Home / Ashtaka / Sri Yantrodharaka Mangala Ashtakam Lyrics in Oriya

Sri Yantrodharaka Mangala Ashtakam Lyrics in Oriya

Shri Yantrodharaka Mangala Ashtaka in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମ୍ ॥

ଭୀମସେନଵିରଚିତମ୍
ୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକନାମକୋ ରଘୁପତେରାଜ୍ଞାଂ ଗୃହୀତ୍ଵାର୍ଣଵଂ
ତୀର୍ତ୍ଵାଶୋକଵନେ ସ୍ଥିତାଂ ସ୍ଵଜନନୀଂ ସୀତାଂ ନିଶାମ୍ୟାଶୁଗଃ ।
କୃତ୍ଵା ସଂଵିଦମଙ୍ଗୁଲୀୟକମିଦଂ ଦତ୍ଵା ଶିରୋଭୂଷଣଂ
ସଙ୍ଗୃହ୍ୟାର୍ଣଵମୁତ୍ପପାତ ହନୂମାନ୍ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧॥

ପ୍ରାପ୍ତସ୍ତଂ ସଦୁଦାରକୀର୍ତିରନିଲଃ ଶ୍ରୀରାମପାଦାମ୍ବୁଜଂ
ନତ୍ଵା କୀଶପତିର୍ଜଗାଦ ପୁରତଃ ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ଚୂଡାମଣିମ୍ ।
ଵିଜ୍ଞାପ୍ୟାର୍ଣଵଲଙ୍ଘନାଦିଶୁଭକୃନ୍ନାନାଵିଧଂ ଭୂତିଦଂ
ୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକନାମମାରୁତିରୟଂ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୨॥

ଧର୍ମାଧର୍ମଵିଚକ୍ଷଣଃ ସୁରତରୁର୍ଭକ୍ତେଷ୍ଟସନ୍ଦୋହନେ
ଦୁଷ୍ଟାରାତିକରୀନ୍ଦ୍ରକୁମ୍ଭଦଲନେ ପଞ୍ଚାନନଃ ପାଣ୍ଡୁଜଃ ।
ଦ୍ରୌପଦ୍ୟୈ ପ୍ରଦଦୌ କୁବେରଵନଜଂ ସୌଗନ୍ଧିପୁଷ୍ପଂ ମୁଦା
ୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକନାମମାରୁତିରୟଂ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୩॥

ୟଃ କିର୍ମୀର-ହିଡିମ୍ବ-କୀଚକ-ବକାନ୍ ପ୍ରଖ୍ୟାତରକ୍ଷୋଜନାନ୍
ସଂହୃତ୍ୟ ପ୍ରୟୟୌ ସୁୟୋଧନମହନ୍ ଦୁଃଶାସନାଦୀନ୍ ରଣେ ।
ଭିତ୍ଵା ତଦ୍ଧୃଦୟଂ ସ ଘୋରଗଦୟା ସନ୍ମଙ୍ଗଲଂ ଦତ୍ତଵାନ୍
ୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକନାମମାରୁତିରୟଂ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୪॥

ୟୋ ଭୂମୌ ମହଦାଜ୍ଞୟା ନିଜପତେର୍ଜାତୋ ଜଗଜ୍ଜୀଵନେ
ଵେଦଵ୍ୟାସପଦାମ୍ବୁଜୈକନିରତଃ ଶ୍ରୀମଧ୍ୟଗେହାଲୟେ ।
ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ସମୟେ ତ୍ଵଭୂତ୍ ସ ଚ ଗୁରୁଃ କର୍ମନ୍ଦିଚୂଡାମଣିଃ
ୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକନାମମାରୁତିରୟଂ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୫॥

ମିଥ୍ୟାଵାଦକୁଭାଷ୍ୟଖଣ୍ଡନପଟୁର୍ମଧ୍ଵାଭିଧୋ ମାରୁତିଃ
ସଦ୍ଭାଷ୍ୟାମୃତମାଦରାନ୍ମୁନିଗଣୈଃ ପେପୀୟମାନଂ ମୁଦା ।
ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ଵା ୟଃ ସତତଂ ସୁରୋତ୍ତମଗଣାନ୍ ସମ୍ପାତ୍ୟୟଂ ସର୍ଵଦା
ୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକନାମମାରୁତିରୟଂ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୬॥

ପାକାର୍କାର୍କସମାନସାନ୍ଦ୍ରପରମାସାକୀର୍କକାକାରିଭି-
ର୍ଵିଦ୍ୟାସାର୍କଜଵାନରେରିତରୁଣା ପୀତାର୍କଚକ୍ରଃ ପୁରା ।
କଙ୍କାର୍କାନୁଚରାର୍କତପ୍ତଜରୟା ତପ୍ତାଙ୍କଜାତାନ୍ଵିତୋ
ୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକନାମମାରୁତିରୟଂ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୭॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଵ୍ୟାସମୁନୀନ୍ଦ୍ରଵନ୍ଦ୍ୟଚରଣଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠାର୍ଥସମ୍ପୂରଣଃ
ସର୍ଵାଘୌଘନିଵାରଣଃ ପ୍ରଵିଲସନ୍ମୁଦ୍ରାଦିସମ୍ଭୂଷଣଃ ।
ସୁଗ୍ରୀଵାଦିକପୀନ୍ଦ୍ରମୁଖ୍ୟଶରଣଃ କଲ୍ୟାଣପୂର୍ଣଃ ସଦା
ୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକନାମମାରୁତିରୟଂ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୮॥

ୟନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରକମଙ୍ଗଲାଷ୍ଟକମିଦଂ ସର୍ଵେଷ୍ଟସନ୍ଦାୟକଂ
ଦୁସ୍ତାପତ୍ରୟଵାରକଂ ଦ୍ଵିଜଗଣୈଃ ସଙ୍ଗୃହ୍ୟମାଣଂ ମୁଦା ।
ଭକ୍ତାଗ୍ରେସରଭୀମସେନରଚିତଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ସଦା ୟଃ ପଠେତ୍
ଶ୍ରୀମଦ୍ଵାୟୁସୁତପ୍ରସାଦମତୁଲଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତ୍ୟସୌ ମାନଵଃ ॥ ୯॥

Add Comment

Click here to post a comment