Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Anjaneya Bhujanga stotram Kannada

Hanuman Bhujanga Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Hanumath Bhujanga Stotram Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಪ್ರಪನ್ನಾನುರಾಗಂ ಪ್ರಭಾಕಾಂಚನಾಭಂ ಜಗದ್ಭೀತಿಶೌರ್ಯಂ ತುಷಾರಾದ್ರಿಧೈರ್ಯಮ್ । ತೃಣೀಭೂತಹೇತಿಂ ರಣೋದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಂ ಭಜೇ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಾಪ್ತಮಿತ್ರಮ್ ॥ 1 ॥ ಭಜೇ ಪಾವನಂ ಭಾವನಾನಿತ್ಯವಾಸಂ ಭಜೇ ಬಾಲಭಾನು ಪ್ರಭಾಚಾರುಭಾಸಮ್ । ಭಜೇ ಚಂದ್ರಿಕಾಕುಂದ ಮಂದಾರಹಾಸಂ ಭಜೇ ಸಂತತಂ ರಾಮಭೂಪಾಲ ದಾಸಮ್ ॥ 2 ॥ ಭಜೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾತಿದಕ್ಷಂ ಭಜೇ ತೋಷಿತಾನೇಕ ಗೀರ್ವಾಣಪಕ್ಷಮ್ । ಭಜೇ ಘೋರಸಂಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಹತಾಕ್ಷಂ ಭಜೇ ರಾಮನಾಮಾತಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತರಕ್ಷಮ್ ॥ […]

Scroll to top