Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

annamacharya keerthana lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Nanati Bathuku in Malayalam With Meaning

Nanati Brathuku was wrote by Annamacharya. Nanati Bathuku Lyrics in Malayalam: നാനാടി ബതുകു നാടകമു കാനക കന്നദി കൈവല്യമു || പുട്ടുടയു നിജമു, പോവുടയു നിജമു നട്ടനഡിമീ പനി നാടകമു | യെട്ടനെദുടി കലദീ പ്രപംചമു കട്ട ഗഡപടിദി കൈവല്യമു || കുഡിചേദന്നമു കോക ചുട്ടെഡിദി നഡുമംത്രപു പനി നാടകമു | വൊഡി കട്ടുകൊനിന ഉഭയ കര്മമുലു ഗഡി ദാടിനപുഡേ കൈവല്യമു || തെഗദു പാപമു, തീരദു പുണ്യമു നഗി നഗി കാലമു […]

Scroll to top