Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ambe Maa Ni Stuti Kannada

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Kannada

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Kannada: ಚೆಟೀ ಭವನ್ನಿಖಿಲ ಖೆಟೀ ಕದಂಬವನ ವಾಟೀಷು ನಾಕಿ ಪಟಲೀ ಕೊಟೀರ ಚಾರುತರ ಕೊಟೀ ಮಣೀಕಿರಣ ಕೊಟೀ ಕರಂಬಿತ ಪದಾ | ಪಾಟೀರಗಂಧಿ ಕುಚಶಾಟೀ ಕವಿತ್ವ ಪರಿಪಾಟೀಮಗಾಧಿಪ ಸುತಾ ಘೊಟೀಖುರಾದಧಿಕ ಧಾಟೀಮುದಾರ ಮುಖ ವೀಟೀರಸೆನ ತನುತಾಮ್ || 1 || ಶಾ. || ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರಭೃತಿ ಶಾಪಾಯುಧ ತ್ರಿದಿವ ಸೊಪಾನ ಧೂಳಿ ಚರಣಾ ಪಾಪಾಪಹ ಸ್ವಮನು ಜಾಪಾನುಲೀನ ಜನ ತಾಪಾಪನೊದ ನಿಪುಣಾ | ನೀಪಾಲಯಾ ಸುರಭಿ ಧೂಪಾಲಕಾ […]

Scroll to top