Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

All Devi Stotram Lyrics Bengali

Devi Mahatmyam Devi Suktam Lyrics in Bengali

Devi Mahatmyam Devi Suktam Stotram Lyrics in Bengali: ওং অহং রুদ্রেভির্বসু’ভিশ্চরাম্য়হমা”দিত্য়ৈরুত বিশ্বদে”বৈঃ | অহং মিত্রাবরু’ণোভা বি’ভর্ম্য়হমি”ন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ||1|| অহং সোম’মাহনসং” বিভর্ম্য়হং ত্বষ্টা”রমুত পূষণং ভগম” | অহং দ’ধামি দ্রবি’ণং হবিষ্ম’তে সুপ্রাব্য়ে য়ে’ ‍3 য়জ’মানায় সুন্বতে ||2|| অহং রাষ্ট্রী” সংগম’নী বসূ”নাং চিকিতুষী” প্রথমা য়জ্ঞিয়া”নাম | তাং মা” দেবা ব্য়’দধুঃ পুরুত্রা ভূরি’স্থাত্রাং ভূ~র্য়া”বেশয়ন্তী”ম ||3|| ময়া সো অন্ন’মত্তি য়ো […]

Scroll to top