Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Alarulu Kuriyaga Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthanalu – Alarulu Kuriyaga in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Alarulu Kuriyaga Lyrics in Malayalam: അലരുലു ഗുരിയഗ നാഡെനദേ | അലകല ഗുലുകുല നലമേലുമംഗ || അരവിരി സൊബഗുല നതിവലു മെച്ചഗ അര തെര മരുഗുന നാഡെ നദേ | വരുസഗ പൂര്വദു വാളപു തിരുപുല ഹരി ഗരഗിംപുചു നലമേലുമംഗ || മട്ടപു മലപുല മട്ടെലകെലപുല തട്ടെഡി നഡപുല ദാടെനദേ | പെട്ടിന വജ്രപു പെംഡെപു ദളുകുലു അട്ടിട്ടു ചിമ്മുചു നലമേലുമംഗ || ചിംദുല പാടല ശിരിപൊലയാടല അംദെല മ്രോതല നാഡെ […]

Scroll to top