । 34 ॥

ஹூம்ˮ ஸாம மேம்ʼ மைம்ʼ ப்³ருʼஹத்ஸாம, வஸந்த ருʼதுஓம்ʼ மேம்ʼ கஹா ।
மங்க³ஸிர மஹீனோம்ʼ பீ³ச, கா³யத்ரீ ஸுச²ந்தோ³ம்ʼ மேம்ʼ மஹா ॥ 10 । 35 ॥

தேஜஸ்வியோம்ʼ கா தேஜ ஹூம்ˮ மைம்ʼ ஔர ச²லியோம்ʼ மேம்ʼ ஜுஆ ।
ஜய ஔர நிஶ்சய, ஸத்வ ஸாரே ஸத்வஶீலோம்ʼ கா ஹுஆ ॥ 10 । 36 ॥

மைம்ʼ வ்ருʼஷ்ணியோம்ʼ மேம்ʼ வாஸுதே³வ வ பாண்ட³வோம்ʼ மேம்ʼ பார்த² ஹூம்ˮ ।
மைம்ʼ முநிஜனோம்ʼ மேம்ʼ வ்யாஸ, கவியோம்ʼ பீ³ச ஶுக்ர யதா²ர்த² ஹூம்ˮ ॥ 10 । 37 ॥

மைம்ʼ ஶாஸகோம்ʼ கா த³ண்ட³, விஜயீ கீ ஸுநீதி ப்ரதா⁴ன ஹூம்ˮ ।
ஹூம்ˮ மௌன கு³ஹ்யோம்ʼ மேம்ʼ ஸதா³, மைம்ʼ ஜ்ஞாநியோம்ʼ கா ஜ்ஞான ஹூம்ˮ ॥ 10 । 38 ॥

இஸ பா⁴ம்ˮதி ப்ராணீமாத்ர கா ஜோ பீ³ஜ ஹை, மைம்ʼ ஹூம்ˮ ஸபீ⁴ ।
மேரே பி³னா அர்ஜுன! சராசர ஹை நஹீம்ʼ கோஈ கபீ⁴ ॥ 10 । 39 ॥

ஹே பார்த²! தி³வ்ய விபூ⁴தியாம்ˮ மேரீ அனந்த அபார ஹைம்ʼ ।
குச² கஹ தி³யே தி³க்³த³ர்ஶனார்த² விபூ⁴தி கே விஸ்தார ஹைம்ʼ ॥ 10 । 40 ॥

ஜோ ஜோ ஜக³த் மேம்ʼ வஸ்து, ஶக்தி விபூ⁴தி ஶ்ரீஸம்பன்ன ஹைம்ʼ ।
வே ஜான மேரே தேஜ கே ஹீ அம்ʼஶ ஸே உத்பன்ன ஹைம்ʼ ॥ 10 । 41 ॥

விஸ்தார ஸே க்யா காம துமகோ ஜானலோ யஹ ஸார ஹை ।
இஸ ஏக மேரே அம்ʼஶ ஸே வ்யாபா ஹுஆ ஸம்ʼஸார ஹை ॥ 10 । 42 ॥

த³ஸவாம்ʼ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 10 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 11

க்³யாரஹவாம்ʼ அத்⁴யாய

அர்ஜுன நே கஹா – –
உபதே³ஶ யஹ அதி கு³ப்த ஜோ துமனே கஹா கரகே த³யா ।
அத்⁴யாத்ம விஷயக ஜ்ஞான ஸே ஸப³ மோஹ மேரா மிட க³யா ॥ 11 । 1 ॥

விஸ்தார ஸே ஸப³ ஸுன லியா உத்பத்தி லய கா தத்த்வ ஹை ।
மைம்ʼநே ஸுனா ஸப³ ஆபகா அக்ஷய அனந்த மஹத்வ ஹை ॥ 11 । 2 ॥

ஹைம்ʼ ஆப வைஸே ஆபனே ஜைஸா கஹா ஹை ஹே ப்ரபோ⁴ ।
மைம்ʼ தே³க²னா ஹூம்ʼ சாஹதா ஐஶ்வர்யமய உஸ ரூப கோ ॥ 11 । 3 ॥

ஸமஜே²ம்ʼ ப்ரபோ⁴ யதி³ ஆப, மைம்ʼ வஹ தே³க² ஸகதா ஹூம்ˮ ஸபீ⁴ ।
தோ வஹ முஜே² யோகே³ஶ! அவ்யய ரூப தி³க²லாதோ³ அபீ⁴ ॥ 11 । 4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
ஹே பார்த²! தே³கோ² தி³வ்ய அனுபம விவித⁴ வர்ணாகார கே ।
ஶத- ஶத ஸஹஸ்ரோம்ʼ ரூப மேரே பி⁴ன்ன பி⁴ன்ன ப்ரகார கே ॥ 11 । 5 ॥

ஸப³ தே³க² பா⁴ரத! ருத்³ர வஸு அஶ்வினி மருத ஆதி³த்ய பீ⁴ ।
ஆஶ்சர்ய தே³க² அனேக அப³ பஹலே ந தே³கே² ஜோ கபீ⁴ ॥ 11 । 6 ॥

இஸ தே³ஹ மேம்ʼ ஏகத்ர ஸாரா ஜக³ சராசர தே³க²லே ।
ஜோ ஔர சாஹே தே³க²னா இஸமேம்ʼ ப³ராப³ர தே³க² லே ॥ 11 । 7 ॥

முஜ²கோ ந அபனீ ஆம்ˮக² ஸே தும தே³க² பாஓகே³ கபீ⁴ ।
மைம்ʼ தி³வ்ய தே³தா த்³ருʼஷ்டி, தே³கோ² யோக³ கா வைப⁴வ ஸபீ⁴ ॥ 11 । 8 ॥

ஸஞ்ஜய நே கஹா- –
ஜப³ பார்த² ஸே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண நே இஸ பா⁴ம்ˮதி ஹே ராஜன்! கஹா ।
தப³ ஹீ தி³யா ஐஶ்வர்ய- யுக்த ஸ்வரூப கா த³ர்ஶன மஹா ॥ 11 । 9 ॥

முக² நயன தே² உஸமேம்ʼ அனேகோம்ʼ ஹீ அனோகா² ரூப தா² ।
பஹினே அனேகோம்ʼ தி³வ்ய க³ஹனே ஶஸ்த்ர- ஸாஜ அனூப தா² ॥ 11 । 10 ॥

ஸீமா- ரஹித அத்³பு⁴த மஹா வஹ விஶ்வதோமுக² ரூப தா² ।
தா⁴ரண கியே அதி தி³வ்ய மாலா வஸ்த்ர க³ந்த⁴ அனூப தா² । 11 । 11 ॥

நப⁴ மேம்ʼ ஸஹஸ ரவி மில உத³ய ஹோம்ʼ ப்ரபா⁴புஞ்ஜ மஹான் ஹோ ।
தப³ உஸ மஹாத்மா காந்தி கே குச² குச² ப்ரகாஶ ஸமான ஹோ ॥ 11 । 12 ॥

உஸ தே³வதே³வ ஶரீர மேம்ʼ தே³கா² த⁴னஞ்ஜய நே தபீ⁴ ।
பா³ண்டா விவித⁴ வித⁴ ஸே ஜக³த் ஏகத்ர உஸமேம்ʼ ஹை ஸபீ⁴ ॥ 11 । 13 ॥

ரோமாஞ்ச தன மேம்ʼ ஹோ உடா² ஆஶ்சர்ய ஸே மானோ ஜகே³ ।
தப³ யோம்ʼ த⁴னஞ்ஜய ஸிர ஜு²கா, கர ஜோஃட² கர கஹனே லகே³ ॥ 11 । 14 ॥

அர்ஜுன நே கஹா – –
ப⁴க³வன்! தும்ஹாரீ தே³ஹ மேம்ʼ மைம்ʼ தே³க²தா ஸுர- க³ண ஸபீ⁴ ।
மைம்ʼ தே³க²தா ஹூம்ˮ தே³வ! இஸமேம்ʼ ப்ராணியோம்ʼ கா ஸங்க⁴ பீ⁴ ॥
ஶுப⁴ கமல ஆஸன பர இஸீ மேம்ʼ ப்³ரஹ்மதே³வ விராஜதே ।
இஸமேம்ʼ மஹேஶ்வர ஔர ருʼஷிக³ண, தி³வ்ய பன்னக³ ஸாஜதே ॥ 11 । 15 ॥

ப³ஹு பா³ஹு இஸமேம்ʼ ஹைம்ʼ அனேகோம்ʼ ஹீ உத³ரமய ரூப ஹை ।
முக² ஔர ஆம்ˮகே²ம்ʼ ஹைம்ʼ அனேகோம்ʼ, ஹரி- ஸ்வரூப அனூப ஹை ॥
தி³க²தா ந விஶ்வேஶ்வர தும்ஹாரா ஆதி³ மத்⁴ய ந அந்த ஹை ॥

மைம்ʼ தே³க²தா ஸப³ ஓர சா²யா விஶ்வரூப அனந்த ஹை ॥ 11 । 16 ॥

பஹினே முகுட, மஞ்ஜுல க³தா³, ஶுப⁴ சக்ர த⁴ரதே ஆப ஹைம்ʼ ।
ஹோ தேஜ- நிதி⁴, ஸாரீ தி³ஶா தை³தீ³ப்த கரதே ஆப ஹைம்ʼ ॥
தும து³ர்நிரீக்ஷய மஹான் அபரம்பார ஹே ப⁴க³வான் ஹோ ॥

ஸப³ ஓர தி³க²தே தீ³ப்த அக்³னி தி³னேஶ ஸம த்³யுதிவான ஹோ ॥ 11 । 17 ॥

தும ஜானனே கே யோக்³ய அக்ஷரப்³ரஹ்ம அபரம்பார ஹோ ।
ஜக³தீ³ஶ! ஸாரே விஶ்வ மண்ட³ல கே தும்ஹீம்ʼ ஆதா⁴ர ஹோ ॥
அவ்யய ஸனாதன த⁴ர்ம கே ரக்ஷக ஸதை³வ மஹான் ஹோ ॥

மேரீ ஸமஜ² ஸே தும ஸனாதன புருஷ ஹே ப⁴க³வான் ஹோ ॥ 11 । 18 ॥

நஹிம்ʼ ஆதி³ மத்⁴ய ந அந்த ஔர அனந்த ப³ல- ப⁴ண்டா³ர ஹை ।
ஶஶி- ஸூர்ய ரூபீ நேத்ர ஔர அபார பு⁴ஜ- விஸ்தார ஹை ॥
ப்ரஜ்வலித அக்³னி ப்ரசண்ட³ முக² மேம்ʼ தே³க²தா மைம்ʼ த⁴ர ரஹே ॥

ஸம்ʼஸார ஸாரா தப்த அபனே தேஜ ஸே ஹரி கர ரஹே ॥ 11 । 19 ॥

நப⁴ பூ⁴மி அந்தர ஸப³ தி³ஶா இஸ ரூப ஸே தும வ்யாபதே ।
யஹ உக்³ர அத்³பு⁴த ரூப லகி² த்ரைலோக்ய த²ர- த²ர காம்ˮபதே ॥ 11 । 20 ॥

யே ஆப ஹீ மேம்ʼ தே³வ- வ்ருʼந்த³ ப்ரவேஶ கரதே ஜா ரஹே ।
ட³ரதே ஹுஏ கர ஜோஃட² ஜய- ஜய தே³வ ஶப்³த³ ஸுனா ரஹே ॥
ஸப³ ஸித்³த⁴- ஸங்க⁴ மஹர்ஷிக³ண பீ⁴ ஸ்வஸ்தி கஹதே ஆ ரஹே ॥

பஃட³ கர விவித⁴ வித⁴ ஸ்தோத்ர ஸ்வாமின் ஆபகே கு³ண கா³ ரஹே ॥ 11 । 21 ॥

ஸப³ ருத்³ரக³ண ஆதி³த்ய வஸு ஹைம்ʼ ஸாத்⁴யக³ண ஸாரே க²ஃடே² ।
ஸப³ பிதர விஶ்வேதே³வ அஶ்வினி ஔர ஸித்³த⁴ ப³ஃடே² ப³ஃடே² ॥
க³ந்த⁴ர்வக³ண ராக்ஷஸ மருத ஸமுதா³ய ஏவம்ʼ யக்ஷ பீ⁴ ॥

மன மேம்ʼ சகித ஹோகர ஹரே! வே தே³க²தே துமகோ ஸபீ⁴ ॥ 11 । 22 ॥

ப³ஹு நேத்ர முக²வாலா மஹாபா³ஹோ! ஸ்வரூப அபார ஹை ।
ஹாதோ²ம்ʼ ததா² பைரோம்ʼ வ ஜங்கா⁴ கா ப³ஃடா² விஸ்தார ஹை ॥
ப³ஹு உத³ர இஸமேம்ʼ ஔர ப³ஹு விகரால டா³ஃடே³ம்ʼ ஹைம்ʼ மஹா ॥

ப⁴யபீ⁴த இஸகோ தே³க² ஸப³ ஹைம்ʼ ப⁴ய முஜே² பீ⁴ ஹோ ரஹா ॥ 11 । 23 ॥

யஹ க³க³னசும்பீ³ ஜக³மகா³தா ஹரி! அனேகோம்ʼ ரங்க³ கா ।
ஆம்ˮகே²ம்ʼ ப³ஃடீ² ப³லதீ, கு²லா முக² பீ⁴ அனோகே² ஃட³ங்க³ கா ॥
யஹ தே³க² ஐஸா ரூப மைம்ʼ மன மேம்ʼ ஹரே! க⁴ப³ரா ரஹா ॥

