Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Brahma Kadigina Padamu Hindi

Annamayya Keerthana – Brahma Kadigina Padamu in Hindi With Meaning

Brahma Kadigina Padamu was wrote by Annamacharya. Brahma Kadigina Padamu Lyrics in Hindi: ब्रह्म कडिगिन पादमु ब्रह्ममु दाने नी पादमु ॥ चेलगि वसुध गोलिचिन नी पादमु बलि तल मोपिन पादमु । तलकग गगनमु तन्निन पादमु बलरिपु गाचिन पादमु ॥ कामिनि पापमु कडिगिन पादमु पामुतल निडिन पादमु । प्रेमपु श्रीसति पिसिकेडि पादमु पामिडि तुरगपु पादमु ॥ […]

Scroll to top