Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Anjaneya Dwadasanama Stotram Kannada

Anjaneya Dwadasanama Stotram Lyrics in Kannada

Anjaneya Dwadasanama Stotram in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯ ದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಹನುಮಾನಂಜನಾಸೂನುಃ ವಾಯುಪುತ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ । ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುಣಸಖಃ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 1॥ ಉದಧಿಕ್ರಮಣಶ್ಚೈವ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶಕಃ । ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತಾಚ ದಶಗ್ರೀವಸ್ಯ ದರ್ಪಹಾ ॥ 2॥ ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಕಪೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ । ಸ್ವಾಪಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ । ತಸ್ಯಮೃತ್ಯು ಭಯಂನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ Anjaneya Dwadasanama Stotram Meaning: O Hanuman, son of Anjana and Vayu! You […]

Scroll to top