நஹிம்ʼ தை⁴ர்ய த⁴ர பாதா, ந ப⁴க³வன்! ஶாந்தி பீ⁴ மைம்ʼ பா ரஹா ॥ 11 । 24 ॥

டா³ஃடே³ம்ʼ ப⁴யங்கர தே³க² பஃட²தா முக² மஹாவிகரால ஹை ।
மானோ த⁴த⁴கதீ யஹ ப்ரலய- பாவக ப்ரசண்ட³ விஶால ஹை ॥

ஸுக² ஹை ந ஐஸே தே³க² முக², பூ⁴லா தி³ஶாயேம்ʼ பீ⁴ ஸபீ⁴ ॥

தே³வேஶ! ஜக³- ஆதா⁴ர! ஹே ப⁴க³வன்! கரோ கருணா அபீ⁴ ॥ 11 । 25 ॥

த்⁴ருʼதராஷ்ட்ர- ஸுத ஸப³ ஸாத² உனகே யே ந்ருʼபதி- ஸமுதா³ய பீ⁴ ।
ஶ்ரீ பீ⁴ஷ்ம த்³ரோணாசார்ய கர்ண ப்ரதா⁴ன அபனே ப⁴ட ஸபீ⁴ ॥ 11 । 26 ॥

விகரால டா³ஃடோ²ம்ʼ யுத ப⁴யானக ஆபகே முக² மேம்ʼ ஹரே ।
அதிவேக³ ஸே ஸப³ தௌ³ஃட²தே ஜாதே த⁴ஃடா²த⁴ஃட² ஹைம்ʼ ப⁴ரே ॥
யே தி³க² ரஹே குச² தா³ம்ˮத மேம்ʼ லடகே ஹுஏ ரண- ஶூர ஹைம்ʼ ॥

இஸ டா³ஃட³ மேம்ʼ பிஸ கர அபீ⁴ ஜினகே ஹுஏ ஶிர சூர ஹைம்ʼ ॥ 11 । 27 ॥

ஜிஸ பா⁴ம்ˮதி ப³ஹு ஸரிதா- ப்ரவாஹ ஸமுத்³ர ப்ரதி ஜாதே ப³ஹே ।
ஐஸே தும்ஹாரே ஜ்வால- முக² மேம்ʼ வேக³ ஸே நர ஜா ரஹே ॥ 11 । 28 ॥

ஜிஸ பா⁴ம்ˮதி ஜலதீ ஜ்வால மேம்ʼ ஜாதே பதங்கே³ வேக³ ஸே ।
யோம்ʼ ம்ருʼத்யு ஹித யே நர, முகோ²ம்ʼ மேம்ʼ ஆபகே ஜாதே ப³ஸே ॥ 11 । 29 ॥

ஸப³ ஓர ஸே இஸ ஜ்வாலமய முக² மேம்ʼ நரோம்ʼ கோ த⁴ர ரஹே ।
தே³வேஶ! ரஸனா சாடதே ப⁴க்ஷண ஸபீ⁴ கா கர ரஹே ॥
விஷ்ணோ! ப்ரபா⁴ஏம்ˮ ஆபகீ அதி உக்³ர ஜக³ மேம்ʼ சா² ரஹீம்ʼ ॥

நிஜ தேஜ ஸே ஸம்ʼஸார ஸாரா ஹீ ஸுரேஶ தபா ரஹீ ॥ 11 । 30 ॥

தும உக்³ர அத்³பு⁴த ரூபதா⁴ரீ கௌன ஹோ ப³தலாஇயே ।
ஹே தே³வதே³வ ! நமாமி தே³வ! ப்ரஸன்ன அப³ ஹோ ஜாஇயே ॥
தும கௌன ஆதி³ ஸ்வரூப ஹோ, யஹ ஜானனா மைம்ʼ சாஹதா ॥

குச² பீ⁴ ந முஜ²கோ ஆபகீ இஸ தி³வ்ய கரனீ கா பதா ॥ 11 । 31 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
மைம்ʼ கால ஹூம்ˮ ஸப³ லோக- நாஶக உக்³ர அபனே கோ கியே ।
ஆயா யஹாம்ˮ ஸம்ʼஸார கா ஸம்ʼஹார கரனே கே லியே ॥
தூ ஹோ ந ஹோ தோ பீ⁴ த⁴னஞ்ஜய! தே³க² பி³ன தேரே லஃடே² ॥

யே நஷ்ட ஹோங்கே³ வீரவர யோதா⁴ ப³ஃடே² ஸப³ ஜோ க²ஃடே² ॥ 11 । 32 ॥

அதஏவ உட² ரிபுத³ல- விஜய கர, ப்ராப்த கர ஸம்மான கோ ।
பி²ர போ⁴க³ இஸ த⁴ன- தா⁴ன்ய ஸே பரிபூர்ண ராஜ்ய மஹான் கோ ॥

ஹே பார்த²! மைம்ʼநே வீர யே ஸப³ மார பஹிலே ஹீ தி³யே ॥

ஆகே³ ப³ஃடோ³ தும யுத்³த⁴ மேம்ʼ ப³ஸ நாம கரனே கே லியே ॥ 11 । 33 ॥

யே பீ⁴ஷ்ம த்³ரோண ததா² ஜயத்³ரத² கர்ண யோத்³தா⁴ ஔர பீ⁴ ।
ஜோ வீரவர ஹைம்ʼ மார பஹிலே ஹீ தி³யே மைம்ʼநே ஸபீ⁴ ॥
அப³ மார இன மாரே ஹுஓம்ʼ கோ, வீரவர! வ்யாகுல ந ஹோ ॥

கர யுத்³த⁴ ரண மேம்ʼ ஶத்ருஓம்ʼ கோ பார்த²! ஜீதேகா³ அஹோ ॥ 11 । 34 ॥

ஸஞ்ஜய நே கஹா – –
தப³ முகுடதா⁴ரீ பார்த² ஸுன கேஶவ- கத²ன இஸ ரீதி ஸே ।
அபனே உப⁴ய கர ஜோஃட² கர கம்ˮபதே ஹுஏ ப⁴யபீ⁴த ஸே ॥
நமதே ஹுஏ, க³த்³க³த்³ க³லே ஸே, ஔர பீ⁴ ட³ரதே ஹுஏ ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஸே போ³லே வசன, யோம்ʼ வந்த³னா கரதே ஹுஏ ॥ । 11 । 35 ॥

அர்ஜுன நே கஹா – –
ஹோதா ஜக³த் அனுரக்த ஹர்ஷித ஆபகா கீர்தன கியே ।
ஸப³ பா⁴க³தே ராக்ஷஸ தி³ஶாஓம்ʼ மேம்ʼ தும்ஹாரா ப⁴ய லியே ॥
நமதா தும்ஹேம்ʼ ஸப³ ஸித்³த⁴- ஸங்க⁴ ஸுரேஶ ! பா³ரம்பா³ர ஹை ॥

ஹே ஹ்ருʼஷீகேஶ! ஸமஸ்த யே உனகா உசித வ்யவஹார ஹை ॥ 11 । 36 ॥

தும ப்³ரஹ்ம கே பீ⁴ ஆதி³காரண ஔர உனஸே ஶ்ரேஷ்ட² ஹோ ।
பி²ர ஹே மஹாத்மன! ஆபகீ யோம்ʼ வந்த³னா கைஸே ந ஹோ ॥
ஸம்ʼஸார கே ஆதா⁴ர ஹோ, ஹே தே³வதே³வ! அனந்த ஹோ ॥

தும ஸத், அஸத் இனஸே பரே அக்ஷர தும்ஹீம்ʼ ப⁴க³வந்த ஹோ ॥ 11 । 37 ॥

ப⁴க³வன்! புராதன புருஷ ஹோ தும விஶ்வ கே ஆதா⁴ர ஹோ ।
ஹோ ஆதி³தே³வ ததை²வ உத்தம தா⁴ம அபரம்பார ஹோ ॥
ஜ்ஞாதா தும்ஹீம்ʼ ஹோ ஜானனே கே யோக்³ய பீ⁴ ப⁴க³வந்த் ஹோ ॥

ஸம்ʼஸார மேம்ʼ வ்யாபே ஹுஏ ஹோ தே³வதே³வ! அனந்த ஹோ ॥ 11 । 38 ॥

தும வாயு யம பாவக வருண ஏவம்ʼ தும்ஹீம்ʼ ராகேஶ ஹோ ।
ப்³ரஹ்மா ததா² உனகே பிதா பீ⁴ ஆப ஹீ அகி²லேஶ ஹோ ॥
ஹே தே³வதே³வ! ப்ரணாம தே³வ! ப்ரணாம ஸஹஸோம்ʼ பா³ர ஹோ ॥

பி²ர பி²ர ப்ரணாம! ப்ரணாம! நாத², ப்ரணாம! பா³ரம்பா³ர ஹோ ॥ 11 । 39 ॥

ஸானந்த³ ஸன்முக² ஔர பீசே² ஸே ப்ரணாம ஸுரேஶ! ஹோ ।
ஹரி பா³ர- பா³ர ப்ரணாம சாரோம்ʼ ஓர ஸே ஸர்வேஶ! ஹோ ॥
ஹை வீர்ய ஶௌர்ய அனந்த, ப³லதா⁴ரீ அதுல ப³லவந்த ஹோ ॥

வ்யாபே ஹுஏ ஸப³மேம்ʼ இஸீ ஸே ‘ ஸர்வ’ ஹே ப⁴க³வந்த! ஹோ ॥ 11 । 40 ॥

துமகோ ஸமஜ² அபனா ஸகா² ஜானே பி³னா மஹிமா மஹா ।
யாத³வ! ஸகா²! ஹே க்ருʼஷ்ண! ப்யார ப்ரமாத³ யா ஹட² ஸே கஹா ॥ 11 । 41 ॥

அச்யுத! ஹம்ˮஸானே கே லியே ஆஹார ஔர விஹார மேம்ʼ ।
ஸோதே அகேலே பை³ட²தே ஸப³மேம்ʼ கிஸீ வ்யவஹார மேம்ʼ ॥ 11 । 42 ॥

ஸப³கீ க்ஷமா மைம்ʼ மாங்க³தா ஜோ குச² ஹுஆ அபராத⁴ ஹோ ॥ ।

ஸம்ʼஸார மேம்ʼ தும அதுல அபரம்பார ஔர அகா³த⁴ ஹோ ॥ ॥ 11 । 42 ॥

ஸாரே சராசர கே பிதா ஹைம்ʼ ஆப ஜக³- ஆதா⁴ர ஹைம்ʼ ।
ஹைம்ʼ ஆப கு³ருஓம்ʼ கே கு³ரு அதி பூஜ்ய அபரம்பார ஹைம்ʼ ॥
த்ரைலோக்ய மேம்ʼ துமஸா ப்ரபோ⁴! கோஈ கஹீம்ʼ பீ⁴ ஹை நஹீம்ʼ ॥

அனுபம அதுல்ய ப்ரபா⁴வ ப³ஃட³கர கௌன பி²ர ஹோகா³ கஹீம்ʼ ॥ 11 । 43 ॥

இஸ ஹேது வந்த³ன- யோக்³ய ஈஶ! ஶரீர சரணோம்ʼ மேம்ʼ கியே ।
மைம்ʼ ஆபகோ கரதா ப்ரணாம ப்ரஸன்ன கரனே கே லியே ॥
ஜ்யோம்ʼ தாத ஸுத கே, ப்ரிய ப்ரியா கே, மித்ர ஸஹசர அர்த² ஹைம்ʼ ॥

அபராத⁴ மேரா ஆப த்யோம்ʼ ஹீ ஸஹன ஹேது ஸமர்த² ஹைம்ʼ ॥ । 11 । 44 ॥

யஹ ரூப ப⁴க³வன்! தே³க²கர, பஹலே ந ஜோ தே³கா² கபீ⁴ ।
ஹர்ஷித ஹுஆ மைம்ʼ கிந்து ப⁴ய ஸே ஹை விகல பீ⁴ மன அபீ⁴ ॥
தே³வேஶ! விஶ்வாதா⁴ர! தே³வ! ப்ரஸன்ன அப³ ஹோ ஜாஇயே ॥

ஹே நாத²! பஹலா ரூப ஹீ அபனா முஜே² தி³க²லாஇயே ॥ 11 । 45 ॥

மைம்ʼ சாஹதா ஹூம்ˮ தே³க²னா, துமகோ முகுட தா⁴ரண கியே ।
ஹே ஸஹஸபா³ஹோ! ஶுப⁴ கரோம்ʼ மேம்ʼ சக்ர ஔர க³தா³ லியே ॥
ஹே விஶ்வமூர்தே! பி²ர முஜே² வஹ ஸௌம்ய த³ர்ஶன தீ³ஜியே ॥

வஹ ஹீ சதுர்பு⁴ஜ ரூப ஹே தே³வேஶ! அபனா கீஜியே ॥ 11 । 46 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
ஹே பார்த²! பரம ப்ரஸன்ன ஹோ துஜ² பர அனுக்³ரஹ- பா⁴வ ஸே ।
மைனே தி³கா²யா விஶ்வரூப மஹான யோக³- ப்ரபா⁴வ ஸே ॥
யஹ பரம தேஜோமய விராட் அனந்த ஆதி³ அனூப ஹை ॥

தேரே ஸிவா தே³கா² கிஸீ நே பீ⁴ நஹீம்ʼ யஹ ரூப ஹை ॥ 11 । 47 ॥

ஹே குருப்ரவீர! ந வேத³ ஸே, ஸ்வாத்⁴யாய யஜ்ஞ ந தா³ன ஸே ।
தி³க²தா நஹீம்ʼ மைம்ʼ உக்³ர தப யா க்ரியா கர்ம- விதா⁴ன ஸே ॥
மேரா விராட் ஸ்வரூப இஸ நர- லோக மேம்ʼ அர்ஜுன! கஹீம்ʼ ॥

