Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

abhayankara shivarakshastotram

Abhayankaram Shivaraksha Stotram Lyrics in English

abhayangkaraM shivarakSha stotram Lyrics in English : abhaya~gkaraM shivarakShaastotram | asya shrIshivarakShaastotramantrasya yaaj~javalkya RuShiH, shrIsadaashivo devataa, anuShTup CandaH, shrIsadaashivaprItyarthaM shivarakShaastotrajape viniyogaH || charitaM devadevasya mahaadevasya paavanam | apaaraM paramodaaraM chaturvargasya saadhanam ||1|| gaurIvinaayakopetaM pa~jchavaktraM trinetrakam | shivaM dhyaatvaa dashabhujaM shivarakShaaM paThennaraH ||2|| ga~ggaadharaH shiraH paatu bhaalamardhendusheKaraH | nayane madanadhvaMsI karNau sarpavibhooShaNaH ||3|| GraaNaM paatu puraaraatirmuKaM […]

Scroll to top