Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

alara chanchalamaina lyrics in Malayalam

Annamayya Keerthanas – Alara Chanchalamaina in Malayalam

Alara Chanchalamaina Lyrics in Malayalam: അലര ചംചലമൈന ആത്മലംദുംഡ നീ യലവാടു ചേസെ നീ വുയ്യാല | പലുമാരു നുച്ഛ്വാസ പവനമംദുംഡ നീ ഭാവംബു ദെലിപെ നീ വുയ്യാല || ഉദായാസ്ത ശൈലംബു ലൊനര കംഭമുലൈന വുഡുമംഡലമു മോചെ നുയ്യാല | അദന ആകാശപദമു അഡ്ഡൗദൂലംബൈന അഖിലംബു നിംഡെ നീ വുയ്യാല || പദിലമുഗ വേദമുലു ബംഗാരു ചേരുലൈ പട്ടി വെരപൈ തോചെ വുയ്യാല | വദലകിടു ധര്മദേവത പീഠമൈ മിഗുല വര്ണിംപ നരുദായെ വുയ്യാല […]

Scroll to top