அதிரிக்த தேரே ஔர கோஈ தே³க² ஸகதா ஹை நஹீம்ʼ ॥ 11 । 48 ॥

யஹ கோ⁴ர- ரூப நிஹார கர மத மூஃட³ ஔர அதீ⁴ர ஹோ ।
பி²ர ரூப பஹலா தே³க², ப⁴ய தஜ துஷ்ட மன மேம்ʼ வீர ஹோ ॥ 11 । 49 ॥

ஸஞ்ஜய நே கஹா – –
யோம்ʼ கஹ தி³கா²யா ரூப அபனா ஸௌம்ய தன பி²ர த⁴ர லியா ।
ப⁴க³வான் நே ப⁴யபீ⁴த வ்யாகுல பார்த² கோ தீ⁴ரஜ தி³யா ॥ 11 । 50 ॥

அர்ஜுன நே கஹா- –
யஹ ஸௌம்ய நர- தன தே³க² ப⁴க³வன்! மன டி²கானே ஆ க³யா ।
ஜிஸ பா⁴ம்ˮதி பஹலே தா² வஹீ அபனீ அவஸ்தா² பா க³யா ॥ 11 । 51 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
ஹே பார்த²! து³ர்லப⁴ ரூப யஹ ஜிஸகே அபீ⁴ த³ர்ஶன கியே ।
ஸுர பீ⁴ தரஸதே ஹைம்ʼ இஸீ கீ லாலஸா மன மேம்ʼ லியே ॥ 11 । 52 ॥

தி³க²தா ந மைம்ʼ தப, தா³ன அத²வா யஜ்ஞ, வேதோ³ம்ʼ ஸே கஹீம்ʼ ।
தே³கா² ஜிஸே தூனே உஸே நர தே³க² பாதே ஹைம்ʼ நஹீம்ʼ ॥ 11 । 53 ॥

ஹே பார்த²! ஏக அனன்ய மேரீ ப⁴க்தி ஸே ஸம்ப⁴வ ஸபீ⁴ ।
யஹ ஜ்ஞான, த³ர்ஶன, ஔர முஜ²மேம்ʼ தத்த்வ ஜான ப்ரவேஶ பீ⁴ ॥ 11 । 54 ॥

மேரே லியே ஜோ கர்ம- தத்பர, நித்ய மத்பர, ப⁴க்த ஹை ।
பாதா முஜே² வஹ ஜோ ஸபீ⁴ ஸே வைர ஹீன விரக்த ஹை ॥ 11 । 55 ॥

க்³யாரஹவாம்ʼ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 11 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 12

பா³ரஹவாம்ʼ அத்⁴யாய

அர்ஜுன நே கஹா – –
அவ்யக்த கோ ப⁴ஜதே கி ஜோ த⁴ரதே தும்ஹாரா த்⁴யான ஹைம்ʼ ।
இன யோகி³யோம்ʼ மேம்ʼ யோக³வேத்தா கௌன ஶ்ரேஷ்ட² மஹான ஹைம்ʼ ॥ 12 । 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா – –
கஹதா உன்ஹேம்ʼ மைம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட² முஜ²மேம்ʼ சித்த ஜோ த⁴ரதே ஸதா³ ।
ஜோ யுக்த ஹோ ஶ்ரத்³தா⁴- ஸஹித மேரா ப⁴ஜன கரதே ஸதா³ ॥ 12 । 2 ॥

அவ்யக்த, அக்ஷர, அநிர்தே³ஶ்ய, அசிந்த்ய நித்ய ஸ்வரூப கோ ।
ப⁴ஜதே அசல, கூடஸ்த², உத்தம ஸர்வவ்யாபீ ரூப கோ ॥ 12 । 3 ॥

ஸப³ இந்த்³ரியாம்ˮ ஸாதே⁴ ஸதா³ ஸமபு³த்³தி⁴ ஹீ த⁴ரதே ஹுஏ ।
பாதே முஜே² வே பார்த² ப்ராணீ மாத்ர ஹித கரதே ஹுஏ ॥ 12 । 4 ॥

அவ்யக்த மேம்ʼ ஆஸக்த ஜோ ஹோதா உன்ஹேம்ʼ அதி க்லேஶ ஹை ।
பாதா புருஷ யஹ க³தி, ஸஹன கரகே விபத்தி விஶேஷ ஹை ॥ 12 । 5 ॥

ஹோ மத்பராயண கர்ம ஸப³ அர்பண முஜே² கரதே ஹுஏ ।
ப⁴ஜதே ஸதை³வ அனன்ய மன ஸே த்⁴யான ஜோ த⁴ரதே ஹுஏ ॥ 12 । 6 ॥

முஜ²மேம்ʼ லகா³தே சித்த உனகா ஶீக்⁴ர கர உத்³தா⁴ர மைம்ʼ ।
இஸ ம்ருʼத்யுமய ஸம்ʼஸார ஸே பே³ஃடா² லகா³தா பார மைம்ʼ ॥ 12 । 7 ॥

முஜ²மேம்ʼ லகா³லே மன, முஜீ² மேம்ʼ பு³த்³தி⁴ கோ ரக² ஸப³ கஹீம்ʼ ।
முஜ²மேம்ʼ மிலேகா³ பி²ர தபீ⁴ இஸமேம்ʼ கபீ⁴ ஸம்ʼஶய நஹீம்ʼ ॥ 12 । 8 ॥

முஜ²மேம்ʼ த⁴னஞ்ஜய! ஜோ ந டீ²க ப்ரகார மன பாஓ ப³ஸா ।
அப்⁴யாஸ- யோக³ ப்ரயத்ன ஸே மேரீ லகா³லோ லாலஸா ॥ 12 । 9 ॥

அப்⁴யாஸ பீ⁴ ஹோதா நஹீம்ʼ தோ கர்ம கர மேரே லியே ।
ஸப³ ஸித்³தி⁴ ஹோகீ³ கர்ம பீ⁴ மேரே லியே அர்ஜுன! கியே ॥ 12 । 10 ॥

யஹ பீ⁴ ந ஹோ தப³ ஆஸரா மேரா லியே கர யோக³ ஹீ ।
கர சித்த-ஸம்ʼயம கர்மப²ல கே த்யாக³ ஸாரே போ⁴க³ ஹீ ॥ 12 । 11 ॥

அப்⁴யாஸ பத² ஸே ஜ்ஞான உத்தம ஜ்ஞான ஸே கு³ரு த்⁴யான ஹை ।
கு³ரு த்⁴யான ஸே ப²லத்யாக³ கரதா த்யாக³ ஶாந்தி ப்ரதா³ன ஹை ॥ 12 । 12 ॥

பி³ன த்³வேஷ ஸாரே ப்ராணியோம்ʼ கா மித்ர கருணாவான் ஹோ ।
ஸம து³꞉க²ஸுக² மேம்ʼ மத³ ந மமதா க்ஷமாஶீல மஹான் ஹோ ॥ 12 । 13 ॥

ஜோ துஷ்ட நித மன பு³த்³தி⁴ ஸே முஜ²மேம்ʼ ஹுஆ ஆஸக்த ஹை ।
த்³ருʼஃட³ நிஶ்சயீ ஹை ஸம்ʼயமீ ப்யாரா முஜே² வஹ ப⁴க்த ஹை ॥ 12 । 14 ॥

பாதே ந ஜிஸஸே க்லேஶ ஜன உனஸே ந பாதா ஆப ஹீ ।
ப⁴ய க்ரோத⁴ ஹர்ஷ விஷாத³ பி³ன ப்யாரா முஜே² ஹை ஜன வஹீ ॥ 12 । 15 ॥

ஜோ ஶுசி உதா³ஸீ த³க்ஷ ஹை ஜிஸகோ ந து³க² பா³தா⁴ ரஹீ ।
இச்சா² ரஹித ஆரம்ப⁴ த்யாகீ³ ப⁴க்த ப்ரிய முஜ²கோ வஹீ ॥ 12 । 16 ॥

கரதா ந த்³வேஷ ந ஹர்ஷ ஜோ பி³ன ஶோக ஹை பி³ன காமனா ।
த்யாகே³ ஶுபா⁴ஶுப⁴ ப²ல வஹீ ஹை ப⁴க்த ப்ரிய முஜ²கோ க⁴னா ॥ 12 । 17 ॥

ஸம ஶத்ரு மித்ரோம்ʼ ஸே ஸதா³ அபமான மான ஸமான ஹை ।
ஶீதோஷ்ண ஸுக²-து³க² ஸம ஜிஸே ஆஸக்தி பி³ன மதிமான ஹை ॥ 12 । 18 ॥

நிந்தா³ ப்ரஶம்ʼஸா ஸம ஜிஸே மௌனீ ஸதா³ ஸந்துஷ்ட ஹீ ।
அநிகேத நிஶ்சல பு³த்³தி⁴மய ப்ரிய ப⁴க்த ஹை முக²கோ வஹீ ॥ 12 । 19 ॥

ஜோ மத்பராயண இஸ ஸுதா⁴மய த⁴ர்ம மேம்ʼ அனுரக்த ஹைம்ʼ ।
வே நித்ய ஶ்ரத்³தா⁴வான ஜன மேரே பரம ப்ரிய ப⁴க்த ஹைம்ʼ ॥ 12 । 20 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 13

தேரஹவாம்ʼ அத்⁴யாய

ஶ்ரீ ப⁴க³வான் போ³லே –
கௌந்தேய, யஹ தன க்ஷேத்ர ஹை ஜ்ஞானீ ப³தாதே ஹைம்ʼ யஹீ ।
ஜோ ஜானதா இஸ க்ஷேத்ர கோ க்ஷேத்ரஜ்ஞ கஹலாதா வஹீ ॥ 13 । 1 ॥

ஹே பார்த², க்ஷேத்ரோம்ʼ மேம்ʼ முஜே² க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஜான மஹான தூ ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவம்ʼ க்ஷேத்ர கா ஸப³ ஜ்ஞான மேரா ஜான தூ ॥ 13 । 2 ॥

வஹ க்ஷேத்ர ஜோ, ஜைஸா, ஜஹாம்ˮ ஸே, ஜின விகாரோம்ʼ-யுத, ஸபீ⁴ ।
ஸங்க்ஷேப மேம்ʼ ஸுன, ஜிஸ ப்ரபா⁴வ ஸமேத வஹ க்ஷேத்ரஜ்ஞ பீ⁴ ॥ 13 । 3 ॥

ப³ஹு பா⁴ம்ˮதி ருʼஷியோம்ʼ ஔர ச²ந்தோ³ம்ʼ ஸே அனேக ப்ரகார ஸே ।
கா³யா பதோ³ம்ʼ மேம்ʼ ப்³ரஹ்மஸூத்ரோம்ʼ கே ஸஹேது விசார ஸே ॥ 13 । 4 ॥

மன பு³த்³தி⁴ ஏவம்ʼ மஹாபூ⁴த ப்ரக்ருʼதி அஹங்க்ருʼத பா⁴வ பீ⁴ ।
பாம்ˮசோம்ʼ விஷய ஸப³ இந்த்³ரியோம்ʼ கே ஔர இந்த்³ரியக³ண ஸபீ⁴ ॥ 13 । 5 ॥

ஸுக²-து³꞉க² இச்சா² த்³வேஷ த்⁴ருʼத்தி ஸங்கா⁴த ஏவம்ʼ சேதனா ।
ஸங்க்ஷேப மேம்ʼ யஹ க்ஷேத்ர ஹை ஸமுதா³ய ஜோ இனகா ப³னா ॥ 13 । 6 ॥

அபி⁴மான த³ம்ப⁴ அபா⁴வ, ஆர்ஜவ, ஶௌச, ஹிம்ʼஸாஹீனதா ।
தி²ரதா, க்ஷமா, நிக்³ரஹ ததா² ஆசார்ய-ஸேவா தீ³னதா ॥ 13 । 7 ॥

இந்த்³ரிய-விஷய-வைராக்³ய ஏவம்ʼ மத³ ஸதை³வ நிவாரனா ।
ஜீவன, ஜரா, து³க², ரோக³ । ம்ருʼத்யு ஸதோ³ஷ நித்ய விசாரனா ॥ 13 । 8 ॥

நஹிம்ʼ லிப்த நாரீ புத்ர மேம்ʼ, ஸப³ த்யாக³னா ப²ல-வாஸனா ।
நித ஶுப⁴ அஶுப⁴ கீ ப்ராப்தி மேம்ʼ பீ⁴ ஏகஸா ரஹனா ப³னா ॥ 13 । 9 ॥

முஜ²மேம்ʼ அனன்ய விசார ஸே வ்யபி⁴சார விரஹித ப⁴க்தி ஹோ ।
ஏகாந்த கா ஸேவன, ந ஜன ஸமுதா³ய மேம்ʼ ஆஸக்தி ஹோ ॥ 13 । 10 ॥

அத்⁴யாத்மஜ்ஞான வ தத்த்வஜ்ஞான விசார, யஹ ஸப³ ஜ்ஞான ஹை ।
விபரீத இனகே ஔர ஜோ குச² ஹை ஸபீ⁴ அஜ்ஞான ஹை ॥ 13 । 11 ॥

அப³ வஹ ப³தாதா ஜ்ஞேய ஜிஸகே ஜ்ஞான ஸே நிஸ்தார ஹை ।
நஹிம்ʼ ஸத் அஸத், பரப்³ரஹ்ம தோ அநாதி³ ஔர அபார ஹை ॥ 13 । 12 ॥

ஸர்வத்ர உஸகே பாணி பத³ ஸிர நேத்ர முக² ஸப³ ஓர ஹீ ।
ஸப³ ஓர உஸகே கான ஹைம்ʼ, ஸர்வத்ர பை²லா ஹை வஹீ ॥ 13 । 13 ॥

