Home / Ashtaka / Sri Sarva Mangala Ashtakam Lyrics in Telugu and Meaning

Sri Sarva Mangala Ashtakam Lyrics in Telugu and Meaning

Sri Sarva Mangalashtakam was composed by Sri Vadhiraja Theetha and translated by P.R.Ramachander. Sri Vadhi Raja Theertha is a great saint from the Dwaitha system. Here is a remarkable prayer for auspiciousness written by him. Every stanza requests a group of gods/people/ sages, planets etc to bless us with auspiciousness.

Sarvamangala Ashtakam Lyrics in Telugu:

సర్వమఙ్గలాష్టకమ్
శ్రీగణేశాయ నమః ।
లక్ష్మీర్యస్య పరిగ్రహః కమలభూః సూనుర్గరుత్మాన్ రథః
పౌత్రశ్చన్ద్రవిభూషణః సురగురుః శేషశ్చ శయ్యాసనః ।
బ్రహ్మాణ్డం వరమన్దిరం సురగణా యస్య ప్రభోః సేవకాః
స త్రైలోక్యకుటుమ్బపాలనపరః కుర్యాత్ సదా మఙ్గలమ్ || ౧ ||

బ్రహ్మా వాయుగిరీశశేషగరుడా దేవేన్ద్రకామౌ గురుశ్-
చన్ద్రార్కౌ వరుణానలౌ మనుయమౌ విత్తేశవిఘ్నేశ్వరౌ ।
నాసత్యౌ నిరృతిర్మరుద్గణయుతాః పర్జన్యమిత్రాదయః
సస్త్రీకాః సురపుఙ్గవాః ప్రతిదినం కుర్వన్తు వో మఙ్గలమ్ || ౨ ||

విశ్వామిత్రపరాశరౌర్వభృగవోఽగస్త్యః పులస్త్యః క్రతుః
శ్రీమానత్రిమరీచికౌత్సపులహాః శక్తిర్వసిష్ఠోఽఙ్గిరాః ।
మాణ్డవయో జమదగ్నిగౌతమభరద్వాజాదయస్తాపసాః
శ్రీమద్విశ్ణుపదాబ్జభక్తినిరతాః కుర్వన్తు వో మఙ్గలమ్ || ౩ ||

మాన్ధాతా నహుషోఽమ్బరీషసగరౌ రాజా పృథుర్హైహయః
శ్రీమాన్ ధర్మసుతో నలో దశరథో రామో యయాతిర్యదుః ।
ఇక్ష్వాకుశ్చ విభీశణశ్చ భరతశ్చోత్తానపాదధ్రువా-
విత్యాద్యా భువి భూభుజః ప్రతిదినం కుర్వన్తు వో మఙ్గలమ్ || ౪ ||

శ్రీమేరుర్హిమవాఁశ్చ మన్దరగిరిః కైలాసశైలస్తథా
మాహేన్ద్రో మలయశ్చ విన్ధ్యనిషధౌ సింహస్తథా రైవతః ।
సహ్యాద్రిర్వరగన్ధమాదనగిరిర్మైనాకగోమన్తకా-
విత్యాద్యా భువి భూభృతః ప్రతిదినం కుర్వన్తు వో మఙ్గలమ్ || ౫ ||

గఙ్గా సిన్ధుసరస్వతీ చ యమునా గోదావరీ నర్మదా
కృష్ణా భీమరథీ చ ఫల్గుసరయూః శ్రీగణ్డకీ గోమతీ ।
కావేరీకపిలాప్రయాగవినతావేత్రావతీత్యాదయో
నద్యః శ్రీహరిపాదపఙ్కజభవాః (ప్రతిదినం) కుర్వన్తు వో మఙ్గలమ్ || ౬ ||

వేదాశ్చోపనిషద్గణాశ్చ వివిధాః సాఙ్గా పురాణాన్వితా
వేదాన్తా అపి మన్త్ర-తన్త్రసహితాస్తర్కస్మృతీనాం గణాః ।
కావ్యాలఙ్కృతినీతినాటకగణాః శబ్దాశ్చ నానావిధాః
శ్రీవిష్ణోర్గుణరాశికీర్తనకరాః (ప్రతిదినం) కుర్వన్తు వో మఙ్గలమ్ || ౭ ||

