Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

anaati kalpeshvara stotram in marathi

Anaadi Kalpeshvara Stotram Lyrics in Marathi

Anaadi Kalpeshvara Stotram in Marathi: ॥ अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम ॥ अनादिकल्पेश्वरस्तोत्रम । कर्पूरगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावरः सः । सर्वेश्वरो देववरोऽप्यघोरो योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ 1 ॥ कैलासवासी गिरिजाविलासी श्मशानवासी सुमनोनिवासी । काशीनिवासी विजयप्रकाशी योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ 2 ॥ त्रिशूलधारी भवदुःखहारी कन्दर्पवैरी रजनीशधारी । कपर्दधारी भजकानुसारी योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ 3 ॥ लोकाधिनाथः प्रमथाधिनाथः कैवल्यनाथः […]

Scroll to top