இந்த்³ரிய-கு³ணோம்ʼ கா பா⁴ஸ உஸமேம்ʼ கிந்து இந்த்³ரிய-ஹீன ஹை ।
ஹோ அலக³ ஜக³-பாலக, நிர்கு³ண ஹோகர கு³ணோம்ʼ மேம்ʼ லீன ஹை ॥ 13 । 14 ॥

பீ⁴தர வ பா³ஹர ப்ராணியோம்ʼ மேம்ʼ தூ³ர பீ⁴ ஹை பாஸ பீ⁴
வஹ சர அசர அதி ஸூக்ஷ்ம ஹை ஜானா நஹீம்ʼ ஜாதா கபீ⁴ ॥ 13 । 15 ॥

அவிப⁴க்த ஹோகர ப்ராணியோம்ʼ மேம்ʼ வஹ விப⁴க்த ஸதை³வ ஹை ।
வஹ ஜ்ஞேய பாலக ஔர நாஶக ஜன்மதா³தா தே³வ ஹை ॥ 13 । 16 ॥

வஹ ஜ்யோதியோம்ʼ கீ ஜ்யோதி ஹை, தம ஸே பரே ஹை, ஜ்ஞான ஹை ।
ஸப³ மேம்ʼ ப³ஸா ஹை, ஜ்ஞேய ஹை, வஹ ஜ்ஞானக³ம்ய மஹான் ஹை ॥ 13 । 17 ॥

யஹ க்ஷேத்ர, ஜ்ஞான, மஹான் ஜ்ஞேய, கஹா க³யா ஸங்க்ஷேப ஸே ।
ஹே பார்த², இஸகோ ஜான மேரா ப⁴க்த முஜ²மேம்ʼ ஆ ப³ஸே ॥ 13 । 18 ॥

யஹ ப்ரக்ருʼதி ஏவம்ʼ புருஷ தோ³னோம்ʼ ஹீ அநாதி³ விசார ஹைம்ʼ ।
பைதா³ ப்ரக்ருʼதி ஸே ஹீ ஸமஜ², கு³ண தீன ஔர ப்ரகார ஹைம்ʼ ॥ 13 । 19 ॥

ஹை கார்ய ஏவம்ʼ கரண கீ உத்பத்தி காரண ப்ரக்ருʼதி ஹீ ।
இஸ ஜீவ கோ காரண கஹா, ஸுக²-து³꞉க² போ⁴க³ நிமித்த்த ஹீ ॥ 13 । 20 ॥

ரஹகர ப்ரக்ருʼதி மேம்ʼ நித புருஷ, கரதா ப்ரக்ருʼதி-கு³ண போ⁴க³ ஹை ।
அச்சீ² பு³ரீ ஸப³ யோனியாம்ˮ, தே³தா யஹீ கு³ண-யோக³ ஹை ॥ 13 । 21 ॥

த்³ரஷ்டா வ அனுமந்தா ஸதா³, ப⁴ர்தா ப்ரபோ⁴க்தா ஶிவ மஹா ।
இஸ தே³ஹ மேம்ʼ பரமாத்மா, உஸ பர-புருஷ கோ ஹை கஹா ॥ 13 । 22 ॥

ஐஸே புருஷ ஏவம்ʼ ப்ரக்ருʼதி கோ, கு³ண ஸஹித ஜோ ஜான லே ।
ப³ரதாவ கைஸா பீ⁴ கரே வஹ ஜன்ம பி²ர ஜக³ மேம்ʼ ந லே ॥ 13 । 23 ॥

குச² ஆப ஹீ மேம்ʼ ஆப ஆத்மா தே³க²தே ஹைம்ʼ த்⁴யான ஸே ।
குச² கர்ம-யோகீ³ கர்ம ஸே, குச² ஸாங்க்²ய-யோகீ³ ஜ்ஞான ஸே ॥ 13 । 24 ॥

ஸுன தூ³ஸரோம்ʼ ஸே ஹீ கியா கரதே ப⁴ஜன அனஜான ஹைம்ʼ ।
தரதே அஸம்ʼஶய ம்ருʼத்யு வே, ஶ்ருதி மேம்ʼ லகே³ மதிமான் ஹைம்ʼ ॥ 13 । 25 ॥

ஜானோ சராசர ஜீவ ஜோ பைதா³ ஹுஏ ஸம்ʼஸார மேம்ʼ ।
ஸப³ க்ஷேத்ர ஔர க்ஷேத்ரஜ்ஞ கே ஸம்ʼயோக³ ஸே விஸ்தார மேம்ʼ ॥ 13 । 26 ॥

அவிநாஶி, நஶ்வர ஸர்வபூ⁴தோம்ʼ மேம்ʼ ரஹே ஸம நித்ய ஹீ ।
இஸ பா⁴ம்ˮதி ஈஶ்வர கோ புருஷ ஜோ தே³க²தா தே³கே² வஹீ ॥ 13 । 27 ॥

ஜோ தே³க²தா ஸமபா⁴வ ஸே ஈஶ்வர ஸபீ⁴ மேம்ʼ வ்யாப்த ஹை ।
கரதா ந அபனீ கா⁴த ஹை, கரதா பரமபத³ ப்ராப்த ஹை ॥ 13 । 28 ॥

கரதீ ப்ரக்ருʼதி ஸப³ கர்ம, ஆத்மா ஹை அகர்தா நித்ய ஹீ ।
இஸ பா⁴ம்ˮதி ஸே ஜோ தே³க²தா ஹை, தே³க²தா ஹை ஜன வஹீ ॥ 13 । 29 ॥

ஜப³ ப்ராணியோம்ʼ கீ பி⁴ன்னதா ஜன ஏக மேம்ʼ தே³கே² ஸபீ⁴ ।
விஸ்தார தே³கே² ஏக ஸே ஹீ, ப்³ரஹ்ம கோ பாதா தபீ⁴ ॥ 13 । 30 ॥

யஹ ஈஶ அவ்யய, நிர்கு³ண ஔர அநாதி³ ஹோனே ஸே ஸதா³ ।
கரதா ந ஹோதா லிப்த ஹை, ரஹ தே³ஹ மேம்ʼ பீ⁴ ஸர்வதா³ ॥ 13 । 31 ॥

நப⁴ ஸர்வவ்யாபீ ஸூக்ஷ்ம ஹோனே ஸே ந ஜைஸே லிப்த ஹோ ।
ஸர்வத்ர ஆத்மா தே³ஹ மேம்ʼ ரஹகர ந வைஸே லிப்த ஹோ ॥ 13 । 32 ॥

ஜ்யோம்ʼ ஏக ரவி ஸம்பூர்ண ஜக³ மேம்ʼ தேஜ ப⁴ரதா ஹை ஸதா³ ।
யோம்ʼ ஹீ ப்ரகாஶித க்ஷேத்ர கோ க்ஷேத்ரஜ்ஞ கரதா ஸர்வதா³ ॥ 13 । 33 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவம்ʼ க்ஷேத்ர அந்தர, ஜ்ஞான ஸே ஸமஜே²ம்ʼ ஸஹீ ।
ஸமஜே²ம்ʼ ப்ரக்ருʼதி ஸே சூ²டனா, ஜோ ப்³ரஹ்ம கோ பாதே வஹீ ॥ 13 । 34 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

தேரஹவாம்ˮ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 13 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 14

சௌத³ஹவாம்ˮ அத்⁴யாய

ஶ்ரீ ப⁴க³வான் போ³லே
அதிஶ்ரேஷ்ட² ஜ்ஞானோம்ʼ மேம்ʼ ப³தாதா ஜ்ஞான மைம்ʼ அப³ ஔர பீ⁴ ।
முனி பா க³யே ஹைம்ʼ ஸித்³தி⁴ ஜிஸகோ ஜானகர ஜக³ மேம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 14 । 1 ॥

இஸ ஜ்ஞான கா ஆஶ்ரய லிஏ ஜோ ரூப மேரா ஹோ ரஹேம்ʼ ।
உத்பத்தி-கால ந ஜன்ம லேம்ʼ, லய-கால மேம்ʼ ந வ்யதா² ஸஹேம்ʼ ॥ 14 । 2 ॥

இஸ ப்ரக்ருʼதி அபனீ யோனி மேம்ʼ, மைம்ʼ க³ர்ப⁴ ரக²தா ஹூம்ˮ ஸதா³ ।
உத்பன்ன ஹோதே ஹைம்ʼ உஸீஸே ஸர்வ ப்ராணீ ஸர்வதா³ ॥ 14 । 3 ॥

ஸப³ யோநியோம்ʼ மேம்ʼ மூர்தியோம்ʼ கே ஜோ அனேகோம்ʼ ரூப ஹைம்ʼ ।
மைம்ʼ பீ³ஜ-ப்ரத³ பிதா ஹூம்ˮ, ப்ரக்ருʼதி யோனி அனூப ஹைம்ʼ ॥ 14 । 4 ॥

பைதா³ ப்ரக்ருʼதி ஸே ஸத்த்வ, ரஜ, தம த்ரிகு³ண கா விஸ்தார ஹை ।
இஸ தே³ஹ மேம்ʼ யே ஜீவ கோ லேம்ʼ பா³ந்த⁴, ஜோ அவிகார ஹை ॥ 14 । 5 ॥

அவிகார ஸதகு³ண ஹை ப்ரகாஶக, க்யோங்கி நிர்மல ஆப ஹை ।
யஹ பா³ந்த⁴ லேதா ஜீவ கோ ஸுக² ஜ்ஞான ஸே நிஷ்பாப ஹை ॥ 14 । 6 ॥

ஜானோ ரஜோகு³ண ராக³மய, உத்பன்ன த்ருʼஷ்ணா ஸங்க³ ஸே ।
வஹ பா³ந்த⁴ லேதா ஜீவ கோ கௌந்தேய, கர்ம-ப்ரஸங்க³ ஸே ॥ 14 । 7 ॥

அஜ்ஞான ஸே உத்பன்ன தம ஸப³ ஜீவ கோ மோஹித கரே ।
ஆலஸ்ய, நீந்த³, ப்ரமாத³ ஸே யஹ ஜீவ கோ ப³ந்தி⁴த கரே ॥ 14 । 8 ॥

ஸுக² மேம்ʼ ஸதோகு³ண, கர்ம மேம்ʼ தே³தா ரஜோகு³ண ஸங்க³ ஹை ।
ஃட³க கர தமோகு³ண ஜ்ஞான கோ, தே³தா ப்ரமாத³ ப்ரஸங்க³ ஹை ॥ 14 । 9 ॥

ரஜ தம த³பே³ம்ʼ தப³ ஸத்த்வ கு³ண, தம ஸத்வ த³ப³தே ரஜ ப³ஃட³ஏ ।
ரஜ ஸத்த்வ த³ப³தே ஹீ தமோகு³ண தே³ஹதா⁴ரீ பர சஃட³ஏ ॥ । 14 । 10 ॥

ஜப³ தே³ஹ கீ ஸப³ இந்த்³ரியோம்ʼ மேம்ʼ ஜ்ஞான கா ஹோ சாம்ˮத³னா ।
தப³ ஜான லேனா சாஹிஏ தன மேம்ʼ ஸதோகு³ண ஹை க⁴னா ॥ 14 । 11 ॥

த்ருʼஷ்ணா அஶாந்தி ப்ரவ்ருʼத்தி ஹோகர மன ப்ரலோப⁴ன மேம்ʼ பஃட²ஏ ।
ஆரம்ப⁴ ஹோதே கர்ம கே அர்ஜுன, ரஜோகு³ண ஜப³ ப³ஃட³ஏ ॥ 14 । 12 ॥

கௌந்தேய, மோஹ ப்ரமாத³ ஹோ, ஜப³ ஹோ ந மன மேம்ʼ சாம்ˮத³னா ।
உத்பன்ன ஹோ ஆலஸ்ய ஜப³, ஹோதா தமோகு³ண ஹை க⁴னா ॥ 14 । 13 ॥

இஸ தே³ஹ மேம்ʼ யதி³ ஸத்த்வகு³ண கீ வ்ருʼத்³தி⁴ மரதே கால ஹை ।
தோ ப்ராப்த கரதா ஜ்ஞாநியோம்ʼ கா ஶுத்³த⁴ லோக விஶால ஹை ॥ 14 । 14 ॥

ரஜ-வ்ருʼத்³தி⁴ மேம்ʼ மர, தே³ஹ கர்மாஸக்த புருஷோம்ʼ மேம்ʼ த⁴ரே ।
ஜஃட² யோநியோம்ʼ மேம்ʼ ஜன்மதா, யதி³ ஜன தமோகு³ண மேம்ʼ மரே ॥ 14 । 15 ॥

ப²ல புண்ய கர்மோம்ʼ கா ஸதா³ ஶுப⁴ ஶ்ரேஷ்ட² ஸாத்த்விக ஜ்ஞான ஹை ।
ப²ல து³க² ரஜோகு³ண கா, தமோகு³ண-ப²ல ஸதா³ அஜ்ஞான ஹை ॥ 14 । 16 ॥

உத்பன்ன ஸத ஸே ஜ்ஞான, ரஜ ஸே நித்ய லோப⁴ ப்ரதா⁴ன ஹை ।
ஹை மோஹ ஔர ப்ரமாத³ தமகு³ண ஸே ஸதா³ அஜ்ஞான ஹை ॥ 14 । 17 ॥

ஸாத்த்விக புருஷ ஸ்வர்கா³தி³ மேம்ʼ, நரலோக மேம்ʼ ராஜஸ ப³ஸேம்ʼ ।
ஜோ தாமஸீ கு³ண மேம்ʼ ப³ஸேம்ʼ, வே ஜன அதோ⁴க³தி மேம்ʼ ப²ம்ˮஸேம்ʼ ॥ 14 । 18 ॥