ఆదిత్యాదినవగ్రహాః శుభకరా మేషాదయో రాశయో
నక్షత్రాణి సయోగకాశ్చ తిథయస్తద్దేవతస్తద్గణాః ।
మాసాబ్దా ఋతవస్తథైవ దివసాః సన్ధ్యాస్తథా రాత్రయాః
సర్వే స్థావరజఙ్గమాః ప్రతిదినం కుర్వన్తు వో మఙ్గలమ్ || ౮ ||

ఇత్యేతద్వరమఙ్గలాష్టకమిదం శ్రీవాదిరాజేశ్వరై-
ర్వ్యాఖాతం జగతామభీష్టఫలదం సర్వాశుభధ్వంసనమ్ ।
మాఙ్గల్యాదిశుభక్రియాసు సతతం సన్ధ్యాసు వా యాః పఠేద్-
ధర్మార్థాదిసమస్తవాఞ్ఛితఫలం ప్రాప్నోత్యసౌ మానవాః || ౯ ||

ఇతి శ్రీమద్వాదిరాజవిరచితం సర్వమఙ్గలాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ।

Sarvamangala Ashtakam Meaning:

Lakshmi married him, his son is lotus born, Garuda is his vehicle,
His grandson is lord Shiva who wears the moon who is the teacher of Devas,
Adhisesha is his bed, the universe is his divine home, All devas are his servants,
And let that God who looks after all the families of three worlds, bless me always with auspiciousness.

Let Brahma, wind god .Lord shiva, Adhisesha, Indra, Kama, Brahaspathi(Guru),
Chandra, Sun god, Varuna, fire God, Manu, Yama, Kubhera and Ganesa,
Lord of death, Niryathi, wind God, Lord of rain and Sun God,
And all these devas with their ladies, May bless me daily with auspiciousness.

Let sages like Viswamithra, Parasara, Bhargava, Agasthya, Pulasthya, Krathu,
Athri, Mareechi Kuthsa, Pulaha, Sakthi, Vasishta, Angeeras,
Mandavya, Jamadagni, Gowthama and Bhardwaja, who are,
Devotees of the lotus like feet of Vishnu, Bless me with auspiciousness.

Let kings Mandatha, Nahusha, Ambareesha, Sagara, Prathu, Haihaya,
Dharma puthra, Nala, Dasaratha, Rama, Yayathi, Yathu,
Ikshuvaku, Vibhishana, Bharatha, Uthana pada, Druva,
And others who looked after the earth bless me daily with auspiciousness.

Let the mountains Meru, Himalaya, Mandra, Kailasa c,
Mahendra . Malaya, Vindhya, Nishadha, Simha, Raivatha,
Western ghats, the divine Gandhamadhana, Mainaka, Gomanthaka,
And others who carry the earth, bless me daily with auspiciousness.

Let rivers Ganga, Sindhu, Saraswathi, Yamuna, Narmadha,
Krishna, Bheemarathi, Palgu, Sarayu, Gandaki, Gomathi,
Cauvery, Kapila, Prayaga Vinatha, Vethravathi and others,
Which are from the feet of Lord Vishnu bless me with auspiciousness.

Let Vedas, all Upanishads SAnkhya, epics,
Vedanthaa, Manthra, Thanthra, Tharka, all smruthees,
Books, figure of speech, law books, All dramas and different words,
All of which praise Lord Vishnu’s characters, bless me with auspiciousness.

The nine planets like sun God which do good, The rasis starting from Mesha,
Stars, yogas, thidhis and their gods, Ganas,
Months weeks, days, dusk as well as night,
And let all moving and non moving things daily bless me with auspiciousness.

This octet of auspiciousness written by Sri Vadhi raja,
Fulfills the desires of the world, would destroy all bad things of life,
And should always be read before commencement of auspicious rituals and,
At dusk and dawn and would bless the devotee with,
Dharma, wealth and fulfill all his desires.

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts