Tag - Annamayya Keerthanas Bhaavamu Lona Lyrics Tamil

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Tamil: பாவமுலோனா பாஹ்யமுனம்துனு | கோவிம்த கோவிம்தயனி கொலுவவோ மனஸா || ஹரி யவதாரமுலே யகில தேவதலு ஹரி லோனிவே...