கர்தா ந கோஈ தஜ த்ரிகு³ண, யஹ தே³க²தா த்³ரஷ்டா ஜபீ⁴ ।
ஜானே கு³ணோம்ʼ ஸே பார ஜப³, பாதா முஜே² ஹை ஜன தபீ⁴ ॥ 14 । 19 ॥

ஜோ தே³ஹதா⁴ரீ, தே³ஹ-காரண பார யே கு³ண தீன ஹோ ।
சு²ட ஜன்ம ம்ருʼத்யு ஜராதி³ து³க² ஸே, வஹ அம்ருʼத மேம்ʼ லீன ஹோ ॥ 14 । 20 ॥

அர்ஜுன போ³லே
லக்ஷண கஹோ உனகே ப்ரபோ⁴, ஜன ஜோ த்ரிகு³ண ஸே பார ஹைம்ʼ ।
கிஸ பா⁴ம்ˮதி ஹோதே பார, க்யா உனகே கஹோ ஆசார ஹைம்ʼ ॥ 14 । 21 ॥

ஶ்ரீ ப⁴க³வான் போ³லே
பாகர ப்ரகாஶ, ப்ரவ்ருʼத்தி, மோஹ, ந பார்த², இனஸே த்³வேஷ ஹை ।
யதி³ ஹோம்ʼ நஹீம்ʼ வே ப்ராப்த, உனகீ லாலஸா ந விஶேஷ ஹை ॥ 14 । 22 ॥

ரஹதா உதா³ஸீன-ஸா கு³ணோம்ʼ ஸே, ஹோஏ நஹீம்ʼ விசலித கஹீம்ʼ ।
ஸப³ த்ரிகு³ண கரதே கார்ய ஹைம்ʼ, யஹ ஜான ஜோ டி³க³தா நஹீம்ʼ ॥ 14 । 23 ॥

ஹை ஸ்வஸ்த², ஸுக²-து³க² ஸம ஜிஸே, ஸம டே⁴ல பத்த²ர ஸ்வர்ண பீ⁴ ।
ஜோ தீ⁴ர, நிந்தா³ஸ்துதி ஜிஸே ஸம, துல்ய அப்ரிய-ப்ரிய ஸபீ⁴ ॥ 14 । 24 ॥

ஸம ப³ந்து⁴ வைரீ ஹைம்ʼ ஜிஸே அபமான மான ஸமான ஹை ।
ஆரம்ப⁴ த்யாகே³ ஜோ ஸபீ⁴, வஹ கு³ணாதீத மஹான ஹை ॥ 14 । 25 ॥

ஜோ ஶுத்³த⁴ நிஶ்சல ப⁴க்தி ஸே ப⁴ஜதா முஜே² ஹை நித்ய ஹீ ।
தீனோம்ʼ கு³ணோம்ʼ ஸே பார ஹோகர ப்³ரஹ்ம கோ பாதா வஹீ ॥ 14 । 26 ॥

அவ்யய அம்ருʼத மைம்ʼ ஔர மைம்ʼ ஹீ ப்³ரஹ்மரூப மஹான ஹூம்ˮ ।
மைம்ʼ ஹீ ஸனாதன த⁴ர்ம ஔர அபார மோத³-நிதா⁴ன ஹூம்ˮ ॥ 14 । 27 ॥

ௐ தத்ஸதி³தி சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

சௌத³ஹவாம்ˮ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ॥ 14 ॥

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 15

பந்த்³ரஹவா அத்⁴யாய

ஶ்ரீ ப⁴க³வான் நே கஹா —
ஹை மூல ஊபர ஶாக² நீசே பத்ர ஜிஸகே வேத³ ஹைம்ʼ ।
வே வேத³வித் ஜோ ஜானதே அஶ்வத்த² – அவ்யய – பே⁴த³ ஹைம்ʼ ॥ 15 । 1 ॥

பல்லவ விஷய, கு³ண ஸே பலீ அத⁴- ஊர்த்⁴வ ஶாகா² சா² ரஹீம்ʼ ।
நர- லோக மேம்ʼ நீசே ஜஃட²ஏம்ʼ கர்மானுப³ந்தீ⁴ ஜா ரஹீம்ʼ ॥ 15 । 2 ॥

உஸகா யஹாம்ʼ மிலதா ஸ்வரூப ந ஆதி³ மத்⁴யாதா⁴ர ஸே ।
த்³ருʼட⁴மூல யஹ அஶ்வத்த² காட அஸங்க³ ஶஸ்த்ர- ப்ரஹார ஸே ॥ 15 । 3 ॥

பி²ர வஹ நிகாலோ டூ⁴ண்ட⁴கர பத³ ஶ்ரேஷ்ட² டீ²க ப்ரகார ஸே ।
கர ப்ராப்த ஜிஸகோ பி²ர ந லௌடே, சூ²டகர ஸம்ʼஸார ஸே ॥

மைம்ʼ ஶரண உஸகீ ஹூம்ˮ புருஷ ஜோ ஆதி³ ஔர மஹான ஹை ।
உத்பன்ன ஜிஸஸே ஸப³ புராதன யஹ ப்ரவ்ருʼத்தி- விதா⁴ன ஹை ॥ 15 । 4 ॥

ஜீதா ஜின்ஹோம்ʼநே ஸங்க³- தோ³ஷ ந மோஹ ஜினமேம்ʼ மான ஹை ।
மன மேம்ʼ ஸதா³ ஜினகே ஜகா³ அத்⁴யாத்ம- ஜ்ஞான ப்ரதா⁴ன ஹை ॥

ஜினமேம்ʼ ந கோஈ காமனா ஸுக²- து³꞉க² ஔர ந த்³வந்த்³வ ஹீ ।
அவ்யய பரமபத³ கோ ஸதா³ ஜ்ஞானீ புருஷ பாதே வஹீ । 15 । 5 ॥

ஜிஸமேம்ʼ ந ஸூர்ய ப்ரகாஶ சந்த்³ர ந ஆக³ ஹீ கா காம ஹை ।
லௌடே ந ஜன ஜிஸமேம்ʼ பஹும்ˮச மேரா வஹீ பர தா⁴ம ஹை ॥ 15 । 6 ॥

இஸ லோக மேம்ʼ மேரா ஸனாதன அம்ʼஶ ஹை யஹ ஜீவ ஹீ ।
மன கே ஸஹித சை² ப்ரக்ருʼதிவாஸீ கீ²ஞ்சதா இந்த்³ரிய வஹீ ॥ 15 । 7 ॥

ஜப³ ஜீவ லேதா தே³ஹ அத²வா த்யாக³தா ஸம்ப³ந்த⁴ கோ ।
கரதா க்³ரஹண இனகோ ஸுமன ஸே வாயு ஜைஸே க³ந்த⁴ கோ ॥ 15 । 8 ॥

ரஸனா, த்வசா, த்³ருʼக³, கான ஏவம்ʼ நாக, மன- ஆஶ்ரய லியே ।
யஹ ஜீவ ஸப³ ஸேவன கியா கரதா விஷய நிர்மித கியே ॥ 15 । 9 ॥

ஜாதே ஹுஏ தன த்யாக³, ரஹதே, போ⁴க³தே கு³ணயுக்த பீ⁴ ।
ஜானேம்ʼ ந இஸகோ மூஃட³ மானவ, ஜானதே ஜ்ஞானீ ஸபீ⁴ ॥ 15 । 10 ॥

கர யத்ன யோகீ³ ஆபமேம்ʼ இஸகோ ப³ஸா பஹிசானதே ।
பர யத்ன கரகே பீ⁴ ந மூஃட³ அஶுத்³த⁴- ஆத்மா ஜானதே ॥ 15 । 11 ॥

ஜிஸஸே ப்ரகாஶித ஹை ஜக³த், ஜோ தேஜ தி³வ்ய தி³னேஶ மேம்ʼ ।
வஹ தேஜ மேரா தேஜ ஹை ஜோ அக்³னி மேம்ʼ ராகேஶ மேம்ʼ ॥ 15 । 12 ॥

க்ஷிதி மேம்ʼ ப³ஸா நிஜ தேஜ ஸே மைம்ʼ ப்ராணியோம்ʼ கோ த⁴ர ரஹா ।
ரஸ ரூப ஹோகர ஸோம ஸாரீ புஷ்ட ஔஷதி⁴ கர ரஹா ॥ 15 । 13 ॥

மைம்ʼ ப்ராணியோம்ʼ மேம்ʼ ப³ஸ ரஹா ஹோ ரூப வைஶ்வானர மஹா ।
பாசன சதுர்விதி⁴ அன்ன ப்ராணாபான- யுத ஹோ கர ரஹா ॥ 15 । 14 ॥

ஸுதி⁴ ஜ்ஞான ஔர அபோஹ முஜ²ஸே மைம்ʼ ஸபீ⁴ மேம்ʼ ப³ஸ ரஹா ।
வேதா³ந்தகர்தா வேத³வேத்³ய ஸுவேத³வித் முஜ²கோ கஹா ॥ 15 । 15 ॥

இஸ லோக மேம்ʼ க்ஷர ஔர அக்ஷர தோ³ புருஷ ஹைம்ʼ ஸர்வதா³ ।
க்ஷர ஸர்வ பூ⁴தோம்ʼ கோ கஹா கூடஸ்த² ஹை அக்ஷர ஸதா³ ॥ 15 । 16 ॥

கஹதே ஜிஸே பரமாத்மா உத்தம புருஷ இனஸே பரே ।
த்ரைலோக்ய மேம்ʼ ரஹ ஈஶ அவ்யய ஸர்வ ஜக³ போஷண கரே ॥ 15 । 17 ॥

க்ஷர ஔர அக்ஷர ஸே பரே மைம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட² ஹூம்ʼ ஸம்ʼஸார மேம்ʼ ।
இஸ ஹேது புருஷோத்தம கஹாயா வேத³ லோகாசார மேம்ʼ ॥ 15 । 18 ॥

தஜ மோஹ புருஷோத்தம முஜே² ஜோ பார்த²! லேதா ஜ்ஞான ஹை ।
ஸப³ பா⁴ம்ˮதி வஹ ஸர்வஜ்ஞ ஹோ ப⁴ஜதா முஜே² மதிமான் ஹை ॥ 15 । 19 ॥

மைம்ʼநே கஹா யஹ கு³ப்த ஸே பீ⁴ கு³ப்த ஜ்ஞான மஹான் ஹை ।
யஹ ஜானகர கரதா ஸதா³ ஜீவன ஸப²ல மதிமான் ஹை ॥ 15 । 20 ॥

பந்த்³ரஹவாம்ʼ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ।

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 16

ஸோலஹவாம்ʼ அத்⁴யாய

ஶ்ரீ ப⁴க³வான் நே கஹா —
ப⁴ய- ஹீனதா, த³ம, ஸத்த்வ கீ ஸம்ʼஶுத்³தி⁴, த்³ருʼஃட³தா ஜ்ஞான கீ ।
தன- மன- ஸரலதா, யஜ்ஞ, தப, ஸ்வாத்⁴யாய, ஸாத்விக தா³ன பீ⁴ ॥ 16 । 1 ॥

ம்ருʼது³தா, அஹிம்ʼஸா, ஸத்ய, கருணா, ஶாந்தி, க்ரோத⁴- விஹீனதா ।
லஜ்ஜா, அசஞ்சலதா, அநிந்தா³, த்யாக³ த்ருʼஷ்ணாஹீனதா ॥ 16 । 2 ॥

த்⁴ருʼதி, தேஜ, பாவனதா, க்ஷமா, அத்³ரோஹ, மான- விஹீனதா ।
யே சின்ஹ உனகே பார்த²! ஜினகோ ப்ராப்த தை³வீ ஸம்பதா³ ॥ 16 । 3 ॥

மத³, மான, மித்²யாசார, க்ரோத⁴, கடோ²ரதா, அஜ்ஞான பீ⁴ ।
யே ஆஸுரீ ஸம்பத்தி மேம்ʼ ஜன்மே ஹுஏ பாதே ஸபீ⁴ ॥ 16 । 4 ॥

தே³ மோக்ஷ தை³வீ, பா³ம்ˮத⁴தீ ஹை ஆஸுரீ ஸம்பத்தி யே ।
மத ஶோக அர்ஜுன! கர ஹுஆ தூ தை³வ- ஸம்பத்³ கோ லியே ॥ 16 । 5 ॥

தோ³ பா⁴ம்ˮதி கீ ஹை ஸ்ருʼஷ்டி தை³வீ, ஆஸுரீ ஸம்ʼஸார மேம்ʼ ।
ஸுன ஆஸுரீ அப³ பார்த²! தை³வீ கஹ சுகா விஸ்தார மேம்ʼ ॥ 16 । 6 ॥

க்யா ஹை ப்ரவ்ருʼத்தி நிவ்ருʼத்தி! ஜக³ மேம்ʼ ஜானதே ஆஸுர நஹீம்ʼ ।
ஆசார, ஸத்ய, விஶுத்³த⁴தா ஹோதீ நஹீம்ʼ உனமேம்ʼ கஹீம்ʼ ॥ 16 । 7 ॥

கஹதே அஸுர ஜூ²டா² ஜக³த், பி³ன ஈஶ பி³ன ஆதா⁴ர ஹை ।
கேவல பரஸ்பர யோக³ ஸே ப³ஸ போ⁴க³- ஹித ஸம்ʼஸார ஹை ॥ 16 । 8 ॥

இஸ த்³ருʼஷ்டி கோ த⁴ர, மூஃட³, நர, நஷ்டாத்ம, ரத அபகார மேம்ʼ ।
ஜக³- நாஶ ஹித வே க்ரூர- கர்மீ ஜன்மதே ஸம்ʼஸார மேம்ʼ ॥ 16 । 9 ॥

