Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Adivo Alladivo Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Adivo Alladivo in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Adivo Alladivo Lyrics in Malayalam: അദിവോ അല്ലദിവോ ശ്രീ ഹരി വാസമു പദിവേല ശേഷുല പഡഗല മയമു || അദെ വേംകടാചല മഖിലോന്നതമു അദിവോ ബ്രഹ്മാദുല കപുരൂപമു | അദിവോ നിത്യനിവാസ മഖില മുനുലകു അദെ ചൂഡു ഡദെ മൊക്കു ഡാനംദമയമു || ചെംഗട നദിവോ ശേഷാചലമൂ നിംഗി നുന്ന ദേവതല നിജവാസമു | മുംഗിട നല്ലദിവോ മൂലനുന്ന ധനമു ബംഗാരു ശിഖരാല ബഹു ബ്രഹ്മമയമു || കൈവല്യ പദമു വേംകട […]

Scroll to top