Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Achyutashtakam Stotram Kannada Devotional song

Achyutashtakam Lyrics in Kannada

Achyutashtakam Lyrics in Kannada: ॥ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ॥ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಮ್ । ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಭಜೇ ॥ 1॥ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಧವಂ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಧರಂ ರಾಧಿಕಾರಾಧಿತಮ್ । ಇನ್ದಿರಾಮನ್ದಿರಂ ಚೇತಸಾ ಸುನ್ದರಂ ದೇವಕೀನನ್ದನಂ ನನ್ದನಂ ಸಂದಧೇ ॥ 2॥ ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ಶಂಖಿನೇ ಚಕ್ರಿಣೇ ರುಕ್ಮಿನೀರಾಗಿಣೇ ಜಾನಕೀಜಾನಯೇ । ವಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭಾಯಾಽರ್ಚಿತಾಯಾತ್ಮನೇ ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ವಂಶಿನೇ ತೇ ನಮಃ ॥ 3॥ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿನ್ದ ಹೇ ರಾಮ […]

Scroll to top