மத³ மான த³ம்ப⁴- விலீன, காம அபூர கா ஆஶ்ரய லியே ।
வர்தேம்ʼ அஶுசி நர மோஹ வஶ ஹோகர அஸத் ஆக்³ரஹ கியே ॥ 16 । 10 ॥

உனமேம்ʼ மரண பர்யந்த சிந்தாஏம்ˮ அனந்த ஸதா³ ரஹேம்ʼ ।
வே போ⁴க³- விஷயோம்ʼ மேம்ʼ லகே³ ஆனந்த³ உஸ ஹீ கோ கஹேம்ʼ ॥ 16 । 11 ॥

ஆஶா குப³ந்த⁴ன மேம்ʼ ப³ம்ˮதே⁴, து⁴ன க்ரோத⁴ ஏவம்ʼ காம கீ ।
ஸுக²- போ⁴க³ ஹித அந்யாய ஸே இச்சா² கரேம்ʼ த⁴ன தா⁴ம கீ ॥ 16 । 12 ॥

யஹ பா லியா அப³ வஹ மனோரத² ஸித்³த⁴ கர லூங்கா³ ஸபீ⁴ ।
யஹ த⁴ன ஹுஆ மேரா மிலேகா³ ஔர பீ⁴ ஆகே³ அபீ⁴ ॥ 16 । 13 ॥

யஹ ஶத்ரு மைம்ʼநே ஆஜ மாரா, கல ஹனூங்கா³ ஔர பீ⁴ ।
போ⁴கீ³, ஸுகீ², ப³லவான, ஈஶ்வர, ஸித்³த⁴ ஹூம்ˮ, மைம்ʼ ஹீ ஸபீ⁴ ॥ 16 । 14 ॥

ஶ்ரீமான் ஔர குலீன மைம்ʼ ஹூம்ʼ கௌன முஜ²ஸே ஔர ஹைம்ʼ ।
மக², தா³ன, ஸுக² பீ⁴ மைம்ʼ கரூம்ˮகா³, மூஃட³தா- மோஹித கஹேம்ʼ ॥ 16 । 15 ॥

பூ⁴லே அனேகோம்ʼ கல்பனா மேம்ʼ மோஹ- ப³ந்த⁴ன பீ³ச ஹைம்ʼ ।
வே காம- போ⁴கோ³ம்ʼ மேம்ʼ ப²ம்ˮஸே பஃட²தே நரக மேம்ʼ நீச ஹைம்ʼ ॥ 16 । 16 ॥

த⁴ன, மான, மத³ மேம்ʼ மஸ்த, ஐண்டூ² நிஜ- ப்ரஶம்ʼஸக அஜ்ஞ ஹைம்ʼ ।
வே த³ம்ப⁴ ஸே விதி⁴ஹீன கரதே நாம ஹீ கோ யஜ்ஞ ஹைம்ʼ ॥ 16 । 17 ॥

ப³ல, காம க்ரோத⁴, க⁴மண்ட³ வஶ, நிந்தா³ கரேம்ʼ மத³ ஸே தனே ।
ஸப³ மேம்ʼ வ அபனே மேம்ʼ ப³ஸே முஜ² தே³வ கே த்³வேஷீ ப³னே ॥ 16 । 18 ॥

ஜோ ஹைம்ʼ நராத⁴ம க்ரூர த்³வேஷீ லீன பாபாசார மேம்ʼ ।
உனகோ கி³ராதா நித்ய ஆஸுர யோனி மேம்ʼ ஸம்ʼஸார மேம்ʼ । 16 । 19 ॥

வே ஜன்ம- ஜன்ம ஸதை³வ ஆஸுர யோனி ஹீ பாதே ரஹேம்ʼ ।
முஜ²கோ ந பாகர அந்த மேம்ʼ அதி ஹீ அதோ⁴க³தி கோ க³ஹேம்ʼ ॥ 16 । 20 ॥

யே காம லாலச க்ரோத⁴ தீனோம்ʼ ஹீ நரக கே த்³வார ஹைம்ʼ ।
இஸ ஹேது தீனோம்ʼ ஆத்ம- நாஶக த்யாஜ்ய ஸர்வப்ரகார ஹைம்ʼ ॥ 16 । 21 ॥

இன நரக த்³வாரோம்ʼ ஸே புருஷ ஜோ முக்த பார்த²! ஸதை³வ ஹீ ।
ஶுப⁴ ஆசரண நிஜ ஹேது கரதா பரமக³தி பாதா வஹீ ॥ 16 । 22 ॥

ஜோ ஶாஸ்த்ரவிதி⁴ கோ சோ²ஃட², கரதா கர்ம மனமானே ஸபீ⁴ ।
வஹ ஸித்³தி⁴, ஸுக² அத²வா பரமக³தி கோ ந பாதா ஹை கபீ⁴ ॥ 16 । 23 ॥

இஸ ஹேது கார்ய- அகார்ய- நிர்ணய மான ஶாஸ்த்ர- ப்ரமாண ஹீ ।
கரனா கஹா ஜோ ஶாஸ்த்ர மேம்ʼ ஹை, ஜானகர வஹ், கர வஹீ ॥ 16 । 24 ॥

ஸோலஹவாம்ʼ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ।

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 17

ஸத்ரஹவாம்ʼ அத்⁴யாய

அர்ஜுன நே கஹா —
கரதே யஜன ஜோ ஶாஸ்த்ரவிதி⁴ கோ சோ²ஃட² ஶ்ரத்³தா⁴யுக்த ஹோ ।
ஹே க்ருʼஷ்ண! உனகீ ஸத்த்வ, ரஜ, தம கௌனஸீ நிஷ்டா² கஹோ ॥ 17 । 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா —
ஶ்ரத்³தா⁴ ஸ்வபா⁴வஜ ப்ராணியோம்ʼ மேம்ʼ பார்த²! தீன ப்ரகார ஸே ।
ஸுன ஸாத்த்விகீ பீ⁴ ராஜஸீ பீ⁴ தாமஸீ விஸ்தார ஸே ॥ 17 । 2 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴ ஸபீ⁴ மேம்ʼ ஸத்த்வ ஸம, ஶ்ரத்³தா⁴ ஸ்வரூப மனுஷ்ய ஹை ।
ஜிஸகீ ரஹே ஜிஸ பா⁴ம்ˮதி ஶ்ரத்³தா⁴ வஹ உஸீ- ஸா நித்ய ஹை ॥ 17 । 3 ॥

ஸாத்விக ஸுரோம்ʼ கா, யக்ஷ ராக்ஷஸ கா யஜன ராஜஸ கரேம்ʼ ।
நித பூ⁴த ப்ரேதோம்ʼ கா யஜன ஜன தாமஸீ மன மேம்ʼ த⁴ரேம்ʼ ॥ 17 । 4 ॥

ஜோ கோ⁴ர தப தபதே புருஷ ஹைம்ʼ ஶாஸ்த்ர- விதி⁴ ஸே ஹீன ஹோ ।
மத³- த³ம்ப⁴- பூரித, காமனா ப³ல ராக³ கே ஆதீ⁴ன ஹோ ॥ 17 । 5 ॥

தன பஞ்ச- பூ⁴தோம்ʼ கோ, முஜே² பீ⁴ – – – தே³ஹ மேம்ʼ ஜோ ப³ஸ ரஹா ।
ஜோ கஷ்ட தே³தே ஜான உனகோ மூஃட³மதி ஆஸுர மஹா ॥ 17 । 6 ॥

ஹே பார்த²! ப்ரிய ஸப³கோ ஸதா³ ஆஹார தீன ப்ரகார ஸே ।
இஸ பா⁴ம்ˮதி ஹீ தப தா³ன மக² பீ⁴ ஹைம்ʼ, ஸுனோ விஸ்தார ஸே ॥ 17 । 7 ॥

தே³ம்ʼ ஆயு, ஸாத்விகபு³த்³தி⁴, ப³ல, ஸுக², ப்ரீதி ஏவம்ʼ ஸ்வாஸ்த்²ய பீ⁴ ।
ரஸமய சிரஸ்தி²ர ஹ்ருʼத்³ய சிகனே கா²த்³ய ஸாத்விக ப்ரிய ஸபீ⁴ ॥ 17 । 8 ॥

நமகீன, கடு, க²ட்டே, க³ரம, ரூகே² வ தா³ஹக, தீக்ஷ்ண ஹீ ।
து³க²- ஶோக- ரோக³த³ கா²த்³ய, ப்ரிய ஹைம்ʼ ராஜஸீ கோ நித்ய ஹீ ॥ 17 । 9 ॥

ரக்கா² ஹுஆ குச² கால கா, ரஸஹீன பா³ஸீ யா ஸஃட²ஆ ।
நர தாமஸீ அபவித்ர போ⁴ஜன போ⁴க³தே ஜூடா² பஃட²ஆ ॥ 17 । 10 ॥

ப²ல- ஆஶ தஜ, ஜோ ஶாஸ்த்ர விதி⁴வத், மானகர கர்தவ்ய ஹீ ।
அதிஶாந்த மன கரகே கியா ஹோ, யஜ்ஞ ஸாத்விக ஹை வஹீ ॥ 17 । 11 ॥

ஹே ப⁴ரதஶ்ரேஷ்ட²! ஸதை³வ ஹீ ப²ல- வாஸனா ஜிஸமேம்ʼ ப³ஸீ ।
த³ம்பா⁴சரண ஹித ஜோ கியா வஹ யஜ்ஞ ஜானோ ராஜஸீ ॥ 17 । 12 ॥

விதி⁴- அன்னதா³ன- விஹீன ஜோ, பி³ன த³க்ஷிணா கே ஹோ ரஹா ।
பி³ன மந்த்ர- ஶ்ரத்³தா⁴, யஜ்ஞ ஜோ வஹ தாமஸீ ஜாதா கஹா ॥ 17 । 13 ॥

ஸுர த்³விஜ ததா² கு³ரு ப்ராஜ்ஞ பூஜன ப்³ரஹ்மசர்ய ஸதை³வ ஹீ ।
ஶுசிதா அஹிம்ʼஸா நம்ரதா தன கீ தபஸ்யா ஹை யஹீ ॥ 17 । 14 ॥

ஸச்சே வசன, ஹிதகர, மது⁴ர உத்³வேக³- விரஹித நித்ய ஹீ ।
ஸ்வாத்⁴யாய கா அப்⁴யாஸ பீ⁴, வாணீ- தபஸ்யா ஹை யஹீ ॥ 17 । 15 ॥

ஸௌம்யத்வ, மௌன, ப்ரஸாத³ மன கா, ஶுத்³த⁴ பா⁴வ ஸதை³வ ஹீ ।
கரனா மனோநிக்³ரஹ ஸதா³ மன கீ தபஸ்யா ஹை யஹீ ॥ 17 । 16 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴ ரஹித ஹோ யோக³யுத ப²ல வாஸனாயேம்ʼ தஜ ஸபீ⁴ ।
கரதே புருஷ, தப யே த்ரிவித⁴, ஸாத்விக தபஸ்யா ஹை தபீ⁴ ॥ 17 । 17 ॥

ஸத்கார பூஜா மான கே ஹித த³ம்ப⁴ ஸே ஜோ ஹோ ரஹா ।
வஹ தப அநிஶ்சித ஔர நஶ்வர, ராஜஸீ ஜாதா கஹா ॥ 17 । 18 ॥

ஜோ மூஃட³- ஹட² ஸே ஆப ஹீ கோ கஷ்ட தே³கர ஹோ ரஹா ।
அத²வா கியா பர- நாஶ- ஹித, தப தாமஸீ உஸகோ கஹா ॥ 17 । 19 ॥

தே³னா ஸமஜ² கர அனுபகாரீ கோ தி³யா ஜோ தா³ன ஹை ।
வஹ தா³ன ஸாத்விக தே³ஶ கால ஸுபாத்ர கா ஜப³ த்⁴யான ஹை ॥ 17 । 20 ॥

ஜோ தா³ன ப்ரத்யுபகார கே ஹித க்லேஶ பாகர கே கியா ।
ஹை ராஜஸீ வஹ தா³ன ஜோ ப²ல ஆஶ கே ஹித ஹை தி³யா ॥ 17 । 21 ॥

பி³ன தே³ஶ கால ஸுபாத்ர தே³கே² ஜோ தி³யா பி³ன மான ஹை ।
அத²வா தி³யா அவஹேலனா ஸே தாமஸீ வஹ தா³ன ஹை ॥ 17 । 22 ॥

ஶுப⁴ ௐ தத் ஸத் ப்³ரஹ்ம கா யஹ த்ரிவித⁴ உச்சாரண கஹா ।
நிர்மித இஸீஸே ஆதி³ மேம்ʼ ஹைம்ʼ, வேத³ ப்³ராஹ்மண மக² மஹா ॥ 17 । 23 ॥

இஸ ஹேது கஹகர ௐ ஹோதே நித்ய மக² தப தா³ன பீ⁴ ।
ஸப³ ப்³ரஹ்மநிஷ்டோ²ம்ʼ கே ஸதா³ ஶாஸ்த்ரோக்த கர்ம- விதா⁴ன பீ⁴ ॥ 17 । 24 ॥

கல்யாண- இச்சு²க த்யாக³ ப²ல ‘ தத்’ ஶப்³த³ கஹ கர ஸர்வதா³ ।
தப யஜ்ஞ தா³ன க்ரியாதி³ கரதே ஹைம்ʼ விவித⁴ வித⁴ ஸே ஸதா³ ॥ 17 । 25 ॥

ஸத்³ ஸாது⁴ பா⁴வோம்ʼ கே லியே ‘ ஸத்’ கா ஸதை³வ ப்ரயோக³ ஹை ।
ஹே பார்த²! உத்தம கர்ம மேம்ʼ ‘ ஸத்’ ஶப்³த³ கா உபயோக³ ஹை ॥ 17 । 26 ॥

