Home / Vishnu Stotram / Sri Satyanarayana Ashtakam Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Sri Satyanarayana Ashtakam Lyrics in Kannada | Sri Vishnu Slokam

Sree Sathyanarayana Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್
ಆದಿದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಲೋಕನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಶಂಕರಮ್ ।
ಸರ್ವಭಕ್ತೇಷ್ಟದಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ಮಾಧವಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 1 ||

ಸರ್ವದಾ ಲೋಕ-ಕಲ್ಯಾಣ-ಪಾರಾಯಣಂ ದೇವ-ಗೋ-ವಿಪ್ರ-ರಕ್ಷಾರ್ಥ-ಸದ್ವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ದೀನ-ಹೀನಾತ್ಮ-ಭಕ್ತಾಶ್ರಯಂ ಸುನ್ದರಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 2 ||

ದಕ್ಷಿಣೇ ಯಸ್ಯ ಗಂಗಾ ಶುಭಾ ಶೋಭತೇ ರಾಜತೇ ಸಾ ರಮಾ ಯಸ್ಯ ವಾಮೇ ಸದಾ ।
ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಾನನೋ ಭಾತಿ ಭವ್ಯಶ್ಚ ತಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 3 ||

ಸಂಕಟೇ ಸಂಗರೇ ಯಂ ಜನಃ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಾತ್ಮಭೀನಾಶನಾಯ ಸ್ಮರೇತ್ ಪೀಡಿತಃ ।
ಪೂರ್ಣಕೃತ್ಯೋ ಭವೇದ್ ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ತಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 4 ||

ವಾಂಛಿತಂ ದುರ್ಲಭಂ ಯೋ ದದಾತಿ ಪ್ರಭುಃ ಸಾಧವೇ ಸ್ವಾತ್ಮಭಕ್ತಾಯ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಸರ್ವಭೂತಾಶ್ರಯಂ ತಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 5 ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸಾಧು-ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತುಂಗಧ್ವಜೋ ಯೇಽಭವನ್ ವಿಶ್ರುತಾ ಯಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾಽಮರಾ ।
ಲೀಲಯಾ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ತತಂ ತಂ ವಿಭುಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 6 ||

ಯೇನ ಚಾಬ್ರಹ್ಮಬಾಲತೃಣಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಸೃಜ್ಯತೇ ಪಾಲ್ಯತೇ ಸರ್ವಮೇತಜ್ಜಗತ್ ।
ಭಕ್ತಭಾವಪ್ರಿಯಂ ಶ್ರೀದಯಾಸಾಗರಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 7 ||

ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ಸರ್ವದಾ ಸತ್ಪ್ರಿಯಂ ವನ್ದಿತಂ ದೇವವೃನ್ದೈರ್ಮುನೀನ್ದ್ರಾರ್ಚಿತಮ್ ।
ಪುತ್ರ-ಪೌತ್ರಾದಿ-ಸರ್ವೇಷ್ಟದಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ಭಜೇ || 8 ||

ಅಷ್ಟಕಂ ಸತ್ಯದೇವಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನರಃ ಭಾವಯುಕ್ತೋ ಮುದಾ ಯಸ್ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಪಠೇತ್ ।
ತಸ್ಯ ನಶ್ಯನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ತೇನಾಽಗ್ನಿನಾ ಇನ್ಧನಾನೀವ ಶುಷ್ಕಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ವೈ || 9 ||

ಇತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts