Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana Malayalam Lyrics

Annamayya Keerthana – Shodasa Kalanidhiki in Malayalam With Meaning

Shodasa Kalanidhiki Lyrics in Malayalam: ഷോഡസകളാനിധികി ഷോഡശോപചാരമുലു ജാഡതോഡ നിച്ചലുനു സമര്പയാമി || അലരു വിശ്വാത്മകുന കാവാഹന മിദെ സര്വ നിലയുന കാസനമു നെമ്മിനിദേ | അലഗംഗാ ജനകുന കര്ഘ്യപാദ്യാചമനാലു ജലധി ശായികിനി മജ്ജനമിദേ || വരപീതാംബരുനകു വസ്ത്രാലംകാരമിദെ സരി ശ്രീമംതുനകു ഭൂഷണമു ലിവേ | ധരണീധരുനകു ഗംധപുഷ്പ ധൂപമുലു തിരമിദെ കോടിസൂര്യതേജുനകു ദീപമു || അമൃതമഥനുനകു നദിവോ നൈവേദ്യമു ഗമി(രവി)ജംദ്രുനേത്രുനകു കപ്പുരവിഡെമു | അമരിന ശ്രീവേംകടാദ്രി മീദി ദേവുനികി തമിതോ പ്രദക്ഷിണാലു ദംഡമുലു നിവിഗോ […]

Scroll to top