‘ ஸத்’ ஹீ கஹாதீ தா³ன தப மேம்ʼ யஜ்ஞ மேம்ʼ த்³ருʼஃட³தா ஸபீ⁴ ।
கஹதே உன்ஹேம்ʼ ‘ ஸத்’ ஹீ ஸதா³ உனகே லியே ஜோ கர்ம பீ⁴ ॥ 17 । 27 ॥

ஸப³ ஹீ அஸத் ஶ்ரத்³தா⁴ பி³னா ஜோ ஹோம தப யா தா³ன ஹை ।
தே³தா ந வஹ இஸ லோக மேம்ʼ யா ம்ருʼத்யு பர கல்யான ஹை ॥ 17 । 28 ॥

ஸத்ரஹவாம்ʼ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ।

ஹரிகீ³தா அத்⁴யாய 18

அடா²ரஹவாம்ʼ அத்⁴யாய

அர்ஜுன நே கஹா —
ஸம்ʼந்யாஸ ஏவம்ʼ த்யாக³- தத்த்வ, ப்ருʼத²க் மஹாபா³ஹோ! கஹோ ।
இச்சா² முஜே² ஹை ஹ்ருʼஷீகேஶ! ஸமஸ்த இனகா ஜ்ஞான ஹோ ॥ 18 । 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வான் நே கஹா —
ஸப³ காம்ய- கர்மந்யாஸ ஹீ ஸம்ʼந்யாஸ ஜ்ஞானீ மானதே ।
ஸப³ கர்மப²ல கே த்யாக³ ஹீ கோ த்யாக³ விஜ்ஞ ப³கா²னதே ॥ 18 । 2 ॥

ஹைம்ʼ தோ³ஷவத் ஸப³ கர்ம கஹதே த்யாஜ்ய குச² வித்³வான் ஹைம்ʼ ।
தப தா³ன யஜ்ஞ ந த்யாகி³யே குச² தே³ ரஹே யஹ ஜ்ஞான ஹைம்ʼ ॥ 18 । 3 ॥

ஹே பார்த²! ஸுன ஜோ டீ²க மேரா த்யாக³ ஹேது விசார ஹை ।
ஹே புருஷவ்யாக்⁴ர! கஹா க³யா யஹ த்யாக³ தீன ப்ரகார ஹை ॥ 18 । 4 ॥

மக² தா³ன தப யே கர்ம கரனே யோக்³ய, த்யாஜ்ய ந ஹைம்ʼ கபீ⁴ ।
மக² தா³ன தப வித்³வான் கோ பீ⁴ ஶுத்³த⁴ கரதே ஹைம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 18 । 5 ॥

யே கர்ம பீ⁴ ஆஸக்தி பி³ன ஹோ, த்யாக³ கர ப²ல நித்ய ஹீ ।
கரனே உசித ஹைம்ʼ பார்த²! மேரா ஶ்ரேஷ்ட² நிஶ்சித மத யஹீ ॥ 18 । 6 ॥

நிஜ நியத- கர்ம ந த்யாக³னே கே யோக்³ய ஹோதே ஹைம்ʼ கபீ⁴ ।
யதி³ மோஹ ஸே ஹோ த்யாக³ தோ வஹ த்யாக³ தாமஸ ஹை ஸபீ⁴ ॥ 18 । 7 ॥

து³க² ஜான காயாக்லேஶ ப⁴ய ஸே கர்ம யதி³ த்யாகே³ கஹீம்ʼ ।
வஹ ராஜஸீ ஹை த்யாக³ உஸகா ப²ல கபீ⁴ மிலதா நஹீம்ʼ ॥ 18 । 8 ॥

ப²ல, ஸங்க³, தஜ ஜோ கர்ம நியமித கர்ம அபனா மான ஹை ।
மானா க³யா வஹ த்யாக³ ஶுப⁴ ஸாத்த்விக ஸதை³வ மஹான் ஹை ॥ 18 । 9 ॥

நஹிம்ʼ த்³வேஷ அகுஶல கர்ம ஸே, ஜோ குஶல மேம்ʼ நஹிம்ʼ லீன ஹை ।
ஸம்ʼஶயரஹித த்யாகீ³ வஹீ ஹை ஸத்த்வநிஷ்ட² ப்ரவீன ஹை ॥ 18 । 10 ॥

ஸம்ப⁴வ நஹீம்ʼ ஹை தே³ஹதா⁴ரீ த்யாக³ தே³ ஸப³ கர்ம ஹீ ।
ப²ல கர்ம கே ஜோ த்யாக³தா, த்யாகீ³ கஹா ஜாதா வஹீ ॥ 18 । 11 ॥

பாதே ஸகாமீ தே³ஹ தஜ ப²ல ஶுப⁴ அஶுப⁴ மிஶ்ரித ஸபீ⁴ ।
த்யாகீ³ புருஷ கோ பர ந ஹோதா ஹை த்ரிவித⁴ ப²ல யே கபீ⁴ ॥ 18 । 12 ॥

ஹைம்ʼ பாம்ˮச காரண ஜான லோ ஸப³ கர்ம ஹோனே கே லியே ।
ஸுன மைம்ʼ ஸுனாதா ஸாங்க்²ய கே ஸித்³தா⁴ந்த மேம்ʼ ஜோ பீ⁴ தி³யே ॥ 18 । 13 ॥

ஆதா⁴ர கர்தா ஔர ஸப³ ஸாத⁴ன ப்ருʼத²க் விஸ்தார ஸே ।
சேஷ்டா விவித⁴ வித⁴, தை³வ , யே ஹைம்ʼ ஹேது பாம்ˮச ப்ரகார கே ॥ 18 । 14 ॥

தன மன வசன ஸே ஜன ஸபீ⁴ ஜோ கர்ம ஜக³ மேம்ʼ கர ரஹே ।
ஹோம்ʼ டீ²க யா விபரீத உனகே பாம்ˮச யே காரண கஹே ॥ 18 । 15 ॥

ஜோ மூஃட³ அபனே ஆபகோ ஹீ கிந்து கர்தா மானதா ।
உஸகீ நஹீம்ʼ ஹை ஶுத்³த⁴ பு³த்³தி⁴ ந டீ²க வஹ குச² ஜானதா ॥ 18 । 16 ॥

ஜோ ஜன அஹங்க்ருʼதிபா⁴வ பி³ன, நஹிம்ʼ லிப்த ஜிஸகீ பு³த்³தி⁴ பீ⁴ ।
நஹிம்ʼ மாரதா வஹ மாரகர பீ⁴, ஹை ந ப³ந்த⁴ன மேம்ʼ கபீ⁴ ॥ 18 । 17 ॥

நித ஜ்ஞான ஜ்ஞாதா ஜ்ஞேய கரதே கர்ம மேம்ʼ ஹைம்ʼ ப்ரேரணா ।
ஹை கர்மஸங்க்³ரஹ, கரண, கர்தா, கர்ம தீனோம்ʼ ஸே ப³னா ॥ 18 । 18 ॥

ஸுன ஜ்ஞான ஏவம்ʼ கர்ம, கர்தா பே⁴த³ கு³ண அனுஸார ஹைம்ʼ ।
ஜைஸே கஹே ஹைம்ʼ ஸாங்க்²ய மேம்ʼ வே ஸர்வ தீன ப்ரகார ஹைம்ʼ ॥ 18 । 19 ॥

ஸப³ பி⁴ன்ன பூ⁴தோம்ʼ மேம்ʼ அனஶ்வர ஏக பா⁴வ அபி⁴ன்ன ஹீ ।
ஜிஸ ஜ்ஞான ஸே ஜன தே³க²தா ஹை, ஜ்ஞான ஸாத்த்விக ஹை வஹீ ॥ 18 । 20 ॥

ஜிஸ ஜ்ஞான ஸே ஸப³ ப்ராணியோம்ʼ மேம்ʼ பி⁴ன்னதா கா பா⁴ன ஹை ।
ஸப³மேம்ʼ அனேகோம்ʼ பா⁴வ தி³க²தே, ராஜஸீ வஹ ஜ்ஞான ஹை ॥ 18 । 21 ॥

ஜோ ஏக ஹீ லகு⁴கார்ய மேம்ʼ ஆஸக்த பூர்ண- ஸமான ஹை ।
நி꞉ஸார யுக்தி- விஹீன ஹை வஹ துச்ச² தாமஸ ஜ்ஞான ஹை ॥ 18 । 22 ॥

ப²ல- ஆஶ- த்யாகீ³ நித்ய நியமித கர்ம ஜோ பீ⁴ கர ரஹா ।
பி³ன ராக³ த்³வேஷ, அஸங்க³ ஹோ, வஹ கர்ம ஸாத்த்விக ஹை கஹா ॥ 18 । 23 ॥

ஆஶா லியே ப²ல கீ அஹங்க்ருʼத- பு³த்³தி⁴ ஸே ஜோ காம ஹை ।
அதி ஹீ பரிஶ்ரம ஸே கியா, ராஜஸ உஸீ கா நாம ஹை ॥ 18 । 24 ॥

பரிணாம, பௌருஷ, ஹானி, ஹிம்ʼஸா கா ந ஜிஸமேம்ʼ த்⁴யான ஹை ।
வஹ தாமஸீ ஹை கர்ம ஜிஸகே மூல மேம்ʼ அஜ்ஞான ஹை ॥ 18 । 25 ॥

பி³ன அஹங்கார, அஸங்க³, தீ⁴ரஜவான், உத்ஸாஹீ மஹா ।
அவிகார ஸித்³தி⁴ அஸித்³தி⁴ மேம்ʼ ஸாத்த்விக வஹீ கர்தா கஹா । 18 । 26 ॥

ஹிம்ʼஸக, விஷய- மய, லோப⁴- ஹர்ஷ- விஷாத³- யுக்த மலீன ஹை ।
ப²ல காமனா மேம்ʼ லீன, கர்தா, ராஜஸீ வஹ தீ³ன ஹை ॥ 18 । 27 ॥

சஞ்சல, க⁴மண்டீ³, ஶட², விஷாதீ³, தீ³ர்க⁴ஸூத்ரீ, ஆலஸீ ।
ஶிக்ஷா- ரஹித, பர- ஹானி- கர, கர்தா கஹா ஹை தாமஸீ ॥ 18 । 28 ॥

ஹோதே த்ரிவித⁴ ஹீ ஹே த⁴னஞ்ஜய! பு³த்³தி⁴ த்⁴ருʼதி கே பே⁴த³ பீ⁴ ।
ஸுன பி⁴ன்ன- பி⁴ன்ன ஸமஸ்த கு³ண- அனுஸார கஹதா ஹூம்ʼ அபீ⁴ ॥ 18 । 29 ॥

ஜானே ப்ரவ்ருʼத்தி நிவ்ருʼத்தி ப³ந்த⁴ன மோக்ஷ கார்ய அகார்ய பீ⁴ ।
ஹே பார்த²! ஸாத்த்விக பு³த்³தி⁴ ஹை ஜோ ப⁴ய அப⁴ய ஜானே ஸபீ⁴ ॥ 18 । 30 ॥

ஜிஸ பு³த்³தி⁴ ஸே நிர்ணய ந கார்ய அகார்ய பீ³ச யதா²ர்த² ஹை ।
ஜானே ந த⁴ர்ம அத⁴ர்ம கோ வஹ ராஜஸீ மதி பார்த²! ஹை ॥ 18 । 31 ॥

தம- வ்யாப்த ஹோ ஜோ பு³த்³தி⁴, த⁴ர்ம அத⁴ர்ம ஹீ கோ மானதீ ।
வஹ தாமஸீ ஜோ நித்ய அர்ஜுன! அர்த² உலடே ஜானதீ ॥ 18 । 32 ॥

ஜப³ ஜன அசல த்⁴ருʼதி ஸே க்ரியா மன ப்ராண இந்த்³ரிய கீ ஸபீ⁴ ।
தா⁴ரண கரே நித யோக³ ஸே, த்⁴ருʼதி ஶுத்³த⁴ ஸாத்விக ஹை தபீ⁴ ॥ 18 । 33 ॥

ஆஸக்தி ஸே ப²ல- காமனா- ப்ரிய த⁴ர்ம அர்த² வ காம ஹை ।
தா⁴ரண கியே ஜிஸஸே உஸீ கா ராஜஸீ த்⁴ருʼதி நாம ஹை ॥ 18 । 34 ॥

தாமஸ வஹீ த்⁴ருʼதி பார்த²! ஜிஸஸே ஸ்வபன, ப⁴ய, உன்மாத³ கோ ।
தஜதா நஹீம்ʼ து³ர்பு³த்³தி⁴ மானவ, ஶோக ஔர விஷாத³ கோ ॥ 18 । 35 ॥

அப³ ஸுன த்ரிவித⁴ ஸுக²- பே⁴த³ பீ⁴ ஜிஸகே ஸதா³ அப்⁴யாஸ ஸே ।
ஸப³ து³꞉க² கா கர அந்த அர்ஜுன! ஜன உஸீ மேம்ʼ ஜா ப³ஸே ॥ 18 । 36 ॥

ஆரம்ப⁴ மேம்ʼ விஷவத் ஸுதா⁴ ஸம கிந்து மது⁴ பரிணாம ஹை ।
ஜோ ஆத்மபு³த்³தி⁴- ப்ரஸாத³- ஸுக², ஸாத்த்விக உஸீ கா நாம ஹை ॥ 18 । 37 ॥

ராஜஸ வஹீ ஸுக² ஹை கி ஜோ இந்த்³ரிய- விஷய- ஸம்ʼயோக³ ஸே ।
பஹிலே ஸுதா⁴ ஸம, அந்த மேம்ʼ விஷ- துல்ய ஹோ ப²ல- போ⁴க³ ஸே ॥ 18 । 38 ॥

