Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Anjaneya Ashtottara Shatanamavali Kannada

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama stotram in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಮದಾಂಜನೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಕಾಲಿಕಾರಹಸ್ಯತಃ ॥ ಆಂಜನೇಯೋ ಮಹಾವೀರೋ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ । ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 1 ॥ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಃ । ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತಾ ಚ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಃ ॥ 2 ॥ ಪರವಿದ್ಯಾಪರೀಹಾರಃ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಃ । ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತಾ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಃ ॥ 3 ॥ ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶೀ ಚ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತ್ । ಸರ್ವದುಃಖಹರಃ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರೀ ಮನೋಜವಃ ॥ 4 ॥ ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಃ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾನ್ । ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪೀ ಚ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಸ್ತಥಾ ॥ 5 […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Kannada and Meaning

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Kannada: ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯನಮಃ ॥ 10 ॥ ಓಂ ವರವಿದ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ಪ್ರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ […]

Scroll to top