Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Bhaavamu Lona Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Malayalam: ഭാവമുലോനാ ബാഹ്യമുനംദുനു | ഗോവിംദ ഗോവിംദയനി കൊലുവവോ മനസാ || ഹരി യവതാരമുലേ യഖില ദേവതലു ഹരി ലോനിവേ ബ്രഹ്മാംഡംബുലു | ഹരി നാമമുലേ അന്നി മംത്രമുലു ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി യനവോ മനസാ || വിഷ്ണുനി മഹിമലേ വിഹിത കര്മമുലു വിഷ്ണുനി പൊഗഡെഡി വേദംബുലു | വിഷ്ണുഡൊക്കഡേ വിശ്വാംതരാത്മുഡു വിഷ്ണുവു വിഷ്ണുവനി വെദകവോ മനസാ || അച്യുതുഡിതഡേ ആദിയു നംത്യമു അച്യുതുഡേ യസുരാംതകുഡു […]

Scroll to top