ஆரம்ப⁴ ஏவம்ʼ அந்த மேம்ʼ ஜோ மோஹ ஜன கோ தே³ ரஹா ।
ஆலஸ்ய நீந்த³ ப்ரமாத³ ஸே உத்பன்ன ஸுக² தாமஸ கஹா ॥ 18 । 39 ॥

இஸ பூ⁴மி பர ஆகாஶ அத²வா தே³வதாஓம்ʼ மேம்ʼ கஹீம்ʼ ।
ஹோ ப்ரக்ருʼதி கே இன தீன கு³ண ஸே முக்த ஐஸா குச² நஹீம்ʼ ॥ 18 । 40 ॥

த்³விஜ ஔர க்ஷத்ரிய வைஶ்ய ஶூத்³ரோம்ʼ கே பரந்தப! கர்ம பீ⁴ ।
உனகே ஸ்வபா⁴வஜ ஹீ கு³ணோம்ʼ அனுஸார பா³ம்ˮடே ஹைம்ʼ ஸபீ⁴ ॥ 18 । 41 ॥

ஶம த³ம க்ஷமா தப ஶுத்³தி⁴ ஆஸ்திக பு³த்³தி⁴ பீ⁴ விஜ்ஞான பீ⁴ ।
த்³விஜ கே ஸ்வபா⁴வஜ கர்ம ஹைம்ʼ, தன- மன- ஸரலதா ஜ்ஞான பீ⁴ ॥ 18 । 42 ॥

த்⁴ருʼதி ஶூரதா தேஜஸ்விதா ரண ஸே ந ஹடனா த⁴ர்ம ஹை ।
சாதுர்ய ஸ்வாமீபா⁴வ தே³னா தா³ன க்ஷத்ரிய கர்ம ஹை ॥ 18 । 43 ॥

க்ருʼஷி தே⁴னு- பாலன வைஶ்ய கா வாணிஜ்ய கரனா கர்ம ஹை ।
நித கர்ம ஶூத்³ரோம்ʼ கா ஸ்வபா⁴வஜ லோக- ஸேவா த⁴ர்ம ஹை ॥ 18 । 44 ॥

கரதா ரஹே ஜோ கர்ம நிஜ- நிஜ ஸித்³தி⁴ பாதா ஹை வஹீ ।
நிஜ- கர்ம- ரத நர ஸித்³தி⁴ ஸுன கிஸ பா⁴ம்ˮதி பாதா நித்ய ஹீ ॥ 18 । 45 ॥

ஜிஸஸே ப்ரவ்ருʼத்தி ஸமஸ்த ஜீவோம்ʼ கீ ததா² ஜக³ வ்யாப்த ஹை ।
நிஜ கர்ம ஸே, நர பூஜ உஸகோ ஸித்³தி⁴ கரதா ப்ராப்த ஹை ॥ 18 । 46 ॥

நிஜ த⁴ர்ம நிர்கு³ண ஶ்ரேஷ்ட² ஹை, ஸுந்த³ர ஸுலப⁴ பர- த⁴ர்ம ஸே ।
ஹோதா ந பாப ஸ்வபா⁴வ கே அனுஸார அபனே கர்ம ஸே ॥ 18 । 47 ॥

நிஜ நியத கர்ம ஸதோ³ஷ ஹோம்ʼ, தோ பீ⁴ உசித நஹிம்ʼ த்யாக³ ஹை ।
ஸப³ கர்ம தோ³ஷோம்ʼ ஸே கி⁴ரே ஜைஸே து⁴ஏம்ʼ ஸே ஆக³ ஹை ॥ 18 । 48 ॥

வஶ மேம்ʼ கியே மன, அதி அஸக்த, ந காமனா குச² வ்யாப்த ஹோ ।
நைஷ்கர்ம்ய- ஸித்³தி⁴ மஹான தப³, ஸம்ʼந்யாஸ த்³வாரா ப்ராப்த ஹோ ॥ 18 । 49 ॥

ஜிஸ பா⁴ம்ˮதி பாகர ஸித்³தி⁴ ஹோதீ ப்³ரஹ்ம- ப்ராப்தி ஸதை³வ ஹீ ।
ஸங்க்ஷேப மேம்ʼ ஸுன ஜ்ஞான கீ அர்ஜுன பரா- நிஷ்டா² வஹீ ॥ 18 । 50 ॥

கர ஆத்ம- ஸம்ʼயம தை⁴ர்ய ஸே அதிஶுத்³த⁴ மதி மேம்ʼ லீன ஹோ ।
ஸப³ த்யாக³ ஶப்³தா³தி³க விஷய, நித ராக³- த்³வேஷ- விஹீன ஹோ ॥ 18 । 51 ॥

ஏகாந்தஸேவீ அல்ப- போ⁴ஜீ தன வசன மன வஶ கியே ।
ஹோ த்⁴யான- யுக்த ஸதை³வ ஹீ, வைராக்³ய கா ஆஶ்ரய லியே ॥ 18 । 52 ॥

ப³ல அஹங்கார க⁴மண்ட³ ஸங்க்³ரஹ க்ரோத⁴ காம விமுக்த ஹோ ।
மமதாரஹித நர ஶாந்த, ப்³ரஹ்ம- விஹார கே உபயுக்த ஹோ ॥ 18 । 53 ॥

ஜோ ப்³ரஹ்மபூ⁴த ப்ரஸன்ன- மன ஹை, சாஹ- சிந்தா- ஹீன ஹை ।
ஸம பா⁴வ ஸப³மேம்ʼ ஸாத⁴, ஹோதா ப⁴க்தி மேம்ʼ லவலீன ஹை ॥ 18 । 54 ॥

மைம்ʼ கௌன கிதனா, ப⁴க்தி ஸே உஸகோ ஸபீ⁴ யஹ ஜ்ஞான ஹோ ।
முஜ²மேம்ʼ மிலே, மேரீ உஸே ஜப³ தத்த்வ ஸே பஹிசான ஹோ ॥ 18 । 55 ॥

கரதா ரஹே ஸப³ கர்ம பீ⁴ மேரா ஸதா³ ஆஶ்ரய த⁴ரே ।
மேரீ க்ருʼபா ஸே ப்ராப்த வஹ அவ்யய ஸனாதன பத³ கரே ॥ 18 । 56 ॥

மன ஸே முஜே² ஸாரே ஸமர்பித கர்ம கர மத்பர ஹுஆ ।
முஜ²மேம்ʼ நிரந்தர சித்த த⁴ர, ஸம- பு³த்³தி⁴ மேம்ʼ தத்பர ஹுஆ ॥ 18 । 57 ॥

ரக² சித்த முஜ²மேம்ʼ, மம க்ருʼபா ஸே து³꞉க² ஸப³ தர ஜாயகா³ ।
அபி⁴மான ஸே மேரீ ந ஸுனகர, நாஶ கேவல பாயகா³ ॥ 18 । 58 ॥

‘ மைம்ʼ நஹிம்ʼ கரூம்ˮகா³ யுத்³த⁴’ தும அபி⁴மான ஸே கஹதே அபீ⁴ ।
யஹ வ்யர்த² ஹை நிஶ்சய ப்ரக்ருʼதி துமஸே கரா லேகீ³ ஸபீ⁴ ॥ 18 । 59 ॥

கரனா நஹீம்ʼ ஜோ சாஹதா ஹை மோஹ மேம்ʼ தல்லீன ஹோ ।
வஹ ஸப³ கரேகா³ நிஜ ஸ்வபா⁴வஜ கர்ம கே ஆதீ⁴ன ஹோ ॥ 18 । 60 ॥

ஈஶ்வர ஹ்ருʼத³ய மேம்ʼ ப்ராணியோம்ʼ கே ப³ஸ ரஹா ஹை நித்ய ஹீ ।
ஸப³ ஜீவ யந்த்ராரூஃட³ மாயா ஸே கு⁴மாதா ஹை வஹீ ॥ 18 । 61 ॥

இஸ ஹேது லே உஸகீ ஶரண ஸப³ பா⁴ம்ˮதி ஸே ஸப³ ஓர ஸே ।
ஶுப⁴ ஶாந்தி லேகா³ நித்ய- பத³, உஸகீ க்ருʼபா கீ கோர ஸே ॥ 18 । 62 ॥

துஜ²ஸே கஹா அதிகு³ப்த ஜ்ஞான ஸமஸ்த யஹ விஸ்தார ஸே ।
ஜிஸ பா⁴ம்ˮதி ஜோ சாஹே வஹீ கர பார்த²! பூர்ண விசார ஸே ॥ 18 । 63 ॥

அப³ அந்த மேம்ʼ அதிகு³ப்த ஹை கௌந்தேய! கஹதா பா³த ஹூம்ˮ ।
அதிப்ரிய முஜே² தூ அஸ்து ஹித கீ பா³த கஹதா தாத ஹூம்ˮ ॥ 18 । 64 ॥

ரக² மன முஜீ² மேம்ʼ, கர யஜன, மம ப⁴க்த ப³ன, கர வந்த³னா ।
முஜ²மேம்ʼ மிலேகா³, ஸத்ய ப்ரண துஜ²ஸே, முஜே² தூ ப்ரிய க⁴னா ॥ 18 । 65 ॥

தஜ த⁴ர்ம ஸாரே ஏக மேரீ ஹீ ஶரண கோ ப்ராப்த ஹோ ।
மைம்ʼ முக்த பாபோம்ʼ ஸே கரூங்கா³ தூ ந சிந்தா வ்யாப்த ஹோ ॥ 18 । 66 ॥

நிந்தா³ கரே மேரீ, ந ஸுனனா சாஹதா, பி³ன ப⁴க்தி ஹை ।
உஸகோ ந தே³னா ஜ்ஞான யஹ ஜிஸமேம்ʼ நஹீம்ʼ தப- ஶக்தி ஹை ॥ 18 । 67 ॥

யஹ கு³ப்த ஜ்ஞான மஹான ப⁴க்தோம்ʼ ஸே கஹேகா³ ஜோ ஸஹீ ।
முஜ²மேம்ʼ மிலேகா³ ப⁴க்தி பா மேரீ, அஸம்ʼஶய நர வஹீ ॥ 18 । 68 ॥

உஸஸே அதி⁴க ப்ரிய கார்ய- கர்தா விஶ்வ மேம்ʼ மேரா நஹீம்ʼ ।
உஸஸே அதி⁴க முஜ²கோ ந ப்யாரா தூ³ஸரா ஹோகா³ கஹீம்ʼ ॥ 18 । 69 ॥

மேரீ தும்ஹாரீ த⁴ர்ம- சர்சா ஜோ பஃட³ஏகா³ த்⁴யான ஸே ।
மைம்ʼ மானதா பூஜா முஜே² ஹை ஜ்ஞானயஜ்ஞ விதா⁴ன ஸே ॥ 18 । 70 ॥

பி³ன தோ³ஷ ஃட³ஊம்ˮஃட³ஏ ஜோ ஸுனேகா³ நித்ய ஶ்ரத்³தா⁴யுக்த ஹோ ।
வஹ புண்யவானோம்ʼ கா பரம ஶுப⁴ லோக ஹோகா³ முக்த ஹோ ॥ 18 । 71 ॥

அர்ஜுன! கஹோ துமனே ஸுனா யஹ ஜ்ஞான ஸாரா த்⁴யான ஸே ।
அப³ பீ⁴ சு²டே ஹோ யா நஹீம்ʼ உஸ மோஹமய அஜ்ஞான ஸே ॥ 18 । 72 ॥

அர்ஜுன நே கஹா —
அச்யுத! க்ருʼபா ஸே ஆபகீ அப³ மோஹ ஸப³ ஜாதா ரஹா ।
ஸம்ʼஶய ரஹித ஹூம்ʼ ஸுதி⁴ முஜே² ஆஈ, கரூம்ˮகா³ ஹரி கஹா ॥ 18 । 73 ॥

ஸஞ்ஜய நே கஹா —
இஸ பா⁴ம்ˮதி யஹ ரோமாம்ˮசகாரீ ஔர ஶ்ரேஷ்ட² ரஹஸ்ய பீ⁴ ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண அர்ஜுன கா ஸுனா ஸம்ʼவாத³ ஹை மைம்ʼநே ஸபீ⁴ ॥ 18 । 74 ॥

ஸாக்ஷாத் யோகே³ஶ்வர ஸ்வயம்ʼ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண கா வர்ணன கியா ।
யஹ ஶ்ரேஷ்ட² யோக³- ரஹஸ்ய வ்யாஸ- ப்ரஸாத³ ஸே ஸப³ ஸுன லியா ॥ 18 । 75 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண, அர்ஜுன கா நிராலா புண்யமய ஸம்ʼவாத³ ஹை ।
ஹர பா³ர தே³தா ஹர்ஷ ஹை, ஆதா முஜே² ஜப³ யாத³ ஹை ॥ 18 । 76 ॥

ஜப³ யாத³ ஆதா உஸ அனோகே² ரூப கா விஸ்தார ஹை ।
ஹோதா தபீ⁴ விஸ்மய ததா² ஆனந்த³ பா³ரம்பா³ர ஹை ॥ 18 । 77 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண யோகே³ஶ்வர ஜஹாம்ʼ அர்ஜுன த⁴னுர்தா⁴ரீ ஜஹாம்ˮ ।
வைப⁴வ, விஜய, ஶ்ரீ, நீதி ஸப³ மத ஸே ஹமாரே ஹைம்ʼ வஹாம்ˮ ॥ 18 । 78 ॥

அடா²ரஹவாம்ʼ அத்⁴யாய ஸமாப்த ஹுஆ ।

Also Read:

Sri Hari Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Hari Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top