Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Chakkani Talliki Lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki Lyrics in Hindi: चक्कनि तल्लिकि चाङ्गुभला तन चक्केर मोविकि चाङ्गुभला ॥ कुलिकेडि मुरिपेपु कुम्मरिम्पु तन सलुपु जूपुलकु चाङ्गुभला । पलुकुल सोम्पुल बतितो गसरेडि चलमुल यलुककु चाङ्गुभला ॥ किन्नेरतो पति केलन निलुचु तन चन्नु मेऱुगुलकु चाङ्गुभला । उन्नति बतिपै नोरगि निलुचु तन सन्नपु नडिमिकि चाङ्गुभला ॥ जन्देपु मुत्यपु सरुलहारमुल चन्दन गन्धिकि […]

Scroll to top