Tag - Annamayya Keerthanas Chaduvulone Harina Lyrics Telugu

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina in Telugu

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Telugu: చదువులోనే హరిని జట్టిగొనవలెగాక | మదముగప్పినమీద మగుడ నది గలదా || జడమతికి సహజమే సంసారయాతన యిది |...